gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
9t. pavardės Spausdinti El. paštas
IX-ojo KRONIKŲ TOMO VARDYNAS

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z  Ž


A
Abkaitė, Šiaulių raj. partijos sekretorė, 157
Abraitis Vidas, kaunietis, 448
Abromavičius Vladas, kun., 103
Ambuladzė Tengizas, filmų rašytojas, 362, 441, 468
Adomaitis Pranas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200
Adomavičiūtė Rūta, Gargždų gyventoja, nubausta 10 parų, 40,
Adomonis Petras, kun., Leliūnų parap. klebonas, Panevėžio vyskupija, 41, 130, 134, 195
Aitmatovas Čingizas, rašytojas, 263
Akelis Vincas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200
Albavičius Jonas, kun., Kauno arkivyskupija, 276, 280
Albertas šventasis, 308
Aleinikovas, saugumietis, 186 - 187
Aleksandras II, rusų caras, 233 
Aleksandras III, rusų caras, 233 
Aleksandravičienė, Daugirdų kaimo gyventoja, 43,
Aleksandravičius Antanas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200, 204, 387
Alekserūnas L., Alytaus rajono inspektorius, 46,
Aleksiūnas Jonas, kun., Kauno arkivyskupija, 276, 280
Alesius Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200
Ališauskas Vytas, filologas, saugumo tardytojas, 259
Aliulis Vaclovas, kun., Lietuvos Liturginės komisijos pirmininkas, 147, 177, 218, 270, 273
Alminas Adomas, kun., Telšių vyskupija, 343, 385
Alonderienė V., Administracinės komisijos narė, 296
Ambrasaitė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos moksleivė, 62,
Ananievas N., Gargždų Administracinės komisijos narys, 39,
Andrijauskas Ričardas, bandąs pereiti Suomijos sieną, 227
Andrikonis Stasys, Kiauklių bažnytinio k-to narys, 156
Andriušką Benediktas, kun., vienuolis jėzuitas, Gulago kalinys, 103, 488, 495, 500 - 502
Andruška Rimantas, Adakavo gyventojas, 126
Andrišiūnas Algirdas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200
Andriuškevičius Antanas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273
Andriuškevičius B., kun., Vilniaus arkivyskupija, 383
Andropovas, kruvinasis Sovietų sąjungos diktatorius, 282
Angonis, Šakių miesto vykdomojo k-to pirmininkas, 209
Aničas J., žurnalistas, 14,
Anilionis Petras, RRT įgaliotinis, 3, 4, 10, 36, 37, 45, 67, 71, - 74, 82, - 85, 87, 89, 92, 142 - 149, 151 - 153, 156, 165 - 169, 201 - 206, 214, 217 - 222, 245, 249, 266 - 268, 287 - 290, 298, 301, 323, 373 - 379, 392 - 393, 396, 411 - 415, 418, 430, 436, 438, 440, 450, 452 -455, 458 - 459, 480 - 482, 484
Antanaitis Bronius, kan., Šeduvos klebonas, Panevėžio vyskupija, 73, 130, 135, 195, 291, 464
Antanas, šventasis, 218
Antanavičius Juozas, kun., Panevėžio dekanas, 130, 135, 195, 431
Antonovas S., 227
Anužis Stanislovas, kun., Pašilės klebonas, Telšių vyskupija, 223, 343, 385
Apanovas A., Alytaus administracinės komisijos pirmininkas, 150
Aputytė Bronė, kunigo J. Kaunecko šeimininkė, 126
Arlauskas Klemensas, kun., Telšių vyskupija, 343
Armanavičius Mykolas, gamtos apsaugos inspektorius, 56,
Arlauskas Vincentas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Arminas Antanas, kun., Pusnės klebonas, 294
Amašius Albinas, kun., Telšių vyskupija, 164, 342, 385
Astrauskas Kęstutis, Šakių rajono VAI darbuotojas, 52, 53,
Aškelovičius Josifas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273, 383
Atkočiūnas Edmundas, dijakonas, vėliau kunigas, Kuršėnų vikaras, 217, 219, 299, 342, 376, 385, 415, 429 - 430
Augustinas, šventasis, 189
Augustis Antanas, kun., Telšių vyskupija, 343
Avelis Antanas, klaipėdietis, 393

B
Babonas Jonas, kun., Kauno arkivyskupija, 276, 280, 384
Babonas Mindaugas, Garliavos gyventojas, saugumo tardytas, 187
Babrauskas Boleslovas, kun., Vaduoklių parap. klebonas, Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195, 300
Bacevičius B., kun., Telšių vyskupija, 385
Bacharov, prokuroras, 489
Badmažapovas, Novoorlovsko lagerio viršininkas, 434
Bagdonas, Kauno zonos KGB viršininkas, 421
Bagdonas Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Bagdonas Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Bagužas Brunonas, kun., Gulago kalinys, 103
Bajoriūnienė, Adakavo mokyklos direktorė, 301
Balaiša Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Balaišis Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Balaitis, kapitonas, O skyriaus I poskyrio operatyvinis darbuotojas, 488
Balanda Petras, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199
Balašauskas Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Balašauskas Vytautas (II), kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Balašov, leitenantas, 501
Balčiūnas Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Balčiūnas Juozas, Šilų parap. klebonas, 36, 195
Balickaitis Jurgis, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Baliūnas Feliksas, kun., Bazilionų klebonas, Kauno arkivyskupija, 38, 276, 280, 350, 384
Baliūnas Ladislovas, kun., 165, 464
Balkevičius Vladas, ateistas žurnalistas, 1, 4, - 5, 24, - 25, 27, - 30, 171 - 172, 217, 284, 323, 430
Balsys A., ateistas rašeiva, 375
Balsys Kostas, kun., Miežiškių klebonas, 36, 130, 195
Balsys Petras, kun., Telšių vyskupija, 343
Baltuška Petras, kun., Daugailių klebonas, 48, 130, 195, 298
Baltinas, tardymo poskyrio viršininkas, 400, 404
Bandža Vincas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200
Banevičiūtė Jūratė, studentė, saugumo tardyta, 259, 326
Bakučionis, Lietuvos Respublikos prokuroras, 19, 183, 328, 359, 398, 400, 404 - 405, 472
Bamiulis Algis, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Bamiulis Petras, kun., Pakalnių parap. klebonas, Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195, 298
Baranauskas Antanas, Seinų vyskupas, garsus poetas, 12, 173, 370, 374
Baranauskas Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200, 387
Barauskas, Žagarės anstolis, 505
Barkauskas Stasys, Kiauklių bažnytinio k-to narys, 156
Baronas, N. Vilnios rajono vykdymo komisijos sekretorius, 37,
Baronas Kazimieras, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Bartulis Eugenijus, kun., Deltuvos parap. klebonas, Kauno arkivyskupija, 276, 280, 384, 430, 485
Baškys Stanislovas, telšietis, 50,
Baumila V., saugumietis, 470, 471
Beatričė, Grušo dramos herojė, 254
Begner, vokietis, 492
Beiškienė, Skaudvilės vid. mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 104
Bekasovas Kęstutis, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200
Belickas A., kun., Vilniaus arkivyskupija, 383
Bendoravičius, Alytaus gyventojas, 352
Beniušis Antanas, kun., Telšių vyskupija, 343, 385
Beresnevičius Aleksandras, Žemaičių vyskupijos valdytojas, 505
Bemardin Joseph, Čikagos kardinolas, 367
Bernikienė, Skaudvilės miesto vykdomojo k-to pirmininkė, 126, 155
Bernotas Petras, kun., Telšių vyskupija, 343
Bemotavičius Henrikas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Bemotavičiūtė, Panevėžio raj. darbuotoja, 299
Bernotienė, Padubysio vid. mokyklos direktorė, 38,
Berteška Juozas, kun., Balbieriškio klebonas, vėliau Alytaus II dekanas, 151, 200, 458
Bieliauskienė Jadvyga, sąžinės kalinė, pogrindžio kovotoja, 65, 105, 140 - 141, 158, 227, 257, 376, 391, 415, 429
Bieliauskas Žilvinas, kalinės J. Bieliauskienės sūnus, 257
Bietkis S., Pasvalio rajono prokuroras, 259
Bilius VI., kun., Vilkaviškio vyskupija, 387
Bilopas Rimantas, Širvintų raj. teismo vykdytojas, 293
Bivainis Domininkas, kun., Telšių vyskupija, 343
Bizauskas K., Lietuvos atstovas Londone, 497
Blazevič, Liaudies teismo teisėjas, 421
Blazukai Janina ir Romas, vilkaviškiečiai, 403
Blažukas P., vilkaviškietis, saugumo tardytas, 185
Blaževičiūtė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos mokinė, 62,
Blažienė, Klaipėdos miesto vykd. k-to pirmininko pavaduotoja, 392
Blažys Romualdas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273
Blcy, vokiečių jėzuitų provincijolas, 488, 490 - 491
Bliumas A., knygos autorius, 187
Bobinas Vladas, kun.. Santaikos parap. klebonas, Vilkaviškio vyskupija, 46, - 47, 198, 200, 386
Bogužis V., Gulago kalinys, 459, 461 - 462
Borisevičius Vincentas, Telšių vyskupas, bolševikų sušaudytas, 128, 198, 272, 278
Boruta Jonas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 274, 376, 382, 464
Bosko J., kun., šventasis, 101
Bovinas, televizijos komentatorius, 410
Bradūnas Kazys, poetas, 112, 266, 369
Braukyla Vladas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Brazdžionis Bernardas, poetas, 328, 330
Brazdžius Bronislovas, kun., Telšių vyskupija, 343
Breivė Adolfas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Bretkūnas Jonas, Šv. Rašto vertėjas, 374
Brežnevas Leonidas, žiaurusis Sovietų sąjungos diktatorius, 253, 282
Brilienė O., mokytoja, išmesta iš darbo už religiją, 251, 401
Brilius Jurgis, Vilkaviškio gyventojas, 401 - 402
Brilius Kęstutis, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 354, 386, 470 - 471
Brilius Vytautas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280
Briliūtė Birutė, buvusi saugumo areštuota ir tardyta, 402, 470 - 471
Brogys D., kun., Vilkaviškio vyskupija, 387
Brusokas Viktoras, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280, 383, 464
Brusokienė S., teismo sekretorė, 20,
Brunonas (Bonifacas), šventasis, 10,
Bružaitė G., kaunietė, saugumo tardyta, 188
Bružas, Skaudvilės vid. mokyklos direktorius, 104
Bružikas Jonas, jėzuitas, 493
Bubė, prancūzas vienuolis jėzuitas, 490
Bubliauskaitė Rita, telšietė, 50,
Bubnaitienė Kazimiera, 51,
Bubnys Prosperas, kun., kentėjęs kalėjime už vaikų katekizaciją, 115, 255, 277, 280, 328, 341
Bučelis Jonas, Telšių katedros kunigas, 78, 385
Bučinskas Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200
Bučinskas Jonas, kun., Telšių vyskupijos dekanas, 342, 433
Bučys Pranas, vyskupas, 492
Bučiūtė, partinės organizacijos sekretorė, 487
Būdas Vytautas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200
Budrevičius J., kun., Vilniaus arkivyskupija, 382
Budrikis B., kun., Telšių vyskupija, 385
Budrikis, Adakavo kolūkio partijos sekretorius, 301
Budriūnas Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Budrius A., klierikas, 437
Būga Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200, 387
Bugelis Jonas, kun., Telšių vyskupija, 342
Bukauskas Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 343
Bukauskas S., marijampolietis, pasirašęs skundą prieš tikinčiuosius, 466
Buliauskas Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Bulikas Bronius, kun., Olandų katekizmo vertėjas, 6,
Bulotas Alfonsas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280, 384
Bumbulis Alfonsas, Gargždų vargonininkas, parašų rinkėjas, saugumo tardytas, 83, 89, 260 - 261, 356, 393
Bunkus Antanas, kun., Telšių vyskupija, 343
Buožius Mykolas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280
Burbaitė Danutė, 124
Bumeikis Bronius, kun., dekanas, Kretingos klebonas, Telšių vyskupija, 103, 164, 168, 217, 343, 413, 433, 457
Butkevičius, Gargždų administracinės komisijos narys, 39,
Butkevičius B., Vilkaviškio rajono vykd. k-to pirmininko pavaduotojas, 291
Butkevičius Povilas, 326
Butkevičiūtė Ramunė, gydytoja, saugumo tardyta, 260
Butkys Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Butkus Juozapas, kun., Gulago kalinys (1949-1956), 103
Butkus Mykolas, Kiauklių gyventojas, 97,
Butkus Vytautas, kun. dr., Kauno kunigų seminarijos rektorius, 34, 393, 432
Butkus Izidorius, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280
Butkuvienė Malvina, Kiauklių gyventoja, 97,
Butvinienė B., Alytaus administracinės komisijos pirmininkė, 149
Butvytis Stanislovas, kun., Gulago kalinys, 103
Bužinskienė, Panemunės rajono vykdomojo k-to pirmininko pavaduotoja, 152
Buzinskas, tardytojas, 331

C
Cekini, italas jėzuitas, 490
Celsas, Romos filosofas, krikščionių priešas, 172
Cicėnas J., žurnalistas, 266
Cidzikas Petras, Gulago kalinys, pogrindžio kovotojas, 356, 391, 393, 462

Č
Čainskis, Lietuvos atstovas Londone, 497
Čapskis, grafas, 242
Čebrikovas, TSK GB pirmininkas, 351 - 352
Čečurov, 0 skyriaus I poskyrio viršininkas, 488
Čegelskas Boleslovas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200, 387
Čelnokov, papulkininkis, specialiosios dalies I skyriaus viršininkas, 501
Čepas, Domininkas, klaipėdietis, 393
Čepėnas Juozas, kun., Gruzdžių klebonas, Kauno arkivyskupija, 277, 280, 299
Čeponis Medardas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273
Čeponis Aldas Antanas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273, 383
Černas Antanas, kun., Vievio klebonas, 214 - 215
Černenka, kruvinasis Sovietų sąjungos diktatorius, 282
Černiauskas Vladas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273, 383
Česnavičius, saugumo papulkininkis, 26, 186, 188
Česnavičius, Ministrų tarybos pirmininko pavaduotojas, 143 - 144, 392
Česnulevičiūtė Daiva, komjaunuolė, 467
Česnulevičiūtė Ona, kaunietė, 329
Četrauskienė Janina, Zibalų apylinkės karinės įkaitos vedėja, 2393
Čėsna, Vilkaviškio saugumietis, 185
Čėsna Vincas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200, 387
Čiapas G., Alytaus administracinės komisijos pirmininko pavaduotojas, 150
Čiškauskas Feliksas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Čiučkis Paulius, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Čiurlionis M. K., žymusis mūsų dailininkas, 327 - 328, 330

D
Dabulskis Juozas, Adakavo gyventojas, 126
Daknevičius Kęstutis, kun., Kauno arkivyskupija, 49, 277, 280, 384
Dambrauskas Kazimieras, kun., Kauno arkivyskupija, 280
Dambrauskas Liudas, sąžinės kalinys, pogrindžio kovotojas, 25, 65, 105, 158, 227, 260, 309, 325, 385
Dambrauskas L., kun., Žemaičių Kalvarijos klebonas, 219
Dambrauskas Vaclovas, kan., Kuršėnų klebonas, bolševikų nukankintas 1941 m., 102
Dambrauskienė M., saugumo tardyta, 260
Danilevičius Algimantas, Kiaukliuose kviestinis, 293
Danyla, vienuolis jėzuitas, Pagrįžuvio vienuolyno rektorius, 498 - 499
Danyla Antanas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280
Danyla Jonas, kun., atsakęs į Balkevičiaus straipsnį, 4, 24, - 25, 447
Dapšys Juozas, Kairiškių gyventojas, 487
Darančius Domininkas, Kęstaičių bažnyčios budėtojų vadas, 236 - 237, 241
Dargužas, Aukšteklės aštuonmetės mokyklos direktorius, 157
Darkevičienė Jūratė, Gargždų II vid. mokyklos mokytoja, 40,
Darvinas Karolis, mokslininkas, 346
Dauknys Algirdas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Daunoras Petras, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273
Dausynas M., ateistas žurnalistas, 88,
De A. Egziuperi, prancūzų klasikas, 100
Degutis Česlovas, kun., Telšių vyskupija, 343
Degutis Vaclovas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199 - 200
Degutis Zenonas, kun., Telšių vyskupija, 343
Degutytė Janina, poetė, 28,
Deksnys B., ateizmo propagandistas, 4,
Deltuva A., kun., Vilkaviškio vyskupija, 386
Derbinji, dr., teologijos profesorius, 496
De Vovenargas L., (1715-1747), 170
Dėdelis Karolis, Kiauklių gyventojas, 97,
Dielininkaitienė, 493
Dijokas Vaclovas, Kiauklių bažnytinio k-to narys, 156
Dikšas, senelių internato direktorius, 301
Dilys Antanas, kun., Šv. Rapolo bažnyčios klebonas, 416
Dirgėla P., rašytojas, 371
Dirvonskienė, Šiaulių raj. profsąjungos k-to pirmininkė, 157
Diržius Vidmantas, Šakių rajono prokuroras, 52, 54, 209 - 210
Diskevičius A., kun., Vilkaviškio vyskupija, 387
Diškevičius Antanas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199 - 200
Dobidas, Kauno rajono prokuroras, 42,
Dobilaitis Juozas, kun., Joniškio klebonas, Kauno arkivyskupija, 277, 280, 461, 464
Dolmatovas, Permės lagerio viršininkas, 264
Dort Raiša, žurnalistė, 21,
Dostojevskis Feodoras, rusų rašytojas klasikas, 93, 254
Dotienė Jadvyga, Gargždų internato direktoriaus pavaduotoja, 211
Dovbuš Aleksiej, Ukrainos laisvės kovotojas, 508
Dovydaitis Gvidonas, kun., Pilviškių parap. klebonas, Vilkaviškio vyskupija, 199 - 200, 291 - 293, 386
Dovydaitis Pranas, profesorius, Gulago kankinys, 128, 198, 272, 278, 363
Dranginytė Ona, Kauno gyventoja, buvusi kun. S. Tamkevičiaus šeimininkė, 16, 21, - 22, 262
Drilinga A., poetas, 320
Driuding, vokietis jėzuitas, 490
Drobaitė Klara, vienuolyno tarnaitė, 241 - 242
Dubuikas Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Dudko D., kunigas, 16, 21,
Dulbinskis, latvis vyskupas, tremtinys, 439
Dulksnys Kazimieras, prel., Panevėžio vyskupijos valdytojas, 72, 218, 373, 377, 381
Dumbliauskas Petras, kun., Tabariškių klebonas, Vilkaviškio vyskupija, 148, 199 - 200, 386, 411
Dumčius Vincas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 201
Dunda Gerardas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280
Dzeržinskis, čekistas, 460
Dziekanas Antanas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273

E
Efremas, IV a. Sirijos diakonas, 170
Einšteinas A., mokslininkas, 346
Eituvienė, Skaudvilės vid. mokyklos mokytoja, 104
Elzbieta, Šv. Jono Krikštytojo motina, 172

F
Fabijanskas Jonas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280
Federavičicnė Birutė, saugumo tardyta, 260
Fedoras, lagerio viršininko pavaduotojas politinams reikalams, 434
Florijonas, šventasis, 154
Fordyceus, mokslininkas, 346
Franskaitis Albertas, kun., Telšių vyskupija, 343
Fulstas Karolis, vokietis jėzuitas, 492

G
Gagarinas, kunigaikštis, vidaus reikalų ministeris, 233
Gaida Pranas, kun., Tėviškės Žiburių redaktorius, 293
Gaidelionis Jonas, kun., Gulago kalinys, 103
Gaidamavičienė, Teofilė, Kiauklių gyventoja (mirusi), 293
Gaižauskas Pr., kun., Kauno arkivyskupija, 384
Gajauskas Balys, Gulago kalinys, pogrindžio kovotojas, 59, - 60, 158, 264 - 265, 309, 353, 387, 390, 411, 423, 446, 510
Gajauskienė Irena, B. Gajausko žmona, 264
Gajauskas Konstantinas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273
Gailius Kazimieras, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273, 383
Gaitienė Jadvyga, Kiauklių mokyklos direktorė, 294
Gaižauskas Pranciškus, kun., Kauno arkivyskupas, 277, 280
Galašvilis Aleksandras, gruzinas banditas, 257 - 259
Galvanis, tretininkų ordeno narys, mokslininkas, 254
Galustjanas E. S., maskvietis, 86
Galeckaitė Monika, buvusi kun. J. K. Matulionio šeimininkė, 264
Galeckienė Vanda, Šiluvos apylinkės pirmininkė, 38,
Galvydis Steponas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Gančierienė D., Kontrolės komisijos prie Lietuvos LDT vykdomojo k-to pirm., 244
Gancerienė Danutė, Molėtų vykd. k-to pirmininko pavaduotoja, 295
Gandi, indų tautos vadas, 19,
Garbenčienė Elvyra, Kapčiamiesčio vykd. k-to pirmininkė, 146
Garjonis Antanas, kun., Telšių vyskupija, 343
Garška Juozapas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Garuckas Karolis, kun., 124
Gasčiunas Kazimieras, kan., Plungės dekanas, Telšių vyskupija, 164, 219, 343, 433
Gaštentienė Birutė, Pociūnėlių religinės bendruomenės atstovė, 81,
Gaurilčikienė, Šiaulių miesto vykd. k-to pirmininko pavaduotoja, 350
Gauronskis Anupras, kun., Telšių vyskupija, 343
Gauronskis Vincas, kun., Viekšnių klebonas, Telšių vyskupija, 342, 487
Gausiūnas Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 342
Gavėnaitė Monika, buvusi kun. A. Svarinsko šeimininkė, 94, 486
Gedgaudas C, autorius knygos "Mūsų praeities beieškant", 328
Gedgaudas Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 164
Gediminas, didysis Lietuvos kunigaikštis, 11, 370, 439
Gedvilą Jonas, kun., dekanas, Telšių vyskupija, 164, 342, 433, 464
Genutis Algis, kun., Telšių vyskupija, 343, 385
Gerulis B., ateistas filosofas, 315
Gėliūnas Juozas, Kiauklių gyventojas (miręs), 294
Giedra Domininkas, kun., Telšių vyskupija, 343
Giedraitis Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Giedraitis Mykolas, palaimintasis, 12, 44, 79, 128, 186, 197, 266, 272, 278, 306, 374
Giedraitis Merkelis, Žemaičių vyskupas, 12,
Giores, Vienos arkivyskupas, 367
Gimbutas Justas, buvęs 30 metų Gulago kalinys, 57,
Gimžauskas Bronislovas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280
Girdzevičius Jonas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281
Girnius Juozas, filosofas, 19, 21, 73, 166, 328, 330
Girnius Kazimieras, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196
Girskienė, Molėtų finansų skyriaus darbuotoja, 295
Gylys Antanas, kun., Telšių vyskupija, 342
Gylys Kazimieras, kun., Telšių vyskupija, 343
Gylys Mykolas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196  
Glempas J., Lenkijos kardinolas, 367
Gliauda Jurgis, rašytojas, 328
Gobis Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196
Golkycin, kapitonas, 489, 501
Gorbačiovas Mykolas, Sovietų sąjungos diktatorius, 63, 71, 90, 93, 95, 132, 143, 148 - 149, 192, 199 - 201, 222, 253, 255, 268, 274, 281, 283, 287, 299, 301, 309, 316, 318, 322, 337, 340, 351, 357 - 358, 368, 387, 389, 391, 393, 396, 399, 401, 418, 448, 456, 462 - 464, 467
Gorkis, 439
Grabauskas, Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 343
Grabnickas, Alvydas, kun., Joniškio vikaras, Kauno arkivyskupija, 208, 461
Grauslys Vaclovas, prelatas, Šiluvos klebonas, Kauno arkivyskupija, 290, 429
Graužinis Albinas, kun., Petrašiūnų parap. klebonas, 152
Gražinovas, radviliškietis, 498
Gražulis Antanas, kun. Alytaus parap. vikaras, Vilkaviškio vyskupija, 112, 148 - 149, 199, 201, 205, 351, 386, 396, 429 - 430, 447, 458 - 459
Gražulis Kazimieras, klierikas, vėliau kunigas, 395, 418
Gražulis Kazys, Šiaulių Šv. Jurgio parap. vikaras, 447, 484
Gražuliai, Makniūnų kaimo gyventojai, 361 - 362
Gražys Alfonsas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196
Gražulis Juozas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 148, 199, 201, 204, 367
Grabažienė, Padubysio apylinkės pirmininkė, 38,
Grigalavičienė A., liaudies tarėja, 20, 24,
Gražulis Petras, Sasnavos gyventojas, 52, 356 - 357, 393, 429, 448
Gražulytė Janina, Makniūnų kaimo gyventoja, 259, 360
Gražulytė Angelė, Makniūnų kaimo gyventoja, 359 - 360
Greičius, šiaulietis, 157
Griganavičius Vytautas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280, 384
Grigaitienė Jadvyga, Kiauklių mokyklos direktorė, 158, 225
Grigaitis Jonas, kun., Vilniaus vyskupija, 271, 274
Grigas, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos direktorės pavaduotojas, 224, 359
Grigas A., mokytojas, išmestas iš darbo už religiją, 251
Grigas Robertas, Kiauklių parap. zakristijonas, vėliau kunigas, 9798, 356, 402 - 403, 430, 447 - 448, 459 - 463, 465, 468 - 469, 471
Grinevičius Zigmas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280
Grinoveckis, Vilniaus vyskupas, ištremtas į Rusiją, 270
Griškevičius Petras, LTSR aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas, 284, 410
Grubliauskas, Skaudvilės milicininkas, 126
Grudzinskas Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 387
Gruodis, jėzuitų provincijolas, 491 - 492, 495
Gruodis Stanislovas, kun., Kauno arkivyskupija, 277
Grušas J., rašytojas dramaturgas, 254
Grušauskas Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196
Gudaitis Algimantas, kviestinis, 53,
Gudaitytė Ona, Viduklės gyventoja, 96,
Gudalevičius A., liaudies tarėjas, 20, 24,
Gudaitytė Marytė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos moksleivė, 59, - 62, 223 - 225, 357 - 359
Gudanavičienė O., nepilnamečių vaikų reikalų inspektorė, 295
Gudanavičius Gustavas, kun., Žagarės Juodeikių bažnyčių administratorius, Kauno arkivyskupija, 89, 143, 165, 206 - 207, 277, 280, 464
Gudliauskas Česlovas, kun., Telšių vyskupija, 343
Gudonis Mečislovas, Palevenėlės vykd. k-to pirmininko pavaduotojas, 487
Gudmonas Bronislovas, kun., Gulago kalinys (1949-1956), 103
Gudonienė Genė, Kiauklių gyventoja, 97,
Gudynas Adomas, Klausučių apylinkės pirmininkas, 51,
Gudonytė Rūta, Kiauklių moksleivė, mokytojų tardyta, 226
Gudžinskienė J., Vilkaviškio raj. vykd. k-to sekretorė, 291
Gumauskas Juozas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 387
Gunta Juozas, kun., Telšių vyskupija, 342
Guogis Vytautas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201
Gustaitis Andrius, kun., Garliavos parap. klebonas, Vilkaviškio vyskupija, 41, - 42, 199, 201
Gustaitis Motiejus, kun., rašytojas, 186, 266
Gustaitis Vytautas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201
Gutauskas Algirdas, prel., Vilniaus arkivyskupijos valdytojas, 215 - 216, 373, 381, 417, 427
Gutauskas Klemensas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196

H
Harcevas, RRT pirmininkas Maskvoje, 281
Hartvigas H, Bremeno Hamburgo vyskupas, 306
Hitleris Adolfas, kruvinasis Vokietijos diktatorius, 444 - 445, 460
Hopneris, Vokietijos kardinolas, 367
Charčevas, Tarybų Sąjungos religijos reikalų vyriausias tvarkytojas, 169, 373, 379, 391, 438, 456
Charukevičius Jonas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 274
Chruščiovas N., kruvinasis Sovietų sąjungos diktatorius, 281, 456, 464

I
Ibsenas, norvegų rašytojas, 333
Idzelis Stasys, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273
Iešmantas Gintautas, sąžinės kalinys, pogrindžio kovotojas, 65, 105, 139, 158, 227, 309, 334, 340, 363, 390, 409, 423, 446, 475, 510
Ignotas, šventasis, Antiochijos vyskupas (50-110), 173
Ignotas M., aukščiausio teismo pirmininkas, 420
Ikamus Gaudentas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196
Ilinčius Stanislovas, kun., Kuršėnų dekanas, 298 - 299, 342, 429
Imbras Antanas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280, 384
Indžiūnas Juozas, Kauno arkivyskupija, 277, 280
Inocentas IV, Romos popiežius, 10,
Inkratas Vincentas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Insoda Vytautas, kun., Ūdrijos klebonas, Vilkaviškio vyskupija, 151, 199, 201, 245, 341
Ireniejus, šventasis, (140-202), 173
Ivanauskas Aleksas, Adakavo gyventojas, 126 522
Ivanauskas Antanas, kun., Šilalės parap. klebonas, Telšių vyskupija, 210, 295, 341, 343
Ivanovskis Tadas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Ivinskis Zenonas, prof., istorikas, 11,
Yla Stasys, kun., (miręs), 328
Ylius Antanas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280

J
Jacikas, Gargždų I-os vid. mokyklos direktorius, 58,
Jackūnas V., kun., Vilkaviškio vyskupija, 387
Jadvyga, Lenkijos karalienė, 369
Jadviršis Konstantinas, kun., Telšių vyskupija, 342
Jagminas J., kun., 464
Jagminas Leonardas, kun., Kauno arkivyskupija, 165, 277, 280, 383
Jakaitis J., kun., Vilniaus arkivyskupija, 387
Jakaitis Kleopas, kun., Kauno arkivyskupija, 276, 280
Jakavonis Ambraziejus, kun., 186, 187, 260, 266, 309, 327
Jakubčionis Gediminas, gabus technikas, 330, 331
Jakubauskas A., kun., Kauno arkivyskupija, 384
Jakubauskas Leonas, kun., Kauno arkivyskupija, 277
Jakutis Ignas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273, 383
Jakutis Pijus, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273
Jalinskas Vincas, kun., Lazdijų dekanas, Vilkaviškio vyskupija, 111, 199, 201, 203, 354, 386, 430
Jančys Alfonsas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Jancevičienė, Skaudvilės vid. mokyklos mokytoja, 104
Jancevičius, Skaudvilės vid. mokyklos mokytojas, 104
Jankauskas Gintautas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281, 384
Jankevičius, Adakavo kolūkio profsąjungos pirmininkas, 301
Jankevičius Paulius, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Janonis J., poetas, 221
Janulis Anastazas, Gulago kalinys, pogrindžio kovotojas, 391
Janulis J., kun., Rokiškio dekanas
Janulis Juozas, kun., Vaduoklių parap. klebonas, Panevėžio vyskupija, 36, 131, 136, 196
Janusevičius Vytautas, Kiauklių bažnytinio k-to narys, 156
Janulis Prutenis, Žemės ūkio akademijos dėstytojas, saugumo tardytas, 259
Januškaitis Aloyzas, kun., Gulago kalinys, 103
Jarmalienė, Alytaus klebono šeimininkė, 352
Janušauskas Boleslovas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 387
Jasas, Partorgas, 207
Jasas Petras, kun., Telšių vyskupija, 343
Jasienė, Žagarės apylinkės pirmininkė, 207
Jasiūnas Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Jaskelevičius Vytautas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273
Jatulis Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Jasulaitis Donatas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201
Jaškūnas Henrikas, ateistas rašeiva, 375
Jaugelis Virginijus, kun., (miręs), 124
Jaura Bronislovas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273
Jaura Nikodemas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273
Jakaitis Kl., kun., 464
Jakštas Adomas, prel., literatūros kritikas, 374, 478
Jankauskas Vytautas, kultūros skyriaus vedėjas, 210
Janusevičius, prel., 492
Jeselskis, ateistas žurnalistas, 75, - 76,
Joakimas, šv. Mergelės Marijos tėvas, 173
Jobas, sen. įstatymo palaimintasis, 100
Jocas, saugumietis, 60, - 61, 358
Jocienė L., Šiaulių miesto liaudies teismo vykdytoja, 355
Jogaila Vladislovas, kunigaikštis ir vėliau Lenkijos ir Lietuvos karalius, 11, 369, 502
Jokūbaitis, Šakių rajono kriminalinės paieškos skyriaus viršininkas, 52, 54,
Jokūbas, šventasis apaštalas, 175, 307
Jokubauskas Antanas, kun., Pociūnėlių klebonas, Kauno arkivyskupija, 49, 71, 73, 82, 277, 281, 379, 464
Jokubauskas Eugenijus, kun., Kauno arkivyskupija, 281
Jonaitis S., ateistas žurnalistas, 468
Jonas Auksaburnis, šventasis, 141
Jonas Krikštytojas, šventasis, 172
Jonas Paulius II, Šventasis Tėvas, 107, 109, 128 - 129, 138, 158, 161, 163, 165, 197, 272, 278 - 279. 289, 351, 384, 436, 440, 453, 484
Jonas, šventasis evangelistas, 175,177
Jonauskas Boleslovas, kun., Telšių vikaras, 219, 342, 385
Jonauskas Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 343
Jucevičius Antanas, restauratorius, saugumo tardytas, 260
Jucevičiūtė Adelė, viduklietė, saugumo tardyta, 138
Judikevičiūtė Janina, tikinčiųjų delegacijos narė, 356
Juknevičius, kun., Kęstaičių invalidų namų vedėjas, 234 - 235, 239, 242
Juodagalvis Juozas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273
Juodaitis, kun., Telšių vyskupijos valdytojas, 490, 495
Juozapas, šventasis šv. Mergelės Marijos vyras, 173 - 174, 176
Juozapas (gal Slypij), kardinolas, 31,
Juozapaitytė Gaudenta, gydytoja, saugumo tardyta, 260
Juozapavičius, vyr. leitenantas, 355
Juozėnas, RRT įgaliotinio pavaduotojas, 44, 45, 206 - 209, 299, 413
Juozėnas Povilas, kun., Sudeikių parap. klebonas, Panevėžio vyskupija, 48, 131, 136, 196, 298
Juralienė, milicijos darbuotoja, 207
Jurevičius Jonas, Šiaulių raj. Švietimo skyriaus metodistas, 157
Jurevičius Mečislovas, Gulago kalinys, pogrindžio kovotojas, 154, 157, 391
Jurevičiūtė M., administracinės komisijos pirmininkė, 96,
Jurgaitis Antanas, kun., Telšių vyskupija, 343
Jurgaitis Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Jurginis, ateistas žurnalistas, 430
Jurgutis Antanas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281
Jurgutis Jonas, kun., Gulago kalinys, (1950-1956), 103
Jurkovlianecas Povilas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273
Jurkštas, tardytojas, 471
Juršėnas M., klierikas, 418
Juška Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Juška A., administracinės komisijos narys, 296
Juškaitis Juozas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201
Juškevičius Kazimieras, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 386
Juškys Vladislovas, kun., Telšių vyskupija, 343

K
Kačergis Vitas, Sasnavos gyventojas, 52, - 53,
Kadys Stanislovas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281
Kadys Vytautas, kun., Kaunatavos parapijos klebonas, Telšių vyskupija, 78, 343
Kadžiulis, Kiauklių mokyklos mokytojas, 158
Kadžius Alfonsas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Kaknevičius Juozas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281
Kairaitytė, Kauno, P. Mažylio medicinos mokyklos mokinė, 62,
Kairys Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Kalakauskas, čekistas, 331
Kalanta Romas, susideginęs jaunuolis, 339
Kalinauskas Leonas, kun., Josvainių klebonas, Kauno arkivyskupija, 45, 49, 144, 277, 281, 354, 383, 447
Kalinina Aldona, Kiauklių mokyklos direktorės pavaduotoja, 158, 226, 294
Kaminskas Alfonsas, Adakavo gyventojas, 126 Kalvaitis Alfonsas, 51,
Kaminskas Juozas, kun., Molėtų parap. vikaras, 169, 245, 295
Kanaprokas V., Kiauklių kolūkio agronomas, 98,
Kanonenka, Vilkaviškio saugumietis, 185
Kantekuzenas, grafas, 238
Kapičkienė Petronė, Gargždų gyventoja, persekiojama už vaikų ruošimą pirmajai komunijai, 95,
Kapočius Vytautas, kun., Adomynės klebonas, Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196, 299
Kapsukas Vincas, komunistinės "vyriausybės" galva Vilniuje 1919 m., 441
Karaliūnas Vladas, Kiauklių apylinkės pirmininkas, 97, 98, 156, 225, 294
Kardelis Jonas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273
Karevičius Pranciškus, arkivyskupas, 437
Karinauskienė, Šilalės raj. vykd. k-to pirmininko pavaduotoja, 210, 296
Karosienė, Skaudvilės vykd. k-to sekretorė, 126
Kasciuška, kunigaikščio Kęstučio karys, 502
Kasparatienė S., Vilkaviškio raj. vykd. k-to narė, 291
Kasparevičienė, Šakių raj. vykd. k-to pirmininko pavaduotoja, 209, 210
Kaškevičius Aleksandras, kun., Vilniaus arkivyskupija, 273
Kašiolaitis, kriminalinio skyriaus tardytojas, 185
Katkus M., laisvamanis, 485
Karulis Jonas, kun., Užuguosčio parap. klebonas, 291
Kaubrė Antanas, kun.. Gulago kalinys (1949-1956), 103
Kauneckas Jonas, kun., Skaudvilės klebonas, Telšių vyskpija, 125 - 127, 164, 182, 343, 385, 428, 436, 439, 440, 447, 484
Kavaliauskaitė Ona, kybartietė, saugumo tardyta, 402 - 403, 470
Kavaliauskas, tardytojas, 182
Kavaliauskas Česlovas, kun., Naujojo Testamento vertėjas, 178
Kavaliauskas Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201
Kavaliauskas J., Gargždų gyventojas, ateistas, 83, 85, 87,
Kavaliūnas Leonardas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201
Kavolis, Kauno miesto Lenino rajono deputatas, 421 - 422
Kavoliūnienė Galina, teismo vykdytoja, 214
Karalevičius, Kauno m. vykd. k-to pirmininko pavaduotojas, 152, 392, 412
Kazakevičius V., saugumietis žurnalistas, 436, 450
Kazakevičius, tardytojas, 182, 183
Kazalupskas Juozas, kaunietis, saugumo tardytas, 182 - 184, 356, 392 - 393
Kazėnas Stasys, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Kazimieras, šventasis Lietuvos karalaitis, 8, 12, 14, 71, 73, 109, 134, 143, 167, 194, 269, 276, 280, 288, 323, 341, 345, 374, 379, 412, 422, 428, 430, 439, 441, 466
Kazlauskas Algis, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 274
Kazlauskas Jonas, kun., Kazokiškės klebonas, 214, 277, 281
Kazlauskas J., ateistas žurnalistas, 1, 24, 26, - 27,
Kažukauskas, RRT, įgaliotinio referentas, 127
Keina Algimantas, kun., 165, 271, 274, 376, 378, 382
Kelbauskienė, Klaipėdos rajono vyriausioji architektė, 84, 85,
Kelmelienė Dana, vilkaviškietė, saugumo tardyta, 185
Kelmelis Antanas, vilkaviškietis, saugumo tardytas, 185, 403
Kelpšas Saulius, Garliavos gyventojas, 188, 356 - 357, 393, 439, 448
Kempietis Tomas, šventasis, 192
Kerbedis, Padubysio kolūkio partinės organizacijos sekretorius, 38,
Kerpė K., Gargždų miestelio gyventojas (miręs), 212
Kerpienė Stefanija, gargždietė, 213
Keršulis Lionginas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Kęstutis, didysis Lietuvos kunigaikštis, 502
Kezytė Valentina, vienuolė seselė, 498
Kiaunytė, Kauno medicinos mokyklos skyriaus vedėja, 224
Kibickaitė Bronė, 264
Kibiltienė Albina, kun. J. K. Matulionio sesuo, 264
Kiela Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Kietis Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Kildušis Algirdas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281
Kimburys Petras, muziejaus darbuotojas menotyrininkas, saugumo tardytas, 187, 259 - 260, 327
King Koreta, Martin Luther King našlė, 433
King Martin Luther, 433
Kinševas, Kiauklių kolūkio pirmininkas, 98,
Kipas, kun. jėzuitas, 488, 491
Kiriliauskas J., Gargždų administracinės komisijos narys, 39,
Kirilova, II-os vidur, mokyklos mokytoja, 295
Kisielius Anicetas, kun., Rozalimo parap. klebonas, 132, 136, 196, 291
Kizas V., RRT vyresnysis inspektorius, 156, 297
Klebonas Vincentas, kun., Telšių vyskupystė, 342, 385
Klemensas III, popiežius 1188 metais, 306
Klevinskis S., Gargždų administracinės komisijos pirmininkas, 39,
Klezys Paulius, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Klimas Petras, Vasario 16 akto signataras, Gulago kalinys, 65, 187
Klimavičius Alfonsas, kun., Telšių vyskupija, 343
Klimavičius Juozas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201
Klizas, rajono liaudies švietimo skyriaus vedėjas, 59,
Kochanovas Ivanas, Kauno gubernatorius, 233
Kolbė Maksimilijonas, kun., šventasis, 440 - 441
Koma, knygos autorius, 499
Kondruševičius Tadas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 274
Koreiva, milicijos pareigūnas, 420
Krasauskas, milicijos kapitonas, 188
Krasauskas Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 132, 136, 196
Krasnickis, Vilniaus vyskupas, ištremtas į Rusiją, 370
Kražauskas Petras, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201
Kreivėnienė A., Vilkaviškio raj. vykd. k-to narė, 291
Kremenskas Vladas, kun., Panevėžio vyskupija, 132, 136, 196
Krenčius Antanas, kun., Gulago kalinys, 103
Krikščiūnas Romualdas, vyskupas emeritas, 218, 373, 427
Kriščiukaitis Kastytis, kun., Čiobiškio parap. klebonas, 152, 447
Krivickas, Adutiškio mokyklos mokytojas, aršus ateistas, 359
Kryginas, CK atstovas, 355, 357, 392
Kryževičius Kazimieras, kauniškis, 448
Krūmas, Šiaulių raj. švietimo skyriaus vedėjas, 157
Krūmas V., Šiaulių miesto liaudies teismo pirmininkas, 354
Krūminis Viktoras, inžinierius, saugumo tardytas, 260
Krumpliauskas Stasys, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Krupavičius Mykolas, prel., buvęs Vliko pirmininkas, 151
Krupskaja N., ateiste, žurnalistė, 248
Kudaba C, knygos autorius, 303
Kudarauskas Ramutis, Pušaloto zakristijonas, 257, 258
Kudirka Kazimieras, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 387
Kudirka Vincas, dr., didysis varpininkas, 466
Kudirka Vladas, Žemės ūkio akademijos dėstytojas, saugumo tardytas, 259
Kudukytė Vanda, kaunietė, 329
Kulakas Kazimieras, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 274
Kuličevskij, majoras, vyr. operatyvinis darbuotojas,
501 Kulpavičius, Adakavo kolūkio partijos pirmininkas, 301
Kulvinskas, Panevėžio XV vid. mokyklos direktorius, 486
Kumpikevičius Adolfas, Adakavo gyventojas, 126
Kunevičius Lionginas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 386
Kupstaitis Juozas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201
Kuodytė Albina, Kairiškių gyventoja, 487
Kurklinskas Ramūnas, saugumo tardytas, 259
Kurklinskienė, gydytoja, saugumo tardyta, 259
Kurojedovas, Religinių reikalų k-to pirmininkas, 282
Kusas J., kun., Telšių vyskupija, 385
Kuviniova B. M., TSKP CK propagandinio skyriaus darbuotoja, 392
Kuzmickas, kun., 493, 498
Kuzmickis Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Kuznecovas, Maskvos RRT pirmininko pavaduotojas, 316
Kvaksienė, Kiauklių mokyklos ketvirtosios klasės auklėtoja, 158
Kvietkevičius Pranciškus, Pociūnėlių religinės bendruomenės pirmininkas, 81,
Kvietkovskis Juzafas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 274
Kviklys Bronius, daugelio knygų autorius, 102

L
Labakojis Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 132, 136, 196
Lankelis, Varėnos rajono vykd. k-to pirmininko pavaduotojas, 39,
Lapėnienė, Kiauklių aštuonmetės mokyklos pionierių vadovė, 158
Lapienis Vladas, Gulago kalinys, pogrindžio kovotojas, 1, 14, - 16, 20, - 24, 31, 34, 65, 104, 158, 191, 227, 265, 309, 324 - 325, 391
Lapinskienė Elena, 51,
Lašinskienė, I-sios vid. mokyklos mokytoja, 295
Laškutovas, buvęs saugumo viršininkas Sedoje, 304
Latakas Bronislovas, kun., Telšių vyskupija, 343
Latvis Jonas, kun., Gulago kalinys (1949-1955), 103
Laučkienė, Molėtų I-sios vid. mokyklos mokytoja, 295
Laugalis Remigijus, Adakavo gyventojas, 126 - 127
Laukienė, Alytaus vykd. k-to pirmininko pavaduotoja, 47,
Lauraitis, ateistas žurnalistas, 430
Laurinavičius Bronius, kun., saugumo pastumtas po sunkvežimio ratais, 110, 112, 124, 484
Lauriūnas Jonas, kun., Linkmenų klebonas, Vilniaus arkivyskupija, 271, 274, 288, 383
Lazauskas Jonas Algirdas, Žemės ūkio akademijos dėstytojas, saugumo tardytas, 260
Lazauskienė Genė, Kapčiamiesčio religinio k-to narė, 146
Lazutka V., žurnalistas, 335
Lebedievas, RRT įgaliotinio pavaduotojas, 350 - 351
Ledochovskis, jėzuitų generolas, 490 - 491, 495 - 496
Leita, Klaipėdos raj. vykd. k-to pirmininko pavaduotojas, 86, 213, 301, 348 - 349
Leleivaitė Apolonija, Saldutiškio parap. Šarkių kaimo gyventoja, 298
Lelienė, Alytaus administracinės komisijos sekretorė, 149 - 150
Lembutienė, Adakavo bažnytinio k-to sekretorė, 126
Lembutis, Adakavo bažnytinio k-to pirmininkas, 126
Leninas, Vladimiras Iljičius, kruvinasis Sovietų sąjungos diktatorius, 446, 465, 482, 497
Leonas XIII, popiežius, 440
Lesnickienė, ministerijos darbuotoja, 224
Leščiauskas, tarpmokyklinio gamybinio kombinato direktorius, 210, 295 - 296
Leščinskas, kun., Marijampolės klebonas, 443
Letukas Stasys, kun., Telšių vyskupija, 343
Lideikis Aloyzas, kun., Telšių vyskupija, 343, 385
Lierinskas Stanislovas, kun., Telšių vyskupija, 342
Liesis A., kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 387, 458
Ligačiovas J., vyriausias kompartijos ideologas, 318 - 319
Lileika, kun., 498
Lincevičius Saulius, Gargždų I-os vid. mokyklos IV klasės moksleivis, 58,
Liniauskas, KGB pulkininkas, 398-399, 404
Liniova, jaun. leitenante, 502
Linkevičius P., kun., Telšių vyskupija, 342, 385
Lipniūnas Alfonsas, kun., nacių nukankintas, 12, 128, 198, 272, 278
Litvinova, rusų diplomato žmona Londone, 496
Liubonas Petras, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281
Liubšys A., kun., Bartininkų klebonas, 401
Liupšys Antanas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201
Liutkauskaitė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos mokinė, 62,
Lydys Stasys, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 274
Loyola Ignacas, šventasis, 441
Ložienė, Skuodo raj. vykd. k-to pirmininko pavaduotoja, 418
Lukas, šventasis evangelistas, 171 - 172, 176, 189
Lukas Z., administracinės komisijos narys, 96,
Lukinas Kostas, darbininkas, saugumo tardytas, 260
Lukošaitis Antanas, kun., Didvydžių, vėliau Alksnėnų parap. klebonas, Vilniaus arkivyskupija, 50, 51, 204, 219 - 220
Lukšas, Rygos šv. Alberto parap. klebonas, 308
Lukšas Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 132, 136, 196
Lukšas Leonas, kun., Panevėžio vyskupija, 136, 196
Luzgauskas Vladas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281

M
Maceina Antanas, prof., filosofas ir poetas, 172, 328, 329
Macelis Kazimieras, kun., Telšių vyskupija, 343
Macevičius Romualdas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281
Maironis, lietuvių tautos atgimimo poetas, 7, 12, 73, 191, 218, 374, 437
Maksvytis Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199 - 200, 386
Makštutis, Alytaus raj. pirmininko pavaduotojas, 46,
Malinauskas Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 386
Matusevičius Algis, kviestinis, 53,
Mantvydas Juozapas, kun., Gulago kalinys (1951-1956), 103
Mao (cetungas), Kinijos kruvinasis diktatorius, 318
Marcinkevičius Eimutis, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281
Marcinkevičius Justinas, poetas, 372
Marcinkus, kun., 498
Marcinkus J., knygos autorius, 328
Marčiulionis J., kun., Vilkaviškio vyskupija, 386
Margelienė Janina, Kapčiamiesčio parapijos vykd. k-to sekretorė, 146
Margis, kunigaikščio Kęstučio karvedys, 502
Marija, Švenčiausioji Mergelė Kristaus Motina, 162, 170, 175, 177 - 179, 217 - 218, 231, 253, 262, 263, 284, 289, 290, 308, 323, 354, 372, 408, 430
Markaitis Aleksandras, kun., Kauno arkivyskupija, 276
Markevičius Aleksandras, kun., 497, 499
Markevičius Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 133, 134, 135
Markevičius Stasys, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 274, 383
Marozas Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Martavičius, ministro pavaduotojas, 489
Martinaitis Paulius, inž., kaunietis, saugumo tardytas, 187, 259
Martinkus, kun., Skuodo klebonas, 305
Martinkus Petras, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281
Martusevičius Juozapas, kun., Gulago kalinys (1951-1954), 103
Maruškevičius, Prienų raj. vykd. k-to pirmininkas, 209
Masalskis, Vilkaviškio saugumietis, 185
Masalskis Juozas, kun., Saldutiškio parap. klebonas, 104
Masleninkaitė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos mokinė, 62,
Masilionis Algirdas, vilnietis, KGB-istų vežiotas po miškus, 460, 462
Masilionis Pranciškus, kun., 321, 495, 501
Masys Aleksandras, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Masys Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Maksvytis, tarnautojas, 420, 421
Maskvytis, Šiaulių knygyno savininkas, 494, 499
Matas, šventasis apaštalas. Evangelijos autorius, 115, 173, 175, 177
Matijošienė, Kiauklių moksleivio motina, 226
Matijošius Dainius, Kiauklių VI kl. mokinys, mokytojų tardytas, 158, 226
Matijošius Gintaras, Kiauklių mokinys, mokytojų tardytas, 226
Matkevičius Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 195
Matulaitis Juozas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200
Matulaitis Jurgis, arkivyskupas, palaimintasis, 6, 12, 128, 170, 197, 198, 271, 272, 278, 353, 354, 374, 408, 412, 414, 430, 436, 440, 443, 465, 468, 471, 509
Matulaitis Pranciškus, kun., Kauno arkivyskupija, 278, 280, 383, 464
Matulionis Kastytis Jonas, kun. Sibiro kalinys, 3, 4, 32, 34, 35, 49, 55, 65, 72, 105, 129, 134, 158, 166, 190, 194, 198, 200, 219, 227, 256, 263 - 264, 273, 276, 278, 309, 332, 341, 363, 377, 388, 390, 401, 408, 414, 416, 418, 423, 427, 433, 435, 446, 449, 466, 484
Matulionis Teofilis, arkivyskupas kankinys, 128, 278, 451
Matulis Rimantas, filologas, saugumo tardytas, 260
Matulevičius, saugumietis, 182, 184
Matusevičiūtė Aldona, vilnietė, saugumo kratyta, 329
Maukia Juozas, Kiauklių bažnytinio komiteto narys, 156
Mažeika, kun., komunistų nužudytas, 110
Mažeika Pranciškus, kun., Sedos klebonas, 234, 235
Mažeika Stanislovas, Šv. Liudviko bažnyčios klebonas Maskvoje, 64,
Maželis Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 343 ,
Mažylis P., prof. 223, 225, 358, 359
Mažvydas Martynas, pirmosios liet. knygos autrorius, 374
Mečvienė, Šiaulių švietimo skyriaus partsekretorė, 157
Meilius Kazys, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271
Meilus Petras, kun., Eržvilko-Paupio klebonas, 276, 280, 290
Meinhardas, augustinijonų vienuolis, 306, 307
Merkys E., klierikas, 418
Melderis, Gargždų tarybinio ūkio direktorius, 99,
Meleška, kun., Kurijos kancleris, 498
Menkevičiūtė Salomėja, klaipėdietė, 393
Merliūnas Petras, kun., Telšių vyskupija, 343
Michelevičius Vladislovas, Kauno vyskupas pagelbininkas, 353, 373
Mickevičius Adomas, lietuvių lenkų rašytojas, 170, 469
Mickevičius Juozapas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Mieldažys Antanas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200, 387
Mieldažys Juozas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200, 387
Miežinskienė Eleonora, 486
Mieželaitis E., rašytojas, 337
Mikalauskas, vienuolis jėzuitas, 492
Mikalajūnas Stasys, kun., Veisiejų klebonas, Vilkaviškio vyskupija, 198, 200, 386
Mikalojus, šventasis, 218
Mikalojus I, rusų caras (1825-1855), 233, 370
Mikalonis Antanas, Kapčiamiesčio religinio k-to narys, 146
Mikašauskas J., Skaudvilės apylinkės pirmininkas, 301, 485, 486
Miklovas Juozapas, kan., Telšių vyskupija, 164, 343
Mikučiauskas Edmundas, kviestinis, 328
Mikulėnas Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Mikutavičius Ričardas, kun., Babtų klebonas, Kauno arkivyskupija, 276, 280, 411
Mikutavičius Vytautas, kun., Telšių vyskupija, 343
Mikutėnaitė D., kaunietė, 421
Mikutis Petras, kun., Kauno arkivyskupija, 276, 280
Milašius Aleksandras, kun., Kauno arkivyskupija, 277
Milašius Antanas, kun., Kauno arkivyskupija, 280
Milašius Česlovas, lenkų poetas, 372
Milašius Ignas, kun., dekanas, Molėtų klebonas, 245
Mileris Adomas, kun., sukliudytas eiti kunigo pareigas 1 metus, 104
Miliauskas Bronius, Kapčiamiesčio parap. vykd. k-to pirmininkas, 146
Miliauskienė J., Gargždų miesto pirmininkė, 212
Miliūnienė, A. Patacko uošvė, saugumo tardyta ir kratyta, 326
Minalga J., zakristijonas, 501
Mindaugas, pirmasis Lietuvos karalius, 10, 11, 369
Minkevičius Edmundas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 274
Misiūnas, J., aukščiausio teismo pirmininko pavaduotojas, 420
Misiūtė Adelė, inžinierė, saugumo tardyta, 259
Miškinis Algirdas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Miškinis Julius, kun., Telšių vyskupija, 343, 385
Mitrikas Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Mizaras Romualdas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280
Mykolas, arkangelas, 154
Močius Algirdas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280
Mockevičius Vytautas, tarybinis žurnalistas, 295
Mockienė Birutė, klaipėdietė, 392
Molis Konstantinas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 274
Molotovas, USSR užsienio reikalų ministeris, 444, 445, 462
Montvila Kazimieras, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200, 387
Morkus, šventasis evangelistas, 175
Mozūras Kazimieras, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Muraškienė Ona, 51,
Murauskas J., prokuroras, 20,
Muravjovas, buvęs Vilniaus generalgubernatorius, pramintas Koriku, 159, 166, 169, 170, 370

N
Naglytė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos moksleivė, 62,
Nagulevičius Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Naina Arūnas, Kiaukliuose kviestinis, 293
Narbutas, kolūkio veterinorius, 38
Narkevičius Aleksandras, kun. Gulago kalinys, 103
Narušis Algirdas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Našlėnas Petras, kun., 182, 277, 280, 343, 376, 415
Naumovičius H., kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273, 382
Navickas Zenonas, kun., Saldutiškio parap. klebonas, 297 - 298, 430 - 431
Nemeikšis Bronislovas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280
Neniškis Lionginas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Neteckas Vytautas, Adakavo gyventojas, 126 - 127
Neverauskas A., Šiaulių m. liaudies teismo pirmininko pavaduotojas, 354
Niūniavaitė Jovita, vilnietė, saugumo tardyta, 331
Niutonas, mokslininkas, 254
Nizamty, poetas, 371
Nykstąs Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Nobelis, premijų įsteigėjas, 255, 372
Novalis, vokiečių poetas, 170
Novickis Jonas, kan., Viekšnių dekanas, sąžinės kankinys, 103
Novikas Vidmantas, Kiauklių moksleivis, mokytojų tardytas, 226
Novikovas A. A., prokuroras, 396, 397, 405, 409, 410, 480

O
Obremskis Jusefas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273
Oginskis Mykolas, žemaičių kunigaikštis, 238, 242
Orlickas Petras, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200, 387
Olšauskas K., prelatas, 266, 329
Olšauskas Juozapas, kun., Gulago kalinys (1948-1956), Telšių vyskupija, 103, 343, 387
Ona, Šv. Mergelės Marijos Motina, 173
Origenas, Bažnyčios mokytojas, (185-255), 174
Ovcorov J. E., Vyriausias prokuroras, 409

P
Pabrinkienė G., Vilkaviškio raj. vykd. k-to narė, 291
Paberžis Ignas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 273
Pabrėža Ambraziejus, Jurgis, kun., botanikas, 12, 128, 198, 272, 278
Pačinskas Juozapas, kun., dekanas, Telšių vyskupija, 164, 342, 433
Pakalnienė Elena, Bagaslaviškio vid. mokyklos direktorė, 104, 298
Pakalniškis Jonas, kun., Telšių vyskupija, 343, 428
Pakamanis Algirdas, kun., Žarėnų-Latvelių parap. klebonas, 49, 219, 342, 350, 355, 385, 428, 464
Pakarklis, prof., ateistas, 315
Pakuckas Jonas, bandęs pereiti Sovietų sąjungos sieną, 390
Pakutinskis Antanas, Pašilės bažnytinio k-to pirmininkas, 223
Paliukas Jonas, kun., Telšių vyskupija, 342, 385
Paliulionis, Žemaičių vyskupas, 238
Paliulionytė Danutė, Alizavo apylinkės vykd. k-to pirmininkė, 487
Palšis P., kun., dekanas, Skuodo klebonas, Gulago kalinys (1950-1956), Telšių vyskupija, 103, 164, 418, 431, 433
Paltanavičius Albinas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Paltanavičius Bronius, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200, 386
Paltarokas Kazimieras, Panevėžio vyskupas, 115
Palukaitis Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 386
Pangonis A., kun., Vilkaviškio vyskupija, 387
Panteras (Panderas), tariamasis Jėzaus tėvas, 172
Pasilauskas Algirdas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200
Paskalis B., knygos autorius, 187
Patackas Algirdas, inž., kaunietis, saugumo tardytas, kalinys, 186, 187, 227, 259 - 260, 265 - 266, 309, 325 - 328
Patackas Antanas, Algirdo tėvas, saugumo tardytas, 65, 186, 259, 260, 265, 327
Patackienė Nijolė, saugumo tardyta, 260, 326, 327
Patiejūnas Zenonas, kun., Vilniaus vyskupija, 271, 274
Paukštys, vienuolis jėzuitas, 493
Paulaitis Petras, ilgametis Gulago kalinys, pogrindžio kovotojas, 73, 142, 168, 217, 413
Paulauskas Pranas, miręs Klaipėdos ligoninėje, 99,
Paulauskas J., kun., Papilės klebonas, 487
Paulauskienė J., Šilalės raj. vykd. k-to pirmininkė, 295
Paulauskienė Vanda, 99,
Paulionis Edmundas, kun., Paringio parap. klebonas, Vilniaus arkivyskupija, 270, 273, 297, 3873
Pavlovas, tikintis mokslininkas, 254
Pečeliūnas Povilas, sąžinės kalinys, pogrindžio kovotojas, 65, 105, 158, 190, 227, 265, 309, 333, 363, 390, 423, 446, 477, 510
Pečeliūnienė, Povilo Pečeliūno motina, 480
Pečiukonis Juozas, kun., Pajevonio klebonas, Vilkaviškio vyskupija, 200, 296
Pečiulienė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos dėstytoja, 60, 224
Pečiulionis M., 65
Pečkauskaitė Marija, rašytoja, pedagogė, 12, 101, 128, 272, 278, 305
Perednis Antanas, Ukmergės vykd. k-to pirmininko pavaduotojas, 215
Perlaitis Pranas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200
Pesliakas Kazimieras, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280
Pesliakas V. K., kun., Panoterių klebonas, Kauno arkivyskupija, 144, 384
Petkevičiai Jonas ir Jadvyga, šiauliečiai, 448
Petkevičius Vladas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280
Petkus Viktoras, sąžinės kalinys, Helsinkio grupės įkūrėjas, 25, 65, 101, 102, 105, 158, 309, 363, 387, 390, 408, 409, 423, 446, 510
Petraitienė, Alytaus administracinės komisijos narė, 149
Petraitis Petras, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280
Petrakin, leitenantas, 501
Petras, šventasis apaštalas, 333, 367
Petravičius Mykolas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273
Petronis Alfonsas, kun., 270, 273, 383
Petrarka, Italijos poetas, 170
Petrašonis Vytautas, architektas, saugumo tardytas, 260
Petrauskas, KGB-istas, 188
Petrauskas, Kauno kunigų seminarijos rektorius, 497
Petrauskas Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195
Petrauskas Jonas, kun., Telšių vyskupija, 342, 385
Petrauskas Vytautas, kun., Telšių vyskupija, 343
Petrauskienė G., Panevėžio XV vid. mokyklos mokytoja (mirusi), 486
Petravičius Antanas, Šiluvos kolūkio partorgas, 38
Petrikas Jeronimas, kun., 396
Petronaitis Antanas, kun., Telšių vyskupija, 343
Petruševičius Vincas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 201
Pilelis Vytautas, Kauno saugumo vyr. tardytojas, 16, 186
Pilotas, Judėjos protektorius, 101
Pimenas, Maskvos patriarchas, 7,
Pilka Steponas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280, 384
Pipiras Albinas, kun., Pušaloto klebonas, Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195, 257 - 258
Pipirienė G., administracinės komisijos sekretorė, 296
Platužas A., Klaipėdos rajono laikraščio "Banga" redaktorius, 83,
Plėsnys Albinas, filosofas, saugumo tardytas, 260
Plioraitis Ignas, kun., Kapčiamiesčio klebonas, 144, 146, 198, 200, 386
Pliuščius Leonidas, 21,
Plumpa Petras, buvęs Gulago kalinys, saugumo tardytas, 260, 266, 391
Pocius Antanas, 227, 236
Počiulpis Aleksandras, kun., Kauno arkivyskupija, 280
Poderis J., kun., Vilkaviškio vyskupija, 387
Polikaitis Vaclovas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280, 464
Polkai, Kiauklių gyventojai, 294
Polkienė Ona, Kiauklių gyventoja, 97, 98,
Popovas, sprauninkas, 235
Poška Dijonyzas, poetas, 374
Poškus Juozas, kun., Vilniaus arkivyskupijos tribunolo narys, 37, 38,
Poškus Tadas, Telšių vyskupija, 164, 342, 385
Povilaitis Jonas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280, 464
Povilonis Liudvikas, Kauno arkivyskupas, 144, 145, 218, 267, 373, 381, 396, 453
Požėla Vladas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280, 464
Prajara Vytautas, klierikas, vėliau kunigas, 394, 396, 429, 430, 447
Pranciškus, šventasis, 308
Pranevičius Jonas, kun., Utenos dekanas, Panevėžio vyskupija, 48, 130, 135, 195
Pranskaitienė, Panevėžio XV vid. mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 486
Pranskietis Augustinas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Pranskūnas Povilas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280
Prapiestis Juozas, inžinierius, saugumo tardytas, 260
Preikšas Juozas, Kauno vyskupas, 110, 122, 143, 167, 262, 268, 290, 296, 308, 353, 373, 381, 439, 442
Prialgauskas Kazimieras, kun., Telšių vyskupija, 343
Pridotkas Alfonsas, kun., Žarėnų klebonas, Telšių vyskupija, 284, 285, 342
Prunskis Juozas, prel., žurnalistas, 329
Pudžemys Adolfas, kun., Telšių vyskupija, 164, 343
Puidokas Juozas Donatas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273
Puidokas Klemensas, kun., Telšių vyskupija, 343
Puidokas Stasys, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 274
Pūkas Vytautas, kun., Butrimonių parap., Vilniaus arkivyskupija, 81, 270, 273, 383
Pukenis Robertas, kun., 131, 135, 195
Pukėnas Kazimieras, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 274
Pukinskaitė, mokytoja Gargžduose, 95,
Puodžiukas J., Vilniaus gyventojas, 21, 22,
Puodžiūnas Antanas, kun., Gulago kalinys (1947-1956), 103
Pupleigis Stanislovas, kun., Gulago kalinys (1949-1954), 103
Puriuškis Izidorius, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Purlys Petras, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273, 282
Pušinaitis Gvidonas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200, 386
Puzonas Petras, kun., Tauragės dekanas, Telšių vyskupija, 164, 342, 430, 433
Puzonas Rokas, kun., Kiauklių parap. klebonas, 6, 44, 45, 56, 71, 72, 92, 98, 105, 152, 155, 156, 216, 219, 293, 294, 413, 428, 430, 431, 447, 459, 461, 463, 469

R
Racevičius Bronislovas, kun., Telšių vyskupija, 343
Račaitė Paškauskienė Angelė, tragiškai paaukojusi savo gyvenimą Dievui ir Tėvynei, 65,
Račaitis Jonas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280
Račiūnas Pranas, kun., Alytaus klebonas, Vilkaviškio vyskupija, 387, 459
Radauskas Antanas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 200, 386
Radavičius Boleslovas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280
Radvilaitė Barbora, Lietuvos ir Lenkijos karalienė, 506
Radzevičius Juozas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 200
Radzevičius Vaclovas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 200
Radzevičius Vytautas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280
Raila B., žurnalistas, 402
Rainys, KGB darbuotojas, 397 - 399, 401, 402, 404, 405, 438, 470
Raižytė Aldona, Garliavos gyventoja, saugumo tardyta, 152, 188, 356, 393, 448
Rakauskas Jonas, kun., Kauno arkivyskupija, 280
Rakauskas K., Utenos rajono prokuroras, 297
Ramanauskas Vaclovas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280, 384
Rameikis Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Ramoška Gytis, fotografas, 259
Ratučinskaja Irina, rusų poetė, teista už religinę poeziją, 406
Raudeliūnienė, Širvintų gyventoja, 154
Razmantas Juozapas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280, 384, 447
Razminas Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 342
Razmus, eigulys, 236
Ražukas Boleslovas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 200, 387
Razulevičius Rolandas, matematikas, saugumo tardytas, 260
Reaganas Ronald, JAV prezidentas, 181, 309, 367
Reinys Mečislovas, Vilniaus arkivyskupas, Gulage nukankintas, 21, 23, 128, 186, 198, 266, 272, 278, 371
Rekašius Arūnas, saugumo tardytas, 187, 259, 326, 393
Rekunkovas, TSRS generalinis prokuroras, 472
Retzinger G., vokietis mintytojas, 368
Riaukaitė Janina, 211
Ribentropas, nacių užsienio reikalų ministeris, 444, 445, 462
Richteris, rusų caro generolas, 238
Riekus Antanas, kun., Telšių vyskupija, 343
Riepšas J., teismo narys, 20, 24,
Riešutienė, Viešvėnų mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 301
Rimas, Andriejus, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201
Rimkevičius Edmundas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Rimkus Stanislovas, kun., Gulago kalinys, 103
Rimkus S., kun., Kražių vikaras, kankinys, 182
Rimkus, majoras, tardymo poskyrio viršininkas, 19,
Rimkus Kazimieras, kun., Telšių vyskupija, 342
Rimša Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Rimutis J., žurnalistas, 14,
Rinkevičius G., Kriokialaukio apylinkės inžinierius, 46,
Rinkevičius Vitas, klaipėdietis, 393
Riškovas, Kauno vicegubernatorius, 505
Ritmeisteris Juozapas, vokietis jėzuitas, 492, 497
Rybelis Antanas, Minties leidyklos darbuotojas, 315
Rokaitė Stasė, Molėtų gyventoja, 245
Ropas, Vilniaus vyskupas tremtinys, 370
Rubliauskas, Miroslavo apylinkės pirmininkas, 418
Rudaitis Ąžuolas, gydytojo Rudaičio sūnus, 420, 421
Rudaitis Izidorius, dr., Gulago kalinys, 419, 422
Rudamina A., didžių dorybių kunigas, 128, 198, 272, 278
Rudzinskas Jonas, kun., Telšių vyskupija, 343
Rudinskas Valerijus, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 200, 386
Rugienis, 11-kos butų ūkio valdybos pirmininkas, 420
Rugienis J., RRT įgaliotinis, 93, 450, 451
Rūkas A., poetas, 369
Rukša Vladas, skulptorius, 259
Rumšą Robertas, kun., 396
Rusinąs Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 386
Rusteika, čekistas, 420-421
Rutalė Juozapas, kun., Užvenčio klebonas, Telšių vyskupija, 342
Rutkauskas, gydytojas, 493
Ruzas Jonas, panevėžietis kraštotyrininkas, saugumo tardytas, 137
Ruzienė O., panevėžietė, saugumo tardyta, 137

S
Sabakonis Juozas, Kiauklių apylinkės partorgas, 225, 294
Sabaliauskas Antanas, kun., knygos "Kelionės po šventąją žemę" autorius, 328
Sabaliauskas A., vairuotojas, užmuštas kartu su kun. J. Zdebskiu, 109, 122
Sabaliauskas Pranas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Sacharovas, rusų mokslininkas, 144, 388
Sadauskas Alfonsas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 205, 387
Sadauskas V., kun., Telšių vyskupija, 385
Sadūnas Jonas, N. Sadūnaitės brolis, 302, 303
Sadūnaitė Nijolė, sąžinės kalinė, pogrindžio kovotoja, 28, 73, 303, 391, 396, 397, 404, 405, 429, 430, 447, 448, 459, 460, 462, 469, 472
Sadzevičius Leonas, Paširvinčio kaimo gyventojas, 154
Saja K., rašytojas dramaturgas, 26, 318
Sakavičius Gintas, iš Kapčiamiesčio, 331, 393, 439
Sakutis Stanislovas, kun., miręs Skaudvilėje, 155
Sakavičius Bronislovas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273
Sakalauskas Gracijus, kun., Marijampolės altaristas, 199, 201, 443
Sakalauskas J., lektorius, 314, 436, 440
Sambora Henrikas, architektas, saugumo tardytas, 260
Samuolis Salemonas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 386
Saprigonas Raimondas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Sarakauskaitė Ona, Kybartų gyventoja, saugumo kratyta, 402, 403
Sasnauskaitė Eleonora, vilnietė, 57,
Sasnauskas Julius, sąžinės kalinys, pogrindžio kovotojas, 65, 105, 158, 257, 391, 461
Saudargaitė Aušra, saugumo tardyta, 259
Saudargas Algis, matematikas, 259, 260
Saulius, minimas Biblijoje, 236
Saulius Justinas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273
Satkauskas, milicijos atstovas, 40,
Satkauskas Vladas, kviestinis, 214
Saunorius Antanas, Pašilės bažnyčios sargas, 223
Savickas Leonas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273
Savickas Marijonas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273, 383
Seibutis, Kauno rajono tardytojas, 42,
Semaška Liudvikas, kan., Tytuvėnų parap. klebonas, Kauno arkivyskupija, 151, 277, 280, 383
Senavaitytė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos mokinė, 62,
Senkiv Taras, unitų kunigas, 507
Senkiv Ivan, unitų kunigas, 507
Serapinas Liudas, kun., Telšių vyskupija, 343
Senkus Vincentas, kun., Šančių parap. klebonas, 305
Seporaitienė D., Gargždų administracinės komisijos serketorė, 39,
Sienkevičius Henrikas, lenkų rašytojas, 255
Simaška Eduardas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280
Simaška Vladas, Šiluvos parap. kunigas, 38,
Simonaitis Antanas, kan., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273, 383
Simonaitis Aurelijus, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Simsonas Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Simutis Liudas, Gulago kalinys, laisvės kovotojas, 260, 326, 391, 403, 404, 448
Sinas Chaime, Filipinų kardinolas, 483, 484
Sirtautas Henrikas, kun., Telšių vyskupija, 342
Simnas K., kun., Kužių parap. klebonas, 41,
Sitka Petras, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 387
Siurys Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 342
Skalauskienė, bendro skyriaus vedėja, 210
Skardinskas Leonardas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Skeltys A., kun., Gulago kalinys, 474
Skėrienė, Gargždų gyventoja, 40,
Skirelis Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Skumontas Domininkas, kun., Telšių vyskupija, 342
Skučas Gintautas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201
Skučas K., kun., Veiverių klebonas, 422
Skudas, saugumietis, 137
Skuodis Vytautas, sąžinės kalinys, pogrindžio kovotojas, 25, 65, 105, 158, 227, 264, 309, 325, 391, 447, 480, 483
Skvireckas Juozapas, Kauno arkivyskupas, metropolitas, 492, 497
Sladkevičius Vincentas, buvęs ištremtas, dabar kardinolas, 45, 79, 110, 122, 163, 168, 169, 217, 218, 267, 268, 290, 308, 316, 354, 373, 378, 381, 427, 431, 439, 454, 455, 462
Slavinskas Antanas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280
Slėnys Jordanas, kun., Varėnos klebonas, 39,
Smičienė, Alytaus administracinės komisijos narė, 149,
Smaidžiūnas Vytas, Santaikos gyventojas, 47, 48,
Sokolovskis V. M., Vilniaus KGB tardytojas, 330
Soloid, pulkininkas, tardymo skyriaus viršininkas, 489
Solženicinas A., daugelio veikalų autorius, 390, 402
Songaila R., LTSR AT prezidiumo pirmininkas, 427, 432
Speranskis, kunigaikštis, 238
Sruoga Balys, rašytojas, 371
Sruogienė Vanda, dr., istorikė, 187
Smogius, Panevėžio miesto atstovas, 299
Stakauskas J., kun., dr., Vilniaus valstybinio archyvo direktorius, 292
Stakelskis J., partorgas, 98,
Stakėnas Vaclovas, kun., Kriokialaukyje, TTC KK narys, Vilkaviškio vyskupija, 42, 43, 199, 201, 386, 447
Stalinas, žiauriausias Sovietų sąjungos diktatorius, 15, 40, 45, 86, 159, 166, 444, 446, 460
Stalis A., Gargždų apylinkės pirmininkas, 40,
Stanelis Povilas, §v. Teresės bažnyčios zakristijonas, 417
Stanelytė Gema, Gulago kalinė, pogrindžio kovotoja, 41, 42, 391
Stanys, Švietimo ministerijos darbuotojas, 358
Stankaitis J., Pedagoginio Instituto lektorius, ateistas, 375, 441
Stankevičius Juozapas, kan., Kauno arkivyskupijos valdytojas, 93, 450, 452, 495
Stankevičius Vincentas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196
Stankienė, Gargždų gyventoja, 40,
Stasiulis Juozapas, kun., Gulago kalinys (1945-1953), 103
Stasuitis Boleslovas, kun., Kauno arkivyskupija, 208, 277, 280, 464
Statkevičius Algirdas, dr.. Gulago kalinys, vėliau išleistas į JAV, 227, 309
Statkevičius Kazimieras, kun., Karmelitų Šv. Kryžiaus parap. klebonas, Kauno arkivyskupija, 152, 277, 281
Steponaitis Gintaras, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201
Steponavičius Julijonas, Vilniaus arkivyskupas, ištremtas į Žagarę, 80, 93, 129, 159, 161, 163, 165, 197, 202, 208, 216, 232, 268, 269, 272, 278, 285, 287, 288, 290, 308, 350, 353 - 354, 356, 371, 373, 374, 376 - 378, 380, 382, 387, 388, 416, 418, 427, 438, 439, 446, 448, 450, 452, 453, 455, 464, 484
Stepučinskas, Kauno saugumietis, 185, 326, 327, 402, 403, 405, 470, 471
Stuina, ateistas žurnalistas, 375
Stukas Petras, kun., Telšių vyskupija, 343
Stulginskis Aleksandras, Vasario 16 signataras, buvęs Lietuvos respublikos prezidentas, 65,
Stonienė, Viduklės gyventoja, 96,
Stonys J., specialiųjų vidurinių mokyklų valdybos viršininkas, 63,
Stonys Martynas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273
Stonys Mykolas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195
Stravinskienė Veronika, Kapčiamiesčio apylinkės sekretorė, 146,
Strazdas Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196
Strielčiūnas Alfonsas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196
Striukis Antanas, kun., Telšių vyskupija, 342
Struodas, Rygos vyskupas, 308
Sungaila Aloyzas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196
Surplienė J., Gargždų administracinės komisijos sekretorė, 96, 344, 348, 350
Survila Jonas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281
Suvorova, leitenante, 501
Sužiedėlis, prelatas, Žiežmarių parapijos klebonas, 492
Svambarys Tomas, kun., Telšių vyskupija, 343
Svarinskas Alfonsas, kun., sąžinės kalinys, pogrindžio kovotojas, 5, 16, 25, 341, 37, 45, 49, 55, 59, 60, 62, 65, 73, 77, 82, 96, 99, 105, 122, 125, 129, 134, 137 - 138, 143, 158, 166, 167, 169, 182, 183, 189, 194, 199, 200, 202, 216, 227, 253, 256, 261, 270, 273, 276, 278, 289, 300, 309, 321, 325, 341, 358, 363, 376, 378, 387 - 390, 402, 404, 405, 414, 416, 418, 423, 433, 435, 446, 449, 466, 472, 486, 510
Sventickas, Jurgis, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 387
Svickis Bronius, Viešvėnų parap. zakristijonas (miręs), 301
Svidnickis Juozas, ukrainiečių katalikų kunigas, 63, 64, 136
Svirbitavičiūtė Aldona, straipsnio autorė, 359, 360, 362
Svirskis Paulius, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196

Š
Šakalienė Genovaitė, vilnietė, 57,
Šaknys Bernardas, nusipelnęs mokytojas, 249
Šalčius Juozas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 386
Šalkauskis Stasys, prof., krikščioniškasis filosofas, 12, 94, 128, 198, 218, 272, 314
Šaukienė M., Viduklės gyventoja, saugumo tardyta, 137, 138
Šauklys Viktoras, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281
Šapoka Leonas, Luokės parap. klebonas, Gulago kalinys (1947-1956), komunistinių banditų nukankintas, 45, 103, 110
Šarauskaitė O., kybartietė, saugumo kratyta, 470
Šarkauskas Liudvikas, kun., Gulago kalinys (1946-1955), Telšių vyskupija, 103, 168, 217, 434
Ščepavičius Pranciškus, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281, 464
Ščirovskis Grigorijus, ypatingų reikalų valdininkas, 238, 239
Šelgas Henrikas, kun., Telšių vyskupija, 343
Šepetys Lionginas, Lietuvos kompartijos sekretorius, 70, 427, 432, 475
Šeškevičius Antanas, kun., Gargždų parap. vikaras, 39, 82, 83, 85, 89, 115, 184, 211, 214, 255, 341, 343, 344, 350, 385, 498
Šeškevičius, jėzuitas, 494
Ševčenka, lagerio specialaus skyriaus vedėjas, 434
Ševeliovas, Tauragės saugumo viršininkas, 125, 127
Šiaučiūnas Ignas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196
Šiaulys Vytautas, VRS darbuotojas, 57, 58,
Šidlauskaitė D., žuvusi kartu su kun. J. Zdebskiu, 122
Šidagienė, Molėtų vykd. k-to sekretorė, 295
Šilbajoris, prof., rašytojas kritikas, 329
Šileikis Juozas, šiaulietis, 153 - 154
Šimelionis J., administracinės komisijos narys, 296
Šimonis Edvardas, kviestinis, 328
Šikšnys Valentinas, kun., buvęs Adakavo klebonas, (miręs), 104, 300
Širvaitis Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 343
Širvydas K., 374
Šiugžda Edvardas, inžinierius, 259
Šiugždinytė, Vilkaviškio raj., prokuroro padėjėja, 402
Šiurys J., kun., Telšių vyskupija, 385
Šlabšys, jėzuitas, 492
Šlapelis Bronius, kun., Tauragnų klebonas, Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196, 214, 297, 298
Šleinius Konstantinas, kun., Gulago kalinys (1948-1956), 103
Šlėnys Jordanas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273, 383
Šlevas Vladas, kun., Telšių vyskupija, 343, 385
Šliapnikov, papulkininkis, 0 skyriaus viršininkas, 489
Šliauteris Paulius, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196
Šnapštys Margalis, kun., poetas, Sudeikių parap. klebonas (1877-1921), 48,
Šnipas, Švietimo ministerijos pareigūnas, 358
Šovis, kun., Šiaulių jėzuitų bažnyčios klebonas, 495
Šukys Gediminas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196
Šukys Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 343
Šuliauskaitė Elena, vilnietė, saugumo tardyta, 405, 406
Šulskis Pranciškus, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201
Šumauskas, Raseinių raj. teisėjas, 349
Šumskis Juozapas, kun., Užpalių klebonas, Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196, 297 - 298
Šveiceris Albertas, juodųjų gydytojas Afrikos džiunglėse, 253

T
Tadzevičius Juozas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199
Talačka Albertas, kun., Panevėžio vyskupija, 134, 136, 196
Talaišis Bernardas, kun., dekanas, Telšių vyskupija, 164, 343, 433
Tamašauskas J., kun., Telšių vyskupija, 385
Tamašauskas Liudas, kun., Alsėdžių dekanas, 235, 343
Tamašauskienė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos direktorė, 60, 61, 358
Tamkevičius Sigitas, kun., sąžinės kalinys, pogrindžio kovotojas, 5, 16, 25, 31, 37, 45, 49, 55, 59, 60, 62, 65, 73, 75, 100, 105, 115, 122, 125, 129, 134, 140, 141, 143, 158, 166, 167, 169, 182, 183, 189, 194, 198, 200, 202, 205, 216, 219, 227, 253, 256, 261, 263, 270, 273, 276, 278, 289, 300, 309, 321, 325, 329, 332, 341, 358, 363, 377, 378, 387, 390, 402, 405, 406, 414, 416, 418, 423, 435, 446, 449, 466, 472, 474, 484, 510
Tamonis Jonas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281
Tamošauskas Leonas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Tamoševičius Vaclovas, kun., Kauno arkivyskupija, 27, 281, 464
Tamošiūnienė Irena, inžinierė, vilnietė, saugumo tardyta, 330, 331
Tamulaitis Alfonsas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273
Tamulionis Stasys, kun., Alizavos parap. klebonas, Panevėžio vyskupija, 41, 131, 136, 196, 343
Tamulionis Pranas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Tamulynas J., Kriokialaukio apylinkės pirmininkas, 46, 47,
Taraškevičius Česlovas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273
Tarasevičius Gintaras, bandęs pereiti Suomijos sieną, 227
Tarasevičius Mečislovas, bandęs pereiti Suomijos sieną, 227
Taškūnas Vladas, kun., Gulago kalinys, 104
Tavoraitis Petras, kun., Pabaisko klebonas, Kauno arkivyskupija, 215, 277, 281
Tekorius, Šiaulių raj. vykd. k-to pirmininko pavaduotojas, 415
Telksnys, kun., Šiaulių dekanas, 498
Telšinskienė Zuzana, gargždietė, 213
Teresė, vienuolė, Kalkutos misijonierė, 253
Teresius Adolfas, saugumo tardytas, 260
Teresiūtė Regina, Kelmės gyventoja, valdžios persekiojama, 50, 57, 302
Terleckas Antanas, sąžinės kalinys, pogrindžio kovotojas, 26, 27, 65, 105, 188, 227, 309, 325, 391, 462
Tijušas Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Tomkevičius, kun., Šiaulių dekanas, 505
Tomkus Jonas, kun., Želvos klebonas, 294
Trusevičius Adolfas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 273
Truskauskaitė Laimutė, klaipėdietė, 393
Tučkus Andrius, vilnietis, 461
Tumaitis Juozas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 273
Tumėnas K., RRT įgaliotinis, 213, 348
Tunaitis Steponas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273, 383
Turu Desmond, Pietų Afrikos negrų gynėjas, 368
Tvardovskis, poetas, 137
Tvarijonas Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Tvirbutas D., Šiaulių raj. vykd. k-to pirmininko pavaduotojas, 44, 97, 98, 462. 463

U
Ulickas Albertas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273
Ulickas Jonas Stanislovas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 274
Umestauskaitė Barbora, Zagarietė, pagarsėjusi stebuklais, liaudies laikoma šventąja, 502, 506
Umestauskas, Barboros Zagarietės protėvis, 502 - 503
Ungevičius S., Gargždų I-os vid. mokyklos mokinys, 58,
Uogintas Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Urbelytė B., Telšių vykd. k-to pirmininko pavaduotoja, 413
Urbanavičius Antanas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201
Urbanavičius Justinas, kun., Gulago kalinys, 104
Urbonaitė Adelė, kaunietė, saugumo tardyta, 187, 259
Urbonas, majoras, vyresnysis tardytojas, 19, 187, 337
Urbonas Benediktas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Urbonas Juozas, Vilkaviškio raj. vykd. k-to pirmininko pavaduotojas, 50, 51, 205, 219, 291, 292, 296
Urbonas O., istorinių veikalų autorius, 329
Urbonas Vitas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 387
Urbonienė Stasė, gargždietė, 213
Uždavinys Sigitas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Užupis Juozas, kun., Prienų klebonas, Vilkaviškio vyskupija, 111, 199, 201, 386, 422
Užusienis Jurgis, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281

V
Vagneris Petras, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201
Vaičekauskas J., kun., Kauno arkivyskupija, 383
Vaičekonis P., kun., Šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebonas, Vilniaus arkivysk., 379, 328
Vaičelionis L., kun., Radviliškio klebonas, vicedekanas, 204
Vaičeliūnas Juozapas, kun., Veprių klebonas, Kauno arkivyskupija, 215, 277, 281
Vaičiulaitis Rom., kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201
Vaičiulienė Ona, Skuodo rajoninių laikraščių bendradarbė, 305
Vaičiulionis Lionginas, kun., Kauno arkivyskupija, 204, 277, 281
Vaičiūnas, knygos autorius, 499
Vaičiūnas Jonas, kun., Raguvos altaristas, Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196, 205, 300
Vaičiūnas Vytautas, kun., Kauno kunigų seminarijos vicerektorius, 166
Vaičiūnas Vytautas, Gulago kalinys, pogrindžio kovotojas, 391, 448
Vaičius Antanas, Telšių vyskupas, 63, 80, 83, 164, 217 - 219, 267, 268, 290, 308, 316, 344, 378, 381, 432, 437. 440, 443, 456
Vaidulis, 137
Vaigauskas Henrikas, KGB pirmininko pavaduotojas, 400, 401, 404
Vaira Boleslovas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281
Vaišnorienė M., administracinės komisijos narė, 96,
Vaitauskas Vytautas, kun., Vilkaviškio dekanas, 50, 205, 199, 201, 387
Vaitelis Stanislovas, kun., Gulago kalinys (1949-1955), Telšių vyskupija, 104, 342
Vaitiekus (Adalbertas), šventasis, Prahos vyskupas kankinys, 10,
Vaitonis Jonas, kun., Šalčininkų parapija, Vilniaus arkivyskupija, 81, 271, 274
Vaivods J., Rygos kardinolas, 308
Vaižgantas (Tumas J. kan.), rašytojas, 374, 442
Valaitis, saugumietis, 329
Valaitis Feliksas, kun., Telšių vyskupija, 343
Valaitytė Bronė, Sasnavos gyventoja, 356, 448
Valančiauskas Domas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 274
Valančiūnas Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Valančius Motiejus, Žemaičių vyskupas, rašytojas, 5, 6, 12, 94, 232, 233, 253, 370, 374, 437
Valantinas Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Valantinavičius Vytautas, Tauragės saugumietis, 125, 127
Valatka Antanas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 274
Valeikis Kazimieras, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 274
Valiukėnas Stanislovas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 274
Valiukonis Donatas, kun., Vilniaus arkivyskupijos konsultorius, 72, 111, 271, 274, 378, 382, 416
Vallianas Tadeušas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 386
Valuckas, knygos autorius, 499
Vanagas Alfredas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281
Vanagas Benediktas, kun., Ubiškės klebonas, sąžinės kankinys, 103
Vanagas R., 410
Varkala Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 387
Varlamas Aravidzė, filmo personažas, 468
Varnas Juozapas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196
Varvuolis Juozapas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281
Varžinskas Paulius, kun., Panevėžio vyskupija, 132, 136, 196
Vasiliauskas, Žalpių parap. bažnytinio k-to pirmininkas, 302
Vasiliauskas, milicijos pareigūnas, 182
Vasilyk, unitų kunigas, 507
Vaškevičius Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 132, 136, 196
Vazgelevičiūtė Bronė, vilnietė, saugumo kratyta, 405
Veblaitis Petras, knygos "Kova su caro valdžia" autorius, 233
Veilentas Virginijus, kun., Panevėžio vyskupija, 132, 136, 196
Velickaitė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos moksleivė, 62,
Velioniškis Konstantinas, kun., 342
Velykienė Elena, Saldutiškio poliklinikos valytoja, 298
Velymanskis Vladislovas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 274
Venckus, jėzuitas, 492
Venckus Petras, jėzuitas, 493
Venskus Prancišikus, kun., Telšių vyskupija, 342
Veresekytė Elena, mokslinio tyrimo laborantė, 250
Vertelkaitė Joana, vilnietė, saugumo kratyta, 329
Vertelkaitė Vincenta, vilnietė, saugumo kratyta, 328 - 329
Veselis Leonas, kun., Telšių vyskupija, 343
Veteris, kardinolas, Miuncheno arkivyskupas, 307
Vėbra R., tarybinis istorikas, 169
Vėlavičius Vincentas, Telšių katedros kunigas, kalėjęs Gulage (1948-1956), 78, 104, 186, 342, 385, 447

Vičiulis Jonas, kun., Telšių vyskupija, 343
Vidzėnas, majoras, Vilniaus KGB darbuotojas, 326 - 329, 404, 405
Vienuolis, A. Žukauskas, rašytojas, 105
Vilimas, Kauno miesto prokuroras, 420, 421
Vincentas Paulietis, šventasis, 492
Vinclovas Alfonsas, vilnietis, saugumo kratytas, 330
Vinuikova, kviestinė, 182
Vinuikovas, kviestinis, 182
Virkietis, Kęstaičių bažnyčios gynėjas, 236
Viskanta Antanas, kun., Gulago kalinys (1948)1956), 104
Vitkus Antanas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 387
Vitkutė Z., finansų skyriaus vedėja, 349
Vytautas, didysis Lietuvos kunigaikštis, 11, 438
Vytenis, didysis Lietuvos kunigaikštis, 11,
Vobolis, Prienų bažnytinio k-to narys, 209
Volskis Aloyzas, kun., Telšių vyskupija, 343
Volskis Vytautas, inžinierius, saugumo tardytas, 259
Voveris Jonas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281
Vrangelis, Baltosios armijos vadas, 496


Z
Zakrys Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija, 132, 136, 196
Zamarienė, Kairiškių ūkio direktorė, 487
Zalomskytė V., klaipėdietė, nubausta už vaikų mokymą katekizmo, 353
Zdanavičius Antanas, kun., Telšių vyskupija, 343
Zdebskis Juozas, kun., KGB agentų pagalba nužudytas inscenizuotoj avarijoj, 45, 107, 109 - 110, 112 - 116, 121 - 122, 148, 190, 201, 253, 255 - 256, 321, 329, 341, 354, 402 - 403, 405, 484
Zimkus Rimantas, architektas, saugumo tardytas, 259
Zondakas Valerijonas, Rygos vyskupas (miręs), 307 - 308
Zubavičius, klierikas, negavęs šventimų, 377
Zubavičius Stasys, kun., Panevėžio vyskupija, 132, 136, 196
Zubrus Jonas, kun., Kirdeikių parap. klebonas, 111, 202, 203, 214, 297, 298
Zulonas Antanas, kun., 132, 136, 196, 415
Zurba A., rašytojas, 371
Zvieravičius, Vilniaus vyskupas, caro ištremtas, 370
Zvingievič Inga, Kiauklių mokyklos, IV-os klasės mokinė, 158

Ž
Žagarietė Barbora (Umestauskaitė), liaudies laikoma šventąja, 12, 128, 278, 463 - 464
Žana d-Ark, prancūzų šventoji, 440
Žeberskis Ignas, kun., Telšių vyskupija, 342
Žemaitytė, delegacijos į Maskvą narė, 356
Žemaitis Juozas, kun., Sakių dekanato dekanas, Vilkaviškio vyskupija, 41, 199, 201, 209, 210, 220, 386, 442
Žemaitis Romas, suimtas ir nuteistas jaunuolis, 35, 65, 105, 158, 227, 257
Žemaitis R., sužeistas, važiavęs su kun. J. Zdebskiu, 110, 122
Žemėnas Karolis, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271
Žemėnas Kazimieras, kun., Vilniaus arkivyskupija, 274, 383
Žigorietis, knygos autorius, 499
Žilinskas Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 132, 136, 196
Žilys Ferdinandas, kun., Telšių vyskupija, 343, 385
Žilys Kazimieras, kun., Indūros klebonas, (Gardino sritis), 223
Žiugžda Pijus, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281
Ziupsnys Petras, kooperatyvo pirmininkas, 303
Žukas Anupras, kun., Telšių vyskupija, 343
Žukas Kazimieras, kun., Telšių vyskupija, 342, 385, 464
Žukauskas Raimundas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 386
Žulpa Romualdas, kun., Telšių vyskupija, 342
Žvinys Serafinas, kun., Panevėžio vyskupija, 132, 136, 196
Žvirdzinas Vytautas, kun., Telšių vyskupija, 343, 385
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum