gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
8t. pavardės Spausdinti El. paštas
ASMENYS IR VIETOVĖS, KUR PERSEKIOJIMAI DĖL TIKĖJIMO BEI TAUTYBĖS IR PASIPRIEŠINIMAS LABIAUSIAI PASIREIŠKĖ

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž

A
Abraitis, kriminalinės paieškos inspektorius, 298.
Adomaitis P., kun., Leliūnų par. klebonas, 476.
Adomas, pirmasis žmogus, 394, 396.
Adomonis Petras,  kun.,  Kriaunų par. klebonas, Panevėžio vyskupija, 19, 247, 325.
Agolis, genetikos mokslų specialistas, 172.
Alminas Adomas, kun., Telšių vyskupija, 359.
Andrikonienė, liudininkė, 372.
Andriukaitis, rašytojas, 45,
Aliulis Vaclovas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 184, 220, 401, 420, 437.
Albavičius Jonas, Kauno arkiv., kunigas, 16,
Aleksandras, vyskupas Karagandoje, 106,
Aleksiūnas Jonas, Kauno arkiv. kunigas, 16,
Anamjevas, Klaipėdos raj. vidaus reikalų viršininkas, 260,
Alkovikas A., kun., Kalvių par. klebonas, Kaišiadorių vyskupija, 473,
Andriuškevičius Antanas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 220, 401,
Andropovas Juri, Sovietų diktatorius, 14, 15, 17, 128, 129, 138, 201, 203,
Anilionis Petras, Religinių reikalų tarybos įgaliotinis, Bažnyčios persekiotojas, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 62, 84, 85, 87, 100, 116, 137, 138, 140, 142, 167, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 203, 204, 223, 237, 244, 245, 246, 247, 257, 259, 263, 267, 269, 284, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 314, 354, 357, 361, 364, 370, 371, 372, 380, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 431, 433, 435, 436, 469,
Antanavičius Juozas, kun., Antašavos par. klebonas, Panevėžio vyskupija, 20, 326,
Antanaitis Bronius, kan., Avilių par. klebonas, vėliau Šeduvos, Panevėžio vyskupija, 19, 62, 246, 247, 326, 411, 424, 476,
Antanavičius A., kooperatyvo pirmininkas, 129,
Anužis Stanislovas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Arlauskas Klemensas, kun., 359,
Arlauskas Vincentas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Arnašius Albinas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Aščiagalietis, Kupiškio LK partijos sekretorius, 412, 413, 415,
Aškelovičius Josifas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 220, 401,
Augonis, Šakių raj. vyk. k-to pirmininkas, 370,
Augustis Antanas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Ažubalis Petras, kun., 327,

B
Babonas Jonas, Kauno arkiv. kunigas, 16,
Babonas Mindaugas, Garliavos I-os vid. mokyklos mokinys, 29,
Babrauskas B., kun., dirbęs Celinograde, 105,
Baciuška Algis, darbininkas, 439,
Bačkaitienė Ramutė, kviestinė, 46,
Bagdonas Jonas, kan., Panevėžio vyskupija, 19,
Bagdonas Juozapas, kun., Utenos altarista, politinis kalinys, 318,
Bagdonas Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Bagdonas, vyr. poliklinikas gydytojas, 44,
Bagdonas, Kauno miesto saugumo viršininkas, 157, 158,
Bagdonavičius, K., 295,
Bagušauskas, P., prokuroras, 142, 143,
Bagužas Brunonas, kun., 359,
Bakanaitė Valda, Viduklės vid. mokyklos X kl. mokinė, 208,
Bakučionis, LTSR prokuroro pavaduotojas, 32, 37, 63, 65, 66, 87, 150, 273, 292, 308, 309, 368, 369, 429, 430,
Balaiša(-is) Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 19, 464,
Balaišis Antanas, kun., Saločių bažnyčios kunigas, Panevėžio vyskupija, 19, 247, 419, 471,
Balašauskas Vytautas, kun., Salako par. kunigas, Panevėžio vyskupija, 19, 326,
Balčiūnas Jonas, kun., Salako klebonas, Panevėžio vyskupija, politinis kalinys, 19, 246, 247, 264, 318,
Balčiūnas Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Balčiūnas Vytautas, prel., JAV., 327,
Balčiūnas, tardytojas, 351, 352,
Balickaitis Jurgis, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Baliūnas   Feliksas,   kun.,   Padubysio  par.   klebonas,  Kauno arkivyskupija, 16, 382,
Balsas J., Utenos rajono vyk. k-to pirmininkas, 302, 303,
Balsas, J., Spitrėnų vyk. k-to pirmininkas, 300,
Balsys Kostas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Baltakis Paulius A., vyskupas lietuviams išeivijoje, 163, 165,
Baltrimas Stanislovas, kun., Zarasų klebonas, politinis kalinys, nužudytas 1941 m. Panevėžio vyskupija, 324,
Baltušis Julius, kun., Vilniaus arkivysk., 98,
Baltušis Juozas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 220,
Baltuška Petras,  kun.,  Daugailių par. klebonas, Panevėžio vyskupija, 19, 246, 247, 465, 476,
Baltutis, Prekybos įrengimų gamyklos direktorius, 85,
Balutienė S., Viduklės vid. mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 206, 207,
Baniulis Algis, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Barac Galina  Ivanovna, vengrė, Maskvos valstybinio un-to dėstytoja, 417, 418,
Barac Vasilijus, inžinierius, nubaustas priverstinai psichiatrine ligonine, 417,
Baranauskas Antanas, Seinų vyskupas, rašytojas, 14, 334, 389,
Bardišauskas Juozapas, kun., Papilio klebonas, politinis kalinys, miręs Sibire, Panevėžio vyskupija, 324,
Baronas Kazys, kun., Obelių klebonas, Panevėžio vyskupija, politinis kalinys, 19, 318,
Bartulis Eugenijus, kun., Kauno arkivysk., 16,
Bastijokaitė, Molėtų IV kl. mokinė, 52,
Bastys Pranciškus, kun., Kauno arkivysk., Ukmergės altaristas, 16, 264, 265,
Baškys Aloyzas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Baublys, Ryliškių vid. mokyklos direktoriaus pavaduotojas, 313,
Baumila Vidmantas, vyr. ltn. Vilniaus KGB tardytojas, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 87, 88, 91, 204, 206,
Baužys Danielius, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 220,
Beinoravičius Boleslovas, kun., Velykių par. klebonas, politinis kalinys, miręs 1951 m., Panevėžio vyskupija, 324,
Beinoris Jonas, kan., Telšių vyskupija, 270, 360,
Bernatonis, Ryliškių vid. mokyklos direktorius, 313,
Beniušis Antanas, kun., Telšių vyskupija, 359, 421,
Beniušis A., kun., Tauragės par. vikaras, 473,
Belapetravičius, Tauragnų vid. mokyklos mokytojas, 214,
Bengsas Alfredas, kardinolas, 296,
Beniušis, A., kun., Tauragės vikaras, 102,
Beran,  Čekoslovakijos kardinolas, 12,
Berija, žiaurus sovietinės čekos vadovas, 125,
Bernardas, šventasis, 233,
Bernotas Petras, kun., Telšių vyskupija, 359,
Bertienė Genovaitė, Šačių gyventoja, 188,
Besusparis, Molėtų prokuroras, 51,
Bičiūnas Jonas, kun., 327,
Bičkova, pasų skyriaus vedėja, 376,
Biekša Vincas, buto savininkas, 92,
Bieliauskienė Jadvyga, politinė kalinė, 28, 29, 33, 34, 54, 102, 108, 162, 214, 292, 330, 367, 368, 372, 383, 466,
Bielička Alfonsas, bažnytinio k-to narys, 85,
Bielinis J., LTSR Kultūros ministeris, 383,
Bieleckis J., kun., dirbęs Kurgan-Tiubėje, (Sibire), 105, 106,
Bieliak Zofija, Žitomyro bažnyčios vargonininkė, politinė kalinė, 104,
Bilbokas Antanas, Vilkaviškio milicijos tardytojas, 40,
Binkus Antanas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Biržiška, prof., 107,
Bitvinas, A., kun., kancleris, 306,
Bivainis Domininkas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Blaževič Henrikas, kun., Vilniaus arkivysk., 99, 220,
Blažys Romualdas, kun., Vilniaus arkivysk., 221,
Blaževičienė Janina, kviestinė, 272,
Blažys Romualdas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98,
Blynas Laimingas F., kun., Šimonių par. klebonas, Panevėžio vyskupija, 19, 300,
Boerne, L., 68,
Bogušauskas, prokuroras, 298,
Bogušis Vytautas, vilnietis, 274,
Boneris Izaijas, palaimintasis, 285,
Borisevičius Vincentas, Telšių vyskupas, bolševikų nužudytas, 14, 166,
Boruta Jonas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 61, 62, 99, 102, 152, 221, 265, 401, 469,
Boškevičius, Pabaisko apylinkės pirmininkas, 439,
Buškevičius Boleslovas, Pabaisko gyventojas, 439,
Braukyla Valdas, kun., Panevėžio vyskupija, 19, 464,
Brazdžionis Bernardas, poetas, 30, 33, 233,
Brazdžius Bronislovas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Breivė Adolfas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Brežnevas L., I, Sovietų sąjungos kruvinas diktatorius, 202, 416,
Brilienė Ona, mokyt, iš Vilkaviškio, 126, 136, 151,
Brilius Kęstutis, kun., 274, 371, 468,
Brilius Vytautas, kun., Šiaulių šv. Jurgio par. vikaras, 151, 152, 370,
Briliūtė Birutė, Bartininkų bažnytinio choro vadovė, 37, 38, 292,
Briliūtė Lina, Bartininkų bažnyčios skalbėja, 37,
Bronickis Vytautas, kun., Vilniaus arkivysk., 221,
Brusokas Viktoras, kun., Kauno arkivysk., 16, 465,
Bubas Jonas, kun., buvęs Antaliepties klebonas, politinis kalinys, 318,
Bubnys Prosperas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Budrevičius Juozas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 221,
Budriūnas Petras, kun., Krekenavos par. klebonas, Panevėžio vyskupija, 19, 247, 253,
Bugenis Mykolas, kun., Dusetų par. altarista, politinis kalinys, 318,
Buitkuvienė Elena, konduktorė, 186,
Buivydas Henrikas, vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 194,
Buivydas, Gardamo apylinkės pirmininkas, 161,
Bukauskas Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Bukauskienė, administracinės komisijos narė, 140,
Bukaveckaitė Joana, kaunietė, 63, 159,
Buliauskas Jonas, kun., Lėno par. altarista, politinis kalinys, 19, 318,
Bulika Bronius, kun., iš Saldutiškio, 135, 420, 474,
Bulotas Alfonsas, kun., Vadžgirio par. klebonas, 16, 186, 187, 249,
Bumbulis Alfonsas, 75, 80,
Buožius Mykolas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Burba K. ,kun., Gudelių bažnyčia, 473,
Burkus Jonas, kun., 327,
Burneikis Bronislovas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Butėnas Julius, 135,
Butėnaitė A., religinė aktyvistė, kalinė, 466,
Butkevičius, gydytojas, 158,
Butkevičius, kaunietis, 138, 157,
Butkevičius Visvainis, autorius knygos apie pal. M. Giedraitį, 288,
Butkienė S., 154,
Butkys Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Butkus Izidorius, kun., Kauno arkivysk., 16,
Butkus Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Butkus Kazimieras, kun., 327,
Butkus Viktoras, kun., dr., Kunigų seminarijos rektorius, 296, 345, 346, 378,
Butkus, milicijos pareigūnas, 145,
Butkuvienė Genovaitė, Raseinių gyventoja, 89,
Butvilą Vladas, prelatas, Rokiškio par. klebonas, buvęs politinis kalinys, 316,
Butvilienė B., Alytaus m. Liaudies deputatų tarybos vyk. k-to pirmininkė, 141, 366,
Bužinskienė, Panemunės rajono vyk. k-to pirmininko pavaduotoja, 440,

C
Caparas A., Šiaulių rajono vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 248,
Charukevič Janas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 221,
Charčevas Konstantinas, Maskvos Religinių reikalų tarybos įgaliotinis, 334, 335, 369,
Chruščiovas, sovietų sąjungos kompartijos sekretorius, 125, 166, 201, 203,
Cibauskaitė Giedrė, kaunietė, 169,
Cidzikas Petras, vilnietis, 158,
Cimanovskaja Konstancija, organizavusi Rygoje maldininkų grupę į Šiluvą, 104,
Cukuras Vilius, kun., Giedraičių par. klebonas, 392, 422,

Č
Čegelskas Boleslovas, kun., Skardupių klebonas, 51, 297,
Čeiverikovas, genetikos mokslų specialistas, 172,
Čekanavičius, Padubysio gyventojas, 381,
Čepėnas Juozas, kun., buvęs Pasvalio altarista, Kauno arkivyskupija, politinis kalinys, 16, 319,
Čeponis Aldas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 102, 221, 401,
Čeponis Medardas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 221,
Čepulionis J., prokuratūros darbuotojas, 153,
Černenka K., TSKP CK sekretorius, 15, 138, 312, 356,
Černiauskas Ričardas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 99, 221,
Černiauskas Vladas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 401,
Česnavičius, čekistas, 186, 274,
Česnienė, kybartietė, 38,
Činskytė Stasė, telšietė, 268-69,
Čiplys Kazimieras, kun., Čedasų par. klebonas, politinis kalinys, miręs 1949 m. Rusijos kalėjime, Panevėžio vyskupija, 324,
Čiučkis Povilas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Čiumak, milicijos majoras, 83,
Čižikas Petras, vilnietis, 45,

D
Daknevičius Kęstutis, kun., Polekėlės klebonas, Kauno arkivysk., 16, 170,
Dambrauskas Liudas, pensininkas, Gulago kalinys, 185, 187, 382,
Dambrauskas Liudvikas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Danielius Arturas, Gižų komjaunuolis nusikaltėlis, 298, 299,
Danyla Antanas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Danyla Jonas, kun., Ukmergės par. klebonas, 109, 130, 137, 163, 179, 426,
Danys Jurgis, kun., Linkuvos par. klebonas, politinis kalinys, 317,
Dapkevičienė Jūratė, Gargždų mokytoja, 255,
Darius Stepas, lakūnas, 330,
Dasbachas, Reichstago atstovas, 173,
Dauborienė, Molėtų vyk. k-to sekretorė, 51,
Daunoras Petras, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401,
Degutis Česlovas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Degutis Zenonas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Deksnys Antanas, vyskupas, Europos lietuviams, 329,
Deksnys Jonas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 222,
Deksnys Kęstutis, Pirmyn laikraščio bendradarbis, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177,
Deltuva Albinas, kun., 158,
Didžiokas Vladas, kun., buvęs Panevėžio katedros vikaras, žuvęs Rusijos kalėjime, Panevėžio vyskupija, 324,
Dylys Andriejus Gerardas, lenkų kunigas, 288, 392,
Dilys Antanas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 221, 297,
Dimitrijus, patriarchas, 272,
Dobilaitis Juozas, kun., Kauno arkivysk., 16, 470,
Dobrovolskis Mykolas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Domininkas, šventasis, 405,
Dostojevskis F., rusų rašytojas, 154,
Dovydaitis Gvidonas, kun., Pilviškių klebonas, 62, 142, 143,
Dovydaitis Pranas, prof., Gulago kankinys, 172,
Dovydas, žydų karalius, 5,
Dranginytė Ona, kaunietė, 372, 404,
Droba Antantas, telšietis, 193,
Dubnikas Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Dulksnys Kazimieras, prelatas, Panevėžio vyskupijos valdytojas, 11, 19, 113, 137, 190, 228, 245, 246, 264, 317, 411,
Dumbliauskas Albinas, kun., 105,
Dunda Gerardas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Dutko Dimitrijus, pravoslavų šventikas, kalinys, 58,
Dziekan Antonis, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 221,

E
Efroimsovas, genetikos mokslų specialistas, 172,
Eretas Juozas, prof., 330,
Erodas, žydų karalius, 356,
Ežerinskas Stanislovas, kun., Telšių vyskupija, 359

F
Fabijanskas Jonas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Fedorčenko S. M., vyr. leitenante, 48,
Feri, genetikos mokslų specialistas, 172,
Filipčik Antonas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401,
Fillop-Milleris, rašytojas, 174, 175,
Filimonovas Aleksiejus, pulk., milicijos skyriaus viršininkas, 82, 83,

G
Gailiūnas A., teisėjas, Skuode, 140,
Gailius Kazimieras, kun., Švenčionių par. klebonas, Vilniaus arkivysk., 98, 102, 221, 401,
Gaižutis Bronislavas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Gaižauskas Pranciškus, kun., Kauno arkivysk., 16,
Gaivelis Molėtų IV kl. mokinys, 52,
Gajauskas Balys, Gulago kalinys, 49, 54, 108, 162, 189, 214, 279, 293, 330, 480,
Gajauskas Konstantinas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221,
Galijotas, palestimų stipruolis, 5,
Galustianas, Maskvos RRT skyriaus vedėjas, 203,
Galvydis Steponas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Gandhi Mahatma, Indijos kovotojas už laisvę, 156,
Garbinčienė Julija, Šačių gyventoja, 188,
Garjonis Antanas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Gardauskas, Raseinių saugumo viršininkas, 90, 160, 274, 371,
Garška Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Gasčiūnas Kazimieras, kan., Plungės klebonas, Telšių vyskupija, 50, 359,
Gastiūnas Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Garuckas Karolis, kun., buvęs Ceikinių klebonas, Helsinkio peržiūros grupės narys, 239,
Gasiūnaitė Stasė, mokytoja Kulautuvoje, 122,
Gasiūnas Jonas, kun., 328,
Gauronskis Anupras, kun., Telšių vyskupija, 360,
Gavėnaitė Monika, viduklietė, buv. Svarinsko šeimininkė, 92, 145, 160, 274,
Gauronskis Vincentas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Gedgaudas Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Gediminas, didysis Lietuvos kunigaikštis, 293,
Gedvila Jonas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Genys, Gardamo vargonininkas, 161,
Genutis Algis, kun., Telšių vyskupija, 359,
Germanas Edmundas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Gėtė, Wolfgang, vokiečių rašytojas, 30,
Giedra Domininkas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Giedraitis Juozapas Arnulfas, Žemaičių vyskupas, 14, 287,
Giedraitis Juozas, Panevėžio vyskupija, 19,
Giedraitis Martynas, vaivada, 287,
Giedraitis Merkelis, Žemaičių vyskupas, 287, 388,
Giedraitis Mykolas, palaimintasis, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 422,
Gimžauskas Bronislavas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Girdzevičius Jonas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Girėnas Stasys, lakūnas, 330,
Girnius Juozas, dr., filosofas, 152, 154, 420,
Girnius Kazimieras, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Gižinskas Leonardas, kun., 328,
Gylys Mykolas, kun., Čedasų par. klebonas, Panevėžio vyskupija, 19, 326,
Gylys Kazimieras, kun., Telšių vyskupija, 360,
Gylys Antanas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Glaveckaitė Asta, kybartietė, 39,
Glaveckaitė Edita, kybartietė, 39,
Gluoksniai, Garliavos I-os vid. mokyklos mokiniai, 29,
Gobis Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Golov V. B., prokuroras, 83, 84,
Golustjanas E. G., Klaipėdos raj. vyk. k-to sanitarijos skyriaus vedėjas, 433,
Gorbatskis, majoras, 201,
Gorbačiovas Michailas, Dr., TSKP sekretorius, 432,
Grabauskas Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Gražys Alfonsas,  kun.,  Sudeikių  par.  klebonas,  Panevėžio vyskupija, 19, 326,
Gražulis Antanas, kun., Prienų par. vikaras, 37, 62, 141, 366, 464, 465,
Gražulis Antanas, kolūkio vadovas, 122,
Gražulis Juozas, kun., Simno vikaras, vėliau šakių vikaras, 141, 370, 423,
Gražulis Petras, jaunuolis, 367,
Grebliauskaitė Jolanta, kaunietė, 169,
Griauslys V., kun. Šiluvos par. klebonas, 267,
Grigaitienė J., Kiauklių aštuonmetės mokyklos direktorė, 277,
Griganavičius Vytautas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Grigaitis Jonas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 222,
Grigulevičius J., knygos „Vatikanas — XX amžius" autorius, 198,
Grigaitis Jonas, kun., Vilniaus arkivysk., 99,
Grigaitis, Aukščiausiojo teismo pirmininkas, 365,
Grigas Robertas, kareivis, kovotojas už religiją, 201, 270, 272, 367, 368, 369,
Grimalis, inspektorius, 259,
Grinevičius Zigmas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Grinys, Vilniaus miesto prokuroras, 152,
Grišinas, Politbiuro narys, 417,
Griškaitienė Ona, įstaigos darbuotoja, 85,
Griškaitienė Ona, kybartietė, 41,
Griškaitytė Stasė, kybartietė, 41,
Griškevičiūtė Irena, Alytaus gamybinio mokymo meistrė, 381,
Griškevičius Petras, komunistų partijos generalinis sekretorius Lietuvoje, 7, 28, 90, 99, 100, 218, 272,
Grubliauskas Jurgis,   Miroslavo apylinkės pirmininkas, 440,
Grūdienė, Josvainių apylinkės sekretorė, 25,
Gruodis Stanislovas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Grušis, Šiuparių kaimo kolūkietis, 258, 259, 261,
Gružauskas   Antanas,   kun.,   Panevėžio   vyskupija,   Alytaus vikaras, 19, 61,
Gudanavičius Gustavas, kun., iš Žagarės, 16, 123,
Gudonis, Šimonių vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 300,
Gudonytės Rūta ir Julita, Kiauklių mokyklos mokinės, 277,
Gudžiūnas, Kybartų vyk. k-to pirmininkas, 289, 337, 400,
Guobė, skardžius, 414,
Guobytė Gita, Molėtų I-sios vid. mokyklos III a kl. mokinė, 381,
Gurskis Gintas, šakių par. vargonininkas, 301,
Gutauskas Algirdas, kun., Vilniaus vyskupijos valdytojas, 11, 62, 113, 137, 184, 192, 291, 305, 354,
Gutauskas Jonas, kun., 328,
Gutauskas Klemensas, kun., Panevėžio vyskupija, 19, 247,
Gustas, kun., 135,
Gustaitis A., monsinjoras, 102,
Gustaitis A., kun., Kučiūnų bažnyčia, 474,
Gustaitis Vytautas, kun., Vilkaviškio par. vikaras, 254, 465,
Guzevičius, komunistų veikėjas, 154,

H
Hitleris Adolfas, Vokietijos kancleris, nacių partijos   įkūrėjas, žiauriausas diktatorius, 74, 104,

I
Iešmantas Gintautas, Gulago kalinys, 49, 54, 108, 162, 214, 275, 276, 279, 330, 383, 441,
Ignotas, LTSR Aukščiausiojo Teismo pirm-ko pavaduotojas, 63, 425,
Ignotienė Jadvyga, telšietė, 187,
Ikamas Gaudentas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Ylius   Antanas,   kun.,  Joniškio   bažnyčios  altarista,  Kauno arkivysk., 16,
Ilskus Jonas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Ilinčius Stanislovas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Imbras Antanas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Indriūnas Juozas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Inkratas Vincas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Insoda Vytautas, kun., šakių par. vikaras, 268,
Ivanauskas Antanas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Ivanauskas A., Alytaus miesto Liaudies deputatų tarybos vyk. k-to narys, 366,
Ivanovskis Tadas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,

J
Jablonskienė Aleksandra, Šačių gyventoja, 188,
Jadviršis Konstantinas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Jagminas Leonardas, kun., Skaisgirio klebonas, Kauno arkivyskupija, 16, 89,
Jakaitis Kleopas, kun., Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios k., Kauno arkivysk., 16, 471, 472,
Jakas Edmundas, saugumietis, 151, 152,
Jakštas, Molėtų I-sios vid. mokyklos direktorius, 381,
Jakštienė, Šačių vid. mokyklos direktorė, 188,
Jakutis Aleksandras, kun., Telšių vyskupija, 359,
Jakutis Ignas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401,
Jakutis Paulius, kun., 328,
Jalinskas Vincas, Lazdijų par. klebonas, 35, 36,
Janauskas Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Jancevičienė, Skaudvilės vid. mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 253,
Jančiauskas, Kauno 26-tos vid. mokyklos direktorius, 149,
Jančys Alfonsas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Jančiūtė Nijolė, kviestinė, vilnietė, 153,
Jankevičius Povilas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Jankus, Telšių vyk. k-to pirm. pavaduotojas, 52,
Jankauskaitė Janina, Pabaisko apylinkės sekretorė, 439,
Jankus Pijus, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221,
Janulis Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 19, 247,
Janukonis Antanas, Paveisininkų k. gyventojas, 195,
Janulis Anastazas, politinis kalinys, grįžęs iš Gulago, 26, 27, 28, 49, 153, 154, 166, 352, 353,
Januška R., prokuroro pavaduotojas, 148,
Jarmala, apylinkės inspektorius, milicijos vyr. leitenantas, 272,
Jaroslavskis, knygos „Apie religiją" autorius, 197,
Jasas Petras, kun., Telšių vyskupija, 359,
Jasiulytė J., Gižų bažnyčios vargonininkė, 465,
Jasiūnas Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Jaškūnas Henrikas, Gulago kalinys, 49,
Jašmontaitė Stefanija, kaunietė, 45,
Jatulis Jonas, kun., Antalieptės klebonas, Panevėžio vyskupija, 19, 319,
Jaugelienė Monika, kunigo motina, 42,
Jaugelis Virgilijus, kun., miręs, 42, 88, 166, 265, 266, 372,
Jaura Nikodemas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 222,
Jauniškis Bronius, ateistas, 109, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
Jaura Bronius, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221,
Jegorovas S. S., sentikių aukščiausios tarybos pirm., 137, 138,
Jekas Edmundas, Šiaulių KGB saugumietis, 370,
Jekaterina II, Rusijos carė, 104,
Jeskelevičius Vytautas, kun., Vilniaus arkivysk., 99, 221, 401,
Jobas, Šventame rašte aprašytas, 275,
Jogaila, Lenkijos ir Lietuvos karalius, 285, 286,
Jokubauskas Antanas, kun., Pociūnėlių klebonas, 16, 23, 61, 62, 225, 229, 230, 231, 266, 305, 306, 423, 424, 465, 473, 476,
Jokubauskas Feliksas, kun., 328,
Jokubauskas Eugenijus, kun., Kauno arkivysk., 16,
Jokubynas Kęstutis, buvęs politinis kalinys, gyvenąs Kanadoje, 186,
Jonaitis P., tardytojas, 152, Jonaitis Petras, kun., 328,
Jonas Paulius II, popiežius, 6, 48, 99, 109, 111, 114, 118, 215, 217, 329, 372, 394, 460, 461,
Jonas, palaim. Mykolo Giedraičio nuodėmklausys, 284,
Jonulis, klaipėdietis, 415,
Jonuška, Kapsuko (Marijampolės) Kultūros mokyklos direktorius, 212,
Jotauta, milicijos kapitonas, 146, 147,
Judikevičiūtė Janina, marijampolietė, 62, 63, 67,
Judas, išdavęs Kristų, 394, 395, 396, 397,
Juodelis Jonas, kun., šv. Petro ir Povilo bžn. klebonas, Panevėžio vyskupija, politinis kalinys, 19, 247, 319,
Juodelis Mykolas, kun., buvęs Biržų par. klebonas, politinis kalinys, 319,
Juodgalvis Juozas, kun., Vilniaus arkivysk., 221,
Juozapas, šventasis, 352,
Juozėnas Povilas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Juozėnas, RRT įgaliotinio pavaduotojas, 117, 248, 336,
Juozevičius Juozas, kun.,   328,
Jurevičienė Genutė, telšiškė, 187,
Jurevičienė Loreta, Meč. Jurevičiaus žmona, 179,
Jurevičius Mečislovas, Gulago kalinys, 108, 166, 179, 277,
Jurgaitis Antanas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Jurgelevičiūtė Jolanta, Rokiškio kultūros mokyklos mokinė, 210, 211,
Jurgaitis Jonas, kun., Naujamiesčio par. klebonas, Panevėžio vyskupija, politinis kalinys, 19, 319,
Jurgutis Antanas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Jurkovlianec Pavelas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 221,
Juška  Antanas,  kun.,  Švedriškės  par.   klebonas,  Panevėžio vyskupija, politinis kalinys, 19, 319,
Juška Antanas, kun., Cicero, IL, 328,
Juška Arvydas, Kelmės gyventojas, 52, 53,
Juškevičius, Kėdainių raj. vyk. kom. pav. 25,
Juškys Izidorius, kun., Telšių vyskupija, 360,
Juškys Vladislovas, kun., Telšių vyskupija, 359,

K
Kadys Stanislovas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Kadys Vytautas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Kadžius   Alfonsas,   kun.,   Avilių   par.   klebonas,   Panevėžio vyskupija, politinis kalinys, 19, 320,
Kaivanas, evangelikų vyskupas, 137,
Kairys Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Kairys, inspektorius, 209,
Kakarieka Stanislovas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401,
Kaknevičius Juozas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Kalakauskis, Viešvėnų gyventojas, 270,
Kalanta Romas, susideginęs jaunuolis, 186,
Kalašnikovas, saugumietis, 372,
Kalinauskas Leonas, kun., Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narys, Josvainių klebonas, 5, 16, 23, 25, 62, 87, 145, 150, 309, 426, 465, 474, 475,
Kalvaitytė Jolanta, Kapsuko (Marijampolės) Kultūros mokyklos mokinė, 212,
Kanaverskis Juozapas, kun., 329,
Kanišauskas Alfredas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 222,
Kantietis Jonas, šventasis, 285,
Kaivanas, evangelikų vyskupas, 463,
Kapestranas Jonas, pranciškonas, vėliau šventasis, 285,
Kaplanaitė Jūratė, Viduklės vid. mokyklos XI b kl. mokinė, 206, 207,
Kapočius Vytautas, kun., Spitrėnų par. klebonas, Panevėžio vyskupija, 19, 300, 301,
Karaliūnas, Zibalų apylinkės pirmininkas, 277,
Karaliūtė Aušra, kybartietė, 39,
Kardelis Jonas, kun., Vilniaus arkivysk., 99, 221, 401,
Kariačka Zenonas, kun., politinis kalinys, miręs 1954 m., 320,
Karosas Mykolas, kun., Šeduvos par. klebonas, politinis kalinys, 317,
Karosienė, Skaudvilės vyk. k-to sekretorė, 253,
Karpešenko, genetikos mokslų specialistas, 172,
Karsavinas, prof., Gulago kankinys, 172,
Karuža, Šimonių apylinkės pirmininkas, 300,
Karvauskas Karolis, bažnytinio k-to pirmininkas, 314, 315,
Kasparevičienė, Šakių rajono pirmininko pavaduotoja, 247, 248, 268, 301, 370,
Kaškevičius Aleksandras, kun., šv. Dvasios bažn. klebonas, Vilniaus arkivysk., 98, 184, 222, 401,
Katinas Juozapas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Kaubrys, Kaišiadorių raj., vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 429,
Kauneckas Jonas, kun., Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narys, Skaudvilės par. klebonas, 4, 12, 61, 62, 87, 253, 254, 266, 269, 270, 273, 359, 465,
Kauneckas J., knygos „Prelatas Olšauskis" autorius, 365, Kaušienė, mokyt., 126,
Kavaliauskienė Ona, Kybartų par. valytoja, 38, 88,
Kavaliauskas, saugumietis, 24,
Kavaliauskaitė, Molėtų IV b kl. mokinė, 51,
Kazalupskas Juozas, 75, 80, 84,
Kazėnas Stanislovas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Kazimieras, šventasis, Lietuvos globėjas, 10, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 138, 142, 162, 168, 169, 170, 185, 211, 215, 218, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 231, 232, 234, 245, 283, 284, 285, 286, 291, 297, 302, 305, 306, 329, 330, 372, 378, 388, 421, 423, 461,
Kazimierčikas Stanislovas, palaimintasis, 285,
Kazlauskas Algis, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401,
Kazlauskas Antanas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Kazlauskas Jonas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Keina Algimantas, kun., TTGKK narys, Valkininkų par. klebonas, Vilniaus arkivyskupija, 62, 64, 98, 190, 221, 273, 307, 308, 309, 354, 401, 421, 465,
Keleris, kun., Frunzės klebonas, 106,
Kelmelienė Dana, vilkaviškietė, 43,
Kelmelis Antanas, vilkaviškietis, 43,
Kelpšas Saulius, garliavietis, 42, 157, 158, 419,
Kemėšis Fabijonas,  kun., politinis kalinys, miręs 1954 m. Rusijoje, Panevėžio vyskupija, 324,
Kerbedis, Padubysio kolūkio pirmininkas, 193, 381,
Kereišis Gintas, Kybartų m. policijos pareigūnas, 41,
Kerpauskas Anicetas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Keršulis Lionginas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Kibildis Jonas, kun., J. Matulionio giminaitis, 292,
Kiela Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Kieliauskas, Nevarėnų partinės organizacijos sekretorius, 191,
Kietis Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Kilaitė Zofija, ligonė, 89,
Kimas, majoras, 201,
Kinčiūtė Zita, 89,
Kindurys Kazimieras, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 221, 401,
Kipas Jonas, vienuolis, jėzuitas, 131, 133, 134, 135,
Kireilis Fabijonas, kun., U.S.A., 328,
Kirkilas Mykolas, kun., 328,
Kisielius Anicetas, kun., Pakruojo par. klebonas, Panevėžio vyskupija, 19, 473,
Kizas, RRT įgaliotinio atstovas, 428, 429,
Klebonas Vincentas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Kleiseris, jėzuitų archyvo direktorius Olandojoje, 174, 175,
Klezys Povilas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Klimavičius Alfonsas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Klimavičius Algaudas, Gižų komjaunuolis nusikaltėlis, 298, 299,
Kojelavičius Albertas, istorikas, 285,
Kojelavičius Vijūkas, istorikas, 173,
Kolka, 272,
Kolsova, genetikos mokslų specialistė, 172,
Komaras Zigmas, 287,
Končius Aleksas, kun., Vilniaus arkivysk., 221,
Kondrusevičius Tadeušas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 221,
Kovaliovas Sergiejus, Gulago kalinys, 54, 108, 162, 214, 279, 330, 415,
Krainova Irena, kapitonė Gulage, 376,
Krasauskas Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Kražauskas P., kun., Liubavo par. klebonas, 475,
Kremenskas Vladas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Krikščiūnas Romualdas, Panevėžio buv. vyskupas, 23,
Kriščiukaitis Petras, kun., dirbęs Dušambėje, Ryliškių par. klebonas, 106, 266,
Krikštonaitis   Stanislovas,   kun.,   Vabalninko  par.  altarista, politinis kalinys, miręs 1980 m., Panevėžio vyskupija, 320,
Kriščiukaitis Kastytis, kun., 422,
Krikštanas, Radviliškio raj. vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 306,
Kringelis, Viduklės, apylinkės pirm., 145,
Krivickas Jonas, kun., 328,
Kryževičienė Elena, buvusi kalinė, 93,
Krumpliauskas Stanislovas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Kubiliauskytė, tardytoja, 45,
Kuczynski S., kun., svečias iš Baltarusijos, 222,
Kučingis Antanas, operos dainininkas, 162,
Kučinskas Povilas, kun., Vilniaus arkivysk., 221,
Kudirka Simas, buv. Gulago kalinys, 49,
Kulys, administracinės komisijos narys, 140,
Kulvietis Edmundas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 99, 221,
Kulak Kazimieras, kun., Vilniaus arkivysk., 221,
Kukta Jonas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401,
Kunišauskas Alfredas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 401,
Kuodis A., Viduklės vid. mokyklos direktorius, 207,
Kuodytė Julija, kaunietė, 92,
Kupčiūnaitė Zita, 89,
Kurojedovas, TSRS Ministrų tarybos įgaliotinis, 201, 202, 204, 312, 356,
Kurpavičius R., tardytojas, 188,
Kurtinaitytė Teresė, darbininkė, kaunietė, 372,
Kuzmickas Petras, kun., Smilgių par. klebonas, Panevėžio vyskupija, politinis kalinys, 19, 247, 320,
Kvedarauskas Rapolas, kun., raudonarmiečių nužudytas 1945 m., Panevėžio vyskupija, 325,
Kvietkovski Juzefas, kun., Vilniaus arkivysk., 221,

L
Labakojis Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Labukas-Matulaitis Juozapas, Kauno vyskupas, 23,
Lamanas Juozapas, kun., Linkuvos altarista, politinis kalinys, miręs 1959 m., Panevėžio vyskupija, 320,
Lankelis Stasys, Varėnos raj. vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 307, 308,
Lapė Alfonsas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Lapienienė Elena, vilnietė, 153, 404, 405,
Lapienis Vladas, Gulago kalinys, 49, 152, 153, 154, 166, 200, 283, 292, 333, 372, 383, 404, 405, 441,
Lapinskas Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Lapinskas, čekistas, 52,
Lapinskienė, Kelmės raj. vyk. k-to pirmininko pavaduotoja, 362, 363,
Latakas Bronislovas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Lauciuvienė, Administracinės komisijos narė, 140,
Laukelis, vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 192,
Laukienė, Alytaus   miesto vyk. k-to pirmininko pavaduotoja, 365,
Lauraitis, V., docentas, 170,
Laurenčiukas Juozapas, kun., Užpalių par. altarista, politinis kalinys, miręs 1969 m., Panevėžio vyskupija, 320,
Laurinavičius Bronius, kun., Adutiškio klebonas, saugumo agentų pastumtas po sunkvežimiu, 101, 378,
Lauriūnas Jonas, kun., Linkmenų par. klebonas, Vilniaus arkivyskupija, 98, 102, 145, 190, 221, 266, 354, 369, 401,
Leipus, tardytojas Raseiniuose, 160,
Leita A., Klaipėdos raj. vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 258, 260, 435,
Lelienė J., Alytaus m. Liaudies deputatų tarybos vyk. k-to sekretorė, 366,
Leninas, Sovietų sąjungos kūrėjas, kruvinasis diktatorius, 155, 197, 256,
Leonavičius, Šiaulių miesto ir rajono prokuroras, 364,
Lepeckienė, administracinės komisijos narė, 140,
Lepesinskaja, genetike, 172,
Letukas Stanislovas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Levickis, genetikos mokslų specialistas, 172,
Levulis, prokuroras, 300,
Lideikis Aloysas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Lydys Stasys, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 267,
Liepa Petras, kun., buvęs Geidžiūnų par. klebonas, žuvęs 1952 m. tremties lageryje, Panevėžio vysk., 324,
Liesis Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Lygnugaris Petras, kun., Telšių vyskupija, 359,
Lileika Antanas, kun., Kauno arkivysk.,   16,
Lileikis, Šilalės švietimo skyriaus vedėjas, 149,
Liniauskas, tardytojas, 86, 90, 91, 152, 153, 154,
Linkevičius Petras, kun., Telšių vyskupija, 359,
Lipniūnas Alfonsas, kun., nacių kankinys, miręs 1945 m., Panevėžio vyskupija, 325, 437,
Lysenka, sovietinis „mokslininkas", 125,
Liubonas Petras, kun., Kauno arkivysk., 16,
Liubšys Antanas, kun., Bartininkų par. klebonas, 36, 37,
Liuima V., klierikas, 420,
Liukas Rapolas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Liutkevičius Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Liutvinas P., kun., Aukštosios Panemunės bažnyčia, 473,
Lozoraitis Stasys, Lietuvos diplomatas, 336,
Ložienė, Skuodo raj. vyk. k-to pirmininko pavaduotoja, 427,
Lučkaitis, kooperatyvo pirm. pagalbininkas, 129,
Lukoševičius Alfonsas, kun., 329,
Lukošiūnas Leonas, kun., 328,
Lukšas Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Luote A., klierikas, 420,
Luožienė, vyk. k-to pirmininko pavaduotoja, 188, Luzgauskas Vladas, kun., Kauno arkivyskupija, 16,

M
Macelis Kazimieras, kun., Telšių vyskupija, 360,
Mackevičius Romualdas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Mackevičius, milicijos pareigūnas, 145,
Mačiulaitienė Nastutė, Kybartų taupomosios kasos darbuotoja, bažnytinio k-to kasininkė, 38, 85,
Mačiūta Petras, kun., Kauno arkivysk., 16,
Maigys Alvydas, Molėtų I-sios vid. mokyklos III a kl. mokinys, 381,
Maironis, lietuvių tautinio atgimimo poetas, 177, 393,
Makštutis, Alytaus vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas ir šviet. skyriaus vedėjas, 116, 141, 142, 213, 266, 313, 314, 315,
Malachovski Silvestras, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221,
Maleckis Juozas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Maliauskas Antanas, prof., 174,
Mališkaitė Bernadeta, kybartietė, 38, 87, 88,
Mališkienė Matilda, Kybartų darbininkė, 38,
Mameniškis Algirdas, Utenos bažnytinio k-to pirmininkas, 303,
Mantvydas Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Marazaitė Laimutė, Kauno XV vid. mokyklos   V kl. mokinė, 209, 210,
Marcinkevičius, Vilniaus saugumo tardytojas, 35, 36, 38, 39,
Marcinkevičius Justinas, rašytojas, 33,
Marčenka, majoras, 201,
Marečionis Vytautas, Raguvos vid. mokyklos direktorius, 278,
Margevičius Petras, kun., buvęs Briškių par. klebonas, nukankintas Rusijos kalėjimuose, Panevėžio vyskupija, 324,
Margis J., religinis aktyvistas, Gulago kalinys, 466,
Markaitis Aleksandras, kun., Kauno arkivysk., 16,
Markauskaitė Rūta, Kiauklių mokyklos mokinė, 277,
Markevičius Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 19,
Markevičius Stasys, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401,
Marozas Antanas, traktorininkas, 193,
Marozas Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Martinaitis Jeronimas, šakių bažnytinio k-to pirmininkas, 301, 370,
Martinaitis Juozapas, šakių bažnytinio k-to narys, 370, Martinaitis, eigulys, 259,
Martinkus Petras, kun., Kauno arkivysk., 16,
Masalskis, Vilkaviškio saugumietis, 43,
Masilionis Pranciškus, kun., 405, 406, 419,
Masys Aleksandras, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Masilionis Stanislovas, kun., Salako par. klebonas, politinis kalinys, miręs, Panevėžio vyskupija, 320,
Masys Vytautas, kun., Gružių par. klebonas, Panevėžio vysk., 20, 326,
Masytė Vilė, kaunietė, 169,
Matelionis  Juozapas,   kun.,   Utenos   par.  altarista,  politinis kalinys, Panevėžio vyskupija, 320,
Matulaitis Jurgis, Vilniaus arkivyskupas, palaimintasis, 14, 68, 113, 146, 394, 397,
Matulaitis Pranciškus, kun., Kauno arkivyskupija, 16,
Matulevičius Jonas, saugumietis, 91, 92, 144, 157, 158, 168, 169, 189,
Matulevičius Juozas, kun., Simno par. klebonas, 141, 329,
Matulionis Jonas Kastytis, kun., Kybartų vikaras, politinis kalinys, 21, 90, 91, 185, 221, 223, 283, 288, 290, 291, 300, 330, 331, 334, 337, 338, 339, 358, 359, 367, 370, 383, 396, 398, 399, 402, 421, 423, 425, 427, 428, 430, 440, 441, 468,
Matulionis Teofilis, arkivyskupas, kankinys, 14, 166, 236,
Matulis Jonas, kun.,Gulbinėnų par. klebonas, buvęs politinis kalinys, mirė 1964 m., Panevėžio vyskupija, 321,
Matulis Juozapas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Mažeika Leonas, kun., buvęs Pamūšio par. klebonas, bolševikų nužudytas 1981 m., Panevėžio vyskupija, 325,
Mažeikaitė Sakalauskienė Liudvika, kaunietė, 128,
Maželis Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Maželis Petras, Telšių vyskupas, 181,
Meilus Petras, kun., Kauno arkivysk., 16,
Meiženis Faustas, 269,
Merčaitytė Lina, Kapsuko (Marijampolės) Kultūros mokyklos mokinė, 212,
Merčaitienė Genė, Merčaitytės motina, 212,
Meilus Kazys, kun., Vilniaus arkivysk., 99, 221, 401,
Mėlynauskaitė Marija, telšietė, 268,
Menčinskienė, kybartietė, 38,
Merkelienė, Vidsodžio aštuonmetės mokyklos vedėja, 316,
Merkevičius, Kybartų vid. mokyklos X kl. mokinys, 208,
Merkevičius, Kapsuko raj. vyk. k-to pirmininkas, 51,
Merkys Alfonsas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 221, 401,
Merliūnas Petras, kun., Telšių vyskupija, 359,
Meškauskas Anicetas, kun., Raguvos par. altarista, politinis kalinys, miręs 1979 m., Panevėžio vyskupija, 321,
Meškauskienė M., komunistų veikėja, 154,
Meškėnas, Molėtų IV kl. mokinys, 52,
Mickevičienė, teisėja, 298,
Mickevičius Juozas, skyriaus viršininkas, 41,
Mikalauskas, Nevarėnų vyk. k-to pavaduotojas, 192,
Mileika Aleksandras, kun., Vyžuonių par. klebonas, politinis kalinys, miręs 1944 m., Panevėžio vyskupija, 322,
Mikelinskas Kazimieras, kun., Alantos par. altarista, politinis kalinys, miręs 1957 m., Panevėžio vyskupija, 321,
Mikličienė Alma, kaunietė, 92,
Miklovas Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Mikolaitienė, Viduklės vid. mokyklos mokytoja, 206,
Mikulėnas Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Mikutavičius Ričardas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Mikutis Petras, kun., Kauno arkivysk., 16,
Milius, ryliškietis, 313,
Mikutavičius Vytautas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Miškinis Julijonas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Mildažytė Vaiva, Molėtų I-sios vid. mokyklos III a kl. mokinė, 381,
Mintaučkis, kun., 420,
Minauris, ateistų vadas Olandijoje, 131, 132,
Miniotas Vytautas, žurnalistas, 297,
Misiūnienė Sofija, 133,
Misiūnas Juozas, 131, 132, 133,
Misiūnas, aukščiausiojo teismo pirmininkas, 249, 250,
Miškinis Algirdas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Miškinis Povilas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Mitrikas Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Mizaras Romualdas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Močius Algirdas, kun., Siesikuose, Kauno arkivysk., 16, 465,
Mockuvienė S., Valstiečių laikraščio ir Tiesos korespondentė, 18, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 119, 123,
Mockuvienė, telšietė, 268, Mockus, mokytojas, 145,
Molis Konstantinas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401,
Molotovas, buvęs sovietų užsienio reikalų komisaras, 125,
Morkūnienė, liudininkė, 372,
Morkūnas Jonas, kun., Vilniaus arkivysk., 222,
Morkūnas M., laikraščio „Lenino keliu" bendradarbis, 303,
Morkvėnas, Prienų vyk. k-to pirm. pavaduotojas, 117,
Motekaitis Vytautas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Motiejūnas Vladas, „Medvilnės" kombinato viršininkas, 311,
Mozė, žydų tautos pranašas, 237,
Mozūras Kazimieras, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Murauskas, prokuroras, 404,
Murauskas, klaipėdietis, 415,
Musolinis, fašizmo įkūrėjas, Italijos diktatorius, 198,
Musteikis Leonardas, kun., 328,

N
Nacienė, Raseinių vyk. k-to pirmininkė, 371,
Nagulevičius Juozas, kun., Naujamiesčio par. altarista, Panevėžio vyskupija, politinis kalinys, 20, 321,
Naikauskienė Nijolė, kviestinė, 46,
Narbutas Titas, kun., miręs JAV, 328,
Narušis Algirdas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, 471,
Našlėnas-Kerbelis Petras, kun., 469,
Našlėnas Petras, kun., Telšių vyskupija, 62, 145, 300, 359,
Naudžiūnas, ryliškietis, 313,
Navickas Zenonas, kun., 391,
Nausėdas, Garliavos I vidurinės mok. direktorius, 28,
Nausėdienė Petronė, kaunietė, 92,
Navickaitė Bronė, skuodietė, 187, 188,
Navickaitė Genovaitė, marijampolietė, 62, 138, 146, 147, 148, 212,
Neciunskas Z., kun., 27,
Neigi A.M., rašytojas, 46,
Nemeikšis Bronius, kun., Kauno arkivysk., 16,
Neniškis Longinas, kun., Duokiškio bažnyčia, Panevėžio vyskupija, 20, 474,
Nestiukas Leonidas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, Nistelis, architektas, 408,
Nykštas Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Norkūnas Juozas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 99, 222, 475,
Norkūnas Napoleonas, kun., Vilniaus arkivysk., 99,
Novickis Vladislovas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 221, 401,

O
Obremski Jusefas, kun., monsinjoras, Vilniaus arkivyskupija, 98, 221, 354,
Olšauskas Juozapas, prelatas, Telšių vyskupija, 191, 359,
Olšauskis Konstantinas, kun., 365,
Olšauskas, teisininkas, 143,
Olšauskas, RRT įgaliotinio pavaduotojas, 422, 425, 426,
Orentas Aloyzas, kun., Telšių vyskupija, 360,

P
Paberžis Ignas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 99, 221,
Pacas Feliksas, 281,
Pačinskas Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 193, 359,
Pakala V., ryliškietis, 313,
Pakalka Nikodemas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 221, 436,
Pakalnis, milicijos darbuotojas, 302,
Pakalniškis Jonas, kun., Telšių vyskupija, 24, 359,
Pakamanis Algirdas, Žarėnų-Latvelių par. klebonas, Telšių vyskupija, 263, 264, 359,
Pakrosnevičienė, Vilkaviškio raj. švietimo skyriaus inspektorė, 209,
Palaimienė, darbovietės vedėja, 159,
Paliauskaitė Genovaitė, vaikų katekizatorė, Vilkaviškyje, 254,
Paliokas Algis, kun., 469,
Palšis Petras, kun., Skuodo par. klebonas, Telšių vyskupija, 359, 424, 475,
Paliukas Jonas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Paltanavičius Albinas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Paltarokas Kazimieras, Panevėžio vėliau Vilniaus vyskupas, 232, 408,
Papečkys, VRS viršininkas, 298,
Paplauskas, Kupiškio raj. vyk. k-to pirmininkas, 407, 409, 412, 415,
Pasiliauskas Algirdas, Gižų par. klebonas, 298, 299,
Paškevičienė, tardytoja, 179,
Paškevičius Rimantas, Molėtų I-sios vid. mokyklos III a kl. mokinys, 381,
Patackas Algimantas, 63,
Patiejūnas Zenonas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221,
Paukštytė Veronika, 89,
Paulaitis Petras, Gulago kalinys, 49, 204, 352, 426,
Paulauskas Ignas, Viduklės bažnyčios k-to pirm., 159-60,
Paulauskas Jonas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Paulionis Edmundas, kun., Daugėliškio par. Vilniaus arkivyskupija, 98, 62, 221, 401, 472,
Paulius, šventasis apaštalas, 6, 235, 387,
Povilonis Liudas, Kauno arkivyskupas, 14, 22, 113, 114, 137, 138, 228, 267, 269, 297, 305, 311, 312,
Pečeliūnas Povilas, Gulago kalinys, 49, 54, 108, 162, 214, 276, 279, 374, 383, 441,
Pečkevičius S., vilnietis, 184, 185,
Pelešynas Steponas, kun., Adomynės par. klebonas, buvęs politinis kalinys, Panevėžio vyskupija, 20, 321,
Perednis, Ukmergės rajono vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 310,
Pesliakas Vytautas, kun., Kauno arkivysk., 16, Petkevičius M., kun., 420,
Petkevičius Vladas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Petkus Viktoras, Gulago kalinys, Lietuvos Helsinkio grupės steigėjas, 46, 54, 93, 108, 162, 166, 214, 279, 293, 330, 352, 441,
Petraitienė A., Alytaus miesto Liaudies deputatų tarybos vyk. k-to narė, 141, 366,
Petraitis Petras, kun., Kauno arkivysk., 16,
Petras, šventasis apaštalas, 6, 387,
Petrėnas Jonas, kun., 328,
Petrauskas Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Petrauskas Jonas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Petrauskas Martynas, kviestinis, 272,
Petrauskas, majoras, čekistas, 372,
Petravičius Mykolas, kun., Dubičių par. klebonas, 62, 98, 192, 221, 401,
Petrikas Konstantinas, kun., Telšių vyskupija, 359, 428, 471,
Petryla Gintautas, 269,
Petronaitis Antanas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Petronis Alfonsas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 401,
Pijalgauskas Henrikas, kun., Velykių par. klebonas, politinis kalinys, miręs 1978 m., Panevėžio vyskupija, 322,
Pilelis, majoras, tardytojas, 86, 372,
Pilka Steponas, kun., Labūnavos par. klebonas, Kauno arkivysk., 17, 149,
Pinkauskaitė Rasa, Padubysio gyventoja, 7 m. amžiaus, 381,
Pipynė G., Gižų komjaunuolis nusikaltėlis, 298, 299,
Pipiras Albinas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Pilka Jonas, kan., Gelvonų par. klebonas, 248, 475,
Platinskas Vincas, LTSR Saugumo darbuotojas, 345, 346, 348, 353,
Platonas, senovės graikų filosofas, 356,
Plumpa-Pluira Petras, Gulago kalinys, 49, 204,
Plioraitis Ignas, kun., Kapčiamiesčio klebonas, 183, 368, 465,
Pocevičius, saugumietis, 188,
Počai Sigita, Asta, Reda, Arvydas, kybartiečiai, 39,
Počebutas, astronomas Vilniuje, 173,
Počiulpis Aleksandras, kun., Kauno arkivysk., 17,
Poderis Juozas, kun., 469,
Pogoželskas G., LTSR prokuratūros jaunesnysis teisininkas, 291,
Polikaitis Vaclovas, kun., Kauno arkivysk., 17,
Polkaitė Elvyra, Kiauklių mokyklos mokinė, 277,
Polkas Juozas, Kiauklių mokyklos mokinys, 277,
Polkienė Ona, Kriauklių gyventoja, 278,
Poltorackas, partorgas, 313,
Pomariovas, gydytojas, 276,
Popieliuška J., kun., nužudytas lenkų saugumo, 333, 364,
Poška Tadas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Poškus Juozas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 99, 221,
Povilanskis Benediktas, kun., Kauno arkivysk., 17,
Požėla Vladas, kun., Kauno arkivysk., 17,
Poznyševas S. V., Maskvos un-to prof., 155,
Pranciškus, šventasis, 397,
Pranevičius  Jonas,   kun.,   Utenos  par. klebonas,  Panevėžio vyskupija, 20, 247, 302,
Praniškis Jonas, vienuolyno provinciolas, 285,
Pranka Juozas, kun., Vilniaus vyskupija, 221,
Pranskietis Augustinas, kun., Šeduvos par. altarista, Panevėžio vyskupija, buvęs politinis kalinys, 20, 321,
Pranskietis Vincas, kun., Kauno arkivysk., 17,
Pranskūnas Povilas, kun., Kauno arkivysk., 17,
Pratkelis Leopoldas, prel., Rozalimo par. klebonas, politinis kalinys, 317,
Preikšas Juozas, kun., Vilkaviškio par. klebonas, 254,
Pridotkas Alfonsas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Prielgauskas Kazimieras, kun., Telšių vyskupija, 359,
Prieskienienė Angelė, Raitininkų apylinkės pirmininkė, 313, 314,
Prusevičius, „Nemuno" kolūkio pirmininkas, 313,
Pudžemys Adolfas, kun., Telšių vyskupija, 359, 428,
Puidokas Donatas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 401,
Pukėnas Kazimieras, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401,
Puidokas Juozas, kun., Vilniaus arkivysk-, 98, 221,
Puidokas Klemensas, kun., Telšių vyskupija, 359,
Puidokas Stanislovas, kun., Vilniaus vikaras, Vilniaus arkivysk., 98, 101, 221, 401, 465,
Pūkas Vytautas, kun., Kavelių klebonas, Vilniaus arkivysk., 98, 149, 221, 401,
Pukenis Robertas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Puodžiukas, mokytojas, kalinys, 157, 404,
Puriuškis Izidorius, kun., šv. Petro ir Povilo bažn.   altarista, Panevėžio vyskupija, buvęs politinis kalinys, 20, 322,
Purlys Petras, kun., Vilniaus arkivysk., 99, 221, 401,
Pušinis, Religijų reikalų tarybos įgaliotinis, 313, 314, 315, 408, 409, 410, 411,
Puzaras Petras, kun., Tauragės dekanas, Telšių vyskupija, 23, 103, 359,
Puzonas Rokas, kun., Kiauklių par. klebonas, 62, 248, 278, 304, 334, 345, 354, 371, 372, 392, 421, 422, 423, 429, 430, 431, 464, 465,

R
Rabašauskas Vladas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Rabikauskas Paulius, kun., prof., 169,
Racevičius Bronius, kun., Telšių vyskupija, 359,
Račaitis Jonas, kun., Kauno arkivysk., 17,
Račiūnas Pranas, kun., Alytaus klebonas, 139, 141, 365, 366,
Radomskis Lukijanas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 221,
Radzevičius Vytautas, kun., Kauno arkivysk., 17,
Radvila Jurgis, kardinolas, 286,
Radveikis Vladas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Ragažinskas Paulius, kun., 328,
Raižytė Aldona, kaunietė, Vaikų darželio Nr. 46 auklėtoja, 91, 92, 158, 189, 440,
Rakauskas Jonas, kun., Kauno arkivysk., 17,
Rakickas Juozapas, Šakių bažnytinio k-to narys, 370,
Ramanauskas Pranciškus, Telšių vyskupas, tremtinys, 14, 166, 245,
Ramanauskas Vaclovas, kun., Kauno arkivyskupijos Kėdainių klebonas, 17, 25, 475,
Ramanauskas, tardytojas, 186,
Rameikis Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Rasilienė A., 154,
Raščius Pranciškus, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Ratalė Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Rauda Petras, kan., kankinys, buv. Utenos gimn. direktorius, 245, 264, 317,
Raudienė Rūta, Gargždų gyventoja, 255,
Raukys, čekistas, 158,
Razmantas Juozapas, kun., Žalpių klebonas, Telšių vyskupija, 17, 361,
Reinys Mečislovas, vyskupas, kankinys, 14, 166, 172,
Rekašius  Liudvikas,  kun.,   Dapšionių  par.  administratorius, politinis kalinys, miręs 1966 m., Panevėžio vyskupija, 322,
Rekunkovas A.M., TSRS generalinis prokuroras, 416,
Rembrandtas, dailininkas, 45,
Repšys Ričardas, kun., 265, 392, 469,
Riauba Antanas, kun., buvęs Burbiškio par. klebonas, žuvęs 1949 m. Sibiro tremtyje, Panevėžio vyskupija, 324,
Ribokas Jonas, kombinato vairuotojas, 310, 311,
Ribokas, vyk. k-to sekretorius, 300,
Ričkus Antanas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Rimkus Kazimieras, kun., Telšių vyskupija, 360,
Rimša Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Rinkevičius Edmundas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Roh, misijonierius, jėzuitas, 173,
Rokaitė Stasė, Molėtų gyventoja, 51, 52,
Rubinovas, jaunimo studijos režisierius, 189,
Rudamina Andrius, jėzuitas misijonierius, 287,
Rudenko Mykolas, Gulago kalinys, 49,
Rudzinskas Jonas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Rugienis, Religinių reikalų tarybos įgaliotinis, 325,
Rūkas Vytautas, kun., Vilniaus arkivysk., 99, 221,
Ruslov, milicijos pareigūnas, 82,
Ružė Pranas, kun., Telšių vyskupija, 360,

S
Sabaliauskas  Jonas,  komjaunuolis   agronomas,  kun.   Leono Šapokos žudikas, 125, 126,
Sabaliauskas Pranas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Sadūnaitė Nijolė, politinė kalinė, 44, 88, 166, 204, 352, 376, 377,
Sadūnienė Marija, vilnietė, 44, 45, 376,
Sadūnas Jonas, Sadūnaitės Nijolės brolis, 44, 88, 91, 375, 376, 377,
Saja Kazys, rašytojas, dramaturgas, 395,
Sakalauskaitė Daiva, kybartietė, 39,
Sakalauskas J., CK lektorius, 377, 378,
Sakavičius Bronius, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401,
Sakutis Stanislovas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Saprigonas Raimondas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Sarbievijus, poetas, rašęs lotyniškai apie Lietuvą, 173,
Sasnauskas Julius, Gulago kalinys, 54, 93, 108, 162, 214, 279, 330, 383, 419, 441,
Sasnauskienė, vyr. gydytoja, 158,
Savickas Leonas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401,
Savickas Marijonas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401,
Savickis Bronius, Viešvėnų par. zakristijonas, 269,
Saukienė M., viduklietė, 89, 90,
Saulius Justinas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401,
Schuster A., negavo N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR siųsto registruoto laiško, 72,
Sebeckienė V., Šačių pašto vedėja, 188,
Selickas Mykolas, kun., Sidabravo klebonas, politinis kalinys, miręs 1970 m., Panevėžio vyskupija, 322,
Semaška Edvardas, kun., Kauno arkivysk., 17,
Semaška Liudvikas, Tytuvėnų par. klebonas, 17, 252,
Senko L., genetikas, 172,
Senkus Vaclovas, kun., Šačių par. klebonas, 188, 465, 475,
Senkus Vincentas, kun., Šačių par. klebonas, Telšių vyskupija, 140, 360,
Senulis Petras, kun., Leliūnų par. klebonas, politinis kalinys, miręs 1982 m., Panevėžio vyskupija, 322,
Serapinas Liudas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Serapinas Petras, kun., Telšių vyskupija, 360,
Serebnovskis, genetikos mokslų specialistas, 172,
Serečkienė Virginija, Šačių gyventoja, 188,
Severiną, Marcinkonių mokyklos mokytoja, 437,
Siaurusaitytė Birutė, bažnytinio k-to narė, 85,
Senkus, administracinės komisijos narys, 140,
Simanavičius, matematikas, 173,
Simonavičius Povilas, Utenos rajono vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 302, 303,
Simokaitis Jonas, Gulago kalinys, 383,
Simokaitis Antanas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 221, 401,
Simonas iš Lipnicos, palaimintasis, 285,
Simsonas Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Sirūnas Kazimieras, kun., Kauno arkivysk., 17,
Sirtautas Henrikas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Sirvydas, žodyno autorius, 173,
Siurplienė Jadvyga, Gargždų vyk. k-to sekretorė, 255,
Skardinskas Leonardas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Skaudickas, VRS kriminalinės paieškos v-ko pavaduotojas, 46,
Skaudienė, prokurorė, 337,
Skiparis Vytautas, kun., Telšių vyskupija, 360, 421,
Skirmantas Domininkas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Skučas K., kun., Sangrūdos bažnyčia, 474,
Skuodis Vytautas, Gulago kalinys, 49, 54, 105, 162, 189, 214, 277, 279, 330, 374, 383, 416, 417, 441,
Sladkevičius Vladas, Kaišiadorių vyskupas, buvęs ištremtas į Nemunėlio Radviliškį, 11, 113, 137, 138, 166, 228, 312, 420, 421,
Slankauskas, Šiaulių saugumietis, 438,
Slavinskas Antanas, kun., Kauno arkivysk., 17,
Slepkovas Artūras, Garliavos I-os vid. mokyklos mokinys, 29,
Slypyj, ukrainiečių kardinolas, buvęs kalinys, tremtinys, 12, 45,
Smičienė J., Alytaus m. Liaudies deputatų tarybos vyk. k-to narė, 141, 366,
Sokratas, senovės graikų filosofas, 356,
Solženycinas Aleksandras, rusų rašytojas, tremtinys, 92, 341,
Spūdas Gasparas, kun., Grūželių par. klebonas, politinis kalinys, miręs 1960 m., Panevėžio vyskupija, 322,
Spurga, LTSR švietimo ministeris, 208, 209,
Spurgis Albinas, kun., Australija, 329,
Sruoga Balys, rašytojas, 154,
Stakėnas Vaclovas, kun., TTGKK narys, Krokialaukio par. klebonas, 23, 29, 62, 64, 86, 87,
Stalinas, kruviniausias sovietinis diktatorius, 3, 77, 125, 155, 166, 171, 185, 200,
Stalnionytė Asta, Molėtų I-sios vid. mokyklos III a kl. mokinė, 381,
Stanelytė Gema Jadvyga, kaunietė, 92, 166,
Stankaitis J., Vilniaus VPP vyr. dėstytojas, 379, 380,
Stankaitis Juozas, buvęs Šiluvos progimn. direktorius, 133,
Stankevičienė, Ignalinos rajono vyk. k-to pirmininko pavaduotoja, 369, 370,
Stankevičius Jonas, kun., Kauno arkivysk., 16,
Stankevičius Vincentas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Staranavičius, Alytaus vyk. k-to finansų sk. pirmininkas, 141,
Starkus, ekskunigas, 350,
Stasys Adolfas, kun., miręs JAV, 329,
Statkevičius Algirdas, Gulago kalinys, 108,
Stepanič, kardinolas, kalinys tremtinys, 12,
Steponaitis Gintas, kun., Kybartų klebonas, 338, 465,
Steponavičius Julijonas, vyskupas, komunistinės valdžios ištremtas į Žagarę, 10, 14, 23, 34, 35, 79, 113, 166, 190, 215, 217, 220, 222, 227, 228, 244, 245, 252, 264, 302, 336, 354, 382, 418, 420, 472,
Stepšys Sigitas, kun., 300, 301,
Stončienė Irena, Šačių gyventoja, 188,
Stonienė, Raseinių vyk. k-to pirmininko pavaduotoja, 159, 160, 371,
Stonys Martynas, kun., Vilniaus   arkivyskupija, 98, 221,
Stonys Mykolas, kun., gyvena Biržuose, Panevėžio vyskupija, politinis kalinys, 20, 322,
Storaitienė Teresė, kybartietė, 38,
Struzdas Bronius, kun., Biržų bažnyčia, Panevėžio vyskupija, 20, 420, 474,
Strielčiūnas Alfonsas, kun., Alizavos par. klebonas, Panevėžio vyskupija, 20, 326,
Striokaitė Giedrė, 62, 158,
Striokas Vidmantas, klierikas, 420,
Strumskis Algirdas, Tiesos korespondentas, 17,
Striukis Antanas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Stukas Petras, kun., Telšių vyskupija, 360,
Stulgys Kazimieras, klierikas, 420,
Stuoka Gucevičius Laurencijus, garsusis Vilniaus architektas, 406,
Sungaila Aloyzas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Survila Jonas, kun., Kauno arkivysk., 17,
Sušinskas Alfonsas, kun., 328,
Sutkevičius Jonas, kun., 138,
Svarinskas Alfonsas, kun., Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narys, politinis kalinys, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 21, 24, 26, 27, 28, 33, 36, 37, 42, 45, 52, 53, 54, 58, 62, 64, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 90, 92, 93, 97, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 117, 119, 120, 122, 124, 126, 128, 129, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 159, 160, 161, 162, 167, 169, 181, 184, 187, 190, 191, 192, 206, 214, 215, 218, 220, 222, 223, 231, 233, 245, 247, 248, 249, 250, 254, 270, 273, 274, 279, 291, 292, 293, 294, 304, 307, 308, 330, 350, 353, 358, 359, 362, 364, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 378, 383, 396, 398, 402, 420, 427, 428, 430, 439, 441, 466, 470, 474, 476,
Svidnickis J., kun., 105,
Svirskis Paulius, kun., buvęs Burkiškio par. klebonas, Panevėžio vyskupija, 20, 326,

Š
Šamšonas  Vytautas,  kun.,  Imbrado par.  klebonas,  čekistų nužudytas 1961 m., Panevėžio vyskupija, 325,
Šapoka Adolfas, Lietuvos istorijos autorius, 32,
Šapoka Leonas, kunigas, kriminalistų nužudytas, 298, Šarauskaitė Ona, Kybartų par. bažnyčios darbuotoja, 87, 88, 291,
Šarkauskas Liudvikas, kun., Telšių vyskupija, 360, Šatkus Pranciškus, kun., Telšių vyskupija, 360,
Šateika Bronislavas, kun., 329,
Šaučiūnas Ignas, kun., Svėdasų par. titulinis klebonas, Panevėžio vyskupija, politinis kalinys, 20, 323,
Šauklys Viktoras, kun., Girgždų par. klebonas, Kauno arkivysk., 17, 474,
Ščepavičius Pranciškus, kun., Baisogalos par. klebonas, Kauno arkivysk., 17, 472,
Šepaitienė, Krakių vid. mokyklos direktorė, 210,
Šepetys, K.P.C.K. veikėjas, 7,
Šerkšnys, partizanas, vėliau Gulago kalinys, 49,
Šerkšniovas, Jurbarko saugumo viršininkas, 186,
Šermukšnis Matas, kun., Vaškų parapijos klebonas, politinis kalinys, miręs 1978 m., Panevėžio vyskupija, 323,
Šeškevičius Antanas, kun., nukentėjęs už veikų katekizaciją, kalinys, Mikoliškių klebonas, Telšių vyskupija, 3, 105, 166, 176, 258, 259, 260, 261, 360, 423,
Ševčenko Tarasas,  rašytojas, 49,
Šėžas Kazimieras, uteniškis, 302,
Šidiškis, Mastaičių k. gyventojas, 116,
Šidlauskas Paulius, kun., buvęs Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius, politinis kalinys, 317,
Šikšnys Valentinas, kun., Nevarėnų klebonas, 191, 192, 360, 465,
Šimašis Konstantinas, kun., mirė Vainute 1955 m., politinis kalinys, 323,
Šimkūnytė, Kaišiadorių mokytoja, 278,
Šimonėlis Jurgis,  kun.,  Sudeikių parap. klebonas, politinis kalinys, miręs 1957 m., Panevėžio vyskupija, 323,
Šimkus Zigmas, kun., Telšių vyskupija, 360, Šimonis Ignas, šv. Onos bažnyčios vargonininkas, 157,
Širvaitis Juozas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Širvys P., rašytojas, 34,
Šiurys Juozas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Šivickis, prof., 136, 172,
Šlapelis Bronius, kun., Tauragnų par. klebonas, Panevėžio vyskupija, 20, 214,
Šlemfuktienė, Alytaus vykd. k-to sekretorė, 142,
Šlėnys Jordanas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 190, 221, 401,
Šlevas Vladas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Šliauteris Povilas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Šukys Gediminas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Šukys Juozas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Šukytė Aldona, biržietė, 62, 63, 67, 75, 80,
Šuliauskaitė Elena, kaunietė, 92,
Šulcas Henrikas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Šumskis Juozas, kun., Suvainiškio par. klebonas, Panevėžio vyskupija, 20, 326,
Šupenienė Aldona, kaunietė, 189,
Šupenytė Ilona, kaunietė, 169, 189,
Švambarys Tomas, kun., Telšių vyskupija, 360, 471,
Šved Marija, ukrainietė, 279,
Šveikauskas Benediktas, kun., Rokiškio par. altarista, bolševikų sušaudytas 1941 m., Panevėžio vyskupija, 325,

T
Talačka Albertas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Talaiškis Bernardas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Tamašauskas Julius, kun., Telšių vyskupija, 360,
Tamkevičius Sigitas, kun., Tikinčiųjų Teisėms ginti komiteto narys, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 52, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 97, 100, 102, 107, 108, 109, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 143, 150, 151, 152, 158, 159, 160, 161, 162, 167, 169, 180, 184, 185, 187, 190, 191, 192, 204, 205, 206, 208, 214, 215, 218, 220, 222, 223, 231, 233, 239, 245, 247, 248, 249, 254, 266, 271, 273, 279, 290, 291, 292, 294, 296, 304, 307, 308, 330, 339, 353, 354, 358, 359, 367, 368, 370, 371, 372, 383, 396, 398, 402, 427, 428, 430, 431 - 440, 441, 466, 470, 476,
Tamošauskas Leonardas, kun., Lukštų par. klebonas, Panevėžio vyskupija, politinis kalinys, 20, 323,
Tamašauskaitė Romutė, 62,
Tamašauskienė, Šalčininkų gyventoja, 193,
Tamonis Jonas, kun., Viduklės par. klebonas, Kauno arkivysk., 17, 273, 274, 371,
Tamoševičius Vaclovas, kun., Kauno arkivysk., 17,
Tamulaitis Alfonsas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 222, 401,
Tamulionis Pranas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Tamulionis Stasys, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Tarasevičienė Petronė, 213,
Tarasevičiūtė Reda, Simno vid. mokyklos  mokinė, 213,
Taraškevičius Česlovas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 221, 401,
Tarulis   Petras,   kun.,   Vyžuonų   par.   klebonas,   Panevėžio vyskupija, 20, 475,
Tarvydas Petras, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 221, 401,
Tarvydas, Molėtų IV kl. mokinys, 52,
Tavoraitis Petras, kun., Kauno arkivysk., 17,
Tavoraitis Petras, kun., Pabaisko par. klebonas, 309-10, 310,
Tauronis J., 154,
Teresius Adolfas, klierikas, kaunietis, 92, 419, 420,
Teresiūtė Regina, Žalpių par. vargonininkė, 53, 154, 160, 161,
Terleckas Antanas, Gulago kalinys, 48, 54, 108, 162, 186, 214, 276, 277, 279, 330, 382, 383,   419,
Terleckas Gintas, Antano T. sūnus, 186,
Terleckienė Elena, vilnietė, 186, 274,
Tichonov, milicijos pareigūnas, 82,
Tichonovičius J., filosofas, mokslų kandidatas, 335,
Tijušas Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Tylusis Sventoslavas, 285,
Tiškevič Ceslav Adamovič, kun., 469,
Točiantietis Jonas, prof., Mykolo Giedraičio biografas, 286,
Tokranov, vyr. milicijos ltn., 376,
Trochta, Čekoslovakijos vysk., 12,
Trockis, komunistų lyderis, 125,
Traškevičius Antanas, kun., 329,
Trusevič Adolfas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401,
Truskauskaitė Laimutė, mokytoja Kaune, 168, 169,
Tunaitis Steponas, kun., Tverečiaus par. klebonas, Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401, 471,
Tumėnas, Religijos reikalų įgaliotinis, 349,
Tunaitis Juozas, kun., 98, 221, 420,
Turauskas Adomas, Vidsodžio gyventojas, 316,
Turauskas Modestas, Vidsodžio aštuonmetės mokyklos V klasės mokinys, 316,
Tutlys, bažnytinio k-to narys, 86,
Tvarijonas Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Tvarijonavičiūtė Daiva, kviestinė, vilnietė, 153,
Tvirbutas D., Širvintų raj. vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 278, 304, 371,

U
Ulbienė, Skaudvilės vyk. k-to pirmininko pavaduotoja, 253, 254,
Ulickas Albertas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 221, 401,
Urbonas Juozas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 99, 2221, 401,
Urbonas Juozas, Kybartų miesto vyk. k-to pavaduotojas, 85, 90,
Urbonas Juozas, Vilkaviškio raj. vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 254, 311,
Urbonas Benediktas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Urbonas, Kybartų gyventojas, 38,
Urbonas Vytautas, kun., Igliaukos par. klebonas, 117,
Urbonavičiūtė L., Kauno XV vid. mokyklos direktorės pavaduotoja, 209, 210,
Uogintas Jonas, kun., Palėvenės par. klebonas, Panevėžio vyskupija, 20, 415,
Utkin, Maskvos prokuroras, 81,
Uždavinys  Sigitas,  kun.,  Rokiškio par.  vikaras, Panevėžio vyskupija, 20, 327, 465,
Užkuraitis Vytautas, kun., Griškabūdžio klebonas, 61, 62, 464, 472,
Užusienis Jurgis, kun., Kauno arkivysk., 17,

V
Vaicekauskas Juozas, kun., Kauno arkivysk., 17,
Vaičekonis Pranciškus, kun., Šv. Petro ir Povilo bažn. klebonas, Vilniaus arkivysk., 222, 224, 227, 228, 229, 230,
Vaičeliūnas Juozas, kun., Kauno arkivysk., 17,
Vaičionis Kazimieras, kun., Turgelių par. klebonas, Vilniaus arkivyskupija, 99, 221, 224, 226, 227, 231, 232, 355, 356,
Vaičiulaitis R., kun., 248,
Vaičiulionis Lionginas, kun., Kauno arkivysk., 17,
Vaičiūnas Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Vaičiūnas Vytautas, inž., Sibiro kalinys, grįžęs į Lietuvą, 26, 92, 166, 208,
Vaičiūnienė, Rokiškio kultūros mokyklos dėstytoja, 210,
Vaičius Antanas, Telšių vyskupas, 24, 113, 137, 167, 227, 228, 251, 252, 269, 421, 431,
Vailionis Jonas, klierikas, 420,
Vainoras Alvydas, 53,
Vairą Boleslovas, kun., Kauno arkivysk., 17,
Vaišnoras Eduardas, kun., Kupiškio altarista, buvęs politinis kalinys, miręs 1982 m., Panevėžio vyskupija, 323,
Vaitelis Stanislovas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Vaitonis  Jonas,   kun.,   Kalesninkų  par.   klebonas,  Vilniaus arkivyskupija, 98, 193, 221, 369, 401,
Valaitis Gintaras, Gižų komjaunuolis nusikaltėlis, 298, 299,
Valančiūnas Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Valaitis Feliksas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Valaitytė Bronė, Sasnavos gyventoja, 62, 63, 67,
Valavičius Vladas, kun., Kauno arkivysk., 17,
Valdheimas, Jungtinių tautų gen. sekretorius, 137,
Valančiauskas Domas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401,
Valančius Motiejus, Žemaičių vyskupas, rašytojas, 14, 236, 389, 380,
Valantinas Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Valatka Antanas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 221, 401,
Valeikis Kazimieras, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221,
Valikonis Donatas, kun., Paberžės klebonas, Vilniaus arkivysk., 98, 143, 190, 221, 401, 418, 421, 465,
Valiukėnas Stanislovas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 222, 398, 401,
Vanagas Alfredas, kun., Kauno arkivysk., 17,
Vanagas, I, vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 183,
Vanagaitė Zita, vilnietė, 274,
Vanagas L., vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 196,
Varkalienė, Padubysio vid. mokyklos   mokytoja, 371,
Varnas Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Vavilovas, genetikos mokslų specialistas, 172,
Varvuolis Juozas, kun., Kauno arkivyskup., 17,
Varžinskas Povilas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Vasauskienė Zita, Telšių kultūros mokyklos koncertmeisterė, 52,
Vasiliauskas Kazimieras, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 190, 221,
Vaškevičius Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Vaškevičius Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Vėlavičius Vincas, kun., Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narys, Skaudvilės klebonas, Telšių katedros altaristas, 4, 5, 12, 62, 87, 150, 151, 360,
Velymanski, Vladislovas, kun., Vilniaus arkivysk., 99, 221,
Velioniškis Konstantinas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Vembrė Mykolas, kun., 329,
Venckus Petras, kun., Telšių vyskupija, 360,
Venckus  Paulius, kun., buvęs Jūžintų klebonas,  Panevėžio vyskupija, 327,
Venckus Pranas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Venclovas Vaidas, Molėtų I-sios vid. mokyklos III a kl. mokinys, 381,
Verikas Rimvydas, Molėtų I-sios vid. mokyklos III a kl. mokinys, 381,
Verikas Vaclovas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401,
Vertas Juozas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 221, 401,
Veselis Leonas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Vičiulis Jonas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Vydūnas, Mažosios Lietuvos rašytojas, 33, 45,
Viktorinas, stačiatikių vyskupas, 137, 138,
Vilimas Juozas, Utenos vargonininkas, 303,
Vinča Kęstutis, Vidsodžio aštuonmetės mokyklos direktorius, 315,
Vinkšnelis Titas, kun., Suvainiškio par. klebonas, politinis kalinys, miręs 1982 m., Panevėžio vyskupija, 323,
Virbalas Lionginas, klierikas, 420,
Višinskis S., Lenkijos kardinolas primas, 11,
Viskontienė Lina, Šačių gyventoja, 188,
Vitkus Vincas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Volkovas, jaun. leitenantas Gulage, 276,
Volungevičius Jonas, vilnietis, 274,
Vovieris Jonas, kun., Kauno arkivysk., 17,

Z
Zdanavičius Antanas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Zdebskis Juozas, kun., komunistų nužudytas inscenizuotoje avarijoje, buvęs Šlavantų par. klebonas, 3, 4, 12, 26, 62, 166, 272, 350, 368, 465,
Zeberskis Juozas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Zakrys Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Zalepūga, saugumietis, 188,
Zėlienė A., administracinės komisijos sekretorė, 141,
Zamen Antonis, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221,
Zaremba, Šakių vyk. k-to pirmininkas, 301,
Zygmuntas J., Vilniaus šv. Petro ir Povilo bažnyčios vykdomojo organo pirmininkas, 306,
Zubavičius Stasys, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Zulonas Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,

Ž
Žakevičius Antanas, kun., buvęs Skrebotiškio par. klebonas, miręs darbo lageryje 1955 m., Panevėžio vyskupija, 325,
Žakienė, Kybartų vid. mokyklos XI kl. auklėtoja, 203,
Žališkevičius Renatas, Gižų komjaunuolis, plėšikas, 298, 299,
Žeberskis Ignacas, kun. Plungėje, 50, 51,
Želvienė, Kybartų m. gyventoja, 38,
Želvys Juozas, kan., Kauno arkivysk., 17,
Žemėnas Kazimieras, kun., Dūkšto par. klebonas, Vilniaus arkivysk., 98, 102, 221, 354, 401, 474,
Žemaičiai Arvydas ir Edmundas, Kybartų vid. mokyklos X kl. mokiniai, 39, 40, 209, 289, 338,
Žemaitis Juozas, kun., šakių par. klebonas, dekanas, 130, 135, 248, 267, 268, 301, 370, 471,
Žemaitis Romas, Kybartų vid. mokyklos XI k. mokinys, politinis kalinys, 208, 289, 290, 291, 330, 331, 334, 337, 338, 339, 367, 370, 383, 400, 402, 441,
Žemaitis Mykolas, kun., Vilniaus arkivysk., 99, 221, 401,
Žemaitytė Albina, 75, 80,
Žemaitienė Birutė, kybartietė, 39, 40,
Žiautys J., Lazdijų prokuroras, 183, 368, 369,
Žilinskas Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Žilinskas, Vilkaviškio raj. švietimo skyriaus inspektorius, 209,
Žilinskas Antanas, kaunietis, 169,
Žilinskas Albertas, vilnietis, 274,
Žilinskas, buvęs ministeris, 365,
Žilys Kazimieras, kun., Kaišiadorių vyskupija, dirbęs Baltarusijoje, 99, 273,
Žilionienė L., Simno vid. mokyklos VIII b kl. auklėtoja, 213,
Žilius Ferdinandas, kun., Eigirdžių par. klebonas, 184, 269,
Žilvys Ferdinandas, kun., Telšių vyskupija, 360,
Žyprė A., Gulago kalinys, 49,
Žiugžda Pijus, kun., Kauno arkivysk., 17,
Žiukelis Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 247,
Žiupsnys P., kooperatyvo pirmininkas, 376,
Žukas Anupras, kun., Telšių vyskupija, 360,
Žukaitytė Danguolė, Kauno XV vid. mokyklos V kl. mokinė, 209, 210,
Žukas Kazimieras, kun., Telšių vyskupija, 360,
Žukauskas, Labūnavos apylinkės pirmininkas, 149,
Žukauskas Šarūnas, Gulago kalinys, 49,
Žulpa Romualdas, kun., Kruopių par. klebonas, Telšių vyskupija, 263, 360,
Žvinys Serafinas, kun., Panevėžio vyskupija, 20,
Žvirzdinas Vytautas, kun., Telšių vyskupija, 360,
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum