gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
Antspaudai ir medaliai Spausdinti El. paštas
Lietuvos krikščionybės sukakčiai paminėti medalis.
(Antroji medalio pusė.)
  Medalis, trijų ir vieno colio skersmens, išleistas 1987 m. JAV-bėse, skulptorius V. Kašuba.

    P i r m o j i  m e d a l i o   p u s ė  (žiūr. puslapis V) atvaizduoja trijų Lietuvos Valdovų profilius po kuriais nurodomos datos:

    — Karalius Mindaugas 1251 m. apsikrikštijo. Tai yra Lietuvos Valstybės Krikšto data.1

    Karalius Jogaila 1387 m. savo privilegija katalikybę paskelbė esančia Lietuvos religija.

    Vytautas Didysis
(pakrikštytas pirma karta 1383.X.21 Tepliavoje Vyganto vardu, antrą kartą rytų krikščionių apeigomis Aleksandro 2 vardu, o trečią (?) kartą 1386 m. Krokuvoje kartu su Jogaila 3) 1413 m. privedė žemaičius prie vakarų krikščionių krikšto.

    A n t r o j i   m e d a l i o   p u s ė vaizduoja dvi plokštumas; pirmoje: Vilniaus Baziliką su varpine, su Mindaugo vardu ir užrašu kaip jį pavadino popiežius Inocentas IV-sis t.y.:
...Carissimo in Christo filio nostro Mindowe lllustri Rege Lithovie... — INNOCENTII IV. (iš bules 1251.VII.7d.)6
... Brangiausias Kristuje mūsų sūnus Iškilus Lietuvos Karalius Mindaugas...

    Antroje plokštumoje; Jogailos, Vytauto vardai ir Vytis su kryžium uždengančiu užrašą, kuris paimtas iš dviejų atskirų popiežiaus bulių, kur popiežiaus duoti titulai skamba šitaip:
    a.) Wladislaum regem Poloniae pontifex in regno Poloniae et partibus Russiae suum in temporalibus vicarium generalem constituit. — MARTINI V. (iš bules 1417.V.5d.)7
    Vladislovą Lenkijos Karalių Lenkijos Karalystei ir josios Rusėnų sritims Popiežius paskiria pasaulietišku visuotiniu vikaru (vietininku).

b.) Alexander (Witoldus) dux Lithuaniae in Lithuania caeterisque partibus suo dominio subjectis et in civitatibus magna Novagroda et Pieskow generalis in temporalibus vicarius Romanae ecclesiae constituitur. — MARTINI V. (iš bules 1417.V.13 d.)7

    Aleksandrą (Vytautą) Lietuvos Kunigaikštį pačios Lietuvos sričių jojo pavaldiniams ir D. Naugardo, bei Pleškavos — Pskovo piliečiams paskiria visuotiniu pasaulietišku Romos Bažnyčios vikaru (vietininku).

    Popiežius Martinas V jos Jogaila ir Vytautą paskyrė savo vietininkais Lenkijos bei Lietuvos Rusėnų žemėms, o ypač D. Naugardui ir Pleškavai-Pskovui kovai su schismatikais ir netikėliais.

    Vertimus atliko iš lotynų kalbos J. Dainauskas, iš lenkų ir pastabas užrašė R. Kunčas-Žemaitaitis (sutrump. j.d. ir r. k-ž.) — Pedagoginis Lituanistikos Institutas ir Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centras, Chicago, IL. USA.
    Dokumentų vertimai pirmą kartą skelbiami lietuviškoj spaudoj.
--------------

1 Dlugossi I. (Dlugošas J.) Annales Sen Cronicae... Księga dziesiąta 1370-1405, P.W.N. W-wa 1981 S. 211.
J. Dlugošas, savo „Kronikoje..." (suras. 1455-1480) rašo apie 1387 m. Lietuvos krikštą, bet tai yra vienintele ,,žinia" apie Lietuvos apkrikštijimą Katalikų apeigomis, nėra jokio kito, nei Jogailos, nei vėlesnių laikų šaltinio, kuris tą Dlugošo pasakojimą patvirtintų. Dlugošas į tą pasakojimą įjungė sąrašą kunigaikščių3 bei kilmingųjų, kurie yra įrašyti Jogailos 1387.11.17, 20 ir 22 d. privilegijose, prie jų dar pridėdamas Karalienę Jadvygą (Ten pat S. 1237, Uvaga 13) ir arkivyskupą Bodzantą kaip tada su Jogaila nuvykusiu į Lietuvą, o kurie dabar lenkų istorikų patikrinimu nei tada, nei kada nors kitu laiku nebuvo buvę Lietuvoje. (Pastabos ir vertimas r. k-ž.)

2 Ten pat. S. 126, Komentarz 93.

3 Ten pat. S. 202. Komentarz 22:
Tarp pakrikštytų kartu su Jogaila4 (kuris buvo pakrikštytas antrą kartą, tik ne rytų — bet vakarų krikščionių apeigomis) Krokuvos Kalendoriuje išvardintas yra tiktai Mingaila — Vygantas5, bet Vytautas, Skirgaila, ]urgis, Borysas ir kiti Lietuvos Kunigaikščiai yra Kalendoriaus užraše išvardinti tik kaip Jogailos palydos dalyviai... (Pastabos ir vertimas r. k-ž.)

4 Ten pat. S. 124-125.
...Algirdas... Turėjo iš tos pačios motinos, ... Rusenės (suprask: žmonos), dvylika sūnų: tai yra Jogailą, Skirgailą, Švitrigailą... Motina juos auklėjo pagal graikų papročius, įsąmonindama jiems graikų tikybos tiesas (suprask pravoslavų). (Pastabos ir vertimas r. k-ž.)

5 Ten pat. S. 125 i 202, komentarz 19 i 85.
Vygantas, Algirdo ir Julijonos Tvėrės kng., šeštas sūnus, kaip pagonis turėjo vadintis Mingaila (vardą Vygantas naudojo jau 1382 m.) Pakrikštytas (pirma kartą, tikriausiai apie 1382 m. Vyganto vardu) 1386.11.15d. Krokuvoje (antrą kartą pagal vakarų krikščionių apeigas) Aleksandro vardu. Gavo tada nuo Jogailos Kernavės kunigaikštystę, žuvo. 1392.Vl.28d. Vilniuje. (Pastabos ir vertimas r. k-ž.)
6 Theiner A. Vetera Monumentą... Lithuaniae. Osnabruck 1969. T-l Nr. 101 p. 49.
7 Ten pat. T-2 Nr. 25. p. 20. Nr. 26. p. 21.

Lietuvos Karaliaus Jogailos antspaudas.

    Antspaudas, 40 mm skersmens, vaizduoja žvaigždėtame lauke kunigaikštį šarvuose ir su kardu rankoje, sėdantį ant žirgo ir šuoliuojantį į dešinę pusę. Kunigaikštis ir žirgas penkiose vietose perskiria žiede įrašą, kuris yra parašytas lotynų kalba, gotiška minuskulą: * ia ' gal * - dey * gracia * r - ex - in * lettow * Jogaila Dievo Malone Karalius Lietuvoje. Šį antspaudą Jogaila vartojo 1377-86 metais t.y. iki kol buvo ,,pašauktas" (kabutės r. k-ž.) į Lenkijos sostą...

Kas liečia... titulo REX (KARALIUS) panaudojimą antspaudoje reikia pastebėti, kad tai atitinka Jogailos titului ant tuolaikinių dokumentų...1 Nežiūrint to kad antspaude Jogaila save vadina Karaliumi Lietuvoje, lenkų mokslininkas Gumowskis M. jį, iškreipdamas šaltinio žinias, vadina tik kunigaikščiu. Panašiai elgiasi ir kiti lenkų mokslininkai, pvz. Raczynski E.2 — bet jau ne su antspaudais, o su dokumentais. Žr. žemiau keletą pavyzdžių.2 Pastabos ir vertimas r. k-ž.
Antspaudo užrašo vertimas pirmą kartą skelbiamas Lietuviškoj spaudoj.
------------------
1 G u m o w s k i M., Pieczęcie ... Litewskich. Ateneum Wilenskie. 1930 z }A, S. 700/17, T. IV-33.
2 R a c z y n s ki E. Codex Diplomaticus Lithuaniae... Wroclaw. 1845. S. 25: —1323.VI. ld. popiežiaus Jono XXII laiškas vokiečių ordinui. —
...magnifici Viri Gedeinime Regis Letvvinorum et multorum Ruthenorum......
Lietuvių ir daugelio rusenu Karaliaus kilnaus vyro Gedimino dvasią,... Raczynskis to
dokumento lotynų ir lenkų kalba antgalvyje, jo paties duotame, Karalių Gediminą
vadina tik kunigaikščiu. Ten pat S. 30:
— 1323.V.26 d. Karaliaus Gedimino laiškas pranciškonų ordino vienuoliams —
Gediminne divina providencia Letphanorum Ruthenorumąue Rex, princeps Semigallie et dux,.. Gediminas, dieviškąja apvaizda lietuvių ir rusėnų Karalius, Zemgalijos
valdovas ir kunigaikštis......quibus iam ereximus duas ecclesias, unam in Civita
te nostra regia dieta Vilua, aliam in Nougardia,......kuriems jau pastatėme dvi
bažnyčias: vieną mūsų karališkajame mieste, vardu Vilnius, antrą Naugarduke......et
omnes Fratres fidelitur orent pro Rege filiis et reginis et tota terra,......o visi Broliai
nuoširdžiai tepasimeldžia už Karalių, jo vaikus ir karalienę, o taip pat už visą kraštą,... T h e i n e r A. Vetera Monumentą... Lithuaniae. T-l. Osnabruck, 1969. S. 193.
— 1324.VI. 1 d. Popiežiaus Jono XII laiškas karaliui Gediminui. —
Excellenti et Magnifico viro Gedeminne, Letvvinorum et multorum Ruthenorum Regi IUustri,... Žymiajam ir kilniajam vyrui Gediminui, lietuvių ir daugelio rusėnų garsiam Karaliui,...Karaliaus Jogailos kanceliarinis antspaudas.

    Šis antspaudas, 45 mm skersmens, vaizduoja 4-ių laukų skyde Lenkijos erelį, Vytį, Kališo ir Kujavų herbus. Virš jo angelo biustas, šonai brūkšniuoti, žiede užrašas gotiška raidmenim: WLADISLAVS: DEI: GRA: REX: POLONIE:LITWANIE Q: PNC: SUPREMVS: TILES: RVSS\ Vladislovas Dievo Malone, Lenkijos bei Lietuvos Karalius ir Rusėnų Aukščiausias Kunigaikštis ir Paveldėtojas.
Šis antspaudas kaba prie daugelio dokumentų iš Jogailos valdymo Lmos pusės, tai yra tarp 1386-1410 metų...1 1413-1433 valdymo metų kanceliarinis antspaudas yra beveik toks pats, kaip aukščiau aprašytas. Skiriasi skersmenio dydžiu: 47 mm, virš skydo vietoje angelo biusto skydas su Vyčio kryžiumi, ir papildytų užrašu ...užrašas gotika: - S: WLADISLAI: DEIGRA: REX: POLONIE: LITWANIE: Q': PNCE SUPM: HES: RUSIE.1 Antspaudas: Vladislavas, Dievo Malone, Lenkijos bei Lietuvos Karalius ir Rusėnų Aukščiausias Kunigaikštis ir Paveldėtojas.
Būtina pastebėti, kad Lietuvos karaliaus Jogailos kanceliariniai antspaudai davė pamatus naujam etapui Lietuvos antspaudų istorijoje. Jie buvo pavyzdžiais valdovams iki paskutinio Lietuvos padalinimo. Antspaudai buvo papildomi užrašais, arba juose buvo pakeisti herbai keturių laukų skyde. Sekančių Lietuvos Karalių, Vladislavo ir Kazimiero Jogailaičių, antspaudai buvo labai panašus į Jogailos antspaudus. Pavyzdžiui, Lietuvos karaliaus Vladislavo Jogailaičio-Varniečio (1434-1444) antspaude buvo smulkus pakeitimas užraše: S • \VLADISLAI • TER • DEI • GRA • REG • POLO • LITWA Q3 • PNCIP • SUPM ET HED RUSSIE • ETCET.2 Žemes antspaudas: Vladislavas, Dievo Malone, Lenkijos bei Lietuvos Karalius ir Rusėnų Aukščiausias Kunigaikštis, Paveldėtojas, Įpėdinis ir 1.1. Pastabos ir vertimas r. k-ž.
Antspaudų užrašų vertimai pirmą kartą skelbiami lietuviškoj spaudoj.
------------------
1 G u m o w s k i M. Pieczęcie Kr616w... Krak6w MCMX. S. 14, Tablica VIII—14,15.
2 Ten pat. S. 16 Poz. 21.


Vilniaus Katedros Kapitulos didysis antspaudas.

    Antspaudo spaudas pagamintas 1782 m. Vaizdulio centre — rokokinis skydas su kryžiumi, kurio perskelta apačia ir 2 karūnomis iš šonų — kapitulos herbas. Virš skydo — 5 lapų karūna, o virš jos — arkivyskupo kepurė. Legenda išraižyta humanistine kapitalą - gi SIGILLVM. CAPITVLL # CA -THEDRALIS. & VILNENSIS. $ 1782 $ .
Antspaudo skersmuo 53 mm. Lakas raudonas.1)
------------
1) Rimša E. Lietuvos Istorijos Metraštis, Vilnius 1987, P. 141 / 11, Pav. 3: 2.


Vilniaus Bazilikos Kapitulos antspaudas.

    Antspaudas, naudotas nuo 1922 m. Vaizdulyje — renesansinis skydas su kapitulos kryžiumi ir 3 karūnomis, 2 iš šonų ir 1 apačioje, kryžiaus išsišakojime. Virš skydo — baldakimas, kurio lambrekene (apatinės briaunos papuošimas) inicialai S S E M S V R (galbūt Sandus Stanislaus Episcopus Martyr Sandus Vladislaus Rex). Legenda humanistine kapitalą - + CAPITVLM BASILICAE METRO-POLIT. VILNEN. S. STANISLAI EP. MART.
Antspaudo skersmuo 41 mm, violetinis tušas.1
'Rimša E. Lietuvos Istorijos Metraštis, Vilnius 1987, P. 139/8, Pav. 3:1.


Juozapato Bulhako,1 graikų unitų2 bažnyčių Lietuvoje metropolito ir Polocko arkivyskupo herbinis spaudas, apie 1833-1838 m.

    Vaizdulyje — Bulhakų giminės herbas Sirokomilė su metropolito lazda ir kepure bei arkivyskupo kryžiumi. Skydą iš apačios palaiko dvi liūtų galvos, po jomis — ant balkio sukabinti 8 ordinai, herbas išraižytas mantijos fone, kuri viršuje užsibaigia kepure su 14 kutų. Žiede - išraižyta legenda + IOSAPHAT BULHAK GRAE-COUNITARUM INROSSIAa ECCLESIARUM METROPOLITANUS DIECAES ARCHIEPISCOPUS POLOCENSIS.
Spaudas ovalus 82x68x14, bronzinis, be rankenos.4

-------------------
a Orig. žodžiai neatskirti.

1 Lietuvių Enciklopedija, Boston, T-32, P. 223.
...1786 Polocko ir Turovo unitų vyskupas koadjutorius, 1795 Lietuvos Brastos vyskupas, 1814 Lucko arkivyskupo pareigas einąs, nuo 1817.1.12d. unitų metropolitas Vilniuje,...
2. Ten pat. T-32, P. 223 ir T-2, P. 312
Rytų arba bizantiškų apeigų krikščionys, vienybėje (paskelbta Lietuvos Brastoje 1596.X.9d.) su vakarų krikščioniais (Kat. Bažn.)... Vadinamąja, ,Kijevo ir visos Rusios' metropoliją sudarė Polocko ir Smolensko arkivyskupijos ir Lucko-Ostrogo, Vladimiro-Lietuvos Brastos, Pinsko-Turovo, Peremišlio-Samborijos ir Chelmo-Belzo vyskupijos... 1839 rusų imperijos ribose esanti u. metropolija caro buvo panaikinta ir u. buvo paskelbti stačiatikiais; tačiau daugelis liko ištikimi unijai...
3 Ten pat. T-28. P. 400-403.
Rytų bžn. graikų apeigų krikščionys (s.), kitaip stačiatikiai, ortodoksai (gr.) ar pravoslavai (rus.),... Konstantinopolio patriarcho vadovaujami, 1054 atskilę nuo Vakarų (Romos) Bžn... Iki XV a. vidurio priskaičiuojama iki 40 liet. kunigaikščių, pasikrikštijusių s. apeigomis. ...Vyteniui valdant, 1299-1300 Lietuvos valdomose... įkurta atskira Lietuvos s. metropolija su centru Naugarduke. Ji laikėsi prie Gedimino. Lietuvos s. metropolitui Teofiliui apie 1330 mirus, Kijevo metropolitas Teognastaas viską perėmė pats valdyti. Jam ir Maskvai trukdant, Algirdas vėl bandė atstatyti Lietuvos s. metropoliją, tačiau tai įvykdė, kai su Kęstučiu užėmė Kijevą... 1375 Algirdas išsirūpino, kad patriarchas paskirtų Lietuvos metropolitu bulgaru Kiprijoną, kuris vėliau,... tapo kartu pripažintas ir Maskvos metropolitu... D. L. K-tijos 8 s. vyskupai, susirinkę Naugarduke, išrinko vėl atskirą Lietuvos s. metropolitą, Vytauto kandidatą, bulgarą Grigalių Camblaką... 1451.1.31d. Kazimieras Jogailaitis pripažino Maskvos s. metropolito Jonos valdžią ir Lietuvai. Vėliau iki XVI a. galo atskiri Lietuvos metropolitai vėl veikė ir vadinosi Kijevo ir visos Rusios metropolitais... Kaune gyveno s. arkiv., kuriam metropolito titulaą 1935 suteikė Maskvos metropolitas Sergijus.
4 R i m š a E. Lietuvos Istorijos Metraštis, Vilnius 19876, P. 147/2, Pav. 3:4. 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum