gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
7t. pavardės Spausdinti El. paštas
ASMENYS IR VIETOVĖS, KUR PERSEKIOJIMAI DĖL TIKĖJIMO BEI TAUTYBĖS IR PASIPRIEŠINIMAS LABIAUSIAI PASIREIŠKĖ

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z  Ž


Abduzachmanovas-Avoropanovas, „Ribentropo-Molotovo aktų bei jų faktų užkulisinės istorijos" autorius, 587
Abraitis, Kostas, Kybartų bažnyčios komiteto pirmininko pavaduotojas, pasirašęs pareiškimą LTSR Prokurorui, 138, 577
Abraitytė, D., Kybartų bažnyčios komiteto narė, pasirašiusi protestą LTSR Prokurorui, 577
Abramavičius, Vladas, kun., Pajūrio-Didkiemio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 322, 445
Abramovas, Terzo, knygos „Žmonės ir žvėrys" autorius, 587
Abrutienė, Edita, suimta ir jai iškelta baudžiamoji byla už „tarybinę santvarką žeminančių prasimanymų skleidimą", 408
Adomaitytė, Danutė, Telšių IV-os vid. m-los XI-os kl. mokinė, saugume čekisto tardyta, 372
Adomaitis, Juozas, kun., teol. lic, Plokščių altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324, 333
Adomaitienė, Lukšių vid. m-los mokytoja, vertusi K. Krištolaitytę, IX-os kl. mokinę, stoti į komjaunimą,190
Adomaitienė, Ona, Pakiršinio mokyklos mokytoja, piktai grasino į bažnyčią einantiems III-os kl. mokiniams, 374, 555
Adomaitis, Pranas, kun., Gerdašių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Adomonis, Petras, kun., Skiemonių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 334, 572
Akelis,  Vincas,  kun.,  Alytaus  altaristas,  pasirašęs  protesto pareiškimoą L. Brežnevui, 324
Akevičius, Antanas, kun., Lukšių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Akinskas, A., Kretingos raj. vidaus reikalų skyriaus viršininkas, 80,
Akmataliejev, papulk., 1902 atskirojo statybinio techninio bataliono vadas raudonojoje armijoje, 284
Akstinas, Vilniaus miesto profesinės technikos mokyklos Nr. 2 komjaunimo aktyvo narys, mokyklos pareigūnų pavestas,
žiauriai suspardė tikintį tos mokyklos mokinį P. Brokevičių, 250
Albavičius, Jonas, kun., Taujėnų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 576
Alberkienė, Židikų mokyklos mokytoja, su apylinkės pirmininku uždraudę sadistų žiauriausiai nužudytąją D. Milvidaitę laidoti religiškai, 549
Aleknaitė, Vilė, Garliavos I-os vidurinės mokyklos X-os kl. mokinė, tardyta Vilniaus čekistų, 346
Aleknavičius,   P.,  Vyšniūnų  kolūkio pirmininkas,  pasižymįs žiaurumu, 541
Aleksaitė, Marytė, apklausinėta Alytaus milicijoje dėl dalyvavimo Marijampolėje invalido kunigo Pr. Šulskio laikytose pamaldose. Saugume tardyti ir Aleksaitės tėvai, 146,
Aleksandras, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero sūnus, šv. Kazimiero brolis, 8,
Aleksandras VI, popiežius, 1501 metais suteikė atlaidus Vilniaus katedros koplyčiai, kurioje buvo palaidotas karalaitis šv. Kazimieras, 11,
Aleksandravičius, advokatas kun. Leono Šapokos žudikų LTSR Aukščiausiame teisme Telšiuose, 125
Aleksandravičius, Antanas, kun., Slavikų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Aleksiūnas, Jonas, kun., Meškuičių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Alesius, Jonas, kun., Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Ališauskas, Kapčiamiesčio vid. mokyklos ūkvedys, 1983 m. vasario 16 d., valdžios pareigūnų įsakymu, nuplėšęs nuo mokyklos pastato Lietuvos trispalvę, 466
Ališauskas, Šilalės rajono saugumo viršininkas, 63,
Aliulis, Vaclovas, kun., Lietuvos vyskupijų Liturginės komisijos pirmininkas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 535, 570
Alkevičiūtė, Jūratė, Vilkaviškio V. Vitkausko vid. m-los VIII kl. mokinė, melagingu būdu KGB darbuotojų — Masalskio ir V. Baumilos — iškviesta tardymui, 599, 600
Alkevikas, Aleksandras, kun., Kalvių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570
Alminas, Šiaulių Pedagoginio Instituto dėstytojas, saugumiečių kratytas, 61,
Alminas, Adomas, kun., Plungės altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 322, 446
Ambrasas, Konstantinas, kun., Leipalingio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Andrijauskaitė, Alma, jaunametė, Žem. Kalvarijos didžiuosiuose atlaiduose sulaikyta ir milicijos poste tardyta iki vėlumos, 274
Andrijauskas, A., Telšių raj. švietimo profsąjungų komiteto atstovas, Žarėnų vid. mokyklos mokytojos S. Juozumaitės teisme, kaltinamos neteisingai, jos ne gynė, bet kaltino, 208
Andrijevskij, pulkininkas, grasinęs Robertą Grigą, atsisakiusį duoti tarybinėje armijoje priesaiką, perduoti KGB teismui, 280
Andrišiūnas, Algirdas-Petras, kun., Keturvalakių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Andriušis, Prienų miesto VK Administracinės komisijos narys, 490
Andropovas, Jurij, TSKP Generalinis sekretorius, 437, 442, 444, 547, 551, 559, 563, 567, 571, 574, 577
Anilionis, Petras, Religijų Reikalų Tarybos įgaliotinis, aklai parsidavęs išdavikiškai okupanto tarnybai, 71, 76, 132, 170, 174,175,178, 202, 204, 205, 206, 228, 234, 235, 275, 298, 299, 300, 309, 319, 330, 334, 336, 359, 360, 362, 363, 364, 402, 428, 470, 478, 480, 482, 483, 488, 490, 536, 537, 564, 609
Antanas (pavardė nuslėpta), Garliavos vid. mokyklos mokinys LTSR Vyriausiame teisme liudijęs prieš savo mokytoją Jadvygą Bieliauskienę, 528
Antanas, pasislėpęs čekistas, neatlaidžiai bandęs kun. V. Stakėną padaryti savo bendradarbiu, 458
Antanaitis, Bronislovas, kan., Šeduvos ir Dapšionių klebonas, Panevėžio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 226, 327, 334, 401, 572
Antanavičius, Juozas, kun., Panevėžio katedros klebonas ir Panevėžio dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327
Antulis, Algis, Kabelių Žuvininkystės ūkio direktorius, pašalinęs kryžių iš A. Lukšio žuvimo vietos, 236
Anusevičius, Juozapas, kun., Žaslių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Araminas, Antanas, kun., Pusnės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570
Arbačiauskas, maj. saugumietis, tardęs invalido kunigo Pr. šulskio šv. Mišiose dalyvavusius mokinius, 146
Ardzijauskas, Juozas, Kapsuko raj., Mokolų km. gyventojas, kun. A. Svarinsko suėmimo metu kratytas ir saugume tardytas, 457
Arlauskas, Klemensas, kun., Ylakių altaristas, suteikęs Birutei Vindašiūtei paskutines religines paslaugas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 78, 175, 270, 322, 445
Arlauskienė, B., liudijusi Vilniaus teisme prieš kun. A. Svarinską, 585
Arlauskas, Vincentas, kun., Dusetų klebonas ir Zarasų dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 401, 572
Arnašius, Albinas, kun., Mažeikių vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. A. Andropovui, 322, 446
Arro, Tonis, Estijos jaunuolis, 1981 m. rugsėjo 12 d. atvykęs į Šiluvą pasimelsti, 48,
Apanavičienė, Simno vidurinės mokyklos mokytoja, daugiau už visus kitus mokytojus terorizuojanti tikinčius mokinius, 424
Ašmonas, M., Kybartų bažnyčios komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR Prokurorui, 577
Augaitė, Regina, Josvainių vidurinės mokyklos aštuonias klases baigusi mokinė, iškviesta į Kėdainių saugumo komitetą tardymui, 619
Augustis, Antanas, kun., Kretingos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 322, 445
Augustis, V., Telšių liaudies teismo teisėjas, Žarėnų vid. mokyklos mokytojos S. Juozumaitės teismo metu tapęs net kaltintojo vaidmeny, 208, 209
Augustauskas, Jonas, kun., Girkalnio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326
Aužbikavičius, Julijonas, Šilalės bažnytinio komiteto pirmininkas, atsistojęs komunistinės valdžios pusėje prieš vikarą kun. V. Skiparj, pasirašęs po P. Baguškos grasinamu raštu, 63, 159
Avižienis, Vladislovas, kun., Šešuolėlių ir Zibalų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Ažubalis, Alfonsas, kun., Žiežmarių klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Ažubalis, J., Raseinių finansų skyriaus vedėjas ir Administracinės komisijos narys, 419

B
Babarskytė, Ona, į Pelesos (Baltarusijoje) aštuonmetę mokyklą iš Prienų rajono atkelta lietuvių kalbos mokytoja, tikslu šnipinėti ir lietuvybei naikinti, 555
Babonas, Jonas,  kun.,  Polekėlės  administratorius,  pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 576
Babonas, Mindaugas, Garliavos I-os vid. mokyklos XI-os kl. mokinys, čekistų tardytas ir baugintas, teiraujantis žinių apie mokytoją J. Bieliauskienę, 345, 346 Babravičiūtė, Giedrė, Ašmintos mokyklos V-os kl. mokinė, mokytojų griežtai tardyta, 303, 304
Babus, Lvovo mokyklos mokinė, kunigų — Kavacivo ir Esipo — teisme atsisakė parengtiniame tardyme duotų parodymų, nes tardytojas protokole įrašė savo, o ne mokinės pareikštas mintis, 380
Bačkis, Audrius, prel., popiežiaus Jono-Pauliaus II paskirtas į aukštas Vatikano politinės tarnybos pareigas, 96,
Badaugienė, J., Telšių rajono Liaudies teismo teisėja, 209 Bagdonienė, J., liudytoja kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581
Bagdonas, Jonas, kun., Troškūnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 572
Baguška, Petras, Šilalės rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 63, 64,
Bagužas, Brunonas, kun., Žvingių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 322, 445
Baikauskas, Jonas, kun., Klaipėdos altaristas, Prelatūros tarėjas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446
Baisevičius, A., padėjęs J. Kanevičiui Pelesos kapinėse (Baltarusijoje) pasistatytą koplyčią nugriauti. 554
Bakaitienė, Pilviškių vid. mokyklos mokytoja, tardžiusi bažnyčią lankančią IV-os kl. mokinę R. Bobinaitę ir pasiryžusi išardyti bažnyčioje pradėjusį veikti vaikų chorą, 83, 549
Bakienė, Josvainių vid. mokyklos mokytoja, per vakarines pamaldas bažnyčioje ir šventoriuje persekiojusi mokinius, 619
Bakučionis, Jurgis, Respublikos prokuroro pavaduotojas, pasižymėjęs Lietuvos okupantui parsidavėlis, 144, 358, 511,513, 515
Balaiša, Bronius, kun., Pandėlio ir Panemunio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 572
Balaišis, Antanas, kun., Saločių-Smilgių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 301, 328, 334, 410, 572
Balanda, Petras, kun., Margininkų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Balašauskas, Vytautas, kun., Žiobiškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 572
Balčiūnas, Jonas, kun., Salako klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 572
Balčiūnas, Juozas, kun., Nemunėlio Radviliškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 572
Balčius, Valentinas, kun., Pusnės klebonas, 1941 metais besitraukiančios iš Lietuvos tarybinės armijos nužudytas, 476
Balickaitis, Jurgis, kun., Subačiaus miesto klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 572
Baliūnas, Feliksas, kun., Šiaulių šv. Jurgio bažnyčios vikaras, Vilniaus KGB čekisto Kazio dvi dienas tardytas ir bandytas perauklėti", pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 61, 66, 67, 175, 326, 575
Baliūnas, Jonas, 1982 metais Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335
Balsienė, A., Žarėnų vid. mokyklos mokytoja, Telšių Liaudies teisme liudijusi prieš tikinčią tos pat mokyklos mokytoją S. Juozumaitę, 208, 210
Balsys, Kostas, kun., Miežiškių ir Velykių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 572
Baltraitis, Šiaulių XI-tos pagalbinės mokyklos direktorius, 67, 68, 69,
Baltramiejūnienė, Upynos aštuonmetės mokyklos mokytoja, lankydama tikinčius mokinius, draudžia jiems ir jų tėvams lankyti bažnyčią, 313
Baltrukas, Telšių rajono žuvininkystės ūkio kompartijos sekretorius, Panų kalno nugriovimo vienas iš vadovų, 278
Baltuška, Petras, kun., Daugailių ir Baltriškės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 163, 328, 334, 572
Balvočius, A., Telšių rajono Liaudies teismo teisėjas, 209
Banaitis, A., inž., Kapsuko miesto Statybos ir architektūros valdybos vyr. inžinierius, nulupęs nuo kun. P. Šulskio namo sienos kryžių, 614
Bandža, Vincas, kun., Ūdrijos administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Banevičiūtė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam Prorkurorui, 518
Banienė, Skaudvilės vid. mokyklos mokytoja, išbarė mokines ir vertė parašyti pasiaiškinimą, kad iškreipė mokytojos duotą ateistinę temą, 183
Banienė, Prienų II-os vid. m-los mokinės L. Banytės motina, milicijos skyriuje pareikalavo nurodyti dukters sulaikymo priežastį ir ją tuoj paleisti, 87,
Banionienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melaingą išpuolį prieš kun: A. Gražulį, 610
Banytė, L., Prienų II-os vid. mokyklos mokinė, direktoriaus pavaduotojo Kuro sulaikyta ir nuvesta į milicijos skyrių už Velykų dieną senelių lankymą, 87,
Baniulis, Algis, kun., Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 572
Barauskas, Bronius, prel., dr., Palangos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą TSRS ATP Primininkui J. Andropovui, 481
Barauskas, LTSR prokuroro padėjėjas, griežtai įspėjęs vyskupus ir vyskupijų valdytojus laikytis religinių susivienijimų nuostatų, o Ariogaloje biauriai išniekinęs popiežių Joną-Paulių II, 175, 306
Baranauskas, A., vysk., poetas, savo kūryboje pasisakęs prieš rusus ir jų Lietuvai uždėtą priespaudą, 561
Baranauskas, Jonas, kun., Miroslavo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Baranauskaitė, Irena, Kapsuko m. Jablonskio vid. mokyklos IX kl. mokinė, išvaryta iš mokyklos už dalyvavimą ligonio kun. P. Šulskio šv. Mišiose, 189
Baranauskienė, Prienų I-os vid. mokyklos mokytoja, per egzaminus pavartojusi neleistiną diskriminaciją tikinčiai mokinei „sukirsti", 619
Baranauskas, P., knygos „Vadovas po Lietuvą" koautorius, 199
Baranauskienė, Rita, Upynos aštuonmetės mokyklos komjaunimo sekretorė, vaikščiodama po namus, draudžia ne tik mokiniams, bet ir suaugusiems lankyti bažnyčią, 313
Barasevičius, A., Klaipėdos ypatingų bylų tardytojas, vadovavęs kratai kun. A. Šeškevičiaus bute, Gargžduose, 457
Bardauskienė, Šilutės III-os vid. mokyklos pradinių klasių mokytoja, prievarta rašiusi mokinius į spaliukus, 85, 86,
Barkauskas, LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pirmininkas, 425
Baronas, Kazimieras, kun., Obelių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 572
Baronienė, Jadvyga, Šiluvos atlaiduose rinkusi parašus, saugumiečių suimta ir nuvežta į milicijos punktą, 351
Basanavičiūtė, T., Kybartų bažnyčios komiteto narė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Prokurorui, 577
Bastys, Pranciškus, kun., Seredžiaus klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Baškys, Aloyzas, kun. Žem. Naumiesčio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446
Bartulis, Eugenijus, kun., Kauno arkikatedros bazilikos vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326
Barzdžiūkienė, V., Kupiškio rajono Administracinės komisijos narė, 156
Baukutė,   Irena,   Pilviškių   vid.   mokyklos   Va   kl.   mokinė, mokytojos Bakaitienės bandyta perauklėti ateistiškai, 83,
Bauman, Michaela, negavusi N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR jai siųstų registruotų laiškų, 72,
Baumila, Vidas, tardytojas, Vilniuje tardęs kun. S. Tamkevičiaus brolius — Vladą ir Albiną — ir kt., 596, 597, 599, 600
Bavarskienė, Elzbieta, Viduklės parapijietė, iškviesta į Socialinio aprūpinimo skyrių apklausinėjimui, 393
Bekasovas, Kęstutis, kun., Alytaus vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Belevičiėtų, Gaiva, Vilniaus 24-os vid. mokyklos VIII kl. mokinė, direktoriaus Stasio Ciesiūno išbarta už dalyvavimą Molėtų raj. Mindūnų k. išvykoje, 29, 30,
Belickaitė, Danguolė, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos tikinti mokinė, mokytojos A. Jurkonienės išjuokta, 188
Belokonj, sovietinės armijos bausmės batalione — Kombato pavaduotojas politiniams reikalams, 284
Bendinskas, Prienų miesto VK Administracinės komisijos pirmininko pavaduotojas, 490
Bendinskaitė, D., Prienų I-os vid. mokyklos mokinė, mokyklos vadovybės tardyta ir bauginta, 303
Bendoraitytė, V., Prienų I-os vid. mokyklos mokinė, mokyklos vadovybės tardyta ir bauginta, 303
Beniušis, Antanas, kun., Tauragės bažnyčios vikaras, P. Anilionio skundžiamas vietos bažnyčios komitetui; pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 174, 323, 347, 446
Berčytė, Gargždų I-os vid.  mokyklos  mokytoja, pravedusi mokiniams antireliginį kursą, 494, 495
Berija, Lavrentij, gruzinų kilmės čekos viršininkas Užkaukazyje, NKVD komisaras, Maskvos Politbiūro narys, 1953 m. gruodžio mėn. sušaudytas, 449
Bernotaitė, J., liudytoja kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581
Bernotas, Petras, kun., Žem. Naumiesčio altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J, Andropovui, 323, 446
Bernotienė, N., liudijusi Vilniaus teisme prieš kun. A. Svarinską, 585
Bertašius, Petras, traktoristas Pajevonio tarybiniame ūkyje, Vilkaviškio rajono Vykdomajame komitete išbartas už bažnyčios lankymą, laidotuvėse rožančiaus giedojimą, 177
Berteška, Juozas, kun., Balbieriškio klebonas, Alytaus dekanato dekanas, Vilkaviškio vyskupijos tarėjas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Berukov, majoras, susprogdinęs tris kryžius Rainiuose, 279
Bibakovas, kviestinis, dalyvavęs I. Skuodienės kratoje, Vilniuje, 406
Bičkauskas, Egidijus, Vilniaus prokuratūros tardytojas, tardęs Moniką Gavėnaitę ir kun. A. Svarinską, 393, 394, 404, 441, 460, 582
Bidva, Antanas, kviestinis, dalyvavęs kun. J. Kaunecko kratoje, Telšiuose, 401
Biekša,  Žilėnų  mokyklos  mokytojas,  komunistinės valdžios pareigūnų grubių veiksmų klusnus talkininkas, 171
Biekšienė, Žilėnų apylinkės partijos sekretorė, komunistinės valdžios pareigūnų grubių veiksmų talkininkė, 171
Bieliauskas, Jadvygos Bieliauskienės vyras, tardytas su žmona Kauno milicijos skyriuje, 345
Bieliauskienė, Jadvyga, Garliavos I-os vid. mokyklos mokytoja, kratyta, tardyta, areštuota ir antrą kartą nuteista Sibiro tremties kančiai, 344, 345, 346, 347, 387, 405, 458, 469, 503, 506, 527, 528, 556, 604, 620
Bieliauskienė, Nijolė, Švenčionių vid. mokyklos VIII kl. auklėtoja, išvariusi mokinius iš bažnyčios, susirinkusius dalyvauti savo klasės draugo mirusios motinos pamaldose, 181, 182
Bielskienė, Nevarėnų aštuonmetės mokyklos mokytoja, klasėje grubiai terorizuoja ir išjuokia tikinčius mokinius, sumažina elgesio pažymį, 313
Bileckienė, Girdžių apylinkės Vykdomojo komiteto sekretorė, pasiuntusi Girdžių parapijos klebonui kun. V. Šaukliui raštą, 308
Bilger, G., negavęs N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR siųsto registruoto laiško, 72,
Bilickas, A., Kybartų bažnyčios komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR Prokurorui, 577
Bilius, Vladas, kun., Virbalio altaristas, pasirašęs  protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Bimbyris, Antanas, Vilniuas KGB leitenantas, 237
Bingelis, Petras, kun., Aukštadvario bažnyčios administratorius ir Stakliškių dekanato vice dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567
Birbilas, Jurgis, kun., ligonis jubil. Telšiuose, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 323
Birbilas, Ričardas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335
Bitinaitė, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos mokytoja, kiekviena proga žeminanti tikinčius mokinius, 188
Bitytė,   Lina,  Pašušvio  mokyklos  mokinė,  vietos  mokytojų užrašyta išėjus jai iš bažnyčios, 372
Bitvinskas, Antanas, kun. Kauno arkivyskupijos kancleris, RRT įgaliotinio P. Anilionio giriamas už gerą jo įsakymų vykdymą, 203
Bivainis, Domininkas, kun., Lomių ir Vaitinėnų klebonas, — jam nebuvo pasiūlyta pasirašyti protesto pareiškimo TSRS ATP J. Andropovui, 482
Blažienė, Klaipėdos rajono Vykdomojo komiteto pirm. pavaduotoja religiniams reikalams, 359
Blažienė, J., gydytoja, klusni partijos įsakymų vykdytoja, dirbanti Vilniaus Il-je ligoninėje, 416
Blynas, Laimingas-Feliksas, kun., Šimonių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 572
Bliūdžiuvienė, Šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytoja, gaudžiusi mokinius, vykstančius Kalėdų naktį į Bernelių Mišias, 183
Bobinaitė, Rėda, Pilviškių vid. mokyklos IV-os kl. mokinė, mokytojos Bakaitienės tardyta dėl bažnyčios lankymo, 549
Bobinas, Vladas, kun., Krosnos ir Šeštokų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Bočiulis, A., Kupiškio vid. mokyklos direktoriaus pavaduotojas, komunistas, tikinčių mokinių terorizuotojas, 157, 158
Bogušauskas, P., Vilkaviškio rajono prokuroro pavaduotojas, 142
Bogušis, Vytautas, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR Prokurorui, 447
Bonder, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvis, pasirašęs „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdamas A Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Bordun, A. J., Lvovo srities kriminalinių bylų teisminės kolegijos sekretorius, 378
Borisevičius, Vincentas, vysk., Telšių vyskupijos valdytojas, komunistų suimtas ir 1947 m. Vilniaus kalėjime sušaudytas, 99, 476
Boruta, Jonas, kun., Vilniaus Universitete apgynęs fizikos-matematikos mokslų kandidato disertaciją, baigęs neakivaizdinę Kunigų Seminariją, Kybartų vikaras, bet į 1983 m. „Žinyną" neįtrauktas, 391, 487, 522
Bourdeaux, Michael, Kestono kolegijos direktorius, parašęs nevieną knygą apie Lietuvos katalikų vargus, 478
Bozko, M., dalyvavęs I. Skuodienės kratoje, 405
Braukyla, Vladas, kun., Rokiškio bažnyčios vikaras, esąs vietos valdžios pareigūnų nemalonėje, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 420, 421, 431
Brauklys, Pranas, Klaipėdos rajono „Juliaus Janonio" kolūkio darbutojas, tikinčiųjų kolūkiečių atstovas, 76,
Brazauskaitė, Vilma, Vilkaviškio V. Vitkausko vid. mokyklos VIII kl. mokinė, čekisto Kononenkos tardyta, 469
Brazdžionis, Bernardas, žymiausias dabarties lietuvis poetas išeivijoje, 53,
Brazdžius, Bronius, kun., Salantų bažnyčios administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 445
Breivė, Adolfas, kun., Upytės ir Ėriškių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 572
Brežnevas, Leonidas, TSKP Generalinis Sekretorius, Sovietų Sąjungos Prezidentas, 167, 170, 222, 233, 319, 377, 378
Brigytė, Genutė, baigusi Josvainių vidurinės mokyklos aštuonias klases, iškviesta į Kėdainių saugumo komitetą tardymui, 619
Brilius, Kęstutis, kun., baigęs neakivaizdinę Kunigų Seminariją, P. Anilionio vadinamas „apsišaukėliu kunigu", pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 202, 325
Brilius, Vytautas, kun., Šiaulių šv. Jurgio bažnyčios vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 201, 326, 575
Brilienė, Ona, Vilkaviškyje mokytoja, už religinę praktiką atleista iš darbo, 474
Briliūtė, Birutė, muzikos mokytoja Kapsuke, Kybartų bažnyčios vargonininkė, už dalyvavimą Vilkaviškyje Kelmelių namuose jaunimo šventėje, Vilkaviškio milicijos punkte grubiai tardyta, 32, 461, 462, 600
Brokevičius, Petras, Vilniaus m. profesinės technikos mokyklos Nr. 2 mokinys, mokyklos meistrės J. Kazėnienės tardytas dėl patarnavimo bažnyčioje šv. Mišioms, 249, 250
Brusokas, Rėdąs, Garliavos I-os vid. mokyklos VII kl. mokinys, čekistų tardytas apie saugumo kaltinamą mokytoją J. Bieliauskienę; grasintas ir baugintas, 345
Brusokas, Viktoras, kun., Krakių ir Pajieslio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575
Bružaitė, Judita, telšiškė mokinė, čekisto Morkūno ilgai kviesta pokalbiams tikslu įtraukti į saugumo šnipų tinklą, 180
Bubnys, A., LTSR Švietimo ministro pavaduotojas, 537
Bubnys, Prosperas, kun., komunistinės valdžios teistas už vaikų katekizavimą; dabar Lygumų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 102, 109, 326, 443, 455, 575
Bučinskas, Juozas, kun., Stulgių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus: P. Griškevičiui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 151, 152, 154, 167, 323, 446
Būdas, Vytautas, kun., Višakio Rūdos administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Budginas, Pranas, — protestuoja ir reikalauja atšaukti „Valstiečių laikraštyje" paskelbtą melą, 492
Budinienė, M., liudijusi Vilniaus teisme prieš kun. A. Svarinską, 585
Budraitis, St., „Tiesos" korespondentas, parašęs melagingą straipsnį dėl Tverų vid. mokyklos mokinių tėvų nusiskundimo, 497
Budrauskas, Petras, kun., Kuktiškių klebonas, Saldutiškio dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570
Budrikis, Julius, kun., Pajūralio, Stemplių, Tenenių klebonas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 198, 323, 333, 445
Budrys, Tverų vid. mokyklos mokinys, mokytojų ir direktorės tardytas dėl rekolekcijų metu bažnyčios lankymo, 246
Budriūnas, Petras, kun., Papilio ir Kvetkų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 334, 572
Būdvytienė, Šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytoja, prieš 1981 m. Kalėdų šventes terorizavusi tikinčius mokinius, 182
Būdvytytė, Kleopą, kaunietė, kun. A. Svarinsko teismo metu Vilniuje nubausta pinigine bauda, 510
Būga, Jonas, kun., Barzdų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Buivydas, H. A., Plungės rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, tikrinęs Tverų vid. m-los mokinių tėvų skundą dėl tikinčiųjų mokinių mušimo, 246, 247, 248, 499, 500
Bukauskas,  Juozapas,  kun., Pavandenės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446
Bukaveckaitė, Joana, Vilniaus „Dainavos" restorano konditorė, prieš jos valią versta dirbti ir sekmadieniais, 421, 600
Bulach, Eduardas, atsisakęs sovietinės pilietybės, persekiojamas, patalpintas psichiatrinėn ligoninė, nuteistas, 62, 63, 343, 344
Bulachienė, Svetlana Aleksėjevna, Eduardo Bulacho žmona, 344
Bulaitienė, vyskupo Jono-Vytauto Bulaičio motina, išauginusi didelę lietuvišką ir katalikišką šeimą, 98,
Bulaitis, Jonas-Vytautas, arkivyskupas, popiežiaus Jono-Pauliaus II paskirtas į aukštas Vatikano politinės tarnybos pareigas, 96, 98,
Buliauskaitė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam Prokurorui, 518
Buliauskas, Jonas, kun., Krinčino altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus: Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 301, 328, 572
Bulika, Bronislovas, kun., Jiezno klebonas, labai pavyzdingo Plungės klebono kun. A. Mileriaus laidotuvėse — pamoksle prasikišo komunistinės valdžios politikos gynimo tendencija, bet pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 59, 60, 567, 570
Bulota, Alfonsas, kun., Kauno-Petrašiūnų bažnyčios vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus: L. Brežnevui, LTSR Aukščiausiajam Prokurorui ir J. Andropovui, 327, 518, 575
Bumbliauskaitė, Rita, Pabaltijo karinės apygardos prokuroro tardyta ir gąsdinta, kun. J. Kaunecko kratos metu Telšiuose saugumietės ilgai tardyta ir išrengta, 279, 403
Bumbliauskas, Viešvėnų apylinkės darbuotojas, įteikęs Telšių rajono Administracinei komisijai pareiškimą, liudijantį kun. J. Kaunecko „nusikaltimą", 404
Bumbliauskienė, Viešvėnų apylinkės darbuotoja, įteikusi Telšių rajono Administracinei komisijai pareiškimą, liudijantį kun. J. Kaunecko „nusikaltimą", 404
Bumbliauskienė, Marijona, mirusi Laukuvos parapijietė, 422
Bunevičius, Romas, Birštono vid. mokyklos IVa kl. mokinys, mokytojos Kudžmaitės nuvestas pas direktorę išbarti už patarnavimą Mišioms, 254
Bunkus, Antanas, kun., Endriejavo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445
Buožienė, Gargždų I-os vid. mokyklos mokytoja, primygtinai kalbėjusi mokiniams, kad visi turį būti pionieriais, — jei ne — „jai būsią blogai", 495
Buožius, Mykolas, kun., Jurbarko klebonas, Raseinių dekanato vicedekanas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575
Burauskaitė,   Birutė,   pasirašiusi  protesto   pareiškimą  LTSR Prokurorui, 447
Burba, Kazimieras, kun., Gudelių ir Riečių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Burba, Rimas, sovietinės armijos kareivis, Afganistane patekęs į nelaisvę ir internuotas Šveicarijoje, 442
Burba, Viktoras, sovietinės armijos kareivio, Rimo Burbos, kariavusio Afganistane, tėvas, esąs Druskininkuose, 492
Burba, Zigmantas, sunkvežimio vairuotojas, atsisakęs išvežti nugriautos Panų kalno koplyčios medžiagą, 278
Burbulienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Burkutė, Stasė, kapsukietė, čekisto tardyta — ieškota žinių apie vienuolynus ir „LKB Kroniką", 147, 148
Burneikis, Bronius, kun., Kretingos klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus P. Anilioniui ir L. Brežnevui, 278, 323
Burokienė, S., Vilniaus rajono Liaudies teismo sekretorė, teisiant J. Sadūną, 588, 592
Butkevičiūtė, Ramunė, studentė, „neišlaikė" komunizmo kurso egzaminų ir negavo diplomo, nes buvo giliai tikinti, 120
Butkienė, gydytoja Tauragėje, paskelbė, kad Vykdomasis komitetas griežtai uždraudęs gydytojams dalyvauti tikinčio gydytojo M. Laužecko laidotuvėse, 176
Butkys, Jonas, kun., Ramygalos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 572
Butkus, Alvydas, plėšikas, teistas Mažeikiuose, 368, 369
Butkus, Izidorius, kun., Kelmės ir Šaltinių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575
Butkus, vyr. leitenantas, Viduklės milicijos įgaliotinis, 150, 218
Butkus, Juozapas, kun., Papilės altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 323
Butkus, Viktoras, kun., dr., tarpdiacezinės Kunigų Seminarijos rektorius Kaune, komunistinei valdžiai klusnus pataikautojas, 226, 480, 487
Butnerienė, Telšių rajono prokuroro padėjėja, palaikiusi Administracinės komisijos kaltinimus kun. J. Kauneckui, 404
Butuorienė, N., prokuroras Telšių Liaudies teisme, kaltinusi Žarėnų vid. mokyklos tikinčią mokytoją S. Juozumaitę, 208, 209
Buzas, Algirdas, Prienų II-os vid. mokyklos Vc kl. mokinys, direktoriaus Mickos tardytas, 501
Buzas, Kazimieras, Prienų raj. Bačkininkų k. gyventojas, saugumo ir milicijos kratytas. Nepasidavė ateistų spaudimui uždrausti sūnui lankyti bažnyčią, 61, 501
Buzas, Povilas, 1980 m. nuteistas 1,5 metų bendro režimo kalėjimo bausme už „LKB Kronikos" dauginimą ir platinimą, 111
Buzienė, Regina, Prienų vidaus saugumo komitete čekisto Liutkevičiaus tardyta, protestavusi Prienų II-os vid. mokyklos direktoriui dėl sūnaus tardymo, 469, 501

C
Caparas, Šiaulių rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, pažadėjęs leisti ligonius senelius Aukštelkės internate aplankyti kunigui, bet pažado neištesėjęs, 309
Casaroli, kardinolas, Vatikano užsienio reikalų tvarkytojas, 133
Cemnolonskis, Vilniaus teisme liudijęs prieš kun. A. Svarinską, 585
Chodyka, Stanislovas, kun., Gervėčių par. klebonas, miręs 1978 m. vasarą. Parapija likusi be kunigo, mokančio lietuviškai, 377
Chruščiovas, Nikita, Sovietinės Rusijos ir pavergtųjų kraštų diktatūrinis valdytojas. Jo įsakymu ištremti vyskupai: Vincentas Sladkevičius ir Julijonas Steponavičius atimta Klaipėdos naujai pastatyta bažnyčia, pastatyta Berlyno gėdos siena, 100, 169
Chščenavičius, Albinas, Pagirių miestelio gyventojas, su šeima vyko Šiluvoje aplankyti artimųjų kapus, milicijos sulaikytas, tardytas ir nubaustas, 52, 53, 120
Chščenavičius, Gintaras, X-os kl. mokinys, su tėvais vyko Šiluvoje aplankyti  artimųjų  kapų;   netoli  Šiluvos buvo milicijos sulaikytas ir tardytas, 52,
Chščenavičienė, Danutė, su vyru ir vaikais vyko Šiluvon aplankyti artimųjų kapų. Kelyje buvo sulaikyta, milicijoje tardyta ir nubausta, 52, 53, 120
Chščenavičiūtė, Odeta, su tėvais vyko aplankyti Šiluvoje artimųjų kapų. Kelyje milicijos sulaikyta, čekistės tardyta ir išjuokta, 52,
Chustijev,  pulkininkas, grasinęs Robertą  Grigą,  atsisakiusį tarybinėje armijoje duoti priesaiką, perduoti KGB teismui, 280, 282
Cibauskaitė, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavusi Vilkavišky, Kelmelių namuose, jaunimo šventėje, milicijos punkte grubiai tardyta, 32,
Cibirauskaitė, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavusi Vilkavišky, Kelmelių namuose, jaunimo šventėje, milicijos punkte grubiai tardyta, 32,
Cicėnienė, Zina, Vilniaus Dainavos" restorano konditorinio cecho vedėja, vertusi tarnautoją J. Bukaveckaitę dirbti ir sekmadieniais, 421
Cidzikas, Petras, dėl religinių įsitikinimų ateistų nemalonėn patekęs  vilnietis,  pasirašęs  protesto  pareiškimus  LTSR prokurorams, 247, 249, 447, 518
Ciesiūnas, Stasys, Vilniaus 24-os vid. mokyklos direktorius, išbaręs VIII kl. mokinę Bėlevičiūtę už dalyvavimą Molėtų raj. Mindūnų k. išvykoje, 29, 30,
Cinelienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Cukuras, Viktoras-Vilius, kun., Kirdeikių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570
Cukuras, Valdemaras, kun. dr., Providence, R.I. klebonas; jo bagaže Maskvoje muitinėje rasti keli TTGKK dokumentai; buvo įtrauktas liudininku kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 514, 515, 581, 583, 585

Č
Čaikauskaitė, LTSR Aukščiausiojo teismo sekretorė, teisiant kun. A. Svarinską Vilniuje, 511, 582
Čeberiokas, Juozapas, kun., Širvintų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570
Cegelskis,  Boleslovas,  kun.,  Skardupių   klebonas,  pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Čelinskas, Rolandas, Ašmintos mokyklos VII kl. mokinys, VK pirmininko A. Veselio grubiai tardytas, 303
Čepėnas Juozapas, kun., Eržvilko administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326
Čeplinskaitė, D., Prienų I-os vid. mokyklos X-os kl. mokinė, mokyklos vadovybės tardyta ir bauginta, 303
Čeplinskienė, Regina, Tverų vid. mokyklos mokytoja, verčianti tikinčius mokinius sekmadieniais mokykloje atlikti antireliginę programą, 240, 242, 243, 498, 499
Čereškevičius, Švenčionių švietimo skyriaus vedėjas, melagingai pateisinęs Švenčionių vid. mokyklos pedagogių elgesį V. Misiūnienės laidotuvėse, 182
Černenka, Konstantinas, Tarybų Sąjungos komunistų partijos Centro komiteto sekretorius ir Rusijos imperijos prezidentas, 579
Černiauskas, Mergalaukio mokyklos mokytojas, aktyvus tikinčiųjų mokinių persekiotojas, 424
Černiauskaitė, J., liudijusi Vilniaus teisme prieš kun. A. Svarinską, 585
Černiauskas, Ričardas, kun., šv. Mikalojaus bažnyčios vikaras, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 167, 205, 310, 362, 484, 535
Čerputė, Aida, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos VIc kl. tikinti mokinė, aršios ateistės mokytojos M. Dilienės necenzūriškais žodžiais išjuokta, 373
Červokas, Zigmantas, kun., Gegužinės bažnyčios klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Čėsna, Antanas, vidukliškis, komunistinės valdžios pareigūnų nubaustas už dalyvavimą Vėlinių d. procesijoje į kapines, 149
Čėsna, Nikodemas, kan., Kauno Prisikėlimo bažnyčios klebonas ir dekanas, išvarinėjęs iš bažnyčios parašų rinkėjus dėl kun. A. Svarinsko išlaisvinimo ir kitiems tikslams, 519
Čėsna,  Vincas, kun.,  Skriaudžių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Česnavičius, Julius, čekistas, Vilniuje tardęs Valerijų Smolkiną, 344
Činskytė, Stasė, kunigui J. Kauneckui maisto gamintoja, sulaikyta per visą kun. Kaunecko kratos metą, 402, 403, 468
Ciuckis, Povilas, kun., Rokiškio klebonas ir dekanas, Vykd. k-to pirm. pavaduotojo Firo įspėtas neleisti vaikams giedoti bažnyčioje; pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 230, 328, 572
Čiupala, Stasys, kun., Molėtų vikaras, pasirašę protesto pareiškimą J. Andropovui, 201, 571
Čižauskas, Pijus, kun. dr., Jonavos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327

D
Dabrovolskis, Juozapas, kun., Inturkės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570
Dagienė, Vilniaus miesto Pramprekybos „Naujininkų" parduotuvės direktorė, tardžiusi tos parduotuvės vyr. pardavėją dėl jos religinių įsitikinimų, 29,
Dagilienė, Albina, kviestinė, dalyvavusi J. Bieliauskienės kratoje, Garliavoje, 344
Dagilis, Algirdas, kviestinis, dalyvavęs J. Bieliauskienės kratoje, Garliavoje, 344
Dainauskaitė, Kelmės rajono Administracinės komisijos sekretorė, 151
Daknevičius, Kęstutis, kun., Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios vikaras, parašęs nusiskundimo pareiškimą P. Griškevičiui ir pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 220, 222, 307, 326, 510, 511, 518, 576
Dambrauskaitė, Dalia, studentė, „neišlaikė" komunizmo kurso egzamino ir negavo diplomo, nes buvo giliai tikinti, 120
Dambrauskas, Kazimieras, kun., Šiaulių šv. Jurgio bažnyčios administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 575
Dambrauskas, Liudas, kun., Pievėnų ir Rubikų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446
Dambrauskas, S., negavęs J. Sadūno jam iš Vilniaus į JAV siųsto registruoto laiško, 72,
Dambrauskas, V., kan., Kuršėnų klebonas 1941 m. besitraukiančios iš Lietuvos Tarybinės armijos nužudytas, 476
Dambrauskaitė, Zosė, Tverų vid. mokyklos mokinė, Plungės rajono pirmininko pavaduotojo Buivydo tardyta, 499
Damm, Claudia, negavusi N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR jai siųsto registruoto laiško, 72,
Danyla, Antanas, kun., Ukmergės klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 422, 576
Danyla, Jonas, S.J., kun., Bijutiškio klebonas, atsakęs į B. Jauniškio šmeižtą; pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 123, 124, 166, 570
Dapkevičiūtė, Nevarėnų aštuonmetės mokyklos mokytoja ir V kl. auklėtoja, tikintiems mokiniams sumažino elgesio pažymį ir sukėlė mokinių protestą, 313
Dapkūnas, saugumietis-tardytojas Telšiuose, 366
Dapkuvienė, arogantiška milicijos leitenante, dalyvavusi kun. J. Kaunecko kratoje, Telšiuose, 468
Dapšys, Jonas, Virbalio vid. mokyklos X kl. mokinys, KGB darbuotojo V. Baumilo tardytas; 599
Dargužienė, Rozalija, nuvežusi į Ministrų Tarybą 40-ties tikinčiųjų pareiškimą, 278
Daugalas, tardytojas, tardęs E. Abrutienę, grasinančiai priekaištavęs D. Tamutytei, 408
Daugėla, Jonas, kun., Stirnių klebonas, 1941 m. besitraukiančios iš Lietuvos tarybinės armijos nužudytas, 476
Daugėlienė, Vištyčio vid. mokyklos mokytoja, pradėjusi prieš Kalėdų šventes tikinčiųjų mokinių persekiojimo akciją, 189
Daugelytė, R., Ašmintos mokyklos V-os kl. mokinė, mokytojų griežtai tardyta, 303
Dauneckas,  A.,  Kretingos Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 80,
Dėdinaitė, Zita, Garliavos I-os vid. mokyklos XI-os kl. mokinė, čekistų tardyta ir grasinta, teiraujantis žinių apie mokytoją J. Bieliauskienę, 345
Degutis, Česlovas, kun., Kulių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui; nepasirašęs protesto pareiškimo TSRS ATP pirmininkui, 446, 482
Degutis, Vaclovas, kun., Bagotosios klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Degutis, Zenonas, kun., Šilalės vikaras, nepasirašęs protesto pareiškimo TSRS ATP pirmininkui, 201, 482
Deltuva, Albinas, kun., Sasnavos ir Patilčių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325, 333
Deltuvienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo  gyvenimo"  redakcijai  laišką, paneigdamas A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Dereškevičienė, M., A. Mykolaičio sesuo, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama brolio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Dereškevičiūtė,  Odeta,  Ašmintos mokyklos III kl. mokinė, mokytojų griežtai tardyta, 303
Didrevičius, A., Vilniaus teisme liudijęs prieš kun. A. Svarinską, 585
Dievynienė, Dambravos k. Prienų raj. gyventoja, kaime nugriautos koplytėlės statulėlių gelbėtoja, 70,
Dilienė, Milda, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos mokytoja, pati aktyviausia mokyklos ateiste, su didžiausiu įniršiu terorizuojanti tikinčius mokinius, 188, 253, 373, 374, 430
Dimbinskytė, Alma, jaunametė, dalyvavusi Žem. Kalvarijos didžiuosiuose atlaiduose, milicijos sulaikyta ir tardyta, 274
Dirvonskis, Jonas, Kybartų vid. mokyklos direktorius, netaktiškas tikinčių mokinių terorizuotojas, 84, 185, 186
Diškevičius, Antanas, kun., ligonis Alytautas ligoninėje, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Dlugošas, Jonas, Krokuvos katedros kanauninkas, šv. Kazimiero ir jo brolių mokytojas, 8, 9, 10,
Dobilaitis, Juozapas, kun., Joniškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Dobranskienė, Šilutės I-os vid. mokyklos direktorė, įpareigoja mokytojus kovoti su mokinių religiniais įsitikinimais, 88, 184
Dobrovolskis, Algirdas, kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327
Dobrovolskis. Mykolas, kun., Paberžės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 575
Doil, Vašingtono arkivyskupijos savaitrašty parašytame straipsnyje svarsto Latvijai, o ne Lietuvai kardinolo paskyrimo klausimą, 389
Doraša, V.M., Lvovo srities kriminalinių bylų teisminės kolegijos prokuroras, 378
Dovydaitis, Gvidonas, kun., Pilviškių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325, 508, 510
Dovydavičius, Vilniaus profesinės technikos mokyklos Nr. 2 matematikos dėstytojas, bandęs perspėti J. Kazėnienę taip brutaliai nesielgti su mokiniais, 250
Drungėlaitė, Genovaitė, Pabaltijo karinės apygardos pareigūnų tardyta ir gąsdinta, 279
Drungėlaitė, Jadvyga, Pabaltijo karinės apygardos prokuroro tardyta ir gąsdinta, 279
Dubauskaitė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam Prokurorui, 518
Dubnikas, Juozas, kun., Gružių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus: Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 301, 328, 572
Dudko, rusų disidentas, kovotojas dėl religijos laisvės, — suimtas ir nuteistas, 587, 606
Dudonienė, Albina, perspėjusi mokytoją Bardauskienę nerašyti jos sūnaus Alvydo į spaliukus, 85, 86,
Dūkštas, Petras, Vilniaus rajono Vokės eksperimentinio ūkio direktorius, 340, 343, 489, 588, 589, 590, 592
Dukštienė, J., Petro Dūkšto, Vilniaus raj. Vokės eksperimentinio ūkio direktoriaus, žmona, 592
Dulksnys, Kazimieras, Panevėžio kapitulos prelatas, Krekenavos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 572
Dumbliauskas, Petras, kun., Tabariškių ir Pažėrų administratorius su kun. Juozu Zdebskiu pasiuntė bendrą raštą TSRS Ministrų Tarybai dėl Kauno Kunigų Seminarijos suvaržymų; pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 101,325, 333, 358
Dumčius, Vincas, kun., Veiverių altaristas pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Dunda, Gerardas, kun.,  Siesikų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Durneikienė, Vilkaviškio vid. mokyklos mokytoja ir VIIIa kl. auklėtoja, tikinčių mokinių persekiojimui išgalvojusi tikrai neišmintingą argumentą, 85,
Dvilov, milicijos seržantas Vilniuje, areštavęs ligoninėje sergantį J. Sadūną  ir nuvežęs jį į N. Vilnios psichiatrinės Vl-jį skyrių, 416
Džiuzupov, vyr. Itn. sovietinės armijos bausmės dalinyje, perkėlęs R. Grigą iš I-os į IV-tą kuopą, 284

E
Eičas, Jonas, kun., invalidas — Stalgėnų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 323
Eidikytė, Tauragės vid. mokyklos mokytoja, bauginusi tikinčius III kl. mokinius kalėjimu, 251
Einšteinas, Albertas, garsus žydų mokslininkas — fizikas, reliatyvinės teorijos kūrėjas, 561
Eitutienė, Josvainių vid. mokyklos mokytoja, klasėje tyčiojosi iš Dievo, tikinčiųjų ir Bažnyčios, 188
Elžbieta Habsbyrgaitė, imperatoriaus Albrechto II duktė, Zigmanto Liuksenburgiečio vaikaitė, Lietuvos didž. kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio žmona, šv. Kazimiero motina, 8, 9, 11,
Engelsas, Fridrichas, marksizmo teoretikas ir komunizmo sąjungos narys, atvirą kovą prieš religiją pavadinęs kvailyste, 442
Esipas, Romanas Stepanovičius, kun. Vodeno km. Lvovo raj. graikų apeigų katalikų kunigas, nuteistas už eitas kunigiškas pareigas, 378, 379, 380, 381
Ežerinskas, Stanislovas, kun., Raudėnų ir Juozapavo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui — TSRS ATP pirmininkui, 481

F
Fabijanskas, Jonas, kun., Kauno dekanato vicedekanas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 206, 326, 576
Ferencas, T., Kybartų bažnyčios  komiteto narys,  pasirašęs protesto pareiškimą LTSR Prokurorui, 577
Ferencienė, kybartietė, saugumiečių tardyta, jautriai ir pagarbiai atsiliepusi apie kun. S. Tamkevičių, 598
Ferreri, Zachrijas, vyskupas, karalaičio šv. Kazimiero biografas, 11,
Filipčik, Anton, 1982 m. birželio 6 d. vysk. L. Povilonio įšventintas kunigu, 201
Firas, Rokiškio rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, uolus slaptų tarybinių įstatymų vykdytojas, 230, 420, 421, 431
Fischer, E. A. negavo N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR siųsto registruoto laiško, 72,
Frainas, Juozapas, kun., Plokščių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327
Fridrichas III, imperatorius, su kurio dukterimi tėvai norėjo apvesdinti karalaitį Kazimierą, 11,
Freigobienė, Gargždų I-os vid. mokyklos mokytoja, sumažinusi elgesio pažymį I-os kl. mokiniui už tai, kad jis ne spaliukas, 495

G
Gabartienė,   šakių  Z.   Angariečio  vid.   mokyklos  mokytoja, gaudžiusi mokinius, vykstančius Kalėdų naktį į Bernelių Mišias, 183
Gagiškytė, Elvyra, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos VIc kl. tikinti mokinė, aršios ateistės mokytojos M. Dilienės necenzūriškais žodžiais išjuokta, 373
Gaižauskas, Pranciškus, kun., Vandžiogalos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575
Gaižauskaitė Saulė, Telšių VI-os vid. mokyklos X kl. mokinė, dalyvavusi Žem. Kalvarijos didžiuosiuose atlaiduose, milicijos sulaikyta, čekistų tardyta ir bauginta, 274, 373
Gaižutis, Bronislovas, kun., Šiaulių šv. Jurgio bažnyčios altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 575
Gajauskaitė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam Prokurorui, 518
Gajauskas, Balys, jau daugelį metų kenčiąs sunkią katorginę Sibiro tremtį, 91, 127, 190, 256, 315, 382, 390, 503, 556, 606, 620
Galdikienė, Ieva, šiaulietė maldininke, čekistų ir milicijos sulaikyta kelyje į Šiluvą, 348
Galvydis, Stepas, kun., Traupio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 572
Gandi, indų politinis vadas, dėl tautos laisvės ir skelbiamos tiesos — teistas ir kalintas, 562
Garbenčius, M., Kapčiamiesčio agronomas, 363
Gargasas, Kėdainių rajono prokuroro pavaduotojas, tardęs mokyklų vaikus, lankančius bažnyčią ir kunigą, 221
Garjonis, Antanas, kun., Lenkimų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445
Garličikienė, Z., Šiaulių Vykdomojo komiteto pirmininkė, 535
Garška, Juozas, kun., Vajesiškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 572
Garuckas, Karolis, kun., S.J., buvęs Ceikinių klebonas, Lietuviškosios Helsinkio grupės narys, pasišventęs kovotojas dėl Lietuvos laisvės, miręs 1979.IV.6, 28, 112
Gasčiūnas, Kazimieras, kan., Plungės klebonas ir dekanas, pasakęs pamokslą vysk. Antano Vaičiaus ingreso Mišiose, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 269, 278, 323, 446, 485
Gasiūnas, Osvaldas, Palėvenėlės apylinkės pirmininkas, padaręs neteisėtą kratą pas laiškanešę Teresę Petrulienę, 426
Gasiūnienė, J., Joniškėlio miesto LDT Vykdomojo komiteto pirmininkė, apskundusi kleboną kun. B. Urboną, leidžiantį mokyklos mokiniams patarnauti bažnytinėse apeigose, 292, 294
Gasiūnas, Juozapas, kun., Lauksodos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446
Gasparavičienė, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos mokytoja, sekdama M. Dilienę, tyčiojasi iš tikinčių mokinių, 253
Gatin, Viktoro Petkaus katorginėje tremtyje budintis leitenantas, perėmęs ir sudorojęs V. Petkaus žmonos atsiųstą maistą, 355, 356
Gaučytė, Aurelija, jaunametė, dalyvavusi Žem. Kalvarijos didžiuosiuose atlaiduose, milicijos sulaikyta ir tardyta, 274
Gaudušienė, nuvežusi Ministrų Tarybai 40-ties tikinčiųjų pareiškimą, 278
Gauronskas, Anupras, kun., Klaipėdos vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 232, 446
Gauronskis, Vincentas, kun., Tirkšlių ir Žemalės klebonas, vykstančiam į Žem. Kalvarijos didžiuosius atlaidus bedieviai valdžios pareigūnai atėmė valstybinį mašinos numerį; parašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 196, 272, 323, 445, 487
Gavėnas, saugumietis, Vilniaus KGB būstinėje 4 dienas tardęs kun. V. Stakėną, 458
Gavėnas, Julius, M. Gavėnaitės brolis, kratytas Kaune tuoj po kun. A. Svarinsko teismo, 529
Gavėnas, M. Gavėnaitės tėvas, Jakutiškių km. (Ukmergės raj.), kratytas tuoj po kun. A. Svarinsko teismo, 529
Gavėnaitė, Monika, Viduklės klebonijos šeimininkė, milicijos dėl nežinomos priežasties areštuota ir Raseinių rajono Liaudies teismo nubausta, 219, 393, 394, 443, 461, 508, 518, 528, 582
Gečiauskaitė, Nijolė, Garliavos I-os vid. mokyklos X kl. mokinė, Vilniaus čekistų tardyta, 346
Gedgaudas, Juozapas, kun., Požerės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui; 323, 446
Gedvilą, Jonas, kun., Mažeikių klebonas ir dekanas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 60, 195, 198, 275, 323, 333, 402, 445, 485
Genevičius, Pranciškus, kun., Darsūniškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570
Genienė, Girdžių vid. mokyklos mokytoja, už bažnyčios lankymą IV kl. mokinei sumažinusi elgesio pažymį, 252
Geraltauskas, Simno bažnyčios choristas, tardytas Alytaus miesto saugume, 423
Gerčius, A., Simno bažnyčios choristas, tardytas Alytaus miesto saugume, 423
Germanas, Edmundas, kun., Rukų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446
Geštautaitė, Stefa, Upynos mokyklos mokytoja, tikintį II kl. mokinį A. Vaitkų klasėje viešai išjuokusi, čiupusi už ausies ir ėmusi grasinti, 500
Giedra, Domininkas, kun., Židikų ir Ukrinų klebonas, Mažeikių rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojo Songailos išbartas, kad mirusios moters laidotuves atliko su religinėmis apeigomis; pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 175, 323, 445
Giedraitis, Juozas, kun., teol. lic, Skapiškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 572
Gylys, Algis, Lazdijų rajono KGB leitenantas, aktyvus tikinčiojo jaunimo persekiotojas, 34, 184, 252, 466, 467, 538, 616
Gylys,   Antanas,  kun.,  Plungės  vikaras,  pasirašęs  protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446
Gylys, Kazimieras, kun., ligonis, Palangos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 481
Gylys, Mykolas, kun., Karsakiškio ir Gelažių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 572
Gimžauskas, Bronius, kun., Šiaulėnų ir Šaukėnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575
Ginkutė, Audronė, Vilniaus Universiteto studentė, su kitais tikinčiais jaunuoliais atostogavusi prie Baltųjų Lakajų ežero, po grubaus milicijos poelgio pašalinta iš universiteto, 36, 119
Girdauskienė, Kauno miesto greitosios pagalbos punkto vyr. med. felč., 602
Girdzevičius, Jonas, kun., Balnikų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Girnius, Kazimieras, kun., Alantos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 572
Gluosnytė, Audronė, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavusi Vilkavišky, Kelmelių namuose, jaunimo šventėje, milicijos punkte grubiai tardyta, 32,
Gluosnytė, Birutė, buvusi Garliavos I-os vid. mokyklos abiturientė, tardyta Kauno saugumo rūmuose, 346
Gluosnys, Vytautas, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavęs Vilkavišky, Kelmelių amuose, jaunimo šventėje, milicijos punkte grubiai tardytas, 32, 185
Gobis, Antanas, kun., Adomynės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 572
Gorodeckis, Stanislovas, kun., Nemakščių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 323
Grabauskas,  Juozapas,   kun.,   Tauragės   altaristas,   pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446
Granickas, Marijampolės Namų valdybos viršininkas, vienas iš įsibrovėlių į invalido kun. Pr. Šulskio laikomas šv. Mišias, 146
Grauslys, Vaclovas, prel., Šiluvos klebonas, Raseinių dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327, 478
Graužinis, Albinas, kun., Kauno Prisikėlimo bažnyčios vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327
Gražys, Alfonsas, kun., Debeikių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 572
Gražys, Juozas, už „LKB Kronikos" dauginimą ir platinimą nuteistas 3 m. bendro režimo kalėjimo bausme, 110
Gražulis, Alytaus raj. kolūkio pirmininkas, atleistas iš pirmininko pareigų — kad jo sūnus įstojo į Kunigų seminariją, 474
Gražulis, Antanas, kun., Prienų bažnyčios vikaras, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, komunistinės valdžios pareigūnų parsekiojamas ir teistas, 130, 142, 143, 144, 145, 178, 302, 303, 304, 321, 325, 333, 460, 464, 488, 489, 490, 501, 565, 582, 610, 611, 619
Gražulis, Juozas, kun., Simno vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 201, 325, 423, 424, 464
Gražulis, Kazimieras, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 55, 335
Gregorijus VII, popiežius, mylėjęs tiesą ir nekentęs netiesos, todėl miręs tremtyje, 563
Greivienė, A., Tverų vid. mokyklos mokytoja, persekiodama tikinčius mokinius, baugina juos fizinėmis bausmėmis —juos mušdama, 242, 246, 499
Griciūnienė, Šilutės III-os vid. mokyklos direktoriaus pavaduotoja, bandžiusi perauklėti A. Dudonienę, kad leistų sūnų Alvydą į spaliukų šventę, 86,
Grigaitienė, Jadvyga, Adakavo gyventoja, pasiuntusi skundą P. Griškevičiui dėl tikinčių mokinių mokykloje neleistino diskriminavimo, 89,
Grigaitis, Antanas, Adakavo aštuonmetės mokyklos IV kl. mokinys, mokyklos direktorės A. Žąsytienės dėl bažnyčios lankymo klasėje pašiepiamas, 90,
Grigaitytė, Rasa, Pagirių vid. mokyklos IV kl. tikinti mokinė iškviesta į Kėdainių prokuratūrą tardymui, 83,
Grigalavičius, V., Pasvalio raj. prokuroro padėjėjas, dalyvavęs teismo procese teisiant kun. B. Urboną, 294
Grigaliūnas, Vytautas, Rokiškio bažnyčios vargonininkas, Rokiškio raj. Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojo Firo išbartas už vaikų mokymą giedoti, 230
Griganavičius, Vytautas, kun., Raseinių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 576
Grigaravičienė, Ašmintos kolūkio pirminės organizacijos sekretorė, 304, 501
Grigas, Antanas, Leipalingio vid. mokyklos mokytojas, parašęs skundą P. Griškevičiui dėl sūnaus studento Roberto žiaurios diskriminacijos, 236, 239, 287, 539, 543, 544, 545
Grigas, Robertas, Vilniaus valst. Pedagoginio instituto studentas, parašęs protesto pareiškimą LTSR Prokurorui dėl tikinčiojo jaunimo neteisėto grubaus persekiojimo, 34, 176, 213, 214, 236, 237, 238, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
Grigorjevas, J. M., Lvovo srities kriminalinių bylų teisminės kolegijos visuomeninis kaltintojas, 378
Grimaila, Zigmas, Raseinių rajono KP pirmasis sekretorius, 149
Grinevičius, Zigmas, kun., Kelmės bažnyčios vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Grinius, Vytautas, „Tiesos" korespondentas, paskelbęs melagingus teigimus apie religijos laisvę, 473, 474, 476
Grinevičius, Kaune saugumo darbuotojas, Velykų rytą Rotušės aikštėje savavališkai užrašinėjęs automobilių numerius atvykusiųjų į Prisikėlimo pamaldas, 534
Griška, prof. Rudzevičiaus teisme nurodo auklėtojų būtinus privalumus, 164
Griška, Vaclovas iš Harmoniškių apylinkės (Baltarusijoj), komunistinės valdžios atstovų nubaustas pinigine bauda kad leido tikintiesiems susirinkti kalbėti rožančių, 375, 432
Griškaitienė, Ona, Kybartų bažnyčios komiteto narė, gyvais konkrečiais pavyzdžiais atsakiusi į KGB viršininko Vaišvilos melą ir šmeižtą; pasirašiusi pareiškimą LTSR Prokurorui, 524, 577
Griškevičius, Petras, LTSR KP CK sekretorius, klusnus Maskvos tarnas, 51, 60, 69, 74, 81, 83, 89, 118, 138, 141, 143, 148, 151, 167, 184, 220, 227, 228, 230, 236, 307, 319, 350, 563
Griškus, Arvydas, Adakavo aštuonmetės mokyklos IV kl. mokinys, mokyklos direktorės A. Žąsytienės klasėje pašieptas dėl bažnyčios lankymo, 90,
Griškus, Jonas, Adakavo gyventojas, pasiuntė skundą P. Griškevičiui dėl tikinčių mokinių neleistino mokykloje diskriminavimo, 89,
Gritėnienė, A., Pasvalio rajono Liaudies teismo teisėja, teisusi kun. B. Urboną, 294
Grubliauskas, Juozapas, kun., Šilutės klebonas, Klaipėdos prelatūros tarėjas, pasirašęs protesto pareiškimus P. Anilioniui ir L. Brežnevui, 278, 323
Grubliauskienė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam Prokurorui, 518
Grūdienė, Josvainių apylinkės tarnautoja, atnešusi kun. L. Kalinauskui pasirašyti RRT įgaliotinio P. Anilionio įspėjimą, 609
Grudzinskas, Jonas, kun., Seirijų ir Metelių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Gruodis, Stanislovas, dr. prof., Balnikų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 576
Grušas, Adolfas, kun., Kauno Prisikėlimo bažnyčios vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326
Grušas, Romualdas, Telšių trylikametis jaunuolis, grįžęs iš Žem. Kalvarijos didžiųjų atlaidų, vėlai vakare prie namų milicijos pagrobtas ir poste tardytas, 274
Grušienė, M., negavusi N. Sadūnaitės iš Vilniaus į JAV jai siųstų registruotų laiškų, 72,
Gružauskas, Antanas, kun., Aleksandravėlės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą, L. Brežnevui, 328
Gudas, VSK (Vidaus saugumo komiteto) darbuotojas, per eilę metų grasinęs ir persekiojęs J. Sadūną, 417
Gudas, Jonas, kun., Raseinių altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327
Gudaitė, Elena, jaunametė, dalyvavusi Žem. Kalvarijos didžiuosiuose atlaiduose, milicijos tardymui paimta iš namų, ir Telšių III-os vid. mokyklos mokytojų nubausta už vilkėtą žalią suknelę, 274, 431
Gudaitienė, A., liudytoja kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581
Gudaitis, čekistas, Prienų II-os vid. mokyklos direktoriaus kabinete tardęs mokinę Violetą Kačergiūtę, 313
Gudaitytė, M., Prienų II-os vid. mokyklos mokytojų ir direktoriaus pavaduotojo Kuro sulaikyta ir nuvesta į milicijos skyrių už Velykų dieną senelių lankymą, 87,
Gudanavičius, Gustavas, kun., Žagarės klebonas, parašęs skundą DŽDT Vykd. komiteto pirmininkui ir pasirašęs pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 154, 155, 326, 473, 477, 515, 576, 581, 584
Gudynas, Adomas, Klausučių apylinkės tarybos pirmininkas, Žaliosios apylinkės pakelės kryžiaus nupiovimo dalyvis, 234, 235
Gumanas, Oskaras (vokietis iš Šiaulių apylinkės, Amalių km.), baptistas, irgi atsisakęs duoti priesaiką tarybinėje armijoje, 281, 282
Gumauskas, Juozas, kunl, Rumbonių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Gumbliauskienė, Bronė, Viduklės parapijietė, iškviesta į Socialinio aprūpinimo skyrių apklausinėjimui, 393
Gunta, Juozapas, kun., Ubiškės ir Kaunatavo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446
Guobys, Petras, kun., Širvintų klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Guogis, Vytautas-Simonas, kun., Vilkaviškio b. vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Gustainis, Zigmantas, kun., Nemaniūnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Gustaitis, Andriejus, prel., Garliavos klebonas, Aleksoto dekanato dekanas, P. Anilioniui iškėlęs Klaipėdos bažnyčios klausimą, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 206, 325, 333, 357
Gutauskas, Algirdas, kun., Vilniaus arkivyskupijos valdytojas, klusnus komunistinės valdžios įpareigojimų vykdytojas, jos numatytas kandidatas į vyskupus, 132, 310, 362, 480
Gutauskas,  Klemensas,  kun.,  Kupiškio  klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 572
Gvazdovič, Kazimir, 1982 m. birželio 6 d. vysk. L. Povilonio įšventintas kunigu, 201
Gvozdas, Albertas, Garliavos I-os vid. mokyklos VII kl. mokinys, čekistų tardytas apie mokytoją J. Bieliauskienę. Grasintas ir baugintas, 345, 346

H
Hamakas von, Adolfas (Harnack Adolf von), protestantų teologas, Berlyno universiteto profesorius, 561
Heidner, G., negavo N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR siųsto registruoto laiško, 72,
Herres, G. negavo N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR siųsto registruoto laiško, 72,
Hesse, Hermanas, vokiečių rašytojas ir mąstytojas, 12,
Hieronimas, Br. OFM, gyvenąs Izraelyje, nuo 1980 m. birželio mėn. negavęs nė vieno iš septynių N. ir J. Sadūnų iš Vilniaus jam siųstų registruotų laiškų, 72,
Hitleris, Adolfas, Vokietijos fanatiškas diktatorius, drastiškai ėmęsis užgniaužti tiesą ir sunaikinti užimtų tautų laisvę, žydų ir kitų nevokiškų tautų naikintojas, 561, 562
Hoogen, G., negavo N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR siųsto registruoto laiško, 72,

I
Iazvikov, Innocentiy, iš Izraelio į Vilnių atvykęs asmuo N. ir J. Sadūnams pranešė apie Hieronimo negautus iš Vilniaus jam siųstus registruotus laiškus, 72,
Iešmantas, Gintautas, poetas, rašytojas, plačia prasme spaudos žmogus, kovotojas dėl tautos ir religijos laisvės, Sibire Gulago kalinys griežtojo režimo Permės lageryje, 44, 91, 127, 190, 256, 315, 382, 390, 503, 556, 620
Iešmantienė,  Marija, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Prokurorui, 447
Ignatavičius, A., Kapčiamiesčio apylinkės miško eigulys, su sūnumi Romu ir žentu nugriovęs jo eiguvos ribose žmonių pastatytą kryžių, 306
Ignatavičienė, Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokytoja ir Xa kl. auklėtoja, dalyvavusi mokinio Gintauto Sakavičiaus tardyme, 35,
Ignotas, M., LTSR Aukščiausiojo teismo pirmininkas, teisiant kun. Leono Mažeikos žudikus ir kunigą A. Svarinską, 135, 511, 582, 587
Ikamas, Gaudentas, kun., Daujėnų ir Kriklinių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus: Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 301, 328, 572
Ilinčius, Stanislovas, kun., Kuršėnų ir Varputėnų klebonas, Kuršėnų dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus P. Anilioniui ir J. Andropovui, 278, 481
Ylius, Antanas, kun., Šiupylių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Ilmaras, latvis, kunigo L. Mažeikos žudiko A. Kazlausko teigimu, esąs prisidėjęs prie žudikų grupės veiksmų ir pats žuvęs nuo Kazlausko rankos, 136, 137
Ilskis, Jonas, kun., Viekšnių altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446
Imbras, Antanas, kun., Gudžiūnų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575
Inčiūra, Kazys, poetas, rašytojas, buvęs radijo pranešėjas Lietuvos nepriklausomybės laikais Kaune, Sibiro tremties kančią iškentęs, miręs okupuotoje Lietuvoje, 603
Indriūnas, Juozapas, kun., Kauno Prisikėlimo bažnyčios vikaras, pasirašęs proteste pareiškimą L. Brežnevui, 326
Inkratas, Vincentas, kun. dr., Viešintų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 328
Inocentas X, popiežius, leido švęsti ir šv. Kazimiero relikvijų perkėlimo šventę, 12,
Insoda, Vytautas-Juozas, kun., Šakių vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Irmoška,  Izidorius,  Raseinių  raj.  Administracinės komisijos nubaustas už aktyvų dalyvavimą Vėlinių išvakarėse procesijoje į kapines, 420
Iščenkaitė, Viktorija, Garliavos I-os vid. mokyklos X kl. mokinė, tardyta Vilniaus čekistų, 346
Ivanauskas, Antanas, kun., Rietavo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446
Ivanauskas, Remigijus, 1981 m. sovietinės valdžios neleistas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 55, 56
Ivanauskis, Tadas, kun., Anykščių vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 572

J
Jadviršis, Kostas, kun., Akmenės altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 446, 481
Jagminas, Leonardas, kun., Skaisgirio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 576
Jakaitis, Juozas, kun., Kudirkos Naumiesčio klebonas, Šakių dekanato vicedekanas, Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio teismo tarėjas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Jakaitis, Kleopas, kun., Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios ir Aukštelkės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326
Jakavičius, Respublikinės prokuratūros tardymo valdybos prokuroras, vadovavęs kun. J. Kaunecko kratoje, Telšiuose, 401, 403
Jakavičius, Vytautas, nubaustas 15 parų arešto už dalyvavimą bendroje maldoje prie uždarytos Paveisininkų bažnyčios šventoriuje, 616
Jakienė, Tūbinės aštuonmentės mokyklos mokytoja, tyčiojosi iš tikinčiųjų mokinių, 254
Jakimčienė, Šiaulių V-os vid. mokyklos direktorė, grasinamai perspėjo Rolandą Kaušą dėl religijos praktikavimo, 66,
Jakubauskas, B., kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 575
Jakubauskas, Leonas, kun., Kauno Karmelitų bažnyčios altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327
Jakubonytė,  Stasė,  vilnietė,  tardyme  čekistės  kaltinta,  kad dalyvavusi vienuolių susirinkime, 146
Jakubsevičius, Prienų raj. ligoninės vyr. gydytojas, pagrasinęs ligoninės virėją Ivašauskienę atleisti iš darbo, jei jos sūnus Valdas nenustos tarnauti Mišioms, 501
Jakuninas, Glėbas, pravoslavų kunigas, komunistinės valdžios pareigūnų areštuotas, 587
Jakutis, Aleksandras, kun., Varsėdžių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445
Jakutis, Ričardas, dijakonas, neoficialiai pašventintas, bet oficialiame 1983 m. „Žinyne" paskelbtas, 487
Jakutytė, Daiva, Gargždų II-os vid. mokyklos mokytoja, keturiems IV-os kl. mokiniams, nestojusiems į pionierių organizaciją, sumažinusi elgesio pažymį, 495
Jalinskas, Vincas, kun., Pajevonio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Janauskienė, Eugenija, keturių piktadarių plėšikų žiauriai kankinta, 368
Janauskas, Juozapas, kun., Veiviržėnų klebonas, suruošė apiplėštos bažnyčios permaldavimo pamaldas, pasirašė protesto pareiškimą J. Andropovui, 307, 446
Janavičius, Jonas, Miroslavo apylinkės kolūkio saugumo technikos inžinierius, valstybiniame saugumo komitete tardytas apie kun. A. Svarinską, 463
Jančiauskas, Povilas, kun., Išlaužo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Jančys, Alfonsas, kun., Vadoklių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327
Jankauskaitė, L., negavusi N. Sadūnaitės iš Vilniaus į JAV jai siųstų registruotų laiškų, 72,
Jankauskas, A., stud. motociklistas, turėjęs susidūrimą su girtu Norgila, autonspekcijos pareigūnu, 352
Jankauskas, advokatas, kunigo Leono Šapokos žudikų LTSR Aukščiausiame teisme Telšiuose ir Mažeikiuose keturių plėšikų teisme, 125, 367, 368, 369
Jankauskas, Juozapas, kun., Telšių vyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 323
Jankauskienė, P.„ Žarėnų vid. mokyklos direktorė, persekiojusi mokytoją S. Juozumaitę už jos religinius įsitikinimus, 207, 209
Jankevičius, Povilas, kun., Subačiaus stoties klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 572
Jankus, Telšių rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 58,
Janulis, Anastazas, Kaišiadorių vargonininkas, termtinys į Sibiro lagerius, nuteistas 1980 m. 3 m. griežto režimo kalėjime bausme už „LKB Kronikos" dauginimą ir platinimą, 91, 111, 127, 190, 216, 256, 291, 315, 353, 356, 382, 390, 503, 556, 606
Janulis, Juozas, kun., Imbardo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 334, 572
Janušauskienė, Vincenta, už tiesos žodį Viduklės apylinkės pirmininkui areštuota ir Raseinių raj. Liaudies teismo nubausta, 219
Januševičienė, Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokytoja, tikinčiųjų mokinių persekiotoja, 546
Japertienė, Panevėžio moterų bausmės lagerio kolonijos viršininko pavaduotoja, 212
Jarašius, V., Kapčiamiesčio kolūkio pirmininkas, 363, 539
Jarašienė, gyd., Kauno miesto greitosios pagalbos vyr. gydytoja, 602
Jarmala, Lazdijų milicijos skyriaus pareigūnas, 467
Jarmoškienė, Bronė, Viduklės parapijietė, iškviesta į Socialinio aprūpinimo skyrių apklausinėjimui, 393
Jarušauskas, Boleslovas, kun., Krikštonių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Jaruševičiūtė, Ineta, Birštono vid. mokyklos mokinė, mokytojos Kudžmaitės palikta po pamokų už Velykų rytą dalyvavimą Prisikėlimo pamaldose, 254
Jasas, Petras,  kun.,  Švėkšnos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446
Jasienė, Žagarės miesto VK pirmininkė, kurstanti tikinčiuosius prieš kleboną kun. G. Gudanavičių, 154, 155, 156
Jasinskas, Rimantas, Pagiriuose dirbąs vairuotoju, su Chščenavičių šeima vyko Šiluvon; kelyje milicijos ir čekistų sulaikytas ir brutaliai tardytas, 52, 120
Jasinevičius, Jonas, kun., Kartenos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445
Jasiulytė, L, Girdžių bažnyčios tarnautoja, Jurbarko raj. laikraščio „šviesa" korespondentės A. Svirbutavičiūtės iškoliota, 614, 615
Jasiūnas, Vytautas-Andrius, kun., Skrebotiškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus: Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 301, 327, 572
Jasiūnaitė, Stasė, mokytoja Kulautuvos mokykloje, už atliekamą religinę praktiką atleista iš darbo, 474
Jasonis, Antanas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335
Jašmantas, A., LTSR Aukščiausiojo teismo Vilniuje tarėjas teisiant kun. A. Svarinską, 582
Jatulis, Jonas, kun., Antalieptės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brešnevui ir J. Andropovui, 327, 572
Jaugelis, Virgilijus, 1974 m. nuteistas 2 m. bendro režimo kalėjimo bausme už „LKB Kronikos" dauginimą ir platinimą. Prieš mirtį baigęs slaptąją Kunigų Seminariją ir tapęs kunigu, 110, 255, 402
Jaudegis, Albinas, kun., Ąžuolų Būdos klebonas, Vilkaviškio vyskupijos tarėjas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Jauniškis, Bronius, vergiškas talkininkas komunistinės sistemos melo ir šmeižto tarnynoje, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 223, 224
Jaunius, Prienų miesto VK Administracinės komisijos narys, 490
Jekevičius, Justinas, 1981 m. komunistinės Lietuvos valdžios nepriimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 55,
Jenušaitis, J., Pilviškių vid. mokyklos direktorius, su padėjėjais bandęs „perauklėti" sąmoningą katalikę, 550
Jobas, buvęs turtingas Huso krašto gyventojas, turėjęs 7 sūnus ir 3 dukteris. Visko netekęs, nuolankiai priėmė Dievo valią, 603
Jogaila, Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius, šv. Kazimiero senelis, su pusbroliu, Vytautu didž. Lietuvos kunigaikščiu, krikštijęs Lietuvą, 8,
Jokubauskas, Antanas, kun., Pociūnėlių ir Palonių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575
Jokubauskas, Eugenijus, kun., Žeimių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327
Jonaitienė, V., liudytoja kun. A. Svarinsko teisme, 581
Jonas-Paulius II, popiežius, didis pagrindinių žmogaus teisių, religijos bei tautų laisvės gynėjas, 95, 96, 105, 133, 134, 140, 175, 226, 260, 262, 263, 269, 270, 333, 388, 389, 584, 585
Jonas III, Maskvos kunigaikštis, kurstęs Lietuvos didikus nužudyti Lietuvos didįjį kunigaikštį Kazimierą ir jo sūnus, įskaitant ir šv. Kazimierą, 3,
Jonas Albrechtas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero sūnus, šv. Kazimiero brolis, 8, 10,
Jonelienė, Tūbinės aštuonmetės mokyklos mokytoja, tyčiojasi iš tikinčių mokinių, 254
Jonys, Jonas, g. kan., Videniškių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570
Jonkus, Gedas, Tverų vid. mokyklos mokinys, direktorės pavaduotojos A. Sūdžiuvienės tardytas dėl relginių įsitikinimų, 499
Jonsonas (Džonsonas), Lindenas, buvęs JAV prezidentas, 526
Jucienė, Jadvyga, Gedrimų kultūros namų (Pasruojės žuvų ūkio) direktorė, taip pat atsakinga už paminklų apsaugą Gadunavo apylinkėje, 278
Jucitas,  Sigitas,  tauragietis jaunuolis, Šiluvoje išeidamas iš bažnyčios milicijos saugautas ir Raseinių milicijos punkte išlaikytas visą parą, 180
Juciūtė, Rasa, Tverų vid. m-los III kl. mokinė, mokytojos R. Čeplinskienės prievartaujama dėl jos religinių įsitikinimų; tardyta Plungės raj. VK pirmininko pavaduotojo Buivydo, 240, 499
Juciūtė, R., LTSR prokuroro padėjėja, arši dorųjų lietuvių engėja, 340, 341, 342, 343, 415, 419, 489, 589, 590, 591
Judeikis, Mindaugas, Veisiejų vid. mokyklos XI kl. mokinys, direktoriaus kabinete čekisto Algio Gylio tardytas; pasirašęs protesto pareiškimą LTSR Prokurorui dėl tikinčiojo jaunimo neteisėto grubaus persekiojimo, 34, 86, 253
Judikevičiūtė, Janina, kapsukietė, kun. A. Svarinsko teismo metu Vilniuje nubausta 5paromis arešto, 511, 518
Jukna, LTSR Aukščiausiojo teismo pirmininkas kun. Leono Šapokos žudikų teisme, Telšiuose, 127
Juknevičius,  Krizantas, kun., Kauno šv. Antano bažnyčios klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326
Juodeikienė, A., liudytoja kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581
Juodelis, Antanas, kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326
Juodelis, Jonas, kun., fil. lic, Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčios   klebonas,  pasirašęs  protesto  pareiškimus  L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327
Juodenukienė, Izabelė, Prienų raj. ligoninės virėja, vyr. gydytojo Jakubsevičiaus pagrasyta atleisti iš darbo, jei sūnus Valdas nenustos tarnauti Mišioms, 501
Juodžytė, Jolanta, jaunametė, dalyvavusi Žem. Kalvarijos didžiuosiuose altaiduose, milicijos sulaikyta ir tardyta, 274
Juozaitis, Romas, Ašmintos mokyklos III kl. mokinys, mokytojų grubiai tardytas ir gąsdintas, 304
Juozapaitytė, J., Tverų vid. mokyklos mokinė, direktorės pavaduotojos A. Sūdžiuvienės tardyta dėl religinių įsitikinimų, 499
Juozapavičius, Pranciškus, kun., Kauno arkikatedros klebonas, būsimų naujų vyskupų, komunistinei valdžiai palankių, šalininkas, 22,
Juozaponis, D., negavęs J. Sadūno iš Vilniaus į JAV jam siųsto registruoto laiško, 72,
Juozėnas, E., RRT įgaliotinio pavaduotojas, klusnus Lietuvos okupanto tarnas, 228, 336, 337, 338, 339, 340, 361, 470, 478, 482, 484, 485
Juozėnas, Povilas, kun., Sudeikių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Juozumaitė, Stepanija, Žarėnų vid. mokyklos vokiečių kalbos mokytoja ir XI kl. auklėtoja, už religinius įsitikinimus atleista iš pareigų, 207, 208, 209, 210
Jūras, Evaldas, Audronės Juraitės brolis, lydėjęs seserį pas tardytoją V. Baumilą, 597
Juraitė, Audronė, Kybartų Kr. Donelaičio vid. mokyklos X kl. mokinė, tardyta KGB darbuotojo V. Baumilo, 597
Juralaitis, Mykolas, iš Harmoniškių apylinkės (Baltarusijoje), komunistinės valdžios atstovų nubaustas pinigine bauda, kad leido tikintiesiems susirinkti kalbėti rožančių, 432
Jurašas, Jonas, režisorius, iš okupuotos Lietuvos atvykęs į JAV, 193
Jurevičienė, Kauno miesto greitosios pagalbos punkto gydytoja, 602
Jurevičienė, Mosėdžio mokyklos mokytoja, terorizuojanti tikinčius mokinius net bažnyčios šventoriuje, 501
Jurevičius, Liudas, Kauno Kunigų Seminarijos 1982 m. pirmojo kurso klierikas, 335
Jurevičius, Mečislovas, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, Helsinkio grupės narys, kalinys ir Sibiro tremtinys, 28, 39, 40, 91, 127, 190, 205, 216, 256, 315, 344, 390, 474, 503, 555, 620
Jurgaitis, Antanas, kun., Ylakių ir Vaičaičių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445
Jurgaitis, Jonas, kun., Naujamiesčio ir Vadaktėlių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Jurgilas, Antanas, kun., Nemunaičio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570
Jurgutis, Antanas, kun., Skarulių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575
Jurkonienė, Aldona, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos mokytoja, per algebros pamoką grubiai tyčiojosi iš tikinčios mokinės Belickaitės, 188
Jurkšas, Juozas, Mosėdžio mokyklos direktorius, aršus ateistas, koliodamas kleboną kun. A. Pudžemį, bežaidžiantį su vaikais sviediniu, tempęs iš aikštės, 500, 501
Jurkšta, kapitonas-saugumietis, talkinęs tardant kun. A. Svarinską, 582
Jurkutė, Vilma, Tverų vid. mokyklos VI kl. mokinė, mokytojos R. Rubavičienės užgauliai tardyta dėl bažnyčios lankymo, 240, 243, 498, 499, 500
Juška, Antanas, kun., Švedriškės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Juška, Arvydas, Vilkaviškio vid. mokyklos mokinys, keliavęs su kitais bendrakeleiviais į Šiluvą pasimelsti, kely milicijos sulaikytas, tardytas ir grąžintas, 50, 51, 84, 187, 469, 597
Juška, A., Tverų vid. mokyklos rusų kalbos mokytojas, reikalavo, kad mokiniai meluotų apie anketų užpildymo laiką, 248
Juškaitis, Juozas, kun., Žemosios Panemunės ir Kretkampio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Juškevičius, A., Kėdainių rajono pirmininko pavaduotojas, aršus tikinčiųjų persekiotojas — net jų vaikų perdavėjas prokuratūrai, 75, 221, 307
Juškevičius, Kazimieras, kun., Plutiškių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Juškys, Izidorius, kun., Vainuto klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445
Juškys, Vladislovas, kun., Gadunavo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446

K
Kačergis, kun., buvęs Igliaukoj uolus kunigas, jau miręs. Kun. A. Svarinskas iš tremties su meile jį prisimena, 606
Kačergiūtė, Violeta, Prienų II-os vid. mokyklos Xb kl. mokinė, direktoriaus kabinte tardyta čekisto Gudaičio ir kaltinta už politiniams kaliniams kalėdinių sveikinimų rašymą, 313
Kačinskytė, Rasa, jaunametė, su motina dalyvavusi Zem. Kalvarijos didžiuosiuose atlaiduose, milicijos sulaikyta ir tardyta, 274, 467
Kačiušis, Petras, Viduklės parapijietis, iškviestas į miliciją tardymui dėl parašų rinkimo areštavus kun. A. Svarinską, o jo teisme Vilniuje — pakviestas liudininku, 393, 581
Kačiušytė, Rasa, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos VIc kl. tikinti mokinė, aršios ateistės mokytojos M. Dilienės necenzūriškais žodžiais išjuokta, 373
Kadys, Stanislovas, kun., Kurtuvėnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575
Kadys, Vytautas, kun., Tauragės vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 323
Kadžius, Alfonsas, kun., Avilių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Kairys, Algis, Skaudvilės vid. mokyklos mokinys, atsisakęs rašyti mokytojos Songailienės duotą ateistinę temą, 183
Kairys, Antanas, kun., Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčios altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Kairys, Antanas, plėšikas, teistas Mažeikiuose, ypatingu žiaurumu pasižymėjęs piktadarys, 368, 369
Kairys, K., kun., vysk. A. Baranausko jaunystės draugas, už gimnazijos rūmų pašventinimą ištremtas į Sibirą, ten ir miręs, 561, 562
Kairienė, Skaudvilės vid. mokyklos mokinio Algio Kario motina, pas mokyklos direktorių gynė mokytojų prievartaujamą jos tikintį sūnų, 183
Kaiser, Benigna, negavusi N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR jai siųsto registruoto laiško, 72,
Kaknevičius, Juozapas, kun., Ukmergės vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Kalakauskas, čekistas, Vilniuje tardęs G. Šakalienę, 177
Kalanta, Romas, jaunuolis, 1972 m. gegužės 14 d. susideginęs Kaune, šaukdamas „Laisvės Lietuvai!", 103, 344
Kalimachas, italas humanistas, atbėgėlis iš Romos Krokuvon (Filippo Buonacorsi), karalaitį Kazimierą vadinęs „šventu jaunuoliu" (divus adolescens), 9, 11,
Kalinauskas, Leonas, kun., Josvainių ir Panevėžiuko klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 443, 458, 490, 511, 575, 582, 595, 609, 619
Kalvaitytė, Eugenija, saugumiečio per ją griežtai įspėtos visos vienuolės neorganizuoti eisenų į religinius sambūrius, 147
Kamarūnas, Z., liudytojas kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581
Kaminskas, Prienų II-os vid. mokyklos mokinės V. Kaminskaitės tėvas, milicijos skyriuje pareikalavęs nurodyti dukters sulaikymo priežastį ir tuoj paleisti, 87,
Kaminskaitė, Vida, Prienų II-os vid. mokyklos mokinė, direktoriaus pavaduotojo Kuro sulaikyta ir nuvesta į milicijos skyrių už Velykų dieną senelių lankymą, 87,
Kaminskienė, Josvainių vid. mokyklos mokytoja, per vakarines pamaldas persekiojusi mokinius bažnyčioje ir šventoriuje, 619
Kanevičius, J., Pelesos (Baltarusijoje) dvidešimtuko pirmininkas, po pakartotinio N. Kuzmičiaus įsakymo, su padėjėjais nugriovė kapinėse pasistatytą koplyčią, 554
Kapitančiukas, V., „Krikščioniškojo komiteto" narys Maskvoje, 583
Kaplanaitė, Asta, Viduklės vid. mokyklos mokinė, mokyklos direktoriaus kabinete saugumiečio tardyta, 393
Kaplanaitė, Jūratė, Viduklės vid. mokyklos mokinė, mokyklos direktoriaus kabinete saugumiečio tardyta, 393
Kaplanienė, Salomėja, Viduklės milicijos dėl nežinomų priežasčių areštuota, saugume tardyta, Raseinių raj. Liaudies teismo nubausta, iškviesta liudyti kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 219, 393, 581
Kapočius, Vytautas, kun., Utenos vikaras ir Spitrėnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Karalienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 Karaliūtė, Aušra, Kybartų K. Donelaičio mokyklos IX kl. mokinė, tardyta Vilniaus KGB ir Vilkaviškio saugumiečio, 598
Karosas, Antanas, Vilkaviškio vyskupijos vyskupas, 99, 100
Karpavičius, Antanas, Gižų apylinkėje kryžiaus statytojas, 542
Karteris, D. (Carteris, J.), buvęs JAV prezidentas, 584
Kasiukevičius, Jonas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335
Kasiulienė, kun. L. Mažeikos žudikų teisme Aukščiausiojo teismo teisėja, 135
Kasmauskas, A., pensininkas, Didžiojo Tėvynės karo dalyvis, dirbęs Papilių kapų sargu, dėl bažnyčios lankymo atleistas iš pareigų, 429
Kasparavičienė, Bronė, Tryškių vid. mokyklos mokytoja, neatlai-džiai persekioja bažnyčią lankančius mokinius, juos išjuokdama ir grasindama, 312
Katinas, Jonas, kun., Kulvos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575
Katininkienė, Vilniaus 24-os vid. mokyklos mokymo dalies vedėja, neatlaidžiai persekioja VIII kl. mokinę Gaivą Bėlevičiūtę, 30,
Katkevičius, Kybartų bažnyčios komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR Prokurorui, 577
Katkevičiūtė-Misiūnienė, Sofija, 1939 m. ištekėjusi už eksjėzuito J. Misiūno, 160, 163
Katkutė, Bronė, Tverų vid. mokyklos II-os kl. mokytoja, pateikė mokyklos vadovybei pranešimą apie klasei atliktą ateistinį auklėjimą, 241, 242
Katulis, Jonas, kun., Dubingių bažnyčios administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Kauneckas, Jonas, kun., Telšių katedros vikaras, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, TTG Komiteto aktyvus narys, veiklus kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 49, 50, 58, 59, 60, 74,148, 207, 208, 272, 274, 308, 323, 333, 357, 359, 361, 401, 402, 403, 404, 411, 422, 442, 443, 444, 450, 458, 467, 468, 471, 509, 510, 517, 518, 535, 582
Kaušas, Rolandas, Šiaulių V-os vid. mokyklos mokinys, mokyklos vadovybės ir KGB vis tardomas ir persekiojamas bei prievartaujamas, pagaliau 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos I-mo kurso klierikas, 66, 67, 68, 335
Kaušienė, Jadvyga, ilgametė pedagogė-logopedė (kalbos defektų tyrimo specialistė) Šiauliuose, švietimo įstaigų vadovų ir čekistų tardoma ir už religinę praktiką atleista iš darbo, 66, 67, 68, 69, 474
Kaušyla, Jonas, kun., Bagaslaviškio bažnyčios klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570
Kavaciva, Vasilijus, Micheilovičius, kun.. Lvovo mieste (graikų apeigų katalikų kunigas),  nuteistas už eitas kunigiškas pareigas, 378, 379, 380, 381
Kavaliauskas, Arūnas, kariniame komitete tardytas saugumiečio J. Matulevičiaus, 411, 412
Kavaliauskas, Česlovas, kun., Joniškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Kavaliauskas, Ignotas, kun., Onuškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570
Kavaliauskas, Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupijos kancleris ir tos vyskupijos tarėjas, RRT įgaliotinio P. Anilionio giriamas už gerą jo įsakymų vykdymą, 203
Kavaliauskaitė, O., pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui dėl tikinčiųjų diskriminavimo ir brutalaus valdžios pareigūnų elgesio kun. A. Svarinsko teismo metu Vilniuje, 518, 523
Kavaliukas, V., Kapčiamiesčio apylinkės milicijos įgaliotinis, 363, 466, 467, 616
Kavaliūnas, Leonardas, kun., Alytaus bažnyčios administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Kazakaitienė, D., LTSR vyr. prokurorė, pripažinusi Pasvalio raj. Liaudies teismo sprendimą kun. B. Urbono byloje pagrįstą, 296, 301
Kazėnienė, Janina, Vilniaus miesto profesinės technikos mokyklos Nr. 2 meistrė, tardžiusi mokinį P. Brokevičių dėl patarnavimo bažnyčioje Mišioms, 249, 250
Kazimieras Jogailaitis, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius, šv. Kazimiero tėvas, 8,
Kazimieras,  šv.,  didžiojo  Lietuvos  kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus sūnus, Lietuvos Globėjas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 386, 445, 566
Kazlauskas, Adolfas, kun. Leono Mažeikos ir Teklės Martinaitytės žudikas, teistas LTSR Aukščiausiojo teismo sesijoje, Pakruojuje, 135, 136, 137
Kazlauskas, Antanas, Raseinių miesto Liaudies teisme drąsiai pasisakęs prieš procesijos į kapines trukdymą, 420
Kazlauskas, A., Vilkaviškio milicininkas, su čekistais ir viršininku B. Briliūtei surašęs nepagrįstus kaltinimus, 461, 462, 522, 523
Kazlauskas,  Antanas,  kun.,  Pernaravos klebonas,  pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575
Kazlauskas, Jonas, kun., Ariogalos ir Leščių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Kazlauskas, Jonas, Dr., kalbininkas, Vilniaus universiteto prof., ekspertyzos duomenimis, nužudytas ir nuskandintas Neryje, 239
Kazlauskas, Jonas, kun., Kazokiškių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Kazlauskaitė, J., viena iš jaunuolių būrio, aplankiusio Prienų senelių namų gyventojus, namų administracijos pagauta, 87,
Kazlauskaitė, Marytė, su parapijos jaunuolių būriu Velykų dieną lankiusi Prienų senelius. Jų namų administracija atėmė Marytės dviratį, 87,
Kazlauskienė, Prienų II-os vid. mokyklos mokinių — J. ir M. Kazlauskaičių — motina, milicijos skyriuje pareikalavusi nurodyti mokinių sulaikymo priežastį ir jas tuoj paleisti, 87.
Kažemėkaitis, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvis, pasirašęs „Naujojo  gyvenimo"  redakcijai   laišką,  paneigdamas  A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Kebliauskienė, Klaipėdos rajono vyr. architektė, 71,
Keidošytė, Vištyčio vid. mokyklos mokinė, tardyta dėl jos religinių įsitikinimų bei dalyvavimo religinės praktikos apeigose, 189
Keina, Algimantas, kun., Valkininkų klebonas, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, nužudyto kun. B. Laurinavičiaus laidotuvėse pasakęs pamokslą, 26, 226, 388, 404, 405, 442, 443, 444, 484, 570, 582, 593, 544
Kelam, Tanne, Estijos jaunuolis, 1981 m. rugsėjo 12 d. atvykęs į Šiluvą pasimelsti, 48,
Kelmelis, Vilkaviškio gyventojas, kurio namuose mokyklinis jaunimas ir jų draugai buvo susirinkę gimtadienio švęsti, 31, 32, 120, 205
Kelmelytė, D., vilkaviškietė, pas kurią būrelis tikinčiųjų jaunuolių šventė gimtadienį. Milicijos ir čekistų įsiveržimas šventę sutrukdė, 84,
Kelpšas, Jaunius, parašų rinkėjas dėl kun. A. Svarinsko išlaisvinimo — Nedingėje sulaikytas, 519
Kelpšas, Saulius, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavęs Vilkavišky, Kelmelių namuose jaunimo šventėje, milicijos ir čekistų grubiai tardytas, pasiryžęs eiti įkaitu į kalėjimą bei darbo stovyklą už kun. A. Svarinską, kurio teismo metu Vilniuje nubaustas pinigine bauda, 32, 55, 444, 510, 518, 519
Kelpšas, Vladas, parašų rinkėjas dėl kun. A. Svarinsko išlaisvinimo, Vatėnoje sulaikytas asmenybei „tikrinti", 519
Kerpauskas, Anicetas, kun., Rietavo ir Spraudės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445
Keršiūtė, Danutė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Prokurorui, 447
Keršulis, Lionginas, kun., Onuškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Kesleris, S., liudytojas kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581
Kybartienė, Irena, Blinstrubiškių aklųjų instituto vyr. sesuo ir to instituto partinės organizacijos sekretorė, 464
Kibičkaitė, Bronė, N. Sadūnaitės draugė, 418
Kiela, Antanas, kan., ligonis, Tirkšlių altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446
Kiela, Petras, kun., Kamajų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Kietis, Antanas, kun. teol. lic, Ančiškių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Kilijonaitė, Lina, Pagirių vid. mokyklos tikinti V kl. mokinė, iškviesta į Kėdainių prokuratūrą tardymui, 83,
Kinderytė, Vilma, Upynos vid. mokyklos X kl. mokinė, saugumiečių tardyta, 468
Kipas, kun., S.J., jėzuitų vienuolyno viršininkas Kaune, 161, 162 Kirijenka, A., LTSR prokuratūros skyriaus prokuroro 3-čios klasės valstybinis patarėjas, 418
Kisielius,  Anicetas,  kun.,  Rozalimo  ir Dapšionių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Kiškis-Zajančiauskas, Vilius, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335
Kiškis, Stanislovas, kapitulos kan., pasveikinęs iš tremties grįžusį vysk. V. Sladkevičių Kaišiadorių vyskupijos kunigų vardu, katedros altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 265, 266, 567, 570
Kiziuk, A., Baltarusijos Religijų reikalų įgaliotinis, 553
Klebonas, Vincentas, kun., Janapolės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446
Kleišmanas, Šiaulių miesto Švietimo skyriaus vedėjas, 67, 68, 69
Kleivienė, D., Raseinių rajono Administracinės komisijos sekretorė, 419
Kleivinis, Kelmės rajono Administracinės komisijos narys, 151 Klemensas VIII,  popiežius,  1602  m. galutinai sutvarkė šv. Kazimiero kultą, leisdamas švęsti jo šventę Lietuvos ir Lenkijos valstybėse, 12,
Klevečka, Sveikatos apsaugos ir gydymo skyriaus vedėjas, 590
Klezys, Povilas, kun., Panevėžio katedros vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Klimas, vidukliškis, komunistinės valdžios pareigūnų nubaustas už dalyvavimą Vėlinių dienos procesijoje į kapines, 149
Klimas, Bronislovas, kun., Žiežmarių altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567
Klimavičius, Alfonsas, kun.,  Karklėnų ir Pašilės  klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 445
Klimkienė, G., Vilniaus rajono Liaudies teismo teisėja teisiant J. Sadūną, 588
Klipčius, Vilniaus Valstybinio Pedagoginio Instituto rezidentas, 238
Kojutytė, Teresė, dalyvavusi Kapsuke ligonio kun. Pr. Šulskio laikytose šv. Mišiose, 189
Kolbė, M., kun., nacių Osvencimo lageryje bado mirtimi miręs kaip įkaitas už mirti pasmerktą gausios šeimos tėvą, 443
Kolakovas, Šiluvos milicijos viršininkas, 53
Kolgovas, KGB papulkininkis, su RRT įgaliotiniu Rugienium užraudė kun. S. Tamkevičiui eiti kunigiškas pareigas, priversdamas dirbti metalo gamykloje, 526
Končiūtė, Daiva, Viešvėnų mokyklos VI kl. mokinė, už bažnyčios lankymą jai sumažintas elgesio pažymys, 312
Kononenka, V., čekistas, tardęs Vilkaviškio Vitkausko mokyklos mokinius — V. Brazauskaitę ir Jušką, 469, 530, 598
Konty, Krokuvos universiteto profesorius, šv. Kazimiero mokytojas, vėliau tapęs šventuoju, 9,
Kontrimas, Varėnos rajono prokuroras, Žilėnų klebono persekiotojas, tikinčiųjų mokinių tardytojas, 170
Korkut, V., Vilniaus rajono Liaudies teismo teisėjas teisiant J. Sadūną, 588
Komikas, Kelmės VRS milicijos pareigūnas, agresyviai užsipuolęs R. Teresiūtę, 462, 463, 529
Kornilcevas, Kretingos KGB viršininkas, tardęs Ireną Pelionytę užsirakinęs duris, 79, 80,
Korolkovas, P., Raseinių milicijos viršininkas ir Administracinės komisijos narys, 419
Korohenko, čekistas Vilkaviškio milicijos skyriuje, 461
Korvinas, Motiejus, Vengrijos valdovas nuo 1471 m.
Kosakauskis, Kalikstas, prelatas dr., — ant jo kapo piktadariai nugriovė kryžių, 65,
Kosyginas, Aleksiejus Nikolajevičius, Sovietinės Rusijos komunistų partijos veikėjas, Liaudies Komisarų tarybos pirmininkas, 526
Kostrickas, J., pirmame bolševikmety nužudytas kalėjime, 476
Kovaliovas, čekistas-tardytojas Vilniaus saugume, 409, 410
Kovaliovas, Sergiejus, visuotinių žmogaus teisių gynėjas, Sibiro tremtinys, 91, 110, 127, 190, 256, 315, 382, 390, 503, 556, 620
Krasauskas, Petras, kun., Troškūnų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 328
Kraujalis, Edvardas, kun., Kiauklių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Kražauskas,   Petras,  kun.,  Vilkaviškio  vyskupijos,  pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Kremenskas, Vladas, kun., Kazliškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Krempovski, N., LTSR Vilniaus rajono prokuroras, sankcionavęs nutarimą Sadūnų bute daryti kratą, 340, 489
Krikščiukaitis, Petras-Kastytis, kun., Žilėnų parapijos klebonas, komunistinės valdžios pareigūnų be atvangos persekiojamas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 170, 171, 172, 206, 567, 570
Krikščiūnas, Romualdas, vysk., Panevėžio vyskupijos apaštalinis administratorius, klusniai pataikaująs komunistinės valdžios pareigūnams, popiežiaus atleistas iš vyskupijos administravimo pareigų, 21, 133, 201, 269, 401, 472
Krikštanas, Alfredas, Radviliškio Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 372
Krikštoponis, tardytojas, un., J. K. Matulionio persekiotojas, 228, 229
Kringelis, Edmundas, Viduklės apylinkės pirmininkas, aršus ateistas ir klebono bei tikinčiųjų persekiotojas, 150, 218, 363, 364, 419
Krinickienė, Pilviškių apylinkės pirmininkė, talkinusi mokyklos direktoriui Jenušaičiai „perauklėti" O. Triminskienę, 550
Kriščiūnas, Juozas, kun., Kučiūnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Krištokaitis, Konstantinas, Lukšių vid. mokyklos IX kl. mokinys, mokytojos Adomaitienės verstas stoti į komjaunimą, 190
Kryževičienė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam Prokurorui, 518
Kroelskis, S., Kybartų bažnyčios komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR Prokurorui, 577
Kručaitė, advokatė, LTSR Aukščiausiame teisme Pakruojuje gynusi kun. L. Mažeikos žudiką Kazlauską, 135, 137
Krumpliauskas, Stanislovas, kun., Kupiškio bažnyčios vikaras, parašęs skundą LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pirmininkui ir protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 156, 157, 158, 328, 430, 573
Krupavičius, Mykolas, kun., už du memorandumus vokiečių okupacinei valdžiai dėl nehumaniško elgesio su žmonėmis, areštuotas ir įkalintas, 561, 562
Kruopienė, Marija, bedieviškos valdžios atimtos Pelesos (Baltarusijoj) bažnyčios grąžinimo aktyvi veikėja, 553, 554
Krūvelienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Kubilinskienė, A., Kretingos miesto Vykdomojo komiteto pirmininkė, 80,
Kubilius, Jonas, kun., Daukšių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Kubilius, Z., liudytojas kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581
Kučinskas, Remigijus, Raseinių rajono Administracinės komisijos nubaustas pinigine bauda ir pašalintas iš komjaunimo už aktyvų dalyvavimą Vėlinių išvakarėse procesijoje į kapines, 420
Kudaba, C, „Kalnuotoji Žemaitija" knygos autorius, 194, 197
Kudirka, Kazimieras, kun., Mindaugų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Kudirka, Vincas, Dr., Lietuvos Himno autorius, „Varpo" redaktorius, drąsus kovotojas prieš Lietuvos pavergėjus rusus, 115
Kudžmaitė, Birštono vid. mokyklos mokytoja, nuvedė pas mokyklos direktorių du šv. Mišioms patarnaujančius mokinius, 254
Kuizinas, Jonas, kun., Kruonio bažnyčios administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 571
Kukta, Jonas, jėzuitų vienuolyno Kaune pirmos grupės prefektas, 163
Kukta, Juozapas, kan., pirmasis Kaišiadorių vyskupijos vyskupas, 266
Kukučionis, Rimgaudas, Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokinys, mokytojo S. Šidlausko įžūliai prievartautas stoti į komjaunimą, 546
Kulpinskaitė, B., liudytoja kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581
Kulvietis, Edmundas, 1982 m. birželio 6 d. vysk. L. Povilonio įšventintas kunigu, 201
Kuncevičiūtė, Magdalena; jos namuose kun. invalidui Pr. Šulskiui laikant Mišias, įsibrovę Marijampolės saugumiečiai ir milicininkai sutrukdė šv. Mišių auką, 145, 147, 167, 205
Kunevičius, Lionginas, kun., Būdviečio klebonas, bandęs užstoti nubaustus kunigus, komunistinės valdžios pareigūnų buvo suspenduotas ir paimtas į kariuomenę; pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 101, 325
Kuodytė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam Prokurorui, 518
Kupstaitis, Juozas, kun., Gižų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Kuraitė, Rūta, Garliavos I-os vid. mokyklos VII kl. mokinė, tardyta Vilniaus čekistų, 346
Kuras, Prienų II-os vid. mokyklos direktoriaus pavaduotojas, sulaikęs mokines, Velykų dieną lankiusias senelius ir nuvedęs jas į milicijos skyrių, 87,
Kurkauskas, Papilių veterinarinės apylinkės vedėjas, veterinarijos gydytojas, įžūlus ateistas, 428, 429
Kurmauskas, Stanislovas, kun., Kauno Vilijampolės bažnyčios altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327, 334
Kurmienė, Vilkaviškio Vitkausko vid. mokyklos direktoriaus pavaduotoja, netaktiškai pravardžiavusi mokinę V. Brazauskaitę, 469
Kurminienė, Lelionių (Užuguosčio) apylinkės pirmininkė, 541 Kurojedovas, V.A., TSRS Religijų reikalų tarybos pirmininkas, 170, 222, 223, 370
Kurtinaitis, J., Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis" redaktoriaus pavaduotojas, 77, 78
Kurtinaitis, Vytautas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335
Kurtinaitytė, Teresė, kaunietė, KGB darbuotojų kratyta, 310
Kusa, Jonas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335
Kusas, Jonas, kun., Rietavo altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446
Kustner, Ursula, negavusi N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR jai siųsto registruoto laiško, 72,
Kuzmickas, Stasys, tardytas saugumiečio ir įspėtas, kad duktė nesusidėtų su vienuolėmis, 148
Kuzmickis, Petras, kun., Salamiesčio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Kuzmickaitė, Zina, saugumiečio tardyta, nes įtarta priklausanti pogrindžiui, 147
Kuzmičius, N., Harmoniškių (Baltarusijoje) Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, aršus tikinčiųjų persekiotojas, 375, 432, 553, 554
Kvirevičiūtė, Asta, Pilviškių vid. mokyklos mokinė, mokytojos Bakaitienės bandyta perauklėti ateistiškai, 83,

L
Labakojis, Jonas, kun., Inkūnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Labanauskas, R., Žagarės bažnyčios komiteto pirmininkas, 154, 155
Labeikis, V., liudijęs Vilniaus teisme prieš kun. A. Svarinską, 585
Labokaitė, Gargždų I-os vid. mokyklos pionierių vadovė, 495
Labukas-Matulaitis, J., vysk., Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis  administratorius,  RRT įgaliotinio Tumėno įsakytas, kun. S. Tamkevičių iš Simno perkelia į Kybartus klebonu, 526
Lapė, Alfonsas, kun., Kauno-šančių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575
Lapienienė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam Prokurorui, 518
Lapienis, Vladas, 1976 m. nuteistas 3 m. griežto režimo kalėjimo ir 2 m. tremties bausme už „LKB Kronikos" dauginimą ir platinimą, 110, 518
Lapinskas, girtas triukšmadarys, ateistų atsiųstas Žalpių bažnyčioje pamaldų metu anarchijai vykdyti, 617, 618
Lapinskas, Jonas, kun., Klovainių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Lapinskas, Kazimieras, kun., Lyduvėnų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327
Lapinskaitė, Loreta, Ašmintos mokyklos mokinė, Vykdomojo komiteto pirmininko A. Veselio grubiai tardyta, 303
Lapinskas, Remigijus, Varsėdžių aštuonmetės mokyklos V kl. mokinys, mokyklos direktoriaus brutaliu fiziniu teroru baustas už patarnavimą šv. Mišioms, 251
Lapinskas, Z. J., Kapčiamiesčio apylinkės pirmininkas, 363, 466
Larionova, Panevėžio moterų bausmės lagerio būrio viršininkė, 211
Laskauskas, Petras, g. kan., Merkinės altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 571
Laskutovas, Telšių saugumo viršininkas, Panų kalno nusiaubimo aktyvus pareigūnas, 196
Latakas, Bronius, kun., Nevarėnų ir Mitkaičių klebonas, bažnyčioje paskelbė tikinčių mokinių persekiojimą — kaip nusikaltimą prieš įstatymus; pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 313, 324, 446
Latakytė, Laima, Tverų vid. mokyklos tikinti mokinė, direktorės pavaduotojos A. Sūdžiuvienės tardyta, kvosdama: ko kunigas moko, 499
Launikonis, Vitas, Josvainių vid. mokyklos mokytojas, per vakarines pamaldas perekiojęs mokinius bažnyčioje ir šventoriuje, 619
Launikonienė, Josvainių vid. mokyklos mokytoja per vakarines pamaldas persekiojo mokinius bažnyčioje ir šventoriuje, 619
Lauraitis, Algimantas, Adakavo aštuonmetės mokyklos VII kl. mokinys, mokyklos direktorės A. Žąstytienės klasėje pašieptas dėl bažnyčios lankymo, 90,
Lauraitienė, Marija, Adakavo gyventoja, pasiuntė skundą LKP pirmam sekretoriui P. Griškevičiui dėl tikinčiųjų mokinių mokykloje neleistino diskriminavimo, 89,
Laurinavičius, Bronius, kun., Adutiškio klebonas, Lietuviškosios Helsinkio grupės narys, KGB agentų nužudytas Vilniuje, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 127, 190, 344, 377, 378
Laurinčiukas, Feliksas, Kauno Politechnikos instituto ateizmo vyr. dėstytojas, savo paskaitose įžeidinėjąs ir niekinąs veikliuosius lietuvius kunigus, 178
Laurinskas, Leonas, tauragietis, saugumiečio Vitkevičiaus įspėtas neruošti jokių sutiktuvių iš sibirinio lagerio grįžtančiam Petrui Paulaičiui Pasirašęs protesto pareiškimą LTSR Prokurorui, 398, 447
Lauriūnas, Jonas, kun., Kabelių administratorius, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, kun. B. Laurinavičiaus laidotuvėse pasakęs jautrų pamokslą, 26, 484, 511
Laužeckas, Mečislovas, gydytojas, patriotas lietuvis, pavyzdingas katalikas, — jam mirus, kiti gydytojai jo laidotuves su bažnytinėmis apeigomis boikotavo, 176
Lazdauskaitė, Ona, tardyta čekisto Dapkūno, Telšiuose, 366, 467
Lazutkinas, G., sunkvežimio Maz-503 vairuotojas Vilniuje. Po to sunkvežimio ratų piktadarių KGB agentų pastumtas, tragiškai žuvo kun. Bronius Laurinavičius, 24, 25,
Leistrumas, Josvainių partinės organizacijos sekretorius, per vakarines pamaldas persekiojęs mokinius bažnyčioje ir šventoriuje, 619
Leita, Klaipėdos rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavadot-ojas, 359
Lėkštutis, Prienų rajono architektas, su areštuotais darbininkais nugriovęs Dambravos kaime buvusią koplytėlę, 70,
Lengvenytė, Rita, Valkininkų bažnyčios vargonininkė, saugumiečių iškrėsta kun. klebono A. Keinos kratos metu, 404
Leninas, — Uljanov, Vladimir Iljič, Sovietinės komunistinės Rusijos įkūrėjas, davęs pradžią daugeliui tautų pavergimui, 371, 489, 564
Leonas X, popiežius, pavedė savo legatui vysk. Zacharijui Ferreri ištirti Vilniuje Kazimiero gyvenimą ir prie jo kapo vykstančius stebuklus, 11, 12,
Leonavičius,  Aleksandras, kun.,  Daugų  klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 571
Leonovas, G., Vilniaus rajono Liaudies teismo teisėjas, teisęs Joną Sadūną, 588
Leščiauskas, Luokės vid. mokyklos mokinys, direktoriaus pavaduotojos grasinimu, už bažnyčios lankymą turėsiąs sumažintą elgesio pažymį, 311
Lešinskas, Leonas, kun. teol. Dr., Kapsuko klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Letukas, Viduklės tarybinio ūkio direktorius, čekistams atsisakęs atpažinti eisenos dalyvius į kapines, 365
Levanauskienė, Prienų rajono MSV partinės organizacijos sekretorė, su žvėrišku įtūžimu daužiusi Dambravos kaime pastatytą kryžių ir statulėlę, 70,
Lybikis, Antanas, Tryškių vid. mokyklos VI kl. mokinys, mokytojos B. Kasparavičienės labai persekiojamas už bažnyčios lankymą, 312
Lybikis, Edvardas, kviestinis, dalyvavęs Viduklės komunistinės valdžios pareigūnų įsiveržime į kleboniją, 150, 218, 219
Lybikis, Robertas, Tryškių vid. mokyklos VI kl. mokinys, mokytojos B. Kasparavičienės labai persekiojamas už bažnyčios lankymą, 312
Lideikis, Aloyzas, kun., Šilalės vikaras, esąs komunistinės valdžios nemalonėje, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 64, 324, 445
Lidienė, Valerija, Tūbinės aštuonmetės mokyklos direktorė, užsipuolė mokinę R. Katauskytę jos tėvų namuose, kad ji organizuojanti mergaites adoracijai, 253, 254
Liesis, Antanas, kun., Gulbinėnų klebonas, prie mirusio brolio Petro kapo duobės pasakė turiningą atsisveikinimo pamokslą; pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui ir J. Andropovui, 73, 301, 308, 328, 573
Liesis, Petras, veterinarijos gydytojas, tikintis katalikas. Prieš velionio valią, jam mirus — komunistinės valdžios pareigūnų įvykdytos bedieviškos laidotuvės, 73, 308 Liesienė, Veronika, išsigandusi valdiškųjų bedievių grasinimų, tikinčiam mirusiam vyrui surengė bedieviškas laidotuves, 73,
Ligeika, Antanas, kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimą, L. Brežnevui, 327
Lygnugaris, Petras, kun., Žem. Kalvarijos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 446, 481
Likša, Kazys, Tverų vid. mokyklos tikintis mokinys, — net gydęsis ambulatorijoje nuo stipraus mokytojo A. Simanausko smūgio per ausį, 499
Lileika, A., kun., Kėdainių klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 575
Limantas, Luokės vid. mokyklos direktorius, grasino močiutei, katalikiškai auginančiai penkis anūkus Kikilus, atimti juos ir perduoti valstybei, 311
Linda, Stanislovas, kun., Punios bažnyčios administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 571
Liniauskienė, Anelė, tardyta Prienų rajono saugumo komitete, 469
Linkevičius, J., „Vagos" leidyklos Lietuvių vaikų ir jaunimo literatūros redakcijos vedėjas, 224
Linkevičius, Petras, Kauno Kunigų Seminarijos III-čio kurso klierikas, grupės milicininkų seminarijoje kratytas, 213
Lipinas, R., liudijęs Vilniaus teisme prieš kun. A. Svarinską, 585
Lipniūnas, A., kun., užbaigęs gyvybę Štuthofo lageryje, Vokietijoje, už tiesos žodį Vilniaus šv. Jono bažnyčioje, 561, 562
Lisauskas, Vilkaviškio vid. mokyklos direktorius, su čekistais tardęs VIIIa kl. mokinį A. Jušką ir jo tėvą, 85, 187
Lyskovas, A. J., Gardino srities RRT įgaliotinis, 377, 378
Litvinas, V., Kretingos Kultūros skyriaus vedėjas, 79, 80
Liubinavičienė, Telšių rajono Administracinės komisijos pirmininkė, su savo talkininkais nubaudusi kun. J. Kaunecką 50 rub. bauda, 404
Liubinienė, šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytoja, prieš 1981 m. Kalėdas terorizavo tikinčius mokinius, 182, 183
Liubinienė, Ona, Pašušvio mokyklos mokytoja, surašinėjo vaikus, išeinančius iš bažnyčios, 372
Liubonas, Petras, kun., Kurklių ir Užnevėžio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Liubšys, Antanas, kun., Bartininkų ir Lankeliškių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Liukas, Rapolas, kun., Kauno-Petrašiūnų bažnyčios klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575
Liukinevičiūtė, Regina, vilnietė, čekistės tardyta, teiraujantis apie Marijampolėje vykusias pamaldas, 146
Liutkevičius, saugumietis, Prienų saugumo komitete tardęs M. Savilionienę ir A. Liniauskienę, 469
Liutkevičius, Juozapas, kun., Nerimdaičių ir Eigirdžių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Liutkienė, O., Kretingos rajono partijos komiteto III—j i sekretorė, 80,
Liutvinas, Pranas, kun., teol. lic, Aukštosios Panemunės administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Liutvinaitė, Rėda, Skaudvilės vid. mokyklos mokinė, mokytojos Songailienės duotą ateistinę temą parašė priešingai — neigiamai, 183
Lozoraitis, Stasys, jaun., Lietuvos Respublikos atstovas prie Apaštalų Sosto, 381
Ložienė, V., Skuodo raj. LDT VK pirmininko pavaduotoja, 493
Lukauskaitė, Elena, Viešvėnų mokyklos III kl. mokinė, pagrasinta už bažnyčios lankymą gausianti sumažintą elgesio pažymį, 312
Lukauskas, J., Šiaulių miesto partijos pirmasis sekretorius, nusistatęs nugriauti Kryžių kalną, 69,
Lukošaitis, Antanas, kun., kunigo A. Svarinsko teismo metu Vilniuje nubaustas pinigine bauda, 510
Lukoševičius, Alfonsas, kun., Žem. Kalvarijos klebonas, Plungės dekanato dekanas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, pasirašęs protesto pareiškimus: P. Anilioniui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 195, 196, 198, 275, 278, 324, 333, 446, 485
Lukošius, Jonas,  kun., Pikelių klebonas,  pasirašęs  protesto pareiškimą J. Andropovui, 446
Lukšas, Adomas, tipiškas vagis, kun. Leono Šapokos žudikas, 125, 126
Lukšas, Juozas, kun., Antašavos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Lukšas, Leonas, kun., Panemunėlio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Lukšienė, nuskendusio Kabelių žuvininkystės darbuotojo žmona, gavusi Marcinkonių apylinkės pirmininko įsakymą pašalinti iš vyro žuvimo vietos kryžių, 236
Lukšienė, Virginija, Čiulėnų mokyklos mokytoja, klasėje išjuokė tikinčius mokinius ir jų tėvus, 187
Lukšys, Antanas, Kabelių žuvininkystės darbuotojas, paskendęs naktį slapta bežvejodamas partiečiams žuvį, 235, 236
Lunius, Juozas, kun., Gervėčių tikinčiųjų siūlytas Gardino srities RRT įgaliotiniui priimti Gervėčių parapijos klebonu; pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropvoui, 377, 571
Lunius, K., Kupiškio rajono Administracinės komisijos narys, 156
Lustiger, Jean-Marie, Paryžiaus kardinolas, 7,
Luzgauskas, Vladas, kun., Kauno-Šančių bažnyčios vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 576

M
Macelis, Kazimieras, kun., Lieplaukės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446
Macevičius, Romualdas, kun., Stakių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Mackevičius, papulkininkis, saugumietis, LTSR Aukščiausiojo teismo prokuroras kun. Leono Šapokos žudikų teisme Telšiuose ir kun. A. Svarinsko — Vilniuje, 125, 582
Mačiokaitė, Teresė, kaunietė, kun. A. Svarinsko teismo metu Vilniuje nubausta 5 paroms arešto; pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 511, 518
Mačys, A., liudytojas kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581
Mačiulaitienė, N., Kybartų bažnyčios komiteto narė, pasirašiusi pareiškimą LTSR prokurorui, 577
Mačiulaitis, V., Viduklės tarybinio ūkio partorgas, 150
Mačiulienė, Skaudvilės vid. mokyklos mokinės, Rėdos Mačiulytės, motina, pas mokyklos direktorių gynė mokytojų prievartaujamą jos tikinčią dukerį, 183
Mačiulytė, Rima, Skaudvilės vid. mokyklos mokinė, mokytojos Songailienės duotą ateistinę temą parašė priešingai — neigiamai, 183
Mačiūta, Petras, kun., Raudondvario vikaras ir Paštuvos administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 576
Maironis-Mačiulis, Jonas, prel., Kauno Kunigų Seminarijos rektorius, didysis Lietuvos poetas, tautos atgimimo dainius, 490
Maksvytis, Jonas, kun., Liudvinavo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324, 333
Maksvytienė, Kazė, gyvenanti Šilutėje, auklėja savo tris sūnus katalikiškoje dvasioje dorais žmonėmis, 88, 184
Maksvytis, Linas, Šilutės I-os vid. mokyklos IV kl. mokinys. Iš jo mokytoja Staškuvienė jėga bandė atimti kryželį, 88, 89,
Maksvytis, Simas, Šilutės I-os vid. mokyklos Ia kl. mokinys, mokytojo Vilko nuvestas į Šilutės raj. VR skyriaus vaikų kambarį už kryželio nešiojimą, 88, 89,
Maksvytis, Stasys, Šilutės I-os vid. mokyklos IIc kl. mokinys, mokytojo Vilko nuvestas į Šilutės raj. VR skyriaus vaikų kambarį už kryželio nešiojimą, 88, 89,
Makštutis, Alytaus rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 423, 424
Maleckis, Juozas, kun., Radviliškio vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 576
Malinauskaitė, Kauno komjaunimo sekretorė, Vilniaus teisme melagingai liudijusi prieš kun. A. Svarinską, 454
Malinauskas, Jonas, kun., Ilguvos administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Mališkaitė, Bernadeta, kaunietė, kelionėje į Šiluvą su bendrakeleiviais milicijos sulaikyta ir tardyta; su Kybartų jaunimu vasarojusi prie Šlavantų ežero, milicijos prievarta nuvežta į Lazdijus, 3 paras išbuvusi areštuota ir nubausta 50 rub. pinigine bauda, 50, 119, 408, 509
Mališkienė, M., Kybartų bažnyčios komiteto narė, pasirašiusi protestą LTSR prokurorui, 577
Malskis, Šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytojas, gaudęs mokinius, Kalėdų naktį vykstančius į Bernelių Mišias, 183
Malskienė, Šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytoja, gaudžiusi mokinius, vykstančius Kalėdų naktį į Bernelių Mišias, 183
Maneikis, Juozas, Tryškių vid. mokyklos VII kl. mokinys, persekiojamas mokytojos S. Žukauskienės už patarnavimą šv. Mišioms, 312
Manelis, Gediminas, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos VIc kl. tikintis mokinys, aršios ateistės M. Dilienės necenzūriškais žodžiais išjuoktas, 373
Mantvydas, Juozas, kun., Kuršėnų altaristas, — jam nepasiūlyta pasirašyti protesto pareiškimo TSRS ATP pirmininkui, 482
Marcinkevičienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš un. A. Gražulį, 610
Marcinkus, Juozas, Gižų apylinkėje kryžiaus statytojas, 542
Marcinkus, Paulius, arkivysk., esąs aukštose Vatikano administracijos pareigose, 96, 97,
Margelienė, Janina, Kapčiamiesčio apylinkės darbuotoja, pasipriešinusi Vanagui eiti pas kleboną užpildyti bažnyčios inventorizacijos aktus, 173
Margys, Jonas, Rokiškio rajono saugume tardytas tenykščių čekistų, 214
Markaitis, mjr. čekistas, Kelmės Vidaus Reikalų saugume tardydamas R. Teresiūtę, šmeižė ir niekino kun. A. Svarinską, 463
Markaitis, Aleksandras, kun., Ariogalos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Markauskas, Zenonas, liudininkas kun. L. Mažeikos žudikų teisme, 136
Markevičius, Petras, kun., Biliakiemio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Markevičiūtė, V., Aukštelkės internato ligonis, kuriai sesuo V. Stankienė buvo gavusi iš P. Anilionio leidimą atvesti kunigą, 309
Markovas, V., Vilniaus miesto prokuroras, 344
Marozas, Vytautas-Aloyzas, kun., Alizavos ir Palėvenėlės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Martinaitytė, Teklė, vienuolė, kartu su kun. L. Mažeika nužudyta tų pačių žudikų — A. Kazlausko ir O. Baltramiejūnienės, 135, 136, 137, 138
Martinkėnas, A., Papilių apylinkės Vykdomojo komiteto pirmininkas, 428, 429
Martinkėnienė, Papilių vidurinės mokyklos direktorė, 428
Martinkus, Petras, kun., Vandžiogalos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575
Masalskis, Vilkaviškio miesto KGB darbuotojas, klasta ir melu išsikvietęs tardyti Vilkaviškio V. Vitkausko vid. mokyklos VIII kl. mokinę Jūratę Alkevičiūtę, 599
Masalskis, Juozapas, kun., Saldutiškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 571
Masidunskas, Jonas, Šilalės bažnytinio komiteto narys, 64,
Masys, Aleksandras-Vytautas, kun., Joniškėlio altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus: Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 301, 328, 573
Masys, Vytautas, kun., Vadoklių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Masytė, Vilija, Kauno 21-sios vid. mokyklos mokinė, saugumiečio J. Matulevičiaus ilgai kamantinėta ir bauginta, 412, 413
Maskaliova, Kauno miesto greitosios pagalbos punkto gydytoja, 602
Matonienė, E., liudytoja kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581
Matulaitis, Bronius, Pašušvio mokyklos mokinys, vietos mokytojų užregistruotas išeinant iš bažnyčios, 372
Matulaitis, Česlovas, Pašušvio mokyklos mokinys, vietos mokytojai užrašė išeinantį iš bažnyčios, 372
Matulaitis, Jonas-Kastytis, kun., baigęs neakivaizdinę Kunigų Seminariją, Kybartų vikaras, P. Anilionio vadinamas „apsišaukėliu", 9 mėn. išbuvęs KGB izoliatoriuje, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 110, 130, 138, 140, 141, 142, 202, 205, 227, 228, 229, 325, 483, 487, 508, 509, 511, 517, 523, 552
Matulaitis, Juozas, kun., Butrimonių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 571
Matulaitis, Pranciškus, kun., Dotnuvos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575
Matulaitis, Prienų rajono laikraščio „Naujasis gyvenimas" redaktorius, 611
Matulevičius, A., Prienų rajono laikraštyje „Naujasis gyvenimas"  šmeižęs ir niekinęs Užuguosčio kleboną kun. Z. Navicką, 425
Matulevičius, Jonas, saugumietis, pataikaujamai ir grasinamai klausinėjęs Kauno saugume moksleivę Daivą Tamošiūnaitę, 411, 412, 413, 414
Matulevičius, Jurgis, arkivyskupas, Dievo tarnas, prašomas greičiau paskelbti šventuoju, 91, 190, 256, 269, 445, 502, 562
Matulevičius-Matulis, Juozas, kun., Lapių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 575
Matulevičius, Juozas, kun., Simno klebonas, Alytaus rajono Vykdomajame komitete tardytas, 423, 424
Matuliauskas, S., liudytojas kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581
Matulionis, Teofilius, Kaišiadorių vyskupijos vyskupas, Lietuvos Bažnyčios kankinys, du kartus išvargęs sunkiausią Sibiro tremtį, 99, 261, 264, 266, 342, 560, 562
Matusevičienė, šakių Z. Angariečio vid. mokyklos direktorė, su KGB ir mokytojų talka Kalėdų naktį gaudžiusi mokinius, einančius į Bernelių Mišias, 183
Matusevičius, Bronius, kun., Ugionių ir Milašaičių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327
Matuševič, Valentin, Pasruojės Žuvininkystės ūkio direktorius, laikomas atsakingas už Panų kalno nuteriojimą ir išniekinimą, 195, 198
Mažeika, Admundas, prieš O. Babarskytės atkėlimą, buvęs Pelesos aštuonmetės mokyklos lietuvių kalbos mokytojas, 555
Mažeika, Tverų bažnyčios komiteto pirmininkas, 247, 248
Mažeika, Leonas, kun., 1981 m. rugpiūčio 8 d. žiaurių piktadarių nužudytas, 61, 130, 135, 136, 137, 138
Maželis, Juozapas, Šateikių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446
Maželis, Petras, Telšių vyskupas, suteikęs kunigo šventimus dijakonui Sigitui Tamkevičiui, 525
Mažemėkaitienė, M., A. Mykolaičio sesuo, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama brolio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Mažonas, Mikoliškių apylinkės girininkas, sulaikęs Mikoliškių bažnyčios šventoriuje Marijos statulai koplytėlės statybą, 427
Mažonavičius, Liudvikas, kun., Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras, klusnus komunistinės valdžios pareigūnų reikalavimams pataikautojas, 203, 226
Meidus, Juozas, kan., Viekšnių altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, — TSRS ATP pirmininkui, 446, 481
Meilius, Kazys, 1982 m. birželio 6 d. vysk. L. Povilonio įšventintas kunigu, 201
Meilus, Petras, kun., Ukmergės vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575
Melkūnas, Vytautas, kun., Kauno arkikatedros altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327
Menčinskienė, Ė., Kybartų bažnyčios komiteto narė, pasirašiusi pareiškimą LTSR prokurorui, 577
Mergelmeyer, Egon, negavo N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR siųsto registruoto laiško, 72,
Merkevičiūtė, Vida, Kybartų K. Donelaičio vid. mokyklos XI kl. mokinė, direktoriaus J. Dirvonskio tardyta ir mokytojos A. Strakauskaitės gąsdinta, iškviesta tardymui į Vilniaus KGB įstaigą, 83, 84, 185, 186, 530, 599
Merkys, Juozas, kun., Raguvėlės klebonas, pasirašęs protesto paeiškimą L. Brežnevui, 328
Merliūnas, Petras, kun., Klaipėdos vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446
Mesonis, advokatas, LTSR Aukščiausiame teisme Pakruojuje gynęs kun. L. Mažeikos žudikę O. Baltramiejūnienę, 135, 137
Messiaen, Osvaldo, prancūzų kompozitorius, operos apie šv. Pranciškų autorius, 7,
Meškauskaitė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 518
Michailovas, V. J., Lvovo srities kriminalinių bylų teisminės kolegijos liaudies teisėjas, 378
Micka, Arūnas, pavogęs iš Krosnos bažnyčios angelo figūrą, — teistas, bet bažnyčiai skriauda neatlyginta, 174
Micka, Prienų II-os vid. mokyklos direktorius, tardęs Vc kl. mokinį Algirdą Buzą, 501
Mickevičienė, Panevėžio moterų bausmės lagerio sekcijos siuvimo meistrė, 212
Mickevičius,  Bronius,  Žaliosios parapijietis,  Vilkaviškio raj. Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojo J. Urbono netaktišku būdu tardytas, 335
Mickevičius, Telšių milicijos viršininkas, Telšių rajono Administracinės komisijos dalyvis nubaudžiant kun. J. Kaunecką, 404
Mickevičius, Vladas, Kabelių apylinkės partijos sekretorius, iš A. Lukšio žuvimo vietos kryžiaus pašalinimo dalyvis, 236
Mickus, dalyvavęs I. Skuodienės kratoje, Vilniuje, 406
Mickutė, prokuroras, dalyvavusi Mažeikiuose nagrinėtoje keturių plėšikų byloje, 368
Mickuvienė, S., „Valstiečių laikraščio"korespondentė, melagingai paneigusi vaikų mokykloje persekiojimo faktą dėl jų religinių įsitikinimų, 89,
Mieldažys, Antanas, kun., Alksninės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Mieldažys, Juozas, kun., Kalvarijos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Mielnik, mjr., Gaupvachtos viršininkas, padaręs asmeninę Roberto Grigo kratą, nuplėšęs nuo krūtinės rožančiaus paslaptį, 281
Mieželis, Lazdijų KGB majoras, ilgai ir grubiai tardęs stud. Robertą Grigą, 238
Mikalajūnas, Stasys, kun., Veisiejų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Mikalauskienė, Vilniaus Valstybinio Pedagoginio Instituto kuratorė ir vyr. dėstytoja, 237
Mikėnienė, Pasvalio rajono Liaudies teisme, teisiant kun. B. Urboną, dalyvavusi liudytoja, 295
Miklovas, Juozapas, Telšių kapitulos kan., Palangos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 445
Mykolaitienė, A. Mykolaičio žmona, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama vyro melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Mykolaitis, Albinas, iš Klebiškio kaimo, parašęs Prienų rajono „Naujojo gyvenimo" laikraščiui pareiškimą dėl prieš kun. A. Gražulį paskelbto melagingo laiško, 610
Mikolojūnienė, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos mokytoja, kiekviena proga žeminanti tikinčius mokinius, 188
Mikulėnas, Antanas, kun., Antazavės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Mikulis, Petras, šiaulietis, važiavęs pro Kryžių kalną, milicininkų buvo nubaustas, 180
Mikušauskienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Mikutavičius, Ričardas, kun., teol. lic, Tytuvėnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326
Mikutavičius, Vytautas, kun., Telšiuose prisiglaudęs ligonis, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 58, 324
Mikutis, Petras, kun., Stačiūnų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575
Milašius, Antanas, kun., Paupio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326
Milašius, Ignacas, kun., Molėtų klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Milerius, Adomas, kun., Plungės, Pakutuvėnų ir Stalgėnų klebonas, Plungės dekanas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 59, 60,
Milius, P., liudytojas kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581
Miliutė, Aldona, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavusi Viklavišky, Kelmelių namuose jaunimo šventėje; įsibrovėlių valdžios pareigūnų milicijos punkte grubiai tardyta, 32
Milvidaitė, Dalė, Židikų vid. mokyklos IV kl. mokinė, sadistų žiauriausiu būdu nužudyta, 548
Mincenti, Vengrijos kardinolas, komunistų kalintas ir persekiotas iki mirties. Yra palikęs memuarus: „Naujųjų išbandymų akivaizdoje", 587
Mindžiulienė, Petronė, bedieviškosios valdžios atimtos Pelesos bažnyčios grąžinimo aktyvi veikėja, 553
Miniotas, Raseinių autoinspekcijos viršininko pavaduotojas, 390
Mirgerienė, J., Tverų vid. mokyklos mokinės motina, — skundėsi, kad jos dukrą mokytoja A. Greivienė tąsiusi už plaukų, 499, 500
Misiūnas, Hiliaras, kun., Paparčių klebonas ir Žaslių dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Misiūnas, I., LTSR Aukščiausio Teismo pirmininkas, 63 Misiūnas, Juozas, baigęs jėzuitų gimnaziją Kaune, kurį laiką buvęs įstojęs į jėzuitų vienuolyną ir ėjęs II-os grupės prefekto pareigas, 160, 161, 162, 163, 164, 165
Misiūnas, Petras, Švenčionių vid. mokyklos VIII kl. mokinys. Jo klasės auklėtoja N. Bieliauskienė išvarė mokinius iš bažnyčios jo motinos laidotuvėse, 181
Misiūnienė-Katkevičiūtė, Sofija, eksjėzuito Juozo Misiūno žmona, 163
Misiūnienė, šiaulietė, Aukštelkės internato lavoninėje ligoniams ruošusi kunigo priėmimą, internato direktoriaus išvaryta, 309
Misiūnienė, Vilniaus profesinės technikos mokyklos Nr. 2 istorijos mokytoja, tardžiusi mokinį P. Brokevičių apie P. Cidziką, 249
Misiūnienė, Vanda, Švenčionių vid. mokyklos VIII kl. mokinio motina. Jai mirus, vid. mokyklos direktorės Stuikienės įsakymu, VIII kl. auklėtoja N. Bieliauskienė išvarė mokinius iš bažnyčios, neleidusi dalyvauti jų klasės draugo, P. Misiūno, motinos laidotuvių pamaldose, 181, 182
Miškinis, Algirdas, kun., Kiburių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą Pasvalio rajono Vyk. komiteto pirm. pavaduotojui, 301, 328
Miškinis, Julijonas, kun., Viekšnių ir Užlieknės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446, 511
Miškinis, Povilas, kun., Smilgių ir Dapšionių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Mištautas, Stasys, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavęs Vilkavišky, Kelmelių namuose jaunimo šventėje; įsibrovėlių valdžios pareigūnų milicijos punkte grubiai tardytas, 32, 518
Mišutis, Lietuvos KP CK propagandos skyriaus vedėjas, nurodęs tarybinės spaudos principus. Svarbiausias jų — rašyti tik tiesą, 164
Mitkus, Petras, kun., Pakražančio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 322, 445
Mitkuvienė, Luokės vid. mokyklos istorijos mokytoja, tikrino mokinius: kas buvo bažnyčioje ir ką kalbėjo kunigas, 311
Mitrikas, Antanas, kun., Jūžintų klebonas, pasirąžęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Mizaras, N., liudytojas kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581
Mizaras, Romualdas, kun., Šaravų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575
Močius, Algirdas, kun. Siesikų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576, 609
Mockapetrienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Mockevičius, Danielius, komjaunuolis, Raseinių Veterinarijos stoties ūkvedys, kun. Leono Šapokos žudikas ir už plėšikavimą teistas Mažeikiuose, 125, 126, 368, 369
Mockevičius, Vytautas, „Tarybinės mokyklos" korespondentas, apkatlinęs kun. A. Šeškevičių, ginantį mokinius nuo ateistinio prievartavimo, 494, 496
Mockevičius, Zigmans, komun. partijos narys, vienas iš kun. L. Šapokos nužudymo iniciatorių, likęs į teisiamųjų skaičių neįjungtas; už plėšikavimą teistas Mažeikiuose, 125, 126, 368, 369
Mockuvienė, S., „Valstiečių laikraščio" korespondentė, kun. L. Mažeikos ir T. Martinaitytės žudikų kaltę nusukusi Vakarų ir Vatikano radijo stočių adresu, 138, 491
Mockus, Viduklės mokyklos mokytojas, mokyklos partorgas, 150
Molytė, Stasė, Žarėnų vid. mokyklos mokinė, — jos vardu spaudoje esąs parašytas melagingas šmeižtas, 208
Montvila, Kazimieras, kun., Vištyčio klebonas, suorganizavęs permaldavimo pamaldas už kryžiaus išniekinimą, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 177, 324
Mordosaitė, Vištyčio vid. mokyklos mokytoja, barė mokinį Juozą Saukaitį, kad jis padeda tikintiesiems prieš Kalėdas aspirūpinti plotkelėmis, 189
Morkūnas,  čekistas, bandęs verbuoti šnipais tikintį Telšių jaunimą, 180
Morkvėnas, K., Prienų rajono VK pirmininko pavaduotojas, 302, 488
Morktūnas, Juozas, Kabelių apylinkės pirmininkas, iš A. Lukšio žuvimo vietos kryžiaus pašalinimo dalyvis, 236
Motekaitis, Vytautas, kun., Vėžaičių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 322, 446
Motiejūnienė, Stanislova, kun. L. Mažeikos ir T. Martinaitytės žudikės, O. Baltramiejūnienės, motina, 126, 137
Motuzienė, Uršulė, vykusi su giminaičiais į Panų kalną, milicininkų ir kareivių buvo sumušta, 273
Mozūrienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Mozūras, Kazimieras, kun., Pakruojo altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Muliuolis, Gediminas, Vilniaus Valstybinio Pedagoginio Instituto II-ro bendrabučio korpuso komendantas, labai sumušęs nenusikaltusį studentą Robertą Grigą, 238
Muraškauskienė, Pilviškių vid. mokyklos mokytoja, išbarusi mokinę R. Bobinaitę — kodėl be pionierės kaklaraiščio, 549
Murauskas, J., kriminalinių bylų vyr. justicijos patarėjas, 63,

N
Nagulevičius, Jonas, kun., Naujamiesčio altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Naikelytė, Daiva, Garliavos I-os vid. mokyklos XI-os kl. mokinė, Kauno saugume čekistų tardyta, 346
Naikelienė, J., garliavietė, kratyta ir saugume tardyta, 346
Nalbach, H., negavusi N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR jai siųsto registruoto laiško, 72,
Naprienė, Karolina, Rokškio E. Tičkaus vid. mokyklos tėvų susirinkime dalyvavusi partijos komiteto instruktorė, barė tėvus dėl vaikų religinio auklėjimo, 431
Narušis, Algirdas-Jonas, kun., Palėvenės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Narvydas, Arvydas, Prienų I-os vid. mokyklos VIIc kl. auklėtojas, tardęs auklėtinę J. Urbšaitę dėl per Kalėdas šventoriun atsilankiusio Kalėdų senelio, 254, 620
Našlėnas, Petras, kun., baigęs neakivaizdinę Kunigų Seminariją, P. Anilionio vadinamas „apsišaukėliu" ir į „Žinyną" nepatekęs, 202, 487
Naujokaitis, Viktoras, kun. be pareigų — ligonis Garliavoje, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Nausėdas, Garliavos I-os vid. mokyklos direktorius, mokinio A. Slepkovo grąžinamą komjaunuolio bilietą perdavė klasės auklėtojai, 255, 345
Navickaitė, Bronė, Skuodo rajono švietimo skyriaus buhalterė, atleista iš darbo, nes tvarkė ir bažnytinio komiteto kasą, 493, 537, 538
Navickaitė, Genovaitė, už religinius įsitikinimus komunistinės valdžios nuteista į tremtį, 91, 111, 127, 147, 190, 210, 211, 212, 410, 518
Navickaitė, Joana, pasiryžusi eiti įkaitu į kalėjimą bei darbo stovyklą už kun. A. Svarinską, 444
Navickaitė, Lionginą, Panevėžio moterų lagerio kalinės Genovaitės sesuo, mirusi Zarasuose, 212
Navickienė, Marytė, kratyta ir tardyta — įtarta religinės spaudos dauginimu, 147
Navickas, R., Vilniaus 24-os vid. mokyklos mokytojas, įtikinėjęs X kl. mokinę Vorobjovą nelankyti bažnyčios, 30,
Navickas kan., Viekšnių klebonas, besitraukiančios iš Lietuvos tarybinės armijos 1941 m. nužudytas, 476
Navickas, Zenonas, kun., Užuguosčio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 142, 206, 212, 425, 540, 541, 567, 570, 596
Neimantienė, Jonavos raj. Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja, persistengusi komunistinės valdžios užmačių vykdytoja, 231, 232, 233
Neimontas, Garliavos vid. mokyklos karinio parengimo mokytojas, gąsdino mokinį A. Slepkovą dėl komjaunimo bilieto grąžinimo, 255
Nemeikšis, Bronius, kun., Joniškio altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Nemunas, Tauragnų bažnyčios apiplėšėjas ir Švč. Sakramento išniekintojas, 172
Nenartovič, J., prokuroro pavaduotoja Vilniuje, 489
Neniškis, Lionginas, kun., Duokiškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573 Nestiukas, Leonidas, 1982 m. birželio 6 d. vysk. L. Povilonio įšventintas kunigu, 201
Netkevičienė, D., Prienų II-os vid. mokyklos mokytoja ir IXa kl. auklėtoja, klasėje tyčiojosi iš L. Banytės ir kitų mergaičių, lankiusių per Velykas senelius, 88,
Neufeld, A., negavusi N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR jai siųsto registruoto laiško, 72,
Nevardauskaitė, Stasė, Blinstrubiškių aklųjų instituto gyventoja, ligonė-invalidė, 464, 465
Nevulienė, S., Pasvalio raj. Liaudies teismo teisėja, teisusi kun. B. Urboną, 294
Nykštas, Petras, kun., Kupreliškio klebonas, ateistų valdžios pareigūnų nekenčiamas ir pravardžiuojamas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 206, 328, 573
Nobičienė, vilnietė, Aukštelkės internato lavoninėje ligoniams ruošusi kunigo priėmimą, internato direktoriaus išvaryta, 309
Norgėla, R., Vilniaus ligoninės skyriaus vedėjas, 343
Norgilas, L., VAI kelių patrulinės priežiūros autoinspektorius, milicijos eilinis, girtas sužeidęs motociklistą A. Jankauską, 352
Noreikienė, Pasvalio raj. Liaudies teisme, teisiant kun. B. Urboną, dalyvavusi liudytoja, 295
Norkūnas, čekistas, 1981 m. spalio 24 d. kelyje Varniai-Laukuva sulaikęs kun. J. Kaunecką ir grąžinęs į Telšius; persekiojęs tikinčią mokytoją S. Juzumaitę, 49, 207 Norkūnas, Juozas, 1982 m. birželio 6 d. vysk. L. Povilonio įšventintas kunigu, 201
Norušis, vidukliškis, kolūkio pirmininkas. Jo byla teisme atskleidė daug rajono KP pirmojo sekretoriaus nusikaltimų, 149
Norvilas, Juozas,  vidukliškis,  Raseinių  raj.  Administracinės komisijos nubaustas už aktyvų dalyvavimą Vėlinių išvakarėse procesijoje į kapines, 149, 419
Novelskis, Bronislovas, kun., I Alytaus bažnyčios klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570
Novickis, Mikalojus, kun., Babriškių, Varėnos ir Akmens bažnyčių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570
Novikovą, Panevėžio bendro režimo moterų lagerio-kalėjimo viršininkės pavaduotoja, 211, 212

O
Olšauskas, Juozapas, kun., Kražių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 322
Oporovvskis, Andrius, buvęs vysk. vicekancleris Vilniuje, 10
Orentas, Aloyzas, kun., Klaipėdos vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 201, 233, 446
Orlovas, rusas saugumietis Lazdijų Vidaus reikalų skyriuje, 545
Orlovas, Jurijus,  rusas,  Sibiro tremtinys sunkiausių sąlygų Permės lageryje, 44,

P
Pačinskas, Juozapas, kun., Telšių katedros ir Viešvėnų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 58, 322, 446
Padelskaitė, Ir., Birštono sporto mokyklos mokinė, mokyklos vadovybės tardyta, 303
Pakalniškis, Jonas, kun., Gardamo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 322, 446
Pakamanis, Algirdas, kun., Papilės ir Šiaudinės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446, 511
Paldauskas, B., Kupiškio rajono prie LDT Vykd. komiteto Administracinės komisijos pirmininkas, 156
Paleckienė, Genė, Šiluvos atlaiduose rinkusi parašus, saugumiečių suimta ir nuvežta į milicijos punktą, 351
Paliukas, Jonas, kun., Tverų altaristas,  Plungės raj. Vykd. komiteto pirmininko pavaduotojo kaltinamas rašęs skundą dėl mokinių diskriminacijos. Pasirašė protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 85, 248, 323, 365, 366, 402, 446, 497
Palšis, Petras, kun., Skuodo klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus: P. Anilioniui, L. Brežnevu ir J. Andropovui, 278, 323, 445
Paltanavičius, Albinas, kun., Linkuvos vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 201, 328, 573
Pamerneckas, kunigo L. Mažeikos žudikų — A. Kazlausko ir O. Baltramiejūnienės — sužeistas, 135
Paltanavičius, Bronius, kun., Garliavos vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Paltarokas, Kazimieras, Panevėžio vyskupijos vyskupas, 400, 401
Palukaitis, Jonas, kun., Prienų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324, 490
Pangonis, Antanas, kun., Veiverių klebonas, pasirašęs proesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Papini, G., žymus italų rašytojas, tiesos sklebėjas, 563
Paplauskienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Parakininkas, Jurgis, kviestinis kun. J. Kaunecko kratoje, Telšiuose, 401
Pasiliauskas, Juozas, kun., Kalvarijos vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Paškevičienė, Rokiškio E. Tičkausk vid. mokyklos mokytoja, kiekviena proga žeminanti tikinčius mokinius, 188
Paulaitis, Petras, 35-rius metus iškentęs Sibiro koncentracijos lageriuose kalinys, 37, 91, 96, 127, 190, 256, 315, 382, 397, 398, 399, 519
Paulauskas vežęs Sedos kleboną į Plinkšes pas ligonį Žem. Kalvarijos didžiųjų atlaidų metu, neteko vairavimo leidimo, 272
Paulauskas, Ignas, Viduklės parapijietis, iškviestas į miliciją tardymui dėl parašų rinkimo areštavus kun. A. Svarinską, 353
Paulauskas, Jonas, kun., Kuršėnų vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 323
Paulauskas, Mosėdžio mokyklos mokytojas, ateinąs net į bažnyčią tikinčiųjų mokinių terorizuoti, 501
Paulauskas, V., Kybartų bažnyčios komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 577
Paulauskas,   Vincas, Viduklės parapijietis, iškviestas į miliciją tardymui dėl parašų rinkimo areštavus kun. A. Svarinską, 393
Paulauskaitė, teisėja, nagrinėjusi kun. J. Kaunecko bylą, Telšiuose, 403, 404
Paulikas, Zigmantas, kun., Stirnių b. administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570
Paulionis, Edmundas, kun., Švenčionių vikaras, pasipiktinęs vid. mokyklos mokytojų elgesiu, 182, 484, 510
Paulius V, popiežius, 1620 m. šv. Kazimiero šventę padarė visuotine, ją įtraukdamas į visos Bažnyčios mišiolą ir brevijorių, 12,
Paulius VI, popiežius, kurio gyvybę nuo pasikėsinusio žudiko išgelbėjo lietuvis vysk. Paulius Marcinkus, 97,
Paukštys, kun., vokiečių okupacijos metais slėpęs ir globojęs naikinamus žydus, rizikuodamas savo laisve ir gyvybe, 560
Paušinis, šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytojas, gaudęs mokinius, vykstančius Kalėdų naktį į Bernelių Mišias, 183
Pavilonis, kun., Leningrado klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Pavlovą, Rima, kviestinė kun. J. Kaunecko kratoje, Telšiuose, 401
Pečeliūnas, Povilas, mokytojas, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, kalinys, Sibiro tremtinys sunkiojoje Permės lagerio katorgoje, 44, 91, 127, 190, 216, 256, 315, 382, 390, 479, 503, 556, 620
Pečiukaitienė, šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytoja, gaudžiusi mokinius, vykstančius Kalėdų naktį į Bernelių Mišias, 183
Pečiukaitis, šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytojas, gaudęs mokinius, vykstančius Kalėdų naktį į Bernelių Mišias, 183
Pečiukonis, Juozas, kun., Kapsuko vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Pečiulis, Albinas, Žaliosios apylinkės pakelėje nupiovęs kryžių, 234
Pelenienė, Vilniaus „Dainavos" restorano kadrų skyriaus viršininkė, grasinusi J. Bukaveckaitei ją išsiusianti į psichiatrinę, 421
Pelešynas, Steponas, kun., Zarasų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Pelionytė, Irena, Kretingos bibliotekos darbuotoja, KGB viršininko Kornilcevo tardyta prie užrakintų durų, 79, 80,
Perminas, Albertas, kun., Kovarsko administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326
Peslikas, Vytautas-Kazimieras, kun., Panoterių bažnyčios administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 231, 232, 233, 326, 576
Petkevičienė, Jadvyga, šiaulietė, dėl tvirtų religinių įsitikinimų ir religinės laisvės reikalavimų esanti komunistinės valdžios pareigūnų nemalonėje, kelionėje į Šiluvą čekistų ir milicijos sulaikyta, 67, 348, 443, 518
Petkevičius, Mykolas-Marijonas, kun., Birštono klebonas ir Stakliškių dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570
Petkevičius, Vladas, kun., Žemaitkiemio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Petkūnas, Algimantas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335
Petkus, Viktoras, ilgametis Sibiro koncentracijos lagerių kalinys, drąsus kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, 40,91,127,190, 193, 215, 256, 289, 315, 355, 356, 382, 390, 503, 531, 556, 587, 606, 620
Petkus, Židikų apylinkės pirmininkas, su mokyklos vadove, mokytoja Alberkiene, užraudę sadistų nužudytąją D. Milvidaitę laidoti religiškai, 549
Petkuvienė, Natalija, ilgamečio katorginio kalinio, Viktoro Petkaus, žmona, 356
Petraitis, Alfonsas, 1982 m. birželio 6 d. vysk. L. Povilonio įšventintas kunigu, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 201, 326, 576
Petraitis, Juozas, saugumietis, sulaikęs Kaune parašus renkančią G. Striokaitę, 601
Petraitis, Petras, kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326
Petrauskas, Antanas, kun., Raguvos klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Petravičius, Mykolas, kun., Dubičių administratorius, Gardino srities RRT įgaliotiniui tikinčiųjų pasiūlytas kandidatas Gervėčių bažnyčios klebono pareigoms; Vilniaus arkivyskupijos Kunių Tarybos narys, 377, 484
Petrikas, Jeronimas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335
Petrikas, Konstantinas, kun., Truikinų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445
Petronaitis, Antanas, kun., Kretingos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445
Petronis, Alfonsas, kun., Ceikinių klebonas, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 484
Petronis, Povilas, 1973 m. nuteistas 4 m. griežto režimo kalėjimo bausme už „LKB Kronikos" dauginimą ir platinimą, 110
Petrošienė, A., Tverų vid. mokyklos direktorė, įvedusi mokykloje griežtą prievartinį tikinčių mokinių persekiojimą, 241, 243, 245, 246, 247, 248
Petroštis, Gargždų I-os vid. mokyklos mokinys, antireliginio auklėjimo aktyvios vykdytojos, mokytojos Beržytės, įjungtas į ateistinį vaidinimą, 495
Petrulėnas, Leipalingio milicijos kapitonas, daręs kratą mokytojo Grigo šeimos name, 238
Petrulienė, Teresė, Palėvenėlės apylinkės laiškanešė, apylinkės pirmininko O. Gasiūno neteisėtai kratyta, 426
Petrulienė, Pabaltijo Geležinkelių Vilniaus apygardos ligoninės chirurginiame skyriuje vyr. gydytoja, 590
Petruševičienė, Garliavos vid. mokyklos IX kl. auklėtoja, nuolat persekiojanti savo auklėtinį A. Slepkovą už patarnavimą šv. Mišioms, 254, 255
Petruševičius, Vincas, kun., Šilavoto klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Petrusevičiūtė, Garliavos I-os vid. mokyklos X kl. mokinė, tardyta Vilniaus čekistų, 346
Petruškienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melaingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Piešina, S., milicijos jaun. leitenantas Garliavoje, dalyvavęs J. Bieliauskienės kratoje, 345
Pijus XII, popiežius, 1948 m. paskelbė šv. Kazimierą viso lietuvių jaunimo ypatingu globėju, 12, 131
Pikelienė, O., Raseinių miesto Vykdomojo komiteto pirmininkė ir Administracinės komisijos narė, 419
Pilelis, Vytautas, KGB majoras, tardytojas, kratų vykdytojas, kratęs: kun. L. Kalinauską, kun. J. Kaunecką, kun. A.. Svarinską, 405, 458, 459, 461, 582, 593
Pilipaitis, Juozas, kun., Aleksoto bažnyčios administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Pilka, Jonas, g. kan., Gelvonų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Pilka, Steponas, kun., Labūnavos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575
Pinkevičius, Vincentas, kun., Giedraičių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570
Pintvarienė, Marytė, Varsėdžių aštuonmetės mokyklos direktorė, brutaliai prievartaujanti tikinčius mokinius, 251
Pipiras, Albinas, kun., Pušaloto klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus: Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 301, 328, 573
Pivariūnas, Kazimieras, kun., Viliūnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Platerytė,  Emilija,  aktyvi  1831  m.  sukilimo prieš Lietuvos okupantus rusus dalyvė, 176, 177, 184
Platinskas, Vincas, Valstybinio saugumo komiteto darbuotojas, prievartavęs J. Sadūną tapti jo veiksmų įrankiu, 415, 416
Plato (Platonas), graikų filosofas, už tiesos skelbimą išvarytas iš Sirakūzų, 562
Plioraitis, Ignas, kun., Kapčiamiesčio klebonas, Lazdijų raj. komunistinės valdžios pareigūnų spaudžiamas vykdyti jų užmačias; pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 35, 173, 183, 233, 325, 363, 510, 539, 540
Plitnikas, J., liudytojas kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581
Pliuščiauskienė, Kelmės raj. Amdinistracinio komiteto pirmininkė, 151
Pluras-Plumpa, Petras, drąsus kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, dukart teistas ilgametis Sibiro tremtinys ir griežtame režime kalinys, 47, 110
Pocevičius, Skuodo rajono saugumietis, 538
Pocienė, Janina, Girdžių vid. mokyklos direktorė, tardžiusi mokinius, vykusius su tėvais pasimelsti prie Dievo Tarno arkiv. Jurgio Matulaičio karsto, 502
Počiulpis, Aleksandras, kun., Rudiškių ir Gasčiūnų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575
Polekauskienė, G., Prienų Centrinės bibliotekos direktorė, K. Morkvėno įsakyta atelisti O. Vaitauskienę iš darbo, 302
Polikaitis, Vaclovas, kun., Lauksodžio ir Žeimelio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326
Popadiuk, Zorian, ukrainietis tremtinys — jam iškelta nauja byla, 408, 409, 410
Poška, Tadas, kun., Žem. Naumiesčio klebonas, Šilutės dekanato dekanas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, pasirašęs protesto pareiškimus: P. Anilioniui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 198, 278, 323, 333, 446
Poteliūnaitė, Aurelija, Veisiejų vid. mokyklos VIIIc kl. mokinė, auklėtojo saugumiečio kaltinama — įtarta parašų „prieš mokytojus" rinkimu, 252
Povilas, šv., Tautų apaštalas sako, jog Meilė padaro žmogų laisvą, 292, 395, 605
Povilaitis, Jonas, kun., Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Povilanskis, Boleslovas, kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575
Povilonis, Liudvikas, vysk. (buvęs Klaipėdos klebonas ir Taikos Karalienės bažnyčios statytojas, komunistinės valdžios kalintas), Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis administratorius, 20, 21, 22, 23, 55, 56, 132, 147, 201, 203, 206, 225, 226, 262, 269, 271, 344, 350, 478, 490, 576, 609, 610, 616
Požėla, Vladas, kun., Pakapės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326
Prajeris, Tverų apylinkės DŽDT Vykdomojo komiteto pirmininkas, 246
Prajerienė, Tverų vid. mokyklos mokytoja, persekiodama tikinčius mokinius, baugina juos fizinėmis bausmėmis, 242
Pranciškus Asyžietis (Giovanni Francesco Bernardone), šventasis, diakonas, trijų vienuolinių ordinų įkūrėjas, 7
Pranckūnas, Povilas, kun., Veliuonos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Pranevičius, Jonas, kun., Utenos klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 334, 573
Pranskietis,  Augustinas,  kun., Šeduvos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 574
Pranskietis, Vincas, kun., Jonavos administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 576
Pranskūnaitė, Ona, nuteista 2 m. bendro režimo kalėjimo bausme už „LKB Kronikos" dauginimą ir platinimą, 110
Pratkelis, Leopoldas, Panevėžio Kapitulos prelatas, Linkuvos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 329, 334, 400, 401
Preibys, veterinarijos gyd., vienas iš kun. L. Šapokos nužudymo iniciatorių, į teisiamųjų skaičių likęs neįjungtas, paliktas tik liudininku, 125, 126, 369
Preikšas, Juozas, kun., Vilkaviškio klebonas ir dekanas, Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio tribunolo teisėjas, suėmus kun. S. Tamkevičių, Kybartų bažnyčioje pasakęs jautrų pamokslą; pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325, 522
Preinas, J., kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 575
Prialgauskas, Kazimieras, kun. dr., Palangos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445
Pridotkas, Alfonsas, kun., Žarėnų klebonas, 1968 m. rugp. mėn. pasiuntė TSRS Ministrų Tarybai pareiškimą, iškeldamas Bažnyčios diskriminacijos atvejus; pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 60, 78, 79, 101, 323, 446, 493
Priedosikienė, Židikų mokyklos mokytoja, su kitais mokytojais iš sadistų nužudytos D. Milvidaitės pašarvojimo kambario pašalinusi kryžių, šv. paveikslus ir žvakes, 549
Projaras, Vytautas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335
Pronskus, Antanas, Viešvėnų mokyklos VII kl. mokinys, direktorės Stoncelienės užsispyrimu, už bažnyčios lankymą gavęs sumažintą elgesio pažymį, 311, 312
Pronskus, Stasys, Viešvėnų mokyklos VI kl. mokinys, direktorės Stoncelienės užsispyrimu, už bažnyčios lankymą gavęs sumažintą elgesio pažymį, 312
Pronskutė, Marytė, Viešvėnų mokyklos IV kl. mokinė, už bažnyčios lankymą jai sumažintas elgesio pažymys, 312
Proškus, Prienų Senelių namų direktorius, išvaikęs II-os vid. mokyklos mokinius, atvykusius Velykų dieną pasveikinti ir apdovanoti senelių, 87,
Pučkovas, baltarusis, Prienų MSV traktoristas, atsisakęs griauti Dambravos kaimo buvusios koplytėlės pamatus, 70,
Pudžemys, Adolfas, kun., Mosėdžio klebonas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, mokyklos direktoriaus J. Jurkšo viešai koliotas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 198, 323, 333, 445, 500
Puidokas, Klemensas, kun. ligonis, prisiglaudęs Veiviržėnuose, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir Andropovui, 323, 446
Puidokas, Stanislovas, kun., patyręs daug sunkumų kelionėje į Šiluvos atlaidus, 349
Pukaitė,   Lina,   Birštono  vid.  mokyklos  mokinė,  mokytojos Kudžmaitės palikta po pamokų už Velykų rytą dalyvavimą Prisikėlimo pamaldose, 254
Pukėnas,  Kazimieras,  kun.,  Nemenčinės  klebonas,  Vilniaus Kalvarijų dekanas, kunigo B. Laurinavičiaus laidotuvėse pasakęs prasmingą pamokslą, 26,
Pukenis, Robertas, kun., Panevėžio šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 574
Pumputis, S., prokuroras J. Sadūno teisme, Vilniuje, 588, 589
Pupkienė, Janina, kun. A. Svarinsko sesuo; jai saugumiečiai trukdė patekti į brolio teismą, 507
Puriuškis, Izidorius, kun., Uliūnų klebonas, pasiraoęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573
Puronas,  Rokas,  kun.,  Gelvonų vikaras,  pasirašęs  protesto pareiškimą J. Andropovui, 201, 509, 510, 567, 570
Putramentas, Antanas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335
Puzaras, Petras, kun. dr., Tauragės klebonas ir dekanas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, palaidojęs su religinėmis apeigomis gydytoją M. Laužecką, pasirašęs protesto pareiškimus: P. Anilioniui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 176, 198, 278, 323, 333, 445, 485
Puzonas, Liudvikas, kun., Labanoro klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570

R
Rabikauskas, Paulius, kun., S.J., prof. Bažnyčios istorijos fakultete Pontificia Universita Gregoriana, Roma, 13,
Racevičius, Bronislovas, kun., Gaurės ir Pašaltuonio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323
Racevičius, Mažeikių rajone keturių piktadarių apiplėštas, 368
Racevičius, Paulius, kun., Joniškio gimnazijos kapelionas, 1941 m. besitraukiančios iš Lietuvos tarybinės armijos nužudytas, 476
Račaitis, Jonas, kun., Liolių ir Aliejų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575
Račyla, Antanas, Garliavos I-os vid. mokyklos VII kl. mokinys, čekistų tardytas apie saugumo kaltinamą mokytoją J. Bieliauskienę, grasintas ir baugintas, 345, 346
Račkauskas, Stasys, kun., Liškiavos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Račiūnas, Pranas, kun., Paluobių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Radavičius, Boleslovas, kun., Žaiginio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326
Radveikis, Vladas, kun., Kvėdarnos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445
Radvilienė, Panevėžio moterų bausmės lagerio ketvirto būrio viršininkė, 46,
Radzevičius, Juozas, kun., Santaikos administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Radzevičius, Vaclovas, kun., Šlienavos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 325, 576
Radzevičius, Vytautas, kun., Kairių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326
Radzevičienė, Stefa, Upynos apylinkės pirmininko žmona, 468
Radzevičienė, Z., Žarėnų vid. mokyklos mokytoja, Telšių Liaudies teisme liudijusi prieš tikinčią mokytoją S. Juozumaitę, 208, 210
Rudzinskas, Jonas, kun., Klaipėdos vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446
Ragaišienė, Angelė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 447, 518
Ragaišis, Romualdas, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 447, 518
Ragaišis, Romualdas, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 447
Rainys, KGB majoras, tardęs kun. A. Gražulį ir kun. A. Svarinską Vilniaus saugume, 460, 582, 594, 595
Raižytė, Aldona, pasiryžusi eiti įkaitu į kalėjimą bei darbo stovyklą už kun. A. Svarinską. Pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 444, 518
Rakauskas, Tauragnų bažnyčios apiplėšėjas ir švč. Sakramento išniekintojas, 172
Rakauskienė, Irena, Šaukėnų vid. mokyklos mokytoja, ateiste, trukdžiusi kun. A. Liesiui prie kapo duobės sakyti su broliu atsisveikinimo pamokslą, 73, 308
Rakauskas, Jonas, kun., Raudonės administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326
Ramanauskas,   Aleksandras,   kun.,   Kauno-šančių   bažnyčios altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575
Ramanauskas, Pranciškus, dr., Telšių vyskupijos vyskupas, po sunkios Sibiro tremties miręs okupuotoje Lietuvoje. Jis Sibiro tremties lageryje 1954 m. spalio 3 d. Alfonsui Svarinskui suteikė kunigo šventimus, 99, 269, 453, 520
Ramanauskas, Vaclovas, kun., Gruzdžių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575
Ramanauskaitė, Angelina, nubausta 15 parų arešto už dalyvavimą bendroje maldoje prie uždarytos Paveisininkų bažnyčios šventoriuje, 616
Ramanauskaitė, Laima, Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokinė, mokykloje tardyta dėl dalyvavimo E. Platerytės minėjime, 35, 184
Ramanauskienė, Kauno miesto greitosios pagalbos punkto gydytoja, 602
Rameikis, Antanas, kun., Ramygalos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 574
Rapalis, Eugenijus, Tverų vid. mokyklos tikintis mokinys, prievarta turėjęs dalyvauti sekmadienio ateistiniame užsiėmime; nusiskundė, kad mokytoja įsikarščiavusi jam marškinius suplėšiusi, 247, 499, 500
Rapalienė, Kleopatra, Židikuose laidota su religinėmis apeigomis. Už tai Mažeikių raj. Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojo Songailos klebonas kun. D. Giedra buvo išbartas, 175
Rasimavičius, J., Vilniaus teisme liudijęs prieš kun. A. Svarinską, 585
Raslanas, P., Religijų reikalų tarybos įgaliotinio pavaduotojas, 534, 535, 536
Raščius, Pranas, kun., Svėdasų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573
Ratautas, Henrikas, skundo pareiškime LTSR prokurorui piktinasi saugumiečių vartojama prievarta sūnui tapti agentu-pranešėju, savo tautiečių išdaviku, 413
Ratautienė, Janina, skundo pareiškime LTSR prokurorui piktinasi saugumiečių vartojama prievarta sūnui tapti agentu-pranešėju, savo tautiečių išdaviku, 413
Raudonienė, Telšių raj. Administracinės komisijos dalyvė nubau-džiant kun. J. Kaunecką, 404
Raudonikis, Jonas, kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575
Rauduvė, Petras, kun., Šeduvos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 329
Razmantas, Juozas, kun., Žalpių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus: P. Griškevičiui, L. Brežnevui, J. Andropovui ir LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 151, 152, 154, 167, 229, 326, 462, 463, 508, 511, 517, 518, 529, 576
Razminas, milicininkas, saugojęs Panų kalną ir vaikęs jo lankytojus, 196
Ražinskienė, P., N. Vilnios psichiatrinės ligoninės gydytoja — isteriška moteris, 416, 417, 418
Ražukas, Boleslovas, kun., Alvito ir Virbalio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Reginienė, Marija, bedieviškosios valdžios atimtos Pelesos bažnyčios grąžinimo aktyvi veikėja, 553
Reinys, Mečislovas, arkivyskupas, Vilniaus arkivyskupijos valdytojas, komunistų areštuotas — miręs Vladimiro kalėjime, 99, 476
Rekašius, Arūnas, pasiryžęs eiti įkaitu į kalėjimą bei darbo stovyklą už iun. A. Svarinską, kurio teismo metu Vilniuje nubaustas 10 parų arešto, 444, 510, 519
Rekašius, Kęstutis, parašų rinkėjas dėl kun. A.  Svarinsko išlaisvinimo, Vilniuje sulaikytas asmenybei „tikrinti", 519
Rekašius, V., Kupiškio rajone vidurinės mokyklos tikinčiųjų mokinių terorizuotojas, 157
Rėklaitytė, Ona, čekisto Jakovlevo tardyta ir grasyta kalėjimu už vaikų religinį švietimą, 148
Remeika, Tauragės rajono prokuroras, iškvietęs savo įstaigon kun. V. Šikšnį įspėjimui perteikti dėl nepilnamečių religinio mokymo, 603
Remeikis, Jonas, kviestinis, dalyvavęs Viduklės komunistinės valdžios pareigūnų įsiveržime į kleboniją, 150, 218
Repšienė, Danguolė, „Tiesos" korespondentė, parašiusi tame laikraštyje straipsnį, nukreiptą prieš kun. Bronių Laurinavičių, per kelias dienas pireš jo nužudymą, 24, 28,
Ribačiauskienė, Ona, Josvainių apylinkės buhalterė, atnešusi kun. L. Kalinauskui pasirašyti RRT įgaliotinio P. Anilionio įspėjimą; per vakarines pamaldas bažnyčioje ir šventoriuje persekiojusi mokinius, 609, 619
Ričkus, Antanas, kun., Platelių ir Beržoro klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446
Riekutė, Šiaulių XI-os vid. mokyklos partinės organizacijos sekretorė, 67,
Riekutė, Violeta, jaunametė, su motina grįžusi iš Žem. Kalvarijos didžiųjų atlaidų, milicijos sulaikyta Telšiuose ir tardyta, 274
Ridzykas, Edvardas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335
Ryliškytė, Valda, Vilniaus miesto Pramprekybos „Naujininkų" parduotuvės vyr. pardavėja, Pramprekybos administracijos pareigūnų tardyta dėl jos religinių įsitikinimų, 29,
Rimas, Andriejus, kun., Braziūkų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Rimkus, Kazimieras, kun., Kantaučių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446
Rimkus, Kazimieras, gydytojas, Jono ir Nijolės Sadūnų dėdė, 417
Rimkus, Stanislovas, kun., pirmame bolševikmety nužudytas kalėjime, 476
Rimkuvienė, A., Telšių rajono Liaudies teismo sekretorė, 209
Rimša, Jonas, kun., Saločių altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus: Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 301, 329, 573
Rinkevičius, Edmundas, kun., Panevėžio katedros vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573
Rytmeisteris, Juozas, jėzuitų vienuolyno Kaune prefektų — J. Misiūno ir J. Kuktos — viršininkas, 163
Ročaitytė, Naira, Girdžių vid. mokyklos IV kl. mokinė, — jai klasės auklėtoja Genienė už bažnyčios lankymą sumažinusi elgesio pažymį, 252
Rolis, Valdis, Pašušvio mokyklos mokinys, vietos mokytojų užrašytas išeinant iš bažnyčios, 372
Romaniukas, P. O., Lvovo srities (Ukrainoje) kriminalinių bylų teisminės kolegijos pirmininkas, 378
Rubavičienė, Regina, Tverų vid. mokyklos prancūzų kalbos mokytoja, tardžiusi ir mušusi mokinius už bažnyčios lankymą, 240, 242, 243, 244, 498, 500
Rubinas, Algis, iš Žagarės į Šiluvos atlaidus atvykęs jaunas zakristijonas, iš bažnyčios išeinant milicijos suimtas, ilgai tardytas ir Raseinių milicijos punkte išlaikytas visą dieną, 35, 36, 180
Ručinskas, Romualdas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335
Rudys, Gargždų KP sekretorius, atsisakė tikintiesiems kolūkiečiams išnuomoti autobusą sekmadieniais vykti į pamaldas, 76,
Rudžionytė, L., liudytoja kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581
Rugienis, Justas, RRT prie TSRS MT įgaliotinis LTSR, čekistas, 100, 103, 299, 300, 525, 526
Rulevičienė, Nijolė, R. Juciūtės atsivesta kviestinė Jono, Nijolės ir Marytės — Sadūnų buto kratai, 341
Rumšas, Robertas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335
Rusinas, Jonas, kun., Kapsuko altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Ruškus, Šiaulių XI-os vid. mokyklos direktoriaus pavaduotojas, 69,
Rutalė, Juozas, kun., Užvenčio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą TSRS ATP pirmininkui, 481
Ruvelis, Antanas, tikintis Telšių jaunuolis, čekisto Morkūno bandytas įtraukti į saugumo šnipų tinklą, 180
Ružė, Pranciškus, kun., Pagramančio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446

S
Sabaliauskas, Jonas, agronomas, kun. Leono Šapokos žudikas, 125, 126
Sabaliauskas, M., Kybartų bažnyčios komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 577
Sabaliauskas, Pranciškus, kun., Juodupės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573
Sabalius, Zenonas, Kapčiamiesčio vid. mokyklos direktorius, 173, 466, 545
Sacharovas, Andriejus, rusų akademikas, kovotojas dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, Nobelio premijos laureatas, Gorkio mieste patalpintas griežtame valdžios internate, 204, 399
Sadauskas, Kelmės rajono Administracinės komisijos narys, 151
Sadauskas,  Alfonsas,  kun.,  Rudaminos  klebonas,  pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Sadauskaitė, Jolanta, Rokiškio E. Tičiaus vidurinės mokyklos VIIc kl. mokinė, mokytojos M. Dilienės tardyta ir prievartauta išduoti bažnyčią lankančius mokinius, 253
Sadauskas, Jonas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335
Sadauskienė, S., liudytoja kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581
Sadeckas, Kapčiamiesčio bažnyčios zakristijonas, čekisto A. Gylio tardytas dėl paskelbto E. Platerytės minėjimo, 184
Sadeckas, Juozas, Kapčiamiesčio gyventojas, 466
Sadeckienė, Kapčiamiesčio vidurinės mokyklos sargė, 466
Sadūnas, Jonas, Nijolės brolis, komunistinės valdžios pareigūnų persekiojamas, kratomas, tardomas ir teisiamas; pasirašęs protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 62, 72, 229, 340, 341, 342, 343, 415, 416, 417, 418, 419, 447, 489, 490, 558, 588, 589, 590, 591, 592
Sadūnienė, Marytė, Jono Sadūno žmona, Vilniuje kratyta, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 340, 341, 417, 447, 530, 588, 589, 592
Sadūnaitė, Nijolė, bekompromisinė kovotoja dėl religijos ir tautos laisvės, yra atkentusi vieną žiaurią Sibiro lagerių tremtį, 64, 72, 110, 147, 178, 193, 205, 212, 229, 340, 341, 342, 417, 418, 526, 530, 591
Safarian, jefreiterius, kareivių darbų prižiūrėtojas sovietinės armijos bausmės dalinyje, 283
Sakadolskis, Romas, Amerikos Balso (radijo) bendradarbis, 381
Sakalauskas, Gracijus, kun. be pareigų, gydosi Kapuske, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Sakalauskienė, Irena, Kelmės rajono Liaudies teismo sprendimų vykdytoja, konfiskavusi kun. J. Razmanto radijo aparatą, 229
Sakavičius, Gintautas, Kapčiamiesčio vid. mokyklos Xa kl. mokinys, mokytojo Šidlausko tardytas; pasirašęs protesto pareiškimą LTSR prokurorui; pašalintas iš mokyklos, 34, 35, 184, 467, 518, 545, 546, 547
Sakavičius, Viktoras, gyvenąs Kapčiamiesty, bedievių valdžios pareigūnų persekiojamų sūnų tėvas, 539
Sakavičius, Vytas, Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokinys, mokykloje tardytas dėl dalyvavimo E. Platerytės minėjime; pašalintas iš mokyklos, 184, 467, 547
Sakutis, Stanislovas, kun., Skaudvilės altaristas, nepasirašęs protesto pareiškimo TSRS ATP pirmininkui, 482
Samoilovič, G., Vilniaus centrinio pašto viršininko pavaduotoja, J. Sadūnui teikusi melagingus pareiškimus apie registruotų laiškų adresatams įteikimą, 72, 73,
Samuolis, J., Kybartų bažnyčios komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 577
Samuolis, Salemonas, kun., šakių altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Saprigonas, Raimundas, Kupiškio vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 201, 329, 573
Sasnauskas, čekistas, tardęs B. Mališkaitę Vilniaus saugume, 408
Sasnauskienė, Kauno miesto Greitosios pagalbos punkto vyr. gydytojos pavaduotoja, 602
Sasnauskas,  Julius,  sovietinės valdžios  1979  m.  nepriimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje; drąsus kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės — dabar Sibiro koncentracijos lagerių kalinys, 42, 91,127,190, 217, 256, 291, 315, 382, 390, 503, 556, 587, 620
Satarov, vyr. ltn., kuopos vadas sovietinės armijos vergiškosios bausmės dalinyje, 283
Saukaitis, Juozas, Vištyčio vid. mokyklos mokinys, mokytojos Mordosaitės išbartas už pagalbą tikintiesiems apsirūpinti prieš Kalėdas plotkelėmis, 189
Saukienė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 518
Saukienė, Marytė, Viduklės parapijietė, iškviesta į Socialinio aprūpinimo skyrių apklausinėjimui, 393, 443
Saveikis, Josvainių apylinkės „Vienybės" kolūkio KP sekretorius, 490
Savickas, Telšių rajono Administracinės komisijos dalyvis nubaudžiant kun. J. Kaunecką, 404
Savickas, Leonas, kun., Lavariškės ir Kenos klebonas, RRT įgaliotinio laikomas „ekstremistu", 206
Savickas, Marijonas, kun., Smalvų administratorius, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 484
Savilionienė, Monika, tardyta Prienų rajono saugumo komitete, 469
Schefeld, V., negavo N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR siųsto registruoto laiško, 72,
Schuster, A., negavo N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR siųsto registruoto laiško, 72,
Sebastijonas, šv., Dioklecijano laikais Romos kankinys, palaidotas Via Appia, 165
Sedeckas, Linas, tardytas Lazdijų milicijos skyriuje, 467
Semaška, Liudas, kun., Vadžgirio ir Šimkaičių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Semėnas, iš Šilalės rajono, Mažeikiuose teistųjų keturių žiaurųjų piktadarių žvėriškai kankintas, 368, 369
Semėnas, V., Kupiškio rajono Administracinės komisijos narys, 156
Senavaitienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Seniutis, Antanas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335
Senkus, Vincentas, kun., Šačių klebonas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 198, 323, 333, 445
Senulis, Petras, kun., Leliūnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 329
Serapinas, Liudvikas, kun., Kaltinėnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445
Serapinas, Petras, kun., Sedos klebonas, Žem. Kalvarijos didžiųjų atlaidų metu jo mašinos vairuotojui Paulauskui komunistiniai valdžios pareigūnai atėmė vairavimo leidimą; pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropvoui, 272, 446, 481
Sereikis, Josvainių apylinkės pirmininkas, 490
Siaurusaitytė, B., Kybartų bažnyčios komiteto narė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 577
Siaurusevičienė, M., A. Mykolaičio sesuo, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama brolio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Sidaras, Vytautas, kun., Vievio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Simanauskas, A., Tverų vid. mokyklos mokytojas, mušęs tikinčius mokinius per ausis iki klausos sužalojimo, 499
Simanas, P., Kelmės raj. prokuroras, pripažinęs Administracinės komisijos kun. J. Razmantui skirtą nuobaudą už Vėlinių dieną kapinėse mirusiesiems prisiminti atliktas maldas, 229
Simanavičienė, Rokiškio rajono Vykdomojo komiteto darbuotoja, išbarusi kun. V. Braukylą, kuris savo pamokslais darąs žalą ateizmui, 420
Simaška, Eduardas,, kun., Deltuvos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 576
Simaška, Vladas, kun., Šiluvos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326
Simsonas, Bronius, kun., Ragelių klebonas, pasirašęs protesto paeiškimus L. Brežnevu ir J. Andropovui, 329, 573
Simutis, Liudvikas, 25-riems metams nuteistas Sibiran kalinys, tiksliausiai charakterizavęs ir įvertinęs kun. A. Svarinską, 448, 451
Siniajev, kpt. ypatingojo skyriaus vadas sovietinės armijos bausmės dalinyje, 284
Sireika, Panevėžio moterų bausmės lgaerio kolonijos viršininkas, 211
Sirtautas, Henrikas, kun., Tryškių ir Dauginių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą TSRS AT pirmininkui, 481
Sirūnas, Kazimieras, kun., Kužių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Sitka, Petras, kun., Sudargo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Siurnienė, Roma, Pašušvio mokyklos mokytoja, surašinėjo vaikus, išeinančius iš bažnyčios, 372
Skardinskas, Leonardas, kun., Geidžiūnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573
Skardžiūtė, L, Kupiškio raj. Administracinės komisijos sekretorė, 156
Skazkinas, akademikas, pateikęs būdingus ir teisingus aiškinimus apie dabartinę ateistinę spaudą, 166
Skeiveris, A., Raseinių raj. Vykdomojo komiteto pirmininkas, terorizuojąs Viduklės kleboną, 149
Skelčius, Antanas, kun., švento gyvenimo žmogus, padaręs didelės įtakos kun. S. Tamkevičiaus dvasiniam susiformavimui jaunystėje, 525
Skiparytė, Birutė, Tverų vid. mokyklos III kl. mokinė, mokytojos R. Čeplinskienės prievartaujama dėl jos religinių įsitikinimų, 240
Skiparis, Vytautas, kun., Šilalės vikaras, komunistinės valdžios pareigūnų persekiojamas už aktyvų tikėjimo teisių gynimą, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 56, 64, 142, 158, 159, 178, 253, 323, 359, 445, 468, 491
Skirmantas, Domininkas, kun., Laukžemės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445
Skriabienė, Luokės vid. mokyklos mokytoja, fanatiškai neapkenčianti bažnhčią lankančių mokinių, 311
Skrinskytė, B., Tverų vid. mokyklos tikinti mokinė, mokytojos R. Čeplinskienės paskirta sekmadienio pamaldų metu mokyklos renginyje deklamuoti eilėraštį, 499, 500
Skučas, Gintautas, kun., Gelgaudiškio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brenževui, 325
Skučas, Kazimieras, kun., Sangrūdos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Skuodis, Vytautas, doc., kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, Sibiro lagerių kalinys, 91, 127, 190, 215, 256, 289, 290, 315, 356, 382, 390, 406, 443, 503, 555, 587, 620
Skuodienė, Irena, doc. V. Skuodžio, sibirinės katorgos kalinio, žmona, saugumiečių kratyta, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 405, 447
Skuodis, Viduklės mokyklos direktorius, tikinčių mokinių su milicininkų talka tardytojas ir terorizuotojas, 150
Skurskienė, J., Gargždų I-os vid. mokyklos mokytoja, apklausinėjo VI-os kl. mokinius: „kas tiki į Dievą", 494
Sladkevičius, Vincentas, Kaišiadorių vyskupijos vyskupas, komunistinės valdžios be tesimo ištremtas už vyskupijos ribų. 1982 m. liepos mėn. grįžęs į vyskupo sostą; pasirašęs protesto pareiškimą L. Brenževui, 19, 21, 22, 23, 26, 96,133, 205, 225, 258, 259, 260, 261, 262, 265, 269, 271, 329, 360, 385, 401, 481, 513, 536, 569, 570
Slavinskas, Antanas, kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Slavinskienė, Dambravos k. Prienų raj. gyventoja, kaime nugriautos koplytėlės statulėlių gelbėtoja, 70,
Slepkovas, Artūras, Garliavos I-os vid. mokyklos XI-os kl. mokinys, auklėtojos Petruševičienės nuolat persekiojamas už patarnavimą bažnyčioje; tardytas Kaune saugumo rūmuose, 254, 255, 346
Slipyj, Josyp, ukrainiečių unitų arkivyskupas, daugelį metų iškentęs Sibire kalinio tremtį, dabar kardinolas, 394, 395, 455, 517, 605
Smalinskas, Leonas, kun., Musnikų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570
Smičius, kunigo L. Mažeikos žudikų Aukščiausiojo LTSR teismo Parkuojuje teisėjas, 135
Sniečkienė, Pilviškių vid. mokyklos direktoriaus pavaduotoja, bandžiusi atkalbėti R. Bobinaitę nuo bažnyčios lankymo, 549, 550
Sofija, Alšėnų kunigaikštytė, lietuvė, ketvirtoji Jogailos žmona, šv. Kazimiero senelė, 8,
Sokratas, graikų išminčius, tiesos skelbėjas ir dėl tiesos skelbimo nužudytas, 562
Solženycinas, Aleksandras Isajevič, rusų rašytojas, Nobelio premijos laureatas, komunistinės valdžios diktatorių ištremtas į JAV, 238, 457
Solovjovas, Vladimiras (1853-1900), krikščioniškosios ideologijos rusų filosofas, 44,
Songailienė, Skaudvilės vid. mokyklos mokytoja, persistengusi ateizmo propaguotoja tikintiems mokiniams, 183
Sotenskovas, B. V., Lvovo srities kriminalinių bylų teisminės kolegijos advokatas, 378
Sotničenko, S., liudytojas kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581
Sprindys, R., KGB pulkininkas, respublikinės saugumo būstinės Leipalingy tardytojas, 213, 214
Sriubas, Juozapas, kun., Kauno arkivyskupijos be vietos, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327
Stakauskas, teisėjas, Mažeikiuose nagrinėjęs keturių plėšikų bylą, 368
Stakauskas, kun., vokiečių okupacijos metais Lietuvoje slėpęs ir globojęs naikinamus žydus, rizikuodamas savo laisve ir gyvybe, 560
Stakėnas, Vaclovas, kun., KroKialaukio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325, 443, 458, 517, 528, 582
Stakutis, Jonas, „Komunistinio žodžio" korespondentas, 308
Stakvilevičienė, Šiaulių XI-tos vid. mokyklos mokytoja, 69,
Stalinas, žiaurusis komunistinės Rusijos diktatorius, daugelio tautų pavergėjas ir milijonų žmonių žudikas, 79, 86,108,232, 449, 453
Stancelienė, Viešvėnų aštuonmetės mokyklos direktorė, tėvų ir mokytojų susirinkimą specialiai sukvietusi bažnyčioje vykstant rekolekcijoms, 311, 312
Stančiauskas, Zigmantas, kun., Palomenės klebonas ir Krivonių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Stanelytė, Gemma-Jadvyga, drąsi kovotoja dėl religijos ir tautos laisvės, teista ir iškentusi sunkią Sibiro lagerių kalinės tremtį, 80, 90, 91, 122, 190, 212, 443, 474, 518
Stankaitis, mokytojas ir auklėtojas, tikintiems mokiniams ateizmo skiepytojas — tikras dvasinis skurdžius, 30, 164
Stankevičius, A., padėjęs J. Kanevičiui Pelesos kapinėse pasistatytą koplyčią nugriauti, 554
Stankevičius, Jonas, kun., Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326
Stankevičius, Juozapas, kan., Kauno arkivyskupijos, Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijų valdytojas, paklusęs komunistinės valdžios spaudimui, kunigus įpareigojęs vykdyti jos grubius įsakymus, 99,
Stankevičius,  Stanislovas, kiin., Alovės klebonas,  pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570
Stankevičius, Vincentas, kun., Biržų vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573
Stankevičienė, Prienų miesto VK Administracinės komisijos sekretorė, 490
Stankienė, O., prašiusi P. Anilionio leidimo atvesti kunigą savo seseriai, gulinčiai Aukštelkės internate, 309
Stankutė, Alina, mokinė Telšiuose, čekisto Morkūno ilgą laiką kviesta pokalbiams tikslu įtraukti į saugumo šnipų tinklą, 180
Stankuvienė, Šilutės III-os vid. mokyklos mokytoja, bandžiusi perauklėti A. Dudonienę, kad leistų sūnų Alvydą į spaliukų šventę, 86,
Starkus, ekskunigas, P. Anilionio talkininkas propaguoti ateizmą, 178
Starrman, G., negavęs N. ir J. Sadūnų iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR jam siųsto registruoto laiško, 72,
Stasiūnas, Juozas, kun., Čiobiškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Staskevičius, advokatas, dalyvavęs Mažeikiuose keturių plėšikų nagrinėjamoje byloje, 368
Stasuitis, Boleslovas, kun., Pašvitinio klebonas ir Joniškio dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Stašaitis, Jonas, 1973 m. nuteistas 1 m. bendro režimo kalėjimo bausme už „LKB Kronikos" dauginimą ir platinimą, 110
Staškevičius, Alfonsas, vidukliškis, komunistinės valdžios pareigūnų nubaustas už dalyvavimą Vėlinių dieną procesijoje į kapines, 149, 419
Staškevičius, šekistas papulk., grįžtančiam po 35 metų katorginio lagerio P. Paulaičiui grasino tylėti, 398
Statkevičius, Algirdas, gydytojas, drąsus kovotojas dėl visuotinių žmogaus teisių, religijos ir tautos laisvės, — dabar Sibiro katorginių lagerių kalinys, 91, 127, 190, 256, 315, 382, 390, 503, 556
Statkevičius, Kazimieras, kun., Kauno Karmelitų bažnyčios klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575
Stelingienė, Vilniaus miesto Pramprekybos „Naujininkų" parduotuvės skyriaus vedėja, dalyvavusi vyr. pardavėjos Valdos Ryliškytės tardyme dėl jos religinių įsitikinimų, 29,
Steponaitis, Antanas, Raseinių raj. Administracinės komisijos nubaustas už aktyvų dalyvavimą Vėlinių išvakarėse procesijoje į kapines, 420
Steponaitis, Gintautas, kun., Lazdijų vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Steponavičius, Julijonas, vysk., Vilniaus arkivyskupijos apaštalinis administratorius, komunistinės valdžios be teismo ištremtas į Žagarę, — pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 19, 21, 23, 26, 27, 96, 97, 130, 131, 132, 133, 134, 224, 260, 262, 265, 269, 310, 322, 326, 351, 360, 361, 362, 388, 389, 401, 479, 484, 516, 535, 536, 537, 566, 575
Stikleris, mokytojas, jaunimo auklėtojas, bet — tikras dvasinis skurdžius, 164
Stimpfle, Josef, vysk., negavęs N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak.Vokietijos FR jam siųsto registruoto laiško, 72,
Stirbys, Vaclovas, kun., Alsėdžių b. administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 323
Stonys, Mykolas, kun., Suostų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573
Stonienė, O., Raseinių raj. Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja, Administracinės komisijos pirmininkė, perskaičiusi kun. A. Svarinskui P. Anilionio įspėjimo raštą, 275, 419
Stonkus, Tverų vid. mokyklos mokinys, mokytojų ir direktorės tardytas dėl rekolekcijų metu bažnyčios lankymo, 246
Strakauskaitė, Aldona, Kybartų vid. mokyklos mokytoja ir X kl. auklėtoja, uoli direktoriaus pataikūnė ir tikinčių mokinių persekiotoja, 84, 185, 186
Stravinskas, Lazdijų raj. Vidaus reikalų skyriaus budintis milicininkas, 544
Strazdas, Bronius, kun., Biržų klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573
Strazdas, Tauragnų bažnyčios apiplėšėjas ir švč. Sakramento išniekintojas, 172
Strėlčiūnas, Alfonsas, kun., Pasvalio altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573
Striuoginis, Antanas, Gižų bažnyčios komiteto pirmininkas,, 542
Sriokaitė, Giedrė, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavusi Vilkavišky, Kelmelių namuose jaunimo šventėje, įsibrovėlių valdžios pareigūnų milicijos punkte grubiai tardyta, 32,
Sriokaitė, Giedrė, Kauno greitosios pagalbos punkto felčerė, parašus renkant sulaikyta ir tardyta, 601, 602, 603
Striokas, Vidas, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavęs Vilkavišky, Kelmelių namuose jaunimo šventėje, įsibrovėlių valdžios pareigūnų milicijos punkte grubiai tardytas, 32,
Striukis, Antanas, kun., Telšių švč. M. Marijos bažnyčios klebonas ir Telšių dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 59, 323, 445
Stropus, S., liudijęs Vilniaus teisme prieš kun. A. Svarinską, 585
Strumskytė, Janina, kaltinama, kad organizuojanti vaikus dalyvauti bažnytinėse apeigose ir bendradarbiaujanti su Rokiškio ekstremistu vikaru, kun. Vladu Braukyla, 420
Strumskis, Regimantas, Rokiškio Vietinio ūkio transporto vyr. ryšių kreditavimo valdybos viršininkas, Vilniaus saugumo tardytojų grasinimais verčiamas perauklėti komunistiškai seserį Janiną Strumskytę, 420
Stukas, Petras, kun., Švėkšnos ir Saugų administratorius, vicedekanas, pasirašęs protesto pareiškimus: P. Anilioniui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 278, 323, 446
Stuikienė, Švenčionių vid. mokyklos direktorė, įsakiusi mokytojai N. Bieliauskienei išvaryti mokinius iš bažnyčioje vykusių pamaldų, mirus VIII kl. mokinio motinai, 181
Stulgienė, Bronė, Pašušvio apylinkės pirmininkė, surašinėjo vaikus, išeinančius iš bažnyčios, 372
Stulpinaitė, Vilhelmina, Rainių vaikų darželio darbuotoja, čekisto Morkūno ilgai bandyta įtraukti į saugumo šnipų tinklą, 180
Subačius, J., Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokytojas, 1983 m. vasario 16 d., valdžios pareigūnų įsakymu, nuplėšęs nuo mokyklos pastato Lietuvos trispalvę, 466
Subačiūtė, Marytė, šešių Vilniaus čekistų kratyta, tardyta ir bandyta įtraukti į bendradarbiavimą saugumui, 214
Suchackinaitė, C, iškviesta į Vilniaus saugumą apklausinėjimui, 410
Sudavičius, Bronius, Vilniaus Valstybinio Universiteto prorektorius, pranešęs studentų iš universiteto pašalinimo priežastį, 37,
Sudavičius, Vytautas-Kazimieras, kun., Merkinės b. administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570
Sūdžiuvienė, Aldona, Tverų vid. mokyklos direktorės pavaduotoja, persistengusi tikinčiųjų mokinių tardytoja ir prievartautoja, 240, 242, 243, 245, 246, 248, 499, 500
Sukackas, Audrius, Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokinys, mokykloje tardytas dėl dalyvavimo E. Platerytės minėjime, 184
Sungaila, Aloyzas-Kazimieras, kun., Čedasų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J, Andropovui, 328, 573
Supranas, Jonas, Raseinių raj. Administracinės komisijos nubaustas už aktyvų dalyvavimą Vėlinių išvakarėse procesijoje į kapines, 420
Survila, Jonas, kun., Pagirių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575
Sutkaitis, Antanas, Garliavos I-os vid. mokyklos XI kl. mokinys, tardytas Kaune saugumo rūmuose, 346
Svarinskas, Alfonsas, kun., Viduklės klebonas, Kauno arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, TTG Katalikų komiteto narys, labai drąsus kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės; pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui; tretį kartą nuteistas į žiaurią Sibiro lagerių tremtį, 56, 74, 134, 149, 176, 218, 220, 228, 269, 275, 308, 326, 350, 351, 357, 359, 361, 363, 364, 385, 386, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 401, 403, 411, 419, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 471, 472, 478, 485, 486, 487, 503, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 527, 528, 529, 535, 540, 541, 544, 547, 552, 555, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 568, 569, 571, 572, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 592, 594, 595, 596, 599, 600, 601, 603, 604, 606, 607, 609, 620
Svarinskas, Vytautas, kun. A. Svarinsko brolis, negavęs leidimo į teismo salę įsivesti dukrą, 508
Sventickas, Jurgis, kun., Seirijų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Svirbutavičiūtė, A., Jurbarko rajono laikraštyje „šviesa" apšmeižusi Girdžių kleboną kun. šauklį ir iškoliojusi bažnyčios tarnautoją I. Jasiulytę, 614
Svirskis, Paulius, kun., Pakruojo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Svistova, D., Pasvalio raj. Liaudies teismo sekretorė teisiant kun. B. Urboną, 294
Szydlovvieckis, Stanislovas, didikas, karaliaus dvaro maršalka, karalaičio šv. Kazimiero auklėjimo prižiūrėtojas, 9,

Š
Šablinskas, Vytautas, Rokiškio bažnyčios zakristijonas, saugumiečių kratytas ir įspėtas, 308
Šakalienė, Genė, čekisto Kalakausko tardyta dėl pabėgusio vyro, V. šakalio, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 177, 447, 518
Šalčius, Juozas, kun., Kapsuko altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Šalčiūnas, Romualdas,  kun., Semeliškių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Šalkauskaitė, Genovaitė, tikinti Telšių jaunuolė, čekisto Morkūno bandyta įtraukti į saugumo šnipų tinklą; kun. J. Kaunecko kratos metu milicijoje saugumietės D. Dapkūnienės iškrėsti net jos batai, 180, 403
Šapoka, Leonas, kun., Luokės klebonas, nuo piktadarių brutalios rankos žuvo kankinio mirtimi, 60, 94, 124, 125, 126, 127, 369, 514
Šarakauskaitė, Ona, su Kybartų jaunimu vasarojusi prie Šlavantų ežero, milicijos prievarta nuvežta į Lazdijus, milicijos skyriuje išlaikyta tris paras ir nubausta 50 rub. pinigine bauda, 119, 184, 409, 410, 518, 600
Šarakauskaitė, Zita, Kapsuko Pedagoginės mokyklos III-čio kurso moksleivė, KGB skyriuje čekisto tardyta, 184, 409, 410, 529, 530, 600
Šarkaitė, Gargždų I-os vid. mokyklos pionierių vadovė, 495
Šarkauskas,  Liudvikas, kun., Kretingos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus J. Andropovui ir TSRS ATP pirmininkui, 445, 481
Šarskas, apylinkės pirmininkas su Romu Žukausku nugriovęs jaunimo pastatytą kryžių prie Vištyčio-Kybartų kelio, 53,
Šatas, Alfonsas, kun., Jiezno altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Šatkus, Pranciškus, kun., buvęs Šateikių ir Gintališkės klebonas, dabar Salantų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446
Šauklys, Viktoras, kun., Girdžių klebonas, apylinkės LDT Vykdomojo komiteto įspėtas neleisti vaikams dalyvauti religinėse apeigose; pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 308, 326, 575, 614
Ščepavičius, Pranas, kun., Baisogalos administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575
Ščeponavičienė, Kelmės rajono Administracinės komisijos narė, 151
Ščeranskis, žydų tautybės Sibiro tremtinys, sunkiausių sąlygų Permė lageryje, 44,
Ščygla,  Feliksas,  Varanavo  (Baltarusijos)  gyventojas, vietos Administracinės komisijos nubaustas kad leido savo namuose žmonėms susirinkti į gegužines pamaldas, 432
Šerniauskas, A., Ašmintos apylinkės kolūkio pirmininkas, 304
Šepetys, L., Lietuvos komunistų partijos sekretorius, raštiškai pasisakęs prieš religiją ir gerus, pareigingus kunigus, 319, 564
Šervenikienė, A., Ašmintos aštuonmetės mokyklos direktorė, griežta tikinčių mokinių baugintoja, 303, 304
Šeržentienė, Akmenės raj. paminklų apsaugos vyr. metodininkė, Papilės muziejui surašinėjo apylinkės sodybose esančius kryžius ir koplytėles, 180
Šeškauskas, Vištyčio vid. mokyklos mokinys, tardytas dėl jo religinių  įsitikinimų  bei  dalyvavimo  religinės praktikos apeigose, 189
Šeškevičius, Antanas, kun., Molėtuose teistas už vaikų katekizavi-mą. Dabar Gargždų vikaras ir Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 102, 109, 198, 206, 323, 333, 365, 417, 443, 444, 446, 455, 457, 494, 496, 497
Šeškevičiūtė, Kastancija, invalidė elgeta, mirusi Pilviškiuose, 308 Šeštakovas, kviestinis, dalyvavęs I. Skuodienės kratoje, Vilniuje, 406
Šiaučiūnas, Ignas, kun., Svėdasų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Šidlauskas, S., Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokytojas, mokinių tardymui pasikvietęs KGB čekistą; aršus ateistas ir tikinčių mokinių terorizuotojas, 34, 35, 545, 546, 547
Šidlauskienė, advokatė, dalyvavusi kun. L. Šapokos žudikų LTSR Aukščiausiame teisme, Telšiuose, 125
Šidlauskienė, Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokytoja, tikinčių mokinių persekiotoja, 546
Šikšnys, Valentinas, kun., Adakavo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446, 486, 487, 511, 603
Šileikis, Juozas, šiaulietis maldininkas, čekistų ir milicijos sulaikytas kelyje į Šiluvą, 348
Šilinskas,  Antanas, parašų  rinkėjas dėl kun.  A.  Svarinsko išlaisvinimo, iš darbo nuvežtas į saugumą tardymui, 519
Šilkinis, Albinas, kun., Perlojos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570
Šimanauskas, Tverų vid. mokyklos mokytojas, persekiodamas tikinčius mokinius, vartoja net fizines bausmes, 242, 243
Šimanskienė, Girdžių vid. mokyklos mokytoja, vertusi mokinius rašyti ateistinę temą, 252
Šimkus, Antanas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335
Šimkus, Zigmas, kun., Vaiguvos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą TSRS ATP pirmininkui, 481
Šimkus, Tverų parapijos komiteto narys, 247, 248
Šimkus, Vilniaus 24-os vid. mokyklos sekretorius, įtikinėjęs ir tardęs X kl. mokinę Loretą Vorobjovą nelankyti bažnyčios, 30
Šimkutė, Tverų vid. mokyklos mokinė, atsikirsdama pravardžiuotojams, gavo nepatenkinamą elgesio pažymį, 242
Širvaitis, Juozapas, kun., Batakių ir Varlaukio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446
Širvys, Rokiškio rajono čekistas, tikinčiųjų tardytojas, 214
Širvinskienė, pensininkė mokytoja Pilviškiuose, 308
Šiugžda, Petras, kun., Šešuolių klebonas, Giedraičių dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Šiurys, Juozapas, kun., Šilutės vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446
Šlapelis, Bronius, kun., Tauragnų klebonas, dalyvavęs bažnyčios apiplėšėjų ir Švč. Sakramento išniekintojų teisme; pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 172, 173, 328, 573
Šlevas, Vladas, kun., Žygaičių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 101, 323, 446
Šliauteris, Povilas, kun., Krekenavos vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Šmatavičiūtė, Jolanta, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos mokinė, aršios ateistės mokytojos M. Dilienės įsakyta sekmadieniais lankyti bažnyčią, surašinėti ir ja pranešti pamaldose dalyvavusių mokinių pavardes, 373, 374
Šniauka, Alfredas, Tverų vid. mokyklos mokinys, mokytojos Reginos Rubavičienės už bažnyčios lankymą apdaužytas, 240, 246, 498, 499
Šniaukaitė, Gražina, Tverų vid. mokyklos mokinė, mokytojos R. Čeplinskienės prievartaujama dėl jos religinių įsitikinimų, 240, 498, 499, 500
Štemberg, Vilniaus 24-os vid. mokyklos vaikų kambario inspektorė, įtraukusi VIII kl. mokinę Gaivą Bėlevičiūtę vaikų kambario įskaiton, 30, 31,
Štembergas, Juozas, Šilalės bažnytinio komiteto narys, pasirašęs po P. Baguškos grasinamu raštu, 64,
Štombergas, Juozas, Šilalės bažnytinio komiteto kasininkas, komunistinės valdžios pataikūnas, 64, 158, 159
Štorbenkienė, Birutė, Gargždų Il-os vid. mokyklos mokytoja, vertusi III kl. mokinius piešti antireliginius piešinius, 495
Šturnienė, Skaudvilės vid. mokyklos mokinio A. Šturno motina, pas mokyklos direktorių gynė mokytojų persekiojamą jos tikintį sūnų, 183
Šturna, Arvydas, Skaudvilės vid. mokyklos mokinys, atsisakęs rašyti mokytojos Songailienės duotą ateistinę temą, 183
Šukevičius, A., Pagaršvio km., Ašmintos apylinkės gyventojas. Jo namuose dalyvavo mokinių būrelis su kun. A. Gražuliu, 304
Šukevičius, Antanas, kun., Vytauto Didžiojo bažnyčios Kaune altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327
Šukevičiūtė, Nijolė, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavusi Vilkavišky, Kelmelių namuose jaunimo šventėje, įsibrovusių valdžios pareigūnų milicijos punkte grubiai tardyta, 32,
Šukys, Gediminas, kun., Dusetų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Šukys, Juozapas, kun., Laukuvos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 323
Šulcas, Henrikas, kun., Priekulės klebonas, Prelatūros tarėjas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446
Šulskis, Pranciškus, kun., čekistų peršautas, invalidas, šv. Mišias laikąs M. Kuncevičiūtės bute, Marijampolėje, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 145, 146, 147, 325, 611, 612, 614
Šumskas, Juozas, Gižų apylinkės pirmininkas, uždraudęs tikintiesiems statyti kryžių, 542
Šumskis, Juozas, kun., Čedasų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 334, 573
Šumauskas, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvis, pasirašęs „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdamas A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Šumauskienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Šuoliūnas, Simno Vykdomojo komiteto pirmininkas, reikalavęs Kalėdų antrąją dieną iš šventoriaus pašalinti eglutes, 324, 424
Šupenienė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 518
Šupenytė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 518
Šurmaitis, Vytautas, milicijos kapitonas — vyresnysis inspektorius Vilkaviškyje — įsibrovėlių į Kelmelių namus atstovas, 33,
Švambarys, Tomas, kun., Šaukėnų ir Vidsodžio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 323
Švogžlys, Nikodemas, kun., Vievio altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570

T
Talačka, Albertas, kun., Anykščių ir Burbiškio klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir Andropovui, 328, 573
Talačka, Jonas, Gižų apylinkėje kryžiaus statytojas, 542
Talaišis, Bernardas, kun., Klaipėdos klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus P. Anilioniui ir L. Brežnevui, 278, 323
Tamašauskas, Julius, kun., Darbėnų ir Tūbausių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445
Tamašauskaitė, Roma, vilnietė, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavusi Vilkavišky, Kelmelių namuose jaunimo šventėje, įsibrovėlių valdžios pareigūnų milicijos punkte grubiai tardyta; pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR prokurorui; kun. A. Svarinsko teismo metu Vilniuje nubausta 5 paroms arešto, 32, 34, 511
Tamašauskaitė, Žarėnų vid. mokyklos mokytoja, Telšių Liaudies teisme paneigusi Z. Radzevičienės ir A. Balsienės neteisingą liudijimą prieš mokytoją S. Juozėnaitę, 208
Tamašauskienė, O., liudytoja kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581
Tameis, Bronius, Kauno kunigų seminarijos III-čio kurso klierikas, Ukmergės raj. valdžia uždraudė jį laidoti šventoriuje, xxx
Tamkevičius, milicijos kapitonas, vadovavęs kratai pas J. Ardzijauską Mokolų km. Kapsuko raj., 457
Tamkevičius, Albinas, kun. Sigito Tamkevičiaus brolis, iškviestas į Vilnių liudininku brolio kunigo teisme; jį tardė čekistas V. Baumila, 596
Tamkevičius, Stasys, kun. Sigito Tamkevičiaus brolis, tardytas Kauno saugume, 596
Tamkevičius, Sigitas, kun., Kybartų klebonas, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, TTG komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, Vilniuje nuteistas — dabar Sibiro koncentracijos lagerio kalinys, 74, 101, 138, 146, 227, 228, 308, 325, 333, 359, 360, 361, 415, 424, 443, 458, 459, 482, 483, 485, 486, 507, 508, 512, 513, 514, 517, 518, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 535, 550, 551, 555, 560, 561, 562, 563, 576, 577, 578, 580, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 601, 604, 607, 608, 609, 620
Tamkevičius, Vladas, kun. Sigito Tamkevičiaus brolis, iškviestas į Vilnių liudininku brolio kunigo teisme; tardė čekistas V. Baumila, 596
Tamonis, Jonas, kun., Pabaisko klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Tamonis, Mindaugas, inž., atsisakęs restauruoti tarybinei armijai paminklą Kryžkalnėje, kankintas N. Vilnios psichiatrinėje ligoninėje, kaip KGB auka žuvęs paslaptingomis aplinkybėmis, 239
Tamošauskas, Leonardas, kun., Lukštų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573
Tamoševičius, Vaclovas, kun., Kriukų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Tamošiūnaitė, Daiva, čekisto Jono Matulevičiaus tardyta ir grasinta, 411
Tamošiūnas, Kupiškio rajono partijos pirmasis sekretorius, pateisinęs O. Gasiūno neteisėtos kratos poelgį, 426
Tamošiūnas, Vladas, Garliavos I-os vid. mokyklos X-os kl. mokinys, Kauno saugume čekistų tardytas, 346
Tamulionis, Pranciškus, kun., Paįstrio ir Spirakių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 328
Tamulionis, Stanislovas, kun., Rokiškio vikaras,.pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573
Tamutienė, Stasė, šiaulietė, čekistų sulaikyta Rygos geležinkelio stotyje ir nuodugniai kratyta, 407
Tamutytė, Dalia, šiaulietė, po kratos tardymui išvežta į Šiaulių miesto KGB įstaigą, 407, 408
Targoviskis, Jonas, karaliaus kanceliarijos sekretorius, pagarbiai atsiliepęs apie mirusį karalaitį Kazimierą, 11,
Tarulis, Petras, kun., Vyžuonų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573
Tavoraitis, Petras, kun., Vosiliškio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575
Tendziagolskienė, Luokės vid. mokyklos direktoriaus pavaduotoja, viešai klasėje grasino mokiniui Leščiauskui už bažnyčios lankymą sumažinti elgesio pažymį, 311
Teresius, Adžius, 1981 m. sovietinės valdžios nepriimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 55,
Teresiūtė, Regina, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavusi Vilkavišky, Kelmelių namuose jaunimo šventėje, įsibrovėlių valdžios pareigūnų milicijos punkte grubiai tardyta; pasiryžusi eiti įkaitu į kalėjimą bei darbo stovyklą už iun. A. Svarinską; Kelmės VRS pareigūnų iškoneveikta, 32, 50, 444, 462, 463, 508, 529, 617
Telreckas, Antanas, kinomatografijos darbuotojas, žmogaus teisių kovotojas, Sibiro koncentracijos lagerių kalinys, 91, 127, 190, 256, 289, 315, 382, 390, 479, 503, 532, 556, 620
Terleckienė, Elena, Sibiro lageryje kenčiančio Antano Terlecko žmona, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 447, 532
Terminas, Algirdas, Tryškių vid. mokyklos VI kl. mokinys, mokytojos B. Kasparavičienės labai persekiojamas už bažnyčios lankymą, 312
Tervydytė, Gita, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos mokinė, mokytojos M. Dilienės išbarta už bažnyčios lankymą ir vengimą nešioti raudoną kaklaraištį, prievartauta padėti tyčiotis iš religijos, 253, 373, 430
Tėvelis, Vilkaviškio raj. komjaunimo sekretorius, aršus kovotojas prieš kunigus ir bet kokius tikinčiųjų religinius pasireiškimus, 73, 74, 485, 486
Tėvelis, Vytautas, kun., Pakuonio ir Margininkų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Tijušas, Petras, kun., Pumpėnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus Pasvalio Vykd. komiteto pirmininko pavaduotojui ir L. Brežnevui, 301, 329
Tilvikaitė, Tverų vid. mokyklos mokytoja, persekiodama tikinčius mokinius, baugina juos fizinėmis bausmėmis, 242
Tomkus, Jonas, kun., Želvos klebonas, pasirašęs protesto ppareiš-kimą J. Andropovui, 567, 570
Tomson, Ants, Estijos jaunuolis, 1981 m. rugsėjo 12 d. atvykęs į Šiluvą pasimelsti, 48,
Tonaitytė, Sonata, Tverų vid. mokyklos mokinė, mokytojos R. Čeplinskienės prievartauta dėl jos religinių įsitikinimų; jei Sonata neisianti į bažnyčią, mokytoja iš visų dalykų rašysianti penketus. Mokinė pasiūlymo nepriėmė, 240, 499
Tragys, Mykolas, Trakelių gyventojas, Varanavo raj., Vykdomajame komitete tardytas dėl uždarytos bažnyčios remonatvi-mo, 376
Trakelis, L., Pasvalio raj. Liaudies teismo pirmininkas, teisęs kun. B. Urboną, 294, 296
Trefter, D., negavusi N. ir J. Sadūnų iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR jai siųstų registruotų laiškų, 72,
Treinienė, B., LTSR Aukščiausiojo teismo Vilniuje tarėja, dalyvavusi teisiant kun. A. Svarinską, 582
Trimirka, Virginijus, Pilviškių vid. mokyklos II kl. mokinys, patarnaująs bažnyčioje prie altoriaus, tuo užrūstinęs bedievius, 550
Trimirkienė, Ona, Pilviškiuose bažnytinių procesijų tvarkytoja, išvkiesta į vietos Vykdomąjį komitetą bei į vidurinę mokyklą vaiko auklėjimo klausimu, 549, 550
Trimonis, Kazimieras, kun., Nedingės klebonas ir Merkinės dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Truskauskaitė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 518
Tuchačevskis, Michail Nikolajevič, sovietų armijos maršalas, Stalino įsakymu, 1937 m. birželio 11 d. sušaudytas, 450
Tuchin, Apolinaras, tardęs inž. J. Janavičių, 464
Tulaba, Ladas, prel., Romoje šv. Kazimiero kolegijos rektorius, 389
Tumėnas, Kazimieras, Religijų reikalų įgaliotinis, pakeitęs čekistą Rugienį, įsakęs vysk. Labukui kun. S. Tamkevičių perkelti iš Simno kitur — į Kybartus, 103, 133, 526
Tunaitis, Juozas, kun., Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčios klebonas, 226
Tunaitytė, Onutė, Josvainių vid. mokyklos Va kl. mokinė, mokytojos Eitutytės paklaususi: „Kodėl jūs kišatės į Bažnyčios reikalus?", 188, 619
Tutinaitė, Roma, mirusi Čiulėnų mokyklos VII kl. mokinė. Jos laidotuvių metu mokytojai neįleido mokinių į bažnyčią, 189
Tutkus, Algimantas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335
Tutlys, Kybartų bažnyčios komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 577
Tvarijonas, Vytautas, kun., Pabiržės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573

U
Uborevičius, Jeronimas, Sovietų sąjungos generolas, lietuvis iš Daugailių apylinkės, daug pasitarnavęs Rusijos komunizmui, Stalino įsakymu 1937 m. gegužės 29 d. sušaudytas, 450
Uksaitė, Rėdą, jaunametė, su motina dalyvavusi Žem. Kalbarijos didžiuosiuose atlaiduose, milicijos sulaikyta ir tardyta, atsisakė rašyti pasiaškinimą, 274
Ulbienė, R., Tauragės Vykdomojo komiteto pirmininkės pavaduotoja, įspėjusi kun. A. Beniušį dėl jai nepatikusių pamokslų Žem. Kalvarijoje, 347, 486
Ulevičius, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvis, pasirašęs „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdamas A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Ulevičienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Ulickas, kun., Švenčionių klebonas ir dekanas, nuslėpęs nužudyto kun. B. Laurinavičiaus testamente testatoriaus išreikštą valią, 26,
Umrasaitė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 518
Untulienė, Neonila, R. Juciūtės atsivesta kviestinė Jono, Marytės ir Nijolės — Sadūnų buto kratai, 341
Uogintas, Jonas, kun., Anykščių altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573
Urbanavičius, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvis, pasirašęs „Naujojo  gyvenimo"  redakcijai  laišką,  paneigdamas A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Urbanavičienė, A., A. Mykolaičio sesuo, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama brolio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Urbonas VIII, popiežius, 1636 m. šv. Kazimierą paskyrė pagrindiniu Lietuvos globėju, 12,
Urbonas, čekistas papulkininkis, tardęs garliavietes — J. Naikelienę, J. Bieliauskienę ir M. Gavėnaitę, 346, 405, 461
Urbonas, Benediktas, kun., Joniškėlio klebonas, apskųstas komunistinei vietos valdžiai, kad leidžiąs vaikams patarnauti bažnyčioje, dėl to teistas Pasvalio raj. Liaudies teisme ir nubaustas; pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 329, 410, 573
Urbonas, Juozas, Vilkaviškio raj. Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas ir kulto reikalams įgaliotinis, persistengęs komunistinės valdžios tarnas. Jo įsakymu nugriautas Vilkaviškis-Žalioji pakelėje atsiradęs kryžius, 54, 138, 139, 140, 187, 235, 482, 485, 528, 542, 550, 551, 552
Urbonas, V., Kybartų bažnyčios komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 577
Urbonas, Vitas, kun., Simno vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Urbonavičius, A., Užuguosčio kolūkio brigadininkas, pasižymėjęs žiaurumu, 541
Urbonavičienė, G., gydytoja Vilniuje, brutali sergančio J. Sadūno prievartautoja, klusni R. Juciūtės talkininkė, 590
Urbonienė, Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokytoja, tikinčiųjų mokinių persekiotoja, 546
Urbšaitė, Jolanta, Prienų I-os vid. mokyklos VIIc kl. mokinė, auklėtojo A. Narvydo tardyta dėl per Kalėdas šventoriun atsilankiusio Kalėdų senelio, 254, 619, 620
Urbutis, Petras, vidukliškis, komunistinės valdžios pareigūnų nubaustas už dalyvavimą Vėlinių dienos procesijoje į kapines, 149
Urnikis, Algirdas, Tryškių vid. mokyklos VII kl. mokinys, persekiojamas mokytojos S. Žukauskienės už patarnavimą šv. Mišioms, 312
Uždavinys, Antanas, Žilėnų kolūkio pirmininkas, komunistinės valdžios pareigūnų grubių veiksmų talkininkas, 171
Uždavinys, Sigitas, kun., Krinčino klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus: Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 301, 329, 574
Užkuraitis, J., kun., Panevėžio vyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 575
Užkuraitis,   Vytautas,   kun.,   Griškabūdžio  administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 325, 440
Užupis, Juozas, kun., Prienų klebonas, Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio Tribunolo notaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Užusienis, Jurgis, kun., Šėtos administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326

V
Vabalas, A., knygos „Vadovas po Lietuvą" koautorius, 199
Vaicekauskas, Juozapas, kun., Grinkiškio ir Pašušvio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 372, 575
Vaicekauskaitė, Tverų vid. mokyklos mokytoja, tardžiusi rekolekcijose bažnyčioje buvusius mokinius, 245
Vaičys, Telšių autoinspektorius, 58
Vaičiulionis, Lionginas, kun., Radviliškio ir Kurų administratorius, Šiaulių dekanato vicedekanas, P. Anilioniui iškėlęs eilę tikintiesiems daromų nusikaltimų; pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 206, 326, 576
Vaičeliūnas, Juozapas, kun., Veprių ir Upnikų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Vaičiūnas, Jonas, kun., Raguvos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573
Vaičiūnas, Vytautas, inž., kovotojas dėl tikėjimo ir tautos laisvės, Helsinkio grupės narys, Sibiro tremties lagerių kalinys, 28, 37, 38, 90, 127, 190, 205, 256, 287, 288, 290, 315, 354, 355, 382, 390, 474, 503, 556, 620
Vaičiūnienė, inž. Vytauto Vaičiūno, Sibiro lagery esančio kalinio, žmona, parašiusi skundą TSRS Generaliniam prokurorui, kad jos vyrui lagerio administracija neperduoda lietuviškos spaudos, 288
Vaičius, Antanas, kun., Telšių vyskupijos valdytojas. 1982 m. liepos 21 d. Šv. Tėvas jį paskyrė Telšių vyskupu ir Klaipėdos Prelatūros apaštaliniu administratorium. Vyskupu konsekruotas Kauno arkikatedroje liepos 25 d., 58, 60,158, 246,258, 259, 260, 262, 268, 270, 273, 350, 401, 450, 485
Vailionis, Jonas, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavęs Vilkavišky, Kelmelių namuose jaunimo šventėje, įsibrovėlių valdžios pareigūnų milicijos punkte grubiai tardytas, 32,
Vainoras, Alvydas, klaipėdietis, kun. A. Svarinsko teismo metu pagautas Vilniaus gatvėje ir nubaustas, 508
Vairą, Boleslovas, kun., Liduokių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575
Vaišvila, Vilkaviškio raj. KGB viršininkas, Kybartuose tikintiesiems niekinęs kun. S. Tamkevičių, 524
Vaitasius, Respublikinės autoinspekcijos viršininkas, Žem. Kalvarijos didžiųjų atlaidų metu vykdęs maldininkų sekimo priežiūrą, 272, 350, 353, 365
Vaitauskaitė, Rasa, Ašmintos mokyklos V kl. mokinė, mokytojų griežtai tardyta, 303, 304
Vaitauskas, Vytautas, kun., Gražiškių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Vaitauskienė, Ona, Ašmintos apylinkės bibliotekos darbuotoja, Prienų raj. VK pirmininko pavaduotojo išbarta už bažnyčios lankymą ir, jo įsakymu, atleista iš darbo, 302, 303, 304, 305
Vaitelis, Stanislovas, kun., Skuodo altaristas, aptarnaująs Notėnus, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445
Vaitiekūnas, LTSR Vidaus reikalų ministerijos tardytojas, perėmęs kun. B. Laurinavičiaus žuvimo bylą iš Vilniaus autoinspekcijos, 24,
Vaitkevičienė, Šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytoja, gaudžiusi mokinius, vykstančius Kalėdų naktį į bernelių Mišias, 183
Vaitkus, Arkadijus, Upynos mokyklos II kl. tikintis mokinys, mokytojos S. Geštautaitės viešai išjuoktas ir už ausų patampytas, 500
Vaitonis, Jonas, kun., Kalesninkų administratorius, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 484, 510
Vaivada, T., vyr. leitenantas, Raseinių raj. kriminalinės paieškos tardytojas, vadovavęs kratai pas Moniką Gavėnaitę, 528
Valadka, Prienų miesto VK Administracinės komisijos pirmininkas, 490
Valaiša, Č., Vilniaus teisme liudijęs prieš kun. A. Svarinską, 585
Valaitis, Vilniaus KGB majoras-tardytojas, su Šiaulių čekistais ir kviestiniais darė kratą Šiauliuose S. Tamutienės namuose, 407, 408
Valaitis, Feliksas, kan., Šilalės klebonas ir dekanas, tardytas Šilalės raj. saugumo viršininko, pasirašęs protesto pareiškimus P. Anilioniui ir L. Brežnevui, 63, 278, 323, 485
Valaitienė, Šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytoja, gaudžiusi mokinius, vykstančius Kalėdų naktį į Bernelių Mišias, 183
Valaitytė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 518
Valančiūnas, Antanas, kun., Vaškų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus: Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 301, 329, 573
Valančius, Motiejus, vyskupas, lietuvių tautos švietėjas ir blaivintojas, 475, 561, 562
Valatka, Petras, kun., Kietaviškių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570
Valavičius, Vladas, kun., teol. lic, Kelmės altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575
Valenta, Gintautas, Kapčiamiesčio vid. mokyklos IX kl. mokinys, pakviesto čekisto mokykloje tardytas ir mokytojo S. Šidlausko įžūliai prievartautas stoti į komjaunimą, 34, 546
Valikonis, Vytautas, Vilniaus „Komjaunimo tiesos" korespondentas, 250, 251
Valks, Hans, negavęs J. Sadūno iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR jam siųsto registruoto laiško, 72,
Valinskaitė, Jolanta, Pilviškių vid. mokyklos Vila kl. mokinė, mokytojos Bakaitienės bandyta perauklėti ateistiškai, 83,
Valiukevičiūtė, Janė, bedieviškosios valdžios atimtos Pelesos bažnyčios grąžinimo pastangų aktyvi veikėja, 553
Valiukonis, Donantas, kun., Paberžės klebonas, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 484
Vanagas, kun., Kruopių klebonas, 1941 m. besitraukiančios iš Lietuvos tarybinės armijos nužudytas, 476
Vanagas, Alfredas, kun., Maironių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Vanagas, Liudas, Lazdijų raj. Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 173, 233, 234, 305, 539
Vandzinskas, Telšių finansų inspektorius, Parcinkulio atlaiduose vaikęs nuo šventoriaus devocionalijų pardavėjus, 91,
Vardys, Vytautas, S., dr. prof. Oklahomos universitete, 205
Vareikonis, Kęstutis, keliavęs į Šiluvą jaunuolis, milicijos suimtas ir nubaustas pinigine bauda, 120
Variakojis, Kęstutis, septyniolikmetis Panevėžio hidromeloracijos technikumo moksleivis, vykdamas į Šiluvą pasimelsti, milicijos sulaikytas, tardytas, teistas, 48, 49,
Varkala, Jonas, kun., Aukštosios Panemunės vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Varnas, Juozas, kun., Vabalninko garbės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573
Varnelis, Romas, Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokinys, mokytojo S. Šidlausko įžūliai prievartautas stoti į komjaunimą, 546
Varvuolis, Juozapas, kun., Betygalos administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327
Varžinskas, Povilas, kun., Kriaunų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573
Vaselka, Žygintas, 1982 m. birželio 6 d. vysk. L. Povilonio įšventintas kunigu, 201
Vasiliauskas, Kazimieras, kun., Vilniaus šv. Rapolo bažnyčios vikaras, kun. B. Laurinavičiaus laidotuvėse pasakęs pamokslą, 26,
Vasiliauskas, Sigitas, Kabelių dirbtuvių vedėjas, kryžiaus pašalinimo dalyvis iš A. Lukšio žuvimo vietos, 236
Vasiliauskas, Vilniaus Lenino raj. milicijos skyriaus leitenantas, 62,
Vasys, M., negavęs J. Sadūno jam iš Vilniaus į JAV siųsto registruoto laiško, 72,
Vaškevičius, Antanas, kun., Andrioniškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573
Vaškevičius, Juozas, kun., Salų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573
Vazgelevičiūtė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 518
Veitienė, Skuodo raj. švietimo skyriaus kompartijos sekretorė, 493
Vėlavičius, Vincentas, kun., Skaudvilės klebonas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, TTG komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimus: P. Griškevičiui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 81, 82, 198, 324, 333, 357, 361, 443, 446, 459, 582
Velikanova, Tatjana, rusė, leidusi valdžiai nepalankų biuletenį „Kontinent", 515, 584
Velioniškis, Konstantinas, kun., Tverų klebonas, Plungės raj. Administracinės komisijos kaltinamas dėl vaikų dalyvavimo bažnytinėse apeigose; pasirašęs proteste pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 239, 246, 324, 365, 366, 402, 446, 497
Vėlyvytė, Marytė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos studentė, saugumiečių šantažuojama, persekiojama ir grasinama, 119
Venckus, Petras, kun., Tūbinių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324
Venckus, Pranciškus, kun., Krikštėnų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570
Venckus, Pranciškus, kun., Laižuvos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446
Versyla, Vanda, Varanavo gyventoja, vietos Administracinės komisijos  nubausta  kad leido  savo namuose  susirinkti žmonėms į gegužines pamaldas, 432
Veselis, A., Ašmintos apylinkės VK pirmininkas, privertęs O. Vaitauskienę dėl jos religinių įsitikinimų pasitraukti iš darbo, 302, 303, 304
Veselis, Leonas, kun., Gargždų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus J. Andropovui ir TSRS ATP pirmininkui, 446, 481
Veselka, Žygintas, kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575
Vičys, Tverų parapijos bažnyčios komiteto narys, 247
Vičiulis, Jonas, kun., Plikių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446
Vidra, U., Vilniaus teisme liudijęs prieš kun. A. Svarinską, 585
Vidzėnas, saugumietis vyr. ltn., Vidaus saugumo komiteto prie LTSR Ministrų Tarybos tardytojas, 447, 461, 582, 619
Viktoravičius Molodkinas, Sergiejus, Vilniaus miesto Lenino rajono labai grubus tardytojas, 237
Vilčinskas, Darius, Pagirių vid. mokyklos tikintis V kl. mokinys, iškviestas į Kėdainių prokuratūrą tardymui, 83,
Vileikis, V., liudytojas kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581
Vilkis, Šilutės I-os vid. mokyklos mokytojas, direktorės Dobranskienės pavestas, tris Maksvyčių berniukus už kryželių nešiojimą nuvedė į Šilutės raj. Vidaus reikalų skyriaus vaikų kambarį, 88,
Vilimas, saugumietis papulkin.-tardytojas, daręs kratą I. Skuodienės bute, 405, 406, 408
Vilūnaitės, parduotuvės savininkės, kun. L. Mažeikos ir T. Martinaitytės žudikų apiplėštos, 135
Vilutis, J., Vilniaus miesto prokuroro padėjėjas, stud. Roberto Grigo pravardžiuotojas, 237
Vilutis, Kęstutis, 1982 m. birželio 6 d. vysk. L. Povilonio įšventintas kunigu, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327
Vimerytė, Aurelija, Garliavos I-os vid. mokyklos VII kl. mokinė, tardyta Vilniaus čekistų, 346
Vinbergas, Valfredas, kun., Rygos šv. Juozapo bažnyčios klebonas, čekistų persekiojamas, žiauriai sumuštas ir kažkur išvežtas, 374, 375
Vinclovas, Alfonsas, Vilniaus valstybinio universiteto stud., su kitais tikinčiais jaunuoliais atostogavęs prie Baltųjų Lakajų ežero, po grubaus milicijos poelgio pašalintas iš universiteto, 36, 37, 119, 518
Vindašiūtė, Birutė, nusipelniusi Ylakių vid. mokyklos mokytoja. Jai mirus, Ylakių ir Skuodo valdiškieji bedieviai jos namiškius bandė priversti laidoti ją be kunigo, 77, 78,
Visockas, Vilniaus miesto profesinės technikos mokyklos Nr. 2 komjaunimo aktyvo narys, mokyklos pareigūnų pavestas, žiauriai suspardė tos mokyklos mokinį P. Brokevičių, 250
Vissak, Runno, Estijos jaunuolis 1981 m. rugsėjo 12 d. atvykęs į Šiluvą pasimelsti, 48,
Vyšniauskas, Boleslovas, Veisiejų vid. mokyklos VIIIc kl. auklėtojas, apkaltinęs auklėtinę A. Poteliūnaitę parašų „prieš mokytojus" rinkimu, 252
Vyšniauskas, Simno vid. mokyklos mechanizacijos mokytojas, už Kalėdų antrą dieną šventoriuje eglučių apšvietimo sutvarkymą atleistas iš mokytojo pareigų, 423
Vyšniauskaitė, Vida, Pagirių vid. mokyklos tikinti V kl. mokinė, iškviesta į Kėdainių prokuratūrą tardymui, 83,
Vyšniauskienė, šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytoja, gaudžiusi mokinius, vykstančius Kalėdų naktį į Bernelių Mišias, 183
Vytautas, Didysis Lietuvos kunigaikštis, su pusbroliu Jogaila krikštijęs Lietuvą. Jo mirties sukaktuvinis minėjimas komunistiniams valdžios pareigūnams — pavojingas priešvalstybinis veiksmas, 8, 84, 190, 554, 555
Vitkauskaitė, Bronė, Onos Vitkauskaitės sesuo, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 46, 518
Vitkauskaitė, Ona, drąsi kovotoja dėl tautos ir religijos laisvės, nuteista ir bausmę atlikusi Panevėžio moterų lageryje, 45, 46, 50, 111, 147, 211, 410, 518
Vitkevičius, Tauragės saugumietis, 398
Vitkus, Antanas, kun., Šventežerio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325
Vizbergaitė, Zita, giliai tikinti studentė, „neišlaikė" komunistinio kurso egzaminų ir negavo diplomo, 120
Vladislovas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio sūnus, šv. Kazimiero brolis, 8, 9,
Volskis, Aloyzas, iš Telšių vyskupijos Kauno Kunigų Seminarijos IV-to kurso klierikas, Religijų reikalų tarybos įgaliotinio iš seminarijos pašalintas, 57, 202, 204, 336
Vondrasevskis, Vlasovas, dalyvavęs I. Skuodienės kratoje, 405
Vorobjova, Loreta, Vilniaus 24-os vid. mokyklos X kl. mokinė, persekiota dėl jos religinių įsitikinimų, 30, 31,
Vosylius, Juozapas, kun., Skirsnemunės administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327
Voveris, Jonas, kun., Taujėnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Voveris, Juozapas, kun., Skudutiškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 571, 576
Voveris, kaunietis, milicijos sulaikytas, spausdinęs kun. K. Žilio užsakytus katekizmus, 213
Weiss, Erich, negavęs J. Sadūno iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR jam siųstų registruotų laiškų, 72,
Wels, Jonas, Krokuvos universiteto prof. iš Poznanės, šv. Kazimiero mokytojas, 9,

Z
Zabarauskas, Respublikinės autoinspekcijos pareigūnas, 365
Zabaznova, K. S., Lvovo srities kriminalinių bylų teisminės kolegijos liaudies teisėja, 378
Zakrys, Vytautas-Antanas, kun., Lėno administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573
Zaleckienė, Vilniaus 24-os vid. mokyklos direktoriaus pavaduotoja ir mokyklos komjaunimo sekretorė, 31,
Zalepūgaitė, Alma, Tverų vid. mokyklos mokinė, mokytojos R. Čeplinskienės prievartauta dėl jos religinių įsitikinimų, tardyta Plungės raj. Vykd. komiteto pirm. pavaduotojo Buivydo, 240, 500
Zalepūga, Jonas, Skuodo raj. KP komiteto sekretorius, 77, 538
Zarncke, L., negavo N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR siųsto registruoto laiško, 72,
Zdanavičius, Antanas, kun., Veiviržėnų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446
Zdanavičius, Vištyčio vid. mokyklos mokytojas, prieš Kalėdų šventes sustiprinęs tikinčiųjų mokinių persekiojimo akciją, 189
Zdanavičienė, Vištyčio vid. mokyklos mokytoja, prieš Kalėdų šventes sustiprinusi tikinčiųjų mokinių persekiojimo akciją, 189
Zdebskis, Juozas, kun., Šlavantų klebonas, su kun. Petru Dumbliausku pasiuntė bendrą raštą TSRS Ministrų Tarybai dėl Kauno Kunigų Seminarijos suvaržymų; pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 101, 102, 109, 205, 253, 325, 442, 455, 459, 460, 511, 526, 543, 544
Zeidokas, Edvardas, kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327
Zimelys, čekistas, dalyvavęs M. Gavėnaitės tardyme, 461
Znamenskis, A., liudijęs kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, jog matęs dokumentus perduodant kun. V. Cukurui, 514, 583
Znamenskienė, R., liudijusi kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581
Zotovas, šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytojas, gaudęs mokinius, vykstančius Kalėdų naktj į Bernelių Mišias, 183
Zotovienė, šakių Z Angariečio vid. mokyklos mokytoja, gaudžiusi mokinius, vykstančius Kalėdų naktj į Bernelių Mišias, 183
Zoveckienė, nepilnamečių inspekcijos darbuotoja Prienų milicijos skyriuje, surašė sulaikytųjų II-os vid. mokyklos mokinių mergaičių pavardes, lankiusių Velykų dieną senelius, 88,
Zubavičius, Stasys, kun., Anykščių ir Burbiškio vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus: Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 301, 329, 573
Zubavičius, Valius, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335
Zubavičiūtė, V., Ylakių apylinkės Vykdomojo komiteto pirmininkė, paklusni okupanto tarnaitė, 77,
Zubrus, Jonas, kun., Žilinų klebonas, užkliuvęs Vilniaus saugumiečiams, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 176, 511, 567, 571
Zulonas, Antanas, kun., Pakalnių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573
Zuzevičienė, B., Leipalingio vid. mokyklos mokytojų partorganizacijos sekretorė, 287

Ž
Žalienė, Angelė, šiaulietė maldininkė, čekistų ir milicijos sulaikyta kelyje į Šiluvą, 348
Žalionis, Romas, jaunametis, milicijos sulaikytas Žem. Kalvarijos didžiuosiuose atlaiduose, tardytas, 274
Žalys, A., Klaipėdos miesto Vykdomojo komiteto pirmininkas, 170
Žalkauskas, Eugenijus, Blinstrubiškių aklųjų instituto direktorius ir Raseinių rajono partijos sekretorius, 464
Žarskis, Vištyčio apylinkės pirmininkas, pakartotinai nugriovęs apylinkėje tikinčiųjų pastatytą kryžių, 177
Žąsytienė, Aldona, Adakavo aštuonmetės mokyklos direktorė, pamokų metu pašiepia tikinčius vaikus už bažnyčios lankymą, 90, 230
Žeberskis, B., kunigo L. Mažeikos žudikų Aukščiausiame LTSR teisme valstybės kaltintojas, 135, 137
Žebertavičiūtė, Lina, Virbalio vid. mokyklos IX kl. mokinė, KGB darbuotojo tardyta, 599
Žeimantas, Vytautas, specialus KGB „Tiesos" korespondentas, 125, 568
Želvienė, G., Kybartų bažnyčios komiteto narė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 577
Želvys, Juozapas, kun., Kauno šv. Antano bažnyčios altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575
Želvytė, Vištyčio vid. mokyklos mokinė, tardyta dėl jos religinių įsitikinimų bei dalyvavimo religinės praktikos apeigose, 189
Žemaitis, generolas, Žem. Kalvarijos didžiųjų atlaidų metu vykdęs atvykusių maldininkų sekimo priežiūrą, 272
Žemaitis, Jonas, kun., Rumšiškių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326
Žemaitis, Juozas, prel., šakių klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 206, 325, 333, 477, 478
Žemaitis, Kęstutis, 1981 m. komunistinės valdžios nepriimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 55,
Žemelys, KGB papulk., Vilniaus saugume tardęs Viduklės klebonijos šeimininkę Moniką Gavėnaitę, 461
Žemėnas, Kazimieras, kun., Daugėliškio administratorius, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 484, 510
Žemgulytė, Audra, Tverų vid. mokyklos III kl. mokinė, mokytojos R. Čelinskienės prievartaujama dėl jos religinių įsitikinimų, 240, 499
Žerebeckis, Vilniaus miesto tardytojas, kun. Kastyčio-Jono Matulionio persekiotojas, 227
Žibūda, Antanas, Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokinys, mokytojo S. Šidlausko įžūliai prievartautas stoti į komjaunimą, 546
Žibūdaitė, Alė, Kapčiamiesčio vid. mokyklos IX kl. mokinė, mokytojo S. Šidlausko įžūliai prievartauta stoti į komjaunimą, 545, 546
Žibūdaitė, Alma, Kapčiamiesčio vid. mokyklos XI kl. mokinė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR prokurorui dėl tikinčiojo jaunimo neteisėto grubaus persekiojimo. Pašalinta iš mokyklos, 34, 545, 547, 616
Žibūda, J., Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokinių — Almos ir Alės Žibūdaičių — tėvas, 545
Žibūda, Romas, Kapčiamiesčio kolūkio darbininkas, tardytas vietos milicijos skyriuje dėl Lietuvos vėliavos iškėlimo Vasario 16 d. rytą virš mokyklos stogo, 466, 467, 538, 539
Žibutis, Pilviškių apylinkės pirmininkas, atsisakęs padėti palaidoti invalidę elgetą K. Šeškevičiūtę, 309
Žičkus, Vaižgantas, Birštono vid. mokyklos mokinys, mokytojos Kudžmaitės nuvestas pas direktorę išbarti už patarnavimą šv. Mišioms, 254
Žygimantas, jauniausias Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero sūnus, šv. Kazimiero brolis, 8,
Žikaris, Kelmės rajono Administracinės komisijos narys, 152
Žilys, Ferdinandas, kun., Grūšlaukės ir Kalnalio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446, 467
Žilys, Kazimieras-Mindaugas, kun., Alytaus bažnyčios vikaras, milicijos pareigūnų sulaikytas prie bažnyčios, kratytas ir pakartotinai tardytas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 213, 443, 511, 567, 571, 594, 595
Žilinskas, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvis, pasirašęs „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdamas A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Žilinskas, Albertas, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 447
Žilinskas, Antanas, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavęs Vilkavišky, Kelmelių namuose jaunimo šventėje, įsibrovėlių valdžios pareigūnų milicijos punkte grubiai tardytas, 32,
Žilinskas, Bronius, kun., Linkuvos vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 574
Žilinskienė, K., A. Mykolaičio sesuo, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama brolio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610
Žiliūtė, Jadvyga, mokytoja-pensininkė, Kretingos komunistinių valdžios pareigūnų kaltinama, kad traukianti jaunimą į bažnyčią, 80, 81,
Žiprė, Algirdas, virš 20 metų kalinamas Mordovijos konclageryje, 67,
Žiugžda, Pijus, kun., Juodaičių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576
Žiukelis, Petras, kan. teol. lic, Panevėžio vyskupijos oficiolas, 401
Žiurinskas, V., Kapčiamiesčio apylinkės inžinierius, 363
Žolubaka, M. V., Lvovo srities kriminalinių bylų teisminės kolegijos advokatas, 378
Žukauskas,   draugovininkas,  Vištyčio  apylinkės  pirmininkui Žarskiui padėjęs nugriauti tikinčiųjų pastatytą kryžių, 177
Žukauskas, P., Vilniaus teisme liudijęs prieš kun. A. Svarinską, 585
Žukauskas, Romas, su apylinkės pirmininku Žarsku nugriovęs jaunimo pastatytą kryžių prie kelio Vištytis-Kybartai, 53,
Žukauskienė, Panevėžio moterų bausmės lagerio pareigūnė, 46,
Žukauskienė, Stasė, Tryškių vid. mokyklos mokytoja, vedanti intensyvią akciją prieš tikinčius mokinius, 312
Žukas, Anupras, kun., Barstyčių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 445
Žukas, Kazimieras, kun., Viekšnalių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446
Žulpa, Romualdas, kun., Kruopių, Šakynos ir Žukančių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446
Žvinys, Jonas, kun., Dusmenų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 571
Žvinys, Serafinas, kun., Dabužių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 574
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum