gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
10t. pavardės Spausdinti El. paštas
X-ojo L. B. Kronikas tomo vardynas

A  B  C  Č  D  E  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž


A
Abrailis Kostas, kybartietis, 192
Adomaitis, papulkininkis, 140
Adomaitis Pranas, kun., 8, 11, 74, 231
Adomonis Petras, kun. Panevėžio vyskupija, 183, 244
Agota, šventoji, 298
Alekna V., Alytaus II bažnytinio komiteto narys, mokyt, pensininkas, 147, 294
Aleksandravičius, Alytaus II KP sekretorius, 95, 96,
Alesius J., kun., iš Leipalingio, 231
Ališkevičienė, mokytoja, 24,
Ališauskaitė Z., 26,
Aliulis Vaclovas, kun., iš Vilniaus, 181, 265, 274, 275, 276, 279, 292, 296
Alminas Adomas, kun., Telšių vyskupija, 125
Andriuškevičius Antanas, kun. iš Druskininkų, 180
Angarietis, komunistų šulas, 145
Anilionis Petras, Religijos reikalų tarybos įgaliotinis, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 80, 81, 95, 96, 97, 98, 120, 144, 145, 146, 147, 215, 241, 242, 243, 248, 249, 254
Antanavičius Juozapas, kun., katedros klebonas, Panevėžio vyskupija, 183, 244, 255
Antanavičius, Alytaus rajono vykd. k-to pinnininkas, 95,
Antanaitis J., ateitininkas sendraugis, 274, 275
Antanaitis Bronius, kan., Panevėžio vyskupija, 183, 244
Araminas A., kun., Kaišiadorių vyskupija, 76,
Arlauskas Klemensas, kun., Ylakių altaristas, Telšių vyskupija, 124, 205
Arlauskas, pulkininkas, Praveniškių lagerio viršininkas, 141
Arnašius Albinas, kun., Telšių vyskupija, 125, 186
Aškelovičius Josifas, kun. iš Eišiškių, 180
Atkočiūnas E., kun.. Žlibinų parap. klebonas, 49, 69, 256
Augustinas, šventasis, 171
Aukštakalnis V., klierikas, 50,
Austys A., Gadunavo apylinkės gyventojas, 47,

B
Babonas Jonas, kun., Kavarsko klebonas, 10, 41,
Babrauskas Boleslovas, kun., Panevėžio vyskupija, 183
Baciuška A., Gražulių žentas, 22, 26, 134
Baciuška Gintas, 57-osios prof.-techninės mokyklos mokinys, 109
Baciuškienė Gražulytė Monika, Alytaus gyventoja, 26, 109, 134, 140
Bagdonas Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 183
Bagdonas Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 183
Bagdonavičius K., Tiesos laikr. korespondentas, 183
Bagužas Br., kun., Telšių vyskupija, 186
Bačkis Audrius, arkivyskupas, Šv. Sosto pasiuntinys Olandijoje, 217, 219
Balaišis Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 183, 244
Balcevičius Miroslavas, klierikas, 50,
Balčius J., Alytaus raj. prokuroro pavaduotojas, 20,
Balčiūnas Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 183, 244
Balčiūnas Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 183
Balkevičius V., žurnalistas, 48,
Balaiša Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 183
Balakauskas Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija, 183
Balickaitis Jurgis, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Baliūnas L., kun., Kaišiadorių vyskupija, 76,
Balsys Kostas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Baltrušaitis Benius.kybartietis, 192
Baliūnas Jonas, kun., 74,
Baltrušaitis Rirnantas.kybartietis, 192
Baltrušaitienė Marija, kybartietė, 192
Baltuška Petras, kun., Panevėžio vsykupija, 184
Baltuška P., kun., Panevėžio vyskupija, 244
Baniulis Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Baranauskas Jonas, kun., 8, 12, 74,
Barbaravičienė J., Lenino vėliavos korespondentė, 294, 295
Barystaitė Rasa, Žarėnų Latvelių gyventoja, 107
Barystienė, Žarėnų Latvelių gyventoja, 107
Barkauskas Juozas, kun., 75
Bakučionis, LTSR prokuroro padėjėjas, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
Baronas Kazimieras, kun., Ramygalos klebonas, Panevėžio vysk. 150, 184
Barškėtis, majoras Praveniškių lagery, 198
Barteška Juozas, kun. dek., 74,
Bartulis Eugenijus, kun., Deltuvos parap. klebonas, 10, 41,
Bečelis J., Panevėžio miesto vykd. k-to pirm., 254, 255
Beišytė Veronika, 85,
Bekasovas Kęstutis, kun., 74,
Belickas Aušvydas, kun., iš Daugėliškio, 181
Bendoravičius S., Alytaus II bažn. komiteto narys, 147
Berlickas, gamybinio mokymo meistras, 109
Bernotas A., Ukmergės raj., vykd. k-to pirmininkas, 41,
Bemotavičius Henrikas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Bieliauskienė Jadvyga, politinė kalinė, 35, 43, 277, 284, 287, 294
Bilickas Alfonsas, kybartietis, 192
Bilius Vladas, kun., 8, 11,
Bimbyris, KGB majoras, 149
Bindokas Juozas, kybartietis, 192
Bitvinskas Antanas, prel., 120
Bobinas Vladas, kun., iš Išlaužo, 8, 11, 72, 231
Bobola Andriejus, kun., Jėzuitas kankinys, 151
Bogušis Vytautas, Vilniaus Jaun. teatro aktorius, 53, 287
Borisevičius Vincentas, vyskupas, kankinys, 94, 95, 96, 272, 274
Boruta Jonas, kun., iš Vilniaus, 8, 12, 74, 95, 125, 180, 186, 221, 277, 292
Braukyla Valdas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Brazauskas A., LKB CK sekretorius, 283
Brazdžionis Bernardas, poetas, 83, 168, 174, 226, 247, 278
Brazdžius Bronius, kun., Telšių vyskupija, 125
Breivė Adolfas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Brikauskas, justicijos patarėjas, 34,
Brilius Kęstutis, kun., 75,
Briliūtė Birutė, 32, 34, 193
Brizgys Vincentas, vyskupas, 95,
Brogis, Lazdijų milicijos viršila, 107
Brogys Deimantas, kun., 8, 11,
Bruožienė Teresė, kybartietė, 193
Brusokas, Alytaus VAI viršininkas, 64,
Brusokas Viktoras, kun., 10,
Bubnys P., kun., 213
Bučelis Jonas, kun., Telšių vyskupija, 124, 180, 187
Budas Vytautas, kun., 12, 74,
Budautienė Elena, senųjų internato gyventoja, 132
Budriūnas Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 184, 244
Budrius Alionidas, kun., 287
Budrius A., kun., Telšių vyskupija, 187
Būga Jonas, kun., 74,
Bulevičius G., kun. iš A. Panemunės, 231
Bulotas Alfonsas, kun., iš Vadžgirio, 180
Bulzgys, agitacijos skyriaus vedėjas, 210
Bumbulis A., Gargždų vargoninkas, 66, 257, 258
Burauskaitė Birutė, 284
Burba Kazimieras, kun., 8, 12, 74,
Burdo Maiklas, Kestono kolegijos vedėjas Londone, 266
Burneikis Bronislovas, kun., Klaipėdos klebonas, Telšių vyskupija, 125, 186, 206
Burneikis J., teismo pranešėjas, 272, 273
Butkienė Giedrė, psichologijos docentė, 274
Butkus Viktoras, Kauno kun. sem. rektorius, 59, 266, 289
Buzaitė S., 26,

C
Carkov J., Liepojos vyskupas, 289
Charčevas, RRT pirmininkas Maskvoje, 120, 121, 176, 242
Chmieliauskaitė, 277
Cidzikas Petras, politinis kalinys, 32, 34, 35, 135, 220, 221, 273, 276

Č
Čaikovskis Arnoldas, korespondentas, 92, 108, 109
Čatrauskas St., teisminių bylų kolegijos narys, 272
Čebrickas J., kun., Kaišiadorių vyskupija, 76,
Čebrikovas, TSRS KGB generalinis viršininkas, 20,
Čėplėnienė A., Vilniaus m. LDT vykd. k-to pinriininko pavaduotoja, 235, 291
Čeponis Aldas Antanas, kun., iš Dūkšto, 181
Čeponis Medardas, kun., Šv. Mikalojaus parap. vikaras, 181, 208, 209, 291
Čema A., kun., Kaišiadorių vyskupija, 76,
Černiauskas Vladas, kun., iš Marcinkonių, 181
Čecelskas Boleslovas, kun., 74,
Čėsna Vincas, kun., iš Skriaudžių, 8, 12, 74, 231
Česokaitė Bronė, Sibiro tremtinė, 266
Čiškauskas Feliksas, kun., Panevėžio vyskupija, 184, 244
Čiučkis Povilas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Čivilis P., kun., Kaišiadorių vyskupija, 77,

D
Dabašinskienė, Miroslavo mokyklos direktorė, 24,
Dailidavičienė Ona, kybartietė, 193
Daknys, Šiaulių autoinspekcijos viršininkas, 104
Daknevičius Kęstutis, kun., 10,
Dalbokaitė Neringa, Panevėžio medicinos mokyklos mokinė, 51,
Dambrauskas Jakštas Adomas, prel. žymus tautinio atgimimo veikėjas, rašytojas 57, 59, 105, 287
Dambrauskas Liudas, politinis kalinys, 277
Dambrauskas, L., kun., Telšių vyskupija, 186
Danielius Vincas, šiaulietis, 66, 85, 86, 137, 138, 210
Danyla Antanas, kun., 10,
Danyla J., kun., Kaišiadorių vyskupija, 69, 76,
Dapkevičienė, Gargždų mok. mokytoja, 40,
Dapkūnas Antanas, 66,
Dapkūnas V., nepilnametis, 23, 26,
Dapkūnienė, alytiškė, 23,
Dauknys Algirdas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Daunoravičius V., 26,
Degutis Vaclovas, kun., 74,
Degutis Zenonas, kun., 96,
Deksnys Antanas, vyskupas Vokietijoje, 299
Deltuva Albinas, kun., 8, 12, 74,
Diškevičius Antanas, kun., 8, 12,
Dobilas, rašytojas, 201
Dobiliauskas Gintas, kybartietis, 193
Dobiliauskienė Elena, kybartietė, 193
Dobranskienė, Šilutės mokyklos direktorė, 258
Dotienė, senelių internato direktorės pavaduotoja, 129, 130, 132
Dovydaitis Gvidonas, kun., 8, 12, 74,
Dovydaitis Pranas, prof., ateitininkijos įkūrėjas, kankinys, 57, 274, 278
Dovydas, žydų karalius, 117
Dulksnys, K., Panevėžio vyskupijos valdytojas, 150, 229, 244, 266, 289
Dumbliauskas Petras, kun., iš Tabariškių, 8, 11, 74, 211, 212, 231
Dunda G., kun., 41,
Duriagina Tatjana, 191

F
Filipavičius Saulius, kun., Panevėžio vyskupija, 184, 244

G
Gabulaitė Elena, 277
Gajauskas Balys, politinis kalinys, 54, 84, 109, 139, 155, 166, 178, 216, 219, 221, 230
Galadauskas Saulius, 276
Galvydis Steponas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Garjonis Antanas, kun., Telšių vyskupija, 124
Garška Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Gauronskas Anupras, kun., Telšių vyskupija, 124
Gauronskis Vincentas, kun., Telšių vyskupija, 125, 180, 186
Gaurilčikienė J., Šiaulių miesto vykd. k-to pirmininko pavaduotoja, 37, 38, 99,
Gavėnaitė Monika, 85, 277
Gedaminskas Arūnas, Kruopių vidurinės mokyklos mokinys, 108
Gedaminskas Robertas, Žarėnų Latvelių mokyklos mokinys, 108
Gedaminskienė, Roberto Gedam, motina, 108
Gediminas, Didysis Lietuvos kunigaikštis, 145, 222
Gedvila Jonas, kun., Telšių vyskupija, 124, 186
Genutis Algis, kun., Telšių vyskupija, 126, 186
Girdzevičius J., kun., 41,
Gylys Algis, saugumietis, 109, 241
Gylys A., kun., Telšių vyskupija, 186
Giedraitis Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Gobis Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Godliauskas Česlovas, kun., Telšių vyskupija, 124
Gorbačiovas Michail, USSR prezidentas, 6, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 34, 42, 68, 70, 75, 77, 123, 126, 127, 128, 129, 132, 135, 149, 151, 178, 181, 229, 234, 235, 238, 239, 241, 254, 282, 284, 285, 286
Gorochovenko, Lazdijų vidur, mokyklos mokytojas, 52,
Grauslys, prel., Šiluvos klebonas, 15,
Gražys Alfonsas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Gražuliai, Petro Gr. tėvai, 20, 21, 24, 109, 132
Gražulis Antanas, kun., 8, 12, 26, 65, 74, 96, 100, 102, 109, 134, 140
Gražulis K., 26,
Gražulis Kazimieras, kun., Šiaulių šv. Jurgio parap. vikaras, 38, 39, 49, 65, 69, 96, 99, 134, 140, 141, 210, 287
Gražulis Juozas, kun., 74,
Gražulis Petras, Sasnavos darbininkas, atšaukęs karinę priesaiką, 18, 26, 61, 62, 65, 66, 69, 84, 86, 109. 127, 133, 134, 137, 138, 140, 141, 155, 178, 195, 196, 216, 219, 230, 238, 239, 287
Gražulis Povilas, mokinys, 24, 26, 135
Gražulytė Albina, 134, 140
Gražulytė Angelė, kaunietė, 26, 134
Gražulytė Janina, 26,
Gražulytė Regina, mokinė, 25, 26, 135
Gražulytė Valė, kaunietė, 26, 134
Gražulienė Monika, alytiškė, Petro Gražulio motina, 21, 22, 23, 24, 26, 134
Gricius Algirdas, Žarėnų Latvelių m. mokinys, 107
Griciūtė Raimunda, Žarėnų Latvelių mokyklos mokinė, 108
Grigalius, Kijevo metropolitas, 150
Grigalevičienė Ona, kybartietė, 193
Grigaravičius Vytautas, kun., 10,
Grigaravičius, VRS viršininko pavaduotojas, 25,
Grigas, Gail. seserų mokyklos direktorės pavaduotojas, 17,
Grigas Robertas, buvęs zakristijonas, dabar kunigas, 9, 11, 59, 63, 69, 75, 107, 146, 147, 165, 221, 294, 295, 297
Grinius Kazimieras, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Grinkevičiūtė N., korespondentė, 211, 213
Griškaitis Ričardas, žuvęs karys, 63, 84,
Griškaitis Romas, kybartietis, 193
Griškaitienė Ona, kybartietė, 193
Griškevičius, LKP CK sekretorius, 68,
Gritienė, Žarėnų Latvelių devynmetės mokyklos mokytoja, 108
Grudzinskas Jonas, kun., 8, 12, 74, 231
Gruodis, pulkininkas Praveniškių lagery, 197
Gružauskas Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Gudaitis S., 26,
Gudanavičius Gustavas, kun., Ateitininkijos atkūrimo akto dalyvis, 10, 69, 146, 277
Gudaitis A. klierikas, 242
Gudaitis Aldonas, norėjęs stoti į kun. seminariją, 46,
Gudaitis Algis, norėjęs stoti į kun. seminariją, 46,
Gudaitis R. rašytojas, 188
Gudaitytė Marytė, medicinos mokyklos studentė, 16, 26, 107
Gudelienė Bronė, at-kė sendraugė, „Birutės" korp. narė, 277
Gudžiūnas, Kybartų vykd. k-to pirmininkas, 83,
Gumauskas Juozas, kun., 74,
Guogis Vytautas Simonas, kun., 75,
Gustainis Z., kun., dek., Kaišiadorių vyskupija, 77,
Gustaitis Andrius, prel., dek. iš Garliavos, 74, 231
Gustaitis Vytautas, kun., 8, 11, 95,
Gutauskas Algirdas, prel. Vilniaus arkivyskupijos administratorius, 229, 266, 289, 291
Gutauskas Klemensas, kun., Panevėžio vyskupija, 184, 244
Gutmanas, psicho-terapeutas, 149     
Gvozdovičius, Gervėčių klebonas, 215, 216

H
Hitleris Adolfas, Vokietijos diktatorius, 49, 136

I
Iešmantas Gintautas, politinis kalinys, 35, 36, 53, 54, 109, 142, 155, 209, 216, 219, 220
Ignatovas A., apžvalgininkas, 191
Ikamas Gaudentas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Inkratas Vincentas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Insoda Vytautas, kun., 8, 12, 74, 96,
Ilinčius Stanislovas, kun., Telšių vyskupija, 125
Ivanovskis Tadas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Yla Stasys, kun., kalintas nacių kacete, 33, 277

J
Jackūnas Vladas, kun., 74,
Jadviršis K., kun., Telšių vyskupija, 186
Jagulaitienė Marytė, kaunietė, 134
Jakaitis Juozas, kun., 75,
Jakaitis K., prel., Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažn. klebonas, dekanas, 38,
Jakulevičienė Valė, nepilnamečių reikalų inspekcijos viršininkė, 52,
Janauskas Juozapas, kun., 94,
Jankevičius Povilas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Jakševičiūtė Adiklienė Emilija, ateitininkė sendraugė, 277
Jakubauskas Eugenijus, kun., 10,
Jakubauskas Antanas, kun., 10,
Jakutis Ignas, kun., iš Ignalinos, 180
Jalinskas Vincas, kun., Lazdijų dekanas, 8, 12, 15, 37, 74, 202, 209, 231, 248, 250, 252
Jančys Alfonsas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Janulis Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 184, 213, 214, 24,
Janušauskas, pasirašęs po reikalavimu atšaukti neteisingą informaciją, 26,
Janušauskienė, Alytaus vykdomojo k-to pinrrininkė, 94, 95, 96,
Jarušauskas K., kun., iš Krikštonių, 231
Jasaitienė Ona, kybartietė, 193
Jasiūnas Vytautas, kun., Panevėžio vyskupystė, 184
Jasulaitis D., kun., iš Būdviečio, 231
Jasulaitis Juozas, kaunietis, 134
Jazovas, TSRS gynybos ministras, 18, 19, 61, 82, 134
Jatulis Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Jaudegis Albinas, kun., 8, 11, 74,
Jogaila Vladislovas, Lenkijos ir Lietuvos karalius, 265, 267
Jonas, šventasis, 295
Jonauskas Boleslovas, kun., iš Šaukėnų, Telšių vyskupija, 125, 180, 186
Jonas Paulius II Šventasis Tėvas, 3, 111, 113, 115, 116, 119, 121, 283, 296, 299
Judas, išdavikas, 153
Jukšas Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Jukšas Leonas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Juodelis J., kun., Panevėžio vyskupijos kancleris, 150, 244
Juodeika Juozas, Josvainių parapijietis, 207
Juozėnas, RR tarybos įgaliotinio pavaduotojas, 40, 93, 99, 100, 147
Juozaitis Arvydas, Sąjūdžio seimo tarybos narys, 274
Juozėnas Povilas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Jūras Evaldas, kybartietis, 193
Jurevičius Danielius, Rokiškio vykdom, k-to pirmininkas, 213, 214
Jurevičius M., politinis kalinys, 138, 214
Jurevičiūtė M., Gargždų m. liaudies deputatų tarybos vykdomojo k-to pirmininkė, 39,
Jurgaitis Antanas, kun., Telšių vyskupija, 124
Jurevičius Mečislovas, šaulietis, 210
Jurgaitis Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Jurgis, šventasis, 298
Juška Antanas, kun., Panevėžio vyskupija Juškys V., kun., Telšių vyskupija, 186

K
Kačergis V., pasirašęs po reikalavimu atšaukti neteisingą informaciją, 27,
Kadžius Alfonsas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Kadusauskas Stanislovas, marijampolietis, 256
Kairys Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 184, 244
Kalendrienė Birutė, Klaipėdos raj. agitacijos skyriaus vedėja, 94,
Kalinauskienė Danutė, adresatė N. Sadūnaitės siuntiniams siųsti, 299
Kalinauskas Leonas, kun., Josvainių parapijos klebonas, 10, 180, 207
Kalvanas J., liuteronų vyskupas, 266
Kamarauskas S., žurnalistas, 100,102
Kaminskas J., kun., Kaišiadorių vyskupija, 49, 76,
Kančiauskas Domas, apšvietimo technikas, 86,
Kapočius Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Kareniauskas Jonas, pasirašęs po prašymu paleisti iš tremties arkivysk. Julijoną Steponavičių, 284
Karaliūtė Aušra, kybartietė, 193
Karamazovai broliai, Dostojevskio veikalo antraštė, 27,
Karšauskas P., kun., iš Liubavo, 231
Kaškonaitė M., pasirašė po reikalavimu atšaukti neteisingą informaciją, 26,
Kauneckas Jonas, kun., Skaudvilės klebonas, 94, 96, 98, 180, 204, 205
Kaušas Rolandas, neoprezbiteris, 39,
Kaušyla J., kun., Kaišiadorių vyskupija, 77,
Kavaliūnas Leonardas, kun., iš Aleksoto, 8, 11, 74, 231
Kavaliauskaitė Ona, kybartietė, 32, 33, 34, 193
Kazalupskas Juozas, karininkas, 44, 45,
Kazlauskas Vytautas, kun., Vatikano liet. radijo valandų vedėjas, 289
Kazakevičius, Kauno m. vykdomojo k-to pirmininkas, 44,
Kazimieras, šventasis Lietuvos karalaitis, 116, 270, 288, 289, 290, 291, 298
Kazlauskas K., kun., Kaišiadorių vyskupija, 76,
Kazlauskas Jonas, kun., 10,
Kazlauskas, autoinspektorius, 103, 104
Kazėnas Stasys, kun., Panevėžio vyskupija, 184, 244
Kazokaitis Stanislovas, scenos mašinistas, 86,
Keina Algimantas, kun., Valkininkų klebonas, 165, 180, 203, 248, 292
Kekmonaitė, pasirašiusi po reikalavimu atšaukti neteisingą informaciją, 27,
Keliuotis Juozas, žurnalistas, politinis kalinys, 278
Kelpšas Saulius, pasirašęs po protestu dėl religijos persekiojimo, 69,
Kerularijus, Konstantinopolio patriarchas, 150
Keturakis Viktoras, LKDP narys nuo 1923 m., 287
Kibickaitė Bronė, N. Sadūnaitės draugė, 299
Kiela Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Kietis Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 184, 244
Kiezys Povilas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Kirijenka, prokuroras, 272
Kirkilaitė Vita, kviestinė, 34,
Kisielius Anicentas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Kiškis V., kun., Kaišiadorių vyskupija, 76,
Klimavičius Juozas, kun., 8, 11, 74,
Krupavičius Tadas, kun., Telšių vyskupija, 126
Kojelavičius V., istorikas, 20,
Karabliova, Alytaus rajono pareigūnė, 147
Kostelnikas Gavrilas, Lvovo bažnytinis veikėjas, 152
Kraujalis E., kun., Butrimonių klebonas, Kaišiadorių vyskupija, 76, 96,
Kreizas, Lazdijų vykdom, k-to pirmininkas, 52,
Kremenskas Vladas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Krikščiūnas R., vyskupas, 121, 229
Krikščiukaitis Petras Kastytis, kun., 146
Krikštaponytė Ingrida, Panevėžio med. mokyklos mokinė, 51,
Krisiūnaitė Br., pasirašiusi protestą prieš neteisingąinformaciją, 26,
Krisiūnaitė Genovaitė, 85,
Kryževičiai, 85,
Kriščiukaitis P., kun., Kaišiadorių vyskupija, 76,
Kryževičius Kazimieras, 276, 27, 287
Krupliauskas Stanislovas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Ksavelis, kolūkio sekretorius, 207
Kučinskaitė Antanė, kalbininkė, 177
Kudirka Vincas, didysis varpininkas, 14, 201
Kuraitis Pranas, kun., filosofas, 277
Kudirka Kazimieras, kun., 74,
Kukta Jonas, kun., iš Palūšės, 180
Kuncevičius Juozapatas, Polocko arkivyskupas kankinys, šventasis, 151
Kunevičius Lionginas, kun., 8, 11, 74, 93,
Kuodis J., kun., Panevėžio vyskupija, 244
Kuodytė Julija, „Gajos" korporantė, 277
Kuprelienė, vyresnioji medicinos sesuo, 132
Kuzmickaitė Daiva, susirinkimo sekretorė, 274, 279
Kuzmickas Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 244, 184
Kuznecovas, Maskvos RRT pirmininko pavaduotojas katalikų reikalams, 120

L
Labakojis Jonas, kun., Panevėži6 vyskupija, 184
Langaitienė Ona, kybartietė, 193
Lauka Jonas, įgaliotinis, 34,
Latakas Br., kun., Telšių vyskupija, 186
Laukienė, Alytaus raj. vykdomojo k-to pirm. pavaduotoja, 96,
Laurinavičius Bronislovas, kun., žuvęs pastumtas po sunkvežimio ratais, 9, 76, 294
Leita V., Klaipėdos raj. vykd. k-to pirmininko pavaduotojas, 94, 129
Leninas, kruvinasis Sov. sąjungos diktatorius, 187
Leščinskas Leonas, kun., Marijampolės parap. klebonas, 208
Liepa R., Naujojo kelio laikr. korespondentas, 134
Linda Leonas, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Linkevičius Petras, kun., Telšių vyskupija, 124
Lipskienė V., mokytoja, 109
Lisauskas S., LTSR vidaus reikalų ministras, 133
Liubonas Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Liubšys Antanas, kun., 74,
Liuima Antanas, prof. šv. Grigaliaus un-te, 289
Liutvinas Pranas, kun., 74, 231
Lukas, šventasis evangelistas, 88, 115
Lokušaitis Antanas, kun., 11,
Lukas Z, Gargždų m. liaudies deputatų tarybos vykd. k-to narys, 39,
Lukošius Steponas, Josvainių parapijietis, 207
Lukošaitis Antanas, kun., 74,
Lunius J., kun., Kaišiadorių vyskupija, 77,

M
Maceina Antanas, prof., žymus filosofas, 57, 278, 279, 280
Macijauskas Alfredas, LKDP narys, 287
Mackevičius Juozas, „Neringos" korp! narys, 277
Mačernis, V., poetas, 278
Mačiulaitienė Anastazija, kybartietė, 193
Mačiulaitytė Lina, kybartietė, 193
MačiulaitisKęstutis.kybartietis, 193
Maironis, Mačiulis Jonas, tautinio atgimimo poetas, 43, 61, 287
Makačinas Alfonsas, bažnytinio k-to pirmininkas, 208, 209
Makrickaitė V., pasirašiusi po skundu dėl neteisingos informacijos, 26,
Makriokaitė R., pasirašiusi po skundu dėl neteisingos informacijos, 26,
Maksvytis Linas, Šilutės moksleivis, 257, 258
Makštutis A., Alytaus m. LDT vykdomojo k-to pirmininko pavaduotojas, 12, 41, 95, 101
Malinauskas Jonas, kun., 74,
Malinauskas Jonas, Lazdijų vidur, mokyklos direktoriaus pavaduotojas, 52,
Mali skaitė Bernadeta, kybartietė, 193
Mališkienė Matilda, kybartietė, 193
Maniušis J., LTSR ministrų tarybos pirmininkas, 283
Marcinkevičius J., laikr. Lenino vėliava korespondentas, 294
Marcinkaitė J., pasirašiusi po skundu dėl neteisingos informacijos, 26,
Marčiulionis Juozas, kun., 74,
Markauskaitė Irena, kviestinė, 34,
Markevičius Stasys, kun., iš Paluknio, 181
Marija Juozapa, seselė karmelite Škotijoje, 117
Masalkis J., kun., Saldutiškio klebonas (miręs), 108
Masys Aleksandras, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Maskeliūnas Antanas, kun., 75,
Matekaitis V., kun., Telšių vyskupija, 186
Matonis J., prokuroras, 46,
Matonienė, mokytoja iš Alytaus, 21, 22,
Matukas P., Valstiečių laikraščio korespondentas, 25, 26,
Matulaitis Jonas, kun., 8, 12,
Matulaitis Juozas, kun., 74,
Matulaitis Jurgis, arkivyskupas palaimintasis, 33, 57, 58, 114, 116, 118, 122, 123, 159, 171, 202, 207, 209, 215, 256, 270, 287, 290, 292, 293
Matulaitis Pranciškus, kun., 10,
Matulaitis Rimantas, marijampolietis, 66, 85,
Matulevičius Juozapas, kun., 11, 73,
Matulionis Jonas Kastytis, kun., kalinys, 13, 19, 42, 45, 46, 79, 80, 82, 83, 84, 165, 180, 221, 249, 266, 292
Mažylis Pranas, prof., medikas, 16, 17,
Mažrimaitė Gražina, senelių internato gyventoja, 130, 131, 132
Meilius P., Eržvilko klebonas, 15,
Meilus Petras, kun., iš Eržvilko, 180
Meiliulis Valdemaras, Žarėnų Latvelių apyl. pirmininkas, 104
Menčinskienė Eugenija, kybartietė, 193
Merliūnas Petras, kun., Telšių vyskupija,
Michaliukas Ores tas, Izvestijų korespondentas,
Michelevičius Vladislovas, vysk., 121, 229, 245, 289
Mickevičius Adomas, garsusis poetas, 49,
Mieldažys Antanas, kun., 74, 95,
Mieldažys Juozas, kun., 74,
Mikailionytė J., pasirašiusi po skundu dėl neteisingos informacijos, 27,
Mikalojus, šventasis, 208, 209   
Mikelinskas J., rašytojas, 20,
Mikličienė Alma, ateitininkė sendraugė, 277
Miklovas J., kun., Telšių vyskupija, 186
Mikulevičius J., ateitininkas sendraugis, 274
Mikutavičius V., kun., Telšių vyskupija, 187
Milašius A., Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, 10, 38,
Milašius Ignas, kun. dekanas, Kaišiadorių vyskupija, 76,
Miliauskienė J., Gargždų m. liaudies deputatų tarybos vykd. k-to narė, 39,
Milvydas Vytautas, pasirašęs po prašymu grąžinti į vyskupo pareigas vysk. Julijoną Steponavičių, 284
Mindaugas, I-sis Lietuvos karalius, 265, 267
Misevičius Alfonsas, teisininkas, 177
Miškinis Algirdas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Miškinis Povilas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Miškinis Stanislovas.marijampolietis, 256
Mitrikas Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Mockuvienė Stasė, žurnalistė, 189
Momkus Kazimieras, LKDP narys, 287
Monika, šventoji, 171
Montvila Kazimieras, kun ., 74,
Montvila Vytautas, kun., 8,
Molotovas, Sovietų s-gos užsienio reikalų ministras, 18, 53, 65, 136
Morkūnas P., Šiaulių m. vykdomojo k-to pirmininkas, 37,
Motekaitis Vytautas, kun., Telšių vyskupija, 125
Mozė, žydų tautos pranašas, 149
Mozūras Kazimieras, kun., Panevėžio vyskupija, 184

N
Nagulevičius Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Našlėnas Petras, kun., Telšių vyskupija, 125
Narutavičius, Žarėnų Latvelių mokyklos klasės vadovas, 107
Naujalis, kompozitorius, 61,
Navickas Zenonas, kun., dekanas, Kaišiadorių vyskupija, 69, 76, 203
Neniškis Lionginas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Nesterovas, Praveniškių lagerio operatyvinės dalies viršininkas, 196, 197
Nykštus Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Norkienė Stanislava, kybartietė, 193
Norkus Vytas, kybartietis, 193
Noviskis M., kun., Kaišiadorių vyskupija, 77,
Numgaudis G., klierikas, 242
Numgaudis Gediminas, Telšių par. zakristijonas, 103

O
Oželis, adventistų vadovas, 37,

P
Pačinskas Juozapas, kun. dekanas, Telšių vyskupija, 125, 180, 186
Pajauskaitė Albina, Ateitininkė sendraugė iš Kupiškio, 277
Pakalniškis Jonas, kun., Laukuvos klebonas, 94, 186
Pakamanis Algirdas, kun., Žarėnų Latvelių klebonas, Telšių vyskupija, 104, 107, 108, 126, 180
Palšis Petras, kun., Telšių vyskupija, 124, 186
Paltanavičius Bronius Klemensas, kun., 74,
Paltanavičius Albinas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Paltarokas Kazimieras, Panevėžio vyskupas, 288
Palukaitis Jonas, kun., 74,
Pasiliauskas Algirdas, kun., 11, 74,
Pasiliauskas Algimantas, kun., 8,
Paulionis Edmundas, kun., iš Daugėliškio, 253, 181, 287
Paulauskas J., kun., Telšių vyskupija, 186
Paulius, šventasis, 115, 117, 169, 223, 271
Pavilonis Liudvikas, arkivysk., Kauno arkivyskupijos administratorius, 41, 79, 121, 228, 245
Petkunas Algimantas, kun., Pasvalio vikaras, Panevėžio vyskupija, 184
Petruševičius V., kun., iš Šilavoto, 231
Pečeliūnas Povilas, politinis kalinys, 35, 36, 53,
Pečeliūnienė Danutė, Pov. Pečeliūno žmona, 36,
Pečiukonis Juozapas, kun., 11, 74,
Pečiulis Z., teismo pirmininkas, 62,
Pečiūra P., Vakarinių naujienų korespondentas, 209
Perlaitis Pranas, kun., iš Šlavantų, 8, 12, 74, 231
Pesliakas Kazimieras, kun., 10, 41,
Petkevičius Vladas, kun., 41, 138
Petkus Viktoras, politinis kalinys, 35, 36, 54, 109, 155, 166, 178, 219, 220, 230, 253, 274, 275, 277, 287
Petraitytė D., pasirašiusi po skundu dėl atšaukimo neteisingos informacijos, 26,
Petras, šventasis, 115
Petrauskis J., kun., Telšių vyskupija, 186
Petrauskas St., baudžiamųjų bylų kolegijos narys, 273
Petravičius Mykolas, kun., iš Dubičių, 180
Petronaitis Antanas, kun., Telšių vyskupija, 125
Petronis Alfonsas, kun., iš Ceikinių, 180
Petruševičius Vincas, kun., 74,
Pietaris V., rašytojas, 201
Pilkauskas Zenonas, docentas, 208, 209
Pilvelis A., Jaunimo gretų fotografas, 198
Pimenas, stačiatikių patriarchas, 153
Pipiras Albinas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Plioraitis Ignas, kun., iš Kapčiamiesčio, 74, 231
Plumpa Petras, politinis kalinys, 69,
Pocevičius, Kretingos saugumo viršininkas, 135, 136, 137
Pocevičius, čekistas, 135
Poderis Juozapas, kun., 221
Poleikienė, Gargždų m. mokytoja, 40,
Poška T., kun., Telšių vyskupija, 186
Poškus Bronius, tardytas dėl LKB Kronikos skaitymo, 135, 136, 137
Prajara Vincas, kun., 8, 11, 39, 42, 43, 74, 231
Pranckaitis A., kun., Telšių vyskupija, 187
Pranevičius Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 184, 244
Preikšas Juozas, kun., vėliau vyskupas, 59, 81, 121, 205, 229, 245, 266, 289, 293
Pudžemys Adolfas, kun., Telšių vyskupija, 124, 186
Pukėnas Kazimieras, kun., iš Nemenčinės, 181
Pukenis R., kun., Uliūnų klebonas, 150, 244
Pūkas Vytautas, kun., iš Butrimonių, 181
Puluikis Bronius, deputatas, 213, 214
Puriuškis L, kun., Panevėžio vyskupija, 244
Purlys Petras, kun., iš Kabelių, 180
Pustienė, Žarėnų Latvelių mokyklos direktorė, 107
Pušinaitis Gvidonas, kun., 74,
Putramentas A., kun., Telšių vyskupija, 186
Puzaras Petras, kun. dek. dr., Telšių vyskupija, 125, 180, 186
Puzonas L., kun., Kašiadorių vyskupija, 76,
Puzonas Rokas, kun., Kiauklių klebonas, Kaišiadorių vyskupija, 9, 10, 49, 69, 75, 76, 93, 96, 146, 147, 221

R
Rabašauskas Vladas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Račiūnas Pranas, kun., (dabar klebonas Maskvoje), 74, 95, 231
Radzevičius, papulkininkis, 139
Radzevičius Juozas, kun., iš Liškiavos, 74, 231
Radzevičius Vaclovas, kun., iš Šlienavos, 74, 231
Ragauskaitė Vanda, šiaulietė, 210
Ramanauskas Pranciškus, Telšių vyskupas kankinys, 94, 95, 96, 253
Ramanauskas Vaclovas, kun., 10, 41,
Rameikis Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Raslanas P., Rainių miškelio žudynių vyr. kaltininkas, 269
Rastenis Vincas, gydytojas, 177, 274, 275, 279
Raustys A., Kruopių vidur, mokyklos X klasės mokinys, 108
Razmantas Juozapas, kun., iš Žalpių, 10, 165, 180, 186
Ražukas Boleslovas, kun., iš Šventežerio, 74, 232, 237
Reaganas R., JAV prezidentas, 60,
Rekunkovas, TSRS generalinis prokuroras, 148
Reinys Mečislovas, Vilniaus vyskupas kankinys, 259, 269, 272, 273, 274
Repšys Ričardas, kun., Londono liet. parap. klebonas, 95,
Ribentropas, Vokietijos reicho užsienio reikalų ministras, 18, 53, 65, 136
Ričkus A., kun., Telšių vyskupija, 186
Riaukaitė Janina, senelių internato gyventoja, 132
Rimkus K., kun., Telšių vyskupija, 186
Rimkus Kazimieras, N. Sadūnaitės dėdė, 298, 299
Rimša Jonas, kun., Panevėžio vyskupija,  184
Rinkevičius Edmundas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Rybakovas, Alytaus rajono vykdomojo k-to pirmasis sekretorius, 94, 95,
Rubliauskas, Alytaus apylinkės pirmininkas, 21,
Rudis Vytautas, kun., iš Kalesnykų, 180
Rudzinskas Valerijonas, kun., iš Rudaminos, 74, 232, 237
Rudženskas, teisėjas, 85,
Rugienis J., Religijos reikalų tarybos įgaliotinis, 6,
Rumšas R., kun., Kaišiadorių vyskupija, 77,
Rumša Robertas, kun., I Alytaus parap. vikaras, 41, 42, 95,
Rusinas Jonas, kun., 8, 12, 74,
Rūtalė Juozapas, kun., Užvenčio parap. klebonas, 125

S
Sabaliauskas, laikr. Raudonosios vėliavos bendradarbis, 210
Sabaliauskas Pranas, kun., Panevėžio vyskupija; 184
Sabaliauskas V., klierikas, 49,
Sablinskas Vytautas, Rokiškio zakristijonas, 213, 214
Sabaliauskienė M., vykd. k-to pirmininkė, 297
Sabutienė, Džiugo tarybinio ūkio gyventoja, 47,
Sabutis Liudvikas, LTSR prokuroras, 187
Sadauskas Alfonsas, kun., 8, 74, 80,
Sadauskas Vytautas, kun., Telšių vyskupija, 49, 124
Sadūnaitė Nijolė, buv. politinė kalinė, vienuolė, 9, 11, 69, 75, 98, 136, 144, 148, 149, 266, 277, 284, 294, 298, 299
Sadūnienė Marytė, 299
Sakalauskas Algis, Kirsnos kolūkio brigadininkas, 147, 148
Sakalauskas V., LTSR ministrų tarybos pirmininkas, 283
Sakavičius Gintas, Gerdašių parap. zakristijonas, 23, 66, 85, 106, 241
Sakavičius G., klierikas, 242
Sakavičius Vytautas, Kapčiamiesčio moksleivis, 241
Sakavičius V., klierikas, 242
Samoškaitė Diana, Žarėnų Latvelių mokyklos mokinė, 107- 108
Samoškaitė Roma, Žarėnų Latvelių mokyklos mokinė, 107- 108
Samuolienė Salomėja, kybartietė, 193
Samuolis Jeronimas, kybartietis, 193
Saprigonas Raimundas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Sasnauskas Julius, klierikas, 49,
Savickas Leonas, kun., iš Adutiškio, 181
Savickas Marijonas, kun., iš Mielagėnų, 181
Savickas R., saugumo darbuotojas, 35,
Simanavičius, Utenos raj. vykd. k-to pinnininko pavaduotojas, 109
Simokaitis Juozas, ateitininkas sendraugis, 277
Simonaitis Antanas, kun., iš Navikų, 180
Simsonas Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Simutis Liudas, pasirašęs po pareiškimu dėl religijos persekiojimo, 69,
Simonaitis Aurelijus, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Sinkevičiūtė V., pasirašiusi po skundu dėl neteisingos informacijos, 26,
Sirtautas Henrikas, kun., Telšių vyskupija, 125
Sitka Petras, kun., 8, 12, 74,
Skardinskas Leonardas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Skirmantas D., kun., Telšių vyskupija, 186
Skrupskelis Ignas, žurnalistas, bolševikų nukankintas, 274
Skučas Gintautas, kun., 74,
Skučas Kazimieras, kun., iš Veiverių, 8, 74, 232, 237
Skvireckas Juozapas, Kauno arkivyskupas, 95,
Sladkevičius Vincentas, vyskupas, vėliau kardinolas, 49, 92, 97, 111, 114, 120, 121. 122, 157, 202, 203, 207, 208, 223, 228, 243, 244, 248, 249, 250, 252, 262 283, 287, 289, 290, 291, 292
Slankauskas Benjaminas, čekistas, 137, 138
Smalinskas L., kun., Kaišiadorių vyskupija, 76,
Sobkovskis N., kun., Telšių vyskupija, 187,
Spricinas, majoras, 45, 84,
Sruoga Balys, rašytojas, 198
Smogius E., Panevėžio m. vykd. k-to pirmininko pavaduotojas, 254
Stakėnas Vaclovas, kun., Kriokialaukio klebonas, 8, 9, 11, 12, 74, 75, 96, 221
Staleronka Eugenijus, kun., Panevėžio vyskupija, 184, 213, 214
Stalinas, kruvinasis Sov. Sąjungos diktatorius, 14, 49, 60, 84, 94, 96, 97, 118, 134, 136, 146, 178, 188, 192, 229, 243
Stančiauskas Z., kun., Kaišiadorių vyskupija, 76,
Stanevičiūtė Stanislava, Panevėžio med. mokyklos ateizmo dėstytoja, 51,
Stankevičius J., kanauninkas, Kauno arkivyskupijos valdytojas, 6,
Stanikūnas Stasys, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Stankevičius S., kun., Kaišiadorių vyskupija,
Stankevičius Vincentas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Stašaitis Jonas, ateitininkas sendraugis, 277
Staškūnas, Kauno m. vykdomojo k-to pirmininkas, 253
Stepanauskas 2., kun., iš Lazdijų, 232, 237
Steponaitis Gintautas, kun., 74,
Stepavičius Julijonas, Vilniaus arkivyskupas, buvęs ištremtas į Žagarę 28-rius metus, 3, 6, 7, 8, 10, 45, 58, 62, 64, 67, 69, 76, 100, 161, 178, 204, 205, 209, 213, 215, 216, 228, 229, 235, 249, 259, 262, 264, 265, 266, 267, 282, 284, 285, 288, 289, 292
Stepšys Sigitas, kun., Panevėžio vyskupija, 184
Stepučinskas, čekistas, 32, 33,
Stiukis Antanas, kun., Telšių vyskupija, 125
Stokorienė Aldona, medicinos sesuo, 129, 130, 132
Stonys Mykolas, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Strazdas Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Striaupaitė Dalė, Žarėnų Latvelių mokyklos mokinė, 108
Strielčiūnas Alfonsas, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Stripinaitis, krirnmalinio poskyrio inspektorius, 85,
Striukis A., kun., Telšių vyskupija, 186
Stulgys Kęstutis, šiaulietis, 210
Surplienė J., Gargždų m. Liaudies deputatų tarybos vykd. k-to sekretorė, 39,
Survila Jonas, kun., 10,
Svarinskas Alfonsas, kun., Gulago kankinys, 4, 10, 11, 16, 17, 19, 42, 45, 54, 62, 76, 79, 84, 97, 88, 99, 105, 109, 121, 137, 144, 155, 157, 159, 164, 165, 166, 167, 178, 186, 187, 188, 189, 192, 203, 213, 248, 252, 266
Sventickas Jurgis, kun., iš Seirijų, 75, 232, 237
Svirbutavičiūtė Aldona, Komjaunimo tiesos korespondentė, 24, 25,
Svirskis Povilas, kun., Panevėžio vyskupija, 185

Š
Šakalys Feliksas, skautų atkūrimo štabo narys, 280
Šalčius Juozas, kun., 74,
Šalkauskis Stasys, prof., filosofas, 177, 274, 277, 278, 279, 280
Šalkauskienė Julija, dailininkė, prof. St. Šalkauskio našlė, 17, 274, 277
Šarauskaitė Ona, kybartietė, 34, 193
Šarkauskas Liudas, kun., iš Kretingos, Telšių vyskupija, 125, 180
Šatas A., kun., Kaišiadorių vyskupija, 76,
Šaučiūnas Ignas, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Šešekaitė Mackevičienė Emilija, 277
Šeškevičius Antanas, kun., Gargždų parap. vikaras, 39, 40, 85, 94, 124, 129, 186, 213
Šepetys L, LKP CK sekretorius, 185, 200, 201
Šilas Povilas, ateitininkas sendraugis, 277, 287
Šileikis J., bažnytinio k-to narys, 99, 100
Šilinis J., buv. tremtinys, 294, 296
Šilkinis A., kun., Kaišiadorių vyskupija, 77,
Šimkūnaitė, mokinė, 25,
Šimkus Antanas, kun., Telšių vyskupija, 124
Šimkūnas V., klierikas, 26, 241, 242
Šioraitienė Teresė, kybartietė, 193
Šiugžda P., kun., Kaišiadorių vyskupija, 77,
Šiurys J., kun., Telšių vyskupija, 186
Šlapelis Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Šlėnys Jordanas, kun., iš Varėnos, 181
Šlevas V., kun., Žygaičių klebonas, Telšių vyskupija, 186, 299
Šližys, Vilniaus Katedros vargonininkas, 266, 290
Šliauteris Povilas, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Šiurys Juozapas, kun., iš Sedos, 180
Šnipas, valdžios pareigūnas, 17,
Štaras Vytautas, Saldutiškio vidur, mokyklos 11 klasės mokinys, 109
Štimplė J., Augsburgo vyskupas, 164
Šukys Gediminas, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Šukys J., kun., Telšių vyskupija, 186
Šulcas M., kun., Telšių vyskupija, 186
Šulskis Pranas, kun., 8, 12,
Šuminas Algimantas, ateitininkas sendraugis, 277
Šumskis Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Švinkūnas Antanas, įtariama, kad buvo saugumo agentų nužudytas, 63,

T
Talačka Albertas, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Talaišis B., kun.,Telšių vyskupija, 186
Tarulis Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Tamulionis Stasys, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Tamošauskas Leonardas, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Tamošauskas J., kun., Telšių vyskupija, 186
Tatolis R., Lenino vėliavos korespondentas, 294
Tamkevičius Sigitas, kun., Gulago kalinys, vėliau vyskupas, 4, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 42, 45, 54, 62, 76, 84, 87, 99, 109, 121, 137, 138, 144, 155, 178, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 203, 213, 216, 219, 220, 221, 230, 249, 293
Tamašauskienė, Gail. seserų mokyklos direktorė, 16,
Tamonis Jonas, kun., 10,
Tamulevičiūtė D., Jaunimo teatro vyriausia režisierė, 53,
Tamulionis Pranas, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Tamulevičius Jonas, Viekšnių vidur, mokyklos mokytojas, uolus ateistas, 52,
Taraškevičius Česlovas, kun., iš Rudnios, 180
Tarvydas Petras, kun., Vilniaus arkivyskupija, 181
Tavoraitis P., kun., 41,
Teresiūtė Regina, kelmiškė, 103, 104, 105, 107, 138
Tėvelis Vytautas, kun., 75,
Tiberijus Zacharijas, vyskupas, 290
Tijušas Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Toleikis Vytautas, mokytojas, 274
Topolev J., įgaliotinis kratai daryti, 34,
Trusovas Sergiejus, sovietinis karys, 63,
Tubienė Kazimiera, parašų rinkėja, 137
Tumas Vaižgantas Juozas, kan., žymus lietuvių rašytojas, 287
Tunaitis Juozas, kun., iš Vinliaus, vėliau vyskupas, 181, 208, 209
Tunaitis Steponas, kun., iš Teverečiaus, 180
Tvarijonas Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija, 185

U
Ulickas Albertas, kun., iš Švenčionių, 181
Urbonas Benediktas, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Urbonas Vitas, kun., 12, 73,
Urbonienė, Panevėžio medicinos mokyklos dėstytoja, 51,
Umikis Vincas, Gadunavo gyventojas, 47,
Uždavinys Sigitas, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Užkalnis Andrius, Moksleivio laikr. korespondentas, 191
Užkuraitis Vytautas, kun., 8, 11, 74,
Užupis Juozapas, kun., iš Prienų, 8, 11, 74, 231, 237
Užusienis J., kun., 41,

V
Vagneris Petras, kun., iš Zapyškio, 75, 232, 237
Vaičekonis Pranciškus, kun., šv. Petro ir Povilo bažn. klebonas Vilniuje, 120, 288, 291
Vaičiulaitis Antanas, rašytojas, 278
Vaičeliūnas Juozapas, kun.,
Vaičiūnas Vytautas, kaunietis, 35,
Vaičius Antanas, Telšių vyskupas, 44, 120, 121, 203, 205, 214, 229, 245, 251, 252, 266, 287, 289, 292
Vainoras A., klierikas, 242
Vainoras Alvydas, Lazdijų bažnyčios sargas, 37, 52,
Vaira B., kun., 41,
Vaišnorienė M., Gargždų m. Liaudies deputatų vykd. k-to narė, 39,
Vaitauskas Vytautas, kun., dek., 74,
Valančiūnas Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Valančius Motiejus, Žemaičių vyskupas, 262, 292
Valaitytė Bronė, Sasnavos klebonijos šeimininkė, 66, 85,
Vai antinas Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Valianas Tedeušas, kun., 8, 12, 74,
Valiukonis Donatas, kun., iš Vilniaus, 180
Vanagaitė Zita, pasirašiusi po prašymu grąžinti vysk. Jul. Steponavičių iš tremties, 284
Vanagas, Lazdijų raj. vykd. k-to pirmininko pavaduotojas, 37, 52,
Varkala Jonas, kun., 8, 11,
Varnas Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Varnelė Povilas, inžinierius, 177
Varžinskas Povilas, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Vasiliauskas Kazimieras, kun., arkikatedros klebonas, 181, 288, 290, 292
Vaškelis V., kun., 41,
Vaškevičius Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Veilentas Virginijus, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Velioniškis K., kun., Telšių vyskupija, 186
Venskūnienė Ona, pasirašiusi po reikalavimu atšaukti neteisingus kaltinimus, 134
Venskus P., kun ., Kaišiadorių vyskupija, 76, 125
Verbylaitė Dalia, kybartietė, 193
Verečenskas, jaunesnysis milicijos seržantas, 107
Vencevičiūtė R., pasirašiusi po reikalavimu atšaukti neteisingą informaciją, 27,
Verenius, majoras, 23,
Veselis L., kun., Telšių vyskupija, 186
Vėlavičius Vincas, kun., Telšių vyskupija, 85, 124, 165, 180, 186, 287
Viktorinas, Vilniaus stačiatikių arkivyskupas, 266, 289
Vileišis Petras, tautinio atgimimo veikėjas, 96,
Vilgotskaitė Snieguolė, Lazdijų vidur, mokyklos 7-os klasės auklėtoja, 52, 53,
Visockas, RRT įgaliotinio įstaigos skyriaus viršininkas, 147
Vytautas Didysis, Lietuvos karalius, 77, 126, 234, 265, 267, 297
Vitkus Antanas, kun., 8, 11, 74,
Vivulskis Antanas, žemaičių bajoras architektas, 185
Vladirniras, Kijevo kunigaikštis, 150
Volkovas, saugumo darbuotojas, 298
Voveris J., kun., Kaišiadorių vyskupija, 41, 77,
Vozgirda, Vilkaviškio karinis komisaras, 45, 46, 82,

Z
Zachiejus, minimas Luko evangelijoje, 115
Zabulis Henrikas, ministeris, 46, 47, 48,
Zdebskis Juozapas, kun., vienas iš LKB Kronikos redaktorių, žuvęs avarijoje, 1, 9, 10, 27, 37, 57, 58, 59, 64, 76, 106, 148, 189, 213, 216
Zembleckis Arūnas, autobazės vairuotojas, 86, 210
Zembleckis Gintaras, šiaulietis, 210
Zubavičius Stasys, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Zubrus Jonas, kun., Kaišiadorių vyskupija, Zulonas Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 185

Ž
Žalenskas, K., Šiaulių m. partijos pirmasis sekretorius, 37, 38,
Žeberskis Ignacas, kun., Telšių vyskupija, 124
Žemaitis Arvydas, kybartietis, 193
Žemaitis Edmundas, kybartietis, 193
Žemaitis Juozas, prel., Šakių dekanas, 74,
Žemaitis Petras, kybartietis, 193
Žemaitis Romas, studentas kalinys, 19, 45, 46, 79, 82, 193, 223
Žilienė L., baudžiamųjų bylų kolegijos narė, 272, 273
Žilinskas Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 185
Žilys Ferdinandas, kun., iš Stulgių, Telšių vyskupija, 126, 180
Žilys Kazimieras, kun., 258
Žukaitė O., užklasinio darbo organizatorė, 109
Žukas Kazimieras, kun., Telšių vyskupija, 125, 186
Žukauskas A., kun., iš Prienų, 231, 237
Žukauskas Raimundas, kun., 8, 11, 74,
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum