gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
11t. 1.5.6-1.5.11 Spausdinti El. paštas
1.5.6."LKB Kronikos" ir "Aušros"
spausdinimo mašinėlių paieškos

    KGB plečiant savo "Voratinklį", viena iš svarbiausiųjų užduočių buvo rašomųjų mašinėlių, kuriomis buvo spausdinama "LKB Kronika", paieškos. Neabejota, jog "Aušra" leidžiama tų pačių ar labai artimų "Kronikai" žmonių, todėl visuomet buvo lyginamas ne tik atskirus "Kronikos" numerius, bet ir "Aušrą" spausdinusių mašinėlių šriftas. Kadangi į kagėbistų rankas patekdavo skirtingomis mašinėlėmis spausdinti to paties "Kronikos" numerio egzemplioriai (o jų stengtasi gauti kuo daugiau), jiems buvo aišku, kad "Kronika" spausdinama ir perspausdinama daugelyje vietų. Tačiau svarbiausias klausimas jiems buvo, kokia mašinėle ir kur išspausdintas pats pirmasis egzempliorius, nes tik tie spausdintojai turėjo būti redakcijos darbuotojai arba su jais betarpiškai susiję asmenys.

    Kaip jie ieškojo rašomųjų mašinėlių, kuriomis galėjo būti spausdinta "Kronika", šiek tiek paaiškėja iš "Kronikos" daugintojų bylų. Kadangi kratų metu būdavo paimama ne viena rašomoji mašinėlė, tuojau pat būdavo palyginamas jų šriftas su turimais "Kronikos" ir "Aušros" numeriais - ar atitinka juos spausdinusių mašinėlių šriftas. Jeigu atitikdavo, kaltinamieji ir liudytojai tardymų metu būdavo kvočiami, iš ko
114

gavo tą numerį, iš kurio perspausdino turimąjį, kas, pavyzdžiui, davė spausdinti vaškuotes (jei turimas numeris buvo spausdintas rotaprintu) ir 1.1. Šitaip būdavo bandoma susekti pirmąjį - redakcijos - egzempliorių.

    KGB ypač domino tos rašomosios mašinėlės, kurias turėjo asmenys, įtariami esant "LKB Kronikos" redaktoriais, leidėjais ar leidybos organizatoriais. Neaišku, kaip buvo tikrinamos kunigų S. Tamkevičiaus, A. Svarinsko, vėliau - J. Kaunecko, V. Vėlavičiaus ir kitų įtariamųjų mašinėlės. Kaip tai buvo daroma, šiokį tokį vaizdą galima atkurti iš išlikusios kun. J. Zdebskio sekimo bylos. Jis kagėbistų buvo laikomas neabejotinai vienu iš "Kronikos" leidybos įkvėpėjų, organizatorių, o gal net ir pačiu redaktoriumi. Šiems įtarimams jie turėjo daugiau negu reikia medžiagos iš slaptų pasiklausymų ("T"), išorinių sekimų ("NN"), agentų pranešimų ir kitų operatyviniu būdu surinktų duomenų. Jie spėjo, kad kun. J. Zdebskis "Kronikos" leidyboje dalyvauja ir kad yra neeilinis darbuotojas. Tačiau norint patraukti baudžiamojon atsakomybėn, be operatyvinių duomenų, dar reikėjo turėti oficialiai galimų pateikti inkriminuojančių faktų ar dokumentų; kitaip kaip pradėsi tardymą, juk neatskleisi šnipų pateiktų faktų ar slaptų pasiklausymų suvestinių. Vienas iš tokių inkriminuojančių elementų galėjo būti rašomoji mašinėlė, kuria buvo atspausdinta "Kronika". Nors jie žinojo, kad kiekvienas "Kronikos" leidybos organizavimu įtariamas asmuo ar TTGKK narys, ko gero, turėjo (kai kurie ir ne vieną) rašomąją mašinėlę, tačiau negalėjo daryti kratų kiekvieną savaitę: visų represijų atgarsiai pasiekdavo Vakarus ir kenkdavo SSRS tarptautiniam prestižui. Todėl šį darbą reikėjo atlikti kitais metodais - kuo tyliau ir slapčiau.

    Svarbiausiojo kun. J. Zdebskio seklio agento "Gedimino" viena iš pagrindinių užduočių buvo apžiūrėti jo rašomąsias mašinėles, paimti jų šrifto pavyzdžius ir pateikti kagėbistams.

    1978 m. gegužės 25 d. agentas "Gediminas" rašo, kad šio mėnesio 1 ir 2 d. jis pavadavo kun. J. Zdebskį, kuris sakėsi ką tik grįžęs iš Mordovijos (KGB pabraukta: suprato, kad kažką lankė lageryje) ir dabar norįs atlikti rekolekcijas. Daug apie ką kalbama šiame dviejų lapų pranešime, tačiau
115

užduotyje agentui, be kitų įpareigojimų, KGB įrašo ir tai, kad kitą kartą, pavaduodamas J. Zdebskį, jo mašinėle atspausdintų dalį pamokslo ir jį pateiktų KGB 99).

    Po mėnesio (1978 06 27), matyt, vykdydamas KGB užduotį "Gediminas" rašo ilgą pranešimą, kad birželio 5 d. vėlai vakare pas jį buvo atvažiavęs kun. J. Zdebskis, kurio mašiną vairavo Stepkovičius (gyv. Druskininkuose), nes kun. J. Zdebskiui atimtos vairavimo teisės, be to, jis susilaužęs ranką. Kun. J. Zdebskis prašė, kad agentas pavaduotų birželio 6-8 dienomis. Atsisveikindamas kun. J. Zdebskis pasakė, kad veža į Odesą gydyti aklą mergaitę. Šio pavadavimo metu agentas kun. J. Zdebskio kambaryje aptiko 4 rašomąsias mašinėles:

    1) Lietuvišku šriftu, portatyvinę, "Moskva", kuri sugadinta. (KGB prierašas, kad šrifto pavyzdys išsiųstas. Matyt, į Vilnių.)

    2) Lietuvišku šriftu, portatyvinė, "Rojai" markės mašinėlė. Taip pat sugadinta (dėl to šrifto pavyzdys nepaimtas).

    3) Rusišku šriftu, portatyvinė, "76 m. de Luxe" tipo, nesugadinta rašomoji mašinėlė. (KGB prierašas: "šrifto pavyzdys išsiųstas".)

    4) Lietuvišku šriftu, elektrinė, su ilgu voleliu, stacionarinė. Tipas ir būklė neaiški.

Pabaigoje rašoma: "Bendras įspūdis, kad tame kambaryje rašomosios mašinėlės taisomos".

    Šio pranešimo pabaigoje KGB užduotyje agentui vėl rašo, kad, be kitų pavedimų, esant patogiai progai prašomas paimti pas kun. J. Zdebskį esančių rašomųjų mašinėlių šrifto atspaudus" 100).

    1979 m. rugsėjo 26 d. agentė "Svetlana" (labai plepi ir smalsi moteriškė) rašo, kaip ji rugsėjo mėnesį atostogavo pas kun. J. Zdebskį Šlavantuose. Tuo pačiu metu namelio antrame aukšte, pabėgęs nuo miesto triukšmo, atostogavo kažkoks Justinas (KGB pastaba: turbūt Vaičiūnas), kuris, savo kambarėlyje apsikrovęs knygomis, visą laiką kažką rašydavo. Kartą netikėtai jai užėjus lapą pridengė, kad ji negalėtų
--------------------
99 Ten pat. T. 4. L. 246, 247.
100 Ten pat. T. 4. L. 253-255.
116
perskaityti. Gretimame Linutės (šeimininkės) kambaryje ant stalo matė rašomąją mašinėlę. (Pranešimą apie Justino rašymus KGB pabraukė: matyt, įtarė, kad renkami "Kronikos" straipsniai.) Pranešimą agentė parašė KGB pavedimu 101).

    Turint mašinėlių šriftus, KGB labai palengvėdavo darbas: belikdavo OTO skyriuje ekspertams nustatyti, ar yra ta mašinėle spausdintų, ir jeigu yra, tai kurie ir iš kur gauti "LKB Kronikos" ir "Aušros" numeriai.

    Kaip minėta, KGB saugyklose buvo surinkti beveik visi "Kronikos" numeriai, kai kurių numerių net po kelis egzempliorius. (Dabar jie saugomi Lietuvos genocido aukų muziejaus saugyklose.)

    Mėginsime atkurti KGB tyrimų metodiką siekiant išaiškinti "Kronikos" šaltinį - redaktorius ir pagrindinius leidėjus.

    Gautas naujas "Kronikos" ar "Aušros" numeris būdavo atiduodamas vadinamajam OTO 102) skyriui. Ten ekspertai (dažnai būdavo pasitelkiami Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo instituto specialistai) nustatydavo ne tik rašomosios mašinėlės būdinguosius požymius (įvairių raidžių konfigūraciją, jų pakrypimą, per aukštą ar per žemą mušimą, tarpus tarp raidžių, kai kurių raidžių ryškumą ar blankumą ir kt), bet ir spausdinusio asmens charakteringus spausdinimo bruožus. Rašomoji mašinėlė, kuria buvo išspausdintas bent vienas šių leidinių numeris ar net keli jo lapai, buvo įrašoma į OTO įskaitą ir po to tikrinama, ar naujai pasirodęs numeris nebuvo spausdintas ta mašinėle.

    Pirmasis toks įrašas apie spausdinimo mašinėles yra prie 1975 m. išleisto 14-ojo "LKB Kronikos" numerio. Čia rašoma, kad šis numeris spausdintas mašinėle, kuri yra įtraukta į įskaitą nuo 1974 metų ir kuria buvo išspausdinti 13-as bei iš užsieniečio (matyt, gabenusio į Vakarus) atimtų "Kronikos" 12, 13 ir 14 numerių egzemplioriai. Eksperto užrašytos ir 16-ojo "Kronikos" numerio charakteringosios mašinraščio žymės. Prie 22-ojo "Kronikos" numerio yra išvada, kad mašinėle, kuria išspausdintas šis numeris, buvo spausdinti ir
-----------------
101 Ten pat. T. 1. L. 107-110.
102 OTO (rus. - Operativno techničeskij otdel.) - operatyvinis technikos skyrius.
117
"Kronikos" 21, 22, 23, 24, 25, 26 bei "Aušros" 3 ir 4 numeriai.

    Prie "Tiesos kelio" 5 numerio (gauto iš sekamojo "Vienuolio" per agentą "Klevą") rašoma: "Mašinėlė nefiksuota" (t. y. anksčiau ja spausdintų pogrindžio leidinių nėra).

    KGB sudarytoje dalinėje suvestinėje rašoma, kad ta pačia spausdinimo mašinėle yra išspausdinti šie leidiniai:

    "Kronika" Nr. 25;
    "Kronika " Nr. 25 (2 ERA padauginti egzemplioriai, gauti Panevėžyje);
    "Kronika " Nr. 25, gauta iš agentės "Lilijos " Kėdainiuose; "Kronika" Nr. 25, padauginta ERA ir gauta iš "Šermukšnio ";
    "Kronika " Nr. 29, gauta iš agento "Jako " (Molėtuose); iš agento "Petro" (Kaune) ir iš agento "Klevo" (Kaišiadoryse);
    "Kronika " Nr. 30, gauta iš agento "Jako " (Molėtuose); agento "Petro" (Kaune);
    "Kronika" Nr. 31, gauta iš agento "Jako" (Molėtuose); agento "Gintaro " (Kaune) ir agento "Franco " (Švenčionyse);
    "Kronika " Nr. 32, gauta iš agento "Jako " (Molėtuose).

    Ta pačia mašinėle išspausdinti "Aušros" numeriai: 7 -gautas iš agento "Jako" (Molėtuose) ir agento "Gintaro" (Kaune); 8 - (du egzemplioriai) gauti iš agentų "Kazimiero " ir "Masčio", 9 - gautas iš agento "Jako (Molėtuose).

Tas pats agentas "Jakas" (KGB Molėtų rajono poskyrio agentas) gavęs iš kunigo (...) 1978 m. rugsėjo 15 d. KGB pateikė "Kronikos" 33-iąjj numerį. Apie mašinėlės, kuria spausdintas šis numeris, paiešką yra charakteringa KGB pažyma. Joje rašoma (vertimas iš rusų kalbos):

"Nelegalūs leidiniai "Aušros" 11 ir 12, taip pat "Kronikos" 33, 34 ir 35 numeriai buvo spausdinami ta pačia rašomąja mašinėle, kuri turėjo Riazanės gamyklos 6 - LIT markės šriftą. Lietuvos SSR Teisingumo ministerijos Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo instituto duomenimis tokios markės šriftas gaminamas ne taip seniai ir į Vyriausiosios materialinio techninio tiekimo valdybos prie Lietuvos SSR
118


Faksimilė (Lietuvos genocido aukų muziejaus fondai).
----------
Vertimas iš rusų kalbos
Šia r(ašomąja)/m(ašinėle)    Ta pačia r(ašomąja)/m(ašinėle)
spausdinta:                         spausdinta:
Kronika Nr. 25                     "Aušra " Nr. 7 "Jakas " - Mo-
.— "— Nr. 25 2 egz. padau-   lėtai
ginti "Era" Panevėžyje                 Nr. 8 "Kazimieras"
'_"_Nr. 25 Kėdainiai "Li-         _"_ Nr. 8 "Mastys"
Uja "                                   _"_Nr. 7 "Gintaras "
__"__Nr.  25 padauginta             Nr. 9 "Jakas"
"Era". Šermukšnio                 Kronika Nr. 31, 32 "Jakas"
Nr. 29 Molėtai - Jakas            Nr. 32 iš Matulaičio
_ "_ Nr. 29 Kaunas - Petras      __ "_ Nr. 31 "Gintaras " Kau-
_"_Nr. 29 Klevas                     nas
119

_"_Nr. 30 Molėtai - Jakas    _"_Nr. 31 "Francas" Šven-
_"_Nr. 30 Kaunas - Petras      čionys
(rasta pas Smailį Panevėžyje)

Išdavimo kortelė Forma Nr. 18

Nelegalus leidinys
"LKB Kronika" (originalas)
Nr. 33 grąžintas ag. "Jakui"
kurį gavo iš [...] Išduotas: 1979 01 10 Platinskui 78 09 15
79 01 10
(Platinsko parašas)
----------------------
MT Vilniaus specializuotą mažmeninės prekybos parduotuvę buvo patekę tiktai apie 150 komplektų.

    Šioje parduotuvėje išsiaiškinti, kam tokios markės šriftas ir kiek jo komplektų buvo parduota.

    Respublikos taisyklose, kurios įsigijo tokio šrifto, išaiškinti visus meistrus, kuriems toks šriftas pateko, taip pat išaiškinti, kokiose rašomosiose mašinėlėse tokios markės šriftas buvo įtaisytas.

    Išklausinėti prekybininkus, ar į prekybos tinklą nepateko rašomųjų mašinėlių lietuvių kalba, kuriose būtų įtaisytas 6 - LIT markės šriftas. Jei prekyboje buvo su tokiu šriftu rašomųjų mašinėlių, tai išsiaiškinti - kokios markės buvo tos mašinėlės ".

    Beje, visi gautieji "Kronikos" 33-ojo numerio egzemplioriai (o jų buvo gauta 5: iš agento "Budriojo" Klaipėdoje, agento "Klevo" Kaišiadoryse, agento "Vytenio" Alytuje, agento "Granito" Kapsuke (Marijampolėje) bei S. A. Andriulioniu rastasis Kapsuko (Marijampolės) "Midaus rago" restorano tualete) taip pat buvo spausdinti ta pačia rašomąja mašinėle, kaip ir minėtieji "Kronikos" 25, 29, 30, 31, 32 bei "Aušros" 7, 8 ir 9 numeriai. Iš kun. (...) Panevėžyje agentės "Irenos" gautoji "Kronika" Nr. 38 spausdinta ta pačia mašinėle, kaip ir Biržuose gautas "Aušros" 7-sis numeris.

    "Kronikos" Nr. 40 ir 41 bei "Lietuvos ateities" 2 numeriai spausdinti ta pačia mašinėle. Visus juos agentai gavo iš KGB sekamojo "Kūdikio" (Šiauliuose).
120

    Kitas būdingas dokumentas, bylojantis, su kokiu uolumu KGB ieškojo leidinių spausdinimo vietų, yra pagal ekspertų išvadas jų darbuotojo K. Janukonio atlikta analizė. Joje rašoma (versta iš rusų kalbos):

    "LKBK" Nr. 47, kuris gautas per verbuojamąjį kandidatą "M" iš (sekamojo) "Kūdikio" Šiauliuose, 1, 2, 4, 11-35 puslapiai išspausdinti tuo pačiu hektografu, kaip ir iš sekamojo "Keramiko " per agentą "Valinovičių " gauto "Kronikos" 47 numerio 1-4, 7, 11-35 puslapiai, taip pat Kazlų Rūdos universalinėje parduotuvėje rasto "Kronikos" 47 numerio 1-4, 7, 11-35 puslapiai bei iš sekamojo "Kūdikio" per agentą "Stepą" ir iš sekamosios /.../Kauneper agentą "Petrą" gauti "Kronikos" 47 numerio egzemplioriai.

    10 ir 10 a puslapiai išspausdinti ta pačia rašomąja mašinėle, kaip ir iš sekamojo "Kūdikio " per agentą "Stepą " gauto "Kronikos" 42 numerio 1-24 puslapiai bei iš "Kolekcionieriaus" gauto "Kronikos" 44 numerio nuo 37 iki pabaigos visi puslapiai.

    Ta pačia mašinėle spausdinti iš sekamojo "Kūdikio " per agentą "Stepą "gauto "Kronikos"47 numerio 5-9puslapiai, taip pat iš (seselės...) per agentą "Petrą" gauto "Kronikos" 47 numerio 6, 7, 8 puslapiai".
1981 08 06 K. Janukonis
(parašas)

    Šis dokumentas ypač akivaizdžiai parodo, kodėl KGB darbuotojai norėjo tiksliai žinoti, iš kur kuris numeris gautas, kad, lygindami (net atskirus lapus) spausdinusių mašinėlių šriftus ar erakopijų bei fotokopijų ženklus (taškus, brūkšnelius, juodulius paraštėse ir tekstuose) galėtų bent apytikriai nustatyti, kur yra dauginimo, o gal net ir pirminis leidybos šaltinis.

    Tokių lyginimo dokumentų daug. Pavyzdžiui, prie "Kronikos" 15 numerio rašoma, kad ta pačia mašinėle spausdinti 18, 19, 21, 22, 23 "Kronikos" numeriai bei "Aušros" 2, 3 ir 4 numeriai. Prie "Kronikos" 59 numerio rašoma, kad "ši rašomoji mašinėlė yra įtraukta į įskaitą. Anksčiau ja buvo
121

spausdintas iš agentės "Vilijos" gautas 56-sis "Kronikos" numeris.

    Ta pačia mašinėle spausdintas "Kronikos" 50 numeris, kai kurie 47-ojo lapai; agento "Valinovičiaus" pateiktas 47, agento "Granito" 49 numeriai bei agento "Atžalos" jiems perduotas "Aušros" 18 numeris ir kt.

    Per agentus kagėbistai stengdavosi gauti ir tų spėjamųjų (įtariamųjų) mašinėlių šrifto pavyzdį. Pavyzdžiui, 1982 m. balandžio 2 d. jie rašo, kad per agentą "Praną" iš objekto (t. y. sekamojo) "Skaldos" (rus. "Gravij") gautas mašinėlės, kuria buvo padaugintas "Kronikos" 50-sis numeris, šriftas.

    Prie "Kronikos" 54 ir 55 numerių yra pažymėta, kad šie abu (gauti iš agento "Valinovičiaus" Vilniuje ir agento "Granito" Marijampolėje) bei "Aušros" 32 numerio egzemplioriai (gauti iš agentų "Ekspreso", "Petro" ir kitų Marijampolėje, Vilniuje, Panevėžyje, Alytuje ir Kaune) yra spausdinti mašinėle, kuria jau buvo spausdinti kiti numeriai ir kuri yra įtraukta į KGB OTO skyriaus įskaitą. Prie "Kronikos" 56 numerio, gauto iš agentės "Vilijos" Alytuje, yra pažyma, kad ta rašomąja mašinėle spausdintas ir "Kronikos" 26, paimtas iš A. Terlecko bei "Kronikos" 7 numeris, kurį aptiko Varėnos rajono medkirčiai prie Valkininkų ("jiems pamėtėtą miške"). Ja spausdintas ir iš /.../ gautas bei agento "Granito" į KGB rankas perduotas "Aušros" 5 numeris.

    Ta pačia mašinėle spausdintas ir Vilniuje gautas "Kronikos" 56 bei agento "Petro" Kaune pateiktas 58-asis numeriai.

    Yra apibendrinanti KGB pažyma, kad viena mašinėle spausdintos "Kronikos" 56 numeris - gautas Kaune (tikriausiai iš agento "Petro"), 66 - gautas agento "Petro" iš sekamosios /.../ ir 1985 m. gegužės 20 d. perduotas kagėbistams, 67 - gautas iš seselės /.../ ir to paties "Petro" jiems perduotas, 68 numeris - gautas iš objekto /.../ ir KGB operatyvininkui Pietariui perduotas kunigo agento "Arvydo". Tas pats agentas "Arvydas", gavęs iš sekamojo /.../, 1986 m. kovo 6 d. jiems perdavė ir "Kronikos" 69 numerį. Be to, dar du egzempliorius to paties numerio, gavęs iš sekamosios /.../, jiems pateikė agentas "Petras".
122


Faksimilė. Lietuvos genocido aukų muziejaus fondai.


Vertimas iš rusų kalbos
Rašomoji mašinėlė yra įskaitoje. Anksčiau ja atspausdinta: Kronika Nr. 56
gauta Kaune 1983 04 11, atnešė drg. Karpavičius (KGB darbuotojas - Aut.) Kronika Nr. 66
gauta iš ag. "Petro", (kurią jis) gavo iš DON objekto [...J 1985 05 20
Kronika Nr. 67
Kaune iš ag. "Petro ", (kurią jis) gavo iš DON objekto f...J
Kronika Nr. 68
Kaunas
ag. "Žilvinas"

123

gavo drg. Pietaris (KGB darbuotojas. - Aut.) 1985 11 26 Kronika Nr. 69
1 egz. Kaunas
ag. "Arvydas (gavęs iš [...] (1986 03 06)
2 egz. Kaunas
ag. "Petras" (gavęs) iš DON objekto [...] 1986 03 27    Neužmiršdami ir "Aušros", prie gauto iš sekamojo /.../ per agentą "Stepą" "Aušros" 17-ojo numerio rašo, kad "rašomoji mašinėlė (kuria spausdintas šis numeris) yra įtraukta į įskaitą. Ja spausdinti tik šie "Aušros" numeriai: 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ir 17" (t. y. "Kronika" nespausdinta).

    1985 m. išleistųjų kai kurių "Kronikos" numerių spausdinimo mašinėlės nebuvo įtrauktos į KGB įskaitą, t. y. nebuvo įregistruota anksčiau jomis išleistų numerių. Pavyzdžiui, prie agento "Vilnies" Gardine kagėbistams perduoto "Kronikos" 68 numerio yra prierašas: "Šį egzempliorių spausdinusios rašomosios mašinėlės LSSR KGB OTO įskaitoje nebuvo".

    Buvo tikrinama ir lyginama ne tik "Kroniką" ir "Aušrą", bet ir kitus pogrindžio leidinius spausdinusių mašinėlių šriftai ir bandoma nustatyti jų buvimo vietą. Pavyzdžiui, vienoje pažymoje rašoma, kad "ta pačia rašomąja mašinėle spausdinta "Aušros " Nr. 1 ir brošiūros "Marija verkia ", "Gerumu nugalėjo", "Mokytoja", "Tragedija Dainavos šalyje". Kitame rašte rašoma, kad "abu tie dokumentai spausdinti viena rašomąja mašinėle. Ja spausdinti "Dievas ir Tėvynė" Nr. 4 ir Nr. 5".

Visai nechronologine tvarka dokumentikos pabaigoje yra išskirtas "Kronikos" 17-sis numeris, kuriame, kaip pažymima, yra straipsnis "Seno mokytojo apmąstymai" bei daugelio kunigų protestai dėl neteisėtai ilgai areštuotųjų P. Plumpos, V. Jaugelio, P. Petronio, J. Gražio ir kitų tardymo. Prie šio numerio yra KGB raštas, kad šį egzempliorių 1977 m. birželio 23 d. Kaune iš kažko gavo bibliotekininkė /.../. Iš bibliotekininkės gavusi šį egzempliorių jo fotokopiją padarė ir KGB pateikė agentė "Vera". Priėjo yra dar vienas raštelis:
124

"Šis "LKBK" numeris buvo išspausdintas Lapienio rašomąja mašinėle, kuri jo arešto metu buvo paimta".

    Mašinėlių, spausdinusių nuo 70-ojo iki 75-ojo "Kronikos" numerius, KGB jau nemedžiojo.

    Galima numanyti, ką, surinkę šią informaciją, darydavo KGB 5-osios tarnybos 3-iojo skyriaus operatyvininkai. Žinodami, iš kurių vietovių kurie numeriai gauti, bei žinodami, kuriomis mašinėlėmis spausdinti leidiniai kur platinami, pasitelkdami visas savo agentūrines ir operatyvines priemones - šnipus, pusagenčius, slaptus pasiklausymus, išorinį sekimą, slaptas ir viešas kratas, jie galėjo artėti prie informacijos teikimo šaltinių, jos rinkimo ir perdavimo kanalų ir taip atsekti leidybos centrą - redakciją. Kiti šios dokumentikos tyrinėtojai yra regėję ant vatmano lapų KGB darbuotojų braižytas schemas, kuriose buvo nurodyta, kur veda operatyviniu būdu nustatyti spėjami "Kronikos" leidybos centrai bei jos plitimo keliai. Deja, kaip liudija regėjusieji, jie buvo labai netikslūs - vedė ne ten, kur buvo redaguojama "Kronika". Sunaikinus redakciją, būtų nutrūkęs ir informacijos tiekimas į Vakarus, o tai jiems buvo svarbiau negu pogrindžio leidinių labai ribotas ir atsargus cirkuliavimas čia, Lietuvoje. Čia žinios pasiekdavo vienetus, o ten, iš Vakarų - visą pasaulį.

1.5.6."Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika"
Vatikano radijo programose ir Italijos spaudoje

    Pirmiesiems "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" numeriams pasiekus Vakarų pasaulį, lietuviškoms radijų programoms ir lietuvių informacijos tarnyboms atsivėrė visiškai naujos galimybės kovoti dėl religijos laisvės Lietuvoje ir dėl Lietuvos išlaisvinimo. Iki tol faktinė medžiaga apie padėtį Lietuvoje buvo beveik nepasiekiama. Norint gauti žinių arba jas patikrinti, kartais tekdavo keliauti į Lenkiją, atsargiai prisišlieti prie atsitiktinių turistų arba apklausinėti retai pasitaikančius emigrantus iš Lietuvos. Ir štai ši padėtis radikaliai pasikeitė, kai Vakarų kraštus pradėjo pasiekti "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika" ir kiti pogrindžio leidiniai. Gerai
125


Vatikano radijo bukletas


žinodami, su kokiais pavojais, kokia rizika, su kokia auka buvo susijusi ši naujovė, lietuviškų informacijos tarnybų bei radijų darbuotojai stengėsi kuo geriau panaudoti šiuos naujus informacijos šaltinius.


    ELTA-PRESS
    Mons. Vinco Mincevičiaus rūpesčiu jau nuo 1954 m. Romoje buvo leidžiamas mėnesinis lietuviškų informacijų biuletenis ELTA-PRESS italų kalba. Nuo 1972 m. pavasario biuletenis pradėjo ištisai skelbti "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" medžiagą. ELTA-PRESS buvo siuntinėjamas Italijos spaudai, spaudos agentūroms, valdžios įstaigoms, Italijos atstovybėms užsienio kraštuose ir užsienio atstovybėms Italijoje; Vatikano valstybės sekretoriatui, kongregacijoms ir nunciatūroms; parapijoms, mokykloms, studijų centrams, politinėms partijoms, radijo ir televizijos stotims. Tai buvo didžiulis darbas, kurį mons. V. Mincevičius su dideliu pasiaukojimu tęsė iki 1985 m. Jo dėka Lietuvos vardas ir lietuvių tautos kova dėl religijos laisvės, dėl pagrindinių žmogaus teisių ir politinės nepriklausomybės pasidarė plačiai žinoma Italijoje ir kituose pasaulio kraštuose.
126

    Mons. V. Mincevičiaus rūpesčiu leidykla "La Casa di Matriona" Milane išleido dviejuose tomuose pirmuosius 20 "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" numerių italų kalba "Cronica della Chiesa Cattolica in Lituania" (1976 ir 1979). Pasinaudodama "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika", italų publicistė A. Vicini parašė knygą "Lituania popolo e Chiesa ", kurią 1984 m. išleido ta pati leidykla.

    1986 m. vasarą žymusis Italijos religijos studijų institutas Gadzadoje (Gazzada), Siaurės Italijoje, surengė tarptautinę studijų savaitę tema "Baltijos tautų religinė istorija". Nebuvo abejonės, kad tarptautinį dėmesį į Baltijos kraštų istoriją ir jų likimą tuo metu kaip tik buvo atkreipusi "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika". Netrukus studijų savaitės darbai buvo išleisti daugiau kaip 300 p. knygoje "Storia religiosa dei popoli baltici" (leidėjas "La Casa di Matriona"). Dvi studijos (jose buvo spausdinama ir kitos lietuvių pogrindžio spaudos medžiaga): Kajetonas J. Čeginskas "Le aspirazioni nazionali e iesperienza cristiana dei lituani" ("Lietuvių tautiniai siekiai ir krikščioniškoji patirtis"), 18 puslapių; kun. Vytautas Kazlauskas "Valori umani e cristiani nella resistenza e nella lotta per la liberta dei popolo lituano" (Žmogiškosios ir krikščioniškosios vertybės lietuvių tautos rezistencijoje ir kovoje už laisvę), 43 puslapiai. Ši knyga buvo platinama knygynuose visoje Italijoje, ji pasiekė ir žymias pasaulio bibliotekas.


    Vatikano radijas
    Vatikano radijo lietuvių skyriaus darbuotojai (vedėjas mons. V. Kazlauskas), gerai žinodami, kad Lietuvoje "Kroniką" plačiau paskleisti nėra įmanoma, jautė pareigą visą medžiagą perteikti savo klausytojams. "Kronikos" straipsniams ir žinioms duoti radijo stilių ir atitinkamai suredaguoti buvo nelengvas uždavinys. Reikia atsiminti, kad tuo metu pasaulyje ir Vatikano radijo sferose buvo vadinamas "Ostpo-litikos" klestėjimo laikotarpis. Tiesiogiai cituoti "LKB Kroniką" ir kitus pogrindžio leidinius būtų reiškę išprovokuoti labai griežtą Maskvos reakciją: Vatikano radijas kursto pogrindžio veiklą Lietuvoje. Dėl to buvo nuspręsta visai
127

pogrindžio leidinių medžiagai duoti antraštę "Užsienio spauda apie Lietuvą", tų leidinių vardus paminint tik netiesiogiai. Taip buvo pasiekiamas dvigubas tikslas: visa pogrindžio informacija pasiekdavo radijo klausytojus ir drauge klausytojai sužinodavo, kad toji informacija plačiai sklinda pasaulyje, tiek lietuviškoje, tiek nelietuviš-

Profesorius mons. F. Kazlauskas

koje spaudoje. Kita vertus, niekas nebūtų galėjęs uždrausti lietuviškoms radijo programoms informuoti savo klausytojus apie tai, ką apie juos rašo jų nepasiekianti užsienio spauda. Taip visa "Kronikos" informacija Vatikano radijo bangomis pasiekdavo Lietuvą ir kitus už geležinės uždangos esančius kraštus: Lenkiją, Rusiją, Sibirą, Latviją ir kt. Vatikano radijo lietuviškų programų redakcija radijo Centrinei redakcijai ir kitų kalbų redakcijoms - kurių visada buvo daugiau kaip 30 - kiekvieną mėnesį išdalydavo Elta-Press biuletenį, kuris punktualiai pateikdavo vis naujo "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" numerio vertimą į italų kalbą. Nors nei Vatikano dienraštis "Osservatore Romano", nei radijo dienraštis, nenorėdami erzinti Maskvos, niekada tiesiogiai necitavo "Kronikos", bet atskirų kalbų redakcijos šiuo Lietuvos pogrindžio leidiniu labai domėjosi ir surasdavo būdą jo informaciją perduoti savo klausytojams.

1.5.7. "LKB Kronikos" redakcijos paieškos


    Kaip liudija DOR Nr. 242 išlikę dokumentai, "Kronikos" leidybos pradžioje KGB turėjo tik apytikrių duomenų, kas galėtų būti "LKB Kronikos" (ir "Aušros") leidėjai, inspiratoriai ir organizatoriai: tai tie patys "kunigai reakcionieriai", kurie nuo 1968 m. savo viešais, daugelio kunigų pasirašytais
128

pareiškimais nedavė ramybės ne tik tiesioginiams viršininkams - vyskupijų valdytojams, bet ir LSSR bei SSRS valdžiai. Dar blogiau, kad šios žinios ėmė plaukti ir į Vakarus. Taip po partizano "Daumanto" - Juozo Lukšos, nuvežusio lietuvių tautos laišką Popiežiui Pijui XII ir Vakaruose išgarsinusio tautos kruvinas kančias, šios "kunigų reakcionierių" perduotos žinios apie Bažnyčios ir tikinčiųjų persekiojimus Lietuvoje buvo naujas beldimasis dėl visų žmonių teisių ir laisvių į Vakarų politikų duris bei į visų Lietuvą mylinčių ir dėl jos pasiaukojusių lietuvių sąžines.

    Kas buvo tie "kunigai reakcionieriai", kagėbistams buvo daugmaž žinoma: tai kunigai S. Tamkevičius SJ, A. Svarinskas, J. Kauneckas, A. Keina, L. Kunevičius, J. Zdebskis, P. Dumbliauskas SDB, G. Dovydaitis, P. Račiūnas MIC, A. Jokūbauskas, J. Lauriūnas SJ, K. Garuckas SJ, B. Antanaitis ir kiti, kuriems pritarė ir kuriuos laimino bei rėmė vyskupai tremtiniai V. Sladkevičius ir J. Steponavičius.

    Kai pradėjo eiti "Kronika", KGB nekilo abejonių, kad šie kunigai ir vyskupai yra jos leidybos įkvėpėjai ir organizatoriai. Bet kas iš jų pagrindiniai, kas yra redaktorius, o kas tik pagalbininkai, - tai klausimai, kurie kagėbistams daug metų nedavė ramybės ir į kuriuos, kaip vėliau paaiškėjo, taip ir nerado atsakymo: "LKB Kronikos" likviduoti nepavyko.

    1973 m. LSSR KGB 5-ojo skyriaus vyr. operatyvinis įgaliotinis Jankauskas rašo pažymą dėl kun. J. Zdebskio. Išvardijęs daugelį jo ankstesnių "nuodėmių", pažymi, kad 1971 m. lapkričio 11 d. jis buvo nuteistas už vaikų kate-kizavimą. Dar tardant prieš areštą, tardytojui jis pareiškęs: "Jūs man nieko nepadarysite, o jeigu areštuosite, apie tai sužinos visas pasaulis". Ir iš tiesų vieno pareiškimo tekstas, kuriame jis, jau areštuotas, buvo ginamas, 1971 m. rugsėjo 27 d. buvo transliuojamas "Laisvės" radijo stočių. Šis pareiškimas buvo perduotas į Vakarus per Maskvoje gyvenančio V. Sevruko "ryšius", kuris savo ruožtu buvo glaudžiai susijęs su Jakiru ir Genkinu (pirmaisiais "Einamųjų įvykių kronikos" leidėjais). Su jais visais kun. J. Zdebskis buvo pažįstamas. Šioje pažymoje kun. J. Zdebskis kaltinamas ir 17 000 Lietuvos
129

katalikų memorandumo Suvienytųjų Nacijų Organizacijai (JT) inicijavimu. Toliau pažymoje rašoma:

    "Iš agentūrinių ir "raidinių " duomenų žinoma, kad Zdebskis artimai susijęs su organizuotos priešiškos veiklos objektais Keina, Tamkevičium, Petroniu, Stašaičiu, Plumpa, kurie tiriami "Tamsybininkų " ir "Leidėjų " (operatyvinėse) bylose ir yra vienas iš vadinamosios "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" leidybos iniciatorių".

    Toliau pažymoje rašoma, kad kun. J. Zdebskis taip pat artimai bendrauja su Virgilijumi Jaugeliu, kuris ne kartą buvo sulaikytas renkant parašus minėtam memorandumui į SNO (JT) bei su KGB Klaipėdos MS sekamąja vienuole Steponavičiūte, kuri pagal agentūrinius duomenis dalyvauja gaminant ir platinant "Kroniką" 103). Taigi pradžioje dėl "Kronikos" leidybos, ko gero, labiausia įtaria kun. J. Zdebskį.

    Tačiau nuo 1975 m. stipriausias įtarimas krinta ant kunigo S. Tamkevičiaus. Tų pačių metų rugpjūčio 20 d. agentė "Lilija" (beje, daug "Kronikos" numerių perdavusi KGB) praneša, kad išėjo "LKB Kronikos" 17 numeris. Jo pasiimti turi važiuoti Teklė (Steponavičiūtė) pas kun. S. Tamkevičių. Ten bus aprašytas Nijolės Sadūnaitės teismas. Rašinį apie tai "Kronikai" pateikė vienuolė Bronė Kibickaitė. Visa tai papasakojusi viena vienuolė /.../ dar kartą agentei patvirtino, kad "Kronikos" leidybos reikšmingiausias asmuo yra kun. S. Tamkevičius. Tačiau jis turįs daug padėjėjų.

    Rugpjūčio 14 d. agentė iš tos vienuolės gavo "LKB Kronikos" 17 numerį ir perdavė į KGB. KGB patikrino gautojo egzemplioriaus šriftą ir "MT" 104) preparato žymes 105). (Iš "Kronikos" aplankuose likusių KGB pažymų žinoma, kad agentė "Lilija" jiems perdavė 15, 23 ir kitus "Kronikos" numerius.)

Kad pagrindinės religinės spaudos dauginimu (o gal ir leidyba) užsiima kun. J. Zdebskis ir V. Vaičiūnas, 1978 m.
-------------
103 Ten pat. T. 5. L. 5, 6.
104 "MT" preparatas - sąlyginis pavadinimas cheminio preparato, kuriuo apdorodavo įtariamiems "Kronikos" spausdintojams per agentus įduodamą kalkę.
105 Ten pat. T. 4. L. 68, 69.

130

kovo 3 d. praneša agentas "Pranas", kuriam iš J. Gražio žinoma, jog jiems dauginimo aparatui perduotos 9 specialios lempos. Taip pat jis praneša, kad "Rūpintojėlyje" apie O. Milašių rašė F. Kasputytė (KGB pavardę pabraukė) 106).

    1978 m. balandžio 21 d. tas pats agentas "Pranas" savo pranešime nurodo, kad pagrindiniai tarybų valdžios priešai yra kunigai Svarinskas, Zdebskis, Garuckas, Račiūnas, Tamkevičius, o "LKB Kronikos" iniciatorius - Svarinskas. Iš J. Gražio išgirdęs, kad po N. Sadūnaitės arešto labai sumažėjo korespondencijų, agentas rašo ir apie Algirdo Patacko nepasitenkinimą, kad "Kronika" mažai rašo apie Baltarusijos lietuvius 107).

    Iš 1980 m. rugpjūčio 10 d. - 1980 m. spalio 30 d. laikotarpio slaptų pasiklausymų V. Vaičiūno bute KGB įsitikina, kad V. Vaičiūnas kažkur prie Šlavantų tikrai daugina "Kroniką" ERA. Pas Žilkevičių buvo duobė, kur V. Vaičiūnas ir kun. J. Zdebskis buvo kažką užkasę. Minimi asmenys, kurie tai žinojo ir galėjo išduoti, ir tie, kuriuos būtų galima siųsti patikrinti. KGB neabejotinai įsitikina, kad ten kažkur yra naujas dauginimo punktas. Nuo rugsėjo 1 iki 6 d. kun. J. Zdebskis ir V. Vaičiūnas buvo intensyviai sekami išoriniu stebėjimu ("NN"), ir jie tai patys pastebėjo: V. Vaičiūnas pasakojo, kad rugsėjo 4 d. nebuvo įmanoma pravažiuoti -visur matėsi sekliai. Jau kelintą kartą V. Vaičiūnas sako, kad reikia susidėti su "Bachūru" (KGB pastaba: "Tamkevičiumi"). Jiems aišku, kad "Kronikos" leidyboje dalyvauja V. Vaičiūnas, kun. J. Zdebskis, kun. S. Tamkevičius, J. Stašaitis ir kiti 108).

    1981 m. kovo 17 d. slapto pasiklausymo metu iš V. Vaičiūno buto KGB girdi atvykusių Julytės (ses. Kuodytės) ir Nijolės (ses. Sadūnaitės) pokalbį. Iš šio pokalbio matyti, kad V. Vaičiūno simpatijos ir pasitikėjimas vis labiau linksta kun. S. Tamkevičiaus pusėn. (Jį pokalbiuose įvardija "bachūru", "žmogum", bet KGB paraštėse rašo, kad tai Tamkevičius.) V. Vaičiūnas norėtų su juo bendradarbiauti leidybos
---------------------
106 Ten pat. T. 1. L. 19.
107 Ten pat. T. 1. L. 17.
108 Ten pat. T. 6. L. 109-117.

131


Kun. V. Vaičiūno sutikimas Kybartuose grįžus iš lagerio

darbuose 109).

    Po to, kai kun. J. Zdebskis buvo atleistas iš TTGKK, o kun. A. Svarinskas areštuotas, 1983 m. sausio 6 d. kun. J. Zdebskio sekimas buvo išskirtas iš grupinės operatyvinio tyrimo bylos (DGOR) Nr. 22 "Voratinklis" ir jam pradėta operatyvinio stebėjimo byla (DON) Nr. 1789 pagal kategoriją "Bažnytinių organizacijų autoritetai ir vadeivos". Vėliau, areštavus ir kun. S. Tamkevičių, bet per tardymus neišgaunant jo prisipažinimo apie bendradarbiavimą "Kronikoje", KGB strėlės vėl nukrypo į kun. J. Zdebskį. Juolab kad "Kronika" ėjo kaip ėjusi. 1983 m. spalio mėn. KGB rašytoje pažymoje paminėjus, kad jis bendradarbiavo "Kronikos" ir "Aušros" leidyboje, rašoma, jog "J. Zdebskis savo priešiškos veiklos nenutraukė: dažnai važinėja po kitus rajonus ir už respublikos ribų" 110).

Praėjus metams, 1984 m. balandžio 25 d. kun. J. Zdebskiui vėl pradedama operatyvinio tyrimo (DOR), t. y. stipresnio sekimo, byla. Šią sutartį patvirtina LSSR KGB pirmininkas
---------------
109 Ten pat. T. 6. L. 200-208.
110 Ten pat. T. 1. L. 231, 232.

132

generolas leitenantas J. Petkevičius (pasirašo jo pavaduotojas H. Vaigauskas).

     Kaip paprastai, išvardijus visas ankstesnes jo ir kunigų A. Svarinsko bei S. Tamkevičiaus "nuodėmes", toliau rašoma, kad "1983 m. pabaigoje (jau po kunigų A. Svarinsko ir S. Tamkevičiaus areštų) "T" priemone gauta duomenų, kurie patvirtina, jog jis dalyvauja "LKB kronikos" leidyboje. Siekiant iki galo atskleisti, dokumentuoti ir užkirsti kelią Zdebskio veiklai, vadovaujantis SSRS KGB 1977 m. įsakymu Nr. 0076, nutarta:

    1. Zdebskio operatyvinio stebėjimo bylą Nr. 1789 nutraukti.

    2. Zdebskiui pradėti "katalikų dvasininkijos " kategorijos operatyvinio tyrimo bylą, kuri formuluojama kaip "religine dogmatika maskuojama rašytinė antisovietinė agitacija ir propaganda "' 111).

    Tai ta pati formuluotė, kuria buvo inkriminuojami nusikaltimai kunigų A. Svarinsko ir S. Tamkevičiaus baudžiamosiose bylose. Tikėtina, kad per šių kunigų bylas neįsitikinus, jog jie yra "LKB Kronikos" redaktoriai (o tą abejonę kagėbistams sustiprino faktas, kad "Kronika" toliau ėjo), KGB ietys nukrypo į kun. J. Zdebskį, kaip labai užsikonspiravusį, bet, jų manymu, anksčiau "Kroniką" leidusį ar bent dabar perėmusį jos leidybą.

    Įdomi KGB 1985 m. pažyma dėl kažkokio anonimo, kuriam KGB suteikė slapyvardį "Užtarėjas" (rus. "Zastupnik"). Pažymoje rašoma, kad 1985 m. kovo 26 d. Šakių VAI (be abejo, KGB nurodymu) Šakiuose sulaikė ir iškrėtė kun. J. Zdebskio automašiną, kurioje drauge su juo važiavo Vitas Kačergis (iš Prienų), Petras Gražulis (iš Sasnavos) ir Sigitas Gudaitis (iš Prienų). Mašinoje rasta religinės literatūros. Į KGB perduota "Vitalio" slapyvardžiu pasirašytas straipsnis rusų kalba "Kraujuoja neteisėta žaizda" (rus. "Nespravedlivaja rana krovotečet"), Atviras laiškas Lietuvos kunigams ir Tikinčiųjų skundas prokurorui dėl kunigų S. Tamkevičiaus, A. Svarinsko ir J. K. Matulionio areštų. Šiuos raštus patikri-
------------
111 Ten pat. T. 8. L. 1, 2.
133

Ses. E. Šuliauskaitė,
            ses. B. Mališkaitė,             ses. B. Briliūtė.

no KGB OTO skyriuje ir spėja, kad straipsnį parašė kun. J. Zdebskis arba kažkuris iš brolių Gražulių. Šia pažyma labai susidomėjo KGB: su ja susipažino 5-osios tarnybos operatyvininkas Šarkinas, 3-iojo skyriaus viršininkas J. Radzevičius, 5-osios tarnybos viršininkas E. Baltinas ir kiti. Pažymoje įrašyta jų rezoliucija: "Ryšium su tuo verta šioj aplinkoj toliau ieškoti "Užtarėjo". Iš viso teksto jaučiasi, kad įtaria, jog jis dabar yra "LKB Kronikos" leidimo vadovas. Paimtą straipsnį nurodo pridėti prie "Užtarėjo" anoniminės tyrimo bylos 112).

    KGB, įtardami kun. J. Zdebskį "Kronikos" leidyba, nuodugniai tikrina, pas ką jis lankosi Rudaminos parapijoje. 1985 m. gruodžio 27 d. nurodoma, kad dažnai vakarais, o kartais ir anksti rytais (7 vai.) lankosi pas Maišymų kaimo gyventoją Gediminą Sakalauską ir pas Kručkienės seserį Garbaučienę. Jo naujųjų "ryšių" Rudaminoje sąraše nurodyta 16 žmonių (vienas iš jų KGB agentas). Visų šių aiškinimusi tikslas vienas - ar nerezgamas naujas "Kronikos" leidybos tinklas 113).

    Tačiau, kaip parodė atsiskleidusi po Atgimimo tiesa, ir čia jie prašovė pro šalį - ne kun. J. Zdebskis tęsė kun. S.
------------------
112 Ten pat. T. 8. L. 86.
113 Ten pat. T. 8. L. 186-189.

134

Tamkevičiaus - "LKB Kronikos" redaktoriaus - darbą, o kiti žmonės: kun. J. Zdebskis iki pat savo mirties taip ir nesužinojo tikrųjų redaktorių ir leidėjų vardų. Tačiau neabejotinai galima teigti, kad saugumo į kun. J. Zdebskj atkreiptos akys labai patarnavo "LKB Kronikos" leidybai ir išlikimui. Sutelkę visą dėmesį į kun. J. Zdebskį, jie net neįtarė tikrąja redakcija esant seseris E. Šuliauskaitę, B. Mališkaitę, B. Briliūtę ir kun. J. Borutą. Ir nors labai aktyviai KGB sekė seseris kybartietes, tačiau labiau dėl aktyvios "antitarybinės" veiklos po kunigų S. Tamkevičiaus ir J. K. Matulionio areštų, negu dėl pogrindžio spaudos.

    Kunigu J. Boruta KGB taip pat daugiausia domėjosi kaip kunigu - pogrindininku, kuris be tarybinio "registracijos" pažymėjimo lankydavosi įvairiose parapijose atlikdamas kunigo pareigas, bet ne "Kronikos" iniciatoriumi ir redakcijos bendradarbiu.

Kun. J. K, Matulionio sutikimas sugrįžus iš tremties
135

Romas Žemaitis   

   
Areštavus kunigus A. Svarinską ir S. Tamkevičių, pasipylė protesto bangos. Žmonės protestavo pačiais įvairiausiais būdais: parašų rinkimu po protesto raštais, maldos akcijomis ir kt. Ypač aktyvus buvo Kybartų parapijos jaunimas ir tikintieji. Po kun. S. Tamkevičiaus arešto jie 8 dienas ėjo keliais procesijos būdu (po šv. Mišių bažnyčioje) akmeniniu šventoriaus grindiniu melsdamiesi rožančių ir prašydami Dievo Motinos užtarimo. Kun. J. K. Matulionis bandė Romas žemaitis tęsti ir klebono S. Tamkevičiaus pradėtą tradiciją Visų šventųjų dienos vakarą su procesija eiti į kapines ir melstis už mirusius. Įtūžęs KGB dėl tokio kunigo ir tikinčiųjų dvasios nepalaužiamumo, areštavo ir nuteisė kun. J. K. Matulionį ir aktyviausią šv. Mišioms patarnautoją 18-metį jaunuolį Romą Žemaitį.

    Areštuotų kunigų aukos gyvenimo atminimui Eucharistijos bičiuliai ir kiti jų kovą suvokę ir palaikę jaunuoliai organizavo draminius montažus, kuriuos atliko Kelmės, Raseinių, Vilkaviškio ir Lazdijų rajonų bei Kauno miesto jaunimas. 1983 m. birželio mėn. LSSR KGB pirmininko pavaduotojas generolas majoras H. Vaigauskas rašo raštą tų rajonų savo padalinių viršininkams, kad patikrintų, ar jų rajonų moksleiviai nevaidino antisovietinio draminio montažo, kurį atliko mokyklinio amžiaus mokiniai Viduklėje po Svarinsko suėmimo. Kitas draminis montažas "Mažoji kankinė" buvo skirtas Romo Kalantos susideginimo atminimui. Šių montažų magnetofoniniai įrašai rasti 1983 m. gegužės 30 d. kratos metu pas Žalpių bažnyčios vargonininkę ses. Reginą Teresiūtę, kuri buvo įtariama esanti šių montažų autorė ir statytoja. Iš magnetofoninės juostos perspausdinti montažai (iš viso 33
136


Po teismo tarp tikinčiųjų išplatinti paveikslėliai

lapai) buvo pridėti prie šių H. Vaigausko raštų. (Jie yra ir šioje DOR byloje.) 114)

    Tikėjimo ir patriotizmo dvasia išauklėtas jaunimas suvokė šių kunigų netekties reikšmę, nors ir nežinojo, kiek jie susiję su "LKB Kronika", ir labai dėl to sielojosi. Rėmėjuos ne tik malda, bet, kaip matyti, ir kitais religiniais patriotiniais renginiais. Jų abiejų atminimui buvo išspausdintos jų nuotraukos su jų kalinimų datomis ir maldavimais į Aukščiausiąjį pagalbos. Šios nuotraukos taip pat buvo prisegtos prie KGB vestų bylų.

    Reikia tik stebėtis, kad KGB, turėdamas tokį didžiulį savo agentų, pusagenčių ir aktyvo tinklą, palyginti tobulas sekimo technines priemones, per septyniolika "LKB Kronikos" leidybos metų nesugebėjo susidoroti su pagrindiniu tikinčiųjų ir visų žmonių teisių gynėju, anų dienų laisvės šaukliu "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika" ir jos ištikima bendražyge    "Aušra". 1983 m. areštavę kunigus Alfonsą
---------------
114 Ten pat. T. 1. L. 193-194.
137


Namas Kybartuose, kuriame gyveno seserys B. Malakaitė, O. Kavaliauskaitė, O Šarakauskaitė, B. Briliūtė. Čia buvo redaguojami, parengiami spaudai ir fotografuojami beveik visi po kun. S. Tamkevičiaus arešto išleisti 'LKB Kronikos" numeriai.

Svarinską ir Sigitą Tamkevičių, 1986 m. žuvus (ar nužudžius?) kun. Juozui Zdebskiui, jie tikėjosi, kad švęs pergalę. Bet išliko kun. Jonas Boruta SJ, seserys Elena Šuliauskaitė, Nijolė Sadūnaitė, Bernadeta Mališkaitė, Birutė Briliūtė ir daug kitų talkininkų, kurie leidybą ir kovą tęsė. KGB tardytojas R. Rainys ilgametį "Kronikos" redaktorių - dabartinį arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevičių vieno tardymo metu pavadino laimingu avantiūristu. Į kun. S. Tamkevičiaus klausimą "Kodėl?" atsakė: "Mokėjai pasirinkti gerus bendradarbius". Tai tiesa. Bet turbūt prisimintini ir Šventojo Rašto žodžiai, kad veltui miesto vartus saugotų sargai, jei jų nesergės Viešpats...


1.5.8. "LKB Kronikos", "Aušros"
bei TTGKK dokumentų perdavimas į Vakarus
ir KGB sekimas

    Kadangi šis darbas reikalavo ypatingos konspiracijos, todėl iki šiolei palyginti nedaug apie jį buvo žinoma. Vieninteliai oficialūs dokumentai apie tai yra buvusiuose KGB archyvuose
138

keliose bylose išlikę liudijimai. Tačiau ir čia žinios yra gana šykščios, o ir tos, kurios likusios, yra paliktos ne "LKB Kronikos" leidėjų ar talkininkų, o kai kurių Maskvos disidentų. Neteko skaityti nė vieno "Kronikos" leidėjo ar rėmėjo tardymo protokolo, kuriame jie būtų KGB atskleidę, kokiu keliu "Kronika" pasiekdavo Vakarus.

    Buvo du pagrindiniai keliai, kuriais "Kronika", "Aušra" ir TTGKK dokumentai pasiekdavo Vakarus: tai Maskvos disidentai, kurie ją perduodavo tam tikriems užsienio asmenims, ir į Lietuvą atvykstantys turistai, kurie sutikdavo paimti "Kroniką" ir nugabenti į JAV. Apie pirmųjų veiklą byloja kunigų A. Svarinsko ir S. Tamkevičiaus baudžiamosiose bylose esantys kai kurių areštuotų Maskvos disidentų (V. Kapitančiuko, L. Regelsono, D. Dudko ir G. Jakunino) apklausų protokolų kopijos. Kai kurie iš jų (išskyrus T. Velikanovą ir G. Jakuniną) apie tai pateikė gana daug žinių.

    Apie atvykstančių į Lietuvą turistų pagalbą KGB dokumentai byloja dar mažiau. Vienintelė žinia yra kun. A. Svarinsko baudžiamojoje byloje, kai jo duotus TTGKK dokumentus iš kun. V. Cukuro atėmė pasienio tarnybos Gardino muitinėje (nors kun. A. Svarinskas neprisipažino davęs). "Kronikos" aplankų saugykloje dar yra žinia apie atimtus iš užsieniečio kelis "Kronikos" numerius bei vieną ar du mikrofilmus.

    Dabar, atgavus laisvę, prabilo gyvieji liudytojai, kurie šiuos dokumentus gabendavo į Maskvą disidentams, ir tie, kurie ieškodavo turistų, drįstančių priimti pavojingąjį "suvenyrą" ir nugabenti į užjūrį. Čia dar kartą prisimintinos Putnamo (JAV) seselės lietuvaitės, Amerikos ambasadoriai, pasauliečiai, JAV Lietuvių katalikų religinės šalpos darbuotojai, kurie prisidėjo prie ne vieno "Kronikos" numerio pervežimo.

    Tačiau ne visi siųsti numeriai pasiekdavo užjūrį: dalis jų kratų metu buvo aptikta ir paimta iš Maskvos disidentų, kiti (be abejo, KGB pasekus) atimti patikrinimo muitinėje metu, dar kiti gal pateko į nepatikimas rankas ir nežinia kur dingo. Arkivysk. S. Tamkevičius savo atsiminimuose rašo, kad, atkūrus Nepriklausomybę ir jam apsilankius JAV bei
139

apžiūrėjus iš Lietuvos gautus "Kronikos" numerius ir mikrofilmus, ne viską rado, kas buvo siųsta. Tačiau jį labai nudžiugino, kad visi numeriai pasiekė Laisvąjį pasaulį: ten rado ne vieną "Kronikos" numerį, kurį KAŽKAS pasiuntė į Vakarus. Be tiesioginių leidėjų, kurie rūpinosi jos perdavimu į Vakarus, matyt, buvo ir daugiau Bažnyčiai ir Tėvynei pasiaukojusių žmonių, kurie, turėdami gali-
mybę, tą atlikdavo.

Kun. Juozas Zdebskis

    Tačiau nedidelis skaičius dokumentų apie perdavimą į Vakarus KGB archyve nėra įrodymas, kad KGB nerūpėjo "Kronikos" (ir kitų dokumentų) perdavimo į Vakarus keliai. Rūpėjo, labai rūpėjo! Kaip užkirsti šiuos kelius, buvo vienas pagrindinių jų rūpesčių kovoje su "Kronika". Tačiau visi šie faktai buvo fiksuojami, dokumentuojami ir analizuojami operatyvinėse bylose. Ojų nėra... išskyrus vieną vienintelę DOR Nr. 242.

    Kaip KGB sekė "Kronikos" siuntimą į Vakarus, liudija viena kita išlikusi nuotrupa minėtoje byloje. 1975 m. gegužės 14 d. agentė "Lilija" (vienos seselės labai patikima draugė) praneša, kad, kaip sužinojo iš jos, balandžio 25-26 d. kun. S. Tamkevičius važinėjo į Maskvą patikrinti, ar nenutrūko ryšiai, kuriais "LKB Kronika" siunčiama į užsienį. (Matyt, nerimas kilo dėl to, kad "Kronikos" Nr. 12, 13 ir 14 buvo atimti iš kažkokio užsieniečio.) Įsitikino, kad ryšiai tvarkingi. Pagaliau "Kronikos" 14 numerio žinias perdavė ir užsienio radijas. Kun. S. Tamkevičius pastebėjo, kad jį Maskvoje sekė KGB 115). Minėta seselė net neįtardama buvo numačiusi agentę "Liliją" supažindinti su kun. S. Tamkevičiumi ir kun.
----------------
115 LSSR KGBA. Op. b. DOR Nr. 242. T. 4. L. 55.
140


Kunigai ir tikintieji Vilkaviškyje
prie teismo malda ir bendra
idėja paremia kun. S. Tamkevičių,
nubaustą pinigine bauda už Vėlinių
procesijos į kapines organizavimąM. Jurevičius, grįžęs iš lagerio, meldžiasi GargžduoseJ. Zdebskiu. Net norėjo ją įpiršti palydove kun. J. Zdebskio kelionėje į Maskvą, bet išgirdę, kad kun. J. Zdebskis nusiteikęs šios kelionės metu patikrinti, ar "Lilija" nėra KGB agentė (o tam jis turėjo savo metodiką, intuiciją, ir KGB tą žinojo), KGB agentei liepė šio pasiūlymo atsisakyti, nors, be abejo, jiems labai magėjo kuo daugiau sužinoti apie šias keliones.


    1978 m. balandžio 23 d. LSSR KGB praneša savo viršininkams į Maskvą apie kun. J. Zdebskio 1978 spalio 9-10 d.
141

kelionę su Lapieniene pas Dubranos lageryje kalintį Vladą Lapienį. Tada jie buvo išoriškai stebimi priemone "NN" -nuo pat išvykimo iš Lapienienės namų iki išvykimo iš Maskvos į Dubraną. To stebėjimo metu nustatyta, kad Maskvoje kun. J. Zdebskis apsilankė pas žinomą disidentą Aleksandrą Lavutą, pas kurį taip pat dažnai iš Lietuvos lankąsis "Demagogas" (Antanas Terleckas), kuris palaiko ryšius ir su Sacharovu, Velikanova, areštuotųjų Kovaliovo ir Ginzburgo žmonomis 116).

    Nedelsdama Maskva atsako, kad 1929 m. gimęs Aleksandras Povlovičius Lavutas yra "Einamųjų įvykių kronikos" bendradarbis, Maskvos miesto KGB sekamas pagal DOR bylą slaptavardžiu "Tęsėjas" (rus. "Posliedovatelj").

    Kad perdavimo į Vakarus per Maskvą kanalai buvo ne vieninteliai ir kad leidiniai Vakarus pasiekdavo ne iš vienų rankų, liudija A. Andreikos kameros agento "Kirilovo" 1981 m. rugsėjo 30 d. pranešimas. Agentui grįžus iš "tardytojo" ir pareiškus, kad jį tikriausiai iš kameros iškeldins (matyt, tokia buvo KGB jam sukurta legenda), A. Andreika jį paprašė, kad tada, kai (agentas) po savo teismo pasimatys su namiškiais, paprašytų jų pranešti kun. J. Zdebskiui, jog jis (Andreika) ištesėjo savo žodį ir nieko neišdavė. Be to, dar prašė pranešti Zdebskiui, kad, jeigu jam reikės susirišti su užsieniu, "tegul kreipiasi į tą žmogų Klaipėdoje. Į ką - kun. J. Zdebskis žinos" 118).

    1983 m. areštavus kunigus A. Svarinską ir S. Tamkevičių, o "Kronikai" toliau einant ir pasiekiant Vakarus, vienu iš labiausiai įtariamųjų šiuo darbu, matyt, buvo laikomas kun. J. Zdebskis. LSSR KGB 5-osios tarnybos viršininko pulkininko E. Baltino suderintoje ir KGB pirmininko generolo leitenanto J. Petkevičiaus 1983 m. gruodžio 7 d. patvirtintoje pažymoje rašoma: "Iš bylos medžiagos matoma, kad Zdebskis J. V. nusiteikęs priešiškai. Jis buvo tiriamas pagal grupinę operatyvinio tyrimo bylą Nr. 22 "Voratinklis", užsiėmė organizuota priešiška veikla, dalyvavo leidžiant, platinant ir
-----------
116 Ten pat. T. 1. L. 39.
117 Ten pat. T. 1. L. 41.
118 Ten pat. T. 1. L. 169.

142

pergabenant į užsienį nelegalius antisovietinius leidinius: "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika", "Aušra" ir kitus kūrinius... Pagal gaunamus agentūrinius duomenis Zdebskis J. V. savo priešiškos veiklos nenutraukė. Dažnai išvažiuoja į kitus rajonus ir už respublikos ribų... " 119)

    Toliau pažymoje (čia yra tik kopija, ne originalas) palikta vietos, kur būdavo įrašoma, kokių priemonių prieš sekamąjį imtis. Kopijoje ši vieta tuščia. Originale turėjo būti užpildyta. Ko gero, tai buvo superslaptos priemonės, kurios negalėjo būti rašomos net kopijoje.

1.5.9. "LKB Kronikos" leidėjų pastangos
perprasti KGB sekimo metodus
ir nuo jų apsisaugoti

    Kaip matyti iš DOR Nr. 242 medžiagos, "LKB Kronikos" leidėjai žinojo, kad jie yra sekami ir žinojo ar bent numanė visus jų sekimo metodus ir priemones. Kaip matyti iš arki-vysk. S. Tamkevičiaus atsiminimų, jie numatė, kad bus sekamas rašomųjų mašinėlių šriftas, todėl jį keisdavo ar koreguodavo. Visose leidėjų ir daugintojų bylose yra net po kelis tomus ekspertizių aktų, prie jų pridedamų įvairių šrifto lentelių ir kitos medžiagos, iš kurios matyti, kaip KGB buvo svarbu nustatyti rašomosios mašinėlės savininką, spausdintoją ir kokio dydžio regioną apima šių leidinių spausdinimas ir dauginimas - iš kokių Lietuvos vietovių ateina vieni ar kiti egzemplioriai. Tas pats pasakytina apie elektrografiniu būdu daugintus leidinius: juos taip pat tyrinėdavo ekspertai ir bandydavo nustatyti, kur toks (su kokiais požymiais ar defektais) aparatas yra.

    Nesunkiai buvo pastebimos butuose daromos slaptos kratos (priemonė "D"), bet nuo jų apsisaugoti praktiškai nebuvo įmanoma, nebent taip saugotis, kad visą laiką kas nors būtų namie. Todėl visi nujaučiantieji, kad yra sekami, stengdavosi namie nieko inkriminuojančio nelaikyti. Tačiau oficialių kratų
-------------------
119 Ten pat. T. 1. L. 231, 232.
143

metu kagėbistai sugebėdavo aptikti dešimtis ir šimtus juos dominančių dokumentų.

    Sekamieji, ypač didesnę patirtį turintys, be vargo pastebėdavo išorinį stebėjimą (priemonę "NN"). Sekdavo dažniausiai 1-2 ar net trimis mašinomis, kurių kiekvienoje sėdėdavo po 2 seklius. Jie naudojosi įprasta taktika: pradžioje priekyje važiuoja viena mašina, po kurio laiko sekamąjį aplenkia iš paskos važiuojanti, o pirmoji atsilieka ir seka iš paskos taip, kad sekamoji mašina visuomet būtų tarp jų. Prie sankryžų sustodavo, palaukdavo. Nuo jų "atsikabinti" būdavo sunku - praktiškai neįmanoma. Vieno kun. J. Zdebskio, P. Plumpos ir ses. L. Paulavičiūtės išorinio sekimo metu, kai jie ieškojo Valkininkų miškų viensėdžiuose tinkamos vietos spaudos dauginimo punktui įrengti, kagėbistai, kad neišsišifruotų, jų nesekė miško keliukais, bet užtvėrė visus įvažiavimus iš miško ir sugebėjo išvažiavusius toliau sekti. 1973 m. rugsėjo 19 d. pasiklausymo iš V. Vaičiūno buto metu P. Petronis apgailestauja, kad visi išvažiavo kun. S. Tamkevičiaus mašina: juk ją visada seka nuo pat išvažiavimo iš namų. \ J. Stašaičio siūlymą pasitelkti spaudai platinti V. Jaugelį, P. Petronis atsako: "Virgilijų galėjau seniai paimti, bet aš jo neėmiau dėl to, kad jis yra žmogus, į kurį atsukti visi prožektoriai"120. 1975 m. vasario 23 d. pasiklausyme iš vienuolių buto girdima, kaip kun. J. Zdebskis seselėms aiškina apie KGB sekimą dviem mašinomis. (Prie šių žodžių KGB įsirašo pastabą: "Supažindinti Augusevičių", t. y. išorinio sekimo skyriaus viršininką.) Vysk. V. Sladkevičius pasakoja, kaip jį seka prie namų pastatydami mašinas su sekliais. "Reikia atsiminti, kad dabartinei technikai naktis nėra jokia priedanga", - sako kun. J. Zdebskis. (KGB šiuos žodžius pabraukia: nemalonus jiems būdavo jų metodų perpratimas.)

    1978 m. birželio 27 d. pranešime agentas "Gediminas" rašo apie savo pokalbį su kun. J. Zdebskiu birželio 5 d. Pokalbio metu kun. J. Zdebskis sakėsi žinąs, kad jį "vaikosi" KGB ir papasakojo apie dabartinę naują jų sekimo taktiką. Dabar paprastai mašinomis jie seka ne iš paskos ar apsu-
------------
120 Ten pat. T. 6. L. 2.
144

pę - iš priekio ir paskos - o atvažiuodami iš priekio. Prasilenkę per radiją jie praneša žinią antram, šis - trečiam, ir taip net nesuprasi, kad esi sekamas. Mieste dargi ir to nereikia: yra slaptos telekameros, kuriomis viskas fiksuojama 121). Iš slaptų pasiklausymų KGB darydavo daug išvadų ir paraštėse prirašydavo rezoliucijų. Kai kun. J. Zdebskis 1975 m. vasario 24 d. pasidžiaugia Šlavantais, kad nėra pririštas prie parapijos, KGB įsirašo pastabą: "Dėl šito reikia padaryti skubias ir reikalingas išvadas". Kai jis pasakoja apie Pavolgio vokiečių šeimas, kur jis važiuodavo apaštalauti, ir pabėdoja, kad daug jų išsiskiria, be to, kartais neaišku, kuri šeima gyveno teisėtoje santuokoje, o kuri ne, KGB įsirašo rezoliuciją: "Tai panaudoti kompromitacijai " 122). Be šių pasiklausymų jiems būtų buvę daug sunkiau organizuoti daugelio sekamųjų kompromitavimą, rengti anoniminius laiškus, tarpusavio supriešinimus, įtarinėjimus bei iš anksto pasirengti jų išoriniam sekimui. Išorinio sekimo ("NN") metu sekamieji kartais specialiai paerzindavo seklius, kartais vieni kitus perprasdavo: tie, kurie sekami - kad juos seka, tie, kurie seka - kad juos atpažįsta.

    Sekamieji, įtardami, kad jų butuose yra įrengtas pasiklausymas, stengdavosi kalbėti kuo tyliau ar susirašinėdami raštu, reikalus aptarti kur nors lauke ar bent telefoną pridengti pagalve. Bet viso šito pavojingumo daugelis neperprato tol, kol kun. J. Zdebskis, aplankęs lageryje kun. A. Svarinską, perdavėjo įspėjimą: "Broliai kunigai, nekalbėkite ko nereikia kambariuose ".

    Šnipai - agentai ir "patikimi asmenys" - buvo labai nevienodi: vieni buvo lengvai atpažįstami, kiti liko nežinomi iki šių dienų. Kuo didesnį sekamojo pasitikėjimą įgydavo agentas, tuo jis buvo vertingesnis. Nevienoda būdavo ir sekamųjų nuojauta ar loginė nuovoka: kas dorai domisi ar nori padėti, o kas... Šiandien, kai atsivėrė KGB archyvai, ne vienas skaitantysis atsidūsta: "O aš maniau, kad jis žmogus... " Stebina "Voratinklio" rezgėj ų pastangos šitiek prisiauginti vorų ir voriukų - agentų ir pusagenčių. Reikia tik pagalvoti, kiek agentų sekė visus "LKB Kronikos" ir "Aušros" leidėjus,
--------------
121 Ten pat. T. 4. L. 253-255.
122 Ten pat. T. 6. L. 50-58.

145

jeigu vien kun. J. Zdebskį sekė per 115 agentų! Tikrai ne mažiau sekė ir kunigus A. Svarinską bei S. Tamkevičių.
Nors DOR Nr. 242 tėra medžiaga apie kun. J. Zdebskio sekimą, tačiau neabejotina, kad analogiški sekimo metodai buvo taikomi ir kun. A. Svarinskui, ir kun. S. Tamkevičiui bei kitiems "LKB Kronikos" leidėjams. Kita vertus, ir šioje byloje dažnai yra minimi įvairūs su "Kronikos" leidyba susiję asmenys, todėl į išorinį stebėjimą patenka ir kun. A. Svarinsko mašina, ir R Plumpa, V. Lapienis, kun. S. Tamkevičius, V. Jaugelis ir daug kitų "ryšių".

    KGB išbandė dar vieną - vadinamąją spec. priemonę. Kaip žinoma, tokia priemonė - nudeginimas cheminėmis medžiagomis - buvo panaudota kun. J. Zdebskiui. Yra dokumentas, kad SSRS KGB sankcionuota priemonė buvo planuojama ir kun. S. Tamkevičiui. Ar ji buvo įvykdyta ir kaip įvykdyta, iš šios bylos nepaaiškėja. Tų priemonių sekamieji numatyti ir nuo jų apsisaugoti turbūt negalėjo, nes jos buvo itin slaptai ir kruopščiai planuojamos. Paskutinė šioje byloje minima spec. priemonė - "Ženklas" (rus. "Znak") - buvo vykdoma kun. J. Zdebskio laidotuvėse Rudaminoje 1986 m. vasario 8-10 d. 123) O gal tai buvo tik ankstesnės, prieš tris dienas įvykdytos spec. priemonės - "Akiplėšos" nužudymo -tąsa?..

     Šiandien, žvelgiant į milžiniškų KGB archyvų nuotrupas, sunku tai pasakyti.


1.5.10."Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" ir "Aušros" keliai į KGB kabinetus


    Pats pirmasis KGB uždavinys buvo kuo greičiau gauti naują išėjusį "Kronikos" ar "Aušros" numerį. Buvo du pagrindiniai "Kronikos" patekimo į KGB kabinetus keliai: vienas - ją gaunant iš agentų ar pusagenčių ir antras - surandant ir paimant kratų metu; kiti - atsitiktinai kur radus - atvejai buvo reti.
-----------
123 Ten pat. T. 8. L. 221, 222.

146

    Kadangi KGB padalinių darbe veikė griežta biurokratinė tvarka, todėl daugelyje aplankų, kuriuose saugomi "Kronikos" numeriai ir su jais susijusi kita dokumentika, yra ir KGB darbuotojo raštas, kuriame nurodyta, iš kokio agento (jo slapyvardis ir kokiam KGB padaliniui priklauso agentas), kur ir kada gavo šį numerį. Be to, nurodyta ir iš ko agentas gavo numerį. Jeigu agentui numerį davęs asmuo buvo jų sekamas, t. y. buvo operatyvinėje įskaitoje, būdavo užrašoma jų suteiktas jam slapyvardis; jeigu ne - nurodoma pavardė. (Kartais ir sekamuosius nurodydavo pavardėmis.) Tokia informacija buvo reikalinga kagėbistų darbe, analizuojant surinktą medžiagą ir darant reikalingas išvadas. (Mes nenurodysime konkrečių asmenų, kas ir kam - kokiam agentui -davė tą ar kitą leidinio numerį, kad nepasėtume neapykantos, supriešinimo ir kerštavimo: atleiskime savo kaltininkams taip, kaip meldžiame "Tėve mūsų" maldoje - kaip ir Jis atleidžia mums mūsų kaltes.)

    Iki "Kronikos" 11-ojo numerio nenurodoma, iš kur gauti numeriai. Yra tik jų originalai, fotografuotos ar ERA darytos kopijos. Daug šių numerių originalų rasta kratų metu ir jie yra nuteistųjų dėl "Kronikos" baudžiamosiose bylose.

    "Kronikos" 2 numerio (1972 m.) aplanke yra K. Gerulaičio "Lietuvos TSR geografijos IV klasei" vadovėlio viršeliuose įrištas šio numerio mašinraščio egzempliorius bei (matyt, pačių kagėbistų) padaryta jo fotokopija. 3 ir 4 numerių yra net 12 fotokopijų. 5 ir 6 numeriai padauginti ERA. Yra ir originalo fotokopija. Taip pat 7-asis numeris - medkirčių rastas Varėnos rajono miškuose, kažkur prie Valkininkų. Yra ir 1974 m. JAV išleistas "LKB Kronikos" pirmasis tomas, kuriame sudėti 1972-1973 m. išleisti "Kronikos" 1-7 numeriai.

    KGB dokumentikos 8, 9, 10 ir 11-ojo numerių aplankuose yra tik šių numerių fotokopijos. (Vadinasi, originalai grąžinti agentams arba perduoti tardytojams kaip įkalčiai teisiamųjų dėl "Kronikos" baudžiamosiose bylose.) Nors dokumentikoje nėra "Kronikos" 12, 13, yra tik keli 14-ojo numerio lapai, tačiau matyti, kad 1975 m. KGB juos jau turėjo, nes atliko jų šrifto palyginamąją ekspertizę.
147

    Yra JAV išleisto "LKB Kronikos" antrojo tomo (1974-1975 m. Nr. 8-15) net 3 egzemplioriai bei JAV Lietuvių katalikų religinės šalpos išleisto trečiojo tomo ("Kronikos" 16-22 numeriai) vienas egzempliorius.

    Yra "Kronikos" 14-ojo viena, o 15-ojo numerio dvi fotokopijos. Beje, 15 "Kronikos" numerio fotokopijos yra iš skirtingų originalų (vadinasi, gauta iš dviejų agentų). Yra ir 15-ojo numerio originalas, prie kurio prisegtas kagėbisto raštelis, jog "Kronikos" 15 ir 23 numeriai gauti iš agentės "Lilijos".

    "Kronikos" 16, 17, 18, 19 ir 20 numeriai (1975 - 1976 m.) yra gauti ir įsegti mašinraščio originalai (kai kurių numerių net po kelis) bei jų fotokopijos. Kadangi apie "Kroniką" gausėjo KGB šnipų, gausėjo ir gaunamų originalų. Prie "Kronikos" 19 ir 20 numerių bei prie "Aušros" 1-ojo numerio yra prierašas, kad Šamanas (KGB darbuotojas) juos gavo per "B". Toliau rašoma: "Jei nebus didelės būtinybės, kol kas nelegalizuoti, nes gali pareikalauti grąžinti".

    KGB dokumentikoje nerasta "Kronikos" 21 numerio (nei originalo, nei kopijų). Tačiau nuo 22 numerio (1976 04 18) yra ne po vieną, o net po kelis egzempliorius.

    Kadangi kagėbistams labai rūpėjo, kur spausdinami pirmieji numerio mašinraščiai (nes tikėjosi, kad ten turi būti redakcija), jie ne tik lygindavo atskirų numerių (tiek "Kronikos", tiek "Aušros" bei kitų pogrindžio leidinių) šriftą, bet ir duomenis, iš kur (kokio miesto ar rajono), iš kokio žmogaus ar jų sekamojo asmens ("objekto"), koks agentas buvo gavęs tą numerį ir kada jiems perdavė. Pavyzdžiui, nurodyta, kad "Kronikos" 25-ojo numerio yra gauti 2 ERA Panevėžyje padauginti egzemplioriai. Ta pačia mašinėle spausdinti ir KGB Molėtų rajono poskyriui (RP) agento "Jako" perduoti "Kronikos" 29, 30, 31, 32 ir 33 bei "Aušros" 7 ir 9 numeriai. Rašoma, kad "Aušros" 4 numerį (jų fotokopijos yra saugykloje) agentas "Budrusis" (rus. "Ciutkij") gavo iš KGB Klaipėdos miesto skyriaus sekamojo "Jėzuito" ir jiems perdavė. O "Tiesos kelio" 5 numeris (taip pat religinis pogrindžio leidinys) gautas iš KGB Kaišiadorių rajono poskyrio agento
148

"Klevo". Pastarasis gi jį gavo iš jų sekamojo "Vienuolio" (rus. "Monach").

    "Kronikos" 27-sis numeris (išleistas 1977 m.) gautas tik 1979 m. vasario 3 d. Alytuje iš agento "Vytenio", kuriam jį davė sesuo /.../ (beje, pirmasis mašinraščio egzempliorius). Yra ir ranka rašyto šio numerio erakopija.

    Yra KGB pastaba, kad ta pačia rašomąja mašinėle, kuria buvo išspausdintas 30-asis numeris, išspausdinti ir 33-iojo numerio egzemplioriai, kuriuos pateikė agentas "Budrusis" Klaipėdoje, agentas "Klevas" Kaišiadoryse, agentas "Vytenis" Alytuje ir agentas "Granitas" Marijampolėje. Tokį patį numerį rado ir pilietis Andriukonis Kapsuko (Marijampolės) "Midaus rago" restorano tualete. Tai rodo, kokia plati to paties mašinraščio paplitimo geografija. Be abejo, visa tai sunkino "Kronikos" leidybos pirminio šaltinio (redakcijos) paieškas.

    Atėjo 1979 metai. Pasirodė "Kronikos" Nr. 36, 37, 38, 39 ir 40. Yra jų visų (išskyrus Nr. 37) mašinraščiai ir erakopijos. Akivaizdu, kad agentų tinklas išsiplėtė ir visi numeriai buvo pristatomi tuoj po numerio pasirodymo. Yra 37-ojo numerio 7 lapų mikrofilmas. Ant mikrofilmo įpakavimo užrašyta: "LKBK" Nr. 37 (gautas) KGB Šiaulių miesto skyriuje iš agento "Pūkio", kuris, savo ruožtu, jį buvo gavęs iš sekamojo "Kūdikio" (rus. "Mladenec").

    Prie "LKB Kronikos" 38 numerio yra įrašas, kad 1983 m. gruodžio mėn. jį perdavė agentė "Irena", gavusi iš kunigo /.../ Panevėžyje. Pažymima, kad ta pačia mašinėle spausdintos ir "Aušros" numeris 7, kurį gavo pil. /.../ iš savo bendradarbio /.../ ir jį perdavė į KGB Biržų RP. "Kronikos" 40-as numeris taip pat gautas iš agentės "Irenos", kuri 1984 m. vasaryje jį gavo iš to paties kunigo Panevėžyje ir perdavė LSSR KGB 5-osios tarnybos 3-iojo skyriaus vyr. operatyviniam įgaliotiniui majorui A. Rukšėnui. Yra KGB įrašas, kad 1984 m. sausio 26 d. ta pati agentė, gavusi iš to paties kunigo, pateikė ir "Kronikos" 55-ąjį numerį (1982 11 01 laidos). Taigi šie numeriai gauti kažkodėl labai vėlai (nors KGB juos jau turėjo seniai, nes paprastai gaudavo praėjus 1-3 mėnesiams po išėjimo) ir todėl jų gavimo iš minėtojo kunigo per agentę
149

"Ireną" tikslai buvo kažkokie kiti, o ne tik susipažinti su jų turiniu.

    Net tris 39-ojo numerio egzempliorius pateikė agentas "Pūkys" (Šiauliuose), gavęs iš sekamojo "Kūdikio". 40-as "Kronikos" numeris išėjo gana puošnus - su daugeliu nuotraukų: 1979 m. liepos 22 d. eisenos į Kryžių kalną, koplytstulpio statybos ir Kryžių kalno nuotraukomis, tą pačią dieną Kybartuose įvykusių iškilmių nuotrauka (nuotraukoje - vysk. J. Steponavičius, kunigai S. Tamkevičius, A. Svarinskas, J. Zdebskis, V. Jalinskas), s. Angelės Ramanauskaitės Astrave (1979 09 18) teismo dalyvių, rėmėjų bei kitomis nuotraukomis.

    KGB pažymoje rašoma, kad viena rašomoji mašinėlė, kuria spausdintas šis numeris, yra OTO įskaitoje ir ja spausdintas agento "Šerno" Šiauliuose pateiktas "Kronikos" Nr. 35 bei KGB darbuotojo Janukonio gautas 36-as numeris, o kito numerio mašinėlė neregistruota. Šį (40-ąjį) numerį KGB gavo iš kelių vietų: iš agentės "Žuvėdros" (Raseiniuose), agento "Granito" (Marijampolėje) ir "Špoko" (Šiauliuose). Agentas "Granitas" 1979 m. gegužės 29 d. pateikė ir "Alma Mater" pirmąjį numerį. Visi šie egzemplioriai pateikti netrukus po jų išėjimo. Vadinasi, agentų gausėjo. Aiškėjo ir pagrindiniai "Kronikos" leidybos organizatoriai: 1979 m. kun. A. Svarinskas ir kun. S. Tamkevičius buvo iškviesti į prokuratūrą ir oficialiai įspėti. Jie atsakė atvirais laiškais, kurie buvo paskelbti šiame numeryje.

    "Kronikos" 42-sis numeris buvo skirtas buvusio kalinio, Bažnyčiai pasiaukojusio be galo tauraus jauno kunigo Virgilijaus Jaugelio mirčiai. Įrištą pirmąjį mašinraščio egzempliorių KGB gavo iš jų sekamojo (o gal kartu ir priversto jiems talkinti) kunigo. (Kokiu būdu gavo, nenurodyta.) Kitą to paties numerio egzempliorių (1980 05 06) gavo iš agento "Pūkio". O pastarasis jį gavo iš sekamojo "Kūdikio" per /.../, todėl KGB jį agentui grąžino (kad agentas neišaiškėtų). Šiuo metu "Kronikomis" KGB dažniausiai aprūpindavo agentas "Pūkys", kuris ją gaudavo iš sekamojo "Kūdikio", gyvenusio KGB Šiaulių miesto skyriaus zonoje. Jis pateikia ir 43, 44 bei kitus numerius.
150


Jaunimo kelionė į Kryžių kalną

Po ses. Angelės Ramanauskaitės teismo
151

Kun. Virgilijaus Jaugelio laidotuvės Kybartuose

    47-ojo numerio yra gauti bent keli egzemplioriai. Vieną egzempliorių gavo Vilniuje iš agento "Valinovičiaus". Sis jj gavo iš sekamojo "Keramiko". Kitą egzempliorių jiems perdavė agentas "Stepas", kuris, giminių prašomas, išspausdino jo 5 egzempliorius ir 2 egz. davė sekamajam "Jėzuitui", 1 - KGB ir 2 - giminėms. Dar vienas šio numerio egzempliorius buvo rastas Kazlų Rūdos universalinėje parduotuvėje. Taigi ir vėl šio numerio paplitimo geografija nuo Klaipėdos iki Suvalkijos.

    KGB aiškinosi (tikriausiai tardė), kaip kalinamo G. Iešmanto 1981 m. vasario 12 d. rašytas žmonai Marytei Iešmantienei (Vilniuje) laiškas, kurio kopija buvo KGB 5-osios tarnybos 2-ajame skyriuje, žodis žodin pateko į "Kronikos" 47 numerį. Aiškinimosi tikslas tas pats: kur tas šaltinis, į kurį suteka visa informacija?

    "Kronikos" dešimtmečiui paminėti Lietuvos Kronikos Sąjunga Čikagoje (JAV) išleido "LKB Kronikos" 6-ąjį tomą. Yra šio tomo originalas. Be šio yra daugelio kitų tomų (lietuvių ir anglų kalbomis) originalai arba erakopijos. Čia matosi akivaizdus KGB domėjimasis "Kronikos" leidyba ne tik Lietuvoje, bet ir JAV.

    "Kronikos" 59-ąjį numerį (išleistą 1983 08 15) KGB gavo tik po trijų mėnesių iš agento "Budriojo",   kuris jį savo
152

ruožtu buvo gavęs iš sekamojo "Jėzuito". Nemažą KGB nepasitenkinimą sukėlė, kad šis numeris Vakarus pasiekė anksčiau negu juos: pirmąjį pranešimą, kad gautas šis numeris, Vatikano radijas paskelbė po mėnesio (1983 0914).

    62-ąjį numerį pateikė KGB Lazdijų rajono poskyrio agentas "Mykolas", radęs jį Šlavantų bažnyčioje. 1984 m. spalio 7 d. išleistą "Kronikos" 64 numerį KGB gavo iš agento "Petro" (Kaune). Tolesnius numerius irgi reguliariai gaudavo dažniausiai iš agentų "Petro" ir "Arvydo". 69-asis numeris gautas net iš trijų šaltinių.

Faksimilė. Lietuvos genocido aukų muziejaus fondai


Vertimas iš rusų kalbos
"LKBK" Nr. 69 1986 03 06 gauta iš ag. "Arvydo" (kunigo), (kuris ją gavo) iš [...]

153

Gavo (agentas) "Ignas"
iš (sekamosios) "Klavos" (Vilkaviškis)
69-as numeris atspausdintas r(ašomąja)/m(ašinėle), kuria buvo atspausdinti "LKBK" Nr. 56, 66, 67, 68.
"LKBK" Nr. 69 gautas 1986 03 06 iš ag. "Arvydo", kuriam šį numerį davė [...] (Kaune)    Nors 1985 - 1986 m. pradėjo dvelkti pirmieji "pertvarkos" vėjai, tačiau "Kroniką" KGB ir toliau intensyviai sekė, rinko jos numerius, analizavo ir (po kun. A. Svarinsko ir kun. S. Tamkevičiaus areštų) ieškojo jos naujų leidėjų.

    "Kronikos" 70-asis numeris buvo skirtas žymaus kovotojo už tikinčiųjų ir visų žmonių teises kun. J. Zdebskio žūčiai (1986 02 05). Šis numeris išėjo 1986 m. balandžio 13 d. Jj KGB Vilkaviškio poskyriui davė agentas "Ignas", gavęs iš sekamosios (DOR "objekto") "Klavos". Kad agentas neišsišifruotų, buvo padarytos dvi šio egzemplioriaus fotokopijos ir originalas grąžintas agentui, kad šis galėtų grąžinti "Klavai". 73-sis numeris (1987 03 09) į KGB rankas pateko 1987 m. balandžio 1 d., darant kratą pas ses. Jakuntavičiūtę (Vilniuje) ir ten radus DOR "objektą" "Matildą" (ses. N. Sadūnaitę). Tai buvo ses. N. Sadūnaitės ranka rašytas egzempliorius. Kitas (ir paskutinis) egzempliorius paimtas iš ses. B. Vaz-gelavičiūtės, kuri kratos metu atėjo pas ses. Jakuntavičiūtę. "Kronikos" leidėjams Kybartuose atkūrus ir išspausdinus šio numerio tekstą bei parengus fotokopijas, liepos mėnesį Vatikano radijas pranešė, kad gauti "Kronikos" 73-as ir "Aušros" 56-as numeriai.

    75-as numeris išėjo 1987 m. lapkričio 1 d., KGB jį gavo ir įregistravo 1988 m. sausio 19 d. Daugiau "LKB Kronikos" numerių KGB saugyklose nepavyko aptikti. (Dar išėjo 76, 77, 78, 79, 80 ir 81 numeriai.) Kaip žinoma, 1988 m. Lietuvoje prasidėjo Atgimimo pavasaris ir gal KGB atsirado svarbesnių reikalų negu "LKB Kronikos" sekimas. O gal tiesiog neturėjo jėgų ar prarado viltį susidoroti su šiuo leidiniu,
154

jeigu nepavyko jo likviduoti per 16 savo - KGB - siautėjimo apogėjaus metų.

    Taigi "Kronika" ir "Aušra" patekdavo į KGB kabinetus dviem pagrindiniais keliais; kiti atvejai (kai buvo rasti miške, restorane, parduotuvėje ar pačių bailių atiduoti) buvo pavieniai. Vis dėlto pagrindiniai "Kronikos" tiekėjai kagėbistams buvo agentai: iš 124 KGB saugyklose (be esančių baudžiamosiose bylose) sukauptų "Kronikos" egzempliorių ne mažiau kaip 80 yra pateikti agentų. Dar didesnis šis santykis "Aušros" leidinio: 140 KGB turėtų egzempliorių net 130 pateikti agentų.

    (Išsamiau apie "Kronikos" ir "Aušros" kelius į KGB kabinetus žiūrėti lenteles 1 ir 2.)

    Kaip minėta, pagrindiniai "darbininkai" šiame bare buvo agentai. Galima sakyti, kad kai kurie iš jų buvo kone etatiniai. Tokie agentai kaip "Petras" (iš Kauno), "Lilija" (Kėdainių r.), "Vytenis" (Alytaus r.), "Jakas" (Molėtų r.), "Budrusis" (Klaipėda), "Granitas" (Kaunas - Marijampolės r.), "Pūkys"

Faksimilė. Lietuvos genocido aukų muziejaus fondai.

Vertimas iš rusų kalbos
"LKBK" Nr. 74
Numeris gautas 1987 m. rugpjūčio 30 d. iš ag. "Birutės" (susitikus pas drg. Galminą), kurį ji gavo iš [...]
155

(Šiauliai), "Ekspresas" (Panevėžys), "Stepas" (Klaipėda), "Vilnis" (Alytaus r.), "Lilija" (Kretingos r.), "Pušis" (Šiauliai), "Irena" (LSSR KGB 5-oji tarnyba), "Valinovičius" (Vilnius), "Žilvinas" (Šiauliai), "Pranas" (Kaunas) ir kiti pateikė ne po vieną ir ne po du šių leidinių numerius. Kuo didesnį agentas turėdavo pasitikėjimą tarp šių leidinių platintojų, tuo naudingesnis jis buvo KGB . Ypač dideliu uolumu pasižymėjo "Petras", "Jakas", "Granitas" ir "Budrusis". Tarp agentų, deja, buvo ir kunigų, ir vienuolių. Vartant dokumentiką, paaiškėja ir daugelio slapyvardžiais pridengtų tikrieji vardai, tačiau ... palikime vietos jų sąžinei, ir jeigu jie tiki Dievą - pasitikėjimo Jo gailestingumu.

    Nurodyti ir visi asmenys, iš kurių agentai gaudavo "Kroniką", "Aušrą" ar kitus pogrindžio leidinius. Daugelis šių asmenų buvo KGB sekami pagal operatyvines (DOP, DON ar DOR ) bylas, todėl dokumentuose vadinami "objektais", o pateikiami tik agentai; slapyvardžiais KGB įvardydavo ir pagal operatyvines bylas sekamuosius. Tačiau nagrinėjant KGB dokumentiką paaiškėja ne tik agentai, bet ir daugelis (ne visi) slapyvardžiais įvardyti "objektai" - spaudinių davėjai. Iš besikartojančių pavardžių ar slapyvardžių galima daryti išvadą, kad jie pasitikėjo agentais, kuriems duodavo skaityti šią literatūrą ir laikė juos padoriais žmonėmis. Deja... Daug "Kronikos" ir "Aušros" numerių agentai pateikė gavę iš operatyvinių "objektų" "Jėzuito", "Kūdikio", "Vienuolio", "Prietaringosios" (rus. "Suevernaja"), "Apdegėlio" (rus. "Go-relij"), "Keramiko", "Julijos", "Klavos" ir kitų. Nestebina šių žmonių pasitikėjimas agentais, nes daugelis (agentų) pagal savo luomą ar užimamą visuomenėje vietą būtų privalėję būti dori ir sąžiningi žmonės. Neniekinkime jų: jie buvo sulaužyti, neatlaikę KGB spaudimo ir įkliuvę į jų pinkles. Tepadeda jiems Dievas atsitiesti šiandien.

    Nemažai "Kronikos" (ar "Aušros") numerių KGB yra suradę ir paėmę kratų metu. Tai Maskvoje pas T. Velikanovą ir kitus disidentus, pas kun. S. Tamkevičių ir kun. J. K. Matulionį, seseles - Jasmontaitę, Jakuntavičiūtę, Sadūnaitę, Vitkūnaitę, pasauliečius - Vyšniauską, Terlecką, Skuodį ir kt. Dauguma šių numerių prijungti prie baudžiamųjų bylų.
156

     Buvo ir tokių atvejų, kai žmogus, radęs kur nors "Kroniką", skubėdavo numerį atiduoti kagėbistams. (Net vienas klebonas, radęs bažnyčioje, perdavė Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui!) Ta pati baimė, kuri vertė agentus nešti gautus numerius į KGB, šiuos žmones irgi vertė kuo greičiau atsikratyti pavojingu "sprogmeniu" - "Kronika" ar "Aušra".

    Analizuojant buvusiame KGB archyve ir saugyklose išlikusią "LKB Kronikos" ir "Aušros" sekimo medžiagą matyti, kiek buvo mesta jėgų - etatinių KGB darbuotojų ir neetatinių (agentų ir pusagenčių) - kad gautų šiuos leidinius, juos išanalizuotų, imtųsi priemonių šiai informacijai neutralizuoti Lietuvoje ir užsienyje. Ta jų analizė buvo dvejopa: viena -sau, kita, kad galėtų juridiškai apdorotus faktus paneigti ir juos įforminti kaip šmeižikiškus. Dokumentuose, kuriuose faktus analizuodavo sau, - rašydavo tiesą. Pavyzdžiui, yra 5 mašinraščio puslapiai faktų, kurie buvo paskelbti "LKB Kronikos" Nr. 50 ir kuriuose LSSR KGB pirmininko pavaduotojas H. Vaigauskas įsakė patikrinti ir duoti atkirtį. Faktus tikrinęs kagėbistas paraštėse surašė savo (ir, žinoma, tik saviems skirtas) pastabas (rusų kalba): "iš esmės teisingai pateikta ", "taip buvo ", "buvo tokių įvykių ", "iš tikrųjų buvo " ir pan. Tačiau šitaip buvo rašoma tik saviesiems skirtuose dokumentuose. Oficialiai tikrinant įvykius, kurių protokolai ar jų kopijos yra dėl "LKB Kronikos" teistųjų baudžiamosiose bylose, viskas būdavo atvirkščiai: "taip nebuvo", "tai šmeižtas" ir t. t. Kai kurie tų įvykių liudytojai šitaip gelbėjo savo kailį (o KGB tardytojai jiems tik padėdavo), kitus meluoti vertė baimė dėl darbo, mokslo, ganyklos karvutei... Tačiau buvo ir tokių, kurie nesigynė savo žodžio, parašo, įvykio ir tardytojas protokole tą žymėdavo kuo trumpiau. Vartant tuos puslapius, iš naujo prisimeni, kaip mūsų gyvenimą buvo perdėm persmelkusi jų klasta, melas ir smurto baimė. O jų pagrindinis tikslas ir buvo laikyti visus savo kumštyje -baimėje. Kun. J. Zdebskis prisimindavo, kaip tardytojas jam sakė: "Man nereikia, kad mane mylėtų; reikia, kad manęs bijotų".
157

Lentelė Nr. 1
Į KGB perduotų ar patekusių "LKB Kronikos" numerių sąrašas
LKBK Nr. Egzempliorių
skaičius
ir išspausdinimo
tipas.
(Nr. Išleidimo data)
Kas perdavė?
(agento
slapyvardis,
ar kur rasta
ir paimta)
Į kokio miesto
ar rajono KGB
padalinį per-
duotas numeris
(arba kam priklau-
sė agentas)
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7 1972 03 19
Mašinraščiai
ir fotokopijos
   
          
Nr.1-11  dažniausiai paimti kratų metu ir laikomi baudžiamosiose bylose.       
8      
9 Fotokopija    
10 Fotokopija    
11 Fotokopija    
12 Nėra duomenų Atimta iš
užsieniečio
 
13 Nėra duomenų Atimta iš
užsieniečio
 
14 Nėra duomenų Atimta iš
užsieniečio
 
15 Mašinraštis "Lilija" Kėdainių RP
16 Mašinraštis Nenurodyta
iš kur gauta
 
17 Mašinraštis "Vera"
Šakių RP
18 Mašinraštis Nenurodyta
iš kur gauta
 
19 Mašinraštis Kandidatas
verbuoti "B"
Priėmė KGB
darbuotojas
Šarkanas
20 Mašinraštis Kandidatas
verbuoti "B"
Priėmė KGB
darbuotojas
Šarkanas
21
   
22 1976 04 18
erakopija
Nenurodyta
iš kur gauta
 
23 Mašinraštis Nenurodyta
iš kur gauta
 
24 Mašinraštis
ir erakopija
Nenurodyta
iš kur gauta
 
25 Mašinraštis
ir erakopija
"Lilija" Kėdainių RP


158

        II egz.       
                      "Petras"                 Kauno MS
        III egz.                             "Šermukšnis"   
        IV egz.                            Patikimas asmuo   
26    Mašinraštis ir erakopija    Paimta kratos metu    Pas A. Terlecką Vilniuje
27    Mašinraštis ir erakopija    Paimta kratos metu    Pas St. Vyšniauską
       II egz.   
                       Patikimas asmuo   
       III egz.   
                     "Vvtenis"                   Alytaus RP
       IV egz.   
                      "Petras"                     Kauno M S
28    Mašinraštis ir erakopija    "Petras"   
                  Kauno MS
       II egz.   
                        "Viktoras"                Kapsuko rajono poskyris
29    Mašinraštis ir erakopija    "Jakas"   
                Molėtų RP
       II egz.   
                        "Petras"                   Kauno MS
       III egz.   
                      "Klevas"                   Kaišiadorių RP
30    Mašinraštis ir erakopija    "Jakas"   
                  Molėtu RP
       II egz.   
                        "Petras"                     Kauno MS
       III egz.   
                        "Pušis"                     Šiaulių MS
31    Mašinraštis ir erakopija     "Jakas"   
                  Molėtų RP
       II egz.  
                          "Francas"                  Švenčionių RP
       III egz.   
                        "Gintaras"                Kauno MS
32    Mašinraštis ir erakopija    "Jakas"  
                   Molėtų RP
       II egz.   
                          Nenurodyta iš kur gauta   
       III egz.  
                          Nenurodyta iš kur gauta   
       IV egz.   
                        Nenurodyta iš kur gauta   
33    Mašinraštis ir erakopija     "Budrusis"   
            Klaipėdos MS
       II egz.   
                        "Klevas"                  Kaišiadorių RP
       III egz.   
                       "Vytenis"                 Alytaus RP
       IV egz.   
                        "Granitas"               Kauno M S
        V egz.   
                        Rasta restorane        Marijampolės RP
       VI egz.   
                        "Jakas"                   Molėtų RP
34    Fotokopija   
                    Nenurodyta iš kur gauta
35    Mašinraštis 1978 11 16    "Lilija"  
                    Kėdainių RP
       II egz.   
                        "Šernas"                   Šiaulių MS
36    Mašinraštis ir erakopija     Nenurodyta iš kur gauta
37    Mašinraštis ir erakopija     "Pūkys"   
                Šiaulių MS
159

      II egz.   
                          "Ekspresas"               Panevėžio MS
      III egz.   
                        "Gintaras"                   Kauno MS
38    Mašinraštis ir erakopija    "Irena"   
                    KGB 5 tarnyba
      II egz.        Kėdainių RP
      III egz.   
                        "Granitas"                Kauno MS
39    Mašinraštis ir erakopija     "Pūkvs"   
                Šiaulių MS
      II egz.   
                        Paimta kratos metu    Pas J. Sasnauską
40    Mašinraštis ir erakopija    "Žuvėdra"   
               Raseinių RP
      II egz.   
                        "Granitas"                 Kauno M S
      III egz.   
                       "Špokas"                   Šiaulių MS
41    Mašinraštis 1980 01 01    "Pūkys"   
                  Šiaulių MS
      II egz.  
                          "Budrusis"                  Klaipėdos MS
42    Mašinraštis        Kėdainių RP
      II egz.   
                          "Pūkvs"                    Šiaulių MS
43    Fotokopijos   
                   "Stepas"                 Klaipėdos MS
      II egz.  
                           "Pūkys"                   Šiaulių MS
44    Mašinraštis  
                   "Pūkys"                    Šiaulių MS
      II egz.  
                          "Stepas"                   Klaipėdos MS
45           
46    Mašinraštis   
                    Nenurodyta iš kur gauta
47    Mašinraštis   
                    "Valinovičius"        Vilniuje
       II egz.   
                           "Stepas"              Klaipėdos MS
       III egz.   
                         "Petras"               Kauno MS
       IV egz.   
                           Kandidatas verbuoti "M"    Šiaulių MS
       V egz.       
                      Rastas Kazlų Rūdos univers. parduotuvėje
48    Mašinraštis   
                   "Stepas"               Klaipėdos MS
49    Mašinraštis   
                   "Ekspresas"           Panevėžio MS
       II egz.   
                          "Lilija"                  Kėdainių RP
       III egz.  
                           "Granitas"            Kauno MS
50    Mašinraštis   
                     "Granitas"           Kauno MS
       II egz. 
                              "Pranas"   
51    Mašinraštis  
                      "Gvazdikas"   
52    Fotokopija   
                        Nenurodyta iš kur gauta
53    Fotokopija 
                          Nenurodyta iš kur gauta   
54    Erakopijos   
                    "Valinovičius"          Vilniuje
       II egz.  
                           "Granitas"               Vilniuje
55    Erakopija   
                       "Irena"                 KGB 5 tarnyba
       Mašinraštis   
                    "Vilnis"                 Alytaus RP
56    Erakopijos   
                       "Vilija"                 Kauno MS
       II egz.   
                            "Vilnis"                 Alytaus RP
160
57    Erakopijos   
                    Nenurodyta iš kur gauta   
58    Mašinraštis   
                   "Petras"                   Kauno MS
       II egz.   
                          "Žilvinas"                   Šiaulių MS
       III egz.   
                          "Vilnis"                  Alytaus RP
59    Mašinraštis 
                       "Budrusis"               Klaipėdos MS
       II egz.     
                                                     Kauno MS
      III egz.  
                          "Jurgita"                   Klaipėdos MS
       IV egz.   
    Paimta kratos metu                    Pas kun. A. Jokūbauską
                                                                        Radviliškio RP
60           
61    Mašinraštis   
    "Vilija"                                 Vilniuje
62    Erakopijos   
       "Mykolas"                           Lazdijų RP
63    Erakopijos   
    Nenurodyta iš kur gauta
64    Mašinraštis   
    "Petras"                               Kauno MS
65    Erakopija   
                Nenurodyta iš kur gauta
66    Mašinraštis ir erakopija    "Petras"   
                Kauno M S
       II egz.    Nenurodyta iš kur gauta
67    Mašinraštis ir erakopija    "Petras" 
                 Kauno MS
68    Mašinraštis   
        "Arvydas"                          Kauno MS
       II egz.   
              "Jonaitis"                            Kauno MS
       III egz.   
                "Vilnis"                         Alytaus RP
70    Mašinraštis 1986 02 05    "Ignas" 
                   Vilkaviškio RP
71    Mašinraštis 1986 08 15    Atrasta medžiotojų    Lazdijų RP
72    Mašinraštis    "Kandidatas verbuoti "C"   
          Vilkaviškio RP
       II egz.   
            "Ignas"                               Vilkaviškio RP
73    Rankraštis 1987 03 19    Paimta darant kratą    pas s. Jakuntavičiūtę Vilniuje
       II egz. 1987 04 01    Paimta darant kratą    pas s. N. Sadūnaitę
74    Mašinraštis 1987 11 01    "Birutė"   
75    Mašinraštis 1987 11 01    Nenurodyta iš kur gauta
76-81           

MS - KGB miesto skyrius RP - KGB rajono poskyris
 161
Lentelė Nr. 2
  Į KGB perduotų ar patekusių "Aušros" numerių sąrašas

"Aušros"    Numerio    Egzempliorius    Kas perdavė    Kokio miesto ar
Nr.            išleidimo       
                    į KGB                rajono KGB
   
            data                               (agento slapy-    padaliniui
           
                                            vardis ar kur    priklausė
                                                    rasta ir paimta)    agentas
                                                                            ar kur perdavė
                                                                                leidinį
1   
        1975 10        I                   "Lilija"                Kretingos RP
       
                        II                                            Kėdainių RP
                                III                  "Jonas"               Utenos RP
                                IV                Kandidatas   
                                                    verbuoti "B"   
          76 02 16      I                   "Lilija"                 Šiauliuose
3   
        76 04 15      1                Paimta kratos        Pas kun.
                                                    metu                   J. K. Matulionį
                                                                            Vilniuje
                                II               "Valdas"                Panevėžyje
                                III               kun. J. Zdebskio   
                                                    "rvšvs"                Druskininkuose
4   
        76 10 20       I                 "Svetlana"            Kauno MS
                                II               "Budrusis"              Klaipėdos MS
           77 02 16      I                 "Pranas"                Kauno    MS
                                II                "Petras"                Kauno MS
                               III                "Granitas"             Kauno MS
           77 05            I              "Svetlana"              Kauno MS
                               II                "Jakas"                   Molėtu RP
                               III              "Viktoras"                Marijampolės RP
                                IV              "Budrusis"                Klaipėdos MS
                                v                "Jakas"                   Molėtų RP
                                VI              Palomenės               Perdavė RRT
                                                        klebonas           įgaliotiniui
                               VII                Paimta kratos        pas.
                                                    metu                   St. Vyšniauską
           77 08            I                "Budrusis"              Klaipėdos MS
                                II                "Pušis"   
                                III                "Jakas"                 Molėtų RP
                                IV                Kandidatas   
                                                    verbuoti "G"         Lazdijų RP
                                v                   Jakas"                Molėtų RP
                              VI                                            Biržų RP
                              VII                 "Gintaras"             Kauno MS
           1977 10       I                    "Jakas"               Molėtų RP
                                II                "Kazimieras"   
                                III                   "Mastys"   
162
        
                        IV                "Budrusis"            Klaipėdos MS
9   
     1978 01          I            Paimta kratos metu    Pas s. M. Vitkūnaitę Kaune
                              II            "Jakas"                      Molėtų RP
                              III            "Budrusis"                Klaipėdos MS
                              IV            "Mastvs"   
                              V             "Žuvėdra"                 Raseinių RP
                              VI            "Nemunas"                Panevėžio MS
                             VII                "Pušis"                 Šiaulių MS
                             VIII            "Ekspresas"             Panevėžio MS
10    1978 03   
       I                "Lilija"                    Kretingos RP
                             II             "Jakas"                     Molėtų RP
                             III    M. Z. Profilak-tuojamasis    Skuodo RP
                             IV            "Gintaras"   
                             V            "Kazimieras"   
                             VI            "Mastys"   
     
                       VII            "Dobilas"   
                             VIII        "Jakas"                        Molėtų RP
                           IX               "Francas"                    Švenčionių RP
                            X              "Linas"   
11    1978 05   
      I                 "Klevas"                    Kaišiadorių RP
                           II                "Linas"                        Kaune
                           III                "Lilija"                     Šiauliuose
                           IV                "Nemunas"                Panevėžio MS
       
                     V                "Granitas"                  Kaune
12    1978 08   
      I                "Granitas"                  Kaune
                           II                "Lilija"                       Kėdainių RP
                          III                "Stepas"                    Šiaulių MS
                          IV                                                 Kėdainių RP
13    1978 10  
      I                  "Granitas"   
                          II                    "Linas"                    Kauno M S
                          III                    "Pūkys"                  Šiaulių MS
                          IV                "Adomas"   
                          v                  "Budrusis"                  Klaipėdos MS
                          VI                  "Jakas"                    Molėtų RP
                          VII                "Žilvinas"   
14    1978 12        I   
                 "Granitas"   
                          II                  "Žilvinas"   
15    1979 02        I   
                 "Granitas"                    Kaune
                          II                   "Žvakinis"   
                         III                    "Budrusis"                Klaipėdos MS
                         IV                    "Antanas"                 Panevėžio MS
16    1979 04        I  
                  "Jakas"                     Molėtų RP
                         II                    "Budrusis"                  Klaipėdos MS
                         III            M. Z. Profilaktuojamasis    Skuodo RP
163

                       IV            Paimta kratos metu    Pas T. Velikanovą Maskvoje
17    1979 08     I   
             "Granitas"                            Vilniuje
       
               II                "Jakas"                            Molėtų RP
                     III                "Budrusis"                        Klaipėdos MS
                     IV                "Stepas"                            Šiaulių MS
18    1979 10    I   
         Paimta kratos metu        pas V. Skuodį Vilniuje
                     II                                                        Kėdainių RP
                     III            Kandidatas verbuoti S.V.J.    Šiaulių MS
                     IV            Paimta kratos metu            pas T. Velikanovą Maskvoje
                     v                    "Atžala"                            Lazdijų RP
19    1979 11    1       
                                                    Kaune
                     II                "Spindulys"   
                     III                    "Budrusis"                        Klaipėdos MS
                     IV                "Irena"   
                     v                Paimta kratos metu    pas kun. S. Tamkevičių Kybartuose
20               
21    1980 02    I   
            "Pūkys"                                Šiaulių MS
                     II            Gauta iš "Vaizdo" spaustuvės   
                     III                "Ona"                                 Kelmės RP
22    1980 05    I   
             "Granitas"   
23               
24    1980 09    I   
             "Granitas"                            Kauno MS
                     II                                                        Kėdainių RP
25               
26               
27    1981 06    I   
             "Petras"                                Kauno MS
                     II                "Granitas"                              Kauno MS
                     III                "Eglė"                                Molėtų RP
28    1981 09    I  
              "Granitas"                            Kauno MS
                     II                "Valinovičius"                        Vilniuje
                     III                "Žilvinas"                            Šiaulių MS
                     IV                "Atžala"                               Lazdijų RP
                     v                 "Petras"                                Kauno MS
                    VI                                                           Kybartuose
                     VII        Paimta kratos metu    Pas s. Jasmontaitę Kaune
       
            VIII                "Eglė"                                Molėtu RP
29    1982 03    I   
             "Pranas"   
       
              II                "Gvazdikas"   
30    1982 03    I   
            "Ekspresas"                        Panevėžio MS
       
              II                "Irena"   
164
                     III            "Pranas"   
31    1982 06    I    Nenurodytas slapyvardis   
         Kaune
       
             II            "Budrusis"                        Klaipėdos MS
                     III            "Irena"   
                     IV            "Laura"                            Raseinių RP
                     V            "Kęstas"                            Kaune
                     VI            "Granitas"                        Kauno MS
                     VII            "Ekspresas"                    Panevėžio MS
                     VIII            "Lilija"                        Kėdainių RP
                     IX            "Petras"                        Kauno MS
                     X             Vilniuje
32    1982 08    I   
         "Petras"                            Kauno MS
                     II            "Budrusis"                        Klaipėdos MS
                     III            "Laura"                            Raseinių RP
                     IV            "Irena"   
                     v            "Vilnis"                            Alytaus RP
                     VI            "Valinovičius"                    Vilniuje
                     VII            "Granitas"                        Kauno MS
                     VIII        "Ekstrasensas"                    Panevėžio MS
                     IX            "Budrusis"                        Klaipėdos MS
                     X            "Lilija"                               Kėdainių MS
33               
34    1982 12    I   
         "Vilnis"                            Alytaus RP
                     II            "Jakas"                            Molėtų RP
                     III            "Petras"                            Kauno MS
                     IV            "Granitas"                        Kauno MS
                     v             "Lilija"                            Kretingos RP
                     VI            "Linas"                            Kaune
                     VII            "Lilija"                            Kėdainių RP
                     VIII         "Budrusis"                        Klaipėdos MS
35               
36               
37               
38    1983    I   
             "Žilvinas"                            Šiaulių MS

1.5.11. Kai kurie kiti pogrindžio leidiniai
ir dokumentai KGB saugyklose

    Ne tik dėl nelegalios spaudos suimtųjų baudžiamosiose bylose (kurios saugomos buvusiame KGB archyve) yra nuteistuosius inkriminuojančių daiktinių įrodymų - leidinių, nuotraukų ir kt, bet daug tokių leidinių yra ir Lietuvos
165

aukų muziejaus fonduose. Čia daugiausia yra kratų metu paimtų leidinių bei dalis tų, kuriuos pateikė agentai. Prie tokių periodinių leidinių pirmiausia reikėtų priskirti "Aušrą", kuri pradėjo eiti 1975 m. spalio mėnesį. KGB dokumentuose yra dvi ranka rašytos storos kanceliarinės knygos, kuriose pateikiamos visų gautų "Aušros" numerių straipsnių santraukos ir jų ideologinis įvertinimas. Ant pirmosios knygos viršelio užrašyta, kad trūksta 1980 m. laidos numerių 20(60), 23(63), 25(65), 1982 m. - 33(73), 1983 m. - 35(75), 36(76), 37(77), 39(79), 40(80), 1984 m.- 41(81), 43(83), 44(84), 45(85), 46(86) bei 1985 - 47(87) numerio. Antrojoje kanceliarinėje knygoje yra pateiktos tik numerių 29(69), 30(70), 31(71), 32(72) ir 34(74) apžvalgos. Šiose apžvalgose sovietiniu ideologiniu požiūriu vertinami straipsniuose pateikti faktai.

    KGB "Aušras" gauti stengdavosi pasinaudodami tais pačiais agentais, iš kurių gaudavo "Kroniką". Pavyzdžiui, "Aušros" Nr. 4 pateikė tas pats agentas "Budrusis", kuris "Aušrą" ir "Kroniką" gaudavo iš to paties KGB sekamojo "Jėzuito". "Aušros" 7 ir 9 numerius pateikė daug "Kronikos" numerių kagėbistams perdavęs agentas "Jakas" (tuomet buvęs KGB Molėtų rajono poskyrio agentas, vėliau perėjęs Kaišiadorių poskyrio priklausomybėn). Kitą to paties numerio egzempliorių perdavė agentas "Gintaras" (Kaune). KGB šio numerio gavo net 8 egzempliorius. Kai kurių numerių (pvz., 10, 32) jie turėjo gavę net po 10 egzempliorių.

     KGB susidomėjimą sukėlė "Aušros" 19 numeris, kuris 1980 m. balandžio 17 d. kratos metu buvo rastas pas kun. S. Tamkevičių. Peržiūrėję šį numerį, LSSR KGB pirmininko pavaduotojas H. Vaigauskas užrašė, kad Vakarų nepasiekė tik "Aušros" 17 ir 18 numeriai, ir savo darbuotojus įpareigojo: "Gerai patikrinti, kokiu keliu Nr. 19 pateko į Vakarus. Labai įdomu, kodėl tuo pačiu kanalu nebuvo pergabenta "Kronika ": jei ji vienose rankose, tada šitaip neturėjo įvykti". Pabaigai rezoliucija: "Labai operatyviai "Aušros" Nr. 20 pristatyti mums".

     Be "Aušros", yra ir kitų pogrindžio leidinių. Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejaus proga išleistą "Alma Mater" 1 numerį taip pat pateikė uolus KGB aprūpintojas "Kronika"
166
agentas "Granitas". Yra ir šio leidinio 4-ojo numerio anotacija. Dokumentikoje yra leidinio "Dievas ir Tėvynė" trylikos numerių didelio formato fotokopijos bei 1977 - 1978 metais leisto leidinio "Tiesos kelias" kelių numerių egzemplioriai. Pažymėta, kad 5 numerio fotokopija gauta 1977 m. birželio 19 d. iš agento "Algio", kuris savo ruožtu į j buvo gavęs iš sekamojo "Kūdikio". Kitas to paties numerio egzempliorius gautas iš agentės "Editos" (Kelmėje). Yra fotokopijavimui paruošti mikrofilmai. Ant vieno iš jų voko užrašyta "Tiesos kelias" Nr. 1 ir Nr. 2; kitame voke kažkokios knygos mikrofilmas su prierašu: "K agenturnomu soobščeniju ag. Vytautas" (liet. "Agento "Vytauto" agentūriniam pranešimui"). Trečiajame voke raštelis, kad "šie dokumentai gauti per ag. "Nemuną" (rus. "Nieman").

    Be šių dokumentų, yra daug įvairiu laiku rašytų kunigų ir tikinčiųjų pareiškimų valdžiai, jų tarpusavio susirašinėjimai kovos dėl tikėjimo klausimais, todėl ši medžiaga turi išliekamąją istorinę vertę.

     Yra ses. M. Sofijos Danutės Mušinskaitės prisiminimų fotokopija. Ant voko, kuriame yra ši fotokopija, yra užrašas: "Gauta iš agentės "Onos" 1977 m. lapkričio mėn. KGB Kelmės rajono poskyryje".

     Įdomus savo laikotarpį atspindinčia medžiaga yra ilgamečio Kauno arkivyskupijos, Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijų valdytojo kan. dr. Juozapo Stankevičiaus prisiminimų mašinraščio pirmasis egzempliorius bei kito mašinraščio nuo 293 iki 460 (paskutinio) puslapio fotokopijos, įdomus jis ne vien jo gyvenimo biografiniais faktais, bet ir verta dėmesio dėl to meto vyskupijų valdytojų komplikuotos ir nepavydėtinos padėties. Galutinė jo išvada: sovietinis smurtas, koks buvo pokario metais, toks išliko ir iki jo darbo valdytoju dienų pabaigos (1964 m.).

     Iš religinių pogrindžio leidinių pažymėtini dažnai slapyvardžiais pasirašyti leidiniai: "Žydinčios rožės" (1972 m.), "Deimančiukai" III ir IV dalis, "Ačiū, mamyt", "Mintys pamokslams" XII d., "Kunigas Dievo ir žmonių tarnyboje". Paminėtina Birutės Pūkelevičiūtės romano "Aštuoni lapai" erakopija. (įrišta kietais viršeliais.)
167

     Yra įdomus mažaraščio žmogaus, bet labai autentiškas pasakojimas apie 5 000 kalinių etapavimą į Vorkutą. Prisiminimai pavadinti "Ko pasaulis nežino". (Beje, ten yra tik IV tų prisiminimų dalis - nuo 282 puslapio.)
Daug Vakaruose išleistų knygų fotokopijų ir erakopijų: Juozo Girniaus "Lietuviško charakterio problema", kun. dr. Viktoro Rimšelio MIC "Tėvas Pijus" ir kt. Vertingos pagal paties arkivyskupo Teofiliaus Matulionio pasakojimą jo gyvenimo aprašymas: "Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis" (1873-1962).

     Ir vėl čia pat išdavysčių smūgis: vokas, kuriame yra mašinraščio erakopija "Ateistinė spauda Lietuvoje 1940 -1976 metais", 1982 m. šalia KGB įrašas (ranka): "1983 02 03 agentas "Jakas " gavo susipažinimui iš KGB Kaišiadorių RP DON "objekto " (prelato S. Kiškio). LSSR (KGB) sekretoriato dauginimo aparatu padarytas šios brošiūros kopijos vienas egzempliorius".

     Taip ir guli greta dėžėse laisvės kankinių dokumentai, žuvusiųjų nuotraukos ir ... išdavysčių liudijimai.
Lentelė Nr. 3
Į KGB perduotų ar patekusių pogrindžio religinių leidinių
sąrašas
Leidinio pavadinimas
Leidinio Nr. Kas perdavė
(agento slapyvardis ar kur rasta ir paimta)
Kokio miesto
ar rajono

KGB padaliniui
priklausė agentas
ar kur perdavė leidinį
"Aušrelė" 1
"Budrusis"
Klaipėdos MS
"Alma Mater"
1
"Granitas" Kauno MS
  4
   
"Dievas ir Tėvynė"
  "Budrusis" Klaipėdos MS
  5
"Algis"
 
  5
"Edita" Kelmės RP
"Tiesos kelias"
5
"Klevas"
  Kaišiadorių RP

168

 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum