gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
EFGHIYJ Spausdinti El. paštas
E  F  G  H  I  Y  J

E
Efremas, IV a. Sirijos diakonas, 170 t9
Efroimsovas, genetikos mokslų specialistas, 172, t8
Eičas, Jonas, kun., invalidas — Stalgėnų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 323 t7
Eidikytė, Tauragės vid. mokyklos mokytoja, bauginusi tikinčius III kl. mokinius kalėjimu, 251 t7
Eidikytė, Tauragės V-os vidurinės mokyklos mokytoja, persistengusi ateiste, grubiai koneveikė tikinčius mokinius,
460 t6
Einšteinas, A., mokslininkas, 346 t9
Einšteinas, Albertas, garsus žydų mokslininkas — fizikas, reliatyvinės teorijos kūrėjas,
561 t7
Eitutienė, Josvainių vid. mokyklos mokytoja, klasėje tyčiojosi iš Dievo, tikinčiųjų ir Bažnyčios, 188 t7
Eitutytė, Sigita, Vadžgirio vidurinės mokyklos XI kl. mokinė, 461 t6
Eituvienė, Skaudvilės vid. mokyklos mokytoja, 104 t9
Elertt, prel., charakterizavęs kun. Pr. Masilionio vestas rekolekcijas, 365 t6
Elzbieta, Šv. Jono Krikštytojo motina, 172 t9
Elžbieta, Habsbyrgaitė, imperatoriaus Albrechto II duktė, Zigmanto Liuksenburgiečio vaikaitė, Lietuvos didž. kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio žmona, šv. Kazimiero motina, 8, 9, 11, t7
Engelsas, Fridrichas, marksizmo teoretikas ir komunizmo sąjungos narys, atvirą kovą prieš religiją pavadinęs kvailyste, 442 t7
Eretas, Juozas, prof., 330, t8
Erodas, žydų karalius, 356, t8
Esip, Roman, unitų kun., suimtas, Lvove, 605 t6
Esipas, Romanas Stepanovičius, kun. Vodeno km. Lvovo raj. graikų apeigų katalikų kunigas, nuteistas už eitas kunigiškas pareigas, 378, 379, 380, 381 t7
Ežerinskas, Stanislovas, kun., Raudėnų ir Juozapavo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui — TSRS ATP pirmininkui, 481 t7
Ežerinskas, Stanislovas, kun., Telšių vyskupija,
359 t8

F
Fabijanskas, Jonas, kun., Kauno arkivysk., 16, t8
Fabijanskas, Jonas, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 280 t9
Fabijanskas, Jonas, kun., Kauno dekanato vicedekanas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
206, 326, 576 t7
Fabijanskas, kunigas
463 t5
Faiglevič, Augustinas, bažnytinio komiteto pirmininkas, Moldavijoje, pasitarnavęs komunistams, 193, 194 t6
Federavičicnė, Birutė, saugumo tardyta, 260 t9
Fedoras, lagerio viršininko pavaduotojas politinams reikalams, 434 t9
Fedorčenko, S. M., vyr. leitenante, 48, t8
Ferencas, T., Kybartų bažnyčios  komiteto narys,  pasirašęs protesto pareiškimą LTSR Prokurorui, 577 t7
Ferencienė, kybartietė, saugumiečių tardyta, jautriai ir pagarbiai atsiliepusi apie kun. S. Tamkevičių, 598 t7
Feri, genetikos mokslų specialistas, 172, t8
Ferreri, Zachrijas, vyskupas, karalaičio šv. Kazimiero biografas, 11, t7
Figolis, Vladimiras, kunigas, 35 t4
Filimonovas, Aleksiejus, pulk., milicijos skyriaus viršininkas, 82, 83, t8
Filipavičius, Saulius, kun., Panevėžio vyskupija, 184, 244 t10
Filipavičius, Vincas, gyd. Šiauliuose, pakartotinai KGB agentų tardytas,
85, t6
Filipčik, Anton, 1982 m. birželio 6 d. vysk. L. Povilonio įšventintas kunigu, 201 t7
Filipčik, Antonas, kun., Vilniaus arkivysk.,
98, 221, 401, t8
Fillop-Milleris, rašytojas, 174, 175, t8
Firas, Rokiškio rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, uolus slaptų tarybinių įstatymų vykdytojas, 230, 420, 421, 431 t7
Fischer, E. A. negavo N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR siųsto registruoto laiško, 72, t7
Florijonas, šventasis, 154 t9
Fordyceus, mokslininkas, 346 t9
Frainas, Juozapas, kun., Plokščių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327 t7
Franskaitis, Albertas, kun., Telšių vyskupija, 343 t9
Freigobienė, Gargždų I-os vid. mokyklos mokytoja, sumažinusi elgesio pažymį I-os kl. mokiniui už tai, kad jis ne spaliukas, 495 t7
Fridrichas, III, imperatorius, su kurio dukterimi tėvai norėjo apvesdinti karalaitį Kazimierą, 11, t7
Fulstas, Karolis, vokietis jėzuitas, 492 t9

G
Gabartienė,  , šakių  Z.   Angariečio  vid.   mokyklos  mokytoja, gaudžiusi mokinius, vykstančius Kalėdų naktį į Bernelių Mišias, 183 t7
Gabulaitė, Elena, 277 t10
Gadanavičius, G., Žagarės klebonas, 193 t2
Gagarinas, kunigaikštis, vidaus reikalų ministeris, 233 t9
Gagiškytė, Elvyra, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos VIc kl. tikinti mokinė, aršios ateistės mokytojos M. Dilienės necenzūriškais žodžiais išjuokta, 373 t7
Gaida, Pranas, kun., Tėviškės Žiburių redaktorius, 293 t9
Gaidamavičienė, Teofilė, Kiauklių gyventoja (mirusi), 293 t9
Gaidelionis, Jonas, kun., Gulago kalinys, 103 t9
Gailiūnas, A., teisėjas, Skuode, 140, t8
Gailius, Kazimieras, kun., Švenčionių par. klebonas, Vilniaus arkivysk., 98, 102, 221, 401, t8
Gailius, Kazimieras, kun., Vilniaus arkivyskupija,
270, 273, 383 t9
Gaitienė, Jadvyga, Kiauklių mokyklos direktorė, 294 t9
Gaivelis, Molėtų IV kl. mokinys, 52, t8
Gaižauskaitė, Saulė, Telšių VI-os vid. mokyklos X kl. mokinė, dalyvavusi Žem. Kalvarijos didžiuosiuose atlaiduose, milicijos sulaikyta, čekistų tardyta ir bauginta, 274, 373 t7
Gaižauskas, Pr., kun., Kauno arkivyskupija, 384 t9
Gaižauskas, Pranas, kun., Vandžiogalos klebonas,
116 t6
Gaižauskas, Pranciškus, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Gaižauskas, Pranciškus, kun., Kauno arkivyskupas,
277, 280 t9
Gaižauskas, Pranciškus, kun., Vandžiogalos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
327, 575 t7
Gaižutis, Bronislavas, kun., Kauno arkivysk., 16, t8
Gaižutis, Bronislovas, kun., Šiaulių šv. Jurgio bažnyčios altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
575 t7
Gaižutis, D. liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje,
475 t6
Gajauskaitė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam Prokurorui, 518 t7
Gajauskas, Balys, Gulago kalinys, 49, 54, 108, 162, 189, 214, 279, 293, 330, 480, t8
Gajauskas, Balys, Gulago kalinys, pogrindžio kovotojas,
59, - 60, 158, 264 - 265, 309, 353, 387, 390, 411, 423, 446, 510 t9
Gajauskas, Balys, jau daugelį metų kenčiąs sunkią katorginę Sibiro tremtį,
91, 127, 190, 256, 315, 382, 390, 503, 556, 606, 620 t7
Gajauskas, Balys, Kaune,
360 t2
Gajauskas, Balys, nuteistas 10 metų griežto režimo
91 t5
Gajauskas, Balys, politinis kalinys,
54, 84, 109, 139, 155, 166, 178, 216, 219, 221, 230 t10
Gajauskas, Balys, Sibiro tremtinys,
91, 154, 195, 225, 278, 325, 356, 386, 463, 488, 608 t6
Gajauskas, Balys, Šiauliai,
365, 426 t4
Gajauskas, Balys, Vilniuje, ilgametis Sibiro kalinys,
11 t3
Gajauskas, K. kunigas
317 t5
Gajauskas, Konstantinas, kun., Vilniaus arkivysk.,
98, 221, t8
Gajauskas, Konstantinas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
270, 273 t9
Gajauskienė, Irena, B. Gajausko žmona, 264 t9
Galadauskas, Saulius, 276 t10
Galašvilis, Aleksandras, gruzinas banditas, 257 - 259 t9
Galdikas, Balys, KGB agentų tardytas, bandant išgauti žinių apie politinius kalinius ir valdžios persekiojamus, 86, t6
Galdikienė, Ieva, šiaulietė maldininke, čekistų ir milicijos sulaikyta kelyje į Šiluvą, 348 t7
Galeckaitė, Monika, buvusi kun. J. K. Matulionio šeimininkė, 264 t9
Galeckienė, Vanda, Šiluvos apylinkės pirmininkė, 38, t9
Galijotas, palestimų stipruolis, 5, t8
Galminaitė, Nijolė tris paras laikyta Tauragės areštinėje ir tardyta, 212, 255 t6
Galustianas, Maskvos RRT skyriaus vedėjas, 203, t8
Galustjanas, E. S., maskvietis, 86 t9
Galvanis, tretininkų ordeno narys, mokslininkas, 254 t9
Galvydis, Stepas, kun., Traupio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 572 t7
Galvydis, Steponas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Galvydis, Steponas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 135, 195 t9
Galvydis, Steponas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Galvydis, Steponas, kun., Traupio klebonas,
584 t6
Galvydis, Steponas, Traupio klebonas,
54 t2
Gancerienė, Danutė, Molėtų vykd. k-to pirmininko pavaduotoja, 295 t9
Gančierienė, D., Kontrolės komisijos prie Lietuvos LDT vykdomojo k-to pirm., 244 t9
Gandhi, Mahatma, Indijos kovotojas už laisvę, 156, t8
Gandi, indų politinis vadas, dėl tautos laisvės ir skelbiamos tiesos — teistas ir kalintas, 562 t7
Gandi, indų tautos vadas,
19, t9
Ganšerienė, Molėtų rajono pirmininko pavaduotoja, 412, 416 t6
Garalavičiūtė, gyd., P. Cidziko sveikatos tikrinimo narė, 436 t6
Garbačiova, Liuda, kviestinė kun. S. Tamkevičiaus kratoje, Kybartuose, 203 t6
Garbenčienė, Elvyra, Kapčiamiesčio vykd. k-to pirmininkė, 146 t9
Garbenčius, M., Kapčiamiesčio agronomas, 363 t7
Garbinčienė, Julija, Šačių gyventoja, 188, t8
Garbstąs, Antanas, inž., Kapsuke (Marijampolėje), 385 t3
Gardauskas, Raseinių saugumo poskyrio vkšininkas, tardęs po Šiluvos atlaidų eilę kunigų, 56, t6
Gardauskas, Raseinių saugumo viršininkas,
90, 160, 274, 371, t8
Gargasas, Kėdainių rajono prokuroro pavaduotojas, tardęs mokyklų vaikus, lankančius bažnyčią ir kunigą, 221 t7
Garjonis, Antanas, kun., Lenkimų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445 t7
Garjonis, Antanas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Garjonis, Antanas, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Garjonis, Antanas, kun., Telšių vyskupija,
124 t10
Garličikienė, Z., Šiaulių Vykdomojo komiteto pirmininkė, 535 t7
Garmus, Antanas, 1979 m. komunistinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80, t6
Garmus, K., kunigas klebonas, Žalioji,
214 t4
Garška, Juozapas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195 t9
Garška, Juozapas, kun., Vajesiškio klebonas,
584 t6
Garška, Juozas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Garška, Juozas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Garška, Juozas, kun., Vajesiškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 572 t7
Garuckas, K., Ceikinių klebonas, 76, 83 t3
Garuckas, Karolis, kun.,
124 t9
Garuckas, Karolis, kun., buvęs Ceikinių klebonas, Helsinkio peržiūros grupės narys,
239, t8
Garuckas, Karolis, kun., S.J., buvęs Ceikinių klebonas, Lietuviškosios Helsinkio grupės narys, pasišventęs kovotojas dėl Lietuvos laisvės, miręs 1979.IV.6,
28, 112 t7
Garuckas, Karolis, kunigas,
24, 64-65, 360, 406, 436 t4
Garuckas, Karolis, S.J., kun. pasišventęs kovotojas dėl Lietuvos laisvės,
12, 111 t6
Garuckas, Karolis, SJ, mirė 1979.IV.6
130, 207, 354,459, 467 t5
Gasčiunas, Kazimieras, kan., Plungės dekanas, Telšių vyskupija, 164, 219, 343, 433 t9
Gasčiūnas, Kazimieras, kan., Plungės klebonas ir dekanas, pasakęs pamokslą vysk. Antano Vaičiaus ingreso Mišiose, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 269, 278, 323, 446, 485 t7
Gasčiūnas, Kazimieras, kan., Plungės klebonas, Telšių vyskupija,
50, 359, t8
Gasčiūnas, Kazimieras, Mažeikių klebonas ir dekanas,
78, 244, 312, 505 t6
Gasiūnaitė, Stasė, mokytoja Kulautuvoje, 122, t8
Gasiūnas, Jonas, kun., 328, t8
Gasiūnas, Juozapas, kun., Lauksodos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
323, 446 t7
Gasiūnas, Osvaldas, Palėvenėlės apylinkės pirmininkas, padaręs neteisėtą kratą pas laiškanešę Teresę Petrulienę,
426 t7
Gasiūnienė, J., Joniškėlio miesto LDT Vykdomojo komiteto pirmininkė, apskundusi kleboną kun. B. Urboną, leidžiantį mokyklos mokiniams patarnauti bažnytinėse apeigose, 292, 294 t7
Gasparavičienė, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos mokytoja, sekdama M. Dilienę, tyčiojasi iš tikinčių mokinių, 253 t7
Gastiūnas, Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 359, t8
Gaščiūnas, kanauninkas, Telšiai 108 t5
Gaščiūnas, kunigas
471 t5
Gaštentienė, Birutė, Pociūnėlių religinės bendruomenės atstovė, 81, t9
Gatin, Viktoro Petkaus katorginėje tremtyje budintis leitenantas, perėmęs ir sudorojęs V. Petkaus žmonos atsiųstą maistą, 355, 356 t7
Gaubšaitė, Irena, liudininkė V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 485, 575 t6
Gaubšaitė, S., liudininkė V. Vaičiūno teisme, Širvintose,
487 t6
Gaučytė, Aurelija, jaunametė, dalyvavusi Žem. Kalvarijos didžiuosiuose atlaiduose, milicijos sulaikyta ir tardyta, 274 t7
Gaudušienė, nuvežusi Ministrų Tarybai 40-ties tikinčiųjų pareiškimą, 278 t7
Gaurilčikienė, J., Šiaulių miesto vykd. k-to pirmininko pavaduotoja, 37, 38, 99, t10
Gaurilčikienė, Šiaulių miesto vykd. k-to pirmininko pavaduotoja,
350 t9
Gaurilčikienė, Šiaulių Vykdomojo komiteto atstovė,
497 t6
Gauronskas, Anupras, kun., Klaipėdos vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 232, 446 t7
Gauronskas, Anupras, kun., Telšių vyskupija,
124 t10
Gauronskas, Vincentas, kun., Tirkšlių parapijos klebonas,
273 t6
Gauronskis, Anupras, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Gauronskis, Anupras, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Gauronskis, Vincas, kun., Viekšnių klebonas, Telšių vyskupija,
342, 487 t9
Gauronskis, Vincentas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Gauronskis, Vincentas, kun., Telšių vyskupija,
125, 180, 186 t10
Gauronskis, Vincentas, kun., Tirkšlių ir Žemalės klebonas, vykstančiam į Žem. Kalvarijos didžiuosius atlaidus bedieviai valdžios pareigūnai atėmė valstybinį mašinos numerį; parašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
196, 272, 323, 445, 487 t7
Gausiūnas, Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 342 t9
Gavėnaitė, Monika, 85, 277 t10
Gavėnaitė, Monika, buvusi kun. A. Svarinsko šeimininkė,
94, 486 t9
Gavėnaitė, Monika, Kaune,
16 t2
Gavėnaitė, Monika, KGB papulk. Urbono kratyta Viduklėje, pasirašė protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje,
202, 346, 362, 536 t6
Gavėnaitė, Monika, Viduklės klebonijos šeimininkė, milicijos dėl nežinomos priežasties areštuota ir Raseinių rajono Liaudies teismo nubausta,
219, 393, 394, 443, 461, 508, 518, 528, 582 t7
Gavėnaitė, Monika, viduklietė, buv. Svarinsko šeimininkė,
92, 145, 160, 274, t8
Gavėnas, Julius, M. Gavėnaitės brolis, kratytas Kaune tuoj po kun. A. Svarinsko teismo, 529 t7
Gavėnas, M. Gavėnaitės tėvas, Jakutiškių km. (Ukmergės raj.), kratytas tuoj po kun. A. Svarinsko teismo,
529 t7
Gavėnas, saugumietis, čekistas, daręs kratą pas A. Zarskų, Ž. O Akademijos dėstytoją,
171, 246, 247, 303, 304, 305, 306 t6
Gavėnas, saugumietis, Vilniaus KGB būstinėje 4 dienas tardęs kun. V. Stakėną,
458 t7
Gečas, A., liudininkas V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 575 t6
Gečiauskaitė, Nijolė, Garliavos I-os vid. mokyklos X kl. mokinė, Vilniaus čekistų tardyta, 346 t7
Gedaminskas, Arūnas, Kruopių vidurinės mokyklos mokinys, 108 t10
Gedaminskas, Robertas, Žarėnų Latvelių mokyklos mokinys,
108 t10
Gedaminskienė, Roberto Gedam, motina, 108 t10
Gedgaudas, C, autorius knygos "Mūsų praeities beieškant", 328 t9
Gedgaudas, eksvienuolis, Sidabravo vidurinėje mokykloje pravedęs mokiniams ateistinį pokalbį,
192 t6
Gedgaudas, Juozapas, kun., Požerės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui;
323, 446 t7
Gedgaudas, Juozapas, kun., Telšių vyskupija,
360, t8
Gedgaudas, Juozapas, kun., Telšių vyskupija,
164 t9
Gediminas, Didysis Lietuvos kunigaikštis, 145, 222 t10
Gediminas, didysis Lietuvos kunigaikštis,
293, t8
Gediminas, didysis Lietuvos kunigaikštis,
11, 370, 439 t9
Gedvilą, Jonas, kun., dekanas, Telšių vyskupija, 164, 342, 433, 464 t9
Gedvilą, Jonas, kun., Mažeikių klebonas ir dekanas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
60, 195, 198, 275, 323, 333, 402, 445, 485 t7
Gedvila, Jonas, kun., Tauragės klebonas ir dekanas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 77, 244, 429, 504, 508, 564 t6
Gedvila, Jonas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Gedvila, Jonas, kun., Telšių vyskupija,
124, 186 t10
Gedvilaitė, Nijolė, komjaunuolė, Telšių Vydkomojo komiteto talkininkė puolant kun. J. Kaunecką, 215, 217 t6
Gegelskis, unitų kun., Lvove — apiplėštas komunistų pareigūnų, 607 t6
Gelgota, V., kunigas, 37 t4
Gelgota, Vincentas, Skardupių klebonas,
194-198 t3
Gėliūnas, Juozas, Kiauklių gyventojas (miręs), 294 t9
Gelumbauskienė, E., Mažeikiai, 61-62 t4
Gelumbauskienė, Emilija, Mažeikiuose,
199, 200, 327, 328 t3
Genevičius, Pranciškus, kun., Darsūniškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570 t7
Genienė, Girdžių vid. mokyklos mokytoja, už bažnyčios lankymą IV kl. mokinei sumažinusi elgesio pažymį, 252 t7
Genys, Gardamo vargonininkas, 161, t8
Genytė, M., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Genkauskas, Justinas, Polekėlės parapijos Revizijos komisijos narys, 500 t6
Gentis, V., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 474 t6
Genutis, Algis, kun., Telšių vyskupija, 359, t8
Genutis, Algis, kun., Telšių vyskupija,
343, 385 t9
Genutis, Algis, kun., Telšių vyskupija,
126, 186 t10
Geraltauskas, Simno bažnyčios choristas, tardytas Alytaus miesto saugume, 423 t7
Gerčius, A., Simno bažnyčios choristas, tardytas Alytaus miesto saugume, 423 t7
Germanas, Edmundas, kun., Rukų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446 t7
Germanas, Edmundas, kun., Telšių vyskupija,
360, t8
Germanavičius, Kultūros namų direktorius, Viduklėje, 122 Giedraitienė, Sidabravo vidurinės mokyklos mokytoja, ateistinio darbo vadovė, 148, 191, 192 t6
Gerulis, B., ateistas filosofas, 315 t9
Geštautaitė, Stefa, Upynos mokyklos mokytoja, tikintį II kl. mokinį A. Vaitkų klasėje viešai išjuokusi, čiupusi už ausies ir ėmusi grasinti, 500 t7
Gėtė, Wolfgang, vokiečių rašytojas, 30, t8
Giedra, Domininkas, kun., Telšių vyskupija, 359, t8
Giedra, Domininkas, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Giedra, Domininkas, kun., Židikų ir Ukrinų klebonas, Mažeikių rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojo Songailos išbartas, kad mirusios moters laidotuves atliko su religinėmis apeigomis; pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
175, 323, 445 t7
Giedraitis, Juozapas Arnulfas, Žemaičių vyskupas, 14, 287, t8
Giedraitis, Juozapas, tarybinės valdžios buvo pašalintas iš Kauno Kunigų Seminarijos,
577 t6
Giedraitis, Juozas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 135, 195 t9
Giedraitis, Juozas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Giedraitis, Juozas, kun., teol. lic, Skapiškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 572 t7
Giedraitis, Juozas, Panevėžio vyskupija,
19, t8
Giedraitis, Juozas, Skapiškio klebonas,
584 t6
Giedraitis, Martynas, vaivada,
287, t8
Giedraitis, Merkelis, Žemaičių vyskupas,
287, 388, t8
Giedraitis, Merkelis, Žemaičių vyskupas,
12, t9
Giedraitis, Mykolas, palaimintasis,
283, 284, 285, 286, 287, 288, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 422, t8
Giedraitis, Mykolas, palaimintasis,
12, 44, 79, 128, 186, 197, 266, 272, 278, 306, 374 t9
Giedraitytė, Rima, Vadžgirio vidurinės mokyklos V-os kl. mokinė, 461 t6
Gylys, A., kun., Telšių vyskupija, 186 t10
Gylys, Algis, Lazdijų KGB etatinis darbuotojas,
442 t6
Gylys, Algis, Lazdijų rajono KGB leitenantas, aktyvus tikinčiojo jaunimo persekiotojas,
34, 184, 252, 466, 467, 538, 616 t7
Gylys, Algis, saugumietis,
109, 241 t10
Gylys, Antanas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Gylys, Antanas, kun., Telšių vyskupija,
342 t9
Gylys, Kazimieras, kun., ligonis, Palangos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
481 t7
Gylys, Kazimieras, kun., Telšių vyskupija,
360, t8
Gylys, Kazimieras, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Gylys, Mykolas, kun., Čedasų par. klebonas, Panevėžio vyskupija,
19, 326, t8
Gylys, Mykolas, kun., Karsakiškio ir Gelažių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 572 t7
Gylys, Mykolas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 135, 196   t9
Gylys,  , Antanas,  kun.,  Plungės  vikaras,  pasirašęs  protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
323, 446 t7
Gimbutas, Justas, buvęs 30 metų Gulago kalinys, 57, t9
Gimbutas, Justas, Sibiro tremtinys, herojiškas kankinys,
198, 214, 215, 368, 369 t6
Gimžauskas, Bronislavas, kun., Kauno arkivysk., 16, t8
Gimžauskas, Bronislovas, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 280 t9
Gimžauskas, Bronius, kun., Šaukoto klebonas,
218, 221 t6
Gimžauskas, Bronius, kun., Šiaulėnų ir Šaukėnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
326, 575 t7
Ginda, Leonas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją mokytis, 294 t6
Ginkutė, Audronė, Vilniaus Universiteto studentė, su kitais tikinčiais jaunuoliais atostogavusi prie Baltųjų Lakajų ežero, po grubaus milicijos poelgio pašalinta iš universiteto, 36, 119 t7
Gintautienė, Ieva, tešlamaišė 280 t5
Giores, Vienos arkivyskupas, 367 t9
Girdauskienė, Kauno miesto greitosios pagalbos punkto vyr. med. felč., 602 t7
Girdzevičius, J., kun., 41, t10
Girdzevičius, Jonas, kun., Balnikų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
326, 576 t7
Girdzevičius, Jonas, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Girdzevičius, Jonas, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 281 t9
Girėnas, Stasys, lakūnas, 330, t8
Girininkas, F., 340 t3
Girnius, Juozas, dr., filosofas, 152, 154, 420, t8
Girnius, Juozas, filosofas,
19, 21, 73, 166, 328, 330 t9
Girnius, Kazimieras, kun., Alantos klebonas,
584 Glauberzonas, vyr. gyd., psichiatrinės komisijos narys P. Cidziko tyrimo metu, 436 t6
Girnius, Kazimieras, kun., Alantos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 572 t7
Girnius, Kazimieras, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Girnius, Kazimieras, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 135, 196 t9
Girskienė, Molėtų finansų skyriaus darbuotoja, 295 t9
Gižinskas, Leonardas, kun., 328, t8
Glaveckaitė, Asta, kybartietė, 39, t8
Glaveckaitė, Edita, kybartietė,
39, t8
Glempas, J., Lenkijos kardinolas, 367 t9
Gleveckaitė, V., liudininkė M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 476 t6
Gliauda, Jurgis, rašytojas, 328 t9
Gluoksniai, Garliavos I-os vid. mokyklos mokiniai, 29, t8
Gluosnis, V., pasirašęs protesto pareiškimą N. Dybenkai, 489 t6
Gluosnys, Vytautas, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavęs Vilkavišky, Kelmelių amuose, jaunimo šventėje, milicijos punkte grubiai tardytas, 32, 185 t7
Gluosnis, Vytautas, Garliavos vidurinės mokyklos Nr. 1 X kl. mokinys, 455, 456, 602 t6
Gluosnytė, Audronė, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavusi Vilkavišky, Kelmelių namuose, jaunimo šventėje, milicijos punkte grubiai tardyta, 32, t7
Gluosnytė, Birutė, buvusi Garliavos I-os vid. mokyklos abiturientė, tardyta Kauno saugumo rūmuose,
346 t7
Gluosnytė, Birutė, Garliavos vidurinės mokyklos X kl. mokinė,
602 t6
Gobis, Antanas, kun., Adomynės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 572 t7
Gobis, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Gobis, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 135, 196 t9
Gobis, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Godliauskas, Česlovas, kun., Telšių vyskupija, 124 t10
Gofman, Aleksandras, parašęs pareiškimą TTG Katalikų Komitetui ir Kunigų Seminarijos Rektoriui, 199, 201 t6
Golkycin, kapitonas, 489, 501 t9
Golmonaitė, Snieguolė, Prienų II-os vidurinės mokyklos IXb kl. mokinė, 385 t6
Golov, V. B., prokuroras, 83, 84, t8
Golustjanas, E. G., Klaipėdos raj. vyk. k-to sanitarijos skyriaus vedėjas, 433, t8
Gorbačiovas, Michail, USSR prezidentas, 6, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 34, 42, 68, 70, 75, 77, 123, 126, 127, 128, 129, 132, 135, 149, 151, 178, 181, 229, 234, 235, 238, 239, 241, 254, 282, 284, 285, 286 t10
Gorbačiovas, Michailas, Dr., TSKP sekretorius,
432, t8
Gorbačiovas, Mykolas, Sovietų sąjungos diktatorius,
63, 71, 90, 93, 95, 132, 143, 148 - 149, 192, 199 - 201, 222, 253, 255, 268, 274, 281, 283, 287, 299, 301, 309, 316, 318, 322, 337, 340, 351, 357 - 358, 368, 387, 389, 391, 393, 396, 399, 401, 418, 448, 456, 462 - 464, 467 t9
Gorbatskis, majoras, 201, t8
Gorkis, 439 t9
Gorochovenko, Lazdijų vidur, mokyklos mokytojas, 52, t10
Gorodeckis, Stanislovas, kun., Nemakščių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 323 t7
Grabauskas, Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 359, t8
Grabauskas, Juozapas, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Grabauskas, , Juozapas,   kun.,   Tauragės   altaristas,   pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
323, 446 t7
Grabauskienė, Elena, kviestinė Bagotosios lebono kun. V. Degučio kratoje, 206 t6
Grabažienė, Padubysio apylinkės pirmininkė, 38, t9
Grabienė, Jadvyga, Viekšniuose, 161, 162 t3
Grabnickas, Algirdas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 293 t6
Grabnickas, Alvydas, kun., Joniškio vikaras, Kauno arkivyskupija,
208, 461 t9
Grabovskis, Jonas, Niorų klebonas (Baltarusijoje), 385 t3
Grakauskas, V., saugumietis, D. Keršiūtės kratoje vienas iš jos vykdytojų, Vilniuje, 101 t6
Granickas, Marijampolės Namų valdybos viršininkas, vienas iš įsibrovėlių į invalido kun. Pr. Šulskio laikomas šv. Mišias, 146 t7
Grasievič, Juzief, kun., Astravieco (Baltarusijoje) klebonas, nubaustas už eitas kunigo pareigas, 325 t6
Grauslys, Alfonsas, kun., religinio turinio knygų autorius, Čikagoje, 159 t6
Grauslys, prel., Šiluvos klebonas,
15, t10
Grauslys, Šiluvos klebonas
459 t5
Grauslys, Vaclovas, kun., Šiluvos klebonas,
56, 373 t6
Grauslys, Vaclovas, prel., Šiluvos klebonas, Raseinių dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
327, 478 t7
Grauslys, Vaclovas, prelatas, Šiluvos klebonas, Kauno arkivyskupija,
290, 429 t9
Graužinis, Albinas, kun., Kauno Prisikėlimo bažnyčios vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327 t7
Graužinis, Albinas, kun., Petrašiūnų parap. klebonas,
152 t9
Gražinovas, radviliškietis, 498 t9
Gražys, Alfonsas, kun., Debeikių klebonas, 584 Gražys, Juozas, Sibiro tremtinys, 9, t6
Gražys, Alfonsas, kun., Debeikių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 572 t7
Gražys, Alfonsas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 135, 196 t9
Gražys, Alfonsas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Gražys, Alfonsas,  kun.,  Sudeikių  par.  klebonas,  Panevėžio vyskupija,
19, 326, t8
Gražys, J.,
37, 148, 214, 345 t4
Gražys, Juozas, Kaune,
126, 176, 224, 243, 249 t2
Gražys, Juozas, už „LKB Kronikos" dauginimą ir platinimą nuteistas 3 m. bendro režimo kalėjimo bausme,
110 t7
Gražys, Juozas, Vilniuje, politinis kalinys Sibire,
9, 10, 75, 81,83, 132, 178, 179 t3
Gražuliai, Makniūnų kaimo gyventojai, 361 - 362 t9
Gražuliai, Petro Gr. tėvai,
20, 21, 24, 109, 132 t10
Gražulienė, Monika, alytiškė, Petro Gražulio motina, 21, 22, 23, 24, 26, 134 t10
Gražulis, Alytaus raj. kolūkio pirmininkas, atleistas iš pirmininko pareigų — kad jo sūnus įstojo į Kunigų seminariją, 474 t7
Gražulis, Antanas, kolūkio vadovas,
122, t8
Gražulis, Antanas, kun. Alytaus parap. vikaras, Vilkaviškio vyskupija,
112, 148 - 149, 199, 201, 205, 351, 386, 396, 429 - 430, 447, 458 - 459 t9
Gražulis, Antanas, kun.,
8, 12, 26, 65, 74, 96, 100, 102, 109, 134, 140 t10
Gražulis, Antanas, kun., Prienų bažnyčios vikaras, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys,
100, 167, 168, 179, 180, 181, 209, 242, 303, 329, 342, 366, 445, 498, 500, 501, 508 t6
Gražulis, Antanas, kun., Prienų bažnyčios vikaras, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, komunistinės valdžios pareigūnų parsekiojamas ir teistas,
130, 142, 143, 144, 145, 178, 302, 303, 304, 321, 325, 333, 460, 464, 488, 489, 490, 501, 565, 582, 610, 611, 619 t7
Gražulis, Antanas, kun., Prienų par. vikaras,
37, 62, 141, 366, 464, 465, t8
Gražulis, Juozas, kun.,
74, t10
Gražulis, Juozas, kun., Simno vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
201, 325, 423, 424, 464 t7
Gražulis, Juozas, kun., Simno vikaras, vėliau šakių vikaras,
141, 370, 423, t8
Gražulis, Juozas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
148, 199, 201, 204, 367 t9
Gražulis, K.,
26, t10
Gražulis, Kazimieras, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas,
55, 335 t7
Gražulis, Kazimieras, dėl sovietinės valdžios persekiojimų nei 1979, nei 1980 m. į Kauno Kunigų Seminariją mokytis nepriimtas,
80, 294 t6
Gražulis, Kazimieras, klierikas, vėliau kunigas,
395, 418 t9
Gražulis, Kazimieras, kun., Šiaulių šv. Jurgio parap. vikaras,
38, 39, 49, 65, 69, 96, 99, 134, 140, 141, 210, 287 t10
Gražulis, Kazys, Šiaulių Šv. Jurgio parap. vikaras,
447, 484 t9
Gražulis, Petras, dėl sovietinės valdžios persekiojimų 1980 m. į Kauno Kunigų Seminariją mokytis nepriimtas,
294, 317, 344, 346 t6
Gražulis, Petras, jaunuolis,
367, t8
Gražulis, Petras, Sasnavos darbininkas, atšaukęs karinę priesaiką,
18, 26, 61, 62, 65, 66, 69, 84, 86, 109. 127, 133, 134, 137, 138, 140, 141, 155, 178, 195, 196, 216, 219, 230, 238, 239, 287 t10
Gražulis, Petras, Sasnavos gyventojas,
52, 356 - 357, 393, 429, 448 t9
Gražulis, Povilas, mokinys,
24, 26, 135 t10
Gražulytė, Albina, 134, 140 t10
Gražulytė, Angelė, kaunietė,
26, 134 t10
Gražulytė, Angelė, Makniūnų kaimo gyventoja,
359 - 360 t9
Gražulytė, Janina,
26, t10
Gražulytė, Janina, Makniūnų kaimo gyventoja,
259, 360 t9
Gražulytė, Regina, mokinė,
25, 26, 135 t10
Gražulytė, Valė, kaunietė,
26, 134 t10
Grebliauskaitė, Jolanta, kaunietė, 169, t8
Gregorijus, VII, popiežius, mylėjęs tiesą ir nekentęs netiesos, todėl miręs tremtyje, 563 t7
Greičius, šiaulietis, 157 t9
Greivienė, A., Tverų vid. mokyklos mokytoja, persekiodama tikinčius mokinius, baugina juos fizinėmis bausmėmis —juos mušdama, 242, 246, 499 t7
Griauslys, V., kun. Šiluvos par. klebonas, 267, t8
Griciūnienė, Šilutės III-os vid. mokyklos direktoriaus pavaduotoja, bandžiusi perauklėti A. Dudonienę, kad leistų sūnų Alvydą į spaliukų šventę, 86, t7
Gricius, Algirdas, Žarėnų Latvelių m. mokinys, 107 t10
Griciūtė, B., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Griciūtė, Dalia, Mažeikių III-os vidurinės mokyklos X kl. mokinė,
150, 151 t6
Griciūtė, Raimunda, Žarėnų Latvelių mokyklos mokinė,
108 t10
Grigaitienė, J., Kiauklių aštuonmetės mokyklos direktorė, 277, t8
Grigaitienė, Jadvyga, Adakavo gyventoja, pasiuntusi skundą P. Griškevičiui dėl tikinčių mokinių mokykloje neleistino diskriminavimo,
89, t7
Grigaitienė, Jadvyga, Kiauklių mokyklos direktorė,
158, 225 t9
Grigaitis, Antanas, Adakavo aštuonmetės mokyklos IV kl. mokinys, mokyklos direktorės A. Žąsytienės dėl bažnyčios lankymo klasėje pašiepiamas, 90, t7
Grigaitis, Aukščiausiojo teismo pirmininkas,
365, t8
Grigaitis, Jonas, kun., Vilniaus arkivysk.,
99, t8
Grigaitis, Jonas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
222, t8
Grigaitis, Jonas, kun., Vilniaus vyskupija,
271, 274 t9
Grigaitytė, Rasa, Pagirių vid. mokyklos IV kl. tikinti mokinė iškviesta į Kėdainių prokuratūrą tardymui, 83, t7
Grigalavičienė, A., liaudies tarėja, 20, 24, t9
Grigalavičius, V., Pasvalio raj. prokuroro padėjėjas, dalyvavęs teismo procese teisiant kun. B. Urboną, 294 t7
Grigalevičienė, Ona, kybartietė, 193 t10
Grigaliūnaitė, Paulina, Utenos rajr, 30 t3
Grigaliūnas, čekistas, tardęs Žem. Kalvarijos kleboną kun. A. Lukoševičių, 255 t6
Grigaliūnas, Mykolas, kun., Panevėžio katedros altaristas,
584 t6
Grigaliūnas, Vytautas, Rokiškio bažnyčios vargonininkas, Rokiškio raj. Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojo Firo išbartas už vaikų mokymą giedoti,
230 t7
Grigaliūnienė, Mažeikių I-os vidurinės mokyklos mokytoja, baudė mokines už bažnyčios lankymą, 75, t6
Grigaliūnienė, Truskavoje įstaigos valytoja,
265 t6
Grigalius, Kijevo metropolitas, 150 t10
Griganavičius, Vytautas, kun., Kauno arkivysk., 16, t8
Griganavičius, Vytautas, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 280, 384 t9
Griganavičius, Vytautas, kun., Raseinių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
327, 576 t7
Griganavičius, Vytautas, kun., Raseinių parapijos klebonas,
56, t6
Grigaravičienė, Ašmintos kolūkio pirminės organizacijos sekretorė, 304, 501 t7
Grigaravičius, Vytautas, kun., 10, t10
Grigaravičius, VRS viršininko pavaduotojas,
25, t10
Grigas, A., mokytojas, išmestas iš darbo už religiją, 251 t9
Grigas, Antanas, Leipalingio vid. mokyklos mokytojas, parašęs skundą P. Griškevičiui dėl sūnaus studento Roberto žiaurios diskriminacijos,
236, 239, 287, 539, 543, 544, 545 t7
Grigas, Gail. seserų mokyklos direktorės pavaduotojas,
17, t10
Grigas, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos direktorės pavaduotojas,
224, 359 t9
Grigas, R., pasirašęs N. Dybenkai protesto pareiškimą,
489 t6
Grigas, Robertas, buvęs zakristijonas, dabar kunigas,
9, 11, 59, 63, 69, 75, 107, 146, 147, 165, 221, 294, 295, 297 t10
Grigas, Robertas, kareivis, kovotojas už religiją,
201, 270, 272, 367, 368, 369, t8
Grigas, Robertas, Kiauklių parap. zakristijonas, vėliau kunigas,
9798, 356, 402 - 403, 430, 447 - 448, 459 - 463, 465, 468 - 469, 471 t9
Grigas, Robertas, Vilniaus valst. Pedagoginio instituto studentas, parašęs protesto pareiškimą LTSR Prokurorui dėl tikinčiojo jaunimo neteisėto grubaus persekiojimo,
34, 176, 213, 214, 236, 237, 238, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 t7
Grigonis, Algimantas, kviestinis kun. A. Gražulio tėvų kratoje, 168 t6
Grigonis, Vytautas — žmogžudys,
568 t6
Grigorjevas, J. M., Lvovo srities kriminalinių bylų teisminės kolegijos visuomeninis kaltintojas, 378 t7
Grigulevičius, J., knygos „Vatikanas — XX amžius" autorius, 198, t8
Grimaila, Z., Raseinių rajono partinio komiteto sekretorius, 54, t6
Grimaila, Zigmas, Raseinių rajono KP pirmasis sekretorius,
149 t7
Grimalis, inspektorius, 259, t8
Grincevičiūtė, V., Kaune, 292-3. t1
Grincevičiūtė, V., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje,
346 t6
Grynčišinas, unitų kunigas, komunistų apiplėštas, 607 t6
Grinevičius, Kaune saugumo darbuotojas, Velykų rytą Rotušės aikštėje savavališkai užrašinėjęs automobilių numerius atvykusiųjų į Prisikėlimo pamaldas, 534 t7
Grinevičius, Zigmas, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Grinevičius, Zigmas, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 280 t9
Grinevičius, Zigmas, kun., Kelmės bažnyčios vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
326, 576 t7
Grinevičius, Zigmas, kun., Kelmės vikaras,
81, t6
Griniankas, unitų kunigas, komunistų sumuštas, Lvove, 607 t6
Grinys, Vilniaus miesto prokuroras, 152, t8
Grinius, Kazimieras, kun., Panevėžio vyskupija, 184 t10
Grinius, Vytautas, „Tiesos" korespondentas, paskelbęs melagingus teigimus apie religijos laisvę,
473, 474, 476 t7
Grinkevičius, Kazimieras, Prienai, 170-175 t4
Grinkevičiūtė, N., korespondentė, 211, 213 t10
Grinoveckis, Vilniaus vyskupas, ištremtas į Rusiją, 270 t9
Grišinas, Politbiuro narys, 417, t8
Griška, prof. Rudzevičiaus teisme nurodo auklėtojų būtinus privalumus, 164 t7
Griška, Vaclovas iš Harmoniškių apylinkės (Baltarusijoj), komunistinės valdžios atstovų nubaustas pinigine bauda kad leido tikintiesiems susirinkti kalbėti rožančių,
375, 432 t7
Griškaitienė, Ona, įstaigos darbuotoja, 85, t8
Griškaitienė, Ona, kybartietė,
41, t8
Griškaitienė, Ona, kybartietė,
193 t10
Griškaitienė, Ona, Kybartų bažnyčios komiteto narė, gyvais konkrečiais pavyzdžiais atsakiusi į KGB viršininko Vaišvilos melą ir šmeižtą; pasirašiusi pareiškimą LTSR Prokurorui,
524, 577 t7
Griškaitis, Kybartų vidurinės mokyklos mokinės, Ritos Griškaitytės, tėvas, 190 t6
Griškaitis, Ričardas, žuvęs karys,
63, 84, t10
Griškaitis, Romas, kybartietis,
193 t10
Griškaitytė, Rita, Kybartų vidurinės mokyklos VIb kl. mokinė, nepriėmusi pionierės kaklaraiščio, 189 t6
Griškaitytė, Stasė, kybartietė,
41, t8
Griškevičius, LKP CK sekretorius, 68, t10
Griškevičius, Petras, komunistų partijos generalinis sekretorius Lietuvoje,
7, 28, 90, 99, 100, 218, 272, t8
Griškevičius, Petras, Lietuvos TSR KP CK sekretorius,
117, 118, 314, 346, 440, 444, 445, 512, 567, 576, 579 t6
Griškevičius, Petras, LTSR aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas,
284, 410 t9
Griškevičius, Petras, LTSR KP CK sekretorius, klusnus Maskvos tarnas,
51, 60, 69, 74, 81, 83, 89, 118, 138, 141, 143, 148, 151, 167, 184, 220, 227, 228, 230, 236, 307, 319, 350, 563 t7
Griškevičiūtė, Irena, Alytaus gamybinio mokymo meistrė, 381, t8
Griškus, Arvydas, Adakavo aštuonmetės mokyklos IV kl. mokinys, mokyklos direktorės A. Žąsytienės klasėje pašieptas dėl bažnyčios lankymo, 90, t7
Griškus, Jonas, Adakavo gyventojas, pasiuntė skundą P. Griškevičiui dėl tikinčių mokinių neleistino mokykloje diskriminavimo,
89, t7
Gritėnienė, A., Pasvalio rajono Liaudies teismo teisėja, teisusi kun. B. Urboną, 294 t7
Gritienė, Žarėnų Latvelių devynmetės mokyklos mokytoja, 108 t10
Gromikas, Andriej, Sovietų Rusijos užsienio reikalų ministeris,67, t6
Grubliauskas, Juozapas, G. kan., Šilutės klebonas, Prelatūros tarėjas, atšaukė savo parašą po pareiškimu Telšių vyskupijos Valdytojui, 505 t6
Grubliauskas, Juozapas, kun., Šilutės klebonas, Klaipėdos prelatūros tarėjas, pasirašęs protesto pareiškimus P. Anilioniui ir L. Brežnevui,
278, 323 t7
Grubliauskas, Jurgis,   Miroslavo apylinkės pirmininkas,
440, t8
Grubliauskas, Skaudvilės milicininkas,
126 t9
Grubliauskienė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam Prokurorui, 518 t7
Grūdienė, Josvainių apylinkės sekretorė, 25, t8
Grūdienė, Josvainių apylinkės tarnautoja, atnešusi kun. L. Kalinauskui pasirašyti RRT įgaliotinio P. Anilionio įspėjimą,
609 t7
Grudzinskas, Jonas, kun., 8, 12, 74, 231 t10
Grudzinskas, Jonas, kun., Seirijų ir Metelių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
325 t7
Grudzinskas, Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
199, 201, 387 t9
Gruodis, jėzuitų provincijolas, 491 - 492, 495 t9
Gruodis, pulkininkas Praveniškių lagery,
197 t10
Gruodis, Stanislovas, dr. prof., Balnikų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
576 t7
Gruodis, Stanislovas, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Gruodis, Stanislovas, kun., Kauno arkivyskupija,
277 t9
Grušas, Adolfas, kun., Kauno Prisikėlimo bažnyčios vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326 t7
Grušas, J., rašytojas dramaturgas,
254 t9
Grušas, Romualdas, Telšių trylikametis jaunuolis, grįžęs iš Žem. Kalvarijos didžiųjų atlaidų, vėlai vakare prie namų milicijos pagrobtas ir poste tardytas,
274 t7
Grušauskas, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196 t9
Grušienė, M., negavusi N. Sadūnaitės iš Vilniaus į JAV jai siųstų registruotų laiškų, 72, t7
Grušis, Šiuparių kaimo kolūkietis, 258, 259, 261, t8
Gružauskas  , Antanas,   kun.,   Panevėžio   vyskupija,   Alytaus vikaras, 19, 61, t8
Gružauskas, Antanas, kun., Aleksandravėlės klebonas, 584 t6
Gružauskas, Antanas, kun., Aleksandravėlės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą, L. Brežnevui,
328 t7
Gružauskas, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Gružovskis, kun. iš Lenkijos, indoktrinuotas KGB kolaboranto kun. Izidoriaus Butkaus, Kelmės-šaltinių klebono, xxx t6
Gudaitė, Elena, jaunametė, dalyvavusi Žem. Kalvarijos didžiuosiuose atlaiduose, milicijos tardymui paimta iš namų, ir Telšių III-os vid. mokyklos mokytojų nubausta už vilkėtą žalią suknelę, 274, 431 t7
Gudaitienė, A., liudytoja kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581 t7
Gudaitienė, Palomenės kolūkio pirmininkė,
443 t6
Gudaitis, A. klierikas, 242 t10
Gudaitis, Aldonas, norėjęs stoti į kun. seminariją,
46, t10
Gudaitis, Aldonas, Prienų II-os vidurinės mokyklos X kl. mokinys,
144, 272, 385, 386 t6
Gudaitis, Algimantas, kviestinis,
53, t9
Gudaitis, Algis, norėjęs stoti į kun. seminariją,
46, t10
Gudaitis, Algis, Prienų vidurinės mokyklos mokinys, KGB čekistų tardytas su broliu Aldonu,
272, 385 t6
Gudaitis, čekistas, Prienų II-os vid. mokyklos direktoriaus kabinete tardęs mokinę Violetą Kačergiūtę,
313 t7
Gudaitis, Jonas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje,
293 t6
Gudaitis, R. rašytojas,
188 t10
Gudaitis, S.,
26, t10
Gudaitytė, M., Prienų II-os vid. mokyklos mokytojų ir direktoriaus pavaduotojo Kuro sulaikyta ir nuvesta į milicijos skyrių už Velykų dieną senelių lankymą, 87, t7
Gudaitytė, Marytė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos moksleivė,
59, - 62, 223 - 225, 357 - 359 t9
Gudaitytė, Marytė, medicinos mokyklos studentė,
16, 26, 107 t10
Gudaitytė, Marytė, Tartupio vid. mokyklos VII kl. mokinė,
144, 385 t6
Gudaitytė, Ona, Viduklės gyventoja,
96, t9
Gudalevičius, A., liaudies tarėjas, 20, 24, t9
Gudanavičienė, O., nepilnamečių vaikų reikalų inspektorė, 295 t9
Gudanavičius, Gustavas, kun., Ateitininkijos atkūrimo akto dalyvis, 10, 69, 146, 277 t10
Gudanavičius, Gustavas, kun., iš Žagarės,
16, 123, t8
Gudanavičius, Gustavas, kun., Žagarės bažnyčios administratorius,
177, 202 t6
Gudanavičius, Gustavas, kun., Žagarės Juodeikių bažnyčių administratorius, Kauno arkivyskupija,
89, 143, 165, 206 - 207, 277, 280, 464 t9
Gudanavičius, Gustavas, kun., Žagarės klebonas, parašęs skundą DŽDT Vykd. komiteto pirmininkui ir pasirašęs pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
154, 155, 326, 473, 477, 515, 576, 581, 584 t7
Gudanavičius, Gustavas, Vadžgirio klebonas,
110, 151-3. t1
Gudas, Jonas, kun., Raseinių altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327 t7
Gudas, Kazimieras, Kaune,
81 t2
Gudas, mjr., saugumietis, kratos dalyvis pas kun. Br. Laurinavičių, Adutiškio kleboną, lietuvių Helsinkio grupės narį,
166 t6
Gudas, VSK (Vidaus saugumo komiteto) darbuotojas, per eilę metų grasinęs ir persekiojęs J. Sadūną,
417 t7
Gudavičiūtė, Skirsnemunės vidurinės mokyklos I-os kl. mokinė, 148 t6
Gudeikytė, Eugenija, Aukštelkėse, 309, 310-313 t2
Gudelevičius, A. Vitkauskaitės ir G. Navickaitės teismo teisėjas, Vilniuje, 333 t6
Gudelienė, Bronė, at-kė sendraugė, „Birutės" korp. narė, 277 t10
Gudelienė, Elena, Didkiemio aštuonmetės mokyklos mokytoja ir VIII kl. auklėtoja, prievartaujanti mokinius stoti į komjaunimą,
457 t6
Gudynas, Adomas, Klausučių apylinkės pirmininkas, 51, t9
Gudynas, Adomas, Klausučių apylinkės pirmininkas,
381 t6
Gudynas, Adomas, Klausučių apylinkės tarybos pirmininkas, Žaliosios apylinkės pakelės kryžiaus nupiovimo dalyvis,
234, 235 t7
Gudliauskas, Česlovas, kun., Telšių vyskupija, 343 t9
Gudmanaitė, Regina, Vadžgirio vidurinės mokyklos XI kl. mokinė, 461 t6
Gudmanaitė, Vadžgirio vidurinės mokyklos IX kl. mokinė,
461 t6
Gudmonas, Bronislovas, kun., Gulago kalinys (1949-1956), 103 t9
Gudonienė, Genė, Kiauklių gyventoja, 97, t9
Gudonis, Mečislovas, Palevenėlės vykd. k-to pirmininko pavaduotojas, 487 t9
Gudonis, Šimonių vyk. k-to pirmininko pavaduotojas,
300, t8
Gudonytė, Rūta, Kiauklių moksleivė, mokytojų tardyta, 226 t9
Gudonytės, Rūta ir Julita, Kiauklių mokyklos mokinės, 277, t8
Gudžinskienė, J., Vilkaviškio raj. vykd. k-to sekretorė, 291 t9
Gudžiūnas, Kybartų vyk. k-to pirmininkas, 289, 337, 400, t8
Gudžiūnas, Kybartų vykd. k-to pirmininkas,
83, t10
Gumanas, Oskaras (vokietis iš Šiaulių apylinkės, Amalių km.), baptistas, irgi atsisakęs duoti priesaiką tarybinėje armijoje, 281, 282 t7
Gumauskas, Juozas, kun., 74, t10
Gumauskas, Juozas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
199, 201, 387 t9
Gumauskas, Juozas, kunl, Rumbonių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
325 t7
Gumauskas, Juozas,  kun., Rumbonių klebonas, pasirašęs protestą L. Brežnevui,
116 t6
Gumbliauskienė, Bronė, Viduklės parapijietė, iškviesta į Socialinio aprūpinimo skyrių apklausinėjimui, 393 t7
Gunta, Juozapas, kun., Ubiškės ir Kaunatavo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446 t7
Gunta, Juozas, kun., Telšių vyskupija,
342 t9
Guobė, skardžius, 414, t8
Guobis, P., Širvintų klebonas, 98 t3
Guobys, Petras, kun., Širvintų klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570 t7
Guobytė, Gita, Molėtų I-sios vid. mokyklos III a kl. mokinė, 381, t8
Guogis, Vytautas Simonas, kun., 75, t10
Guogis, Vytautas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
199, 201 t9
Guogis, Vytautas-Simonas, kun., Vilkaviškio b. vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
325 t7
Gurskienė, Viktorija, Širvintose, 372 t3
Gurskis, Gintas, 1979 m. sovietinės valdžios pareigūnų nepriimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 81, 294 t6
Gurskis, Gintas, šakių par. vargonininkas,
301, t8
Gustainis, Z., kun., dek., Kaišiadorių vyskupija, 77, t10
Gustainis, Zigmantas, kun., Nemaniūnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
567, 570 t7
Gustaitis, A., kun., Kučiūnų bažnyčia, 474, t8
Gustaitis, A., monsinjoras,
102, t8
Gustaitis, Andriejus, prel. Igliaukos bažnyčios administratorius, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys,
116, 508 t6
Gustaitis, Andriejus, prel., Garliavos klebonas, Aleksoto dekanato dekanas, P. Anilioniui iškėlęs Klaipėdos bažnyčios klausimą, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
206, 325, 333, 357 t7
Gustaitis, Andrius, kun., Garliavos parap. klebonas, Vilkaviškio vyskupija,
41, - 42, 199, 201 t9
Gustaitis, Andrius, prel., dek. iš Garliavos,
74, 231 t10
Gustaitis, M., kun., pedagogas, poetas,
288 t6
Gustaitis, Motiejus, kun., rašytojas,
186, 266 t9
Gustaitis, Pranas, Kaltinėnų klebonas,
410 t4
Gustaitis, Vytautas, kun.,
8, 11, 95, t10
Gustaitis, Vytautas, kun., Vilkaviškio par. vikaras,
254, 465, t8
Gustaitis, Vytautas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
199, 201 t9
Gustas, J., kunigas, miręs Krasnojarske, 86 t4
Gustas, kun.,
135, t8
Gustas, kun., Saldutišky, saleziečių vienuolyno padaliny,
409 t6
Gutauskas, A., kunigas 20, 94-95, 317, 387 t5
Gutauskas, Algirdas, kun., Vilniaus arkivyskupijos valdytojas, klusnus komunistinės valdžios įpareigojimų vykdytojas, jos numatytas kandidatas į vyskupus,
132, 310, 362, 480 t7
Gutauskas, Algirdas, kun., Vilniaus vyskupijos valdytojas,
11, 62, 113, 137, 184, 192, 291, 305, 354, t8
Gutauskas, Algirdas, prel. Vilniaus arkivyskupijos administratorius,
229, 266, 289, 291 t10
Gutauskas, Algirdas, prel., Vilniaus arkivyskupijos valdytojas,
215 - 216, 373, 381, 417, 427 t9
Gutauskas, Algis-Kazimieras, kun., Vilniaus arkivyskupijos Valdytojas, prielankus tarybinei valdžiai,
24, 230 t6
Gutauskas, Jonas, kun.,
328, t8
Gutauskas, Klemensas, kun. Kupiškio klebonas,
584 t6
Gutauskas, Klemensas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, 247, t8
Gutauskas, Klemensas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 135, 196 t9
Gutauskas, Klemensas, kun., Panevėžio vyskupija,
184, 244 t10
Gutauskas, , Klemensas,  kun.,  Kupiškio  klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 572 t7
Gutmanas, psicho-terapeutas, 149      t10
Guzevičius, komunistų veikėjas, 154, t8
Gvazdovič, Kazimir, 1982 m. birželio 6 d. vysk. L. Povilonio įšventintas kunigu, 201 t7
Gvozdas, Albertas, Garliavos I-os vid. mokyklos VII kl. mokinys, čekistų tardytas apie mokytoją J. Bieliauskienę. Grasintas ir baugintas, 345, 346 t7
Gvozdovičius, Gervėčių klebonas, 215, 216 t10

H
Hamakas, von, Adolfas (Harnack Adolf von), protestantų teologas, Berlyno universiteto profesorius, 561 t7
Harcevas, RRT pirmininkas Maskvoje, 281 t9
Hartvigas, H, Bremeno Hamburgo vyskupas, 306 t9
Heidner, G., negavo N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR siųsto registruoto laiško, 72, t7
Herres, G. negavo N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR siųsto registruoto laiško, 72, t7
Hesse, Hermanas, vokiečių rašytojas ir mąstytojas, 12, t7
Hieronimas, Br. OFM, gyvenąs Izraelyje, nuo 1980 m. birželio mėn. negavęs nė vieno iš septynių N. ir J. Sadūnų iš Vilniaus jam siųstų registruotų laiškų, 72, t7
Hieronymus, Fr., OFM, Izraelyje, 108, 315, 450, 451, 522 t6
Hipokratas, senovės graikų gydytojas — gydytojų priesaikos teksto autorius, 437 t6
Hitleris, 22, 67, 244, 416, 417, 491 t6
Hitleris, Adolfas, kruvinasis Vokietijos diktatorius,
444 - 445, 460 t9
Hitleris, Adolfas, Vokietijos diktatorius,
49, 136 t10
Hitleris, Adolfas, Vokietijos fanatiškas diktatorius, drastiškai ėmęsis užgniaužti tiesą ir sunaikinti užimtų tautų laisvę, žydų ir kitų nevokiškų tautų naikintojas,
561, 562 t7
Hitleris, Adolfas, Vokietijos kancleris, nacių partijos   įkūrėjas, žiauriausas diktatorius,
74, 104, t8
Hofmanas, Aleksandras, 1979 m. sovietinės valdžios pareigūnų nepriimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 81, t6
Hoogen, G., negavo N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR siųsto registruoto laiško, 72, t7
Hopneris, Vokietijos kardinolas, 367 t9
Hortilius, Ignas, Josvainių bažnyčios komiteto narys, 517 t6

I
Iazvikov, Innocentiy, iš Izraelio į Vilnių atvykęs asmuo N. ir J. Sadūnams pranešė apie Hieronimo negautus iš Vilniaus jam siųstus registruotus laiškus, 72, t7
Ibsenas, norvegų rašytojas, 333 t9
Idkinas, A., Lietuvos TSR Ryšių Ministerijos, specialios gamybinės techninės laboratorijos viršininkas, 450 t6
Idzelis, Stasys, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273 t9
Iešmantas, Gintautas, Gulago kalinys, 49, 54, 108, 162, 214, 275, 276, 279, 330, 383, 441, t8
Iešmantas, Gintautas, poetas, rašytojas, plačia prasme spaudos žmogus, kovotojas dėl tautos ir religijos laisvės, Sibire Gulago kalinys griežtojo režimo Permės lageryje,
44, 91, 127, 190, 256, 315, 382, 390, 503, 556, 620 t7
Iešmantas, Gintautas, politinis kalinys,
35, 36, 53, 54, 109, 142, 155, 209, 216, 219, 220 t10
Iešmantas, Gintautas, sąžinės kalinys, pogrindžio kovotojas,
65, 105, 139, 158, 227, 309, 334, 340, 363, 390, 409, 423, 446, 475, 510 t9
Iešmantas, Gintautas, Sibiro tremtinys,
328, 347, 348, 349, 350, 354, 355, 356, 358, 361, 362, 363, 386, 401, 402, 433, 436, 463, 488, 490, 491, 590, 608 t6
Iešmantas, Rimantas (teisiamojo Iešmanto sūnus), liudininkas tėvo teisme,
354 t6
Iešmantienė, parašiusi skundą respublikiniam Prokurorui, 363 Ignotas, LTSR Aukščiausio Teismo teisėjas, 284, 347, 471, 523 t6
Iešmantienė, , Marija, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Prokurorui,
447 t7
Ignatavičienė, Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokytoja ir Xa kl. auklėtoja, dalyvavusi mokinio Gintauto Sakavičiaus tardyme, 35, t7
Ignatavičius, A., Kapčiamiesčio apylinkės miško eigulys, su sūnumi Romu ir žentu nugriovęs jo eiguvos ribose žmonių pastatytą kryžių, 306 t7
Ignatovas, A., apžvalgininkas, 191 t10
Ignotas, LTSR Aukščiausiojo Teismo pirm-ko pavaduotojas, 63, 425, t8
Ignotas, M., aukščiausio teismo pirmininkas,
420 t9
Ignotas, M., LTSR Aukščiausiojo teismo pirmininkas, teisiant kun. Leono Mažeikos žudikus ir kunigą A. Svarinską,
135, 511, 582, 587 t7
Ignotas, šventasis, Antiochijos vyskupas (50-110),
173 t9
Ignotienė, Jadvyga, telšietė, 187, t8
Ikamas, Gaudentas, kun., Daujėnų ir Kriklinių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus: Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 301, 328, 572 t7
Ikamas, Gaudentas, kun., Daujėnų-Kriklinių klebonas,
584 t6
Ikamas, Gaudentas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Ikamas, Gaudentas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Ikamus, Gaudentas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196 t9
Ilevičius, R., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 476 t6
Ilinčius, Stanislovas, kun., Kuršėnų dekanas, 298 - 299, 342, 429 t9
Ilinčius, Stanislovas, kun., Kuršėnų ir Varputėnų klebonas, Kuršėnų dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus P. Anilioniui ir J. Andropovui,
278, 481 t7
Ilinčius, Stanislovas, kun., Kuršėnų klebonas ir dekanas, nepasirašęs po pareiškimu Telšių vyskupijos Valdytojui,
505 t6
Ilinčius, Stanislovas, kun., Telšių vyskupija,
360, t8
Ilinčius, Stanislovas, kun., Telšių vyskupija,
125 t10
Ilmaras, latvis, kunigo L. Mažeikos žudiko A. Kazlausko teigimu, esąs prisidėjęs prie žudikų grupės veiksmų ir pats žuvęs nuo Kazlausko rankos, 136, 137 t7
Ilskis, Jonas, kun., Viekšnių altaristas, 77, t6
Ilskis, Jonas, kun., Viekšnių altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
323, 446 t7
Ilskus, Jonas, kun., Telšių vyskupija, 359, t8
Imbras, Antanas, kun., Gudžiūnų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575 t7
Imbras, Antanas, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Imbras, Antanas, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 280, 384 t9
Inčiūra, Kazys, poetas, rašytojas, buvęs radijo pranešėjas Lietuvos nepriklausomybės laikais Kaune, Sibiro tremties kančią iškentęs, miręs okupuotoje Lietuvoje, 603 t7
Indrašienė, Daugailių apylinkės sekretorė, 69, t6
Indriūnas, Juozapas, kun., Kauno Prisikėlimo bažnyčios vikaras, pasirašęs proteste pareiškimą L. Brežnevui, 326 t7
Indriūnas, Juozas, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Indriūnas, Juozas, kun., Kauno Prisikėlimo bažnyčios vikaras,
177 t6
Indžiūnas, Juozas, Kauno arkivyskupija, 277, 280 t9
Inkratas, Tauragnų klebonas, 362, 370 t3
Inkratas, Vincas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Inkratas, Vincentas, kun. Dr., Viešintų klebonas,
584 t6
Inkratas, Vincentas, kun. dr., Viešintų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
328 t7
Inkratas, Vincentas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 136, 196 t9
Inkratas, Vincentas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Inocentas, IV, Romos popiežius, 10, t9
Inocentas, X, popiežius, leido švęsti ir šv. Kazimiero relikvijų perkėlimo šventę,
12, t7
Inokaitis, Pranas, 133-134 t4
Insoda, Vytautas, kun., 8, 12, 74, 96, t10
Insoda, Vytautas, kun., šakių par. vikaras,
268, t8
Insoda, Vytautas, kun., Ūdrijos klebonas, Vilkaviškio vyskupija,
151, 199, 201, 245, 341 t9
Insoda, Vytautas-Juozas, kun., Šakių vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
325 t7
Ireniejus, šventasis, (140-202), 173 t9
Irmoška, , Izidorius,  Raseinių  raj.  Administracinės komisijos nubaustas už aktyvų dalyvavimą Vėlinių išvakarėse procesijoje į kapines, 420 t7
Iščenkaitė, Viktorija, Garliavos I-os vid. mokyklos X kl. mokinė, tardyta Vilniaus čekistų, 346 t7
Ivanauskas, A., Alytaus miesto Liaudies deputatų tarybos vyk. k-to narys, 366, t8
Ivanauskas, Aleksas, Adakavo gyventojas,
126 522 t9
Ivanauskas, Antanas, kun., Rietavo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
323, 446 t7
Ivanauskas, Antanas, kun., Šilalės parap. klebonas, Telšių vyskupija,
210, 295, 341, 343 t9
Ivanauskas, Antanas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Ivanauskas, Jonas,
304 t2
Ivanauskas, Kęstutis, altoriaus naikintojas Pajūrio bažnyčioje,
425 t6
Ivanauskas, Petras, Vilniuje,
303 t3
Ivanauskas, Remigijus, 1981 m. sovietinės valdžios neleistas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje,
55, 56 t7
Ivanauskis, Tadas, kun., Anykščių vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 572 t7
Ivanovas, Virgilijus, Šiauliuose, 39, 193 t2
Ivanovskis, Tadas, kun., Panevėžio vyskupija, 19, t8
Ivanovskis, Tadas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 136, 196 t9
Ivanovskis, Tadas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Ivaškevičius, Boleslovas, atkviestas iš Kauno vertėjas, Astrave (Baltarusijoje), teisiamos A. Ramanauskaitės byloje, 30, 31, t6
Ivaškevičius, Jonas, kviestinis kun. A. Svarinsko kratoje, Viduklėje,
202 t6
Ivinskis, Zenonas, prof., istorikas, 11, t9

Y
Yla, Stasys, kun., (miręs), 328 t9
Yla, Stasys, kun., kalintas nacių kacete,
33, 277 t10
Ylius  , Antanas,   kun.,  Joniškio   bažnyčios  altarista,  Kauno arkivysk., 16, t8
Ylius, A. kunigas, Šiauliai 41-42 t5
Ylius, A., kunigas,
37, 316 t4
Ylius, Antanas, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 280 t9
Ylius, Antanas, kun., Šiupylių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
326, 576 t7
Ylius, Antanas, kun., Šupylių klebonas,
81, 177, 323, 380, 381 t6
Ylius, Antanas, Šiupylių klebonas,
33-35, 151-153, 318 t3

J
Jablonskaitė, G., LTSR Aukščiausio Teismo sekretorė V. Vaičiūno byloje, Širvintose, 573 t6
Jablonskienė, Aleksandra, Šačių gyventoja, 188, t8
Jablonskis, Kazimieras, Skuodo ligoninė, 151 t4
Jacikas, Gargždų I-os vid. mokyklos direktorius, 58, t9
Jackūnas, V., kun., Vilkaviškio vyskupija, 387 t9
Jackūnas, Vladas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje,
293 t6
Jackūnas, Vladas, kun.,
74, t10
Jadvyga, Lenkijos karalienė, 369 t9
Jadviršis, K., kun., Telšių vyskupija, 186 t10
Jadviršis, Konstantinas, kun., Telšių vyskupija,
360, t8
Jadviršis, Konstantinas, kun., Telšių vyskupija,
342 t9
Jadviršis, Kostas, kun., Akmenės altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
446, 481 t7
Jagėlaitė, Regina, Baisogaloje, 45 t2
Jagminas, J., kun., 464 t9
Jagminas, Leonardas, kun., Kauno arkivyskupija,
165, 277, 280, 383 t9
Jagminas, Leonardas, kun., Skaisgirio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
327, 576 t7
Jagminas, Leonardas, kun., Skaisgirio klebonas, Kauno arkivyskupija,
16, 89, t8
Jagminas, Leonardas, Šventybrasčio klebonas,
102, 150 t4
Jagulaitienė, Marytė, kaunietė, 134 t10
Jakaitė, Pajūrio vid. Mokyklos pionierių vadovė — su mokytojais ir direktorium terorizavo mokinius, 457 t6
Jakaitis, J., kun., Vilniaus arkivyskupija, 387 t9
Jakaitis, Juozas, kun.,
75, t10
Jakaitis, Juozas, kun., Kudirkos Naumiesčio klebonas, Šakių dekanato vicedekanas, Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio teismo tarėjas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
325 t7
Jakaitis, K., prel., Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažn. klebonas, dekanas,
38, t10
Jakaitis, Kl., kun.,
464 t9
Jakaitis, Kleopas, kun., Kauno arkivyskupija,
276, 280 t9
Jakaitis, Kleopas, kun., Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios ir Aukštelkės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
326 t7
Jakaitis, Kleopas, kun., Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios k., Kauno arkivysk.,
16, 471, 472, t8
Jakas, Edmundas, saugumietis, 151, 152, t8
Jakas, Stasys, Vilniuje,
301 t3
Jakavičius, Respublikinės prokuratūros tardymo valdybos prokuroras, vadovavęs kun. J. Kaunecko kratoje, Telšiuose, 401, 403 t7
Jakavičius, Vytautas, nubaustas 15 parų arešto už dalyvavimą bendroje maldoje prie uždarytos Paveisininkų bažnyčios šventoriuje,
616 t7
Jakavonis, Ambraziejus, kun., 186, 187, 260, 266, 309, 327 t9
Jakavonis, Varėnos rajono pirmininko pavaduotojas,
379 t6
Jakelaitienė, Liuda, kviestinė kun. S. Tamkevičiaus kratoje, Kybartuose, 203 t6
Jakienė, Tūbinės aštuonmentės mokyklos mokytoja, tyčiojosi iš tikinčiųjų mokinių, 254 t7
Jakimavičius, Leonas, kviestinis G. Mačenskaitės ir V. Šulčiuvienės kratoje, Kybartuose, 205 t6
Jakimčienė, Šiaulių V-os vid. mokyklos direktorė, grasinamai perspėjo Rolandą Kaušą dėl religijos praktikavimo, 66, t7
Jakšaitienė, Irena, kviestinė kun. A. Gražulio kratoje, Prienuose, 167 t6
Jakševičiūtė, Adiklienė Emilija, ateitininkė sendraugė, 277 t10
Jakštas, Adomas, prel., literatūros kritikas, 374, 478 t9
Jakštas, Molėtų I-sios vid. mokyklos direktorius,
381, t8
Jakštienė, Šačių vid. mokyklos direktorė, 188, t8
Jakubauskas, A., Kėdainių vikaras, 169. t1
Jakubauskas, A., kun., Kauno arkivyskupija,
384 t9
Jakubauskas, Antanas, kun.,
10, t10
Jakubauskas, B., kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
575 t7
Jakubauskas, Eugenijus, kun.,
10, t10
Jakubauskas, Leonas, kun., Kauno arkivyskupija,
277 t9
Jakubauskas, Leonas, kun., Kauno Karmelitų bažnyčios altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
327 t7
Jakubčionis, Gediminas, gabus technikas, 330, 331 t9
Jakubonytė, , Stasė,  vilnietė,  tardyme  čekistės  kaltinta,  kad dalyvavusi vienuolių susirinkime, 146 t7
Jakubsevičius, Prienų raj. ligoninės vyr. gydytojas, pagrasinęs ligoninės virėją Ivašauskienę atleisti iš darbo, jei jos sūnus Valdas nenustos tarnauti Mišioms, 501 t7
Jakulevičienė, Valė, nepilnamečių reikalų inspekcijos viršininkė, 52, t10
Jakuninas, Glėbas, pravoslavų kun., komunistinės valdžios pareigūnų areštuotas, 115, 116, 177 t6
Jakuninas, Glėbas, pravoslavų kunigas, komunistinės valdžios pareigūnų areštuotas,
587 t7
Jakutis, Aleksandras, kun., Telšių vyskupija, 359, t8
Jakutis, Aleksandras, kun., Varsėdžių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
323, 445 t7
Jakutis, Ignas, kun., iš Ignalinos,
180 t10
Jakutis, Ignas, kun., Vilniaus arkivysk.,
98, 221, 401, t8
Jakutis, Ignas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
271, 273, 383 t9
Jakutis, Paulius, kun.,
328, t8
Jakutis, Pijus, kun., Vilniaus arkivyskupija,
271, 273 t9
Jakutis, Ričardas, dijakonas, neoficialiai pašventintas, bet oficialiame 1983 m. „Žinyne" paskelbtas,
487 t7
Jakutis, Ričardas, klierikas, pašalintas iš seminarijos
93-95, 319, 396-401 t5
Jakutytė, Daiva, Gargždų II-os vid. mokyklos mokytoja, keturiems IV-os kl. mokiniams, nestojusiems į pionierių organizaciją, sumažinusi elgesio pažymį, 495 t7
Jalinskas, Vincas, kun., Lazdijų dekanas, 8, 12, 15, 37, 74, 202, 209, 231, 248, 250, 252 t10
Jalinskas, Vincas, kun., Lazdijų dekanas, Vilkaviškio vyskupija,
111, 199, 201, 203, 354, 386, 430 t9
Jalinskas, Vincas, kun., Pajevonio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
325 t7
Jalinskas, Vincas, Lazdijų par. klebonas,
35, 36, t8
Jalinskas, Vincentas, kun., Pajevonio klebonas,
116, 161, 162, 184, 367 t6
Janauskas, Juozapas, kun., 94, t10
Janauskas, Juozapas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Janauskas, Juozapas, kun., Veiviržėnų klebonas, suruošė apiplėštos bažnyčios permaldavimo pamaldas, pasirašė protesto pareiškimą J. Andropovui,
307, 446 t7
Janauskas, Juozas, kun., Veiviržėnų-Judrėnų klebonas,
77, t6
Janauskienė, Eugenija, keturių piktadarių plėšikų žiauriai kankinta, 368 t7
Janavičius, Jonas, Miroslavo apylinkės kolūkio saugumo technikos inžinierius, valstybiniame saugumo komitete tardytas apie kun. A. Svarinską, 463 t7
Jancevičienė, Skaudvilės vid. mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 253, t8
Jancevičienė, Skaudvilės vid. mokyklos mokytoja,
104 t9
Jancevičius, Skaudvilės vid. mokyklos mokytojas, 104 t9
Jančiauskas, Kauno 26-tos vid. mokyklos direktorius, 149, t8
Jančiauskas, Povilas, kun., Išlaužo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
325 t7
Jančys, Alfonsas, kun., Panevėžio vyskupija, 19, t8
Jančys, Alfonsas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 136, 196 t9
Jančys, Alfonsas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Jančys, Alfonsas, kun., Vadoklių klebonas,
584 t6
Jančys, Alfonsas, kun., Vadoklių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
327 t7
Jančiūtė, Nijolė, kviestinė, vilnietė, 153, t8
Jankauskaitė, J., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu,Kelmėje, 346 t6
Jankauskaitė, Janina, Pabaisko apylinkės sekretorė,
439, t8
Jankauskaitė, L., negavusi N. Sadūnaitės iš Vilniaus į JAV jai siųstų registruotų laiškų,
72, t7
Jankauskas, A., stud. motociklistas, turėjęs susidūrimą su girtu Norgila, autonspekcijos pareigūnu, 352 t7
Jankauskas, advokatas, kunigo Leono Šapokos žudikų LTSR Aukščiausiame teisme Telšiuose ir Mažeikiuose keturių plėšikų teisme,
125, 367, 368, 369 t7
Jankauskas, Gintaras, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokyti Kauno Kunigų Seminarijoje,
80, t6
Jankauskas, Gintaras, Luokės vidurinės mokyklos VII kl. mokinys, mokytojo Andrusevičiaus bandytas „perauklėti" nuo patarnavimo bažnyčioje,
76 t6
Jankauskas, Gintautas, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 281, 384 t9
Jankauskas, Juozapas, kun., Telšių vyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
323 t7
Jankauskas, Jurgis, mokyklos direktorius
165 t5
Jankauskas, LTSR Aukščiausio Teismo pirmininkas, teisęs V. Vaičiūną, Širvintose,
484, 573, 576 t6
Jankauskas, Virgis, Šilalės vidurinės mokyklos VIII kl. mokinys,
461 t6
Jankauskas, Vytautas, kultūros skyriaus vedėjas,
210 t9
Jankauskienė, P.„ Žarėnų vid. mokyklos direktorė, persekiojusi mokytoją S. Juozumaitę už jos religinius įsitikinimus, 207, 209 t7
Jankauskienė, Žarėnų vidurinės mokyklos direktorė — su mokytojais sukelti ant kojų, imdamiesi sustabdyti mokinių religinę praktiką,
460 t6
Jankevičius, Adakavo kolūkio profsąjungos pirmininkas, 301 t9
Jankevičius, Paulius, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 136, 196 t9
Jankevičius, Povilas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Jankevičius, Povilas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Jankevičius, Povilas, kun., Subačiaus stoties klebonas,
584 t6
Jankevičius, Povilas, kun., Subačiaus stoties klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
327, 572 t7
Jankevičiūtė, Virginija, Prienų II-os vidurinės mokyklos VIIc kl. mokinė, 145 t6
Jankus, Pijus, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, t8
Jankus, Telšių rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas,
58, t7
Jankus, Telšių rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas,
217, 267, 268 t6
Jankus, Telšių vyk. k-to pirm. pavaduotojas,
52, t8
Janonis, J., poetas, 221 t9
Janukonis, Antanas, Paveisininkų k. gyventojas, 195, t8
Janulevičienė, milicijos inspektorė Kybartuose, kratų vykdytoja, 205 t6
Janulis, Anastazas, Gulago kalinys, pogrindžio kovotojas, 391 t9
Janulis, Anastazas, Kaišiadorių vargonininkas, Sibiro tremtinys,
9, 160, 163, 164, 195, 209, 210, 211, 225, 242, 245, 246, 247, 248, 260, 261, 263, 278, 280, 292, 302, 326, 328, 329, 330, 331, 341, 369, 370, 378, 386, 397, 463, 488, 591, 592, 608 t6
Janulis, Anastazas, Kaišiadorių vargonininkas, termtinys į Sibiro lagerius, nuteistas 1980 m. 3 m. griežto režimo kalėjime bausme už „LKB Kronikos" dauginimą ir platinimą,
91, 111, 127, 190, 216, 256, 291, 315, 353, 356, 382, 390, 503, 556, 606 t7
Janulis, Anastazas, politinis kalinys, grįžęs iš Gulago,
26, 27, 28, 49, 153, 154, 166, 352, 353, t8
Janulis, J., kun., Rokiškio dekanas t9
Janulis, Juozas, kun., Imbardo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
327, 334, 572 t7
Janulis, Juozas, kun., Imbrado klebonas, Panevėžio vyskupijos Kunigų Tarybos narys,
508, 585 t6
Janulis, Juozas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, 247, t8
Janulis, Juozas, kun., Panevėžio vyskupija,
184, 213, 214, 24, t10
Janulis, Juozas, kun., Vaduoklių parap. klebonas, Panevėžio vyskupija,
36, 131, 136, 196 t9
Janulis, Prutenis, Žemės ūkio akademijos dėstytojas, saugumo tardytas,
259 t9
Janusevičius, prel., 492 t9
Janusevičius, Vytautas, Kiauklių bažnytinio k-to narys,
156 t9
Janušauskas, Boleslovas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 387 t9
Janušauskas, pasirašęs po reikalavimu atšaukti neteisingą informaciją,
26, t10
Janušauskienė, Alytaus vykdomojo k-to pinrrininkė, 94, 95, 96, t10
Janušauskienė, kviestinė Elzbietos Klimavičienės kratoje, Šiauliuose,
520 t6
Janušauskienė, Vincenta, už tiesos žodį Viduklės apylinkės pirmininkui areštuota ir Raseinių raj. Liaudies teismo nubausta,
219 t7
Januševičienė, Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokytoja, tikinčiųjų mokinių persekiotoja, 546 t7
Januška, R., prokuroro pavaduotojas, 148, t8
Januškaitis, Aloyzas, kun., Gulago kalinys, 103 t9
Januškevičienė, Emilija, Sedos vidurinės mokyklos mokytoja, prievarta reikalaujanti mokinius stoti į pionierių organizaciją, 526 t6
Janušonis, Česlovas, liudininkas V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 484, 574 t6
Japertienė, Panevėžio moterų bausmės lagerio kolonijos viršininko pavaduotoja, 212 t7
Jarašienė, gyd., Kauno miesto greitosios pagalbos vyr. gydytoja, 602 t7
Jarašius, V., Kapčiamiesčio kolūkio pirmininkas, 363, 539 t7
Jarmala, apylinkės inspektorius, milicijos vyr. leitenantas, 272, t8
Jarmala, Lazdijų milicijos skyriaus pareigūnas,
467 t7
Jarmalienė, Alytaus klebono šeimininkė, 352 t9
Jarmoškienė, Bronė, Viduklės parapijietė, iškviesta į Socialinio aprūpinimo skyrių apklausinėjimui, 393 t7
Jaroslavskis, knygos „Apie religiją" autorius, 197, t8
Jarušauskas, Boleslovas, kun., Krikštonių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Jarušauskas, K., kun., iš Krikštonių,
231 t10
Jaruševičiūtė, Ineta, Birštono vid. mokyklos mokinė, mokytojos Kudžmaitės palikta po pamokų už Velykų rytą dalyvavimą Prisikėlimo pamaldose, 254 t7
Jasaitienė, Ona, kybartietė, 193 t10
Jasas, Partorgas, 207 t9
Jasas, Petras, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Jasas, Petras, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Jasas, Petras,  kun.,  Švėkšnos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
323, 446 t7
Jaselskis:, — pripažįsta, kad mokslas dar negalįs atsakyti į pagrindinius gyvenimo ir mirties klausimus, 441 t6
Jasienė, Žagarės apylinkės pirmininkė, 207 t9
Jasienė, Žagarės miesto VK pirmininkė, kurstanti tikinčiuosius prieš kleboną kun. G. Gudanavičių,
154, 155, 156 t7
Jasilionis, Alg., Vilniuje, 313 t3
Jasinevičius, Jonas, kun., Kartenos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445 t7
Jasinskaitė, B., viena iš protesto laišką pasirašiusių Viduklės tikinčiųjų Raseinių rajono laikraščiui „Naujasis rytas", 272 t6
Jasinskas, Lazdijų milicijos budintis pareigūnas, 551 t6
Jasinskas, Rimantas, Pagiriuose dirbąs vairuotoju, su Chščenavičių šeima vyko Šiluvon; kelyje milicijos ir čekistų sulaikytas ir brutaliai tardytas,
52, 120 t7
Jasiukevičius, V., sąjunginio projektavimo instituto architektas, 558 t6
Jasiulytė, J., Gižų bažnyčios vargonininkė, 465, t8
Jasiulytė, L, Girdžių bažnyčios tarnautoja, Jurbarko raj. laikraščio „šviesa" korespondentės A. Svirbutavičiūtės iškoliota,
614, 615 t7
Jasiūnaitė, S., Kulautuvoje. 159-161 t2
Jasiūnaitė, St., Kulautuvoje,
67 t3
Jasiūnaitė, Stasė, mokytoja Kulautuvos mokykloje, už atliekamą religinę praktiką atleista iš darbo,
474 t7
Jasiūnas, Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija, 19, t8
Jasiūnas, Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 136, 196 t9
Jasiūnas, Vytautas, kun., Panevėžio vyskupystė,
184 t10
Jasiūnas, Vytautas-Andrius, kun., Skrebotiškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus: Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui,
301, 327, 572 t7
Jasiūnas, Vytautas-Antanas, kun., Skrebotiškio klebonas,
585 t6
Jaskelevičius, Vytautas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273 t9
Jasmentaitienė, Pikelių mokyklos mokytoja-inkvizitorė 165 t5
Jasonis, Antanas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335 t7
Jasulaitis, D., kun., iš Būdviečio, 231 t10
Jasulaitis, Donatas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
199, 201 t9
Jasulaitis, Juozas, kaunietis,
134 t10
Jaškūnas, Henrikas, ateistas rašeiva, 375 t9
Jaškūnas, Henrikas, Gulago kalinys,
49, t8
Jašmantas, A., LTSR Aukščiausiojo teismo Vilniuje tarėjas teisiant kun. A. Svarinską, 582 t7
Jašmantas, , Gintautas,  lituanistas,  komunistinių pareigūnų suimtas,
250 t6
Jašmontaitė, Stefanija, kaunietė, 45, t8
Jatulis, Jonas, kun., Antalieptės klebonas, 585 t6
Jatulis, Jonas, kun., Antalieptės klebonas, Panevėžio vyskupija,
19, 319, t8
Jatulis, Jonas, kun., Antalieptės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brešnevui ir J. Andropovui,
327, 572 t7
Jatulis, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 136, 196 t9
Jatulis, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Jaudegis, Albinas, kun., 8, 11, 74, t10
Jaudegis, Albinas, kun., Ąžuolų Būdos klebonas, Vilkaviškio vyskupijos tarėjas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
325 t7
Jaugelienė, Monika, Kaune, 12, 13 t3
Jaugelienė, Monika, kunigo motina,
42, t8
Jaugelis, Augustinas, Kaune, 13 t2
Jaugelis, Virgilijus, 1974 m. nuteistas 2 m. bendro režimo kalėjimo bausme už „LKB Kronikos" dauginimą ir platinimą. Prieš mirtį baigęs slaptąją Kunigų Seminariją ir tapęs kunigu,
110, 255, 402 t7
Jaugelis, Virgilijus, Kaunas,
94-95, 139, 149, 356 t4
Jaugelis, Virgilijus, Kaune,
14, 83, 125, 224, 243, 249,253, 254, 265, 286, 295, 299, 381 t2
Jaugelis, Virgilijus, kun., komunistinės valdžios kankinys,
9, 100, 116, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 184, 204, 206, 211, 334 t6
Jaugelis, Virgilijus, kun., miręs,
42, 88, 166, 265, 266, 372, t8
Jaugelis, Virgilijus, pogrindyje pasiekęs kunigystės
295, 319 t5
Jaugelis, Virgilijus, Vilniuje, polit. kalinys Sibire,
12-15, 75, 78, 81, 132, 178, 179, 279 t3
Jaugelis, Virginijus, kun., (miręs),
124 t9
Jauniškis, Bronius, ateistas, 109, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, t8
Jauniškis, Bronius, vergiškas talkininkas komunistinės sistemos melo ir šmeižto tarnynoje,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 223, 224 t7
Jauniškis, Bronius, vilnietis, ateizmo propagandistas, šmeižėjas,
184, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 419, 421, 422, 423 t6
Jauniškis, Mindaugas, tragiškai žuvęs studentas (Utenos apylinkėj). Vilniaus instituto prodekanė Vida Montvilienė uždraudė žuvusiojo mokslo draugams dalyvauti laidotuvių pamaldose,
87, t6
Jaunius, Prienų miesto VK Administracinės komisijos narys, 490 t7
Jaura, Bronislovas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273 t9
Jaura, Bronius, kun., Vilniaus arkivysk.,
98, 221, t8
Jaura, Bronius, Varėnos klebonas,
158 t4
Jaura, Nikodemas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
222, t8
Jaura, Nikodemas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
271, 273 t9
Jazovas, TSRS gynybos ministras, 18, 19, 61, 82, 134 t10
Jegorovas, S. S., sentikių aukščiausios tarybos pirm., 137, 138, t8
Jekas, Edmundas, Šiaulių KGB saugumietis, 370, t8
Jekaterina, II, Rusijos carė, 104, t8
Jekevičius, Justinas, 1981 m. komunistinės Lietuvos valdžios nepriimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 55, t7
Jenušaitis, J., Pilviškių vid. mokyklos direktorius, su padėjėjais bandęs „perauklėti" sąmoningą katalikę, 550 t7
Jereckas, B., Joniškėlio klebonas, 200. t1
Jeselskis, ateistas žurnalistas, 75, - 76, t9
Jeskelevičius, Vytautas, kun., Vilniaus arkivysk., 99, 221, 401, t8
Jevtušenko, J.: M. Jurevičius paskutiniame teismo žodyje, Vilniuje, pacitavo kai kurias mintis iš Jevtušenkos raštų, 479 t6
Joakimas, šv. Mergelės Marijos tėvas, 173 t9
Jobas, buvęs turtingas Huso krašto gyventojas, turėjęs 7 sūnus ir 3 dukteris. Visko netekęs, nuolankiai priėmė Dievo valią, 603 t7
Jobas, sen. įstatymo palaimintasis,
100 t9
Jobas, Šventame rašte aprašytas,
275, t8
Jocas, saugumietis, 60, - 61, 358 t9
Jocienė, L., Šiaulių miesto liaudies teismo vykdytoja, 355 t9
Jociūtė, Asta, Betygalos vid. mokyklos mokinė, mokytojų išjuokta už dalyvavimą atlaidų procesijoje, 384 - 385 t6
Jočys, Jonas, Daugailių bažnytinio komiteto narys, 69, t6
Jogaila, Lenkijos ir Lietuvos karalius, 285, 286, t8
Jogaila, Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius, šv. Kazimiero senelis, su pusbroliu, Vytautu didž. Lietuvos kunigaikščiu, krikštijęs Lietuvą,
8, t7
Jogaila, Vladislovas, kunigaikštis ir vėliau Lenkijos ir Lietuvos karalius,
11, 369, 502 t9
Jogaila, Vladislovas, Lenkijos ir Lietuvos karalius,
265, 267 t10
Jokša, Henrikas, Judrėnų aštuonmetės mokyklos direktorius, tikinčių mokinių diskriminuotojas, 89, 150 t6
Jokūbaitis, S., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 474 t6
Jokūbaitis, Šakių rajono kriminalinės paieškos skyriaus viršininkas,
52, 54, t9
Jokūbas, šventasis apaštalas, 175, 307 t9
Jokūbauskas, A., klebonas 458 t5
Jokubauskas, A., klebonas, Pociūnėliai, 103-106, 125, 127- 128, 305, 358-359, 441 t4
Jokubauskas, Antanas, kun., Pociūnėlių ir Palonių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
327, 575 t7
Jokubauskas, Antanas, kun., Pociūnėlių klebonas,
16, 23, 61, 62, 225, 229, 230, 231, 266, 305, 306, 423, 424, 465, 473, 476, t8
Jokūbauskas, Antanas, kun., Pociūnėlių klebonas, 82, 177, 195, 218, 219, 241, 431, 432, 498, 509 t6
Jokubauskas, Antanas, kun., Pociūnėlių klebonas, Kauno arkivyskupija, 49, 71, 73, 82, 277, 281, 379, 464 t9
Jokubauskas, Eugenijus, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Jokubauskas, Eugenijus, kun., Kauno arkivyskupija,
281 t9
Jokubauskas, Eugenijus, kun., Žeimių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
327 t7
Jokubauskas, Feliksas, kun.,
328, t8
Jokūbauskienė, Janina, Šaukėnų vidurinės mokyklos pionierių vadovė, 459 t6
Jokubynas, Kęstutis, buvęs polit. kalinys Sibire, Vilniuje, 182-187, 279 t3
Jokubynas, Kęstutis, buvęs politinis kalinys, gyvenąs Kanadoje,
186, t8
Jokūbynas, Kęstutis, Vilnius, 366 t4
Jokūbynas, minimas A. Terleckio ir J. Sasnausko teisme,
288 t6
Jokūbonis, Jonas, kun., Šiauliuose amoralus KGB kolaborantas, 230 t6
Jokubonis, klebonas, Šiauliai, 182 t4
Jonaitienė, V., liudytoja kun. A. Svarinsko teisme, 581 t7
Jonaitis, J., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 475 Jonas XXIII, popiežius, 67, t6
Jonaitis, P., tardytojas,
152, Jonaitis Petras, kun., 328, t8
Jonaitis, S., ateistas žurnalistas,
468 t9
Jonaitis, Vilniaus saugumo komitete partinės organizacijos sekretorius,
557 t6
Jonas, Albrechtas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero sūnus, šv. Kazimiero brolis, 8, 10, t7
Jonas, Auksaburnis, šventasis,
141 t9
Jonas, III, Maskvos kunigaikštis, kurstęs Lietuvos didikus nužudyti Lietuvos didįjį kunigaikštį Kazimierą ir jo sūnus, įskaitant ir šv. Kazimierą, 3, t7
Jonas, Krikštytojas, šventasis,
172 t9
Jonas, palaim. Mykolo Giedraičio nuodėmklausys,
284, t8
Jonas, Paulius II Šventasis Tėvas,
3, 111, 113, 115, 116, 119, 121, 283, 296, 299 t10
Jonas, Paulius II, popiežius,
6, 48, 99, 109, 111, 114, 118, 215, 217, 329, 372, 394, 460, 461, t8
Jonas, Paulius II, Šventasis Tėvas,
107, 109, 128 - 129, 138, 158, 161, 163, 165, 197, 272, 278 - 279. 289, 351, 384, 436, 440, 453, 484 t9
Jonas, šventasis evangelistas,
175,177 t9
Jonas, šventasis,
295 t10
Jonas-Paulius, II, popiežius, 175, 178, 231, 239, 241, 391, 466, 467, 531 t6
Jonas-Paulius, II, popiežius, didis pagrindinių žmogaus teisių, religijos bei tautų laisvės gynėjas,
95, 96, 105, 133, 134, 140, 175, 226, 260, 262, 263, 269, 270, 333, 388, 389, 584, 585 t7
Jonauskas, Boleslovas, kun., iš Šaukėnų, Telšių vyskupija, 125, 180, 186 t10
Jonauskas, Boleslovas, kun., Telšių vikaras,
219, 342, 385 t9
Jonauskas, Juozapas, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Jonelienė, Tūbinės aštuonmetės mokyklos mokytoja, tyčiojasi iš tikinčių mokinių, 254 t7
Jonikas, Gintaras, Tauragės I-os vidurinės mokyklos X kl. mokinys, 224 t6
Jonikas, J., liudininkas, M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje,
475 t6
Jonys, J., kan., Videniškių klebonas, 155 t3
Jonys, Jonas, g. kan., Videniškių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
570 t7
Jonys, Jonas, kun., G. kan., Videniškių bažnyčios klebonas, Kaišiadorių vyskupijos Kunigų Tarybos narys,
508 t6
Jonkus, Albinas, Kaune, 188 t2
Jonkus, Gedas, Tverų vid. mokyklos mokinys, direktorės pavaduotojos A. Sūdžiuvienės tardytas dėl relginių įsitikinimų,
499 t7
Jonsonas, (Džonsonas), Lindenas, buvęs JAV prezidentas, 526 t7
Jonulis, klaipėdietis, 415, t8
Jonušas, Antanas, 58 t4
Jonušas, Juozas, Renavas, Mažeikių raj.,
211 t4
Jonuška, Kapsuko (Marijampolės) Kultūros mokyklos direktorius, 212, t8
Jotauta, milicijos kapitonas, 146, 147, t8
Jucevičius, Antanas, restauratorius, saugumo tardytas, 260 t9
Jucevičius, Kaune,
188 t2
Jucevičiūtė, Adelė, viduklietė, saugumo tardyta, 138 t9
Jucienė, Jadvyga, Gedrimų kultūros namų (Pasruojės žuvų ūkio) direktorė, taip pat atsakinga už paminklų apsaugą Gadunavo apylinkėje, 278 t7
Jucikas, Sigitas, Tauragės II-os vidurinės mokyklos IXb kl. mokinys, persekiojamas valstybinio saugumo darbuotojų, 222 t6
Jucys, A., saugumietis, Vilniaus prokuratūros tardytojas, kratų vykdytojas, 166,167,168,169, 251, 306,307, 308, 309, 310, 477, 482 t6
Jucitas, , Sigitas,  tauragietis jaunuolis, Šiluvoje išeidamas iš bažnyčios milicijos saugautas ir Raseinių milicijos punkte išlaikytas visą parą, 180 t7
Juciūtė, R., LTSR prokuroro padėjėja, arši dorųjų lietuvių engėja, 340, 341, 342, 343, 415, 419, 489, 589, 590, 591 t7
Juciūtė, Rasa, Tverų vid. m-los III kl. mokinė, mokytojos R. Čeplinskienės prievartaujama dėl jos religinių įsitikinimų; tardyta Plungės raj. VK pirmininko pavaduotojo Buivydo,
240, 499 t7
Judas, išdavęs Kristų, 394, 395, 396, 397, t8
Judas, išdavikas,
153 t10
Judeikis, Mindaugas, kurį persekioja Lazdijų rajono saugumo darbuotojas Algis Gylys 321 t5
Judeikis, Mindaugas, Veisiejų vid. mokyklos XI kl. mokinys, direktoriaus kabinete čekisto Algio Gylio tardytas; pasirašęs protesto pareiškimą LTSR Prokurorui dėl tikinčiojo jaunimo neteisėto grubaus persekiojimo,
34, 86, 253 t7
Judikevičiūtė, J., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, ir LTSR Prokurorui, 347, 362, 363 t6
Judikevičiūtė, Janina, kapsukietė, kun. A. Svarinsko teismo metu Vilniuje nubausta 5paromis arešto,
511, 518 t7
Judikevičiūtė, Janina, marijampolietė,
62, 63, 67, t8
Judikevičiūtė, Janina, tikinčiųjų delegacijos narė,
356 t9
Jukna, LTSR Aukščiausiojo teismo pirmininkas kun. Leono Šapokos žudikų teisme, Telšiuose, 127 t7
Juknevičius, A., Merkinės klebonas, 307 t4
Juknevičius, A., Merkinės klebonas, nužudytas,
169 t3
Juknevičius, kun., Kęstaičių invalidų namų vedėjas,
234 - 235, 239, 242 t9
Juknevičius, , Krizantas, kun., Kauno šv. Antano bažnyčios klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
326 t7
Jukšas, Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 184 t10
Jukšas, Leonas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Juodagalvis, Juozas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273 t9
Juodaitis, kun., Telšių vyskupijos valdytojas, 490, 495 t9
Juodeika, Juozas, Josvainių parapijietis, 207 t10
Juodeikienė, A., liudytoja kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581 t7
Juodelis, Antanas, kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326 t7
Juodelis, J., kun., Panevėžio vyskupijos kancleris,
150, 244 t10
Juodelis, J., kunigas,
11 t4
Juodelis, Jonas, kun., fil. lic, Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčios   klebonas,  pasirašęs  protesto  pareiškimus  L. Brežnevui ir J. Andropovui,
327 t7
Juodelis, Jonas, kun., Panevėžio 55 Petro ir Povilo bažnyčios klebonas, Panevėžio vicedekanas,
585 t6
Juodelis, Jonas, kun., šv. Petro ir Povilo bžn. klebonas, Panevėžio vyskupija, politinis kalinys,
19, 247, 319, t8
Juodelis, Mykolas, kun., buvęs Biržų par. klebonas, politinis kalinys,
319, t8
Juodenukienė, Izabelė, Prienų raj. ligoninės virėja, vyr. gydytojo Jakubsevičiaus pagrasyta atleisti iš darbo, jei sūnus Valdas nenustos tarnauti Mišioms, 501 t7
Juodeška, Kapčiamiesčio partinis, 139 t6
Juodgalvis, Juozas, kun., Vilniaus arkivysk., 221, t8
Juodis, Juozas, Užuguosčio komunistų prievartautas už Kalėdų eglutės suruošimą, 449 t6
Juodzevičius, G., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 474 t6
Juodžytė, Jolanta, jaunametė, dalyvavusi Žem. Kalvarijos didžiuosiuose altaiduose, milicijos sulaikyta ir tardyta, 274 t7
Juozaitis, Arvydas, Sąjūdžio seimo tarybos narys, 274 t10
Juozaitis, O., Raseinių Vykdomojo komiteto sekretorius,
270 t6
Juozaitis, Romas, Ašmintos mokyklos III kl. mokinys, mokytojų grubiai tardytas ir gąsdintas,
304 t7
Juozapaitytė, Gaudenta, gydytoja, saugumo tardyta, 260 t9
Juozapaitytė, J., Tverų vid. mokyklos mokinė, direktorės pavaduotojos A. Sūdžiuvienės tardyta dėl religinių įsitikinimų,
499 t7
Juozapas, (gal Slypij), kardinolas, 31, t9
Juozapas, šventasis šv. Mergelės Marijos vyras,
173 - 174, 176 t9
Juozapas, šventasis,
352, t8
Juozapavičius, Pr., Kauno archikatedros klebonas 337 t5
Juozapavičius, Pranciškus, kun., Kauno arkikatedros klebonas, būsimų naujų vyskupų, komunistinei valdžiai palankių, šalininkas,
22, t7
Juozapavičius, vyr. leitenantas,
355 t9
Juozaponis, D., negavęs J. Sadūno iš Vilniaus į JAV jam siųsto registruoto laiško, 72, t7
Juozėnas, £., Religijų reikalų tarybos įgaliotinio pavaduotojas, 497, 498, 500, 598 t6
Juozėnas, E., RRT įgaliotinio pavaduotojas, klusnus Lietuvos okupanto tarnas,
228, 336, 337, 338, 339, 340, 361, 470, 478, 482, 484, 485 t7
Juozėnas, Povilas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Juozėnas, Povilas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Juozėnas, Povilas, kun., Sudeikių klebonas,
584 t6
Juozėnas, Povilas, kun., Sudeikių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 573 t7
Juozėnas, Povilas, kun., Sudeikių parap. klebonas, Panevėžio vyskupija,
48, 131, 136, 196, 298 t9
Juozėnas, RR tarybos įgaliotinio pavaduotojas,
40, 93, 99, 100, 147 t10
Juozėnas, RRT įgaliotinio pavaduotojas,
117, 248, 336, t8
Juozėnas, RRT įgaliotinio pavaduotojas,
44, 45, 206 - 209, 299, 413 t9
Juozevičius, Juozas, kun.,   328, t8
Juozumaitė, Stepanija, Žarėnų vid. mokyklos vokiečių kalbos mokytoja ir XI kl. auklėtoja, už religinius įsitikinimus atleista iš pareigų, 207, 208, 209, 210 t7
Juraitė, Audronė, Kybartų Kr. Donelaičio vid. mokyklos X kl. mokinė, tardyta KGB darbuotojo V. Baumilo, 597 t7
Juralaitis, Mykolas, iš Harmoniškių apylinkės (Baltarusijoje), komunistinės valdžios atstovų nubaustas pinigine bauda, kad leido tikintiesiems susirinkti kalbėti rožančių, 432 t7
Juralienė, milicijos darbuotoja, 207 t9
Jūras, Evaldas, Audronės Juraitės brolis, lydėjęs seserį pas tardytoją V. Baumilą, 597 t7
Jūras, Evaldas, kybartietis,
193 t10
Jurašas, Jonas su žmona Marija, Vilniuje, 256 t3
Jurašas, Jonas, režisorius, iš okupuotos Lietuvos atvykęs į JAV,
193 t7
Jurčys, Sigitas, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80, t6
Jurėnaitė, Vitalija, 91 t2
Jurevičienė, Apolonija, terorizuoja bažnytinį chorą lankančius mokinius, Josvainiai 286 t5
Jurevičienė, Genutė, telšiškė,
187, t8
Jurevičienė, Kauno miesto greitosios pagalbos punkto gydytoja,
602 t7
Jurevičienė, Loreta, Meč. Jurevičiaus žmona,
179, t8
Jurevičienė, Mosėdžio mokyklos mokytoja, terorizuojanti tikinčius mokinius net bažnyčios šventoriuje,
501 t7
Jurevičienė, pasirašiusi protestą N. Dybenkai,
489 t6
Jurevičius, čekistas, padarė kratą pas P. Buzą, Birštone, 163 t6
Jurevičius, Danielius, Rokiškio vykdom, k-to pirmininkas,
213, 214 t10
Jurevičius, Jonas, Šiauliai, tarybinė mokykla,
207 t4
Jurevičius, Jonas, Šiaulių raj. Švietimo skyriaus metodistas,
157 t9
Jurevičius, Liudas, Kauno Kunigų Seminarijos 1982 m. pirmojo kurso klierikas,
335 t7
Jurevičius, M., politinis kalinys,
138, 214 t10
Jurevičius, Mečislovas, Gulago kalinys,
108, 166, 179, 277, t8
Jurevičius, Mečislovas, Gulago kalinys, pogrindžio kovotojas,
154, 157, 391 t9
Jurevičius, Mečislovas, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, Helsinkio grupės narys, kalinys ir Sibiro tremtinys,
28, 39, 40, 91, 127, 190, 205, 216, 256, 315, 344, 390, 474, 503, 555, 620 t7
Jurevičius, Mečislovas, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, Helsinkio grupės narys, kalinys ir Sibiro tremtinys,
81, 86, 166, 167, 211, 212, 251, 253, 321, 343, 362, 363, 384, 438, 439, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480, 481, 483, 488, 519, 520, 533, 561, 589, 608 t6
Jurevičius, Mečislovas, šaulietis,
210 t10
Jurevičius, Mečislovas, Šiauliai,
141-143, 187, 207 t4
Jurevičius, Mečislovas, Šiauliuose,
37, 384 t2
Jurevičius, Mečislovas, Šiauliuose,
22-25, 277, 278, 331-337 t3
Jurevičiūtė, M., administracinės komisijos pirmininkė, 96, t9
Jurevičiūtė, M., Gargždų m. liaudies deputatų tarybos vykdomojo k-to pirmininkė,
39, t10
Jurgaitis, Antanas, kun., Ylakių ir Vaičaičių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445 t7
Jurgaitis, Antanas, kun., Ylakių-Vaičių klebonas,
588 t6
Jurgaitis, Antanas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Jurgaitis, Antanas, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Jurgaitis, Antanas, kun., Telšių vyskupija,
124 t10
Jurgaitis, Jonas, kun., Naujamiesčio ir Vadaktėlių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 573 t7
Jurgaitis, Jonas, kun., Naujamiesčio par. klebonas, Panevėžio vyskupija, politinis kalinys,
19, 319, t8
Jurgaitis, Jonas, kun., Naujamiesčio-Vadaktėlių klebonas,
585 t6
Jurgaitis, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 136, 196 t9
Jurgaitis, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Jurgelevičiūtė, Jolanta, Rokiškio kultūros mokyklos mokinė, 210, 211, t8
Jurgelevičiūtė, Laima, Pašilės vid. mokyklos mokinė, mokytojos Aranauskienės išjuokta už religinius įsitikinimus,
525 t6
Jurgilas, Antanas, kun., Nemunaičio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570 t7
Jurginis, ateistas žurnalistas, 430 t9
Jurgis, šventasis, 298 t10
Jurgulis, Gargždų I-os vidurinės mokyklos direktorius, 151 t6
Jurgutis, Antanas, kun., Kauno arkivysk., 16, t8
Jurgutis, Antanas, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 281 t9
Jurgutis, Antanas, kun., Skarulių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
326, 575 t7
Jurgutis, Jonas, kun., Gulago kalinys, (1950-1956),
103 t9
Jurym-Agaev, Jurij, kovotojas dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100 t6
Jurjonas, Vidas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją mokytis, 293 t6
Jurkonienė, Aldona, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos mokytoja, per algebros pamoką grubiai tyčiojosi iš tikinčios mokinės Belickaitės, 188 t7
Jurkovlianec, Pavelas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 221, t8
Jurkovlianecas, Povilas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273 t9
Jurkšas, Juozas, Mosėdžio mokyklos direktorius, aršus ateistas, koliodamas kleboną kun. A. Pudžemį, bežaidžiantį su vaikais sviediniu, tempęs iš aikštės, 500, 501 t7
Jurkšta, kapitonas-saugumietis, talkinęs tardant kun. A. Svarinską, 582 t7
Jurkštas, KGB kpt., kratų vykdytojas, 206 t6
Jurkštas, tardytojas,
471 t9
Jurkutė, Vilma, Tverų vid. mokyklos VI kl. mokinė, mokytojos R. Rubavičienės užgauliai tardyta dėl bažnyčios lankymo, 240, 243, 498, 499, 500 t7
Juršėnas, M., klierikas, 418 t9
Juška , Antanas,  kun.,  Švedriškės  par.   klebonas,  Panevėžio vyskupija, politinis kalinys, 19, 319, t8
Juška, A., „Ave vita" klubo narys, 411 t6
Juška, A.,
56 t4
Juška, A., administracinės komisijos narys,
296 t9
Juška, A., Tverų vid. mokyklos rusų kalbos mokytojas, reikalavo, kad mokiniai meluotų apie anketų užpildymo laiką,
248 t7
Juška, Antanas, kun., Cicero, IL,
328, t8
Juška, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija Juškys V., kun., Telšių vyskupija,
186 t10
Juška, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 136, 196 t9
Juška, Antanas, kun., Švedriškės klebonas,
585 t6
Juška, Antanas, kun., Švedriškės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 573 t7
Juška, Arvydas, Kelmės gyventojas,
52, 53, t8
Juška, Arvydas, Vilkaviškio vid. mokyklos mokinys, keliavęs su kitais bendrakeleiviais į Šiluvą pasimelsti, kely milicijos sulaikytas, tardytas ir grąžintas,
50, 51, 84, 187, 469, 597 t7
Juškaitis, Juozas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201 t9
Juškaitis, Juozas, kun., Žemosios Panemunės ir Kretkampio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
325 t7
Juškevičius, A., Kėdainių rajono pirmininko pavaduotojas, aršus tikinčiųjų persekiotojas — net jų vaikų perdavėjas prokuratūrai, 75, 221, 307 t7
Juškevičius, Kazimieras, kun., Plutiškių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
325 t7
Juškevičius, Kazimieras, kun., Vilkaviškio vyskupija,
199, 201, 386 t9
Juškevičius, Kėdainių raj. vyk. kom. pav.
25, t8
Juškevičius, Kėdainių Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas,
183, 319, 446, 497, 517, 518 t6
Juškys, Izidorius, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Juškys, Izidorius, kun., Vainuto klebonas,
78, t6
Juškys, Izidorius, kun., Vainuto klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
323, 445 t7
Juškys, Vladislovas, kun., Gadunavo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
323, 446 t7
Juškys, Vladislovas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Juškys, Vladislovas, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Juzaliūnas, Tytuvėnų Vykdomojo komiteto pirmininkas, 475 t6
Juzeliūnas, H., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, ir V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 476, 484, 574 t6
Juzikis, A., Meškuičių Vykdomojo komiteto pirmininkas, 474 t6
Juzytė, Rima, mokinė, tardoma saugumo 520 t5
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum