gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
ABCČD Spausdinti El. paštas
A  B  C  Č  D

A
Abduzachmanovas-Avoropanovas, „Ribentropo-Molotovo aktų bei jų faktų užkulisinės istorijos" autorius, 587 t7
Abkaitė, Šiaulių raj. partijos sekretorė, 157 t9
Abrailis, Kostas, kybartietis, 192 t10
Abraitis, Kostas, Kybartų bažnyčios komiteto pirmininko pavaduotojas, pasirašęs pareiškimą LTSR Prokurorui, 138, 577 t7
Abraitis, kriminalinės paieškos inspektorius,
298. t8
Abraitis, V., gyd. iš Jurbarko, liudininkas A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme,
286, t6
Abraitis, Vidas, kaunietis,
448 t9
Abraitytė, D., Kybartų bažnyčios komiteto narė, pasirašiusi protestą LTSR Prokurorui, 577 t7
Abramavičius, Vladas, kun., Pajūrio-Didkiemio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 322, 445 t7
Abramovas, Terzo, knygos „Žmonės ir žvėrys" autorius, 587 t7
Abramovič, Astravo raj. (Baltarusijoje) prokuroras — kaltintojas Angelės Ramanauskaitės teisme, 26, 27, 30, 33, 44, 47, t6
Abromavičius, Vladas, kun., 103 t9
Abromavičius, Vladislovas, kun., Pajūrio klebonas,
266, 457, t6
Abrutienė, Edita, suimta ir jai iškelta baudžiamoji byla už „tarybinę santvarką žeminančių prasimanymų skleidimą", 408 t7
Abrutienė, Edita, Vilniuje,
250, t6
Abrutis, V., gyvenęs Vilniuje, suimtas Maskvoje, 250, 311, t6
Abukauskas, Jonas, koncentr. lagerio kalinys Sibire, 310 t3
Abukauskienė, Josvainių vidurinės mokyklos mokytoja, tikinčiųjų mokinių skriaudėja, 322, t6
Adamonis, Petras, Kriaunų klebonas, 232-233 psl. t2
Adomaitienė, Lukšių vid. m-los mokytoja, vertusi K. Krištolaitytę, IX-os kl. mokinę, stoti į komjaunimą,190 t7
Adomaitienė, Lukšių vidurinės mokyklos mokytoja, mokinių prievartautoja,
187 t6
Adomaitienė, Ona, Pakiršinio mokyklos mokytoja, piktai grasino į bažnyčią einantiems III-os kl. mokiniams,
374, 555 t7
Adomaitis, Juozas, kun., Plokščių altaristas, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 100, 116, 508, t6
Adomaitis, Juozas, kun., teol. lic, Plokščių altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
324, 333 t7
Adomaitis, P., kun., Leliūnų par. klebonas,
476. t8
Adomaitis, papulkininkis,
140 t10
Adomaitis, Pranas, kun.,
8, 11, 74, 231 t10
Adomaitis, Pranas, kun., Gerdašių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
324 t7
Adomaitis, Pranas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
198, 200 t9
Adomaitis, Vilniaus m. Lenino rajono Vidaus Reikalų skyriaus viršininkas,
436, 437 t6
Adomaitytė, Danutė, Telšių IV-os vid. m-los XI-os kl. mokinė, saugume čekisto tardyta, 372 t7
Adomas, pirmasis žmogus, 394, 396. t8
Adomavičiūtė, Rūta, Gargždų gyventoja, nubausta 10 parų, 40, t9
Adomėlis, L., ŽŪ Akademijos studentas 47 t5
Adomonis, Petras, kun. Panevėžio vyskupija, 183, 244 t10
Adomonis, Petras, kun., Leliūnų parap. klebonas, Panevėžio vyskupija,
41, 130, 134, 195 t9
Adomonis, Petras, kun., Skiemonių klebonas, Panevėžio vyskupijos Kunigų Tarybos narys,
508, 584 t6
Adomonis, Petras, kun., Skiemonių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
327, 334, 572 t7
Adomonis, Petras,  kun.,  Kriaunų par. klebonas, Panevėžio vyskupija,
19, 247, 325. t8
Adžiubejienė, Chruščiovo duktė, 67 t6
Agolis, genetikos mokslų specialistas, 172. t8
Agota, šventoji, 298 t10
Aitmatovas, Čingizas, rašytojas, 263 t9
Akelis, Vincas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200 t9
Akelis, , Vincas,  kun.,  Alytaus  altaristas,  pasirašęs  protesto pareiškimoą L. Brežnevui,
324 t7
Akevičius, Antanas, kun., Lukšių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324 t7
Akinskas, A., Kretingos raj. vidaus reikalų skyriaus viršininkas, 80, t7
Akmataliejev, papulk., 1902 atskirojo statybinio techninio bataliono vadas raudonojoje armijoje, 284 t7
Aksomaitis, mokslinio komunizmo dėstytojas Kauno Medicinos institute, 128 t6
Akstinas, Vilniaus miesto profesinės technikos mokyklos Nr. 2 komjaunimo aktyvo narys, mokyklos pareigūnų pavestas, žiauriai suspardė tikintį tos mokyklos mokinį P. Brokevičių, 250 t7
Albavičius, Jonas, Kauno arkiv., kunigas, 16, t8
Albavičius, Jonas, kun., Kauno arkivyskupija,
276, 280 t9
Albavičius, Jonas, kun., Taujėnų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
327, 576 t7
Alberkienė, Židikų mokyklos mokytoja, su apylinkės pirmininku uždraudę sadistų žiauriausiai nužudytąją D. Milvidaitę laidoti religiškai, 549 t7
Albertas, šventasis, 308 t9
Albrikas, kpt., saugumietis, kratos dalyvis pas kun. B. Laurinavičių Adutišky, 166 t6
Aleinikovas, saugumietis, 186 - 187 t9
Alekna, V., Alytaus II bažnytinio komiteto narys, mokyt, pensininkas, 147, 294 t10
Aleknaitė, Vilė, Garliavos I-os vidurinės mokyklos X-os kl. mokinė, tardyta Vilniaus čekistų, 346 t7
Aleknavičius, P., Višniūnų kolūkio pirm. Užuguosčio apylinkėje, 447, 448, 449 t6
Aleknavičius,  , P.,  Vyšniūnų  kolūkio pirmininkas,  pasižymįs žiaurumu,
541 t7
Aleksaitė, Marytė, apklausinėta Alytaus milicijoje dėl dalyvavimo Marijampolėje invalido kunigo Pr. Šulskio laikytose pamaldose. Saugume tardyti ir Aleksaitės tėvai, 146, t7
Aleksandras, II, rusų caras, 233  t9
Aleksandras, III, rusų caras,
233  t9
Aleksandras, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero sūnus, šv. Kazimiero brolis,
8, t7
Aleksandras, VI, popiežius,
1501 metais suteikė atlaidus Vilniaus katedros koplyčiai, kurioje buvo palaidotas karalaitis šv. Kazimieras, 11, t7
Aleksandras, vyskupas Karagandoje,
106, t8
Aleksandravičienė, Daugirdų kaimo gyventoja, 43, t9
Aleksandravičius, advokatas kun. Leono Šapokos žudikų LTSR Aukščiausiame teisme Telšiuose, 125 t7
Aleksandravičius, Alytaus II KP sekretorius,
95, 96, t10
Aleksandravičius, Antanas, kun., Slavikų klebonas,
116 t6
Aleksandravičius, Antanas, kun., Slavikų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
324 t7
Aleksandravičius, Antanas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
198, 200, 204, 387 t9
Aleksandravičius, Vaclovas, Janapolės vidurinės mokyklos VI-os klasės mokinys,
323 t6
Alekserūnas, L., Alytaus rajono inspektorius, 46, t9
Aleksiūnas, Jonas, Kauno arkiv. kunigas, 16, t8
Aleksiūnas, Jonas, kun., Kauno arkivyskupija,
276, 280 t9
Aleksiūnas, Jonas, kun., Meškuičių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
326, 576 t7
Alesius, J., kun., iš Leipalingio, 231 t10
Alesius, Jonas, kun., Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, pasirašęs dokumentą Unesko organizacijai vaiko teisėms ginti,
81 t6
Alesius, Jonas, kun., Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
324 t7
Alesius, Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
198, 200 t9
Algis, Prienų čekistas, nuslėpęs savo pavardę, 378 t6
Ališauskaitė, Z., 26, t10
Ališauskas, Kapčiamiesčio vid. mokyklos ūkvedys, 1983 m. vasario 16 d., valdžios pareigūnų įsakymu, nuplėšęs nuo mokyklos pastato Lietuvos trispalvę, 466 t7
Ališauskas, saugumietis, tardęs suimtus — M. Jurevičių, Tamutytę ir kt., Šiauliuose,
166, 520 t6
Ališauskas, Šilalės rajono saugumo viršininkas,
63, t7
Ališauskas, Vytas, filologas, saugumo tardytojas,
259 t9
Ališauskas, Vytautas, „Vairo" darbuotojas, Šiauliuose,
85 t6
Ališauskas, Vladas, proftechninės mokyklos meistras, liudininkas P. Pečeliūno teisme,
355 t6
Ališkevičienė, mokytoja, 24, t10
Alytaitė, Birutė, Lukšių vidurinės mokyklos VIII kl. mokinė, 187, 188 t6
Alytienė, Lukšių gyventoja, protestavo mokytojai Adomaitienei už dukters prievartavimą, 187, 188 t6
Aliukas, kun., Švenčionių dekanas, 320 t3
Aliulis, Vaclovas, kun., iš Vilniaus, 181, 265, 274, 275, 276, 279, 292, 296 t10
Aliulis, Vaclovas, kun., Lietuvos Liturginės komisijos pirmininkas,
147, 177, 218, 270, 273 t9
Aliulis, Vaclovas, kun., Lietuvos vyskupijų Liturginės Komisijos pirmininkas, Vilniuje,
231 t6
Aliulis, Vaclovas, kun., Lietuvos vyskupijų Liturginės komisijos pirmininkas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
535, 570 t7
Aliulis, Vaclovas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
98, 184, 220, 401, 420, 437. t8
Alkevičiūtė, Jūratė, Vilkaviškio V. Vitkausko vid. m-los VIII kl. mokinė, melagingu būdu KGB darbuotojų — Masalskio ir V. Baumilos — iškviesta tardymui, 599, 600 t7
Alkevikas, Aleksandras, kun., Kalvių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570 t7
Alkovikas, A., kun., Kalvių par. klebonas, Kaišiadorių vyskupija, 473, t8
Alkovikas, A., Pivašiūnų klebonas,
38 t3
Alminas, Adomas, kun., Plungės altaristas, 77, 136 t6
Alminas, Adomas, kun., Plungės altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
322, 446 t7
Alminas, Adomas, kun., Telšių vyskupija,
359. t8
Alminas, Adomas, kun., Telšių vyskupija,
343, 385 t9
Alminas, Adomas, kun., Telšių vyskupija,
125 t10
Alminas, Šiaulių Pedagoginio Instituto dėstytojas, saugumiečių kratytas,
61, t7
Alonderienė, V., Administracinės komisijos narė, 296 t9
Amašius, Albinas, kun., Telšių vyskupija, 164, 342, 385 t9
Ambrasaitė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos moksleivė, 62, t9
Ambrasas, K. Leipalingio klebonas, 376-379 t3
Ambrasas, Konstantinas, kun., Leipalingio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
324 t7
Ambrasas, Konstantinas, kun., Leipalingio klebonas, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys,
116, 508 t6
Ambraziūnaitė, Prienų I-os vidurinės mokyklos mokytoja, tikinčiųjų mokinių prievartautoja, 142, 143 t6
Ambroža, Valius, Luokės vidurinės mokyklos VI kl. mokinys, tardomas dėl patarnavimo bažnyčioje, 76 t6
Ambuladzė, Tengizas, filmų rašytojas, 362, 441, 468 t9
Anamjevas, Klaipėdos raj. vidaus reikalų viršininkas, 260, t8
Ananievas, N., Gargždų Administracinės komisijos narys, 39, t9
Andreika, A., pasirašęs TTG Katalikų Komiteto Unesko organizacijai skundo dokumentą, 81 t6
Andreikienė, S., pasirašiusi TTG Katalikų Komiteto Unesko organizacijai skundo dokumentą, 81 t6
Andriekus, Varėnos rajono tardytojas, 597 t6
Andrijauskaitė, Alma, jaunametė, Žem. Kalvarijos didžiuosiuose atlaiduose sulaikyta ir milicijos poste tardyta iki vėlumos, 274 t7
Andrijauskas, A., Telšių raj. švietimo profsąjungų komiteto atstovas, Žarėnų vid. mokyklos mokytojos S. Juozumaitės teisme, kaltinamos neteisingai, jos ne gynė, bet kaltino, 208 t7
Andrijauskas, mokyt., ateistas, Telšiai
102 t5
Andrijauskas, Ričardas, bandąs pereiti Suomijos sieną,
227 t9
Andrijevskij, pulkininkas, grasinęs Robertą Grigą, atsisakiusį duoti tarybinėje armijoje priesaiką, perduoti KGB teismui, 280 t7
Andrikonienė, liudininkė, 372. t8
Andrikonis, Juozapas, kan., Kaišiadorių vyskupijos kapitul. Vikaras — vyskupijos Valdytojas, palankus tarybinės valdžios reikalavimams, 24, 172 t6
Andrikonis, Stasys, Kiauklių bažnytinio k-to narys,
156 t9
Andrišiūnas, Algirdas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200 t9
Andrišiūnas, Algirdas-Petras, kun., Keturvalakių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
324 t7
Andriukaitis, Alfonsas, pasirašęs Petrui Cidzikui ginti pareiškimą, Vilniuje, 438 t6
Andriukaitis, kaunietis, saugumiečių sekamas,
169 t6
Andriukaitis, rašytojas,
45, t8
Andriulionienė, E., Šilutės vidurinės mokyklos Nr. 3 VIII c kl. auklėtoja, tikinčiųjų mokinių prievartautoja ir baudėja, 457 t6
Andriulis, šoferis, Viduklėje, 122 t6
Andriusevičius, Luokės vidurinės mokyklos mokytojas, prievarta bandęs perauklėti tikinčius mokinius, 76 t6
Andriušaitienė, Sidabravo vidurinės mokyklos VII b kl. auklėtoja, vertusi mokinius piešti ateistinius piešinius, 148 t6
Andriušis, Prienų miesto VK Administracinės komisijos narys, 490 t7
Andriušką, Benediktas, kun., vienuolis jėzuitas, Gulago kalinys, 103, 488, 495, 500 - 502 t9
Andriuškaitė, Romaną, Kurtuvėnų aštuonmentės mokyklos rV klasės mokinė, 89 t6
Andriuškevičius, A., Ratnyčios klebonas, 300  t1
Andriuškevičius, Antanas, kun. iš Druskininkų,
180 t10
Andriuškevičius, Antanas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
98, 220, 401, t8
Andriuškevičius, Antanas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
270, 273 t9
Andriuškevičius, B., kun., Vilniaus arkivyskupija,
383 t9
Andropovas, Juri, Sovietų diktatorius, 14, 15, 17, 128, 129, 138, 201, 203, t8
Andropovas, Jurij, TSKP Generalinis sekretorius,
437, 442, 444, 547, 551, 559, 563, 567, 571, 574, 577 t7
Andropovas, kruvinasis Sovietų sąjungos diktatorius,
282 t9
Andruška, B., kunigas 440 t5
Andruška, Rimantas, Adakavo gyventojas,
126 t9
Angarietis, komunistų šulas, 145 t10
Angonis, Šakių miesto vykdomojo k-to pirmininkas, 209 t9
Aničas, J., žurnalistas, 14, t9
Aničas, Jonas, Vilniaus Pedagoginio Instituto rektorius,
124, 177, 199, 278 t6
Anilionis, P., „veikia" 337, 466 t5
Anilionis, Petras, Religijos reikalų tarybos įgaliotinis,
6, 7, 12, 13, 14, 15, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 80, 81, 95, 96, 97, 98, 120, 144, 145, 146, 147, 215, 241, 242, 243, 248, 249, 254 t10
Anilionis, Petras, Religijų Reikalų Tarybos įgaliotinis, aklai parsidavęs išdavikiškai okupanto tarnybai,
71, 76, 132, 170, 174,175,178, 202, 204, 205, 206, 228, 234, 235, 275, 298, 299, 300, 309, 319, 330, 334, 336, 359, 360, 362, 363, 364, 402, 428, 470, 478, 480, 482, 483, 488, 490, 536, 537, 564, 609 t7
Anilionis, Petras, Religijų Reikalų Tarybos įgaliotinis, parsidavėlis okupantui,
19, 25, 77,126, 127, 129, 171, 172,173, 177, 185, 228, 229, 232, 234, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 265, 270, 295, 297, 298, 315, 316, 336, 367, 379, 380, 430, 431, 432, 445, 447, 455, 497, 500, 501, 503, 505, 506, 507, 534, 561, 577, 578, 581, 583, 598 t6
Anilionis, Petras, Religinių reikalų tarybos įgaliotinis, Bažnyčios persekiotojas,
6, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 62, 84, 85, 87, 100, 116, 137, 138, 140, 142, 167, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 203, 204, 223, 237, 244, 245, 246, 247, 257, 259, 263, 267, 269, 284, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 314, 354, 357, 361, 364, 370, 371, 372, 380, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 431, 433, 435, 436, 469, t8
Anilionis, Petras, RRT įgaliotinis,
3, 4, 10, 36, 37, 45, 67, 71, - 74, 82, - 85, 87, 89, 92, 142 - 149, 151 - 153, 156, 165 - 169, 201 - 206, 214, 217 - 222, 245, 249, 266 - 268, 287 - 290, 298, 301, 323, 373 - 379, 392 - 393, 396, 411 - 415, 418, 430, 436, 438, 440, 450, 452 -455, 458 - 459, 480 - 482, 484 t9
Antanaitis, Br., Alksninės klebonas, 108, 167. t1
Antanaitis, Bronislovas, kan., Šeduvos ir Dapšionių klebonas, Panevėžio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
226, 327, 334, 401, 572 t7
Antanaitis, Bronius, kan., Avilių par. klebonas, vėliau Šeduvos, Panevėžio vyskupija,
19, 62, 246, 247, 326, 411, 424, 476, t8
Antanaitis, Bronius, kan., Panevėžio vyskupija,
183, 244 t10
Antanaitis, Bronius, kan., Šeduvos klebonas, Panevėžio vyskupija,
73, 130, 135, 195, 291, 464 t9
Antanaitis, Bronius, kan., Šeduvos klebonas, Panevėžio vyskupijos Kunigų Tarybos narys,
313, 316, 347, 365, 367, 508, 517, 580, 584 t6
Antanaitis, Bronius, kanauninkas
387 t5
Antanaitis, J., ateitininkas sendraugis,
274, 275 t10
Antanas, (nuslėpęs savo pavardę), saugumietis, apklausinėjęs A. Gofmaną, padavusį prašymą įstoti į Kauno Kunigų Seminariją, 200 t6
Antanas, (pavardė nuslėpta), Garliavos vid. mokyklos mokinys LTSR Vyriausiame teisme liudijęs prieš savo mokytoją Jadvygą Bieliauskienę,
528 t7
Antanas, pasislėpęs čekistas, neatlaidžiai bandęs kun. V. Stakėną padaryti savo bendradarbiu,
458 t7
Antanas, šventasis,
218 t9
Antanavičienė, Molėtų rajono „Pirmyn" laikraščio korespondentė, 412, 418 t6
Antanavičius, A., kooperatyvo pirmininkas, 129, t8
Antanavičius, Alfonsas, liaudies meno paminklų naikintojas, žuvęs naikinimo metu, Pajūryje, Šilalės rajone,
425 t6
Antanavičius, Alytaus rajono vykd. k-to pinnininkas,
95, t10
Antanavičius, Juozapas, kun., katedros klebonas, Panevėžio vyskupija,
183, 244, 255 t10
Antanavičius, Juozas, kun., Antašavos par. klebonas, Panevėžio vyskupija,
20, 326, t8
Antanavičius, Juozas, kun., Panevėžio dekanas,
130, 135, 195, 431 t9
Antanavičius, Juozas, kun., Panevėžio katedros klebonas ir Panevėžio dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
327 t7
Antonovas, S., 227 t9
Antulis, Algis, Kabelių Žuvininkystės ūkio direktorius, pašalinęs kryžių iš A. Lukšio žuvimo vietos, 236 t7
Anusevičius, Juozapas, kun., Žaslių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570 t7
Anužis, Stanislovas, kun., Pašilės klebonas, Telšių vyskupija, 223, 343, 385 t9
Anužis, Stanislovas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Apanavičienė, Simno vidurinės mokyklos mokytoja, daugiau už visus kitus mokytojus terorizuojanti tikinčius mokinius, 424 t7
Apanovas, A., Alytaus administracinės komisijos pirmininkas, 150 t9
Aperaitis, advokatas, J. Sasnausko gynėjas LTSR Aukščiausiame teisme, Vilniuje, 284, 287 t6
Aputytė, Bronė, kunigo J. Kaunecko šeimininkė, 126 t9
Araminas, A., kun., Kaišiadorių vyskupija, 76, t10
Araminas, Antanas, kun., Pusnės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
570 t7
Aranauskienė, , Pašilės vidurinės  mokyklos  mokytoja, uoli partietė, 189, 252 t6
Arbačiauskas, maj. saugumietis, tardęs invalido kunigo Pr. šulskio šv. Mišiose dalyvavusius mokinius, 146 t7
Archanavičiūtė, Lionginą, Naujosios Vilnios psichoneruologinės ligoninės medicinos sesuo, 546, 547 t6
Archarova, Tauragės V-os vidurinės mokyklos rusų kalbos mokytoja, įžūli bažnyčios lankytojų niekintoja, 224 t6
Ardzijauskas, Juozas, Kapsuko raj., Mokolų km. gyventojas, kun. A. Svarinsko suėmimo metu kratytas ir saugume tardytas, 457 t7
Ardzijauskas, pasirašęs protestą LTSR Prokurorui,
362 t6
Arlauskas, Klemensas, kun., 359, t8
Arlauskas, Klemensas, kun., Ylakių altaristas,
78, 588 t6
Arlauskas, Klemensas, kun., Ylakių altaristas, suteikęs Birutei Vindašiūtei paskutines religines paslaugas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
78, 175, 270, 322, 445 t7
Arlauskas, Klemensas, kun., Ylakių altaristas, Telšių vyskupija,
124, 205 t10
Arlauskas, Klemensas, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Arlauskas, pulkininkas, Praveniškių lagerio viršininkas,
141 t10
Arlauskas, Vincas, kun., Dusetų klebonas, Zarasų dekanas,
580, 584 t6
Arlauskas, Vincentas, kun., Dusetų klebonas ir Zarasų dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
327, 401, 572 t7
Arlauskas, Vincentas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Arlauskas, Vincentas, kun., Panevėžio vyskupija,
130, 135, 195 t9
Arlauskienė, B., liudijusi Vilniaus teisme prieš kun. A. Svarinską, 585 t7
Armanavičius, Mykolas, gamtos apsaugos inspektorius, 56, t9
Arminas, Antanas, kun., Pusnės klebonas, 294 t9
Arnašius, Albinas, kun., Mažeikių vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. A. Andropovui, 322, 446 t7
Arnašius, Albinas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Arnašius, Albinas, kun., Telšių vyskupija,
125, 186 t10
Arro, Tonis, Estijos jaunuolis, 1981 m. rugsėjo 12 d. atvykęs į Šiluvą pasimelsti, 48, t7
Astaška, Kelmės prokuratūros ypatingų bylų tardytojas, 394, 395 t6
Astrauskas, Kęstutis, Šakių rajono VAI darbuotojas, 52, 53, t9
Astrauskienė, Sofija, Palangoje, 239. t1
Astromskas, Radviliškio rajono saugumo viršininkas, 82, 195 t6
Aščiagalietis, Kupiškio LK partijos sekretorius, 412, 413, 415, t8
Aškelovičius, Josifas, 1979 m., sovietinės valdžios pareigūnų priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80 t6
Aškelovičius, Josifas, kun. iš Eišiškių,
180 t10
Aškelovičius, Josifas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
220, 401, t8
Aškelovičius, Josifas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
270, 273, 383 t9
Ašmantienė, Virginija, 58 t4
Ašmonas, M., Kybartų bažnyčios komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR Prokurorui, 577 t7
Atkočiūnas, E., kun.. Žlibinų parap. klebonas, 49, 69, 256 t10
Atkočiūnas, Edmundas, dijakonas, vėliau kunigas, Kuršėnų vikaras,
217, 219, 299, 342, 376, 385, 415, 429 - 430 t9
Auga, A., milicijos leitenantas, Šiauliuose, 468 t6
Augaitė, Regina, Josvainių vidurinės mokyklos aštuonias klases baigusi mokinė, iškviesta į Kėdainių saugumo komitetą tardymui, 619 t7
Augaitė, Regina, Josvainių vidurinės mokyklos mokinė,
527 t6
Augonis, Šakių raj. vyk. k-to pirmininkas, 370, t8
Augustauskas, Jonas, kun., Girkalnio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326 t7
Augustinas, šventasis, 189 t9
Augustinas, šventasis,
171 t10
Augustinavičiūtė, A., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, 346 t6
Augustis, Antanas, kun., Kretingos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 322, 445 t7
Augustis, Antanas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Augustis, Antanas, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Augustis, V., Telšių liaudies teismo teisėjas, Žarėnų vid. mokyklos mokytojos S. Juozumaitės teismo metu tapęs net kaltintojo vaidmeny,
208, 209 t7
Aukštakalnis, V., klierikas, 50, t10
Austys, A., Gadunavo apylinkės gyventojas, 47, t10
Aušrienė, Henrika, Šilalės vidurinės mokyklos mokytoja, arši ateiste, tikinčiųjų mokinių persekiotoja, 456 t6
Aužbikavičius, Julijonas, Šilalės bažnytinio komiteto pirmininkas, atsistojęs komunistinės valdžios pusėje prieš vikarą kun. V. Skiparj, pasirašęs po P. Baguškos grasinamu raštu, 63, 159 t7
Avelis, Antanas, klaipėdietis, 393 t9
Avgul, A., Girių k. (Baltarusijoje) mokytojas, A. Ramanauskaitės byloje apklausos protokolą surašant liudininkas, 44 t6
Avgul, Valentina, Girių k. (Baltarusijoje) mokyklos mokinė ir prievartinė liudininkė A. Ramanauskaitės teisme,
31, 35,44 t6
Avižienis, Vladislovas, kun., Šešuolėlių ir Zibalų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570 t7
Ažubalis, Alfonsas, kun., Žiežmarių bažnyčios klebonas ir Žiežmarių dekanato dekanas, 509 t6
Ažubalis, Alfonsas, kun., Žiežmarių klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
567, 570 t7
Ažubalis, J., Raseinių finansų skyriaus vedėjas ir Administracinės komisijos narys,
419 t7
Ažubalis, Petras, kun.,
327, t8

B
Babarskytė, Ona, į Pelesos (Baltarusijoje) aštuonmetę mokyklą iš Prienų rajono atkelta lietuvių kalbos mokytoja, tikslu šnipinėti ir lietuvybei naikinti, 555 t7
Babianskaja, Elena, senutė Kapsuke kratos metu net išrengta, 207 t6
Babonas, Jonas, Kauno arkiv. kunigas, 16, t8
Babonas, Jonas, kun., Kauno arkivyskupija,
276, 280, 384 t9
Babonas, Jonas, kun., Kavarsko klebonas,
10, 41, t10
Babonas, Jonas, kun., Polekėlės klebonas, Kauno arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys,
431, 432, 498, 500, 508 t6
Babonas, Jonas, Šiaulių šv. Petro ir Povilo parapijos klebonas,
309 t2
Babonas, Jonas,  kun.,  Polekėlės  administratorius,  pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
576 t7
Babonas, Mindaugas, Garliavos gyventojas, saugumo tardytas,
187 t9
Babonas, Mindaugas, Garliavos I-os vid. mokyklos mokinys,
29, t8
Babonas, Mindaugas, Garliavos I-os vid. mokyklos XI-os kl. mokinys, čekistų tardytas ir baugintas, teiraujantis žinių apie mokytoją J. Bieliauskienę,
345, 346 Babravičiūtė, Giedrė, Ašmintos mokyklos V-os kl. mokinė, mokytojų griežtai tardyta, 303, 304 t7
Babonas, Mindaugas, Garliavos I-os vidurinės mokyklos IX kl. mokinys,
602, 603 t6
Babrauskas, B., kun., dirbęs Celinograde, 105, t8
Babrauskas, B., kunigas
471 t5
Babrauskas, Balys, Krinčino klebonas,
83-89 t3
Babrauskas, Boleslovas, kun., Panevėžio vyskupija,
183 t10
Babrauskas, Boleslovas, kun., Vaduoklių parap. klebonas, Panevėžio vyskupija,
130, 135, 195, 300 t9
Babrauskas, Boleslovas, Smilgių klebonas,
12, 99 t2
Babus, Lvovo mokyklos mokinė, kunigų — Kavacivo ir Esipo — teisme atsisakė parengtiniame tardyme duotų parodymų, nes tardytojas protokole įrašė savo, o ne mokinės pareikštas mintis, 380 t7
Bacevičienė, Slabadai, 130 t4
Bacevičius, B., kun., Telšių vyskupija, 385 t9
Bacharov, prokuroras, 489 t9
Baciuška, A., Gražulių žentas, 22, 26, 134 t10
Baciuška, Algis, darbininkas,
439, t8
Baciuška, Gintas, 57-osios prof.-techninės mokyklos mokinys,
109 t10
Baciuškienė, Gražulytė Monika, Alytaus gyventoja, 26, 109, 134, 140 t10
Bačauskaitė, P., pasirašiusi N. Dybenkai protesto pareiškimą M. Jurevičiaus teismo metu, Vilniuje, 489 t6
Bačkaitienė, Ramutė, kviestinė, 46, t8
Bačkis, Audrius, arkivyskupas, Šv. Sosto pasiuntinys Olandijoje, 217, 219 t10
Bačkis, Audrius, prel., popiežiaus Jono-Pauliaus II paskirtas į aukštas Vatikano politinės tarnybos pareigas,
96, t7
Badaugienė, J., Telšių rajono Liaudies teismo teisėja, 209 Bagdonienė, J., liudytoja kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581 t7
Badmažapovas, Novoorlovsko lagerio viršininkas, 434 t9
Bagdanavičiūtė, Dalia, Užuguosčio vidurinės mokyklos VI kl. mokinė, 146 t6
Bagdonas, Izidorius su žmona, Salose, 158 t3
Bagdonas, Jonas, kan., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Bagdonas, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija,
130, 135, 195 t9
Bagdonas, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija,
183 t10
Bagdonas, Jonas, kun., Troškūnų klebonas,
584 t6
Bagdonas, Jonas, kun., Troškūnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
327, 572 t7
Bagdonas, Juozapas, kun., Utenos altarista, politinis kalinys,
318, t8
Bagdonas, Juozas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Bagdonas, Juozas, kun., Panevėžio vyskupija,
130, 135, 195 t9
Bagdonas, Juozas, kun., Panevėžio vyskupija,
183 t10
Bagdonas, Juozas, kun., Utenos altaristas,
584 t6
Bagdonas, Kauno m. Saugumo Komiteto viršininkas,
245 t6
Bagdonas, Kauno miesto saugumo viršininkas,
157, 158, t8
Bagdonas, Kauno zonos KGB viršininkas,
421 t9
Bagdonas, Tauragės klebonas, neleidžia vaikams patarnauti šv.Mišioms
108, 209 t5
Bagdonas, Vilniaus Universiteto komjaunimo sekretorius,
284 t6
Bagdonas, vyr. poliklinikas gydytojas,
44, t8
Bagdonavičius, K., 295, t8
Bagdonavičius, K., Tiesos laikr. korespondentas,
183 t10
Bagdonienė, Janina, Vilniaus radijo ir televizijos darbuotoja, nepartinė, KGB persekiojama ir tardoma, 187, 253, 254, 302 t6
Bagdonovas, saugumietis, kratos vykdytojas pas doc. V. Skuodį, Vilniuje, 165 t6
Bagušauskas, P., prokuroras, 142, 143, t8
Baguška, Petras, Šilalės rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 63, 64, t7
Bagužas, Br., kun., Telšių vyskupija, 186 t10
Bagužas, Brunonas, kun.,
359, t8
Bagužas, Brunonas, kun., Gulago kalinys,
103 t9
Bagužas, Brunonas, kun., Žvingių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
322, 445 t7
Baikauskas, Jonas, Klaipėdos klebonas 404-405 t5
Baikauskas, Jonas, kun., Klaipėdos altaristas, Prelatūros tarėjas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
323, 446 t7
Baisevičius, A., padėjęs J. Kanevičiui Pelesos kapinėse (Baltarusijoje) pasistatytą koplyčią nugriauti. 554 t7
Bajoriūnas, Petras, Sidabravo vidurinės mokyklos mokytojas, tikinčiųjų mokinių prievartautojas, 148, 191 t6
Bajoriūnienė, Adakavo mokyklos direktorė, 301 t9
Bajoriūnienė, Sidabravo vidurinės mokyklos mokytoja, tikinčiųjų mokinių tardytoja,
148 t6
Bakaitienė, Pilviškių vid. mokyklos mokytoja, tardžiusi bažnyčią lankančią IV-os kl. mokinę R. Bobinaitę ir pasiryžusi išardyti bažnyčioje pradėjusį veikti vaikų chorą, 83, 549 t7
Bakanaitė, Valda, Viduklės vid. mokyklos X kl. mokinė, 208, t8
Bakienė, Josvainių vid. mokyklos mokytoja, per vakarines pamaldas bažnyčioje ir šventoriuje persekiojusi mokinius, 619 t7
Bakšys, P., Panevėžio ir Kaišiadorių vysk. valdytojas, 199, 202. t1
Bakučionis, Jurgis, Respublikos prokuroro pavaduotojas, pasižymėjęs Lietuvos okupantui parsidavėlis, 144, 358, 511,513, 515 t7
Bakučionis, Jurgis, saugumo organų priežiūros prokuroras,
51, 58, 59, 254, 286, 330, 347, 351, 471, 478 t6
Bakučionis, Lietuvos Respublikos prokuroras,
19, 183, 328, 359, 398, 400, 404 - 405, 472 t9
Bakučionis, LTSR prokuroro padėjėjas,
20, 21, 22, 23, 24, 25, t10
Bakučionis, LTSR prokuroro pavaduotojas,
32, 37, 63, 65, 66, 87, 150, 273, 292, 308, 309, 368, 369, 429, 430, t8
Bakučionis, prokuroras V. Petkaus byloj
133 t5
Balaiša(-is), Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 19, 464, t8
Balaiša, Bronius, kun., Pandėlio ir Panemunio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 572 t7
Balaiša, Bronius, kun., Pandėlio-Panemunio klebonas,
584 t6
Balaiša, Bronius, kun., Panevėžio vyskupija,
130, 135, 195 t9
Balaiša, Bronius, kun., Panevėžio vyskupija,
183 t10
Balaišis, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195 t9
Balaišis, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija,
183, 244 t10
Balaišis, Antanas, kun., Saločių bažnyčios kunigas, Panevėžio vyskupija,
19, 247, 419, 471, t8
Balaišis, Antanas, kun., Saločių-Smilgių klebonas,
508, 584 t6
Balaišis, Antanas, kun., Saločių-Smilgių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui,
301, 328, 334, 410, 572 t7
Balaišis, Saločių klebonas,
240. t1
Balaitis, kapitonas, O skyriaus I poskyrio operatyvinis darbuotojas, 488 t9
Balakauskas, Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija, 183 t10
Balanda, Petras, kun., Margininkų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324 t7
Balanda, Petras, kun., Vilkaviškio vyskupija,
199 t9
Balandytė, Leokadija, gydytoja Druskininkuose, saugumo persekiojama už vaikų ruošimą pirmai Komunijai, 601 t6
Balašauskas, Vytautas (II), kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195 t9
Balašauskas, Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija,
130, 135, 195 t9
Balašauskas, Vytautas, kun., Salako par. kunigas, Panevėžio vyskupija,
19, 326, t8
Balašauskas, Vytautas, kun., Žiobiškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 572 t7
Balašov, leitenantas, 501 t9
Balcevičius, Miroslavas, klierikas, 50, t10
Balčiūnas, J. Kačergiškės bažnyčią aptarnavęs kunigas, 319, 320 t3
Balčiūnas, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija,
130, 135, 195 t9
Balčiūnas, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija,
183 t10
Balčiūnas, Jonas, kun., Salako klebonas,
584 t6
Balčiūnas, Jonas, kun., Salako klebonas, Panevėžio vyskupija, politinis kalinys,
19, 246, 247, 264, 318, t8
Balčiūnas, Jonas, kun., Salako klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 572 t7
Balčiūnas, Juozas, kun., Nemunėlio Radviliškio klebonas,
584 t6
Balčiūnas, Juozas, kun., Nemunėlio Radviliškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 572 t7
Balčiūnas, Juozas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Balčiūnas, Juozas, kun., Panevėžio vyskupija,
183, 244 t10
Balčiūnas, Juozas, Šilų parap. klebonas,
36, 195 t9
Balčiūnas, tardytojas,
351, 352, t8
Balčiūnas, V., vyr. tardytojas, KGB pareigūnas, tardęs G. Navickaitę ir Suslavičiūtę,
205, 210, 370 t6
Balčiūnas, Vytautas, prel., JAV.,
327, t8
Balčius, J., Alytaus raj. prokuroro pavaduotojas, 20, t10
Balčius, kunigas, nužudytas Pusnėje,
169 t3
Balčius, Valentinas, kun., Pusnės klebonas, 1941 metais besitraukiančios iš Lietuvos tarybinės armijos nužudytas,
476 t7
Balickaitis, Jurgis, kun., Panevėžio vyskupija, 19, t8
Balickaitis, Jurgis, kun., Panevėžio vyskupija,
130, 135, 195 t9
Balickaitis, Jurgis, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Balickaitis, Jurgis, kun., Subačiaus klebonas,
584 t6
Balickaitis, Jurgis, kun., Subačiaus miesto klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 572 t7
Baliūnas  , Feliksas,   kun.,   Padubysio  par.   klebonas,  Kauno arkivyskupija, 16, 382, t8
Baliūnas, Feliksas, kun., Bazilionų klebonas, Kauno arkivyskupija, 38, 276, 280, 350, 384 t9
Baliūnas, Feliksas, kun., Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios vikaras,
81, 177, 211, 212 t6
Baliūnas, Feliksas, kun., Šiaulių šv. Jurgio bažnyčios vikaras, Vilniaus KGB čekisto Kazio dvi dienas tardytas ir bandytas perauklėti", pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
61, 66, 67, 175, 326, 575 t7
Baliūnas, Feliksas, kunigas
253 t5
Baliūnas, Jonas, 1982 metais Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas,
335 t7
Baliūnas, Jonas, kun.,
74, t10
Baliūnas, L., kun., Kaišiadorių vyskupija,
76, t10
Baliūnas, Ladislovas, kun.,
165, 464 t9
Baliūnas, Ladislovas-Vladas, sovietinės valdžios persekiojamas ir nei 1979, nei 1980 m. į Kauno Kunigų Seminariją nepriimtas,
80, 294 t6
Baliūnas, V., pasirašęs protesto pareiškimą N. Dybenkai M. Jurevičiaus teismo metu, Vilniuje,
489 t6
Balkaitis, St., pasirašęs protesto pareiškimą N. Dybenkai M. Jurevičiaus teismo metu Vilniuje, 489 t6
Balkevičius, V., žurnalistas, 48, t10
Balkevičius, Vl., „Ave vita" klubo narys, Vilniuje,
411 t6
Balkevičius, Vladas, ateistas žurnalistas, 1,
4, - 5, 24, - 25, 27, - 30, 171 - 172, 217, 284, 323, 430 t9
Balkevičius, Vladas, Vilniaus Pedagoginio Instituto ateizmo katedros dėstytojas,
219, 220 t6
Balnys, Mykolas, kun., Stakliškių bažnyčios klebonas, Kaišiadorių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 509 t6
Balsas, J., Spitrėnų vyk. k-to pirmininkas, 300, t8
Balsas, J., Utenos rajono vyk. k-to pirmininkas,
302, 303, t8
Balsienė, A., Žarėnų vid. mokyklos mokytoja, Telšių Liaudies teisme liudijusi prieš tikinčią tos pat mokyklos mokytoją S. Juozumaitę, 208, 210 t7
Balsys, A., ateistas rašeiva, 375 t9
Balsys, Kostas, kun., Miežiškių ir Velykių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 572 t7
Balsys, Kostas, kun., Miežiškių klebonas,
36, 130, 195 t9
Balsys, Kostas, kun., Miežiškių-Velykių klebonas,
584 t6
Balsys, Kostas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Balsys, Kostas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Balsys, kunigas, nužudytas Lankeliškiuose,
169 t3
Balsys, Petras, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Baltakis, Paulius A., vyskupas lietuviams išeivijoje, 163, 165, t8
Baltaragis, Bronius, Šaukoto apylinkės pirmininkas, 218 t6
Baltikauskaitė, Janina, Pajūrio mokyklos VIII kl. mokinė, 457 t6
Baltinas, Jonas, Skuode, 392 t3
Baltinas, tardymo poskyrio viršininkas,
400, 404 t9
Baltinas, Vilniaus saugumo papulkininkis,
322, 393 t6
Baltraitis, Šiaulių XI-tos pagalbinės mokyklos direktorius, 67, 68, 69, t7
Baltramiejūnienė, Ona, kun. L. Mažeikos žudikė, 586 t6
Baltramiejūnienė, Upynos aštuonmetės mokyklos mokytoja, lankydama tikinčius mokinius, draudžia jiems ir jų tėvams lankyti bažnyčią,
313 t7
Baltrėnas, architektas, padaręs Klaipėdos bažnyčiai statybos projektą, 130, 131 t6
Baltrimas, Stanislovas, kun., Zarasų klebonas, politinis kalinys, nužudytas 1941 m. Panevėžio vyskupija, 324, t8
Baltrukas, Telšių rajono žuvininkystės ūkio kompartijos sekretorius, Panų kalno nugriovimo vienas iš vadovų, 278 t7
Baltrušaitienė, Marija, kybartietė, 192 t10
Baltrušaitis, Benius.kybartietis, 192 t10
Baltrušaitis, Jonas, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje,
80, t6
Baltrušaitis, Rirnantas.kybartietis,
192 t10
Baltrušis, Algis, Vilniuje, 362 t2
Baltušis, Julius, kun., Vilniaus arkivysk., 98, t8
Baltušis, Juozas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
220, t8
Baltušis, kun., Švenčionėlių klebonas,
390, 391 t3
Baltuška, P., kun., Panevėžio vyskupija, 244 t10
Baltuška, Petras, Daugailių klebonas,
230-232 t2
Baltuška, Petras, Daugailių klebonas,
36 t4
Baltuška, Petras, kun., Daugailių ir Baltriškės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
163, 328, 334, 572 t7
Baltuška, Petras, kun., Daugailių klebonas,
48, 130, 195, 298 t9
Baltuška, Petras, kun., Daugailių parapijos klebonas, Panevėžio vyskupijos Kunigų Tarybos narys,
62,63, 65, 68, 508, 584 t6
Baltuška, Petras, kun., Panevėžio vsykupija,
184 t10
Baltuška, Petras,  kun.,  Daugailių par. klebonas, Panevėžio vyskupija,
19, 246, 247, 465, 476, t8
Baltutis, Prekybos įrengimų gamyklos direktorius, 85, t8
Balutienė, S., Viduklės vid. mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 206, 207, t8
Balvočius, A., Telšių rajono Liaudies teismo teisėjas, 209 t7
Bamiulis, Algis, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195 t9
Bamiulis, Petras, kun., Pakalnių parap. klebonas, Panevėžio vyskupija,
130, 135, 195, 298 t9
Banaitis, A., inž., Kapsuko miesto Statybos ir architektūros valdybos vyr. inžinierius, nulupęs nuo kun. P. Šulskio namo sienos kryžių, 614 t7
Bandža, Vincas, kun., Ūdrijos administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324 t7
Bandža, Vincas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
198, 200 t9
Banevičienė, Molėtų ligoninėje prašiusi kunigo, 381 t6
Banevičiūtė, Jūratė, studentė, saugumo tardyta, 259, 326 t9
Banevičiūtė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam Prorkurorui,
518 t7
Banienė, Prienų II-os vid. m-los mokinės L. Banytės motina, milicijos skyriuje pareikalavo nurodyti dukters sulaikymo priežastį ir ją tuoj paleisti, 87, t7
Banienė, Skaudvilės vid. mokyklos mokytoja, išbarė mokines ir vertė parašyti pasiaiškinimą, kad iškreipė mokytojos duotą ateistinę temą,
183 t7
Banionienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melaingą išpuolį prieš kun: A. Gražulį, 610 t7
Banytė, L., Prienų II-os vid. mokyklos mokinė, direktoriaus pavaduotojo Kuro sulaikyta ir nuvesta į milicijos skyrių už Velykų dieną senelių lankymą, 87, t7
Banytė, Linutė, Prienų II-os vidurinės mokyklos Vila kl. mokinė,
144, 145, 385 t6
Baniulis, Algis, kun., Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, 584 t6
Baniulis, Algis, kun., Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 572 t7
Baniulis, Algis, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Baniulis, Petras, 1980 m. sovietinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją,
294 t6
Baniulis, Petras, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Barac, Galina  Ivanovna, vengrė, Maskvos valstybinio un-to dėstytoja, 417, 418, t8
Barac, Vasilijus, inžinierius, nubaustas priverstinai psichiatrine ligonine,
417, t8
Baracevičius, Klaipėdos miesto prokuratūros tardytojas, 553, 554 t6
Baranauskaitė, Irena, Kapsuko m. Jablonskio vid. mokyklos IX kl. mokinė, išvaryta iš mokyklos už dalyvavimą ligonio kun. P. Šulskio šv. Mišiose, 189 t7
Baranauskas, A., vysk., poetas, savo kūryboje pasisakęs prieš rusus ir jų Lietuvai uždėtą priespaudą, 561 t7
Baranauskas, Alytaus miesto milicijos kapitonas,
168 t6
Baranauskas, Antanas, Seinų vyskupas, garsus poetas,
12, 173, 370, 374 t9
Baranauskas, Antanas, Seinų vyskupas, rašytojas,
14, 334, 389, t8
Baranauskas, Jonas, kun.,
8, 12, 74, t10
Baranauskas, Jonas, kun., Miroslavo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
324 t7
Baranauskas, Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
198, 200, 387 t9
Baranauskas, P., knygos „Vadovas po Lietuvą" koautorius,
199 t7
Baranauskas, Šiaulių miesto „Nuklon" gamyklos direktorius,
320 t6
Baranauskienė, Prienų I-os vid. mokyklos mokytoja, per egzaminus pavartojusi neleistiną diskriminaciją tikinčiai mokinei „sukirsti", 619 t7
Baranauskienė, Rita, Upynos aštuonmetės mokyklos komjaunimo sekretorė, vaikščiodama po namus, draudžia ne tik mokiniams, bet ir suaugusiems lankyti bažnyčią,
313 t7
Barasevičius, A., Klaipėdos ypatingų bylų tardytojas, vadovavęs kratai kun. A. Šeškevičiaus bute, Gargžduose, 457 t7
Barauskaitė, Užuguosčio vidurinės mokyklos mokytoja, vertusi tikinčiuosius mokinius deklamuoti bedieviškus eilėraščius, tyčiotis iš kunigų ir tikinčiųjų, 146 t6
Barauskas, Bronius, prel., dr., Palangos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą TSRS ATP Primininkui J. Andropovui, 481 t7
Barauskas, Bronius, prel., Palangos-šventosios klebonas, Palangos dekanas, nepasirašęs po vyskupijos kunigų pareiškimu Telšių vyskupijos Valdytojui,
505 t6
Barauskas, LTSR prokuroro padėjėjas, griežtai įspėjęs vyskupus ir vyskupijų valdytojus laikytis religinių susivienijimų nuostatų, o Ariogaloje biauriai išniekinęs popiežių Joną-Paulių II,
175, 306 t7
Barauskas, V., Lietuvos TSR prokuroro pavaduotojas,
444 t6
Barauskas, Žagarės anstolis,
505 t9
Barbaravičienė, J., Lenino vėliavos korespondentė, 294, 295 t10
Bardauskienė, Šilutės III-os vid. mokyklos pradinių klasių mokytoja, prievarta rašiusi mokinius į spaliukus, 85, 86, t7
Bardišauskas, Juozapas, kun., Papilio klebonas, politinis kalinys, miręs Sibire, Panevėžio vyskupija, 324, t8
Barenberg;, W., med. dr. iš VFR (Vakarų Vokietijos), 109 t6
Bargaila, Viešvėnų apylinkės pirmininkas, 136 t6
Barystaitė, Rasa, Žarėnų Latvelių gyventoja, 107 t10
Barystienė, Žarėnų Latvelių gyventoja, 107 t10
Barkauskas, Juozas, kun., 75 t10
Barkauskas, LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pirmininkas,
425 t7
Barkauskas, Stasys, Kiauklių bažnytinio k-to narys,
156 t9
Barkauskienė, Z., ateiste 452 t5
Baronas, J., kun., pasirašęs protesto pareiškimą komunistinės valdžios atstovams, 177 t6
Baronas, Jonas, Utenoje,
55 t3
Baronas, Kazimieras, kun., Obelių klebonas,
584 t6
Baronas, Kazimieras, kun., Obelių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 572 t7
Baronas, Kazimieras, kun., Panevėžio vyskupija,
130, 135, 195 t9
Baronas, Kazimieras, kun., Ramygalos klebonas, Panevėžio vysk.
150, 184 t10
Baronas, Kazys, kun., Obelių klebonas, Panevėžio vyskupija, politinis kalinys,
19, 318, t8
Baronas, N. Vilnios rajono vykdymo komisijos sekretorius,
37, t9
Baronienė, Jadvyga, Šiluvos atlaiduose rinkusi parašus, saugumiečių suimta ir nuvežta į milicijos punktą, 351 t7
Baronienė, Salose,
161 t3
Barškėtis, majoras Praveniškių lagery, 198 t10
Barteška, Juozas, kun. dek., 74, t10
Bartulis, Eugenijus, kun., Deltuvos parap. klebonas, 10, 41, t10
Bartulis, Eugenijus, kun., Deltuvos parap. klebonas, Kauno arkivyskupija,
276, 280, 384, 430, 485 t9
Bartulis, Eugenijus, kun., Kauno arkikatedros bazilikos vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
326 t7
Bartulis, Eugenijus, kun., Kauno arkikatedros Bazilikos vikaras. Kauno arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys,
177, 508 t6
Bartulis, Eugenijus, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Barzdžiūkienė, V., Kupiškio rajono Administracinės komisijos narė, 156 t7
Barždžiokaitė, gyd., P. Cidziko sveikatos tyrimo komisijos narė, Vilniuje, 436 t6
Basanavičiūtė, T., Kybartų bažnyčios komiteto narė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Prokurorui, 577 t7
Basko, N., saugumietė, kratos dalyvė D. Keršiūtės bute, Vilniuje t6
Bastijokaitė, Molėtų IV kl. mokinė, 52, t8
Bastys, Pranciškus, kun., Kauno arkivysk., Ukmergės altaristas, 16, 264, 265, t8
Bastys, Pranciškus, kun., Seredžiaus klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
326, 576 t7
Bastys, V., Ludinininkas A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme, Vilniuje,
285, 287, 288 t6
Baškys, Aloyzas, kun. Žem. Naumiesčio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446 t7
Baškys, Aloyzas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Baškys, Stanislovas, telšietis,
50, t9
Baublys, Ryliškių vid. mokyklos direktoriaus pavaduotojas, 313, t8
Baukutė,  , Irena,   Pilviškių   vid.   mokyklos   Va   kl.   mokinė, mokytojos Bakaitienės bandyta perauklėti ateistiškai, 83, t7
Bauman, Michaela, negavusi N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR jai siųstų registruotų laiškų, 72, t7
Baumann, Michaela, Vakarų Vokietijos gyventoja, 522 t6
Baumila, V., saugumietis, 470, 471 t9
Baumila, Vidas, tardytojas, Vilniuje tardęs kun. S. Tamkevičiaus brolius — Vladą ir Albiną — ir kt.,
596, 597, 599, 600 t7
Baumila, Vidmantas, vyr. ltn. Vilniaus KGB tardytojas,
36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 87, 88, 91, 204, 206, t8
Baužaitė, J., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 347 t6
Baužys, Danielius, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 220, t8
Bavarskienė, Elzbieta, Viduklės parapijietė, iškviesta į Socialinio aprūpinimo skyrių apklausinėjimui, 393 t7
Bazilius, Liudas, kviestinis P. Buzo kratoje, 163 t6
Bazys, E., kunigas, Dūkštas, 84 t4
Beatričė, Grušo dramos herojė, 254 t9
Bečelis, J., Panevėžio miesto vykd. k-to pirm., 254, 255 t10
Bečys, Kurtuvėnų aštuonmetės mokyklos mokytojas ir IV kl. auklėtojas, vertęs mokinei rašyti jos sąžinei priešingą pareiškimą, 89 t6
Begner, vokietis, 492 t9
Beinoravičius, Boleslovas, kun., Velykių par. klebonas, politinis kalinys, miręs 1951 m., Panevėžio vyskupija, 324, t8
Beinoris, Jonas, kan., Telšių vyskupija, 270, 360, t8
Beinoris, Telšių vysk. kancleris
460 t5
Beišytė, Veronika, 85, t10
Beiškienė, Skaudvilės vid. mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 104 t9
Beitnarienė, Garliavos I-os vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, tardžiusi tikinčius mokinius, 603 t6
Bekasovas, Kęstutis, kun., 74, t10
Bekasovas, Kęstutis, kun., Alytaus vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
324 t7
Bekasovas, Kęstutis, kun., Vilkaviškio vyskupija,
198, 200 t9
Belapetravičius, Tauragnų vid. mokyklos mokytojas, 214, t8
Belekas, Antanas, Sostuose, 88 t3
Belevičiėtų, Gaiva, Vilniaus 24-os vid. mokyklos VIII kl. mokinė, direktoriaus Stasio Ciesiūno išbarta už dalyvavimą Molėtų raj. Mindūnų k. išvykoje, 29, 30, t7
Belickaitė, Danguolė, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos tikinti mokinė, mokytojos A. Jurkonienės išjuokta, 188 t7
Belickas, A., kun., Vilniaus arkivyskupija, 383 t9
Belickas, Aušvydas, kun., iš Daugėliškio,
181 t10
Belokonj, sovietinės armijos bausmės batalione — Kombato pavaduotojas politiniams reikalams, 284 t7
Belokopytovas, gydytojas Kauno psichiatrinėje ligoninėje, 248 Bengsch, vokiečių kardinolas, 19 t6
Bemardin, Joseph, Čikagos kardinolas, 367 t9
Bemotavičius, Henrikas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195 t9
Bemotavičius, Henrikas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Bemotavičiūtė, Panevėžio raj. darbuotoja, 299 t9
Bendinskaitė, D., Prienų I-os vid. mokyklos mokinė, mokyklos vadovybės tardyta ir bauginta, 303 t7
Bendinskas, Prienų miesto VK Administracinės komisijos pirmininko pavaduotojas, 490 t7
Bendoraitytė, V., Prienų I-os vid. mokyklos mokinė, mokyklos vadovybės tardyta ir bauginta, 303 t7
Bendoravičius, Alytaus gyventojas, 352 t9
Bendoravičius, S., Alytaus II bažn. komiteto narys,
147 t10
Bengsas, Alfredas, kardinolas, 296, t8
Beniušis, A., kun., Tauragės par. vikaras, 473, t8
Beniušis, A., kun., Tauragės vikaras,
102, t8
Beniušis, Antanas, kun., Mažeikių bažnyčios vikaras, esąs P. Anilionio nemalonėje,
501 t6
Beniušis, Antanas, kun., Tauragės bažnyčios vikaras, P. Anilionio skundžiamas vietos bažnyčios komitetui; pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
174, 323, 347, 446 t7
Beniušis, Antanas, kun., Telšių vyskupija,
359, 421, t8
Beniušis, Antanas, kun., Telšių vyskupija,
343, 385 t9
Beran, , Čekoslovakijos kardinolas, 12, t8
Berčytė, Gargždų I-os vid.  mokyklos  mokytoja, pravedusi mokiniams antireliginį kursą, 494, 495 t7
Beresnevičius, Aleksandras, Žemaičių vyskupijos valdytojas, 505 t9
Berija, Lavrentij, gruzinų kilmės čekos viršininkas Užkaukazyje, NKVD komisaras, Maskvos Politbiūro narys, 1953 m. gruodžio mėn. sušaudytas, 449 t7
Berija, žiaurus sovietinės čekos vadovas,
125, t8
Berlickas, gamybinio mokymo meistras, 109 t10
Bernardas, šventasis, 233, t8
Bernatonis, Ryliškių vid. mokyklos direktorius, 313, t8
Bernikienė, Skaudvilės miesto vykdomojo k-to pirmininkė, 126, 155 t9
Bernotaitė, Daiva, Sedos vidurinės mokyklos Illb kl. mokinė, 526 t6
Bernotaitė, J., liudytoja kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje,
581 t7
Bernotaitė, Violeta, Sedos vidurinės mokyklos Illb kl. mokinė,
526 t6
Bernotas, A., Ukmergės raj., vykd. k-to pirmininkas, 41, t10
Bernotas, A., Ukmergės rajono pirmininkas,
318 t6
Bernotas, Petras, kun., gyvenąs Žem. Naumiesty,
78 t6
Bernotas, Petras, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Bernotas, Petras, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Bernotas, Petras, kun., Žem. Naumiesčio altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J, Andropovui,
323, 446 t7
Bernotavičiatė, Roma, Josvainių vidurinės mokyklos IIc kl. mokinė, 322 t6
Bernotavičius, Henrikas, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80 t6
Bernotienė, Danutė, Sedos vidurinės mokyklos mokinių — Daivos ir Violetos — motina, 526 t6
Bernotienė, N., liudijusi Vilniaus teisme prieš kun. A. Svarinską,
585 t7
Bernotienė, Padubysio vid. mokyklos direktorė,
38, t9
Bertašius, Petras, traktoristas Pajevonio tarybiniame ūkyje, Vilkaviškio rajono Vykdomajame komitete išbartas už bažnyčios lankymą, laidotuvėse rožančiaus giedojimą, 177 t7
Berteška, Juozas, kun., Balbieriškio klebonas, Alytaus dekanato dekanas, Vilkaviškio vyskupijos tarėjas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324 t7
Berteška, Juozas, kun., Balbieriškio klebonas, vėliau Alytaus II dekanas,
151, 200, 458 t9
Berteška, Prienų klebonas,
240. t1
Bertienė, Genovaitė, Šačių gyventoja, 188, t8
Berukov, majoras, susprogdinęs tris kryžius Rainiuose, 279 t7
Beržinis, Šiaulių rajono vykdomojo komiteto pirmininkas, 194 t6
Besusparis, Molėtų prokuroras, 51, t8
Bibakovas, kviestinis, dalyvavęs I. Skuodienės kratoje, Vilniuje, 406 t7
Bičiučaitė, Kleopą, N. Akmenėje, 70, 71, 109. t1
Bičiūnas, Jonas, kun., 327, t8
Bičkauskas, Egidijus, Vilniaus prokuratūros tardytojas, tardęs Moniką Gavėnaitę ir kun. A. Svarinską, 393, 394, 404, 441, 460, 582 t7
Bičkova, pasų skyriaus vedėja, 376, t8
Bidva, Antanas, kviestinis, dalyvavęs kun. J. Kaunecko kratoje, Telšiuose, 401 t7
Bidvienė, Telšiuose, 252 t3
Biekša, Vincas, buto savininkas, 92, t8
Biekša, , Žilėnų  mokyklos  mokytojas,  komunistinės valdžios pareigūnų grubių veiksmų klusnus talkininkas,
171 t7
Biekšienė, Žilėnų apylinkės partijos sekretorė, komunistinės valdžios pareigūnų grubių veiksmų talkininkė, 171 t7
Bieleckis, J., kun., dirbęs Kurgan-Tiubėje, (Sibire), 105, 106, t8
Bieliak, Zofija, Žitomyro bažnyčios vargonininkė, politinė kalinė, 104, t8
Bieliauskaitė, M.,  pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Bieliauskas, Jadvygos Bieliauskienės vyras, tardytas su žmona Kauno milicijos skyriuje, 345 t7
Bieliauskas, Pranas, Valkininkų klebonas,
402 t2
Bieliauskas, Žilvinas, kalinės J. Bieliauskienės sūnus,
257 t9
Bieliauskienė, Jadvyga, Garliavos I-os vid. mokyklos mokytoja, kratyta, tardyta, areštuota ir antrą kartą nuteista Sibiro tremties kančiai, 344, 345, 346, 347, 387, 405, 458, 469, 503, 506, 527, 528, 556, 604, 620 t7
Bieliauskienė, Jadvyga, politinė kalinė,
28, 29, 33, 34, 54, 102, 108, 162, 214, 292, 330, 367, 368, 372, 383, 466, t8
Bieliauskienė, Jadvyga, politinė kalinė,
35, 43, 277, 284, 287, 294 t10
Bieliauskienė, Jadvyga, sąžinės kalinė, pogrindžio kovotoja,
65, 105, 140 - 141, 158, 227, 257, 376, 391, 415, 429 t9
Bieliauskienė, Nijolė, Švenčionių vid. mokyklos VIII kl. auklėtoja, išvariusi mokinius iš bažnyčios, susirinkusius dalyvauti savo klasės draugo mirusios motinos pamaldose,
181, 182 t7
Bielička, Alfonsas, bažnytinio k-to narys, 85, t8
Bielinis, J., LTSR Kultūros ministeris, 383, t8
Bieliūnienė, gyd., psichiatrinės komisijos narė P. Cidziko tyrimo metu, Vilniuje, 436 t6
Bielskienė, Nevarėnų aštuonmetės mokyklos mokytoja, klasėje grubiai terorizuoja ir išjuokia tikinčius mokinius, sumažina elgesio pažymį, 313 t7
Bielskutė, Aldona, Vilniuje, 19, 20 t3
Bielskutė, Regina, Vilniuje,
20 t3
Bieša, Jukėnų (Varėnos raj.) mokyklos mokytojas, persekiojęs mokinius, besiruošiančius pirmai Komunijai, 597 t6
Bietkis, S., Pasvalio rajono prokuroras, 259 t9
Bikulčius, teisėjas, teisęs A. Janulį ir P. Buzą, Kaišiadoryse, 330 t6
Bilbokas, Antanas, Vilkaviškio milicijos tardytojas, 40, t8
Bileckienė, Girdžių apylinkės Vykdomojo komiteto sekretorė, pasiuntusi Girdžių parapijos klebonui kun. V. Šaukliui raštą, 308 t7
Bilger, G., negavęs N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR siųsto registruoto laiško, 72, t7
Bilickas, A., Kybartų bažnyčios komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR Prokurorui, 577 t7
Bilickas, Alfonsas, kybartietis,
192 t10
Biliūnas, J., rašytojas, Anykščiuose, 442 t6
Bilius, Rimantas, kviestinis M. Jurevičiaus kratoje, Šiauliuose, 166 t6
Bilius, VI., kun., Vilkaviškio vyskupija,
387 t9
Bilius, Vladas, kun.,
8, 11, t10
Bilius, Vladas, kun., Virbalio altaristas, pasirašęs  protesto pareiškimą L. Brežnevui,
324 t7
Bilopas, Rimantas, Širvintų raj. teismo vykdytojas, 293 t9
Bimbyris, Antanas, Vilniaus saugumo vyr. ltn., čekistas, 322, 556 t6
Bimbyris, Antanas, Vilniuas KGB leitenantas,
237 t7
Bimbyris, KGB majoras,
149 t10
Bindokas, Juozas, kybartietis, 192 t10
Bingelis, Petras, kun., Aukštadvario bažnyčios administratorius ir Stakliškių dekanato vice dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567 t7
Binkus, Antanas, kun., Telšių vyskupija, 359, t8
Biogneris, jėzuitas, kun., Kaune, 414, 415 t6
Birbilas, Jurgis, kun., ligonis jubil. Telšiuose, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 323 t7
Birbilas, Ričardas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas,
335 t7
Biržiška, prof., 107, t8
Bitinaitė, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos mokytoja, kiekviena proga žeminanti tikinčius mokinius, 188 t7
Bitytė,  , Lina,  Pašušvio  mokyklos  mokinė,  vietos  mokytojų užrašyta išėjus jai iš bažnyčios, 372 t7
Bitkauskaitė, Lina, Prienų II-os vidurinės mokyklos LXb kl. mokinė, 385 t6
Bitkauskas, Sigitas, Prienų II-os vidurinės mokyklos IXb kl. mokinys, 145, 385 t6
Bitvinas, A., kun., kancleris, 306, t8
Bitvinskas, Antanas, kun. Kauno arkivyskupijos kancleris, RRT įgaliotinio P. Anilionio giriamas už gerą jo įsakymų vykdymą, 203 t7
Bitvinskas, Antanas, kun., Kauno arkivyskupijos kancleris,
19, 300, 373, 587 t6
Bitvinskas, Antanas, prel.,
120 t10
Bivainis, Domininkas, kun., Lomių ir Vaitinėnų klebonas, — jam nebuvo pasiūlyta pasirašyti protesto pareiškimo TSRS ATP J. Andropovui, 482 t7
Bivainis, Domininkas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Bivainis, Domininkas, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Bizauskas, K., Lietuvos atstovas Londone, 497 t9
Bizauskas, saugumietis, tardęs suimtą M. Jurevičių, Šiauliuose,
166 t6
Blašukas, P. klierikas 98-99 t5
Blatnytė, L., Kaune, 340 t3
Blazauskas, Šiaulių miesto saugumietis, čekistas, 384 t6
Blazevič, Liaudies teismo teisėjas, 421 t9
Blazukai, Janina ir Romas, vilkaviškiečiai, 403 t9
Blaževič, Henrikas, kun., Vilniaus arkivysk., 99, 220, t8
Blaževičienė, Janina, kviestinė, 272, t8
Blaževičiūtė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos mokinė, 62, t9
Blažienė, J., gydytoja, klusni partijos įsakymų vykdytoja, dirbanti Vilniaus Il-je ligoninėje, 416 t7
Blažienė, Klaipėdos miesto vykd. k-to pirmininko pavaduotoja,
392 t9
Blažienė, Klaipėdos rajono Vykdomojo komiteto pirm. pavaduotoja religiniams reikalams,
359 t7
Blažys, Romualdas, kun., Vilniaus arkivysk., 221, t8
Blažys, Romualdas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
98, t8
Blažys, Romualdas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
270, 273 t9
Blažukas, P., vilkaviškietis, saugumo tardytas, 185 t9
Blažukas, Petras, klierikas, Sidabravo bažnyčios zakristijonas,
192 t6
Blcy, vokiečių jėzuitų provincijolas, 488, 490 - 491 t9
Blynas, Gediminas, kun., KGB talkininkas, pasiųstas Amerikon „LKB Kronikai" suniekinti, 96, t6
Blynas, Laimingas F., kun., Šimonių par. klebonas, Panevėžio vyskupija,
19, 300, t8
Blynas, Laimingas-Feliksas, kun., Šimonių klebonas,
584 Blockis, Egidijus, Garliavos vidurinės mokyklos Nr. 1 VII kl. mokinys, 456 t6
Blynas, Laimingas-Feliksas, kun., Šimonių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 572 t7
Bliūdžiuvienė, Šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytoja, gaudžiusi mokinius, vykstančius Kalėdų naktį į Bernelių Mišias, 183 t7
Bliumas, A., knygos autorius, 187 t9
B-nė, S., aprašiusi žygio į Šiluvą patirtus įspūdžius, 74 t6
Bobinaitė, Rėda, Pilviškių vid. mokyklos IV-os kl. mokinė, mokytojos Bakaitienės tardyta dėl bažnyčios lankymo, 549 t7
Bobinas, Vladas, kun., iš Išlaužo, 8, 11, 72, 231 t10
Bobinas, Vladas, kun., Krosnos ir šeštokų administratorius,
116, 300 t6
Bobinas, Vladas, kun., Krosnos ir Šeštokų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
324 t7
Bobinas, Vladas, kun.. Santaikos parap. klebonas, Vilkaviškio vyskupija,
46, - 47, 198, 200, 386 t9
Bobola, Andriejus, kun., Jėzuitas kankinys, 151 t10
Bobrov, Astravo (Baltarusijoj) liaudies teismo tardytojas, 28, 44 t6
Bočiulis, A., Kupiškio vid. mokyklos direktoriaus pavaduotojas, komunistas, tikinčių mokinių terorizuotojas, 157, 158 t7
Boerne, L., 68, t8
Bogočiov, Nikolaj Ivanovič, Girių (Baltarusijoj) mokyklos direktorius,31, 36, 43, 46, 48 t6
Bogušauskas, P., Vilkaviškio rajono prokuroro pavaduotojas, 142 t7
Bogušauskas, prokuroras,
298, t8
Bogušienė, J., Kaunas, 133 t4
Bogušis, Vytautas, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR Prokurorui, 447 t7
Bogušis, Vytautas, pasirašęs skundą respublikiniam prokurorui,
311, 363, 438, 489, 536, 556 t6
Bogušis, Vytautas, Vilniaus Jaun. teatro aktorius,
53, 287 t10
Bogušis, Vytautas, vilnietis,
274, t8
Bogužis, V., Gulago kalinys, 459, 461 - 462 t9
Bonder, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvis, pasirašęs „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdamas A Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Boneris, Izaijas, palaimintasis, 285, t8
Bonner, Elena, pasirašiusi kreipimąsi už žmogaus teisių deklaracijos vykdymą, 100 t6
Bordun, A. J., Lvovo srities kriminalinių bylų teisminės kolegijos sekretorius, 378 t7
Borgstedt, Aina, švedė, siuntusi N. Sadūnaitei siuntinį į Sibirą, 109 t6
Borisevičius, V., vyskupas-kankinys, 277, 282, 409 t4
Borisevičius, Vincentas, Telšių vyskupas, bolševikų nužudytas,
14, 166, t8
Borisevičius, Vincentas, Telšių vyskupas, bolševikų sušaudytas,
128, 198, 272, 278 t9
Borisevičius, Vincentas, Telšių vyskupas, sušaudytas Vilniuje,
169 t3
Borisevičius, Vincentas, vysk., Telšių vyskupijos valdytojas, komunistų suimtas ir 1947 m. Vilniaus kalėjime sušaudytas,
99, 476 t7
Borisevičius, Vincentas, vyskupas, kankinys,
94, 95, 96, 272, 274 t10
Borisevičius, vyskupas
440 t5
Boruta, Jonas, kun., iš Vilniaus, 8, 12, 74, 95, 125, 180, 186, 221, 277, 292 t10
Boruta, Jonas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
61, 62, 99, 102, 152, 221, 265, 401, 469, t8
Boruta, Jonas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
270, 274, 376, 382, 464 t9
Boruta, Jonas, kun., Vilniaus Universitete apgynęs fizikos-matematikos mokslų kandidato disertaciją, baigęs neakivaizdinę Kunigų Seminariją, Kybartų vikaras, bet į 1983 m. „Žinyną" neįtrauktas,
391, 487, 522 t7
Bosienė, D., Girdžių (Jurbarko raj.) apylinkės vykdomojo komiteto pirmininkė, 320 t6
Bosko, J., kun., šventasis, 101 t9
Boškevičius, Pabaisko apylinkės pirmininkas, 439, t8
Bourdeaux, Michael, Kestono kolegijos direktorius, parašęs nevieną knygą apie Lietuvos katalikų vargus, 478 t7
Bovinas, televizijos komentatorius, 410 t9
Bozko, M., dalyvavęs I. Skuodienės kratoje, 405 t7
Bradūnas, Kazys, poetas, 112, 266, 369 t9
Brasiūnienė, Vyžuonų vidurinės mokyklos mokytoja, X kl. auklėtoja, vertė mokinius netarnauti Mišioms, 90, t6
Brauka, Petras-Vytautas, Kelmės saugumo viršininkas, 458,459 t6
Braukyla, Valdas, kun., Panevėžio vyskupija, 19, 464, t8
Braukyla, Valdas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Braukyla, Vladas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 135, 195 t9
Braukyla, Vladas, kun., Rokiškio bažnyčios vikaras, esąs vietos valdžios pareigūnų nemalonėje, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 420, 421, 431 t7
Brauklys, Pranas, Klaipėdos rajono „Juliaus Janonio" kolūkio darbutojas, tikinčiųjų kolūkiečių atstovas, 76, t7
Brazauskaitė, Vilma, Vilkaviškio V. Vitkausko vid. mokyklos VIII kl. mokinė, čekisto Kononenkos tardyta, 469 t7
Brazauskas, A., LKB CK sekretorius, 283 t10
Brazauskas, Aleksas, Josvainių bažnyčios komiteto narys,
517 t6
Brazauskienė, Marijampolės (Kapsuko) Il-os vidurinės mokyklos XI-os kl. auklėtoja, norėjo sutrukdyti mokinio A. Vružinsko katalikiškas laidotuves, 222 t6
Brazdžionis, Bernardas, poetas, 30, 33, 233, t8
Brazdžionis, Bernardas, poetas,
328, 330 t9
Brazdžionis, Bernardas, poetas,
83, 168, 174, 226, 247, 278 t10
Brazdžionis, Bernardas, žymiausias dabarties lietuvis poetas išeivijoje,
53, t7
Brazdžius, Bronislovas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Brazdžius, Bronislovas, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Brazdžius, Bronius, kun., Salantų bažnyčios administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
445 t7
Brazdžius, Bronius, kun., Telšių vyskupija,
125 t10
Bražionis, Albinas, Užuguosčio brigados brigadininkas, 448 t6
Breivė, Adolfas, kun., Panevėžio vyskupija, 19, t8
Breivė, Adolfas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 135, 195 t9
Breivė, Adolfas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Breivė, Adolfas, kun., Upytės ir Ėriškių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 572 t7
Breivė, Adolfas, kun., Upytės-Ėriškių klebonas,
584 t6
Breskuvienė, Šilalės vidurinės mokyklos mokytoja, tardžiusi mokinius, reikalaudama išduoti patarnaujančius Mišioms, 461 t6
Bretkūnas, Jonas, Šv. Rašto vertėjas, 374 t9
Brežnevas, L., I, Sovietų sąjungos kruvinas diktatorius, 202, 416, t8
Brežnevas, Leonidas, TSAT Prezidiumo Pirmininkas,
108, 119, 129, 132, 181, 260, 264, 277, 278, 360, 437 t6
Brežnevas, Leonidas, TSKP Generalinis Sekretorius, Sovietų Sąjungos Prezidentas,
167, 170, 222, 233, 319, 377, 378 t7
Brežnevas, Leonidas, žiaurusis Sovietų sąjungos diktatorius,
253, 282 t9
Brigytė, Genutė, baigusi Josvainių vidurinės mokyklos aštuonias klases, iškviesta į Kėdainių saugumo komitetą tardymui, 619 t7
Brigytė, Genutė, Josvainių vidurinės mokyklos mokinė,
322, 384 t6
Brikauskas, justicijos patarėjas, 34, t10
Brilienė, O., mokytoja, išmesta iš darbo už religiją, 251, 401 t9
Brilienė, Ona, mokyt, iš Vilkaviškio,
126, 136, 151, t8
Brilienė, Ona, Vilkaviškyje mokytoja, už religinę praktiką atleista iš darbo,
474 t7
Brilienė, Ona, Vilkaviškio mokytoja,
66, 77, 127-138, 155. t1
Brilienė, Vilkaviškyje,
176, 353 t3
Brilius, Jurgis, Vilkaviškio gyventojas, 401 - 402 t9
Brilius, Kęstutis, dėl sovietinės valdžios persekiojimo 1980 m. į Kunigų Seminariją nepriimtas,
294 t6
Brilius, Kęstutis, kun.,
274, 371, 468, t8
Brilius, Kęstutis, kun.,
75, t10
Brilius, Kęstutis, kun., baigęs neakivaizdinę Kunigų Seminariją, P. Anilionio vadinamas „apsišaukėliu kunigu", pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
202, 325 t7
Brilius, Kęstutis, kun., Vilkaviškio vyskupija,
199, 201, 354, 386, 470 - 471 t9
Brilius, kun., baigęs slaptąja Kunigų Seminariją, Prisiglaudęs Alytuje,
501 t6
Brilius, Vytautas, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 280 t9
Brilius, Vytautas, kun., Šiaulių šv. Jurgio bažnyčios vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
201, 326, 575 t7
Brilius, Vytautas, kun., Šiaulių šv. Jurgio par. vikaras,
151, 152, 370, t8
Briliūtė, Birutė, 32, 34, 193 t10
Briliūtė, Birutė, Bartininkų bažnytinio choro vadovė,
37, 38, 292, t8
Briliūtė, Birutė, buvusi saugumo areštuota ir tardyta,
402, 470 - 471 t9
Briliūtė, Birutė, muzikos mokytoja Kapsuke, Kybartų bažnyčios vargonininkė, už dalyvavimą Vilkaviškyje Kelmelių namuose jaunimo šventėje, Vilkaviškio milicijos punkte grubiai tardyta,
32, 461, 462, 600 t7
Briliūtė, Birutė, muzikos mokytoja Kapsuke, saugumiečių kratyta, pasirašiusi protestą P. Griškevičiui Stanelytės teismo metu, Kelmėje,
207, 246, 247, 346, 362, 489, 536 t6
Briliūtė, L., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui Stanelytės teismo metu, Kelmėje,
346 t6
Briliūtė, Lina, Bartininkų bažnyčios skalbėja,
37, t8
Brindzienė, Marė, kviestinė kun. A. Gražulio tėvų kratoje, 168 t6
Brizgys, Vincentas, vyskupas, 95, t10
Brizgys, Vincentas, vyskupas,
268 t4
Brogys, D., kun., Vilkaviškio vyskupija, 387 t9
Brogys, Deimantas, kun.,
8, 11, t10
Brogis, Lazdijų milicijos viršila, 107 t10
Brokevičius, Petras, Vilniaus m. profesinės technikos mokyklos Nr. 2 mokinys, mokyklos meistrės J. Kazėnienės tardytas dėl patarnavimo bažnyčioje šv. Mišioms, 249, 250 t7
Bronickis, Vytautas, kun., Vilniaus arkivysk., 221, t8
Brunonas, (Bonifacas), šventasis, 10, t9
Bruožienė, Teresė, kybartietė, 193 t10
Brusokas, Alytaus VAI viršininkas, 64, t10
Brusokas, Rėdąs, Garliavos I-os vid. mokyklos VII kl. mokinys, čekistų tardytas apie saugumo kaltinamą mokytoją J. Bieliauskienę; grasintas ir baugintas,
345 t7
Brusokas, Viktoras, kun.,
10, t10
Brusokas, Viktoras, kun., Kauno arkivysk.,
16, 465, t8
Brusokas, Viktoras, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 280, 383, 464 t9
Brusokas, Viktoras, kun., Krakių ir Pajieslio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
326, 575 t7
Brusokienė, S., teismo sekretorė, 20, t9
Bruzgaitė, Dalytė, Prienų I-os vidurinės mokyklos VIIIc kl. mokinė, 142, 143 t6
Bružaitė, A., pasirašiusi Unesko organizacijai dokumentą dėl vaiko teisių pažeidimo Lietuvoje, 81 t6
Bružaitė, G., kaunietė, saugumo tardyta,
188 t9
Bružaitė, Genutė, pasirašiusi Unesko organizacijai dokumentą dėl vaiko teisių pažeidimo Lietuvoje,
81, 307 t6
Bružaitė, Judita, telšiškė mokinė, čekisto Morkūno ilgai kviesta pokalbiams tikslu įtraukti į saugumo šnipų tinklą,
180 t7
Bružaitė, L., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje,
346 t6
Bružas, G., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 476 t6
Bružas, Skaudvilės vid. mokyklos direktorius,
104 t9
Bružienė, Viduklės komjaunimo sekretorė, Šiluvos maldininkų persekiotoja, 56 t6
Bružikas, Jonas, jėzuitas, 493 t9
Bubas, Jonas, kun., buvęs Antaliepties klebonas, politinis kalinys, 318, t8
Bubė, prancūzas vienuolis jėzuitas, 490 t9
Bubliauskaitė, Rita, telšietė, 50, t9
Bubnaitienė, Kazimiera, 51, t9
Bubnaitienė, Kazimiera, Žaliojoje (Vilkaviškio raj.),
142 t6
Bubnys, A., LTSR Švietimo ministro pavaduotojas, 537 t7
Bubnys, P., kun.,
213 t10
Bubnys, Prosperas, Girkalnio klebonas,
51-57, 67, 75,163, 208, 236, 237. t1
Bubnys, Prosperas, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Bubnys, Prosperas, kun., kentėjęs kalėjime už vaikų katekizaciją,
115, 255, 277, 280, 328, 341 t9
Bubnys, Prosperas, kun., komunistinės valdžios baustas už kunigiškų pareigų atlikimą, dabar Lygumų administratorius,
8, 81 t6
Bubnys, Prosperas, kun., komunistinės valdžios teistas už vaikų katekizavimą; dabar Lygumų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
102, 109, 326, 443, 455, 575 t7
Bubnys, Prosperas, kunigas
309-394 t5
Bubnys, Prosperas, kunigas, Raseiniai,
185, 218, 351 t4
Bucevičius, Žilėnų mokyklos mokytojas, persekiojęs tikinčius mokinius ir vietos kleboną, 597 t6
Bucevičiūtė, Natalija, Viktoro Petkaus žmona, Vilniaus čekistų tardyta, 557, 558 t6
Bučelis, Jonas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją, 293 t6
Bučelis, Jonas, kun., Telšių vyskupija,
124, 180, 187 t10
Bučelis, Jonas, Telšių katedros kunigas,
78, 385 t9
Bučienė, Mažeikių I-os vidurinės mokyklos mokytoja, vertusi nekomjaunuolius mokinius dalyvauti komjaunuolių susirinkime, 75 t6
Bučinskas, J., kunigas, Stulgių klebonas, 178, 193 t4
Bučinskas, Jonas, kun., Lekėčių klebonas,
78 t6
Bučinskas, Jonas, kun., Telšių vyskupijos dekanas,
342, 433 t9
Bučinskas, Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
198, 200 t9
Bučinskas, Juozas, kun., Stulgių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus: P. Griškevičiui, L. Brežnevui ir J. Andropovui,
151, 152, 154, 167, 323, 446 t7
Būčys, Petras, vyskupas, 150 t2
Bučys, Pranas, vyskupas, 492 t9
Bučytė, Santa, Mažeikių I-os vidurinės mokyklos mokinė, bausta mokytojos Grigaliūnienės už bažnyčios lankymą, 75, t6
Bučiūtė, partinės organizacijos sekretorė, 487 t9
Budas, Vytautas, kun., 12, 74, t10
Būdas, Vytautas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200 t9
Būdas, Vytautas, kun., Višakio Rūdos administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
324 t7
Budautienė, Elena, senųjų internato gyventoja, 132 t10
Budbargis, A., Prienų vykdomojo komiteto pirmininkas, 179, 180 t6
Budginas, Pranas, — protestuoja ir reikalauja atšaukti „Valstiečių laikraštyje" paskelbtą melą, 492 t7
Budinienė, M., liudijusi Vilniaus teisme prieš kun. A. Svarinską, 585 t7
Budraitis, St., „Tiesos" korespondentas, parašęs melagingą straipsnį dėl Tverų vid. mokyklos mokinių tėvų nusiskundimo, 497 t7
Budrauskas, Petras, kun., Kuktiškių klebonas, Saldutiškio dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570 t7
Budrevičius, J., kun., Vilniaus arkivyskupija, 382 t9
Budrevičius, Juozas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
221, t8
Budrikis, Adakavo kolūkio partijos sekretorius, 301 t9
Budrikis, B., kun., Telšių vyskupija,
385 t9
Budrikis, Julijonas, Pajūralio klebonas,
408 t4
Budrikis, Julius, kun., Pajūralio, Stemplių, Tenenių klebonas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
198, 323, 333, 445 t7
Budrikis, Julius, kun., Pajūralių-Stemplių-Tenenių klebonas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys,
429, 508 t6
Budrys, Tverų vid. mokyklos mokinys, mokytojų ir direktorės tardytas dėl rekolekcijų metu bažnyčios lankymo, 246 t7
Budriūnas, P., Anykščių parap. vikaras, 155 t3
Budriūnas, Petras, Anykščiuose,
143-146 t2
Budriūnas, Petras, kun., Krekenavos par. klebonas, Panevėžio vyskupija,
19, 247, 253, t8
Budriūnas, Petras, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 135, 195 t9
Budriūnas, Petras, kun., Panevėžio vyskupija,
184, 244 t10
Budriūnas, Petras, kun., Papilio ir Kvetkų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 334, 572 t7
Budrius, A., klierikas, 437 t9
Budrius, A., kun., Telšių vyskupija,
187 t10
Budrius, Alionidas, kun.,
287 t10
Būdvytienė, Šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytoja, prieš 1981 m. Kalėdų šventes terorizavusi tikinčius mokinius, 182 t7
Būdvytytė, Kleopą, kaunietė, kun. A. Svarinsko teismo metu Vilniuje nubausta pinigine bauda, 510 t7
Budzinskis, Juozas, ukrainietis kunigas, 277 Būga, Jonas, kun., Barzdų administratorius, 116 t6
Budžiūnas, Petras, kun., Papilio-Kvetkų klebonas, Panevėžio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508, 584 t6
Būga, Jonas, kun., 74, t10
Būga, Jonas, kun., Barzdų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
324 t7
Būga, Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
198, 200, 387 t9
Bugelis, Jonas, kun., Telšių vyskupija, 342 t9
Bugelskis, Druskininkų ir kitų vietų apiplėšėjas, 83 Bukaveckaitė, J., pasirašiusi skundą respublikiniam prokurorui, 363 t6
Bugenis, Mykolas, kun., Dusetų par. altarista, politinis kalinys, 318, t8
Buitkuvienė, Elena, konduktorė, 186, t8
Buivydas, Gardamo apylinkės pirmininkas, 161, t8
Buivydas, H. A., Plungės rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, tikrinęs Tverų vid. m-los mokinių tėvų skundą dėl tikinčiųjų mokinių mušimo,
246, 247, 248, 499, 500 t7
Buivydas, Henrikas, vyk. k-to pirmininko pavaduotojas,
194, t8
Bukauskaitė, Šilutėje, 201 t3
Bukauskas, Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 359, t8
Bukauskas, Juozapas, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Bukauskas, S., marijampolietis, pasirašęs skundą prieš tikinčiuosius,
466 t9
Bukauskas, , Juozapas,  kun., Pavandenės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
323, 446 t7
Bukauskienė, administracinės komisijos narė, 140, t8
Bukaveckaitė, Joana, kaunietė, 63, 159, t8
Bukaveckaitė, Joana, Vilniaus „Dainavos" restorano konditorė, prieš jos valią versta dirbti ir sekmadieniais,
421, 600 t7
Bukovskis, 287 t4
Bulach, Eduardas, atsisakęs sovietinės pilietybės, persekiojamas, patalpintas psichiatrinėn ligoninė, nuteistas, 62, 63, 343, 344 t7
Bulachas, Eduardas, baltarusis, sekminininkas, 372, 444 t6
Bulachienė, Svetlana Aleksėjevna, Eduardo Bulacho žmona, 344 t7
Bulaitienė, vyskupo Jono-Vytauto Bulaičio motina, išauginusi didelę lietuvišką ir katalikišką šeimą, 98, t7
Bulaitis, Jonas-Vytautas, arkivyskupas, popiežiaus Jono-Pauliaus II paskirtas į aukštas Vatikano politinės tarnybos pareigas, 96, 98, t7
Bulevičius, G., kun. iš A. Panemunės, 231 t10
Buliauskaitė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam Prokurorui, 518 t7
Buliauskas, Jonas, Krinčino altaristas, 13 t2
Buliauskas, Jonas, kun., Krinčino altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus: Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui,
301, 328, 572 t7
Buliauskas, Jonas, kun., Krinčino altarsitas,
584 t6
Buliauskas, Jonas, kun., Lėno par. altarista, politinis kalinys,
19, 318, t8
Buliauskas, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 135, 195 t9
Buliauskas, kunigas, nukentėjęs,
201. t1
Bulika, Bronislovas, kun., Jiezno klebonas, labai pavyzdingo Plungės klebono kun. A. Mileriaus laidotuvėse — pamoksle prasikišo komunistinės valdžios politikos gynimo tendencija, bet pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 59, 60, 567, 570 t7
Bulika, Bronius, kun., iš Saldutiškio,
135, 420, 474, t8
Bulika, Bronius, kun., Jiezno bažnyčios klebonas, Kaišiadorių vyskupijos Kunigų Tarybos narys,
409, 509 t6
Bulikas, Bronius, kun., Olandų katekizmo vertėjas, 6, t9
Bulota, Alfonsas, kun., Kauno-Petrašiūnų bažnyčios vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus: L. Brežnevui, LTSR Aukščiausiajam Prokurorui ir J. Andropovui, 327, 518, 575 t7
Bulotas, Alfonsas, kun., iš Vadžgirio, 180 t10
Bulotas, Alfonsas, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 280, 384 t9
Bulotas, Alfonsas, kun., Vadžgirio par. klebonas,
16, 186, 187, 249, t8
Bulotas, Antanas, kun., Kauno-Petrašiūnų bažnyčios vikaras,
177, 486 t6
Bulzgys, agitacijos skyriaus vedėjas, 210 t10
Bumbliauskaitė, R., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Bumbliauskaitė, Rita, Pabaltijo karinės apygardos prokuroro tardyta ir gąsdinta, kun. J. Kaunecko kratos metu Telšiuose saugumietės ilgai tardyta ir išrengta,
279, 403 t7
Bumbliauskaitė, Rita, Telšių mokyklos tikinti mokinė
486 t5
Bumbliauskas, Viešvėnų apylinkės darbuotojas, įteikęs Telšių rajono Administracinei komisijai pareiškimą, liudijantį kun. J. Kaunecko „nusikaltimą", 404 t7
Bumbliauskienė, Marijona, mirusi Laukuvos parapijietė, 422 t7
Bumbliauskienė, Viešvėnų apylinkės darbuotoja, įteikusi Telšių rajono Administracinei komisijai pareiškimą, liudijantį kun. J. Kaunecko „nusikaltimą",
404 t7
Bumbulis, A., Gargždų vargoninkas, 66, 257, 258 t10
Bumbulis, Alfonsas Nemakščiuose, pasiuntęs protesto pareiškimą dėl grubaus saugumiečių elgesio,
319, 320 t6
Bumbulis, Alfonsas,
75, 80, t8
Bumbulis, Alfonsas, Gargždų vargonininkas, parašų rinkėjas, saugumo tardytas,
83, 89, 260 - 261, 356, 393 t9
Bumeikis, Bronius, kun., dekanas, Kretingos klebonas, Telšių vyskupija, 103, 164, 168, 217, 343, 413, 433, 457 t9
Bunevičius, Romas, Birštono vid. mokyklos IVa kl. mokinys, mokytojos Kudžmaitės nuvestas pas direktorę išbarti už patarnavimą Mišioms, 254 t7
Bunkus, Antanas, kun., Endriejavo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445 t7
Bunkus, Antanas, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Buožienė, Gargždų I-os vid. mokyklos mokytoja, primygtinai kalbėjusi mokiniams, kad visi turį būti pionieriais, — jei ne — „jai būsią blogai", 495 t7
Buožius, M. kunigas 203, 300, 463, 471 t5
Buožius, Mykolas, kun., Jurbarko klebonas, Kauno arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys,
243, 502, 508 t6
Buožius, Mykolas, kun., Jurbarko klebonas, Raseinių dekanato vicedekanas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
326, 575 t7
Buožius, Mykolas, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Buožius, Mykolas, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 280 t9
Burauskaitė, Birutė, 284 t10
Burauskaitė, Birutė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Sveikatos Apsaugos Ministrui dėl P. Cidziko žiauraus prievartavimo,
438 t6
Burauskaitė,  , Birutė,   pasirašiusi  protesto   pareiškimą  LTSR Prokurorui,
447 t7
Burba, K. ,kun., Gudelių bažnyčia, 473, t8
Burba, Kazimieras, kun.,
8, 12, 74, t10
Burba, Kazimieras, kun., Gudelių ir Riečių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
324 t7
Burba, Rimas, sovietinės armijos kareivis, Afganistane patekęs į nelaisvę ir internuotas Šveicarijoje,
442 t7
Burba, Viktoras, sovietinės armijos kareivio, Rimo Burbos, kariavusio Afganistane, tėvas, esąs Druskininkuose,
492 t7
Burba, Zigmantas, sunkvežimio vairuotojas, atsisakęs išvežti nugriautos Panų kalno koplyčios medžiagą,
278 t7
Burbaitė, Danutė, 124 t9
Burbaitė, Danutė,
277 t4
Burbulienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Burdo, Maiklas, Kestono kolegijos vedėjas Londone, 266 t10
Burigina, Kapsuko IV-os vidurinės mokyklos mokytoja, tikinčiųjų mokinių persekiotoja, 147 t6
Burkus, Jonas, kun., 327, t8
Burkutė, Stasė, kapsukietė, čekisto tardyta — ieškota žinių apie vienuolynus ir „LKB Kroniką", 147, 148 t7
Burneikis, Bronislovas, kun., Klaipėdos klebonas, Telšių vyskupija, 125, 186, 206 t10
Burneikis, Bronislovas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Burneikis, Bronius, kun., buvęs Klaipėdos bažnyčios vikaras, komunistų areštuotas ir kalintas, dabar Kretingos klebonas,
131, 133 t6
Burneikis, Bronius, kun., Kretingos klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus P. Anilioniui ir L. Brežnevui,
278, 323 t7
Burneikis, J., teismo pranešėjas,
272, 273 t10
Burneikis, Klaipėdos vikaras,
86. t1
Burokas, teisėjas, Druskininkuose, 141 t6
Burokevičienė, LTSR Aukščiausio teismo teisėja, 284, 333 t6
Burokienė, S., Vilniaus rajono Liaudies teismo sekretorė, teisiant J. Sadūną, 588, 592 t7
Bušauskaitė, Julija, Slabadai, Arminų tarybinė mokykla, 129, 158 t4
Bušauskas, Jonas, Slabadai, 131 t4
Bušauskienė, O., Slabadų bažnytinio komiteto narė 211 t5
Bušauskienė, Slabadai,
130 t4
Buškevičius, Boleslovas, Pabaisko gyventojas, 439, t8
Butavičius, C, Kaune, 340 t3
Butėnaitė, A., religinė aktyvistė, kalinė, 466, t8
Butėnas, Julius, 135, t8
Butėnienė, E., Vadžgirio vidurinės mokyklos direktorė, persekiojusi mokinius už pagarbos pareiškimą mirusiam asmeniui, 461, 462 t6
Butienė, Fatima, „Akiratyje" skleidė prasimanytus šmeižtus, 419 t6
Butilkinas, Kauno m. komunistų partijos komiteto antrasis sekretorius, 555 t6
Butkevičius, B., Vilkaviškio rajono vykd. k-to pirmininko pavaduotojas, 291 t9
Butkevičius, Gargždų administracinės komisijos narys,
39, t9
Butkevičius, gydytojas,
158, t8
Butkevičius, kaunietis,
138, 157, t8
Butkevičius, kaunietis, saugumiečių sekamas,
169 t6
Butkevičius, Povilas,
326 t9
Butkevičius, Povilas, Kaunas,
223 t4
Butkevičius, Visvainis, autorius knygos apie pal. M. Giedraitį,
288, t8
Butkevičiūtė, Ramunė, gydytoja, saugumo tardyta, 260 t9
Butkevičiūtė, Ramunė, Kauno Medicinos Instituto V-to kurso studentė, tardyta ir diskriminuota dėl religinių įsitikinimų,
128 t6
Butkevičiūtė, Ramunė, studentė, „neišlaikė" komunizmo kurso egzaminų ir negavo diplomo, nes buvo giliai tikinti,
120 t7
Butkienė, gydytoja Tauragėje, paskelbė, kad Vykdomasis komitetas griežtai uždraudęs gydytojams dalyvauti tikinčio gydytojo M. Laužecko laidotuvėse, 176 t7
Butkienė, Giedrė, psichologijos docentė,
274 t10
Butkienė, S.,
154, t8
Butkys, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 19, t8
Butkys, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 135, 195 t9
Butkys, Jonas, kun., Ramygalos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 572 t7
Butkus, Alvydas, plėšikas, teistas Mažeikiuose, 368, 369 t7
Butkus, Izidorius, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Butkus, Izidorius, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 280 t9
Butkus, Izidorius, kun., Kelmės ir Šaltinių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
326, 575 t7
Butkus, Juozapas, kun., Gulago kalinys (1949-1956),
103 t9
Butkus, Juozapas, kun., Papilės altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
323 t7
Butkus, Juozapas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Butkus, Kazimieras, kun.,
327, t8
Butkus, Mykolas, Kiauklių gyventojas,
97, t9
Butkus, milicijos pareigūnas,
145, t8
Butkus, V., kunigas, Kauno Kunigų seminarijos rektorius,
12, 76, 79-82, 164, 353, 355 t4
Butkus, Viktoras (Izidorius), Kauno arkivyskupijos kancleris, šv.Antano parapijos klebonas
17, 98-99, 337 t5
Butkus, Viktoras, Kauno kun. sem. rektorius,
59, 266, 289 t10
Butkus, Viktoras, kun. dr., Kauno Kunigų Seminarijos rektorius, komunistinei valdžiai pataikautojas,
200, 220, 230 t6
Butkus, Viktoras, kun., dr., Kunigų seminarijos rektorius,
296, 345, 346, 378, t8
Butkus, Viktoras, kun., dr., tarpdiacezinės Kunigų Seminarijos rektorius Kaune, komunistinei valdžiai klusnus pataikautojas,
226, 480, 487 t7
Butkus, Viktoras, seminarijos rektorius,
121. t1
Butkus, vyr. leitenantas, Viduklės milicijos įgaliotinis,
150, 218 t7
Butkus, Vytautas, kun. dr., Kauno kunigų seminarijos rektorius,
34, 393, 432 t9
Butkus, Z., Raseinių vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas,
54, 121, 269, 534 t6
Butkutė, Sedos vidurinės mokyklos direktorė su vietos komunistų pareigūnais svarstė mokinio nubaudimo priemones už bažnyčios lankymą, 274 t6
Butkutė, Skirsnemunės vidurinės mokyklos mokinė, terorizuojama mokytojos Irenos Domeikienės,
148 t6
Butkuvienė, Genovaitė, Raseinių gyventoja, 89, t8
Butkuvienė, Malvina, Kiauklių gyventoja,
97, t9
Butnerienė, Telšių rajono prokuroro padėjėja, palaikiusi Administracinės komisijos kaltinimus kun. J. Kauneckui, 404 t7
Butuorienė, N., prokuroras Telšių Liaudies teisme, kaltinusi Žarėnų vid. mokyklos tikinčią mokytoją S. Juozumaitę, 208, 209 t7
Butvilą, Vladas, prelatas, Rokiškio par. klebonas, buvęs politinis kalinys, 316, t8
Butvilienė, B., Alytaus m. Liaudies deputatų tarybos vyk. k-to pirmininkė, 141, 366, t8
Butvinienė, B., Alytaus administracinės komisijos pirmininkė, 149 t9
Butvytis, Stanislovas, kun., Gulago kalinys, 103 t9
Buzaitė, Anelė, Povilo Buzo sesuo, Prienuose tardyta saugumiečio Daugalo, 303 t6
Buzaitė, G., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje,
346, 489 t6
Buzaitė, Janina, Marijampolė-Kapsukas
41 t5
Buzaitė, S.,
26, t10
Buzas, Algirdas, Prienų II-os vid. mokyklos Vc kl. mokinys, direktoriaus Mickos tardytas, 501 t7
Buzas, Kazimieras, Povilo Buzo brolis, Prienuose tardytas saugumiečio Daugalo,
303 t6
Buzas, Kazimieras, Prienų raj. Bačkininkų k. gyventojas, saugumo ir milicijos kratytas. Nepasidavė ateistų spaudimui uždrausti sūnui lankyti bažnyčią,
61, 501 t7
Buzas, Povilas, 1980 m. nuteistas 1,5 metų bendro režimo kalėjimo bausme už „LKB Kronikos" dauginimą ir platinimą,
111 t7
Buzas, Povilas, komunistinės valdžios nuteistas už LKB Kronikos dauginimą ir platinimą,
9, 160, 163, 195, 209, 210, 211, 225, 242, 246, 247, 248, 256, 260, 261, 263, 278, 303, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 335, 341, 386, 402, 488, 589 t6
Buzas, Pranas, Povilo Buzo brolis, KGB pareigūnų tardytas, Prienuose,
303 t6
Buzas, Raimondas, Povilo Buzo sūnus, tardytas saugumiečio Daugalo, Prienuose,
302 t6
Buzienė, Ona, Povilo Buzo žmona, Prienuose tardyta saugumiečio Daugalo, 302, 303, 329 t6
Buzienė, Regina, Prienų vidaus saugumo komitete čekisto Liutkevičiaus tardyta, protestavusi Prienų II-os vid. mokyklos direktoriui dėl sūnaus tardymo,
469, 501 t7
Buzinskas, tardytojas, 331 t9
Bužaitė, Janina, Marijampolė (Kapsukas), 169 t4
Bužinskienė, A., Prienų rajono persistengusi komunistinės valdžios pareigūnė, 180 t6
Bužinskienė, Panemunės rajono vyk. k-to pirmininko pavaduotoja,
440, t8
Bužinskienė, Panemunės rajono vykdomojo k-to pirmininko pavaduotoja,
152 t9

C
Caparas, A., Šiaulių rajono vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 248, t8
Caparas, Šiaulių rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, pažadėjęs leisti ligonius senelius Aukštelkės internate aplankyti kunigui, bet pažado neištesėjęs,
309 t7
Caparas, Šiaulių rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas,
380 t6
Carkov, J., Liepojos vyskupas, 289 t10
Carter, Jimmy, JAV prezidentas, 348, 352 t6
Casaroli, kardinolas, Vatikano užsienio reikalų tvarkytojas, 133 t7
Cegelskis, , Boleslovas,  kun.,  Skardupių   klebonas,  pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Cekini, italas jėzuitas, 490 t9
Celsas, Romos filosofas, krikščionių priešas, 172 t9
Cemnolonskis, Vilniaus teisme liudijęs prieš kun. A. Svarinską, 585 t7
Chalko, teismo pirmininkas, Astrave (Baltarusijoje), teises A. Ramanauskaitę, 30, 33, 47, t6
Chanko, Antonij, kun., Šemetovščiznos (Baltarusijoje) klebonas, nubaustas už eitas kunigo pareigas, 325 t6
Chanko, Antonij, Vosiliškiu klebonas
292, 529 t5
Charčevas, Konstantinas, Maskvos Religinių reikalų tarybos įgaliotinis, 334, 335, 369, t8
Charčevas, RRT pirmininkas Maskvoje,
120, 121, 176, 242 t10
Charčevas, Tarybų Sąjungos religijos reikalų vyriausias tvarkytojas,
169, 373, 379, 391, 438, 456 t9
Charukevič, Janas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 221, t8
Charukevičius, Jonas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 274 t9
Chatkevičius, Jonas, Bagaslaviškėse, 37 t3
Chmieliauskaitė, 277 t10
Chmieliauskas, A., dailininkas, 81 t4
Chodygo, Stanislovas, kunigas, Gervėčių klebonas 528 t5
Chodyka, Stanislovas, kun., Gervėčių par. klebonas, miręs 1978 m. vasarą. Parapija likusi be kunigo, mokančio lietuviškai, 377 t7
Chruščiovas, N., kruvinasis Sovietų sąjungos diktatorius, 281, 456, 464 t9
Chruščiovas, N., TSRS MT Pirmininkas,
131, 133, 231, 429 t6
Chruščiovas, Nikita, Sovietinės Rusijos ir pavergtųjų kraštų diktatūrinis valdytojas. Jo įsakymu ištremti vyskupai: Vincentas Sladkevičius ir Julijonas Steponavičius atimta Klaipėdos naujai pastatyta bažnyčia, pastatyta Berlyno gėdos siena,
100, 169 t7
Chruščiovas, sovietų sąjungos kompartijos sekretorius,
125, 166, 201, 203, t8
Chščenavičienė, Danutė, su vyru ir vaikais vyko Šiluvon aplankyti artimųjų kapų. Kelyje buvo sulaikyta, milicijoje tardyta ir nubausta, 52, 53, 120 t7
Chščenavičius, Albinas, Pagirių miestelio gyventojas, su šeima vyko Šiluvoje aplankyti artimųjų kapus, milicijos sulaikytas, tardytas ir nubaustas, 52, 53, 120 t7
Chščenavičius, Gintaras, X-os kl. mokinys, su tėvais vyko Šiluvoje aplankyti  artimųjų  kapų;   netoli  Šiluvos buvo milicijos sulaikytas ir tardytas,
52, t7
Chščenavičiūtė, Odeta, su tėvais vyko aplankyti Šiluvoje artimųjų kapų. Kelyje milicijos sulaikyta, čekistės tardyta ir išjuokta, 52, t7
Chustijev, , pulkininkas, grasinęs Robertą  Grigą,  atsisakiusį tarybinėje armijoje duoti priesaiką, perduoti KGB teismui, 280, 282 t7
Cibauskaitė, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavusi Vilkavišky, Kelmelių namuose, jaunimo šventėje, milicijos punkte grubiai tardyta, 32, t7
Cibauskaitė, Giedrė, kaunietė,
169, t8
Cibirauskaitė, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavusi Vilkavišky, Kelmelių namuose, jaunimo šventėje, milicijos punkte grubiai tardyta, 32, t7
Cibulskas, J., kviestinis Tuomėnės, Mačenskaitės, Briliūtės kratoje, uolus partiečių tarnas, 207, 208 t6
Cicėnaitė, Nijolė, kaunietė, kratyta saugumiečio Jucio su milicininkų talka, 307 t6
Cicėnas, J., žurnalistas, 266 t9
Cicėnienė, Zina, Vilniaus Dainavos" restorano konditorinio cecho vedėja, vertusi tarnautoją J. Bukaveckaitę dirbti ir sekmadieniais, 421 t7
Cidzikas, Petras, dėl religinių įsitikinimų ateistų nemalonėn patekęs  vilnietis,  pasirašęs  protesto  pareiškimus  LTSR prokurorams, 247, 249, 447, 518 t7
Cidzikas, Petras, Gulago kalinys, pogrindžio kovotojas,
356, 391, 393, 462 t9
Cidzikas, Petras, politinis kalinys,
32, 34, 35, 135, 220, 221, 273, 276 t10
Cidzikas, Petras, vilnietis,
158, t8
Cidzikas, Petras, Vilniuje prie Aukščiausio teismo salės suimtas, kankintas psichiatrinėje ligoninėje,
363, 388, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 521 t6
Ciesiūnas, Stasys, Vilniaus 24-os vid. mokyklos direktorius, išbaręs VIII kl. mokinę Bėlevičiūtę už dalyvavimą Molėtų raj. Mindūnų k. išvykoje, 29, 30, t7
Cimanovskaja, Konstancija, organizavusi Rygoje maldininkų grupę į Šiluvą, 104, t8
Cinelienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Cirkova, Telšių ligoninės skyriaus vedėja, grasinusi med. seseriai Mickevičienei už religinius įsitikinimus, 75, t6
Ciuckis, Povilas, kun., Rokiškio klebonas ir dekanas, Vykd. k-to pirm. pavaduotojo Firo įspėtas neleisti vaikams giedoti bažnyčioje; pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 230, 328, 572 t7
Civilis, jaunas kareivėlis, liudininkas 132 t5
Cukuras, V., kunigas, 58 t4
Cukuras, Valdemaras, kun. dr., Providence, R.I. klebonas; jo bagaže Maskvoje muitinėje rasti keli TTGKK dokumentai; buvo įtrauktas liudininku kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje,
514, 515, 581, 583, 585 t7
Cukuras, Viktoras-Vilius, kun., Kirdeikių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
570 t7
Cukuras, Vilius, kun., Giedraičių par. klebonas,
392, 422, t8

Č
Čaikauskaitė, LTSR Aukščiausiojo teismo sekretorė, teisiant kun. A. Svarinską Vilniuje, 511, 582 t7
Čaikovskis, Arnoldas, korespondentas, 92, 108, 109 t10
Čainskis, Lietuvos atstovas Londone, 497 t9
Čalkūnas, Modestas, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80, t6
Čapskis, grafas, 242 t9
Čatrauskas, St., teisminių bylų kolegijos narys, 272 t10
Čeberiokas, Juozapas, kun., Širvintų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570 t7
Čebrickas, J., kun., Kaišiadorių vyskupija, 76, t10
Čebrikovas, TSK GB pirmininkas, 351 - 352 t9
Čebrikovas, TSRS KGB generalinis viršininkas,
20, t10
Čecelskas, Boleslovas, kun., 74, t10
Čečurov, 0 skyriaus I poskyrio viršininkas, 488 t9
Čegelskas, Boleslovas, kun., Skardupių klebonas, 51, 297, t8
Čegelskas, Boleslovas, kun., Skardupių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą sovietinės valdžios pareigūnams,
116 t6
Čegelskas, Boleslovas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
198, 200, 387 t9
Čeiverikovas, genetikos mokslų specialistas, 172, t8
Čekanavičius, Padubysio gyventojas, 381, t8
Čekelis, Rimas, Vilniuje, 137, 138 t3
Čekenis, tardytojas, čekistas, kratos vykdytojas P. Buzo bute, Prienuose, 163 t6
Čelinskas, Rolandas, Ašmintos mokyklos VII kl. mokinys, VK pirmininko A. Veselio grubiai tardytas, 303 t7
Čelnokov, papulkininkis, specialiosios dalies I skyriaus viršininkas, 501 t9
Čema, A., kun., Kaišiadorių vyskupija, 76, t10
Čepas, Domininkas, klaipėdietis, 393 t9
Čepėnas, Juozapas, kun., Eržvilko administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326 t7
Čepėnas, Juozapas, tarybinės valdžios pašalintas iš Kauno Kunigų Seminarijos,
577 t6
Čepėnas, Juozas, kun., buvęs Pasvalio altarista, Kauno arkivyskupija, politinis kalinys,
16, 319, t8
Čepėnas, Juozas, kun., Eržvilko administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą sovietinės valdžios pareigūnams,
116 t6
Čepėnas, Juozas, kun., Gruzdžių klebonas, Kauno arkivyskupija,
277, 280, 299 t9
Čėplėnienė, A., Vilniaus m. LDT vykd. k-to pinriininko pavaduotoja, 235, 291 t10
Čeplinskaitė, D., Prienų I-os vid. mokyklos X-os kl. mokinė, mokyklos vadovybės tardyta ir bauginta, 303 t7
Čeplinskienė, Regina, Tverų vid. mokyklos mokytoja, verčianti tikinčius mokinius sekmadieniais mokykloje atlikti antireliginę programą, 240, 242, 243, 498, 499 t7
Čeponis, Aldas Antanas, kun., iš Dūkšto, 181 t10
Čeponis, Aldas Antanas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
270, 273, 383 t9
Čeponis, Aldas, kun., Vilniaus arkivysk.,
98, 102, 221, 401, t8
Čeponis, Medardas, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje,
80, t6
Čeponis, Medardas, kun., Šv. Mikalojaus parap. vikaras,
181, 208, 209, 291 t10
Čeponis, Medardas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
221, t8
Čeponis, Medardas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
270, 273 t9
Čeponis, Šaukėnų vidurinės mokyklos mokinys, tardyta mokyklos direktoriaus,
459 t6
Čepulionis, J., prokuratūros darbuotojas, 153, t8
Čepulytė, Kurtuvėnų aštuonmentės mokyklos direktorė, tardžiusi tikinčius mokinius, 89 t6
Čerepanovas, Uudininkas A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme, 288 t6
Čereškevičius, Švenčionių švietimo skyriaus vedėjas, melagingai pateisinęs Švenčionių vid. mokyklos pedagogių elgesį V. Misiūnienės laidotuvėse, 182 t7
Černas, Antanas, kun., Vievio klebonas, 214 - 215 t9
Černenka, K., TSKP CK sekretorius, 15, 138, 312, 356, t8
Černenka, Konstantinas, Tarybų Sąjungos komunistų partijos Centro komiteto sekretorius ir Rusijos imperijos prezidentas,
579 t7
Černenka, kruvinasis Sovietų sąjungos diktatorius,
282 t9
Černevičiūtė, Aldutė, Prienų II-os vidurinės mokyklos VIII kL mokinė, mokytojos Stankevičienės įspėta nelankyti bažnyčios, 143, 385 t6
Černiauskaitė, J., liudijusi Vilniaus teisme prieš kun. A. Svarinską, 585 t7
Černiauskas, E., Šiaulių Butų ūkio valdybos viršininkas, 519, 520 t6
Černiauskas, Mergalaukio mokyklos mokytojas, aktyvus tikinčiųjų mokinių persekiotojas,
424 t7
Černiauskas, Ričardas, kun., šv. Mikalojaus bažnyčios vikaras ir Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys,
508, 544, 546, 547, 549, 550 t6
Černiauskas, Ričardas, kun., šv. Mikalojaus bažnyčios vikaras, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys,
167, 205, 310, 362, 484, 535 t7
Černiauskas, Ričardas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
99, 221, t8
Černiauskas, V., kunigas
48 t5
Černiauskas, VI., Mielagėnų bažnyčios administratorius,
287-289 t3
Černiauskas, Vladas, kun., iš Marcinkonių,
181 t10
Černiauskas, Vladas, kun., Vilniaus arkivysk.,
98, 401, t8
Černiauskas, Vladas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
270, 273, 383 t9
Černiauskas, Vladas, Mielagėnų bažnyčios administratorius,
317-322 t2
Černikienė, V., Uudininkė V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 575 t6
Čerputė, Aida, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos VIc kl. tikinti mokinė, aršios ateistės mokytojos M. Dilienės necenzūriškais žodžiais išjuokta, 373 t7
Čerška, liudininkas G. J. Stanelytės teisme, Kelmėje, 344 t6
Červokas, Zigmantas, kun., Gegužinės bažnyčios klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570 t7
Čėsna, Antanas, vidukliškis, komunistinės valdžios pareigūnų nubaustas už dalyvavimą Vėlinių d. procesijoje į kapines, 149 t7
Čėsna, Nikodemas, kan., Kauno Prisikėlimo bažnyčios klebonas ir dekanas, išvarinėjęs iš bažnyčios parašų rinkėjus dėl kun. A. Svarinsko išlaisvinimo ir kitiems tikslams,
519 t7
Čėsna, Nikodemas, kan., Kauno Prisikėlimo bažnyčios klebonas, Kauno dekanas, pasirašęs valdžios raštą prieš popiežių Pijų XII,
230 t6
Čėsna, V., Skriaudžių klebonas,
328-329 t2
Čėsna, Vilkaviškio saugumietis,
185 t9
Čėsna, Vincas Skriaudžių klebonas,
157 t4
Čėsna, Vincas, kun., iš Skriaudžių,
8, 12, 74, 231 t10
Čėsna, Vincas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
198, 200, 387 t9
Čėsna, , Vincas, kun.,  Skriaudžių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
325 t7
Česnauskaitė, Marytė, Mažeikių I-os vidurinės mokyklos IX kL mokinė, 75, t6
Česnauskienė, Irena, iškviesta į Klaipėdos prokuratūrą apklausinėjimui, 536, 553, 554 t6
Česnavičius, A., LTSR MT pirmininko pavaduotojas, 171, 254, 521, 594 t6
Česnavičius, čekistas,
186, 274, t8
Česnavičius, Julius, čekistas, Vilniuje tardęs Valerijų Smolkiną,
344 t7
Česnavičius, Ministrų tarybos pirmininko pavaduotojas,
143 - 144, 392 t9
Česnavičius, saugumo papulkininkis,
26, 186, 188 t9
Česnienė, kybartietė, 38, t8
Česnulevičiūtė, Daiva, komjaunuolė, 467 t9
Česnulevičiūtė, Ona, kaunietė,
329 t9
Česokaitė, Bronė, Sibiro tremtinė, 266 t10
Četrauskienė, Janina, Zibalų apylinkės karinės įkaitos vedėja, 2393 t9
Čiapas, G., Alytaus administracinės komisijos pirmininko pavaduotojas, 150 t9
Čiapas, Vilius, kviestinis Povilo Pečeliūno buto kratoje, Vilniuje,
101 t6
Čilinskas, S. Šiauliuose, 23, 25 t3
Činskytė, Stasė, kunigui J. Kauneckui maisto gamintoja, sulaikyta per visą kun. Kaunecko kratos metą, 402, 403, 468 t7
Činskytė, Stasė, telšietė,
268-69, t8
Činskytės, pareiškimas dėl klieriko R. Jakučio moralinio nuosmukio 96-97 t5
Čiobatiuk, tremtinys iš Kauno, mirė kalėjime, 397 t6
Čiplys, Kazimieras, kun., Čedasų par. klebonas, politinis kalinys, miręs 1949 m. Rusijos kalėjime, Panevėžio vyskupija, 324, t8
Čistiakovas, Igoris, pavogęs iš Kauno arkikatedros Pažaislio stebuklingą „Pažaislio Marijos" paveikslą, 314 t6
Čiškauskas, Feliksas, 1980 m. sovietinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją, 293 t6
Čiškauskas, Feliksas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 135, 195 t9
Čiškauskas, Feliksas, kun., Panevėžio vyskupija,
184, 244 t10
Čiučkis, Paulius, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195 t9
Čiučkis, Povilas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Čiučkis, Povilas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Čiuipala, Pranas, Prienų VRS darbuotojas — saugumietis, dalyvavęs kun. A. Gražulio kratoje, 167 t6
Čiukovskaja, Lidija, kovotoja dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100 t6
Čiumak, milicijos majoras, 83, t8
Čiupala, Stasys, kun., Molėtų vikaras, pasirašę protesto pareiškimą J. Andropovui, 201, 571 t7
Čiuras, A. kunigas, Ignalina 50 t5
Čiurlionis, M. K., žymusis mūsų dailininkas, 327 - 328, 330 t9
Čivilis, P., kun., Kaišiadorių vyskupija, 77, t10
Čižauskas, Pijus, kun. dr., Jonavos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327 t7
Čižikas, Petras, vilnietis, 45, t8
Čucas, papulk., saugumietis, tardęs M. Jurevičių, Šiauliuose, 166 t6

D
Dabašinskienė, Miroslavo mokyklos direktorė, 24, t10
Dabryla, kunigas, nužudytas Lankeliškiuose, 169 t3
Dabrovolskis, Juozapas, kun., Inturkės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570 t7
Dabulskis, Juozas, Adakavo gyventojas, 126 t9
Dabulskis, Varnių vidurinės mokyklos direktorius su vietos vykdomojo  komiteto  pirmininku  Skupovu prievartavo vargonininką J. Laugalį,
149 t6
Dagienė, Vilniaus miesto Pramprekybos „Naujininkų" parduotuvės direktorė, tardžiusi tos parduotuvės vyr. pardavėją dėl jos religinių įsitikinimų, 29, t7
Dagilienė, Albina, kviestinė, dalyvavusi J. Bieliauskienės kratoje, Garliavoje, 344 t7
Dagilis, Algirdas, kviestinis, dalyvavęs J. Bieliauskienės kratoje, Garliavoje, 344 t7
Dailidavičienė, Ona, kybartietė, 193 t10
Dainauskaitė, Kelmės rajono Administracinės komisijos sekretorė, 151 t7
Dainis, latvis inžinierius — Sibiro tremtinys, 590 t6
Daknevičius, Kęstutis, kun., 10, t10
Daknevičius, Kęstutis, kun., Kauno arkivyskupija,
49, 277, 280, 384 t9
Daknevičius, Kęstutis, kun., Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios vikaras, parašęs nusiskundimo pareiškimą P. Griškevičiui ir pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
220, 222, 307, 326, 510, 511, 518, 576 t7
Daknevičius, Kęstutis, kun., Kėdainių šv. Jurgio parapijos vikaras, Kauno arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys,
81, 177, 183, 314, 386, 446, 508 t6
Daknevičius, Kęstutis, kun., Polekėlės klebonas, Kauno arkivysk.,
16, 170, t8
Dakninienė, B., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Daknys, Šiaulių autoinspekcijos viršininkas, 104 t10
Daktaraitytė, LTSR Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Centro tarybos narė, 86, t6
Dalbokaitė, Neringa, Panevėžio medicinos mokyklos mokinė, 51, t10
Damanskienė, Žarėnų vidurinės mokyklos kompartijos sekretorė, 460 t6
Dambrauskaitė, D., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346, 489 t6
Dambrauskaitė, Dalia, studentė, „neišlaikė" komunizmo kurso egzamino ir negavo diplomo, nes buvo giliai tikinti,
120 t7
Dambrauskaitė, Zosė, Tverų vid. mokyklos mokinė, Plungės rajono pirmininko pavaduotojo Buivydo tardyta,
499 t7
Dambrauskas, Jakštas Adomas, prel. žymus tautinio atgimimo veikėjas, rašytojas 57, 59, 105, 287 t10
Dambrauskas, Kazimieras, kun., Kauno arkivyskupija,
280 t9
Dambrauskas, Kazimieras, kun., Šiaulių šv. Jurgio bažnyčios administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
575 t7
Dambrauskas, L., kun., Telšių vyskupija,
186 t10
Dambrauskas, L., kun., Žemaičių Kalvarijos klebonas,
219 t9
Dambrauskas, Liudas, kun., Pievėnų ir Rubikų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
323, 446 t7
Dambrauskas, Liudas, pensininkas, Gulago kalinys,
185, 187, 382, t8
Dambrauskas, Liudas, politinis kalinys,
277 t10
Dambrauskas, Liudas, sąžinės kalinys, pogrindžio kovotojas,
25, 65, 105, 158, 227, 260, 309, 325, 385 t9
Dambrauskas, Liudvikas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Dambrauskas, S., negavęs J. Sadūno jam iš Vilniaus į JAV siųsto registruoto laiško,
72, t7
Dambrauskas, V., kan., Kuršėnų klebonas 1941 m. besitraukiančios iš Lietuvos Tarybinės armijos nužudytas,
476 t7
Dambrauskas, Vaclovas, kan., Kuršėnų klebonas, bolševikų nukankintas 1941 m.,
102 t9
Dambrauskienė, M., saugumo tardyta, 260 t9
Damm, Claudia, negavusi N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR jai siųsto registruoto laiško, 72, t7
Damulevičius, Vytas, Ž. 0. Akademijos dėstytojas, kviestinis A. Zarskaus kratoje, 171 t6
Danielius, Arturas, Gižų komjaunuolis nusikaltėlis, 298, 299, t8
Danielius, Vincas, šiaulietis,
66, 85, 86, 137, 138, 210 t10
Danyla, Antanas, kun., 10, t10
Danyla, Antanas, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Danyla, Antanas, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 280 t9
Danyla, Antanas, kun., Ukmergės klebonas ir dekanas,
173, 243 t6
Danyla, Antanas, kun., Ukmergės klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
327, 422, 576 t7
Danyla, J. kunigas
440 t5
Danyla, J., kun., Kaišiadorių vyskupija,
69, 76, t10
Danyla, Jonas, kun., atsakęs į Balkevičiaus straipsnį,
4, 24, - 25, 447 t9
Danyla, Jonas, kun., Bijutiškio klebonas,
412, 423 t6
Danyla, Jonas, kun., Ukmergės par. klebonas,
109, 130, 137, 163, 179, 426, t8
Danyla, Jonas, S.J., kun., Bijutiškio klebonas, atsakęs į B. Jauniškio šmeižtą; pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
123, 124, 166, 570 t7
Danyla, Kazimieras, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80 t6
Danyla, vienuolis jėzuitas, Pagrįžuvio vienuolyno rektorius,
498 - 499 t9
Danilevičius, Algimantas, Kiaukliuose kviestinis, 293 t9
Daniliauskas, J., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje ir V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 476, 575 t6
Danilovas, Juozas, liudininkas V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 485 t6
Danys, Jurgis, kun., Linkuvos par. klebonas, politinis kalinys, 317, t8
Dapkevičienė, Gargždų mok. mokytoja, 40, t10
Dapkevičienė, Jūratė, Gargždų mokytoja,
255, t8
Dapkevičiūtė, Nevarėnų aštuonmetės mokyklos mokytoja ir V kl. auklėtoja, tikintiems mokiniams sumažino elgesio pažymį ir sukėlė mokinių protestą, 313 t7
Dapkūnas, Antanas, 66, t10
Dapkūnas, saugumietis-tardytojas Telšiuose,
366 t7
Dapkūnas, V., nepilnametis,
23, 26, t10
Dapkūnienė, alytiškė, 23, t10
Dapkutė, Irena, Šiaulių Medicinos mokyklos III-čio kurso studentė; ją saugumiečiai bandė užverbuoti savo tarnybai, 384 t6
Dapkuvienė, arogantiška milicijos leitenante, dalyvavusi kun. J. Kaunecko kratoje, Telšiuose, 468 t7
Dapševičius, Romas, Janapolės vidurinės mokyklos V-os kl. mokinys, 323 t6
Dapšys, Jonas, Virbalio vid. mokyklos X kl. mokinys, KGB darbuotojo V. Baumilo tardytas; 599 t7
Dapšys, Juozas, Kairiškių gyventojas,
487 t9
Darančius, Domininkas, Kęstaičių bažnyčios budėtojų vadas, 236 - 237, 241 t9
Daraškienė, Telšiuose, 252 t3
Dargužas, Aukšteklės aštuonmetės mokyklos direktorius, 157 t9
Dargužienė, Rozalija, nuvežusi į Ministrų Tarybą 40-ties tikinčiųjų pareiškimą, 278 t7
Darius, Stepas, lakūnas, 330, t8
Darjenytė, P., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Darkevičienė, Jūratė, Gargždų II vid. mokyklos mokytoja, 40, t9
Darvinas, Karolis, mokslininkas, 346 t9
Dasbachas, Reichstago atstovas, 173, t8
Dauborienė, Molėtų vyk. k-to sekretorė, 51, t8
Daugalas, KGB mjr., kratų vykdytojas ir tardytojas, 205, 206, 208, 209, 248, 302, 303 t6
Daugalas, tardytojas, tardęs E. Abrutienę, grasinančiai priekaištavęs D. Tamutytei,
408 t7
Daugėla, Jonas, kun., Stirnių klebonas, 1941 m. besitraukiančios iš Lietuvos tarybinės armijos nužudytas, 476 t7
Daugėlienė, Vištyčio vid. mokyklos mokytoja, pradėjusi prieš Kalėdų šventes tikinčiųjų mokinių persekiojimo akciją, 189 t7
Daugelytė, R., Ašmintos mokyklos V-os kl. mokinė, mokytojų griežtai tardyta, 303 t7
Daugininkaitė, A., pasirašiusi protesto pareiškimą Dybenkai dėl tikinčiųjų areštų ir teismų, 489 t6
Daugnora, Pranas, kun., Telšių vyskupijoje, 78, t6
Dauknys, Algirdas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 293 t6
Dauknys, Algirdas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 135, 195 t9
Dauknys, Algirdas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Dauneckas, , A.,  Kretingos Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 80, t7
Daunoras, Petras, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401, t8
Daunoras, Petras, kun., Vilniaus arkivyskupija,
270, 273 t9
Daunoras, Raseinių rajono vyr. architektas,
270 t6
Daunoravičius, V., 26, t10
Dausynas, M., ateistas žurnalistas, 88, t9
De, A. Egziuperi, prancūzų klasikas, 100 t9
De, Vovenargas L., (1715-1747),
170 t9
Dėdelis, Karolis, Kiauklių gyventojas, 97, t9
Dėdinaitė, Zita, Garliavos I-os vid. mokyklos XI-os kl. mokinė, čekistų tardyta ir grasinta, teiraujantis žinių apie mokytoją J. Bieliauskienę, 345 t7
Degutis, Česlovas, kun., Kulių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui; nepasirašęs protesto pareiškimo TSRS ATP pirmininkui, 446, 482 t7
Degutis, Česlovas, kun., Telšių vyskupija,
360, t8
Degutis, Česlovas, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Degutis, Vaclovas, kun.,
74, t10
Degutis, Vaclovas, kun., Bagotosios klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
325 t7
Degutis, Vaclovas, kun., Bagotosios parapijos klebonas,
100, 116, 206, 335 t6
Degutis, Vaclovas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
199 - 200 t9
Degutis, Zenonas, kun.,
96, t10
Degutis, Zenonas, kun., Šilalės vikaras, nepasirašęs protesto pareiškimo TSRS ATP pirmininkui,
201, 482 t7
Degutis, Zenonas, kun., Telšių vyskupija,
360, t8
Degutis, Zenonas, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Degutytė, Janina, poetė, 28, t9
Deksnys, Antanas, vyskupas Vokietijoje, 299 t10
Deksnys, Antanas, vyskupas, Europos lietuviams,
329, t8
Deksnys, B., ateizmo propagandistas,
4, t9
Deksnys, Jonas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
222, t8
Deksnys, Kęstutis, Pirmyn laikraščio bendradarbis,
170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, t8
Deltuva, A., kun., Vilkaviškio vyskupija, 386 t9
Deltuva, Albinas, kun.,
158, t8
Deltuva, Albinas, kun.,
8, 12, 74, t10
Deltuva, Albinas, kun., Sasnavos ir Patilčių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
325, 333 t7
Deltuva, Albinas, kun., Sasnavos-Patilčių klebonas, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys,
100, 116, 244, 245, 508 t6
Deltuva, Albinas, Veisiejų klebonas,
322. t1
Deltuva, Albinas, Veisiejų klebonas,
182 t4
Deltuvienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo  gyvenimo"  redakcijai  laišką, paneigdamas A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Deltuvienė, Pakuonio vid. mokyklos direktorė, su talkininkėmis išvaikiusi mokines, šventoriuje besiruošiančias atlaidų procesijai,
273 t6
Dembinskas, gyd., P. Cidziko sveikatos tyrimo komisijos narys, 436 t6
Demikiukas, gyd., psichiatras ekspertas, P. Cidziko tardymo metu pripažinęs jį šizofreniku, 435 t6
Derbinji, dr., teologijos profesorius, 496 t9
Dereškevičienė, M., A. Mykolaičio sesuo, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama brolio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Dereškevičiūtė, , Odeta,  Ašmintos mokyklos III kl. mokinė, mokytojų griežtai tardyta, 303 t7
Dybenka, N., LTSR KP CK sekretoriaus pirmasis pavaduotojas, 119, 120, 278, 372, 488 t6
Didelytė, Vilniuje, 11 t3
Didrevičius, A., Vilniaus teisme liudijęs prieš kun. A. Svarinską, 585 t7
Didžiariekis, Vilniaus Radijo ir televizijos kadrų inspektorius, 187 t6
Didžiokas, Vladas, kun., buvęs Panevėžio katedros vikaras, žuvęs Rusijos kalėjime, Panevėžio vyskupija, 324, t8
Didžiulienė, teismo tarėja teisiant doc. V. Skuodį, G. Iešmantą ir P. Pečeliūną, Vilniuje, 347 t6
Dielininkaitienė, 493 t9
Dievynienė, Dambravos k. Prienų raj. gyventoja, kaime nugriautos koplytėlės statulėlių gelbėtoja, 70, t7
Dijokas, Vaclovas, Kiauklių bažnytinio k-to narys, 156 t9
Dikšas, senelių internato direktorius, 301 t9
Dilienė, Milda, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos mokytoja, pati aktyviausia mokyklos ateiste, su didžiausiu įniršiu terorizuojanti tikinčius mokinius, 188, 253, 373, 374, 430 t7
Dylys, Andriejus Gerardas, lenkų kunigas, 288, 392, t8
Dilys, Antanas, kun., Šv. Rapolo bažnyčios klebonas, 416 t9
Dilys, Antanas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
98, 221, 297, t8
Dilys, kunigas
94-95 t5
Dimbinskytė, Alma, jaunametė, dalyvavusi Žem. Kalvarijos didžiuosiuose atlaiduose, milicijos sulaikyta ir tardyta, 274 t7
Dimitrijus, patriarchas, 272, t8
Diomkinas, apylinkės vykdomojo komiteto pirmininkas, prievartavęs būsimo kunigo Z. Navicko tėvus, 337 t6
Dirgėla, P., rašytojas, 371 t9
Dirvonskienė, Šiaulių raj. profsąjungos k-to pirmininkė, 157 t9
Dirvonskis, J., Kybartų m. K. Donelaičio vidurinės mokyklos direktorius, ateistinės veiklos tarybos pirmininkas, 453 t6
Dirvonskis, Jonas, Kybartų vid. mokyklos direktorius, netaktiškas tikinčių mokinių terorizuotojas,
84, 185, 186 t7
Diržius, Vidmantas, Šakių rajono prokuroras, 52, 54, 209 - 210 t9
Diskevičius, A., kun., Vilkaviškio vyskupija, 387 t9
Diškevičius, Antanas, kun., 8, 12, t10
Diškevičius, Antanas, kun., ligonis Alytautas ligoninėje, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
325 t7
Diškevičius, Antanas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
199 - 200 t9
Dlugošas, Jonas, Krokuvos katedros kanauninkas, šv. Kazimiero ir jo brolių mokytojas, 8, 9, 10, t7
Dlutskienė, Astašavos vid. mokyklos mokytoja, ateiste, 601 t6
Dobidas, Kauno rajono prokuroras, 42, t9
Dobilaitis, Juozapas, kun., Joniškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576 t7
Dobilaitis, Juozas, kun., Joniškio klebonas, Kauno arkivyskupija,
277, 280, 461, 464 t9
Dobilaitis, Juozas, kun., Kauno arkivysk.,
16, 470, t8
Dobilas, rašytojas, 201 t10
Dobiliauskas, Gintas, kybartietis, 193 t10
Dobiliauskienė, Elena, kybartietė, 193 t10
Dobranskienė, Šilutės I-os vid. mokyklos direktorė, įpareigoja mokytojus kovoti su mokinių religiniais įsitikinimais, 88, 184 t7
Dobranskienė, Šilutės mokyklos direktorė,
258 t10
Dobrovolskis, Algirdas, kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327 t7
Dobrovolskis, Bronius, liudininkas G. Iešmanto teisme, Vilniuje,
354 t6
Dobrovolskis, J. Molėtų klebonas,
254 t3
Dobrovolskis, kunigas
462 t5
Dobrovolskis, Mykolas, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Dobrovolskis, S., kun., čekistų persekiojamas dėl žygio į Šiluvą,
553 t6
Dobrovolskis, Stanislovas, Paberžės klebonas,
188-189 t4
Dobrovolskis., Mykolas, kun., Paberžės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 575 t7
Doil, Vašingtono arkivyskupijos savaitrašty parašytame straipsnyje svarsto Latvijai, o ne Lietuvai kardinolo paskyrimo klausimą, 389 t7
Dolmatovas, Permės lagerio viršininkas, 264 t9
Domaitis, Pranas, Vilkaviškio vyskupijos kunigas, 136 t3
Domeikienė, Irena, Skirsnemunės vidurinės mokyklos mokytoja, terorizuojanti tikinčius mokinius, 147 t6
Domininkas, šventasis, 405, t8
Doner, A. Ramanauskaitės byloje, apklausos protokolą surašant, liudininkas, 44, t6
Doraša, V.M., Lvovo srities kriminalinių bylų teisminės kolegijos prokuroras, 378 t7
Dorošas, Ukrainos unitų narys, Didžiojo Tėvynės karo invalidas, valdžios nubaustas už tikėjimą pinigine bauda, 606 t6
Dort, Raiša, žurnalistė, 21, t9
Dostojevskis, F., rusų rašytojas, 154, t8
Dostojevskis, Feodoras, rusų rašytojas klasikas,
93, 254 t9
Dotienė, Jadvyga, Gargždų internato direktoriaus pavaduotoja, 211 t9
Dotienė, senelių internato direktorės pavaduotoja,
129, 130, 132 t10
Dovbuš, Aleksiej, Ukrainos laisvės kovotojas, 508 t9
Dovydaitienė, Elena, mokytoja, terorizuoja tikinčius mokinius, Josvainiai 286 t5
Dovydaitis, Gvidonas, kun., 8, 12, 74, t10
Dovydaitis, Gvidonas, kun., Pilviškių klebonas,
62, 142, 143, t8
Dovydaitis, Gvidonas, kun., Pilviškių klebonas,
100, 116 t6
Dovydaitis, Gvidonas, kun., Pilviškių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
325, 508, 510 t7
Dovydaitis, Gvidonas, kun., Pilviškių parap. klebonas, Vilkaviškio vyskupija,
199 - 200, 291 - 293, 386 t9
Dovydaitis, Gvidonas, Lukšiuose,
379-384 t3
Dovydaitis, Gvidonas, Namirų parapijos klebonas
341, 516 t5
Dovydaitis, Gvidonas, Šakių vikaras,
325-328. t1
Dovydaitis, Pranas, prof., ateitininkijos įkūrėjas, kankinys,
57, 274, 278 t10
Dovydaitis, Pranas, prof., Gulago kankinys,
172, t8
Dovydaitis, Pranas, profesorius, Gulago kankinys,
128, 198, 272, 278, 363 t9
Dovydas, žydų karalius, 5, t8
Dovydas, žydų karalius,
117 t10
Dovydavičius, Vilniaus profesinės technikos mokyklos Nr. 2 matematikos dėstytojas, bandęs perspėti J. Kazėnienę taip brutaliai nesielgti su mokiniais, 250 t7
Dranginytė, Ona, kaunietė, 372, 404, t8
Dranginytė, Ona, Kauno gyventoja, buvusi kun. S. Tamkevičiaus šeimininkė,
16, 21, - 22, 262 t9
Dranginytė, Ona, saugumiečių kratyta, pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje,
204, 304, 346 t6
Drasutytė, G., pasirašiusi protestą Dybenkai, 489 t6
Drilinga, A., poetas, 320 t9
Driuding, vokietis jėzuitas, 490 t9
Droba, Antantas, telšietis, 193, t8
Drobaitė, Klara, vienuolyno tarnaitė, 241 - 242 t9
Dropovas, Andriejus, kviestinis kratoje P. Pečeliūno bute, Vilniuje, 101 t6
Dručkus, Andrius, mokytojas, 333-334 t2
Drungėlaitė, Genovaitė, Pabaltijo karinės apygardos pareigūnų tardyta ir gąsdinta, 279 t7
Drungėlaitė, Jadvyga, Pabaltijo karinės apygardos prokuroro tardyta ir gąsdinta,
279 t7
Drungilaitė, G., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Drungilienė, E., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Dubauskaitė, D., pasirašiusi protestą LTSR Prokurorui, 362, 489 t6
Dubauskaitė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam Prokurorui,
518 t7
Dubnikas, J., N. Radviliškio parapijos klebonas, 303 t4
Dubnikas, Juozas, kun., Gružių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus: Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui,
301, 328, 572 t7
Dubnikas, Juozas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Dubnikas, Juozas, kun.. Gružių klebonas,
584 t6
Dubuikas, Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195 t9
Dūda, Petras, Panevėžyje, 206 t3
Dudko, D., kunigas, 16, 21, t9
Dudko, rusų disidentas, kovotojas dėl religijos laisvės, — suimtas ir nuteistas,
587, 606 t7
Dudonienė, Albina, perspėjusi mokytoją Bardauskienę nerašyti jos sūnaus Alvydo į spaliukus, 85, 86, t7
Dukauskaitė, D., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 347 t6
Dūkštas, Petras, Vilniaus rajono Vokės eksperimentinio ūkio direktorius, 340, 343, 489, 588, 589, 590, 592 t7
Dukštienė, J., Petro Dūkšto, Vilniaus raj. Vokės eksperimentinio ūkio direktoriaus, žmona, 592 t7
Dulbinskis, latvis vyskupas, tremtinys, 439 t9
Dulcienė, Aldona, mokytoja, terorizuoja mokinius, lankančius bažnyčią 58 t5
Dulkė, Vytautas, Betygalos bažnyčios zakristijonas, 454 t6
Dulksnys, K., Krekenavos klebonas, 161, 174 t3
Dulksnys, K., Panevėžio vyskupijos valdytojas,
150, 229, 244, 266, 289 t10
Dulksnys, Kazimieras, kun., Krekenavos klebonas,
584 t6
Dulksnys, Kazimieras, Panevėžio kapitulos prelatas, Krekenavos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 572 t7
Dulksnys, Kazimieras, prel., Panevėžio vyskupijos valdytojas,
72, 218, 373, 377, 381 t9
Dulksnys, Kazimieras, prelatas, Panevėžio vyskupijos valdytojas,
11, 19, 113, 137, 190, 228, 245, 246, 264, 317, 411, t8
Dumbliauskaitė, Rita, Telšių IV-os vidurinės mokyklos IX kl. mokinė, 75, t6
Dumbliauskas, Albinas, kun., 105, t8
Dumbliauskas, Albinas, kunigas
253 t5
Dumbliauskas, Petras, Garliavos, paskiau Šunskų klebonas,
143-5, 169. t1
Dumbliauskas, Petras, kun., iš Tabariškių,
8, 11, 74, 211, 212, 231 t10
Dumbliauskas, Petras, kun., Tabariškių ir Pažėrų administratorius su kun. Juozu Zdebskiu pasiuntė bendrą raštą TSRS Ministrų Tarybai dėl Kauno Kunigų Seminarijos suvaržymų; pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
101,325, 333, 358 t7
Dumbliauskas, Petras, kun., Tabariškių klebonas, Vilkaviškio vyskupija,
148, 199 - 200, 386, 411 t9
Dumbliauskas, Petras, kun., Tabariškių-Pažėrų administratorius, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys,
100, 116, 508 t6
Dumbliauskas, Petras, Vilkaviškio vyskupijos kunigas,
136,203 t3
Dumčius, Vincas, kun., Veiverių altaristas pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Dumčius, Vincas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
201 t9
Dunda, G., kun., 41, t10
Dunda, Gerardas, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Dunda, Gerardas, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 280 t9
Dunda, Gerardas, kun.,  Siesikų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
326, 576 t7
Duriagina, Tatjana, 191 t10
Durneikienė, Vilkaviškio vid. mokyklos mokytoja ir VIIIa kl. auklėtoja, tikinčių mokinių persekiojimui išgalvojusi tikrai neišmintingą argumentą, 85, t7
Dutko, Dimitrijus, pravoslavų šventikas, kalinys, 58, t8
Dvilov, milicijos seržantas Vilniuje, areštavęs ligoninėje sergantį J. Sadūną  ir nuvežęs jį į N. Vilnios psichiatrinės Vl-jį skyrių, 416 t7
Dzeržinskis, čekistas, 460 t9
Dziekan, Antonis, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 221, t8
Dziekanas, Antanas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273 t9
Dzikas, Kazys, Josvainių bažnyčios komiteto narys, 517 t6
Džiuzupov, vyr. Itn. sovietinės armijos bausmės dalinyje, perkėlęs R. Grigą iš I-os į IV-tą kuopą, 284 t7
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum