gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
KLM Spausdinti El. paštas
K  L  M

K
 
Kabelis, Vytautas, Vilniaus B. Dvariono vaikų muzikos mokyklos direktorius, 256 t6
Kačerginskas, Plungės I-os vidurinės mokyklos mokinys, su kitais aktyvistais komjaunuoliais sumušęs mokinį Vitalijų Semanauską už bažnyčios lankymą, 76, t6
Kačergis, kun., buvęs Igliaukoj uolus kunigas, jau miręs. Kun. A. Svarinskas iš tremties su meile jį prisimena, 606 t7
Kačergis, V., pasirašęs po reikalavimu atšaukti neteisingą informaciją,
27, t10
Kačergis, Vitas, Sasnavos gyventojas,
52, - 53, t9
Kačergiūtė, Violeta, Prienų II-os vid. mokyklos Xb kl. mokinė, direktoriaus kabinte tardyta čekisto Gudaičio ir kaltinta už politiniams kaliniams kalėdinių sveikinimų rašymą, 313 t7
Kačinskytė, Rasa, jaunametė, su motina dalyvavusi Zem. Kalvarijos didžiuosiuose atlaiduose, milicijos sulaikyta ir tardyta, 274, 467 t7
Kačiušis, Petras, Viduklės bažnyčios zakristijonas, 558 t6
Kačiušis, Petras, Viduklės parapijietis, iškviestas į miliciją tardymui dėl parašų rinkimo areštavus kun. A. Svarinską, o jo teisme Vilniuje — pakviestas liudininku,
393, 581 t7
Kačiušytė, Rasa, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos VIc kl. tikinti mokinė, aršios ateistės mokytojos M. Dilienės necenzūriškais žodžiais išjuokta, 373 t7
Kadienė, Ariogalos mokyklos mokytoja, užgauliai įžeidinėja tikinčius mokinius, 525 t6
Kadys, saugumietis tardytojas, įrašąs tardymo protokole nebūtų dalykų, 350 t6
Kadys, Stanislovas, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Kadys, Stanislovas, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 281 t9
Kadys, Stanislovas, kun., Kurtuvėnų klebonas,
81, t6
Kadys, Stanislovas, kun., Kurtuvėnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
326, 575 t7
Kadys, Vytautas, kun., Kaunatavos parapijos klebonas, Telšių vyskupija,
78, 343 t9
Kadys, Vytautas, kun., Tauragės vikaras,
564 t6
Kadys, Vytautas, kun., Tauragės vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
323 t7
Kadys, Vytautas, kun., Telšių vyskupija,
360, t8
Kadusauskas, Stanislovas, marijampolietis, 256 t10
Kadziskaitė, Utenos komjaunimo sekretorė, 125 t6
Kadžiulis, Kiauklių mokyklos mokytojas, 158 t9
Kadžius  , Alfonsas,   kun.,   Avilių   par.   klebonas,   Panevėžio vyskupija, politinis kalinys, 19, 320, t8
Kadžius, Alfonsas, kun., Avilių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573 t7
Kadžius, Alfonsas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 136, 196 t9
Kadžius, Alfonsas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Kadžius, Alfonsas, kun.. Avilių klebonas,
585 t6
Kairaitytė, Kauno, P. Mažylio medicinos mokyklos mokinė, 62, t9
Kairelis, A., LTSR respublikinis prokuroras, vykdęs kratą kun. A. Svarinsko klebonijoje, Viduklėje, 50, 202, 477 t6
Kairienė, Skaudvilės vid. mokyklos mokinio Algio Kario motina, pas mokyklos direktorių gynė mokytojų prievartaujamą jos tikintį sūnų, 183 t7
Kairys, Algis, Skaudvilės vid. mokyklos mokinys, atsisakęs rašyti mokytojos Songailienės duotą ateistinę temą, 183 t7
Kairys, Antanas, kun., Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčios altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 573 t7
Kairys, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Kairys, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 136, 196 t9
Kairys, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija,
184, 244 t10
Kairys, Antanas, plėšikas, teistas Mažeikiuose, ypatingu žiaurumu pasižymėjęs piktadarys,
368, 369 t7
Kairys, inspektorius,
209, t8
Kairys, K., kun., vysk. A. Baranausko jaunystės draugas, už gimnazijos rūmų pašventinimą ištremtas į Sibirą, ten ir miręs,
561, 562 t7
Kaiser, Benigna, negavusi N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR jai siųsto registruoto laiško, 72, t7
Kaivanas, evangelikų vyskupas, 137, t8
Kaivanas, evangelikų vyskupas,
463, t8
Kakarieka, Stanislovas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401, t8
Kaknevičius, Juozapas, kun., Ukmergės vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576 t7
Kaknevičius, Juozas, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Kaknevičius, Juozas, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 281 t9
Kaknevičius, Vytas, 1979 m. ir 1980 m. sovietinės valdžios pareigūnų nepriimtas į Kauno Kunigų Seminariją mokytis,
80, 294 t6
Kalakauskas, čekistas, 331 t9
Kalakauskas, čekistas, Vilniuje tardęs G. Šakalienę,
177 t7
Kalakauskas, papik., čekistas, kratų vykdytojas, tardęs Algirdą Statkevičių, Vilniuje,
164 t6
Kalakauskis, Viešvėnų gyventojas, 270, t8
Kalanta, Antanas (Romo Kalantos brolis), kratytas prokuratūros darbuotojo Remeikos, Kaune, 311 t6
Kalanta, Romas,
159, 165, 271, 304. t1
Kalanta, Romas, 1972 m. susideginęs, Kaune,
349, 356, 359 t6
Kalanta, Romas, jaunuolis, 1972 m. gegužės 14 d. susideginęs Kaune, šaukdamas „Laisvės Lietuvai!",
103, 344 t7
Kalanta, Romas, susideginęs jaunuolis,
186, t8
Kalanta, Romas, susideginęs jaunuolis,
339 t9
Kalašnikovas, saugumietis, 372, t8
Kalendrienė, Birutė, Klaipėdos raj. agitacijos skyriaus vedėja, 94, t10
Kalimachas, italas humanistas, atbėgėlis iš Romos Krokuvon (Filippo Buonacorsi), karalaitį Kazimierą vadinęs „šventu jaunuoliu" (divus adolescens), 9, 11, t7
Kalina, Gintas, Betygalos mokyklos mokinys, 275, 276 t6
Kalinaitė, Josvainių vidurinės mokyklos mokinė, 384 t6
Kalinauskas, Leonas, kun., Josvainių ir Panevėžiuko klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 443, 458, 490, 511, 575, 582, 595, 609, 619 t7
Kalinauskas, Leonas, kun., Josvainių klebonas,
177, 316, 318, 342, 367, 372, 375, 439, 517, 518 t6
Kalinauskas, Leonas, kun., Josvainių klebonas, Kauno arkivyskupija,
45, 49, 144, 277, 281, 354, 383, 447 t9
Kalinauskas, Leonas, kun., Josvainių parapijos klebonas,
10, 180, 207 t10
Kalinauskas, Leonas, kun., Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narys, Josvainių klebonas,
5, 16, 23, 25, 62, 87, 145, 150, 309, 426, 465, 474, 475, t8
Kalinauskienė, Danutė, adresatė N. Sadūnaitės siuntiniams siųsti, 299 t10
Kalinina, Aldona, Kiauklių mokyklos direktorės pavaduotoja, 158, 226, 294 t9
Kalistratova, Sofija, kovotoja dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100 t6
Kalkys, Kolūkio pirm., Nr. 345 byloje liudininkas, 279 t2
Kalnytė, Žydrūnė, Sidabravo vidurinės mokyklos VIa kl. mokinė, 148 t6
Kalvaitytė, Eugenija, saugumiečio per ją griežtai įspėtos visos vienuolės neorganizuoti eisenų į religinius sambūrius, 147 t7
Kalvaitytė, Jolanta, Kapsuko (Marijampolės) Kultūros mokyklos mokinė,
212, t8
Kalvanas, J., liuteronų vyskupas, 266 t10
Kamandulis, Karolis, bandęs Vilniuje įeiti į teisiamųjų — V. Skuodžio, P. Pečeliūno, G. Iešmanto — teismo salę, saugumiečių žiauriai sumuštas, 362 t6
Kamarauskas, S., žurnalistas, 100,102 t10
Kamarūnas, Z., liudytojas kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581 t7
Kamieliauskas, Albertas, Kareivėnų kaimo gyventojas, 597 t6
Kamieliauskas, Sigitas, Kareivėnų kaimo gyventojas,
597 t6
Kamieliauskienė, Aldona, Kareivėnų kaimo gyventoja, 597 t6
Kaminskaitė, Vida, Prienų II-os vid. mokyklos mokinė, direktoriaus pavaduotojo Kuro sulaikyta ir nuvesta į milicijos skyrių už Velykų dieną senelių lankymą, 87, t7
Kaminskaitė, Vida, Prienų II-os vidurinės mokyklos VIII kl. mokinė,
385 t6
Kaminskas, Alfonsas, Adakavo gyventojas, 126 Kalvaitis Alfonsas, 51, t9
Kaminskas, J., kun., Kaišiadorių vyskupija,
49, 76, t10
Kaminskas, Juozas, Kleboniškio kaimo tikinčiųjų atstovas,
445 t6
Kaminskas, Juozas, kun., Molėtų parap. vikaras,
169, 245, 295 t9
Kaminskas, Prienų II-os vid. mokyklos mokinės V. Kaminskaitės tėvas, milicijos skyriuje pareikalavęs nurodyti dukters sulaikymo priežastį ir tuoj paleisti,
87, t7
Kaminskienė, auklėtoja, grasina sumažinti elgesio pažymius už tikėjimą ir giedojimą bažnytiniame chore, Josvainiai 286 t5
Kaminskienė, Josvainių vid. mokyklos mokytoja, per vakarines pamaldas persekiojusi mokinius bažnyčioje ir šventoriuje,
619 t7
Kaminskienė, Josvainių vidurinės mokyklos Va kl. auklėtoja ir ateistų vadovė,
322, 384, 527 t6
Kanaprokas, V., Kiauklių kolūkio agronomas, 98, t9
Kanaverskis, Juozapas, kun., 329, t8
Kančiauskas, Domas, apšvietimo technikas, 86, t10
Kanevičius, J., Pelesos (Baltarusijoje) dvidešimtuko pirmininkas, po pakartotinio N. Kuzmičiaus įsakymo, su padėjėjais nugriovė kapinėse pasistatytą koplyčią, 554 t7
Kanišauskas, Alfredas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 222, t8
Kanonenka, Vilkaviškio saugumietis, 185 t9
Kantekuzenas, grafas, 238 t9
Kantietis, Jonas, šventasis, 285, t8
Kapestranas, Jonas, pranciškonas, vėliau šventasis, 285, t8
Kapičkienė, Petronė, Gargždų gyventoja, persekiojama už vaikų ruošimą pirmajai komunijai, 95, t9
Kapitančiuk, Viktor, Tikinčiųjų teisėms ginti krikščioniškojo komiteto sekretorius, 260 t6
Kapitančiukas, V., „Krikščioniškojo komiteto" narys Maskvoje, 583 t7
Kapitanskienė, A., Šaukoto mokyklos mirusi mokytoja, 221 t6
Kaplanaitė, Asta, Viduklės vid. mokyklos mokinė, mokyklos direktoriaus kabinete saugumiečio tardyta, 393 t7
Kaplanaitė, Jūratė, Viduklės vid. mokyklos mokinė, mokyklos direktoriaus kabinete saugumiečio tardyta,
393 t7
Kaplanaitė, Jūratė, Viduklės vid. mokyklos XI b kl. mokinė,
206, 207, t8
Kaplanienė, Salomėja, Viduklės milicijos dėl nežinomų priežasčių areštuota, saugume tardyta, Raseinių raj. Liaudies teismo nubausta, iškviesta liudyti kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 219, 393, 581 t7
Kapočius, Vytautas, kun., Adomynės klebonas, Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196, 299 t9
Kapočius, Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Kapočius, Vytautas, kun., Spitrėnų par. klebonas, Panevėžio vyskupija,
19, 300, 301, t8
Kapočius, Vytautas, kun., Utenos vikaras ir Spitrėnų klebonas,
585 t6
Kapočius, Vytautas, kun., Utenos vikaras ir Spitrėnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 573 t7
Kapočius, Vytautas, kunigas, Žemaitkiemis (Ukmergės raj.),
205 t4
Kapsukas, Vincas, komunistinės "vyriausybės" galva Vilniuje 1919 m., 441 t9
Karabliova, Alytaus rajono pareigūnė, 147 t10
Karalevičius, Kauno m. vykd. k-to pirmininko pavaduotojas, 152, 392, 412 t9
Karalienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 Karaliūtė, Aušra, Kybartų K. Donelaičio mokyklos IX kl. mokinė, tardyta Vilniaus KGB ir Vilkaviškio saugumiečio, 598 t7
Karaliūnas, Vladas, Kiauklių apylinkės pirmininkas, 97, 98, 156, 225, 294 t9
Karaliūnas, Voldemaras, psichiatrinės ligoninės kankinys,
248, 249 t6
Karaliūnas, Zibalų apylinkės pirmininkas,
277, t8
Karaliūtė, Aušra, kybartietė, 39, t8
Karaliūtė, Aušra, kybartietė,
193 t10
Karamazovai, broliai, Dostojevskio veikalo antraštė, 27, t10
Kardelis, Jonas, kun., Vilniaus arkivysk., 99, 221, 401, t8
Kardelis, Jonas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
271, 273 t9
Kareivaitė, Betygalos mokyklos mokinė, 385 t6
Kareniauskas, Jonas, pasirašęs po prašymu paleisti iš tremties arkivysk. Julijoną Steponavičių, 284 t10
Karevičius, Pranciškus, arkivyskupas, 437 t9
Kariačka, Zenonas, kun., politinis kalinys, miręs 1954 m., 320, t8
Karinauskienė, Šilalės raj. vykd. k-to pirmininko pavaduotoja, 210, 296 t9
Karnilov, Vladimir, kovotojas dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100 t6
Karnišovą, Telšių IV-os vidurinės mokyklos IX kl. istorijos mokytoja, 75, t6
Karosas, Antanas, Vilkaviškio vyskupijos vyskupas, 99, 100 t7
Karosas, Mykolas, kun., Šeduvos par. klebonas, politinis kalinys,
317, t8
Karosienė, Skaudvilės vyk. k-to sekretorė, 253, t8
Karosienė, Skaudvilės vykd. k-to sekretorė,
126 t9
Karpavičius, Antanas, Gižų apylinkėje kryžiaus statytojas, 542 t7
Karpešenko, genetikos mokslų specialistas, 172, t8
Karsavinas, prof., Gulago kankinys, 172, t8
Karšauskas, P., kun., iš Liubavo, 231 t10
Karteris, D. (Carteris, J.), buvęs JAV prezidentas, 584 t7
Karteris, Dž.,Carteris, J., JAV prezidentas,
219, 221, 222 t4
Karulis, Jonas, kun., Užuguosčio parap. klebonas, 291 t9
Karuža, Šimonių apylinkės pirmininkas, 300, t8
Karvauskas, Karolis, bažnytinio k-to pirmininkas, 314, 315, t8
Karvelis, Aleksas, Užuguosčio traktorininkas, 448 t6
Karvelytė, Aldutė, Užuguosčio vidurinės mokyklos VI kl. mokinė, 146 t6
Kasciuška, kunigaikščio Kęstučio karys, 502 t9
Kasevič, Viktor, Girių k. (Baltarusijoje) mokyklos mokinys, 31, 35, 43, t6
Kasiukevičius, Jonas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335 t7
Kasiulienė, kun. L. Mažeikos žudikų teisme Aukščiausiojo teismo teisėja, 135 t7
Kasmauskas, A., pensininkas, Didžiojo Tėvynės karo dalyvis, dirbęs Papilių kapų sargu, dėl bažnyčios lankymo atleistas iš pareigų, 429 t7
Kasnauskienė, Didkiemio aštuonmetės mokyklos direktorė, 457 t6
Kasparaitytė, Aldona, kviestinė G. Mačenskaitės ir Šulčiuvienės kratoje, Kybartuose, 205 t6
Kasparatienė, S., Vilkaviškio raj. vykd. k-to narė, 291 t9
Kasparavičienė, Bronė, Tryškių vid. mokyklos mokytoja, neatlai-džiai persekioja bažnyčią lankančius mokinius, juos išjuokdama ir grasindama, 312 t7
Kasparevičienė, Šakių raj. vykd. k-to pirmininko pavaduotoja, 209, 210 t9
Kasparevičienė, Šakių rajono pirmininko pavaduotoja,
247, 248, 268, 301, 370, t8
Kasputytė, Felicija, užsienio kalbų dėstytoja, suimta ir kratyta, Kulautuvoje, 393, 394 t6
Kašiolaitis, kriminalinio skyriaus tardytojas, 185 t9
Kaškevičius, Aleksandras, kun., šv. Dvasios bažn. klebonas, Vilniaus arkivysk., 98, 184, 222, 401, t8
Kaškevičius, Aleksandras, kun., Vilniaus arkivyskupija,
273 t9
Kaškonaitė, M., pasirašė po reikalavimu atšaukti neteisingą informaciją, 26, t10
Katinas, Jonas, kun., Kulvos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575 t7
Katinas, Juozapas, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Katininkienė, Vilniaus 24-os vid. mokyklos mokymo dalies vedėja, neatlaidžiai persekioja VIII kl. mokinę Gaivą Bėlevičiūtę, 30, t7
Katkauskaitė, Aldona, 58 t4
Katkevičius, Kybartų bažnyčios komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR Prokurorui, 577 t7
Katkevičiūtė-Misiūnienė, Sofija, 1939 m. ištekėjusi už eksjėzuito J. Misiūno, 160, 163 t7
Katkus, M., laisvamanis, 485 t9
Katkus, Saulius, Kretingos mok. mokinys — Kodėl tarnauji Mišioms? — Todėl, kad man patinka
117 t5
Katkutė, Bronė, Tverų vid. mokyklos II-os kl. mokytoja, pateikė mokyklos vadovybei pranešimą apie klasei atliktą ateistinį auklėjimą, 241, 242 t7
Katlienė, Ona, KGB tardytojo Daugalo tardyta, Prienuose, 303 t6
Katulis, Jonas, kun., Dubingių bažnyčios administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570 t7
Kaubrė, Antanas, kun.. Gulago kalinys (1949-1956), 103 t9
Kaubrys, Kaišiadorių raj., vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 429, t8
Kaubrys, Kaišiadorių rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas,
443 t6
Kaukmanaitė, Jūratė, Prienų II-os vidurinės mokyklos IX kl. mokinė, 145, 385 t6
Kaunas, vyr. gydytojas Vilniaus psichoneurologinėje ligoninėje, prievartavo P. Cidziką, 436, 437 t6
Kauneckas, J., knygos „Prelatas Olšauskis" autorius, 365, Kaušienė, mokyt., 126, t8
Kauneckas, Jonas, kun., Skaudvilės klebonas,
94, 96, 98, 180, 204, 205 t10
Kauneckas, Jonas, kun., Skaudvilės klebonas, Telšių vyskpija,
125 - 127, 164, 182, 343, 385, 428, 436, 439, 440, 447, 484 t9
Kauneckas, Jonas, kun., Telšių katedros vikaras, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, TTG Komiteto aktyvus narys, veiklus kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
49, 50, 58, 59, 60, 74,148, 207, 208, 272, 274, 308, 323, 333, 357, 359, 361, 401, 402, 403, 404, 411, 422, 442, 443, 444, 450, 458, 467, 468, 471, 509, 510, 517, 518, 535, 582 t7
Kauneckas, Jonas, kun., Telšių katedros vikaras, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, TTG Komiteto vienas iš steigėjų, drąsus kovotojas dėl tikėjimo ir tautos laisvės,
56, 78, 100, 134, 135, 136, 160, 161, 176, 178, 215, 216, 217, 218, 242, 243, 244, 261, 264, 268, 274, 297, 312, 316, 342, 366, 375, 429, 439, 502, 508, 536, 564 t6
Kauneckas, Jonas, kun., Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narys, Skaudvilės par. klebonas,
4, 12, 61, 62, 87, 253, 254, 266, 269, 270, 273, 359, 465, t8
Kauneckas, Jonas, kunigas — TTG Kat. Kom. narys, Telšių katedros vikaras
102, 207-208, 279, 316, 338, 406, 472, 478, 482, 516-517 t5
Kauneckas, Jonas, kunigas,
425 t4
Kausa, R., Kaune, buvęs Sibiro tremtinys, 340 t3
Kaušas, Rolandas, dėl sovietinės valdžios persekiojimo 1980 m. į Kauno Kunigų Seminariją mokytis nepriimtas, 294 t6
Kaušas, Rolandas, neoprezbiteris,
39, t10
Kaušas, Rolandas, Šiaulių V-os vid. mokyklos mokinys, mokyklos vadovybės ir KGB vis tardomas ir persekiojamas bei prievartaujamas, pagaliau 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos I-mo kurso klierikas,
66, 67, 68, 335 t7
Kaušienė, Jadvyga, ilgametė pedagogė-logopedė (kalbos defektų tyrimo specialistė) Šiauliuose, švietimo įstaigų vadovų ir čekistų tardoma ir už religinę praktiką atleista iš darbo, 66, 67, 68, 69, 474 t7
Kaušienė, Jadvyga, mokytoja Šiauliuose, pakartotinai saugumiečių tardyta,
85, t6
Kaušyla, J., kun., Kaišiadorių vyskupija, 77, t10
Kaušyla, Jonas, kun., Bagaslaviškio bažnyčios klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
570 t7
Kaušilienė, A., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Kavacev, Vasil, unitų kunigas, suimtas, Lvove, 605 t6
Kavaciva, Vasilijus, Micheilovičius, kun.. Lvovo mieste (graikų apeigų katalikų kunigas),  nuteistas už eitas kunigiškas pareigas, 378, 379, 380, 381 t7
Kavaliauskaitė, Molėtų IV b kl. mokinė, 51, t8
Kavaliauskaitė, O., pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui dėl tikinčiųjų diskriminavimo ir brutalaus valdžios pareigūnų elgesio kun. A. Svarinsko teismo metu Vilniuje,
518, 523 t7
Kavaliauskaitė, Ona, kybartietė,
32, 33, 34, 193 t10
Kavaliauskaitė, Ona, kybartietė, saugumo tardyta,
402 - 403, 470 t9
Kavaliauskaitė, , Ona,  Kybartų  bažnyčios  puošėja,  čekistų kratyta, pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje,
203, 247, 248, 309, 346, 362, 363, 438, 489 t6
Kavaliauskas, Arūnas, kariniame komitete tardytas saugumiečio J. Matulevičiaus, 411, 412 t7
Kavaliauskas, Č. kunigas, Naujojo Testamento vertėjas
480 t5
Kavaliauskas, Č., kun., išvertęs N. Testamentą,
212. t1
Kavaliauskas, Česlovas, kun., Joniškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
567, 570 t7
Kavaliauskas, Česlovas, kun., Naujojo Testamento vertėjas,
178 t9
Kavaliauskas, Ignotas, kun., Onuškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
570 t7
Kavaliauskas, J., Gargždų gyventojas, ateistas,
83, 85, 87, t9
Kavaliauskas, Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
199, 201 t9
Kavaliauskas, Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupijos kancleris ir tos vyskupijos tarėjas, RRT įgaliotinio P. Anilionio giriamas už gerą jo įsakymų vykdymą,
203 t7
Kavaliauskas, Kapčiamiesčio apylinkės milicijos įgaliotinis,
600 t6
Kavaliauskas, saugumietis,
24, t8
Kavaliauskas, Šiaulių rajono Miškų ūkio direktorius,
194 t6
Kavaliauskas, tardytojas,
182 t9
Kavaliauskienė, Ona, Kybartų par. valytoja, 38, 88, t8
Kavaliukas, V., Kapčiamiesčio apylinkės milicijos įgaliotinis, 363, 466, 467, 616 t7
Kavaliūnas, Leonardas, kun., Alytaus bažnyčios administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Kavaliūnas, Leonardas, kun., iš Aleksoto,
8, 11, 74, 231 t10
Kavaliūnas, Leonardas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
199, 201 t9
Kavaliūnienė, Genė, vidaus ligų skyriaus vedėja Molėtų ligoninėje, 381 t6
Kavolis, Kauno miesto Lenino rajono deputatas, 421 - 422 t9
Kavoliūnienė, Galina, teismo vykdytoja, 214 t9
Kazakaitienė, D., LTSR vyr. prokurorė, pripažinusi Pasvalio raj. Liaudies teismo sprendimą kun. B. Urbono byloje pagrįstą, 296, 301 t7
Kazakevičius, Kauno m. vykdomojo k-to pirmininkas, 44, t10
Kazakevičius, tardytojas,
182, 183 t9
Kazakevičius, V., saugumietis žurnalistas,
436, 450 t9
Kazalupskas, Juozas, 75, 80, 84, t8
Kazalupskas, Juozas, karininkas,
44, 45, t10
Kazalupskas, Juozas, kaunietis, saugumo tardytas,
182 - 184, 356, 392 - 393 t9
Kazelaitė, Bronė, Kaune, 123 t2
Kazėnas, Stanislovas, kun., Panevėžio vyskupija, 19, t8
Kazėnas, Stasys, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 136, 196 t9
Kazėnas, Stasys, kun., Panevėžio vyskupija,
184, 244 t10
Kazėnienė, Janina, Vilniaus miesto profesinės technikos mokyklos Nr. 2 meistrė, tardžiusi mokinį P. Brokevičių dėl patarnavimo bažnyčioje Mišioms, 249, 250 t7
Kazimieras, Jogailaitis, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius, šv. Kazimiero tėvas, 8, t7
Kazimieras, šventasis Lietuvos karalaitis,
8, 12, 14, 71, 73, 109, 134, 143, 167, 194, 269, 276, 280, 288, 323, 341, 345, 374, 379, 412, 422, 428, 430, 439, 441, 466 t9
Kazimieras, šventasis Lietuvos karalaitis,
116, 270, 288, 289, 290, 291, 298 t10
Kazimieras, šventasis, Lietuvos globėjas,
10, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 138, 142, 162, 168, 169, 170, 185, 211, 215, 218, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 231, 232, 234, 245, 283, 284, 285, 286, 291, 297, 302, 305, 306, 329, 330, 372, 378, 388, 421, 423, 461, t8
Kazimieras, , šv.,  didžiojo  Lietuvos  kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus sūnus, Lietuvos Globėjas,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 386, 445, 566 t7
Kazimierčikas, Stanislovas, palaimintasis, 285, t8
Kazytė, Aldona, Vilniuje, 99, 176 t3
Kazlauskaitė, J., viena iš jaunuolių būrio, aplankiusio Prienų senelių namų gyventojus, namų administracijos pagauta, 87, t7
Kazlauskaitė, Janė, Prienų II-os vidur, mokyklos IXb kl. mokinė,
385, 386 t6
Kazlauskaitė, Marytė, Prienų vidurinės mokyklos mokinė,
87, t6
Kazlauskaitė, Marytė, su parapijos jaunuolių būriu Velykų dieną lankiusi Prienų senelius. Jų namų administracija atėmė Marytės dviratį,
87, t7
Kazlauskas, A., klierikas 398, 401 t5
Kazlauskas, A., Vilkaviškio milicininkas, su čekistais ir viršininku B. Briliūtei surašęs nepagrįstus kaltinimus,
461, 462, 522, 523 t7
Kazlauskas, Adolfas, kun. Leono Mažeikos ir Teklės Martinaitytės žudikas, teistas LTSR Aukščiausiojo teismo sesijoje, Pakruojuje,
135, 136, 137 t7
Kazlauskas, Adolfas, Pamūšio klebono kun. L. Mažeikos žudikas,
586 t6
Kazlauskas, Algis, kun., Vilniaus arkivysk.,
98, 221, 401, t8
Kazlauskas, Algis, kun., Vilniaus arkivyskupija,
271, 274 t9
Kazlauskas, Aloyzas, tardytojas, kratė Vitalijos Žvikaitės butą, Kaune,
78, t6
Kazlauskas, Antanas, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Kazlauskas, Antanas, kun., Pernaravos klebonas,
500 t6
Kazlauskas, Antanas, Raseinių miesto Liaudies teisme drąsiai pasisakęs prieš procesijos į kapines trukdymą,
420 t7
Kazlauskas, autoinspektorius,
103, 104 t10
Kazlauskas, J., ateistas žurnalistas, 1,
24, 26, - 27, t9
Kazlauskas, Jonas, dr. prof., nuskandintas Vilniuje,
290 t3
Kazlauskas, Jonas, Dr., kalbininkas, Vilniaus universiteto prof., ekspertyzos duomenimis, nužudytas ir nuskandintas Neryje,
239 t7
Kazlauskas, Jonas, kun.,
10, t10
Kazlauskas, Jonas, kun., Ariogalos ir Leščių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
326, 576 t7
Kazlauskas, Jonas, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Kazlauskas, Jonas, kun., Kazokiškės klebonas,
214, 277, 281 t9
Kazlauskas, Jonas, kun., Kazokiškių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
567, 570 t7
Kazlauskas, Jonas, prof. dr., kalbininkas, ekspertyzos duomenimis, nužudytas ir nuskandintas Neryje,
352 t6
Kazlauskas, Jonas, Stakliškių klebonas,
241 t2
Kazlauskas, K., kun., Kaišiadorių vyskupija,
76, t10
Kazlauskas, L., Smalvų (Zarasų raj.) apylinkės pirmininkas,
85, t6
Kazlauskas, Vytautas, kun., Vatikano liet. radijo valandų vedėjas,
289 t10
Kazlauskas, , Antanas,  kun.,  Pernaravos klebonas,  pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
327, 575 t7
Kazlauskienė, Kybartų vidurinės mokyklos rusų kalbos mokytoja, 88, t6
Kazlauskienė, Prienų II-os vid. mokyklos mokinių — J. ir M. Kazlauskaičių — motina, milicijos skyriuje pareikalavusi nurodyti mokinių sulaikymo priežastį ir jas tuoj paleisti,
87. t7
Kazlauskienė, V., Viduklės bažnytinio komiteto narė,
270 t6
Kazokaitis, Stanislovas, scenos mašinistas, 86, t10
Kažemėkaitis, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvis, pasirašęs „Naujojo  gyvenimo"  redakcijai   laišką,  paneigdamas  A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Kažukauskas, RRT, įgaliotinio referentas, 127 t9
Kebliauskienė, Klaipėdos rajono vyr. architektė, 71, t7
Keidošytė, Vištyčio vid. mokyklos mokinė, tardyta dėl jos religinių įsitikinimų bei dalyvavimo religinės praktikos apeigose, 189 t7
Keina, Algimantas, kun., 165, 271, 274, 376, 378, 382 t9
Keina, Algimantas, kun., TTGKK narys, Valkininkų par. klebonas, Vilniaus arkivyskupija,
62, 64, 98, 190, 221, 273, 307, 308, 309, 354, 401, 421, 465, t8
Keina, Algimantas, kun., Valkininkų klebonas,
165, 180, 203, 248, 292 t10
Keina, Algimantas, kun., Valkininkų klebonas, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys,
301, 316, 342, 366, 372, 376, 379, 380, 439, 507, 534 t6
Keina, Algimantas, kun., Valkininkų klebonas, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, nužudyto kun. B. Laurinavičiaus laidotuvėse pasakęs pamokslą,
26, 226, 388, 404, 405, 442, 443, 444, 484, 570, 582, 593, 544 t7
Keina, Algimantas, Valkininkų kleb.,
57-61, 67, 160, 302. t1
Keina, Algimantas, Valkininkų klebonas,
11 t2
Keina, Algimantas, Valkininkų klebonas,
156 t3
Kekmonaitė, pasirašiusi po reikalavimu atšaukti neteisingą informaciją, 27, t10
Kelam, Tanne, Estijos jaunuolis, 1981 m. rugsėjo 12 d. atvykęs į Šiluvą pasimelsti, 48, t7
Kelbauskienė, Klaipėdos rajono vyriausioji architektė, 84, 85, t9
Keleris, kun., Frunzės klebonas, 106, t8
Keliuotis, Juozas, žurnalistas, politinis kalinys, 278 t10
Kelly, Tomas, Amerikos katalikų vyskupas 299 t5
Kelmas, Juozas, dėl sovietinės valdžios persekiojimo 1980 m. į Kauno Kunigų Seminariją mokytis nepriimtas, 295 t6
Kelmelienė, Dana, vilkaviškietė, 43, t8
Kelmelienė, Dana, vilkaviškietė, saugumo tardyta,
185 t9
Kelmelienė, Danutė, Vilkaviškio pašte bandė pasiųsti telegramą TTG Katalikų Komiteto nariui kun. V. Vėlavičiui, bet pašto viršininkas siuntimą sulaikė,
382 t6
Kelmelis, Antanas, vilkaviškietis, 43, t8
Kelmelis, Antanas, vilkaviškietis, saugumo tardytas,
185, 403 t9
Kelmelis, Vilkaviškio gyventojas, kurio namuose mokyklinis jaunimas ir jų draugai buvo susirinkę gimtadienio švęsti,
31, 32, 120, 205 t7
Kelmelytė, D., vilkaviškietė, pas kurią būrelis tikinčiųjų jaunuolių šventė gimtadienį. Milicijos ir čekistų įsiveržimas šventę sutrukdė, 84, t7
Kelpša, Saulius, 1979 m. sovietinės valdžios pareigūnų nepriimtas į Kauno Kunigų Seminariją mokytis, 81, 295, 308, 344, 363, 378, 489, 536 t6
Kelpšas, Jaunius, parašų rinkėjas dėl kun. A. Svarinsko išlaisvinimo — Nedingėje sulaikytas, 519 t7
Kelpšas, Saulius, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavęs Vilkavišky, Kelmelių namuose jaunimo šventėje, milicijos ir čekistų grubiai tardytas, pasiryžęs eiti įkaitu į kalėjimą bei darbo stovyklą už kun. A. Svarinską, kurio teismo metu Vilniuje nubaustas pinigine bauda,
32, 55, 444, 510, 518, 519 t7
Kelpšas, Saulius, garliavietis,
42, 157, 158, 419, t8
Kelpšas, Saulius, Garliavos gyventojas,
188, 356 - 357, 393, 439, 448 t9
Kelpšas, Saulius, pasirašęs po protestu dėl religijos persekiojimo,
69, t10
Kelpšas, Vladas, parašų rinkėjas dėl kun. A. Svarinsko išlaisvinimo, Vatėnoje sulaikytas asmenybei „tikrinti",
519 t7
Kelpšienė, Šilalės vidurinės mokyklos mokytoja, tardė mokinius, patarnaujančius bažnyčioje, 461 t6
Kemėšis, Fabijonas,  kun., politinis kalinys, miręs 1954 m. Rusijoje, Panevėžio vyskupija, 324, t8
Kempietis, Tomas, šventasis, 192 t9
Kerbedis, Padubysio kolūkio partinės organizacijos sekretorius, 38, t9
Kerbedis, Padubysio kolūkio pirmininkas,
193, 381, t8
Kerbelytė, A., pasirašė skundą respublikiniam prokurorui J. Kaireliui, 363, 489 t6
Kerbelytė, J., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje,
346, 362 t6
Kereišis, Gintas, Kybartų m. policijos pareigūnas, 41, t8
Kerpauskas, Anicetas, kun., Rietavo ir Spraudės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445 t7
Kerpauskas, Anicetas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Kerpė, K., Gargždų miestelio gyventojas (miręs), 212 t9
Kerpienė, Stefanija, gargždietė, 213 t9
Keršiūtė, Danutė, Kultūros Ministerijos tarnautoja, 95, 101, 171, 249, 278, 301, 302, 349, 353, 355, 356, 363, 434, 439 t6
Keršiūtė, Danutė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Prokurorui,
447 t7
Keršulis, Lionginas, kun., Onuškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573 t7
Keršulis, Lionginas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Keršulis, Lionginas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 136, 196 t9
Kerularijus, Konstantinopolio patriarchas, 150 t10
Kesleris, S., liudytojas kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581 t7
Kęstutis, didysis Lietuvos kunigaikštis, 502 t9
Keturakis, Viktoras, LKDP narys nuo 1923 m., 287 t10
Kezys, Algimantas, kun., S.J., Čikagoje, 255 Kezytė, Aldona, buvusi muzikos mokytoja Vilniaus B. Dvariono vaikų muzikos mokykloje, tardyta Vilniaus saugume, 255, 256 t6
Kezytė, Aldona, Vilnius, muzikos mokytoja, 81, 297, 298 t4
Kezytė, Valentina, vienuolė seselė,
498 t9
Kiaulevičiūtė, A., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, ir N. Dybenkai — Vilniuje, 346, 489 t6
Kiaunytė, Kauno medicinos mokyklos skyriaus vedėja, 224 t9
Kybartienė, Irena, Blinstrubiškių aklųjų instituto vyr. sesuo ir to instituto partinės organizacijos sekretorė, 464 t7
Kibickaitė, Bronė, 264 t9
Kibickaitė, Bronė, N. Sadūnaitės draugė,
299 t10
Kibickaitė, Bronė, Vilniuje,
71, 316, 317 t3
Kibičkaitė, Bronė, N. Sadūnaitės draugė, 418 t7
Kibildienė, Aldona, Kupiškio raj., 119 t4
Kibildis, Jonas, kun., J. Matulionio giminaitis, 292, t8
Kibiltienė, Albina, kun. J. K. Matulionio sesuo, 264 t9
Kidykas, kun. jėzuitas, buvęs Kauno jėzuitų gimnazijos bendrabučio vedėjas, 420 t6
Kiekštienė, Judrėnų aštuonmetės mokyklos mokytoja, 88, 149, 150 t6
Kiela, Antanas, kan., ligonis, Tirkšlių altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446 t7
Kiela, Petras, kun., Kamajų klebonas,
585 t6
Kiela, Petras, kun., Kamajų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 573 t7
Kiela, Petras, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Kiela, Petras, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 136, 196 t9
Kiela, Petras, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Kieliauskas, Nevarėnų partinės organizacijos sekretorius, 191, t8
Kietis, Antanas, kun. teol. lic, Ančiškių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573 t7
Kietis, Antanas, kun., Ančiškių klebonas Kybartaitė, Rėda, Vadžgirio vidurinės mokyklos V kl. mokinė,
461 t6
Kietis, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Kietis, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 136, 196 t9
Kietis, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija,
184, 244 t10
Kiezys, Povilas, kun., Panevėžio vyskupija, 184 t10
Kijauskas, Pajūrio mokyklos mokytojas, 457 t6
Kilaitė, Zofija, ligonė, 89, t8
Kildušis, Algirdas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281 t9
Kilijonaitė, Lina, Pagirių vid. mokyklos tikinti V kl. mokinė, iškviesta į Kėdainių prokuratūrą tardymui, 83, t7
Kilikevičiūtė, Vilniuje, 11 t3
Kimas, majoras, 201, t8
Kimbrys, P., Kaune, 338-340 t3
Kimburys, Petras, muziejaus darbuotojas menotyrininkas, saugumo tardytas, 187, 259 - 260, 327 t9
Kinčiūtė, Zita, 89, t8
Kinderytė, Vilma, Upynos vid. mokyklos X kl. mokinė, saugumiečių tardyta, 468 t7
Kindurys, Juozas, Kirdeikiuose bedievių sudaryto bažnytinio komiteto narys, 138 t6
Kindurys, Kazimieras, kun., Vilniaus arkivyskupija,
98, 221, 401, t8
Kindžiulis, Kauno Medicinos Instituto docentas, 127 t6
King, Koreta, Martin Luther King našlė, 433 t9
King, Martin Luther,
433 t9
Kinskaitė, Emilija, Skrebotiškyje, 31-33 t3
Kinševas, Kiauklių kolūkio pirmininkas, 98, t9
Kipas, Jonas, vienuolis, jėzuitas, 131, 133, 134, 135, t8
Kipas, kun. jėzuitas,
488, 491 t9
Kipas, kun., jėzuitas, jėzuitų vienuolyno Kaune rektorius,
406, 407, 413, 414, 415, 417, 420, 421 t6
Kipas, kun., S.J., jėzuitų vienuolyno viršininkas Kaune,
161, 162 Kirijenka, A., LTSR prokuratūros skyriaus prokuroro 3-čios klasės valstybinis patarėjas, 418 t7
Kirčevna, Irina, N. Sadūnaitės tremties draugė, 110 t6
Kireilis, Fabijonas, kun., U.S.A., 328, t8
Kirijenka, prokuroras, 272 t10
Kyrijenko, A., LTSR Prokuroro padėjėjas, O. Vitkauskaitės ir G. Navickaitės teisme valstybinis kaltintojas, Vilniuje, 333 t6
Kiriliauskas, J., Gargždų administracinės komisijos narys, 39, t9
Kirilova, II-os vidur, mokyklos mokytoja, 295 t9
Kirka, Anupras, Kirdeikiuos bedievių sudaryto bažnytinio komiteto narys, 138 t6
Kirkilaitė, Vita, kviestinė, 34, t10
Kirkilas, Mykolas, kun., 328, t8
Kiselis, Vytautas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją mokytis, 294 t6
Kisielienė, Ona, Salos, Rokiškio raj., 152 t4
Kisielius, Anicentas, kun., Panevėžio vyskupija, 184 t10
Kisielius, Anicetas, kun., Pakruojo par. klebonas, Panevėžio vyskupija,
19, 473, t8
Kisielius, Anicetas, kun., Rozalimo parap. klebonas,
132, 136, 196, 291 t9
Kisielius, Anicetas, kun., Rozalimo-Dapšionių klebonas,
585 t6
Kisielius, , Anicetas,  kun.,  Rozalimo  ir Dapšionių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 573 t7
Kiškis, Stanislovas, kapitulos kan., pasveikinęs iš tremties grįžusį vysk. V. Sladkevičių Kaišiadorių vyskupijos kunigų vardu, katedros altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 265, 266, 567, 570 t7
Kiškis, Stanislovas, kun., Stirnių bažn. klebonas, Kaišiadorių vyskupijos Kunigų Tarybos narys,
509 t6
Kiškis, V., kun., Kaišiadorių vyskupija,
76, t10
Kiškis-Zajančiauskas, Vilius, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335 t7
Kizas, RRT įgaliotinio atstovas, 428, 429, t8
Kizas, V., RRT vyresnysis inspektorius,
156, 297 t9
Kiziuk, A., Baltarusijos Religijų reikalų įgaliotinis, 553 t7
Klausonas, Ferdinandas, Kino studijos dokumentikos skyriaus redaktorius, liudininkas P. Pečeliūno teisme, Vilniuje, 355 t6
Klebonas, Vincentas, kun., Janapolės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446 t7
Klebonas, Vincentas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Klebonas, Vincentas, kun., Telšių vyskupystė,
342, 385 t9
Kleina, A., kunigas, 36 t4
Kleinienė, Jurbarke, 163 t3
Kleiseris, jėzuitų archyvo direktorius Olandojoje, 174, 175, t8
Kleišmanas, Šiaulių Liaudies švietimo skyriaus vedėjas, 518 t6
Kleišmanas, Šiaulių miesto Švietimo skyriaus vedėjas,
67, 68, 69 t7
Kleivienė, D., Raseinių rajono Administracinės komisijos sekretorė, 419 t7
Kleivinis, Kelmės rajono Administracinės komisijos narys, 151 Klemensas VIII,  popiežius,  1602  m. galutinai sutvarkė šv. Kazimiero kultą, leisdamas švęsti jo šventę Lietuvos ir Lenkijos valstybėse, 12, t7
Klemensas, III, popiežius 1188 metais, 306 t9
Klevečka, Sveikatos apsaugos ir gydymo skyriaus vedėjas, 590 t7
Klevinskis, S., Gargždų administracinės komisijos pirmininkas, 39, t9
Klezys, Paulius, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196 t9
Klezys, Povilas, kun., Panevėžio katedros vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 573 t7
Klezys, Povilas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Klikūnas, Antanas, mokytojas, 24, 29 t4
Klimas, Bronislovas, kun., Žiežmarių altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567 t7
Klimas, Petras, Vasario 16 akto signataras, Gulago kalinys,
65, 187 t9
Klimas, vidukliškis, komunistinės valdžios pareigūnų nubaustas už dalyvavimą Vėlinių dienos procesijoje į kapines,
149 t7
Klimašauskas, Henrikas, Kaune, 374 t3
Klimavičienė, Elžbieta, pakviesta j Šiaulių prokuratūrą „įspėjimui" išklausyti, 536 t6
Klimavičius, Alfonsas, kun., Telšių vyskupija, 359, t8
Klimavičius, Alfonsas, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Klimavičius, Alfonsas, kun.,  Karklėnų ir Pašilės  klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
324, 445 t7
Klimavičius, Algaudas, Gižų komjaunuolis nusikaltėlis,
298, 299, t8
Klimavičius, Ignas, Lazdijų raj.,
96, 142-145, 255, 256 t3
Klimavičius, Juozas, kun.,
8, 11, 74, t10
Klimavičius, Juozas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
199, 201 t9
Klimavičius, Stasys, Buckūnai, tarybinė mokykla,
112 t4
Klimčienė, (vyras), visuomenės kaltintojas, Girių (Baltarusijoje) mokyklos mokytojas A. Ramanauskaitės byloje, 34, 46, 47, t6
Klimkaitė, M., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Klimkienė, G., Vilniaus rajono Liaudies teismo teisėja teisiant J. Sadūną, 588 t7
Klinkaitė, Monika, Minkūnų kaimo, Molėtų raj. gyventoja, 544 t6
Klipčius, Vilniaus Valstybinio Pedagoginio Instituto rezidentas, 238 t7
Klizas, rajono liaudies švietimo skyriaus vedėjas, 59, t9
Klusevičienė, Druskininkų I-os vidurinės mokyklos mokytoja, 601 t6
Kobkaitė, R., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346, 363 t6
Koch, Liudvikas, kun. jėzuitas, sukritikavęs Alfredo Rozenbergo veikalą „Dvidešimtojo amžiaus mitas", 416 t6
Kochanovas, Ivanas, Kauno gubernatorius, 233 t9
Kockaitė, R., pasirašiusi skundo pareiškimą N. Dybenkai, Vilniuje, 489 t6
Kočiūnas, Kęstutis, apylinkės pirminino sūnus, komjaunuolis, naktį įsibrovęs į Kučiūnų bažnyčią apiplėšimo tikslu, 141, 142 t6
Kojelavičius, Albertas, istorikas, 285, t8
Kojelavičius, V., istorikas,
20, t10
Kojelavičius, Vijūkas, istorikas,
173, t8
Kojutytė, Teresė, dalyvavusi Kapsuke ligonio kun. Pr. Šulskio laikytose šv. Mišiose, 189 t7
Kokas, Endriejavo apylinkės pirmininkas, 381 t6
Kolakovas, Šiluvos milicijos viršininkas, 53 t7
Kolbė, M., kun., nacių Osvencimo lageryje bado mirtimi miręs kaip įkaitas už mirti pasmerktą gausios šeimos tėvą, 443 t7
Kolbė, Maksimilijonas, kun., šventasis,
440 - 441 t9
Kolgovas, KGB papulk., dalyvavęs N. Sadūnaitės kratoje, 105 t6
Kolgovas, KGB papulkininkis, su RRT įgaliotiniu Rugienium užraudė kun. S. Tamkevičiui eiti kunigiškas pareigas, priversdamas dirbti metalo gamykloje,
526 t7
Kolka, 272, t8
Kolotka, Sibiro tremtinys iš Kauno, miręs kalėjime, 397 t6
Kolsova, genetikos mokslų specialistė, 172, t8
Koma, knygos autorius, 499 t9
Komaras, Zigmas, 287, t8
Komikas, Kelmės VRS milicijos pareigūnas, agresyviai užsipuolęs R. Teresiūtę, 462, 463, 529 t7
Končius, Aleksas, kun., Vilniaus arkivysk., 221, t8
Končiūtė, Daiva, Viešvėnų mokyklos VI kl. mokinė, už bažnyčios lankymą jai sumažintas elgesio pažymys, 312 t7
Kondrusevičius, Tadeušas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 221, t8
Kondruševičius, Tadas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 274 t9
Kononenka, V., čekistas, tardęs Vilkaviškio Vitkausko mokyklos mokinius — V. Brazauskaitę ir Jušką, 469, 530, 598 t7
Konradas, Biržų II-os vidurinės mokyklos direktorius, 322 t6
Konty, Krokuvos universiteto profesorius, šv. Kazimiero mokytojas, vėliau tapęs šventuoju, 9, t7
Kontrimas, Varėnos rajono prokuroras, 597 t6
Kontrimas, Varėnos rajono prokuroras, Žilėnų klebono persekiotojas, tikinčiųjų mokinių tardytojas,
170 t7
Kopajevas, Maskvos miesto KGB tardytojas, 245 t6
Kopelev, Lev, kovotojas dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100 t6
Koreiva, milicijos pareigūnas, 420 t9
Korkut, V., Vilniaus rajono Liaudies teismo teisėjas teisiant J. Sadūną, 588 t7
Kornilcevas, Kretingos KGB viršininkas, tardęs Ireną Pelionytę užsirakinęs duris, 79, 80, t7
Korohenko, čekistas Vilkaviškio milicijos skyriuje, 461 t7
Korolkovas, P., Raseinių milicijos viršininkas ir Administracinės komisijos narys, 419 t7
Korvinas, Motiejus, Vengrijos valdovas nuo 1471 m. t7
Kosakauskas, Kalikstas, prel, Dr., buvęs Akmenės klebonas, piktadarių išniekintas jo kapas, 428 t6
Kosakauskis, Kalikstas, prelatas dr., — ant jo kapo piktadariai nugriovė kryžių, 65, t7
Kosyginas, Aleksiejus Nikolajevičius, Sovietinės Rusijos komunistų partijos veikėjas, Liaudies Komisarų tarybos pirmininkas, 526 t7
Kostelnikas, Gavrilas, Lvovo bažnytinis veikėjas, 152 t10
Kostrickas, J., pirmame bolševikmety nužudytas kalėjime, 476 t7
Kovaliova, gyd., psichiatrė, P. Cidziko sveikatos tikrinimo dalyvė, Kaune, 437 t6
Kovaliovas, čekistas-tardytojas Vilniaus saugume, 409, 410 t7
Kovaliovas, Sergėjus, Maskvoje,
357-363, 365 t2
Kovaliovas, Sergiejus,
55, 147, 268, 275 t4
Kovaliovas, Sergiejus, Gulago kalinys,
54, 108, 162, 214, 279, 330, 415, t8
Kovaliovas, Sergiejus, rusų disidentas,
242, 261-284, 315 t3
Kovaliovas, Sergiejus, visuotinių žmogaus teisių gynėjas, Sibiro tremtinys,
91, 110, 127, 190, 256, 315, 382, 390, 503, 556, 620 t7
Kovaliovas, Sergiejus, visuotinių žmogaus teisių ir laisvių gynėjas,
9, 91, 154, 195, 225, 278, 325, 386, 463, 481, 488, 608 t6
Krainova, Irena, kapitonė Gulage, 376, t8
Krasauskas, milicijos kapitonas, 188 t9
Krasauskas, Petras, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Krasauskas, Petras, kun., Panevėžio vyskupija,
132, 136, 196 t9
Krasauskas, Petras, kun., Troškūnų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
328 t7
Krasnickienė, Janina, mokytoja, terorizuoja mokinius, lankančius bažnyčią 58 t5
Krasnickis, Vilniaus vyskupas, ištremtas į Rusiją, 370 t9
Krasnova, Tatjana, N. Sadūnaitės tremties draugė, 110 t6
Kraujalis, E., kun., Butrimonių klebonas, Kaišiadorių vyskupija, 76, 96, t10
Kraujalis, Edvardas, kun., Kiauklių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
567, 570 t7
Kravčiuk, Kišiniovo miesto vykdomojo komiteto pirmininkas, 152 t6
Kražauskas, P., Kirdeikių parapijos klebonas 469, 500 t5
Kražauskas, P., kun., Liubavo par. klebonas,
475, t8
Kražauskas, P., kunigas, Kirdeikiai,
256, 357, 404 t4
Kražauskas, Petras, kun., Kirdeikių klebonas,
137, 138, 243 t6
Kražauskas, Petras, kun., Vilkaviškio vyskupija,
199, 201 t9
Kražauskas,  , Petras,  kun.,  Vilkaviškio  vyskupijos,  pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
325 t7
Kreivėnienė, A., Vilkaviškio raj. vykd. k-to narė, 291 t9
Kreizas, Lazdijų vykdom, k-to pirmininkas, 52, t10
Kremenskas, Vladas, kun., Kazliškio klebonas, 585 t6
Kremenskas, Vladas, kun., Kazliškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 573 t7
Kremenskas, Vladas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Kremenskas, Vladas, kun., Panevėžio vyskupija,
132, 136, 196 t9
Kremenskas, Vladas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Krempovski, N., LTSR Vilniaus rajono prokuroras, sankcionavęs nutarimą Sadūnų bute daryti kratą, 340, 489 t7
Krenčius, Antanas, kun., Gulago kalinys, 103 t9
Kriaučiūnaitė, Stefa, Panevėžyje, 19 t2
Kriaučiūnas, Petras, Šaukoto mokyklos V-os kl. mokinio Ričardo tėvas, 221 t6
Kriaučiūnas, Ričardas, Šaukoto mokyklos V kl. mokinys,
221 t6
Kriaučiūnas, uolus tikintysis, įmestas į šulinį, Panevėžys
247 t5
Kriaučiūnienė, Aldona, Ričardo, Šaukoto mokyklos V kl. mokinio, motina, 221 t6
Kryginas, CK atstovas, 355, 357, 392 t9
Krikščionaitytė, Audra, Vadžgirio vidurinės mokyklos XI kl. mokinė, 461 t6
Krikščiukaitis, Petras Kastytis, kun., 146 t10
Krikščiukaitis, Petras-Kastytis, kun., Daugų vikaras, aptarnaująs ir Bobriškio bažnyčią, dalyvavęs eisenoje j Šiluvą, esąs P. Anilionio nemalonėje,
172, 501, 534, 597 t6
Krikščiukaitis, Petras-Kastytis, kun., Žilėnų parapijos klebonas, komunistinės valdžios pareigūnų be atvangos persekiojamas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
170, 171, 172, 206, 567, 570 t7
Krikščiūnas, J., Kučiūnų parapijos klebonas, 35 t4
Krikščiūnas, Juozas, Kučiūnų klebonas,
153, 154 t3
Krikščiūnas, R., vyskupas
32, 40, 340, 469, 471, 472-473 t5
Krikščiūnas, R., vyskupas,
259, 275. t1
Krikščiūnas, R., vyskupas,
121, 229 t10
Krikščiūnas, R., vyskupas,
93 t4
Krikščiūnas, Romualdas, Panevėžio buv. vyskupas,
23, t8
Krikščiūnas, Romualdas, vysk., Panevėžio vyskupijos apaštalinis administratorius, klusniai pataikaująs komunistinės valdžios pareigūnams, popiežiaus atleistas iš vyskupijos administravimo pareigų,
21, 133, 201, 269, 401, 472 t7
Krikščiūnas, Romualdas, vyskupas emeritas,
218, 373, 427 t9
Krikščūnas, Romualdas, Panevėžio vyskupas, pataikautojas okupanto pareigūnams, 171, 172, 173, 276 t6
Krikštanas, Alfredas, Radviliškio rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 315, 316, 431, 432, 498, 499, 511 t6
Krikštanas, Alfredas, Radviliškio Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas,
372 t7
Krikštanas, Radviliškio raj. vyk. k-to pirmininko pavaduotojas,
306, t8
Krikštanienė, Gruzdžių apylinkės pirmininkė, 380 t6
Krikštaponytė, Ingrida, Panevėžio med. mokyklos mokinė, 51, t10
Krikštonaitis  , Stanislovas,   kun.,   Vabalninko  par.  altarista, politinis kalinys, miręs 1980 m., Panevėžio vyskupija, 320, t8
Krikštoponis, tardytojas, un., J. K. Matulionio persekiotojas, 228, 229 t7
Kringelis, Edmundas, Viduklės apylinkės pirmininkas, aršus ateistas ir klebono bei tikinčiųjų persekiotojas, 150, 218, 363, 364, 419 t7
Kringelis, Viduklės, apylinkės pirm.,
145, t8
Krinickienė, Pilviškių apylinkės pirmininkė, talkinusi mokyklos direktoriui Jenušaičiai „perauklėti" O. Triminskienę, 550 t7
Krisiūnaitė, Br., pasirašiusi protestą prieš neteisingąinformaciją, 26, t10
Krisiūnaitė, G., pasirašiusi protesto pareiškimą N. Dybenkai, Vilniuje,
489 t6
Krisiūnaitė, Genovaitė,
85, t10
Kriščiukaitis, Kastytis, kun., 422, t8
Kriščiukaitis, Kastytis, kun., Čiobiškio parap. klebonas,
152, 447 t9
Kriščiukaitis, P., kun., Kaišiadorių vyskupija,
76, t10
Kriščiukaitis, Petras, kun., dirbęs Dušambėje, Ryliškių par. klebonas,
106, 266, t8
Kriščiūnas, J., kanauninkas 217-218 t5
Kriščiūnas, Juozas, kun., Kučiūnų klebonas,
116 t6
Kriščiūnas, Juozas, kun., Kučiūnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
325 t7
Krištaponienė, A., Tauragės V-os vidurinės mokyklos VIa kl. mokytoja, 190 t6
Krištokaitis, Konstantinas, Lukšių vid. mokyklos IX kl. mokinys, mokytojos Adomaitienės verstas stoti į komjaunimą, 190 t7
Krivaitis, Č. mons., Vilniaus arkivyskupijos valdytojas 20, 94-95, 202, 317 t5
Krivaitis, Č., mons., Vilniaus arkivyskupijos valdytojas,
10, 24, 28 t4
Krivaitis, Česlovas, buvęs Vilniaus arkivyskupijos valdytojas, komunistinei valdžiai pataikautojas,
220 t6
Krivaitis, Česlovas, Vilniaus arkivyskupijos valdytojas,
164, 166, 173, 299. t1
Krivickas, Adutiškio mokyklos mokytojas, aršus ateistas, 359 t9
Krivickas, Jonas, kun.,
328, t8
Krivickas, Kazys, Kapsuko IV-os vidurinės mokyklos VIIIa kl. mokinys,
147 t6
Kryževičiai, 85, t10
Kryževičienė, Elena, buvusi kalinė, 93, t8
Kryževičienė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam Prokurorui,
518 t7
Kryževičius, Kazimieras, 276, 27, 287 t10
Kryževičius, Kazimieras, kauniškis,
448 t9
Kryžmantas, Petras, liudininkas V. Vaičiūno teisme, Širvintose, maršrutinio autobuso vairuotojas, 485 t6
Kroelskis, S., Kybartų bažnyčios komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR Prokurorui, 577 t7
Kručaitė, advokatė, LTSR Aukščiausiame teisme Pakruojuje gynusi kun. L. Mažeikos žudiką Kazlauską, 135, 137 t7
Krūmas, Šiaulių raj. švietimo skyriaus vedėjas, 157 t9
Krūmas, V., Šiaulių miesto liaudies teismo pirmininkas,
354 t9
Krūmelis, Bronius, šiaulietis, tardytas dėl maldininkų kelionės į Šiluvą, 170 t6
Krūminis, Viktoras, inžinierius, saugumo tardytas, 260 t9
Krumpliauskas, Stanislovas, kun., Kupiškio bažnyčios vikaras, parašęs skundą LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pirmininkui ir protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 156, 157, 158, 328, 430, 573 t7
Krumpliauskas, Stanislovas, kun., Kupiškio vikaras, Panevėžio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, esąs P. Anilionio nemalonėje,
312, 501, 508, 585 t6
Krumpliauskas, Stanislovas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Krumpliauskas, Stasys, kun., Panevėžio vyskupija,
131, 136, 196 t9
Kruopienė, Marija, bedieviškos valdžios atimtos Pelesos (Baltarusijoj) bažnyčios grąžinimo aktyvi veikėja, 553, 554 t7
Krupavičius, Mykolas, kun., už du memorandumus vokiečių okupacinei valdžiai dėl nehumaniško elgesio su žmonėmis, areštuotas ir įkalintas, 561, 562 t7
Krupavičius, Mykolas, prel., buvęs Vliko pirmininkas,
151 t9
Krupavičius, Tadas, kun., Telšių vyskupija,
126 t10
Krupica, Michail Ivanovič, Girių (Baltarusijoje) kolūkio pirmininko pavaduotojas, liudininkas A. Ramanauskaitės teisme, 31, 36, 38, 48, t6
Krupliauskas, Stanislovas, kun., Panevėžio vyskupija, 184 t10
Krupova, vyr. med. sesuo Telšių ligoninėje, grasinusi med. seser. Mickevičienei, 76 t6
Krupskaja, N., ateiste, žurnalistė, 248 t9
Krušinskienė, A., Kaunas, 133 t4
Krūvelienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Kruvelienė, Užuguosčio vidurinės mokyklos direktorė, 147 t6
Ksavelis, kolūkio sekretorius, 207 t10
Kubiliauskytė, tardytoja, 45, t8
Kubilinskienė, A., Kretingos miesto Vykdomojo komiteto pirmininkė, 80, t7
Kubilius, Jonas, kun., Daukšių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Kubilius, Z., liudytojas kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje,
581 t7
Kucnecov, V.V. VS 389/35 viršininkas, 258 t6
Kuczynski, S., kun., svečias iš Baltarusijos, 222, t8
Kučingis, Antanas, operos dainininkas, 162, t8
Kučinskaitė, Antanė, kalbininkė, 177 t10
Kučinskaitė, Violeta, Pajūrio mokyklos VIII kl. mokinė,
457 t6
Kučinskas, kunigas, Šemetovčiznos klebonas 293 t5
Kučinskas, Povilas, kun., Vilniaus arkivysk.,
221, t8
Kučinskas, Prienų miesto Vykdomojo komiteto pirmininkas,
142 t6
Kučinskas, Remigijus, Raseinių rajono Administracinės komisijos nubaustas pinigine bauda ir pašalintas iš komjaunimo už aktyvų dalyvavimą Vėlinių išvakarėse procesijoje į kapines,
420 t7
Kudaba, adv., A. Terlecko gynėjas LTSR Aukščiausiame Teisme, Vilniuje, 284, 286, 347 t6
Kudaba, C, „Kalnuotoji Žemaitija" knygos autorius,
194, 197 t7
Kudaba, C, knygos autorius,
303 t9
Kudarauskas, Ramutis, Pušaloto zakristijonas, 257, 258 t9
Kudavičienė, Josvainių vidurinės mokyklos Vb kl. auklėtoja, 322 t6
Kudirka, Kazimieras, kun., 74, t10
Kudirka, Kazimieras, kun., Mindaugų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
325 t7
Kudirka, Kazimieras, kun., Vilkaviškio vyskupija,
199, 201, 387 t9
Kudirka, Simas, buv. Gulago kalinys,
49, t8
Kudirka, Simas, Sibiro kalinys, dabar JAV,
115, 256, 301 t3
Kudirka, Vincas, didysis varpininkas,
14, 201 t10
Kudirka, Vincas, dr., didysis varpininkas,
466 t9
Kudirka, Vincas, Dr., Lietuvos Himno autorius, „Varpo" redaktorius, drąsus kovotojas prieš Lietuvos pavergėjus rusus,
115 t7
Kudirka, Vladas, Žemės ūkio akademijos dėstytojas, saugumo tardytas,
259 t9
Kudukytė, Vanda, kaunietė, 329 t9
Kudžmaitė, Birštono vid. mokyklos mokytoja, nuvedė pas mokyklos direktorių du šv. Mišioms patarnaujančius mokinius, 254 t7
Kuizinas, Jonas, kun., Kruonio bažnyčios administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 571 t7
Kukta, Jonas, jėzuitų vienuolyno Kaune pirmos grupės prefektas, 163 t7
Kukta, Jonas, kun., iš Palūšės,
180 t10
Kukta, Jonas, kun., Vilniaus arkivysk.,
98, 221, 401, t8
Kukta, Juozapas, kan., pirmasis Kaišiadorių vyskupijos vyskupas,
266 t7
Kukučionis, Rimgaudas, Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokinys, mokytojo S. Šidlausko įžūliai prievartautas stoti į komjaunimą, 546 t7
Kulak, Kazimieras, kun., Vilniaus arkivysk., 221, t8
Kulakas, Kazimieras, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 274 t9
Kuldyševa, Glafyra, N. Sadūnaitės tremties likimo draugė, 110 t6
Kuličevskij, majoras, vyr. operatyvinis darbuotojas, t9
Kuliešis, Julius, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją mokytis, 294 t6
Kulikauskas, Boleslovas, Aukšč. Teismo antrą kartą nuteistas, 304 t2
Kulikauskas, V., Permės (ir Mordovijos) griežto režimo lageris,
37 t4
Kulys, administracinės komisijos narys, 140, t8
Kulpavičius, Adakavo kolūkio partijos pirmininkas, 301 t9
Kulpinskaitė, B., liudytoja kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581 t7
Kulvietis, Edmundas, 1982 m. birželio 6 d. vysk. L. Povilonio įšventintas kunigu, 201 t7
Kulvietis, Edmundas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
99, 221, t8
Kulvietytė, Liucija, saugumiečių-čekistų kratyta, Kaune, 78, 79, 95, t6
Kulvinskas, Panevėžio XV vid. mokyklos direktorius, 486 t9
Kumpikevičius, Adolfas, Adakavo gyventojas, 126 t9
Kuncevičius, Juozapatas, Polocko arkivyskupas kankinys, šventasis, 151 t10
Kuncevičiūtė, Magdalena; jos namuose kun. invalidui Pr. Šulskiui laikant Mišias, įsibrovę Marijampolės saugumiečiai ir milicininkai sutrukdė šv. Mišių auką, 145, 147, 167, 205 t7
Kunevičius, L., Gerdašių klebonas, 301. t1
Kunevičius, Lionginas, kun.,
8, 11, 74, 93, t10
Kunevičius, Lionginas, kun., Būdviečio klebonas,
100 t6
Kunevičius, Lionginas, kun., Būdviečio klebonas, bandęs užstoti nubaustus kunigus, komunistinės valdžios pareigūnų buvo suspenduotas ir paimtas į kariuomenę; pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
101, 325 t7
Kunevičius, Lionginas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
199, 201, 386 t9
Kunevičius, Lionginas, kunigas
243, 462 t5
Kunevičius, Lionginas, Vilkaviškio vyskupijos kunigas,
136 t3
Kunišauskas, Alfredas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 401, t8
Kuodis, A., Viduklės vid. mokyklos direktorius, 207, t8
Kuodis, J., kun., Panevėžio vyskupija,
244 t10
Kuodytė, Albina, Kairiškių gyventoja, 487 t9
Kuodytė, Julija, „Gajos" korporantė,
277 t10
Kuodytė, Julija, gyd., Kaune, pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje,
306, 309, 310, 346, 489, 536 t6
Kuodytė, Julija, kaunietė,
92, t8
Kuodytė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam Prokurorui,
518 t7
Kuolelis, J., ateistas 452-456 t5
Kupčiūnaitė, Zita, 89, t8
Kuprelienė, vyresnioji medicinos sesuo, 132 t10
Kupstaitis, Juozas, kun., Gižų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324 t7
Kupstaitis, Juozas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
199, 201 t9
Kuraitė, Rūta, Garliavos I-os vid. mokyklos VII kl. mokinė, tardyta Vilniaus čekistų, 346 t7
Kuraitis, Pranas, kun., filosofas, 277 t10
Kurapkienė, mokyt. (Viešvėnai), terorizuoja mokinius už bažnyčios lankymą 59 t5
Kuras, Prienų II-os vid. mokyklos direktoriaus pavaduotojas, sulaikęs mokines, Velykų dieną lankiusias senelius ir nuvedęs jas į milicijos skyrių, 87, t7
Kuras, S., Prienų II-os vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas,
145, 188 t6
Kurkauskas, Papilių veterinarinės apylinkės vedėjas, veterinarijos gydytojas, įžūlus ateistas, 428, 429 t7
Kurklinskas, Ramūnas, saugumo tardytas, 259 t9
Kurklinskienė, gydytoja, saugumo tardyta, 259 t9
Kurmauskas, Stanislovas, kun., Kauno Vilijampolės bažnyčios altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327, 334 t7
Kurmienė, Vilkaviškio Vitkausko vid. mokyklos direktoriaus pavaduotoja, netaktiškai pravardžiavusi mokinę V. Brazauskaitę, 469 t7
Kurminienė, Lelionių (Užuguosčio) apylinkės pirmininkė, 541 Kurojedovas, V.A., TSRS Religijų reikalų tarybos pirmininkas, 170, 222, 223, 370 t7
Kurminienė, Užuguosčio apylinkės pirmininkė,
449 Kurojedovas, V.A., TSRS Religijų reikalų tarybos pirmininkas, 133 t6
Kurojedovas, Religinių reikalų k-to pirmininkas, 282 t9
Kurojedovas, TSRS Ministrų tarybos įgaliotinis,
201, 202, 204, 312, 356, t8
Kurpavičius, R., tardytojas, 188, t8
Kurtinaitis, J., Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis" redaktoriaus pavaduotojas, 77, 78 t7
Kurtinaitis, Vytautas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas,
335 t7
Kurtinaitytė, Teresė, darbininkė, kaunietė, 372, t8
Kurtinaitytė, Teresė, kaunietė, KGB darbuotojų kratyta,
310 t7
Kusa, Jonas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335 t7
Kusas, J., kun., Telšių vyskupija, 385 t9
Kusas, Jonas, kun., Rietavo altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
324, 446 t7
Kustner, Ursula, negavusi N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR jai siųsto registruoto laiško, 72, t7
Kutko, Irina, Girių (Baltarusijoje) mokyklos mokinė, 31, 35, 39, 40, 48, t6
Kuviniova, B. M., TSKP CK propagandinio skyriaus darbuotoja, 392 t9
Kuzmickaitė, Daiva, susirinkimo sekretorė, 274, 279 t10
Kuzmickaitė, Zina, saugumiečio tardyta, nes įtarta priklausanti pogrindžiui,
147 t7
Kuzmickas, kun., 493, 498 t9
Kuzmickas, Petras, kun., Panevėžio vyskupija,
244, 184 t10
Kuzmickas, Petras, kun., Salamiesčio klebonas,
585 t6
Kuzmickas, Petras, kun., Smilgių par. klebonas, Panevėžio vyskupija, politinis kalinys,
19, 247, 320, t8
Kuzmickas, Stasys, tardytas saugumiečio ir įspėtas, kad duktė nesusidėtų su vienuolėmis,
148 t7
Kuzmickis, Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196 t9
Kuzmickis, Petras, kun., Salamiesčio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 573 t7
Kuzmičius, N., Harmoniškių (Baltarusijoje) Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, aršus tikinčiųjų persekiotojas, 375, 432, 553, 554 t7
Kuznecovas, Maskvos RRT pirmininko pavaduotojas katalikų reikalams, 120 t10
Kuznecovas, Maskvos RRT pirmininko pavaduotojas,
316 t9
Kuznickas, kunigas 471 t5
Kvaksienė, Kiauklių mokyklos ketvirtosios klasės auklėtoja, 158 t9
Kvedarauskas, Rapolas, kun., raudonarmiečių nužudytas 1945 m., Panevėžio vyskupija, 325, t8
Kvietkauskas, Feliksas, Šilalės bažnyčios vargonininkas, pasikliovęs partijos reikalavimams, 460 t6
Kvietkauskas, Juozas, Luokėje įsilaužusių piktadarių sunkiai sužeistas,
427 t6
Kvietkevičius, Pranciškus, Pociūnėlių religinės bendruomenės pirmininkas, 81, t9
Kvietkienė, Raseinių rajono partinio komiteto narė, Šiluvos maldininkų persekiotoja, 56, t6
Kvietkovski, Juzefas, kun., Vilniaus arkivysk., 221, t8
Kvietkovskis, Juzafas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 274 t9
Kviklys, Bronius, daugelio knygų autorius, 102 t9
Kvirevičiūtė, Asta, Pilviškių vid. mokyklos mokinė, mokytojos Bakaitienės bandyta perauklėti ateistiškai, 83, t7

L
Labakojis, Jonas, kun., Inkūnų klebonas, 584 t6
Labakojis, Jonas, kun., Inkūnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 573 t7
Labakojis, Jonas, kun., Panevėži6 vyskupija,
184 t10
Labakojis, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Labakojis, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija,
132, 136, 196 t9
Labanauskas, J., Utenos rajono pirmininko pavaduotojas, 63, 64, 67, 68, 69, 138 t6
Labanauskas, R., Žagarės bažnyčios komiteto pirmininkas,
154, 155 t7
Labeikis, V., liudijęs Vilniaus teisme prieš kun. A. Svarinską, 585 t7
Labokaitė, Gargždų I-os vid. mokyklos pionierių vadovė, 495 t7
Labukas, J., Kaišiadorių vysk. genr. vikaras, dabar Kauno arkivysk. vyskupas, 169 t3
Labukas, J., vyskupas
17, 106, 248 t5
Labukas, J., vyskupas,
11 t4
Labukas, Juozapas, vyskupas, Vilkaviškio vysk. ir Kauno arkiv. valdytojas,
121, 165, 168, 203, 207, 237, 268, 273, 306. t1
Labukas-Matulaitis, J., vysk., Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis administratorius, 23, 172, 230 t6
Labukas-Matulaitis, J., vysk., Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis  administratorius,  RRT įgaliotinio Tumėno įsakytas, kun. S. Tamkevičių iš Simno perkelia į Kybartus klebonu,
526 t7
Labukas-Matulaitis, Juozapas, Kauno vyskupas,
23, t8
Labžentis, Sedos vidurinės mokyklos direktorius, 274 t6
Ladyga, Algis, Anykščiuose, 30, 31 t3
Lamanas, Juozapas, kun., Linkuvos altarista, politinis kalinys, miręs 1959 m., Panevėžio vyskupija, 320, t8
Landa, Malva, kovotoja už žmogaus teisių įgyvendinimą, 100 t6
Langaitienė, Ona, kybartietė, 193 t10
Laniauskienė, N. A., liudininkė M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, XXX t6
Lankauskas, R., rašytojas, sovietinės valdžios pareigūnų sekamas, 101 t6
Lankelis, Stasys, Varėnos raj. vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 307, 308, t8
Lankelis, Varėnos rajono vykd. k-to pirmininko pavaduotojas,
39, t9
Lapė, Alfonsas, kun., Kauno arkivysk., 16, t8
Lapė, Alfonsas, kun., Kauno-Šančių klebonas, komunistinės valdžios patikėtinis,
230 t6
Lapė, Alfonsas, kun., Kauno-šančių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
327, 575 t7
Lapėnienė, Kiauklių aštuonmetės mokyklos pionierių vadovė, 158 t9
Lapienienė, Elena 92-93, 335-336 t5
Lapienienė, Elena, kybartietė, saugumiečių kratyta, pasirašiusi protesto pareiškimą N. Dybenkai,
205 t6
Lapienienė, Elena, vilnietė,
153, 404, 405, t8
Lapienienė, Elena, Vilnius,
120 t4
Lapienienė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam Prokurorui,
518 t7
Lapienis, A., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 476 t6
Lapienis, Vladas
25-26, 29-30, 191, 247, 335-336 t5
Lapienis, Vladas, 1976 m. nuteistas 3 m. griežto režimo kalėjimo ir 2 m. tremties bausme už „LKB Kronikos" dauginimą ir platinimą,
110, 518 t7
Lapienis, Vladas, Gulago kalinys,
49, 152, 153, 154, 166, 200, 283, 292, 333, 372, 383, 404, 405, 441, t8
Lapienis, Vladas, Gulago kalinys, pogrindžio kovotojas, 1,
14, - 16, 20, - 24, 31, 34, 65, 104, 158, 191, 227, 265, 309, 324 - 325, 391 t9
Lapienis, Vladas, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, Sibiro tremtinys,
9, 79, 91, 104, 105, 154, 195, 213, 225, 278, 325, 368, 386, 463, 488, 495, 496, 588 t6
Lapienis, Vladas, Vilniuje,
17, 88, 176-180, 373-377 t2
Lapienis, Vladas, Vilnius, Mordovija,
43, 119-120, 148, 170, 174, 214, 257, 319, 324, 377 t4
Lapienytė, Jadvyga, gydytoja, Vilniuje, 75, 76 t3
Lapinskaitė, Loreta, Ašmintos mokyklos mokinė, Vykdomojo komiteto pirmininko A. Veselio grubiai tardyta, 303 t7
Lapinskas, čekistas, 52, t8
Lapinskas, girtas triukšmadarys, ateistų atsiųstas Žalpių bažnyčioje pamaldų metu anarchijai vykdyti,
617, 618 t7
Lapinskas, Jonas, kun., Klovainių klebonas,
585 t6
Lapinskas, Jonas, kun., Klovainių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 573 t7
Lapinskas, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Lapinskas, Kazimieras, kun., Lyduvėnų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
327 t7
Lapinskas, Remigijus, Varsėdžių aštuonmetės mokyklos V kl. mokinys, mokyklos direktoriaus brutaliu fiziniu teroru baustas už patarnavimą šv. Mišioms,
251 t7
Lapinskas, vyr. Itn., Prienų rajono milicijos pareigūnas, kratų vykdytojas,
168 t6
Lapinskas, Z. J., Kapčiamiesčio apylinkės pirmininkas,
363, 466 t7
Lapinskienė, Elena, 51, t9
Lapinskienė, Kelmės raj. vyk. k-to pirmininko pavaduotoja,
362, 363, t8
Larionova, Panevėžio moterų bausmės lagerio būrio viršininkė, 211 t7
Laskauskas, Petras, g. kan., Merkinės altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 571 t7
Laskutovas, Telšių saugumo viršininkas, 599 t6
Laskutovas, Telšių saugumo viršininkas, Panų kalno nusiaubimo aktyvus pareigūnas,
196 t7
Lašinskienė, I-sios vid. mokyklos mokytoja, 295 t9
Laškutovas, buvęs saugumo viršininkas Sedoje, 304 t9
Latakas, Br., kun., Telšių vyskupija, 186 t10
Latakas, Bronislovas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Latakas, Bronislovas, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Latakas, Bronius, kun., Nevarėnų ir Mitkaičių klebonas, bažnyčioje paskelbė tikinčių mokinių persekiojimą — kaip nusikaltimą prieš įstatymus; pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
313, 324, 446 t7
Latakytė, Laima, Tverų vid. mokyklos tikinti mokinė, direktorės pavaduotojos A. Sūdžiuvienės tardyta, kvosdama: ko kunigas moko, 499 t7
Latvis, Jonas, kun., Gulago kalinys (1949-1955), 103 t9
Latvys, Siesikų mok. direktorius, terorizuoja mokinius: Raimondą Tiškų, Antaną Maželį ir Egidijų Tarnauską, 346 t5
Lauciuvienė, Administracinės komisijos narė, 140, t8
Laučkienė, Molėtų I-sios vid. mokyklos mokytoja, 295 t9
Laugalys, Juozas, Varnių bažnyčios vargonininkas, 149 t6
Laugalis, Remigijus, Adakavo gyventojas, 126 - 127 t9
Lauka, Jonas, įgaliotinis, 34, t10
Laukelis, vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 192, t8
Laukienė, Alytaus raj. vykdomojo k-to pirm. pavaduotoja, 96, t10
Laukienė, Alytaus vykd. k-to pirmininko pavaduotoja,
47, t9
Laukienė, Alytaus   miesto vyk. k-to pirmininko pavaduotoja,
365, t8
Launikonienė, Josvainių vid. mokyklos mokytoja per vakarines pamaldas persekiojo mokinius bažnyčioje ir šventoriuje, 619 t7
Launikonis, Vitas, Josvainių vid. mokyklos mokytojas, per vakarines pamaldas perekiojęs mokinius bažnyčioje ir šventoriuje, 619 t7
Lauraitienė, Marija, Adakavo gyventoja, pasiuntė skundą LKP pirmam sekretoriui P. Griškevičiui dėl tikinčiųjų mokinių mokykloje neleistino diskriminavimo, 89, t7
Lauraitis, Algimantas, Adakavo aštuonmetės mokyklos VII kl. mokinys, mokyklos direktorės A. Žąstytienės klasėje pašieptas dėl bažnyčios lankymo, 90, t7
Lauraitis, ateistas žurnalistas,
430 t9
Lauraitis, V., docentas,
170, t8
Laurenčiukas, Juozapas, kun., Užpalių par. altarista, politinis kalinys, miręs 1969 m., Panevėžio vyskupija, 320, t8
Laurinaitis, F., griežtas čekistas, komunizmo politikos propagandistas, 95, t6
Laurinaitis, Feliksas, Kauno Politechnikos instituto mokslinio komunizmo katedros vyr. dėstytojas,
598 t6
Laurinaitis, Šilalės rajono komunistinio laikraščio korespondentas,
446 t6
Laurinavičius, Adutiškio klebonas 51, 107, 336, 458, 467 t5
Laurinavičius, Antanas, Tauragės saugumietis, čekistas,
222, 223, 224, 255 t6
Laurinavičius, B., Adutiškio klebonas,
27, 182-187 t2
Laurinavičius, B., Adutiškio klebonas,
38-51, 83 t3
Laurinavičius, Br., Adutiškio klebonas,
162, 176-189. t1
Laurinavičius, Bronislovas, kun., žuvęs pastumtas po sunkvežimio ratais,
9, 76, 294 t10
Laurinavičius, Bronius, Adutiškio klebonas, Helsinkio grupės narys,
165, 166, 184, 242, 286, 301, 382, 383, 439 t6
Laurinavičius, Bronius, kun., Adutiškio klebonas, Lietuviškosios Helsinkio grupės narys, KGB agentų nužudytas Vilniuje,
18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 127, 190, 344, 377, 378 t7
Laurinavičius, Bronius, kun., Adutiškio klebonas, saugumo agentų pastumtas po sunkvežimiu,
101, 378, t8
Laurinavičius, Bronius, kun., saugumo pastumtas po sunkvežimio ratais,
110, 112, 124, 484 t9
Laurinavičius, V., kviestinis P. Buzo buto kratoje, Birštone,
163 t6
Laurinavičius,  , Antanas,   Josvainių   kolūkio   pirmininkas, komunistias-ateistas,
517, 518 t6
Laurinčiukas, Feliksas, Kauno Politechnikos instituto ateizmo vyr. dėstytojas, savo paskaitose įžeidinėjąs ir niekinąs veikliuosius lietuvius kunigus, 178 t7
Laurinskas, Leonas, Kaune, 138, 139 t3
Laurinskas, Leonas, pasirašęs protesto pareiškimą sovietinės valdžios pareigūnams dėl P. Cidziko persekiojimo ir kankinimo,
438 t6
Laurinskas, Leonas, tauragietis, saugumiečio Vitkevičiaus įspėtas neruošti jokių sutiktuvių iš sibirinio lagerio grįžtančiam Petrui Paulaičiui Pasirašęs protesto pareiškimą LTSR Prokurorui,
398, 447 t7
Lauriūnas, J., Kabelių klebonas, 11 t2
Lauriūnas, J., Kabelių klebonas,
20, 76, 117, 118 t3
Lauriūnas, J., Kabelių parapijos klebonas,
36 t4
Lauriūnas, Jonas, kun., buvęs Vilniaus Aušros Vartų, dabar Kabelių bažn. administratorius, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys,
284, 365, 507 t6
Lauriūnas, Jonas, kun., Kabelių administratorius, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, kun. B. Laurinavičiaus laidotuvėse pasakęs jautrų pamokslą,
26, 484, 511 t7
Lauriūnas, Jonas, kun., Linkmenų klebonas, Vilniaus arkivyskupija,
271, 274, 288, 383 t9
Lauriūnas, Jonas, kun., Linkmenų par. klebonas, Vilniaus arkivyskupija,
98, 102, 145, 190, 221, 266, 354, 369, 401, t8
Lauriūnas, Jonas, kunigas
387 t5
Lauriūnas, Jonas, tarybinės valdžios 1980 m. pašalintas iš Kauno Kunigų Seminarijos,
577 t6
Laužeckas, Mečislovas, gydytojas, patriotas lietuvis, pavyzdingas katalikas, — jam mirus, kiti gydytojai jo laidotuves su bažnytinėmis apeigomis boikotavo, 176 t7
Lavavičius, V., Kaune, 340 t3
Lavut, Aleksandr. kovotojas dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100 t6
Lazauskas, Jonas Algirdas, Žemės ūkio akademijos dėstytojas, saugumo tardytas, 260 t9
Lazauskienė, Genė, Kapčiamiesčio religinio k-to narė, 146 t9
Lazdauskaitė, Ona, tardyta čekisto Dapkūno, Telšiuose, 366, 467 t7
Lazdauskas, A., kunigas 203 t5
Lazutka, V., žurnalistas, 335 t9
Lazutkinas, G., sunkvežimio Maz-503 vairuotojas Vilniuje. Po to sunkvežimio ratų piktadarių KGB agentų pastumtas, tragiškai žuvo kun. Bronius Laurinavičius, 24, 25, t7
Lebedievas, RRT įgaliotinio pavaduotojas, 350 - 351 t9
Lebednikienė, Jukėnų apylinkės sekretorė, 597 t6
Ledochovskis, jėzuitų generolas, 490 - 491, 495 - 496 t9
Leipus, tardytojas Raseiniuose, 160, t8
Leistrumas, Josvainių partinės organizacijos sekretorius, per vakarines pamaldas persekiojęs mokinius bažnyčioje ir šventoriuje, 619 t7
Leita, A., Klaipėdos raj. vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 258, 260, 435, t8
Leita, Klaipėdos raj. vykd. k-to pirmininko pavaduotojas,
86, 213, 301, 348 - 349 t9
Leita, Klaipėdos rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavadot-ojas,
359 t7
Leita, V., Klaipėdos raj. vykd. k-to pirmininko pavaduotojas,
94, 129 t10
Lekajus, Laslas, Vengrijos kardinolas, Vengrijos katalikų Bažnyčios primas, Estergono arkivyskupas, 19, 20, 126 t6
Lekšaitis, Jurbarko raj., Antkalniškių kaimo gyventojas, saugumiečių kratytas, 395 t6
Lėkštutis, Prienų rajono architektas, su areštuotais darbininkais nugriovęs Dambravos kaime buvusią koplytėlę, 70, t7
Leleivaitė, Apolonija, Saldutiškio parap. Šarkių kaimo gyventoja, 298 t9
Lelienė, Alytaus administracinės komisijos sekretorė, 149 - 150 t9
Lelienė, J., Alytaus m. Liaudies deputatų tarybos vyk. k-to sekretorė,
366, t8
Leliūnaitė, Barbora, su apylinkės tikinčiaisiais parašė skundą P. Griškevičiui dėl jos kieme, Kretingoje, valdžios pareigūnų nugriauto kryžiaus, 512, 514 t6
Lembutienė, Adakavo bažnytinio k-to sekretorė, 126 t9
Lembutis, „Susivienijimo" viršininko pavaduotojas transporto reikalams, 122 t6
Lembutis, Adakavo bažnytinio k-to pirmininkas,
126 t9
Lemkys, Zigmas, Šiaulių 12-tos vid. mokyklos mokinys, persekiojamas direktorės A. Gužaitytės ir auklėtojos I. Savickienės už bažnyčios lankymą 345 t5
Lengvenytė, Rita, Valkininkų bažnyčios vargonininkė, saugumiečių iškrėsta kun. klebono A. Keinos kratos metu, 404 t7
Leninas, — Uljanov, Vladimir Iljič, Sovietinės komunistinės Rusijos įkūrėjas, davęs pradžią daugeliui tautų pavergimui, 371, 489, 564 t7
Leninas, kruvinasis Sov. sąjungos diktatorius,
187 t10
Leninas, Sovietų sąjungos kūrėjas, kruvinasis diktatorius,
155, 197, 256, t8
Leninas, V. L,
47, 52, 90, 235, 244, 411 t6
Leninas, Vladimiras Iljičius, kruvinasis Sovietų sąjungos diktatorius,
446, 465, 482, 497 t9
Lenkauskas, J., Palekėlės parapijos komiteto revizijos komisijos narys, 498, 500 t6
Lenkauskas, Ričardas, Janapolės vidurinės mokyklos VIII kl. mokinys,
323 t6
Lenktaitis, Virgilijus, kun., Ukmergės parapijos vikaras, 318 t6
Leonas, X, popiežius, pavedė savo legatui vysk. Zacharijui Ferreri ištirti Vilniuje Kazimiero gyvenimą ir prie jo kapo vykstančius stebuklus, 11, 12, t7
Leonas, XIII, popiežius,
440 t9
Leonavičienė, Druskininkų miesto Vaikų kambario inspektorė, 601 t6
Leonavičius, Jonas, Josvainių maršalka, 518 t6
Leonavičius, mokslinio komunizmo katedros vedėjas, Kaune,
128 t6
Leonavičius, Šiaulių miesto ir rajono prokuroras,
364, t8
Leonavičius, , Aleksandras, kun.,  Daugų  klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
571 t7
Leonovas, G., Vilniaus rajono Liaudies teismo teisėjas, teisęs Joną Sadūną, 588 t7
Lepeckienė, administracinės komisijos narė, 140, t8
Lepesinskaja, genetike, 172, t8
Lert, Raiša, kovotoja dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100 t6
Lesnickienė, ministerijos darbuotoja, 224 t9
Leščenko, milicijos mjr. Vilniaus saugume, be prokuroro sankcijos įsiveržęs į G. Šakalienės butą kratai daryti, Vilniuje, 249 t6
Leščianskas, Saulius, Luokės vidurinės mokyklos VII kl. mokinys, 76, t6
Leščiauskas, Luokės vid. mokyklos mokinys, direktoriaus pavaduotojos grasinimu, už bažnyčios lankymą turėsiąs sumažintą elgesio pažymį, 311 t7
Leščiauskas, tarpmokyklinio gamybinio kombinato direktorius,
210, 295 - 296 t9
Leščinskas, kun., Marijampolės klebonas, 443 t9
Leščinskas, Leonas, kun., Marijampolės parap. klebonas,
208 t10
Lešinskas, Leonas, kun. teol. Dr., Kapsuko klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324 t7
Letukas, Stanislovas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Letukas, Stasys, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Letukas, Viduklės tarybinio ūkio direktorius, čekistams atsisakęs atpažinti eisenos dalyvius į kapines,
365 t7
Levanauskienė, Prienų rajono MSV partinės organizacijos sekretorė, su žvėrišku įtūžimu daužiusi Dambravos kaime pastatytą kryžių ir statulėlę, 70, t7
Levickis, genetikos mokslų specialistas, 172, t8
Levulis, P., Utenos rajono prokuroras, 64 t6
Levulis, prokuroras,
300, t8
Liaubienė, Irena, Sedos vidurinės mokyklos mokytoja, 526 t6
Liaugaudienė, Petronėlė, Vadžgiry mirusi senelė, kurios laidotuves trukdė ateistės vietos mokyklos mokytojos, 461 t6
Lybikis, Antanas, Tryškių vid. mokyklos VI kl. mokinys, mokytojos B. Kasparavičienės labai persekiojamas už bažnyčios lankymą, 312 t7
Lybikis, Edvardas, kviestinis, dalyvavęs Viduklės komunistinės valdžios pareigūnų įsiveržime į kleboniją,
150, 218, 219 t7
Lybikis, Robertas, Tryškių vid. mokyklos VI kl. mokinys, mokytojos B. Kasparavičienės labai persekiojamas už bažnyčios lankymą,
312 t7
Lideikis, Aloysas, kun., Telšių vyskupija, 359, t8
Lideikis, Aloyzas, kun., Šilalės vikaras, esąs komunistinės valdžios nemalonėje, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
64, 324, 445 t7
Lideikis, Aloyzas, kun., Telšių vyskupija,
343, 385 t9
Lideikis, Rimas, vyr. gyd., davęs leidimą Molėtų ligoninėn ligonei B. atvesti kunigą,
381 t6
Lidienė, Valerija, Tūbinės aštuonmetės mokyklos direktorė, užsipuolė mokinę R. Katauskytę jos tėvų namuose, kad ji organizuojanti mergaites adoracijai, 253, 254 t7
Lydis, St., klebonas Vilniuje, 173. t1
Lidys, Stanislovas, kunigas, Vilniaus Nekalto Marijos Prasidėjimo parapijos klebonas 273 t5
Lydys, Stasys, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 267, t8
Lydys, Stasys, kun., Vilniaus arkivyskupija,
271, 274 t9
Liepa, Arvydas, Ariogalos vid. mokyklos LX kl. mokinys, mokytojos Kadienės verstas stoti j komjaunimą, 525 t6
Liepa, Petras, kun., buvęs Geidžiūnų par. klebonas, žuvęs 1952 m. tremties lageryje, Panevėžio vysk.,
324, t8
Liepa, R., Naujojo kelio laikr. korespondentas,
134 t10
Lierinskas, Stanislovas, kun., Telšių vyskupija, 342 t9
Liesis, A., kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 387, 458 t9
Liesis, A., Utenos rajono kunigas,
307-313. t1
Liesis, Antanas, kun., Gulbinėnų klebonas Liesys, Antanas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją,
294 t6
Liesis, Antanas, kun., Gulbinėnų klebonas, prie mirusio brolio Petro kapo duobės pasakė turiningą atsisveikinimo pamokslą; pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui ir J. Andropovui,
73, 301, 308, 328, 573 t7
Liesis, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Liesis, Petras, veterinarijos gydytojas, tikintis katalikas. Prieš velionio valią, jam mirus — komunistinės valdžios pareigūnų įvykdytos bedieviškos laidotuvės,
73, 308 Liesienė, Veronika, išsigandusi valdiškųjų bedievių grasinimų, tikinčiam mirusiam vyrui surengė bedieviškas laidotuves, 73, t7
Ligačiovas, J., vyriausias kompartijos ideologas, 318 - 319 t9
Ligeika, Antanas, kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimą, L. Brežnevui, 327 t7
Lygnugaris, kunigas, N. Akmenė, Irkucko kalinys, 36, 252 t4
Lygnugaris, Petras, Akmenės klebonas,
71. t1
Lygnugaris, Petras, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Lygnugaris, Petras, kun., Žem. Kalvarijos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
446, 481 t7
Likša, Kazys, Tverų vid. mokyklos tikintis mokinys, — net gydęsis ambulatorijoje nuo stipraus mokytojo A. Simanausko smūgio per ausį, 499 t7
Lileika, A., kun., Kėdainių klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 575 t7
Lileika, Antanas, kun., Kauno arkivysk.,  
16, t8
Lileika, Antanas, kun., Kėdainių ir Apytalaukio klebonas, Kėdainių dekanas,
183 t6
Lileika, kun.,
498 t9
Lileikis, Šilalės švietimo skyriaus vedėjas, 149, t8
Limantas, Luokės vid. mokyklos direktorius, grasino močiutei, katalikiškai auginančiai penkis anūkus Kikilus, atimti juos ir perduoti valstybei, 311 t7
Lincevičius, Saulius, Gargždų I-os vid. mokyklos IV klasės moksleivis, 58, t9
Linda, Leonas, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Linda, Stanislovas, kun., Punios bažnyčios administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
567, 571 t7
Lingys, Pranas, Pakuonio klebonas, 35, 97 t3
Liniauskas, KGB pulkininkas, 398-399, 404 t9
Liniauskas, papik, kratos vykdytojas P. Pečeliūno bute, Vilniuje,
101 t6
Liniauskas, tardytojas,
86, 90, 91, 152, 153, 154, t8
Liniauskienė, Anelė, tardyta Prienų rajono saugumo komitete, 469 t7
Liniova, jaun. leitenante, 502 t9
Linkevičius, J., „Vagos" leidyklos Lietuvių vaikų ir jaunimo literatūros redakcijos vedėjas, 224 t7
Linkevičius, P., kun., Telšių vyskupija,
342, 385 t9
Linkevičius, Petras, Kauno Kunigų Seminarijos III-čio kurso klierikas, grupės milicininkų seminarijoje kratytas,
213 t7
Linkevičius, Petras, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Linkevičius, Petras, kun., Telšių vyskupija,
124 t10
Linkevičius, Petras,  1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje,
80, t6
Lipinas, R., liudijęs Vilniaus teisme prieš kun. A. Svarinską, 585 t7
Lipnickas, Molėtų Vidaus reikalų skyriaus viršininkas, 545 t6
Lipniūnas, A., kun., užbaigęs gyvybę Štuthofo lageryje, Vokietijoje, už tiesos žodį Vilniaus šv. Jono bažnyčioje, 561, 562 t7
Lipniūnas, Alfonsas, kun., nacių kankinys, miręs 1945 m., Panevėžio vyskupija,
325, 437, t8
Lipniūnas, Alfonsas, kun., nacių nukankintas,
12, 128, 198, 272, 278 t9
Lipskienė, V., mokytoja, 109 t10
Lisauskas, S., LTSR vidaus reikalų ministras, 133 t10
Lisauskas, Vilkaviškio vid. mokyklos direktorius, su čekistais tardęs VIIIa kl. mokinį A. Jušką ir jo tėvą,
85, 187 t7
Lysenka, sovietinis „mokslininkas", 125, t8
Lyskovas, A. J., Gardino srities RRT įgaliotinis, 377, 378 t7
Litvinas, V., Kretingos Kultūros skyriaus vedėjas, 79, 80 t7
Litvinova, rusų diplomato žmona Londone, 496 t9
Liubartas, Jonas, psichiatrinės ligoninės kankinys, Vilniuje, 303 t3
Liubinavičienė, Telšių rajono Administracinės komisijos pirmininkė, su savo talkininkais nubaudusi kun. J. Kaunecką 50 rub. bauda, 404 t7
Liubinienė, Ona, Pašušvio mokyklos mokytoja, surašinėjo vaikus, išeinančius iš bažnyčios, 372 t7
Liubinienė, šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytoja, prieš 1981 m. Kalėdas terorizavo tikinčius mokinius,
182, 183 t7
Liubonas, Petras, kun., Kauno arkivysk., 16, t8
Liubonas, Petras, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 281 t9
Liubonas, Petras, kun., Kurklių ir Užnevėžio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
326, 576 t7
Liubonas, Petras, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Liubšys, A., kun., Bartininkų klebonas, 401 t9
Liubšys, Antanas, kun.,
74, t10
Liubšys, Antanas, kun., Bartininkų ir Lankeliškių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
324 t7
Liubšys, Antanas, kun., Bartininkų par. klebonas,
36, 37, t8
Liuima, Antanas, prof. šv. Grigaliaus un-te, 289 t10
Liuima, V., klierikas,
420, t8
Liukas, Rapolas, kun., Kauno arkivysk., 16, t8
Liukas, Rapolas, kun., Kauno-Petrašiūnų bažnyčios klebonas, komunistinės valdžios patikėtinis,
230 t6
Liukas, Rapolas, kun., Kauno-Petrašiūnų bažnyčios klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
327, 575 t7
Liukinevičiūtė, Jolita, drąsi tikinti mergaitė, Kybartai 418 t5
Liukinevičiūtė, Regina, vilnietė, čekistės tardyta, teiraujantis apie Marijampolėje vykusias pamaldas,
146 t7
Liuksemburg, Roza, vokiečių komunistų klasikė, 423 t6
Liupšys, Antanas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201 t9
Liutkauskaitė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos mokinė, 62, t9
Liutkevičius, Juozapas, kun., Nerimdaičių ir Eigirdžių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324 t7
Liutkevičius, Juozapas, kun., Telšių vyskupija,
360, t8
Liutkevičius, saugumietis, Prienų saugumo komitete tardęs M. Savilionienę ir A. Liniauskienę,
469 t7
Liutkienė, O., Kretingos rajono partijos komiteto III—j i sekretorė, 80, t7
Liutkus, Povilas, Grinkiškio bažnyčios komiteto pirrnininkas, 432 t6
Liutvinaitė, Liuda, Kauno P. Mažylio Medicinos mokyklos mokinė, 324 t6
Liutvinaitė, Rėda, Skaudvilės vid. mokyklos mokinė, mokytojos Songailienės duotą ateistinę temą parašė priešingai — neigiamai,
183 t7
Liutvinas, P., kun., Aukštosios Panemunės bažnyčia, 473, t8
Liutvinas, Pranas, kun.,
74, 231 t10
Liutvinas, Pranas, kun., teol. lic, Aukštosios Panemunės administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
324 t7
Livcak, Viera, kovotoja dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100 t6
Locaitienė, Jadzė, Jurbarko universalinės krautuvės pardavėja — saugum. tardyta, 395 t6
Loda, Antanas, Prienų rajono milicijos kratytas, 168 t6
Loyola, Ignacas, šventasis, 441 t9
Lokušaitis, Antanas, kun., 11, t10
Lotužis, Arvydas, Sidabravo vidurinės mokyklos VIIIb kl. mokinys, atsisakęs rašyti ateistinę temą, 192 t6
Lotužis, Vidmantas, Sidabravo vidurinės mokyklos VIa kl. mokinys,
148 t6
Lozoraitis, Stasys, jaun., Lietuvos Respublikos atstovas prie Apaštalų Sosto, 381 t7
Lozoraitis, Stasys, Lietuvos diplomatas,
336, t8
Ložienė, Skuodo raj. vyk. k-to pirmininko pavaduotoja, 427, t8
Ložienė, Skuodo raj. vykd. k-to pirmininko pavaduotoja,
418 t9
Ložienė, V., Skuodo raj. LDT VK pirmininko pavaduotoja,
493 t7
Lučkaitis, kooperatyvo pirm. pagalbininkas, 129, t8
Lukas, šventasis evangelistas, 171 - 172, 176, 189 t9
Lukas, šventasis evangelistas,
88, 115 t10
Lukas, Z, Gargždų m. liaudies deputatų tarybos vykd. k-to narys,
39, t10
Lukas, Z., administracinės komisijos narys,
96, t9
Lukauskaitė, Elena, Viešvėnų mokyklos III kl. mokinė, pagrasinta už bažnyčios lankymą gausianti sumažintą elgesio pažymį, 312 t7
Lukauskaitė, Poškienė, O. V. Petkaus teismo liudininkė
130 t5
Lukauskaitė-Poškienė, Ona, Helsinkio grupės narė — grupei Vilniaus saugumiečių, V. Pileliui vadovaujant, tardyta, Šiauliuose, 212 t6
Lukauskas, J., Šiaulių miesto partijos pirmasis sekretorius, nusistatęs nugriauti Kryžių kalną, 69, t7
Lukinas, Kostas, darbininkas, saugumo tardytas, 260 t9
Lukonas, V., liudininkas V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 575 t6
Lukošaitis, A., Valakbūdžio klebonas, 173. t1
Lukošaitis, Antanas, Didvydžių parapijos klebonas
212, 342, 408 t5
Lukošaitis, Antanas, Didvyžių klebonas,
98, 129 t4
Lukošaitis, Antanas, kun.,
74, t10
Lukošaitis, Antanas, kun., Didvydžių, vėliau Alksnėnų parap. klebonas, Vilniaus arkivyskupija,
50, 51, 204, 219 - 220 t9
Lukošaitis, Antanas, kun., Didvyžio-Alksnėnų administratorius,
116, 367, 382 t6
Lukošaitis, Antanas, kun., kunigo A. Svarinsko teismo metu Vilniuje nubaustas pinigine bauda,
510 t7
Lukošaitis, Antanas, Valakbūdžio klebonas,
329 t3
Lukoševičius, Alfonsas, kun., 329, t8
Lukoševičius, Alfonsas, kun., Žem. Kalvarijos klebonas, Plungės dekanato dekanas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, pasirašęs protesto pareiškimus: P. Anilioniui, L. Brežnevui ir J. Andropovui,
195, 196, 198, 275, 278, 324, 333, 446, 485 t7
Lukoševičius, Alfonsas, kun., Žemaičių Kalvarijos klebonas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys,
255, 429, 504, 508 t6
Lukoševičius, Petras, buvęs Sibiro kalinys, vėl areštuotas ir kankinamas Naujosios Vilnios psichiatrinėje ligoninėje,
248, 496 t6
Lukoševičiūtė, L., liudininkė M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 474 t6
Lukoševičiūtė, Virginija, Antašavos mokyklos VIII kl. mokinė,
601 t6
Lukošienė, Vadžgirio vidurinės mokyklos V-os kl. mokytoja, 461 t6
Lukošiūnas, Leonas, kun., 328, t8
Lukošius, Jonas,  kun., Pikelių klebonas,  pasirašęs  protesto pareiškimą J. Andropovui, 446 t7
Lukošius, Steponas, Josvainių parapijietis,
207 t10
Lukša, Girių kaimo (Baltarusijoje) gyventojas, 26, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, t6
Lukša, Girių, Astravo raj. (Baltarusijoje) mokyklos mokytojas, atvedęs mokinius liudyti į A. Ramanauskaitės teismą, Astrave,
30, t6
Lukša, Tatjana, Girių kaimo (Baltarusijoje) mokyklos mokinė,
31, 35, 39, 48, t6
Lukšaitė, Stasė, 51, 277 t4
Lukšas, Adomas, kunigo L. Šapokos žudikas, Luokėje, 586 t6
Lukšas, Adomas, tipiškas vagis, kun. Leono Šapokos žudikas,
125, 126 t7
Lukšas, Juozas, kun., Antašavos klebonas,
585 t6
Lukšas, Juozas, kun., Antašavos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 573 t7
Lukšas, Juozas, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Lukšas, Juozas, kun., Panevėžio vyskupija,
132, 136, 196 t9
Lukšas, Leonas, kun., Panemunėlio klebonas,
585 t6
Lukšas, Leonas, kun., Panemunėlio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 573 t7
Lukšas, Leonas, kun., Panevėžio vyskupija,
136, 196 t9
Lukšas, Rygos šv. Alberto parap. klebonas,
308 t9
Lukšienė, nuskendusio Kabelių žuvininkystės darbuotojo žmona, gavusi Marcinkonių apylinkės pirmininko įsakymą pašalinti iš vyro žuvimo vietos kryžių, 236 t7
Lukšienė, Virginija, Čiulėnų mokyklos mokytoja, klasėje išjuokė tikinčius mokinius ir jų tėvus,
187 t7
Lukšys, Antanas, Kabelių žuvininkystės darbuotojas, paskendęs naktį slapta bežvejodamas partiečiams žuvį, 235, 236 t7
Lumbė, Zenonas, Daugailių bažnytinio komiteto sekretorius, 63, t6
Lumbrienė, Janina, Kaune, 81 t2
Lunius, J., kun., Kaišiadorių vyskupija, 77, t10
Lunius, Juozas, kun., Gervėčių tikinčiųjų siūlytas Gardino srities RRT įgaliotiniui priimti Gervėčių parapijos klebonu; pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropvoui,
377, 571 t7
Lunius, K., Kupiškio rajono Administracinės komisijos narys,
156 t7
Luote, A., klierikas, 420, t8
Luožienė, vyk. k-to pirmininko pavaduotoja, 188, t8
Lustiger, Jean-Marie, Paryžiaus kardinolas, 7, t7
Lušaitė, Stanislava, vienuolė seselė, Kaune nužudyta peiliu, 373 t6
Luzgauskas, Vladas, kun., Kauno arkivyskupija, 16, t8
Luzgauskas, Vladas, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 281 t9
Luzgauskas, Vladas, kun., Kauno-Šančių bažnyčios vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
327, 576 t7

M
Maceina, Antanas, Dr. prof., rašytojas, 102, 165 t6
Maceina, Antanas, prof., filosofas ir poetas,
172, 328, 329 t9
Maceina, Antanas, prof., žymus filosofas,
57, 278, 279, 280 t10
Macelis, Kazimieras, kun., Lieplaukės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446 t7
Macelis, Kazimieras, kun., Telšių vyskupija,
360, t8
Macelis, Kazimieras, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Macevičius, Romualdas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281 t9
Macevičius, Romualdas, kun., Stakių administratorius,
116 t6
Macevičius, Romualdas, kun., Stakių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
326, 576 t7
Macijauskas, Alfredas, LKDP narys, 287 t10
Mackevičius, A. kunigas, Paberžė 387 t5
Mackevičius, Aloyzas,
129, 131, 133, 137 t2
Mackevičius, Antanas, kun., vienas iš
1863 m. sukilimo vadų, 135 t6
Mackevičius, Juozas, „Neringos" korp! narys,
277 t10
Mackevičius, milicijos pareigūnas,
145, t8
Mackevičius, papulkininkis, saugumietis, LTSR Aukščiausiojo teismo prokuroras kun. Leono Šapokos žudikų teisme Telšiuose ir kun. A. Svarinsko — Vilniuje,
125, 582 t7
Mackevičius, Romualdas, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Mackevičiūtė, Lidija, Mažeikių III-os vidurinės mokyklos X-os klasės mokinė, 150, 151 t6
Mačenskaitė, Genovaitė, Kybartų bažnyčios vargonininkė, pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 205, 207, 246, 248, 505, 306, 333, 334, 335, 346 t6
Mačernis, V., poetas, 278 t10
Mačikėnas, Virginijus (neleistas stoti į Kauno Kunigų seminariją), 177-178 t4
Mačiokaitė, Teresė, kaunietė, kun. A. Svarinsko teismo metu Vilniuje nubausta 5 paroms arešto; pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 511, 518 t7
Mačys, A., liudytojas kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581 t7
Mačiulaitienė, Anastazija, kybartietė, 193 t10
Mačiulaitienė, N., Kybartų bažnyčios komiteto narė, pasirašiusi pareiškimą LTSR prokurorui,
577 t7
Mačiulaitienė, Nastutė, Kybartų taupomosios kasos darbuotoja, bažnytinio k-to kasininkė,
38, 85, t8
Mačiulaitis, V., Viduklės tarybinio ūkio partorgas, 150 t7
Mačiulaitis, Viduklės paukštininkystės tarybinio ūkio partorgas, Šiluvos maldininkų persekiotojas,
56, t6
Mačiulaitis, Vytautas, Kauno VI-os vidurinės mokyklos VI-os kl. mokinys, paskendęs šventosios upėje,
526 t6
MačiulaitisKęstutis.kybartietis, 193 t10
Mačiulaitytė, Kybartų vidurinės mokyklos Illb kl. mokinė, 147 t6
Mačiulaitytė, Lina, kybartietė,
193 t10
Mačiulienė, Skaudvilės vid. mokyklos mokinės, Rėdos Mačiulytės, motina, pas mokyklos direktorių gynė mokytojų prievartaujamą jos tikinčią dukerį, 183 t7
Mačiulis, J., kartu su J. Aniču knygos „Katalikybės evoliucija" koautorius, ateistinės valdžios politikos apologetas, 124 t6
Mačiulytė, Rima, Skaudvilės vid. mokyklos mokinė, mokytojos Songailienės duotą ateistinę temą parašė priešingai — neigiamai, 183 t7
Mačiulytė, Vida, Prienų vidurinės mokyklos mokinė, vietos KGB čekistų tardyta,
272 t6
Mačiūta, Petras, kun., Kauno arkivysk., 16, t8
Mačiūta, Petras, kun., Raudondvario vikaras ir Paštuvos administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
327, 576 t7
Maigys, Alvydas, Molėtų I-sios vid. mokyklos III a kl. mokinys, 381, t8
Maironis, lietuvių tautinio atgimimo poetas, 177, 393, t8
Maironis, lietuvių tautos atgimimo poetas,
7, 12, 73, 191, 218, 374, 437 t9
Maironis, Mačiulis Jonas, tautinio atgimimo poetas,
43, 61, 287 t10
Maironis-Jonas, Mačiulis, Lietuvos atgimimo dainius, Petrapilio dvasinės akademijos profesorius, Kauno Kunigų Seminarijos rektorius, 572 t6
Maironis-Mačiulis, Jonas, prel., Kauno Kunigų Seminarijos rektorius, didysis Lietuvos poetas, tautos atgimimo dainius, 490 t7
Majauskas, Vladas, — jo religinių apeigų laidotuvėms kolūkio pirmininkas darė kliūčių, 86, t6
Majauskas, , Petras,  pasvalietis,  rūpinęsis  religinėmis  tėvo laidotuvėmis,
86, t6
Makačinas, Alfonsas, bažnytinio k-to pirmininkas, 208, 209 t10
Makarskis, Pranciškus, Lenkijos kardinolas, 466, 467 t6
Maknauskaitė, V., pasirašiusi protesto skundą N. Dybenkai, 489 t6
Makrickaitė, V., pasirašiusi po skundu dėl neteisingos informacijos, 26, t10
Makriokaitė, R., pasirašiusi po skundu dėl neteisingos informacijos, 26, t10
Maksvytienė, Kazė, gyvenanti Šilutėje, auklėja savo tris sūnus katalikiškoje dvasioje dorais žmonėmis, 88, 184 t7
Maksvytis, Jonas, kun., Liudvinavo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324, 333 t7
Maksvytis, Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
199 - 200, 386 t9
Maksvytis, Linas, Šilutės I-os vid. mokyklos IV kl. mokinys. Iš jo mokytoja Staškuvienė jėga bandė atimti kryželį,
88, 89, t7
Maksvytis, Linas, Šilutės moksleivis,
257, 258 t10
Maksvytis, Simas, Šilutės I-os vid. mokyklos Ia kl. mokinys, mokytojo Vilko nuvestas į Šilutės raj. VR skyriaus vaikų kambarį už kryželio nešiojimą,
88, 89, t7
Maksvytis, Stasys, Šilutės I-os vid. mokyklos IIc kl. mokinys, mokytojo Vilko nuvestas į Šilutės raj. VR skyriaus vaikų kambarį už kryželio nešiojimą,
88, 89, t7
Maksvytis, tarnautojas,
420, 421 t9
Maksvytis, , Jonas,  kun.,  Liudvinavo  klebonas,  Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys,
100, 116, 608 t6
Makštutis, A., Alytaus m. LDT vykdomojo k-to pirmininko pavaduotojas, 12, 41, 95, 101 t10
Makštutis, Alytaus raj. pirmininko pavaduotojas,
46, t9
Makštutis, Alytaus rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas,
423, 424 t7
Makštutis, Alytaus vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas ir šviet. skyriaus vedėjas,
116, 141, 142, 213, 266, 313, 314, 315, t8
Malachovski, Silvestras, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, t8
Malakauskas, Plungės I-os vidurinės mokyklos X-os kl. mokinys — komjaunuolis, mušęs V. Semanauską už bažnyčios lankymą, 76, t6
Maleckis, Juozas, kun., Kauno arkivysk., 16, t8
Maleckis, Juozas, kun., Radviliškio vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
576 t7
Mali, skaitė Bernadeta, kybartietė, 193 t10
Maliauskas, Antanas, prof., 174, t8
Malinauskaitė, Kauno komjaunimo sekretorė, Vilniaus teisme melagingai liudijusi prieš kun. A. Svarinską, 454 t7
Malinauskas, Jonas, kun., 74, t10
Malinauskas, Jonas, kun., Ilguvos administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
324 t7
Malinauskas, Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
198, 386 t9
Malinauskas, Jonas, Lazdijų vidur, mokyklos direktoriaus pavaduotojas,
52, t10
Malinauskas, saugumietis, Vilniuje tardęs A. Kezytę,
255 t6
Malinovskaja, Regina, kviestinė Danos Keršiūtės, Kultūros Ministerijos tarnautojos, kratoje, Vilniuje, 101 t6
Mališkaitė, Bernadeta, kaunietė, kelionėje į Šiluvą su bendrakeleiviais milicijos sulaikyta ir tardyta; su Kybartų jaunimu vasarojusi prie Šlavantų ežero, milicijos prievarta nuvežta į Lazdijus, 3 paras išbuvusi areštuota ir nubausta 50 rub. pinigine bauda, 50, 119, 408, 509 t7
Mališkaitė, Bernadeta, kybartietė,
38, 87, 88, t8
Mališkaitė, Bernadeta, mokytoja, iškviesta į saugumą Kaune tardymui, nepasirašiusi protokolo po darytos kratos suimtos O. Vitkauskaitės bute,
208, 211, 245, 346, 363, 438, 489, 536, 551 t6
Mališkienė, M., Kybartų bažnyčios komiteto narė, pasirašiusi protestą LTSR prokurorui, 577 t7
Mališkienė, Matilda, kybartietė,
193 t10
Mališkienė, Matilda, Kybartų darbininkė,
38, t8
Malskienė, Šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytoja, gaudžiusi mokinius, vykstančius Kalėdų naktį į Bernelių Mišias, 183 t7
Malskis, Šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytojas, gaudęs mokinius, Kalėdų naktį vykstančius į Bernelių Mišias, 183 t7
Malukaitė, Izabelė, Skuode, 392 t3
Mameniškis, Algirdas, Utenos bažnytinio k-to pirmininkas, 303, t8
Mančinskas, Juozas, Josvainių bažnyčios komiteto narys, 517 t6
Maneikis, Juozas, Tryškių vid. mokyklos VII kl. mokinys, persekiojamas mokytojos S. Žukauskienės už patarnavimą šv. Mišioms, 312 t7
Manelis, Gediminas, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos VIc kl. tikintis mokinys, aršios ateistės M. Dilienės necenzūriškais žodžiais išjuoktas, 373 t7
Maniušis, J., LTSR ministrų tarybos pirmininkas, 283 t10
Mankelevičius, Druskininkų cerkvės ir kitų vietų apiplėšėjas, 83, t6
Mankutė, Daiva, Vadžgirio vidurinės mokyklos IX kl. mokinė, 461 t6
Mantvydas, Juozapas, kun., Gulago kalinys (1951-1956), 103 t9
Mantvydas, Juozapas, kun., Telšių vyskupija,
360, t8
Mantvydas, Juozas, kun., Kuršėnų altaristas, — jam nepasiūlyta pasirašyti protesto pareiškimo TSRS ATP pirmininkui,
482 t7
Mao, (cetungas), Kinijos kruvinasis diktatorius, 318 t9
Marazaitė, Laimutė, Kauno XV vid. mokyklos   V kl. mokinė, 209, 210, t8
Marcinkaitė, J., pasirašiusi po skundu dėl neteisingos informacijos, 26, t10
Marcinkevičienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš un. A. Gražulį, 610 t7
Marcinkevičienė, liudininkė G. Iešmanto teisme, Vilniuje,
354 t6
Marcinkevičius, Eimutis, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281 t9
Marcinkevičius, J., laikr. Lenino vėliava korespondentas,
294 t10
Marcinkevičius, J., Vilniaus KGB čekistas, tardytojas, Vilniuje,
301, 302, 566, 571 t6
Marcinkevičius, Justinas, poetas,
372 t9
Marcinkevičius, Justinas, rašytojas,
33, t8
Marcinkevičius, Vilniaus saugumo tardytojas,
35, 36, 38, 39, t8
Marcinkevičiūtė, Galina, kviestinė Irenos Strumbrytės kratoje, 308 t6
Marcinkus, J., knygos autorius, 328 t9
Marcinkus, Juozas, Gižų apylinkėje kryžiaus statytojas,
542 t7
Marcinkus, kun.,
498 t9
Marcinkus, Paulius, arkivysk., esąs aukštose Vatikano administracijos pareigose,
96, 97, t7
Marčenka, majoras, 201, t8
Marčiulionis, J., kun., Vilkaviškio vyskupija, 386 t9
Marčiulionis, Juozas, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje,
80, t6
Marčiulionis, Juozas, kun.,
74, t10
Marečionis, Vytautas, Raguvos vid. mokyklos direktorius, 278, t8
Margaitis, Vytautas, inž., Vilniuje, 115 t3
Margelienė, Janina, Kapčiamiesčio apylinkės darbuotoja, pasipriešinusi Vanagui eiti pas kleboną užpildyti bažnyčios inventorizacijos aktus, 173 t7
Margelienė, Janina, Kapčiamiesčio parapijos vykd. k-to sekretorė,
146 t9
Margevičius, Petras, kun., buvęs Briškių par. klebonas, nukankintas Rusijos kalėjimuose, Panevėžio vyskupija, 324, t8
Margis, J., religinis aktyvistas, Gulago kalinys, 466, t8
Margys, Jonas, Rokiškio rajono saugume tardytas tenykščių čekistų, 214 t7
Margis, kunigaikščio Kęstučio karvedys, 502 t9
Marija, Juozapa, seselė karmelite Škotijoje, 117 t10
Marija, Švenčiausioji Mergelė Kristaus Motina,
162, 170, 175, 177 - 179, 217 - 218, 231, 253, 262, 263, 284, 289, 290, 308, 323, 354, 372, 408, 430 t9
Marinkienė, Kupiškio rajono komunistų partijos komiteto trečioji sekretorė, 276 t6
Markaitis, A., kunigas 440 t5
Markaitis, Aleksandras, kun., Ariogalos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
326, 576 t7
Markaitis, Aleksandras, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Markaitis, Aleksandras, kun., Kauno arkivyskupija,
276 t9
Markaitis, Aleksandras, kunigas, kalėjimo kankinys,
297 t3
Markaitis, mjr. čekistas, Kelmės Vidaus Reikalų saugume tardydamas R. Teresiūtę, šmeižė ir niekino kun. A. Svarinską,
463 t7
Markauskaitė, Irena, kviestinė, 34, t10
Markauskaitė, Rūta, Kiauklių mokyklos mokinė,
277, t8
Markauskas, Zenonas, liudininkas kun. L. Mažeikos žudikų teisme, 136 t7
Markevičienė, M., Valkininkų apylinkės pirmininkė, 379 t6
Markevičius, Aleksandras, kun., 497, 499 t9
Markevičius, KGB vyr. tardytojas, kratų vykdytojas,
163, 165, 166, 167, 171, 212, 249 t6
Markevičius, Petras, kun., Biliakiemio klebonas,
585 t6
Markevičius, Petras, kun., Biliakiemio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 573 t7
Markevičius, Petras, kun., Panevėžio vyskupija,
19, t8
Markevičius, Petras, kun., Panevėžio vyskupija,
130, 133, 134, 135 t9
Markevičius, Stasys, kun., iš Paluknio,
181 t10
Markevičius, Stasys, kun., Vilniaus arkivysk.,
98, 221, 401, t8
Markevičius, Stasys, kun., Vilniaus arkivyskupija,
271, 274, 383 t9
Markevičiūtė, V., Aukštelkės internato ligonis, kuriai sesuo V. Stankienė buvo gavusi iš P. Anilionio leidimą atvesti kunigą, 309 t7
Markievič, Kazimieras, Senųjų Vasyyliškių (Baltarusijoje) gyventojas, nubaustas už religines pareigas, 325 t6
Markovas, V., Vilniaus miesto prokuroras, 344 t7
Marozas, Antanas, traktorininkas, 193, t8
Marozas, Vytautas, kun., Alizavos-Palėvenėlės klebonas,
585 t6
Marozas, Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija,
20, t8
Marozas, Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija,
130, 135, 195 t9
Marozas, Vytautas-Aloyzas, kun., Alizavos ir Palėvenėlės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 573 t7
Maršėnaitė, Valė, Kauno Medicinos Instituto VI kurso studentė, 127 t6
Martavičius, ministro pavaduotojas, 489 t9
Martinaitis, Jeronimas, šakių bažnytinio k-to pirmininkas, 301, 370, t8
Martinaitis, Juozapas, šakių bažnytinio k-to narys,
370, Martinaitis, eigulys, 259, t8
Martinaitis, Paulius, inž., kaunietis, saugumo tardytas,
187, 259 t9
Martinaitytė, Teklė, seselė vienuolė, piktadarių nužudyta Pamūšyje, 586 t6
Martinaitytė, Teklė, vienuolė, kartu su kun. L. Mažeika nužudyta tų pačių žudikų — A. Kazlausko ir O. Baltramiejūnienės,
135, 136, 137, 138 t7
Martinkaitė, G., kviestinė doc. V. Skuodžio kratoje, Vilniuje, 102 t6
Martinkėnas, A., Papilių apylinkės Vykdomojo komiteto pirmininkas, 428, 429 t7
Martinkėnienė, Papilių vidurinės mokyklos direktorė, 428 t7
Martinkus, kun., Skuodo klebonas, 305 t9
Martinkus, Petras, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Martinkus, Petras, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 281 t9
Martinkus, Petras, kun., Vandžiogalos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
327, 575 t7
Martišiūtė, Dalia, liudininkė G. Iešmanto teisme, Vilniuje, 354 t6
Martusevičius, Juozapas, kun., Gulago kalinys (1951-1954), 103 t9
Maruškevičius, Prienų raj. vykd. k-to pirmininkas, 209 t9
Masalkis, J., kun., Saldutiškio klebonas (miręs), 108 t10
Masalskis, Juozapas, kun., Saldutiškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 571 t7
Masalskis, Juozas, kun., Saldutiškio parap. klebonas,
104 t9
Masalskis, Vilkaviškio miesto KGB darbuotojas, klasta ir melu išsikvietęs tardyti Vilkaviškio V. Vitkausko vid. mokyklos VIII kl. mokinę Jūratę Alkevičiūtę,
599 t7
Masalskis, Vilkaviškio saugumietis,
43, t8
Masalskis, Vilkaviškio saugumietis,
185 t9
Masidunskas, Jonas, Šilalės bažnytinio komiteto narys, 64, t7
Masilionis, Algirdas, LTSR Prokuratūros perspėtas dėl partiečiams nepatikusio elgesio gyd. A. Statkevičiaus tesime, Vilniuje, 311, 556 t6
Masilionis, Algirdas, vilnietis, KGB-istų vežiotas po miškus,
460, 462 t9
Masilionis, P., Kriklinių klebonas,
200-202. t1
Masilionis, Pranas, kunigas,
284, 289, 380 t4
Masilionis, Pranas, kunigas, Sidabravas
238, 424 t5
Masilionis, Pranciškus, kun.,
405, 406, 419, t8
Masilionis, Pranciškus, kun.,
321, 495, 501 t9
Masilionis, Pranciškus, S.J., pavyzdingas kunigas,
241, 364, 365 t6
Masilionis, Stanislovas, kun., Salako par. klebonas, politinis kalinys, miręs, Panevėžio vyskupija,
320, t8
Masiokas, Miežiškių klebonas, 316. t1
Masys, Aleksandras, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Masys, Aleksandras, kun., Panevėžio vyskupija,
130, 135, 195 t9
Masys, Aleksandras, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Masys, Aleksandras, kun., Panevėžio vyskupijos,
585 t6
Masys, Aleksandras-Vytautas, kun., Joniškėlio altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus: Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui,
301, 328, 573 t7
Masys, Vytautas, kun., Gružių par. klebonas, Panevėžio vysk.,
20, 326, t8
Masys, Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija,
130, 135, 195 t9
Masys, Vytautas, kun., Vadoklių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 573 t7
Masytė, Teresė, Vilniuje, 19 t3
Masytė, Vilė, kaunietė,
169, t8
Masytė, Vilija, Kauno 21-sios vid. mokyklos mokinė, saugumiečio J. Matulevičiaus ilgai kamantinėta ir bauginta,
412, 413 t7
Masiukas, S., Aukščiausio Teismo teisėjas, teisęs V. Vaičiūną, Širvintose, 573, 576 t6
Maskaliova, Kauno miesto greitosios pagalbos punkto gydytoja, 602 t7
Maskeliūnas, Antanas, kun., 75, t10
Maskoliūnas, Stasys linotipininkas, Vilnius, 407 t4
Maskvytis, Jonas Liudvinavo klebonas, 254 t3
Maskvytis, Šiaulių knygyno savininkas,
494, 499 t9
Masleninkaitė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos mokinė, 62, t9
Matas, šventasis apaštalas. Evangelijos autorius, 115, 173, 175, 177 t9
Matekaitis, V., kun., Telšių vyskupija, 186 t10
Matelionis , Juozapas,   kun.,   Utenos   par.  altarista,  politinis kalinys, Panevėžio vyskupija, 320, t8
Matijošienė, Kiauklių moksleivio motina, 226 t9
Matijošius, Dainius, Kiauklių VI kl. mokinys, mokytojų tardytas, 158, 226 t9
Matijošius, Gintaras, Kiauklių mokinys, mokytojų tardytas,
226 t9
Matkevičius, Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 195 t9
Matonienė, E., liudytoja kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581 t7
Matonienė, mokytoja iš Alytaus,
21, 22, t10
Matonis, J., prokuroras, 46, t10
Matukaitis, Juozas, Didvyžių parapijos komiteto pirmininkas, 381 t6
Matukas, P., Valstiečių laikraščio korespondentas, 25, 26, t10
Matulaitis, A., Prienų rajono ateistinės tarybos pirmininkas, 180 t6
Matulaitis, Bronius, Pašušvio mokyklos mokinys, vietos mokytojų užregistruotas išeinant iš bažnyčios,
372 t7
Matulaitis, Česlovas, Pašušvio mokyklos mokinys, vietos mokytojai užrašė išeinantį iš bažnyčios,
372 t7
Matulaitis, J., Nemaniūnų klebonas,
242. t1
Matulaitis, Jonas, kun.,
8, 12, t10
Matulaitis, Jonas-Kastytis, kun., baigęs neakivaizdinę Kunigų Seminariją, Kybartų vikaras, P. Anilionio vadinamas „apsišaukėliu", 9 mėn. išbuvęs KGB izoliatoriuje, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
110, 130, 138, 140, 141, 142, 202, 205, 227, 228, 229, 325, 483, 487, 508, 509, 511, 517, 523, 552 t7
Matulaitis, Juozas, kun.,
74, t10
Matulaitis, Juozas, kun., Butrimonių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
324, 571 t7
Matulaitis, Juozas, kun., Šunskų administratorius, Kaišiadorių vyskupijos Kunigų Tarybos narys,
509 t6
Matulaitis, Juozas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
198, 200 t9
Matulaitis, Jurgis, arkivyskupas palaimintasis,
33, 57, 58, 114, 116, 118, 122, 123, 159, 171, 202, 207, 209, 215, 256, 270, 287, 290, 292, 293 t10
Matulaitis, Jurgis, arkivyskupas, palaimintasis,
6, 12, 128, 170, 197, 198, 271, 272, 278, 353, 354, 374, 408, 412, 414, 430, 436, 440, 443, 465, 468, 471, 509 t9
Matulaitis, Jurgis, Vilniaus arkivyskupas, palaimintasis,
14, 68, 113, 146, 394, 397, t8
Matulaitis, Pranciškus, kun.,
10, t10
Matulaitis, Pranciškus, kun., Dotnuvos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
327, 575 t7
Matulaitis, Pranciškus, kun., Kauno arkivyskupija,
16, t8
Matulaitis, Pranciškus, kun., Kauno arkivyskupija,
278, 280, 383, 464 t9
Matulaitis, Prienų rajono laikraščio „Naujasis gyvenimas" redaktorius,
611 t7
Matulaitis, Rimantas, marijampolietis,
66, 85, t10
Matulaitis-Labukas, Juozapas, vysk., Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis administratorius, 9 metus išvargęs komunistinės Rusijos tremtyje, 22, t6
Matulaitis-Matulevičius, Jurgis, arkivyskupas, Dievo tarnas, 282 t4
Matulevičienė, mokytoja, apgyvendinta Truskavos špitolėje, 265 t6
Matulevičius, A., Prienų rajono laikraštyje „Naujasis gyvenimas"  šmeižęs ir niekinęs Užuguosčio kleboną kun. Z. Navicką, 425 t7
Matulevičius, J., Simno parapijos klebonas,
36, 37, 147 t3
Matulevičius, Jonas, saugumietis,
91, 92, 144, 157, 158, 168, 169, 189, t8
Matulevičius, Jonas, saugumietis, pataikaujamai ir grasinamai klausinėjęs Kauno saugume moksleivę Daivą Tamošiūnaitę,
411, 412, 413, 414 t7
Matulevičius, Juozapas, kun.,
11, 73, t10
Matulevičius, Juozas, kun., Simno klebonas, Alytaus rajono Vykdomajame komitete tardytas,
423, 424 t7
Matulevičius, Juozas, kun., Simno par. klebonas,
141, 329, t8
Matulevičius, Jurgis, arkivyskupas, Dievo tarnas, prašomas greičiau paskelbti šventuoju,
91, 190, 256, 269, 445, 502, 562 t7
Matulevičius, saugumietis,
182, 184 t9
Matulevičius, vyr. ltn. KGB čekistas, tardytojas,
78, 79, 101, 165, 202, 203, 370 t6
Matulevičius-Matulis, Juozas, kun., Lapių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 575 t7
Matuliauskas, S., liudytojas kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581 t7
Matulionis, Druskininkuose, 124 t2
Matulionis, Jonas Kastytis, kun., kalinys,
13, 19, 42, 45, 46, 79, 80, 82, 83, 84, 165, 180, 221, 249, 266, 292 t10
Matulionis, Jonas Kastytis, kun., Kybartų vikaras, politinis kalinys,
21, 90, 91, 185, 221, 223, 283, 288, 290, 291, 300, 330, 331, 334, 337, 338, 339, 358, 359, 367, 370, 383, 396, 398, 399, 402, 421, 423, 425, 427, 428, 430, 440, 441, 468, t8
Matulionis, Jonas, Vilnius,
81, 118-119, 148, 214, 323 t4
Matulionis, Jonas-Kastytis, komunistinės valdžios teistas,
9, t6
Matulionis, Kastytis Jonas, kun. Sibiro kalinys,
3, 4, 32, 34, 35, 49, 55, 65, 72, 105, 129, 134, 158, 166, 190, 194, 198, 200, 219, 227, 256, 263 - 264, 273, 276, 278, 309, 332, 341, 363, 377, 388, 390, 401, 408, 414, 416, 418, 423, 427, 433, 435, 446, 449, 466, 484 t9
Matulionis, kun. baigęs neakivaizdinę Kunigų Seminariją,  prisiglaudęs Kybartuose,
501 t6
Matulionis, Teofilis, arkivyskupas kankinys,
128, 278, 451 t9
Matulionis, Teofilis, arkivyskupas, kankinys,
14, 166, 236, t8
Matulionis, Teofilius, Kaišiadorių vyskupas, tremtinys,
169, 171 t3
Matulionis, Teofilius, Kaišiadorių vyskupas, tremtinys,
86, 168, 282 t4
Matulionis, Teofilius, Kaišiadorių vyskupijos vyskupas, Lietuvos Bažnyčios kankinys, du kartus išvargęs sunkiausią Sibiro tremtį,
99, 261, 264, 266, 342, 560, 562 t7
Matulionis, vyskupas
440, 473 t5
Matulis, Jonas, kun.,Gulbinėnų par. klebonas, buvęs politinis kalinys, mirė 1964 m., Panevėžio vyskupija, 321, t8
Matulis, Juozapas, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Matulis, Rimantas, filologas, saugumo tardytas,
260 t9
Matulis, Rimas, vilnietis, saugumiečių sekamas, pasirašęs protestą LTSR prokurorui,
169, 362, 438 t6
Matusevičienė, šakių Z. Angariečio vid. mokyklos direktorė, su KGB ir mokytojų talka Kalėdų naktį gaudžiusi mokinius, einančius į Bernelių Mišias, 183 t7
Matusevičius, Algis, kviestinis, 53, t9
Matusevičius, Bronius, kun., Ugionių ir Milašaičių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
327 t7
Matusevičiūtė, Aldona, vilnietė, saugumo kratyta, 329 t9
Matusevičiūtė, Druskininkų I-os vidurinės mokyklos mokytoja,
601 t6
Matuševič, Valentin, Pasruojės Žuvininkystės ūkio direktorius, laikomas atsakingas už Panų kalno nuteriojimą ir išniekinimą, 195, 198 t7
Maukia, Juozas, Kiauklių bažnytinio komiteto narys, 156 t9
Maurutienė, Zofija, Vadžgirio vidurinės mokyklos mokytoja, XI kl. aukl. 461 t6
Mažeika, Admundas, prieš O. Babarskytės atkėlimą, buvęs Pelesos aštuonmetės mokyklos lietuvių kalbos mokytojas, 555 t7
Mažeika, Darius, Telšių IV-os vidurinės mokyklos IVb kL mokinys, 75 t6
Mažeika, kun., komunistų nužudytas,
110 t9
Mažeika, Leonas, kun., 1981 m. rugpiūčio 8 d. žiaurių piktadarių nužudytas,
61, 130, 135, 136, 137, 138 t7
Mažeika, Leonas, kun., buvęs Pamūšio par. klebonas, bolševikų nužudytas 1981 m., Panevėžio vyskupija,
325, t8
Mažeika, Leonas, kun., Pamūšio klebonas, piktadarių nužudytas,
585, 586 t6
Mažeika, Pranciškus, kun., Sedos klebonas,
234, 235 t9
Mažeika, S. kunigas, Vilniaus vyskupijos kancleris
223, 227 t5
Mažeika, Stanislovas, Šv. Liudviko bažnyčios klebonas Maskvoje,
64, t9
Mažeika, Tverų bažnyčios komiteto pirmininkas,
247, 248 t7
Mažeikaitė, Sakalauskienė Liudvika, kaunietė, 128, t8
Mažeikis, Salose, 160, 388 t3
Maželis, Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 359, t8
Maželis, Juozapas, kun., Telšių vyskupija,
343 , t9
Maželis, Juozapas, Šateikių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
324, 446 t7
Maželis, Petras, Telšių vyskupas,
181, t8
Maželis, Petras, Telšių vyskupas, 1957 m. birželio 30 d. pašventinės Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčios pamatus,
130 t6
Maželis, Petras, Telšių vyskupas, suteikęs kunigo šventimus dijakonui Sigitui Tamkevičiui,
525 t7
Maželis, Petras, vyskupas,
84. t1
Mažemėkaitienė, M., A. Mykolaičio sesuo, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama brolio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Mažylis, P., prof. 223, 225, 358, 359 t9
Mažylis, Pranas, prof., medikas,
16, 17, t10
Mažonas, Mikoliškių apylinkės girininkas, sulaikęs Mikoliškių bažnyčios šventoriuje Marijos statulai koplytėlės statybą, 427 t7
Mažonavičius, Liudvikas, kun., Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras, klusnus komunistinės valdžios pareigūnų reikalavimams pataikautojas, 203, 226 t7
Mažonavičius, Liudvikas, kun., Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras, palankus komunistinei valdžiai,
24, 229, 231 t6
Mažrimaitė, Gražina, senelių internato gyventoja, 130, 131, 132 t10
Mažrimas, Skuodo ligoninės gydytojas, dvesiančiu gyvuliu mieliau rūpintųsi, negu ligoninėj mirštančiu, tik per jį įleidžiamas kunigas 111 t5
Mažukna, R., Liudininkas A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme, Vilniuje, 285 t6
Mažvydas, Martynas, pirmosios liet. knygos autrorius, 374 t9
Mečvienė, Šiaulių švietimo skyriaus partsekretorė, 157 t9
Meidus, Juozas, kan., Viekšnių altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, — TSRS ATP pirmininkui, 446, 481 t7
Meiliulis, Valdemaras, Žarėnų Latvelių apyl. pirmininkas, 104 t10
Meilius, Kazys, 1982 m. birželio 6 d. vysk. L. Povilonio įšventintas kunigu, 201 t7
Meilius, Kazys, kun., Vilniaus arkivyskupija,
271 t9
Meilius, P., Eržvilko klebonas,
15, t10
Meilus, Kazys, kun., Vilniaus arkivysk., 99, 221, 401, t8
Meilus, Petras, kun., Eržvilko-Paupio klebonas,
276, 280, 290 t9
Meilus, Petras, kun., iš Eržvilko,
180 t10
Meilus, Petras, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Meilus, Petras, kun., Ukmergės vikaras,
177 t6
Meilus, Petras, kun., Ukmergės vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
326, 575 t7
Meiman, Naum, kovotojas dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100 t6
Meinhardas, augustinijonų vienuolis, 306, 307 t9
Meiženis, Faustas, 269, t8
Melderis, Gargždų tarybinio ūkio direktorius, 99, t9
Meleška, kun., Kurijos kancleris, 498 t9
Mėlynauskaitė, Marija, telšietė, 268, t8
Melkūnas, Vytautas, kun., Kauno arkikatedros altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327 t7
Menčinskienė, Ė., Kybartų bažnyčios komiteto narė, pasirašiusi pareiškimą LTSR prokurorui, 577 t7
Menčinskienė, Eugenija, kybartietė,
193 t10
Menčinskienė, kybartietė,
38, t8
Mendeikaitė, Užuguosčio vidurinės mokyklos mokytoja, 146 t6
Menkevičius, J., Kaunas, 133, 134 t4
Menkevičiūtė, Salomėja, klaipėdietė, 393 t9
Mercedes, seselė vienuolė, dailininkė, LKB Kronikos tomų iliustratorė, 15, t6
Merčaitienė, Genė, Merčaitytės motina, 212, t8
Merčaitytė, Lina, Kapsuko (Marijampolės) Kultūros mokyklos mokinė, 212, t8
Mergelmeyer, Egon, negavo N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR siųsto registruoto laiško, 72, t7
Merkelienė, Vidsodžio aštuonmetės mokyklos vedėja, 316, t8
Merkevičius, Kapsuko raj. vyk. k-to pirmininkas, 51, t8
Merkevičius, Kybartų vid. mokyklos X kl. mokinys,
208, t8
Merkevičiūtė, Vida, Kybartų K. Donelaičio vid. mokyklos XI kl. mokinė, direktoriaus J. Dirvonskio tardyta ir mokytojos A. Strakauskaitės gąsdinta, iškviesta tardymui į Vilniaus KGB įstaigą, 83, 84, 185, 186, 530, 599 t7
Merkys, Alfonsas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 221, 401, t8
Merkys, Alfonsas, Smalvų klebonas,
83 t3
Merkys, E., klierikas,
418 t9
Merkys, Juozas, kun., Raguvėlės klebonas, pasirašęs protesto paeiškimą L. Brežnevui,
328 t7
Merkys, Vytautas, kunigas,
35 t4
Merkys, Vytautas, neviešas kunigas Vilniuje,
66, 112. t1
Merkys, Vytautas, pasitraukęs į Chmelnicą, Ukrainoje,
225 t3
Merkys, Vytautas, tarybinės valdžios buvo pašalintas iš Kauno Kunigų Seminarijos,
577 t6
Merliūnas, Petras, kun., Klaipėdos vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446 t7
Merliūnas, Petras, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Merliūnas, Petras, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Merliūnas, Petras, kun., Telšių vyskupija, t10
Mesonis, advokatas, LTSR Aukščiausiame teisme Pakruojuje gynęs kun. L. Mažeikos žudikę O. Baltramiejūnienę, 135, 137 t7
Messiaen, Osvaldo, prancūzų kompozitorius, operos apie šv. Pranciškų autorius, 7, t7
Meškauskaitė, D., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, ir LTSR prokurorui, 346, 362, 363 t6
Meškauskaitė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui,
518 t7
Meškauskas, Anicetas, kun., Raguvos par. altarista, politinis kalinys, miręs 1979 m., Panevėžio vyskupija, 321, t8
Meškauskas, C, pasirašęs protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje,
346 t6
Meškauskas, Virginijus, Biržų II-os vidurinės mokyklos VlIIa kl. mokinys,
322 t6
Meškauskienė, J., Pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Meškauskienė, M., komunistų veikėja,
154, t8
Meškėnaitė, Albina, Ignalinoje, 91 t2
Meškėnas, Molėtų IV kl. mokinys, 52, t8
Michailovas, V. J., Lvovo srities kriminalinių bylų teisminės kolegijos liaudies teisėjas, 378 t7
Michaliukas, Ores tas, Izvestijų korespondentas, t10
Michelevičius, Vladislovas, Kauno vyskupas pagelbininkas, 353, 373 t9
Michelevičius, Vladislovas, vysk.,
121, 229, 245, 289 t10
Micka, A., Prienų II-os vidurinės mokyklos direktorius, 144, 145, 179, 180, 385 t6
Micka, Arūnas, pavogęs iš Krosnos bažnyčios angelo figūrą, — teistas, bet bažnyčiai skriauda neatlyginta,
174 t7
Micka, Prienų II-os vid. mokyklos direktorius, tardęs Vc kl. mokinį Algirdą Buzą,
501 t7
Mickevičienė, Panevėžio moterų bausmės lagerio sekcijos siuvimo meistrė, 212 t7
Mickevičienė, teisėja,
298, t8
Mickevičius, Adomas, garsusis poetas, 49, t10
Mickevičius, Adomas, lietuvių lenkų rašytojas,
170, 469 t9
Mickevičius, Juozapas, kun., Lėno klebonas,
585 t6
Mickevičius, Juozapas, kun., Panevėžio vyskupija,
130, 135, 195 t9
Mickevičius, Juozas, — jam nuimtas automobilio numeris tikslu sutrukdyti kelionę i Šiluvą,
537 t6
Mickevičius, Juozas, kviestinis kun. S. Tamkevičiaus kratoje, Kybartuose,
203 t6
Mickevičius, Juozas, skyriaus viršininkas,
41, t8
Mickevičius, Telšių milicijos viršininkas, Telšių rajono Administracinės komisijos dalyvis nubaudžiant kun. J. Kaunecką,
404 t7
Mickevičius, Vladas, Kabelių apylinkės partijos sekretorius, iš A. Lukšio žuvimo vietos kryžiaus pašalinimo dalyvis,
236 t7
Mickevičius, , Bronius,  Žaliosios parapijietis,  Vilkaviškio raj. Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojo J. Urbono netaktišku būdu tardytas,
335 t7
Mickus, dalyvavęs I. Skuodienės kratoje, Vilniuje, 406 t7
Mickutė, prokuroras, dalyvavusi Mažeikiuose nagrinėtoje keturių plėšikų byloje, 368 t7
Mickuvienė, S., „Valstiečių laikraščio"korespondentė, melagingai paneigusi vaikų mokykloje persekiojimo faktą dėl jų religinių įsitikinimų, 89, t7
Miecelė, Vincas, Ceikiniai, 30 t4
Mieldažys, Antanas, kun., 74, 95, t10
Mieldažys, Antanas, kun., Alksninės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
324 t7
Mieldažys, Antanas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
198, 200, 387 t9
Mieldažys, Juozas, kun.,
74, t10
Mieldažys, Juozas, kun., Kalvarijos klebonas,
116 t6
Mieldažys, Juozas, kun., Kalvarijos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
324 t7
Mieldažys, Juozas, kun., Vilkaviškio vyskupija,
198, 200, 387 t9
Mieliauskas, B., Kapčiamiesčio parapijos komiteto pirmininkas, 601 t6
Mielnik, mjr., Gaupvachtos viršininkas, padaręs asmeninę Roberto Grigo kratą, nuplėšęs nuo krūtinės rožančiaus paslaptį, 281 t7
Mieželaitis, E., rašytojas, 337 t9
Mieželaitis, E., tarybinis rašytojas okupuotoje Lietuvoje,
571 t6
Mieželis, Lazdijų KGB majoras, ilgai ir grubiai tardęs stud. Robertą Grigą, 238 t7
Miežinskienė, Eleonora, 486 t9
Mikailionytė, J., pasirašiusi po skundu dėl neteisingos informacijos, 27, t10
Mikalajūnas, Stasys, kun., Veisiejų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324 t7
Mikalajūnas, Stasys, kun., Veisiejų klebonas, Vilkaviškio vyskupija,
198, 200, 386 t9
Mikalauskas, A., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, Tytuvėnų apylinkės pirmininkas, 475 t6
Mikalauskas, LTSR ministras,
72, t6
Mikalauskas, Nevarėnų vyk. k-to pavaduotojas,
192, t8
Mikalauskas, vienuolis jėzuitas,
492 t9
Mikalauskienė, Vilniaus Valstybinio Pedagoginio Instituto kuratorė ir vyr. dėstytoja, 237 t7
Mikalojūnas, Stasys, kun., Veisiejų klebonas, 100 t6
Mikalojus, I, rusų caras (1825-1855), 233, 370 t9
Mikalojus, šventasis,
218 t9
Mikalojus, šventasis,
208, 209    t10
Mikalonis, Antanas, Kapčiamiesčio religinio k-to narys, 146 t9
Mikašauskas, J., Skaudvilės apylinkės pirmininkas, 301, 485, 486 t9
Mikelinskas, J., rašytojas, 20, t10
Mikelinskas, Kazimieras, kun., Alantos par. altarista, politinis kalinys, miręs 1957 m., Panevėžio vyskupija,
321, t8
Mikėnienė, Pasvalio rajono Liaudies teisme, teisiant kun. B. Urboną, dalyvavusi liudytoja, 295 t7
Mikličienė, Alma, ateitininkė sendraugė, 277 t10
Mikličienė, Alma, kaunietė,
92, t8
Miklovas, J., kun., Telšių vyskupija, 186 t10
Miklovas, Juozapas, kan., Telšių vyskupija,
164, 343 t9
Miklovas, Juozapas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Miklovas, Juozapas, Telšių kapitulos kan., Palangos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
324, 445 t7
Mykolaitienė, A. Mykolaičio žmona, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama vyro melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Mikolaitienė, Viduklės vid. mokyklos mokytoja, 206, t8
Mykolaitis, Albinas, iš Klebiškio kaimo, parašęs Prienų rajono „Naujojo gyvenimo" laikraščiui pareiškimą dėl prieš kun. A. Gražulį paskelbto melagingo laiško, 610 t7
Mykolaitis, Alfonsas, Josvainių bažnyčios komiteto narys,
517 t6
Mikolaitytė-Mackevičienė, Nijolė, liudininkė M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 476 t6
Mykolas, arkangelas, 154 t9
Mikolojūnienė, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos mokytoja, kiekviena proga žeminanti tikinčius mokinius, 188 t7
Mikuckienė, Kapsuko VRS (Vidaus Reikalų Saugumo) inspektorė, 206 t6
Mikučiauskas, Edmundas, kviestinis, 328 t9
Mikulėnas, Antanas, kun., Antazavės klebonas, 585 t6
Mikulėnas, Antanas, kun., Antazavės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 573 t7
Mikulėnas, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija,
20, t8
Mikulėnas, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija,
130, 135, 195 t9
Mikulevičius, J., ateitininkas sendraugis, 274 t10
Mikulis, Petras, šiaulietis, važiavęs pro Kryžių kalną, milicininkų buvo nubaustas, 180 t7
Mikušauskienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Mikutavičius, Ričardas, kun., Babtų klebonas, Kauno arkivyskupija, 276, 280, 411 t9
Mikutavičius, Ričardas, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Mikutavičius, Ričardas, kun., teol. lic, Tytuvėnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
326 t7
Mikutavičius, V., kun., Telšių vyskupija,
187 t10
Mikutavičius, Vytautas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Mikutavičius, Vytautas, kun., Telšių vyskupija,
343 t9
Mikutavičius, Vytautas, kun., Telšiuose prisiglaudęs ligonis, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
58, 324 t7
Mikutėnaitė, D., kaunietė, 421 t9
Mikutis, Petras, kun., Kauno arkivysk., 16, t8
Mikutis, Petras, kun., Kauno arkivyskupija,
276, 280 t9
Mikutis, Petras, kun., Stačiūnų administratorius,
81, t6
Mikutis, Petras, kun., Stačiūnų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
326, 575 t7
Mikutytė, LŽŪ Akademijos vyr. dėstytoja, 522 t6
Milašius, A., Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, 10, 38, t10
Milašius, Aleksandras, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją mokytis,
294 t6
Milašius, Aleksandras, kun., Kauno arkivyskupija,
277 t9
Milašius, Antanas, kun., Kauno arkivyskupija,
280 t9
Milašius, Antanas, kun., Paupio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
326 t7
Milašius, Česlovas, lenkų poetas,
372 t9
Milašius, Ignacas, kun., Molėtų bažnyčios klebonas, Kaišiadorių vyskupijos Kunigų Tarybos narys,
509 t6
Milašius, Ignacas, kun., Molėtų klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
567, 570 t7
Milašius, Ignas, kun. dekanas, Kaišiadorių vyskupija,
76, t10
Milašius, Ignas, kun., dekanas, Molėtų klebonas,
245 t9
Milašius, Oskaras, prancūziškai rašęs lietuvių rašytojas, Lietuvos diplomatas,
302 t6
Mildažytė, Vaiva, Molėtų I-sios vid. mokyklos III a kl. mokinė, 381, t8
Mileika, Aleksandras, kun., Vyžuonių par. klebonas, politinis kalinys, miręs 1944 m., Panevėžio vyskupija, 322, t8
Mileris, Adomas, kun., Plungės-Pakutuvėnų-Stalgėnų klebonas, Plungės dekanas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 429, 505, 508 t6
Mileris, Adomas, kun., sukliudytas eiti kunigo pareigas 1 metus,
104 t9
Milerius, Adomas, kun., Plungės, Pakutuvėnų ir Stalgėnų klebonas, Plungės dekanas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 59, 60, t7
Miliauskas, Bronius, Kapčiamiesčio parap. vykd. k-to pirmininkas, 146 t9
Miliauskienė, J., Gargždų m. liaudies deputatų tarybos vykd. k-to narė, 39, t10
Miliauskienė, J., Gargždų miesto pirmininkė,
212 t9
Miliauskienė, Regina, Kybartų vidurinės mokyklos Illb kl. auklėtoja,
147 t6
Miliūnienė, A. Patacko uošvė, saugumo tardyta ir kratyta, 326 t9
Milius, P., liudytojas kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581 t7
Milius, ryliškietis,
313, t8
Miliutė, Aldona, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavusi Viklavišky, Kelmelių namuose jaunimo šventėje; įsibrovėlių valdžios pareigūnų milicijos punkte grubiai tardyta, 32 t7
Milkauskaitė, Janina, Vadžgirio vidurinės mokyklos XI kl. mokinė, 461 t6
Milvidaitė, Dalė, Židikų vid. mokyklos IV kl. mokinė, sadistų žiauriausiu būdu nužudyta, 548 t7
Milvidas, V., kun., ant jo kapo Šeduvos šventoriuje sužalotas paminklas, 515 t6
Milvydas, Vytautas, pasirašęs po prašymu grąžinti į vyskupo pareigas vysk. Julijoną Steponavičių, 284 t10
Minalga, J., zakristijonas, 501 t9
Minauris, ateistų vadas Olandijoje, 131, 132, t8
Minauris, laisvamanis Olandijos jėzuitų vienuolyne,
406, 408 t6
Mincenti, Vengrijos kardinolas, komunistų kalintas ir persekiotas iki mirties. Yra palikęs memuarus: „Naujųjų išbandymų akivaizdoje", 587 t7
Mindaugas, I-sis Lietuvos karalius, 265, 267 t10
Mindaugas, pirmasis Lietuvos karalius,
10, 11, 369 t9
Mindsenti, Vengrijos kardinolas, komunistinės valdžios kankinys, 21, t6
Mindžiulienė, Petronė, bedieviškosios valdžios atimtos Pelesos bažnyčios grąžinimo aktyvi veikėja, 553 t7
Miniotas, B., pasirašęs protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelstės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Miniotas, Raseinių autoinspekcijos viršininko pavaduotojas,
390 t7
Miniotas, Vytautas, žurnalistas,
297, t8
Minkevičius, Edmundas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 274 t9
Minkevičius, Edvardas, 1980 m. sovietinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją mokytis,
294 t6
Mintaučkis, Jonas, kun. G. kanauninkas, Kaišiadorių katedros klebonas, vyskupijos oficiolas, Kaišiadorių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508 t6
Mintaučkis, kun.,
420, t8
Mirgerienė, J., Tverų vid. mokyklos mokinės motina, — skundėsi, kad jos dukrą mokytoja A. Greivienė tąsiusi už plaukų, 499, 500 t7
Misevičienė, M., Kaunas, 133 t4
Misevičius, Alfonsas, teisininkas, 177 t10
Misevičius, kan., Tauragnų klebonas,
362 t3
Misiūnaitė, TSKP istorijos ir politinės ekonomijos katedros vedėja Kauno Medicinos Institute, 128 t6
Misiūnas, aukščiausiojo teismo pirmininkas, 249, 250, t8
Misiūnas, Hiliaras, kun., Paparčių klebonas ir Žaslių dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui,
567, 570 t7
Misiūnas, I., LTSR Aukščiausio Teismo pirmininkas, 63 Misiūnas, Juozas, baigęs jėzuitų gimnaziją Kaune, kurį laiką buvęs įstojęs į jėzuitų vienuolyną ir ėjęs II-os grupės prefekto pareigas,
160, 161, 162, 163, 164, 165 t7
Misiūnas, J., aukščiausio teismo pirmininko pavaduotojas,
420 t9
Misiūnas, Juozas,
131, 132, 133, t8
Misiūnas, Juozas, jėzuitų gimnazijos mokinys, Kaune, buvęs įstojęs į vienuolyną,
405, 406, 407, 408, 413, 417, 418, 421, 422 t6
Misiūnas, Petras, Švenčionių vid. mokyklos VIII kl. mokinys. Jo klasės auklėtoja N. Bieliauskienė išvarė mokinius iš bažnyčios jo motinos laidotuvėse,
181 t7
Misiūnienė, Sofija, 133, t8
Misiūnienė, šiaulietė, Aukštelkės internato lavoninėje ligoniams ruošusi kunigo priėmimą, internato direktoriaus išvaryta,
309 t7
Misiūnienė, Vanda, Švenčionių vid. mokyklos VIII kl. mokinio motina. Jai mirus, vid. mokyklos direktorės Stuikienės įsakymu, VIII kl. auklėtoja N. Bieliauskienė išvarė mokinius iš bažnyčios, neleidusi dalyvauti jų klasės draugo, P. Misiūno, motinos laidotuvių pamaldose,
181, 182 t7
Misiūnienė, Vilniaus profesinės technikos mokyklos Nr. 2 istorijos mokytoja, tardžiusi mokinį P. Brokevičių apie P. Cidziką,
249 t7
Misiūnienė-Katkevičiūtė, Sofija, eksjėzuito Juozo Misiūno žmona, 163 t7
Misius, Kazys, Kaune, 189 t2
Misiūtė, Adelė, inžinierė, saugumo tardyta, 259 t9
Mišeikis, V., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, ir V. Vaičiūno — Širvintose, 475, 476, 575 t6
Miškinis, Algirdas, kun., Kiburių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą Pasvalio rajono Vyk. komiteto pirm. pavaduotojui, 301, 328 t7
Miškinis, Algirdas, kun., Panevėžio vyskupija,
20, t8
Miškinis, Algirdas, kun., Panevėžio vyskupija,
130, 135, 195 t9
Miškinis, Algirdas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Miškinis, Antanas, raštyojas, grįžęs iš Sibiro bandęs prisitaikyti okupacinei valdžiai,
352 t6
Miškinis, J., Kvėdarnos klebonas,
297, 400 t4
Miškinis, Julijonas, kun., Telšių vyskupija,
359, t8
Miškinis, Julijonas, kun., Viekšnių ir Užlieknės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
324, 446, 511 t7
Miškinis, Julius, kun., Telšių vyskupija,
343, 385 t9
Miškinis, Julius, kun., Viekšnių-Užlieknės klebonas,
77, t6
Miškinis, Kauno rajono komjaunimo centro sekretorius,
602 t6
Miškinis, Povilas, kun., Panevėžio vyskupija,
20, t8
Miškinis, Povilas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Miškinis, Povilas, kun., Smilgių ir Dapšionių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 573 t7
Miškinis, Povilas, kun., Smilgių-Dapšionių klebonas,
584 t6
Miškinis, Stanislovas.marijampolietis,
256 t10
Mištautas, S., pasirašęs protesto pareiškimą N. Dybenkai, 489 t6
Mištautas, Stasys, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavęs Vilkavišky, Kelmelių namuose jaunimo šventėje; įsibrovėlių valdžios pareigūnų milicijos punkte grubiai tardytas,
32, 518 t7
Mištautas, Zenonas, inž., Kauno Statybos valdyboje Nr. 1, Kauno KGB iškviestas tardymui,
552, 553 t6
Mištautas, Zenonas, Šiauliuose,
38, 140, 141, 191 t2
Mištautas, Zenonas, Šiauliuose,
54, 55 t3
Mišutis, Lietuvos KP CK propagandos skyriaus vedėjas, nurodęs tarybinės spaudos principus. Svarbiausias jų — rašyti tik tiesą, 164 t7
Mišutis, P. ateistas
450 t5
Mišutis, P., „Ave vita" klubo narys,
411 t6
Mišutis, Pranas, Ministrų Tarybos darbuotojas, vadovaujantis ateistas,
134, 135, 136 t6
Mitkus, Petras, kun., Pakražančio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 322, 445 t7
Mitkuvienė, Luokės vid. mokyklos istorijos mokytoja, tikrino mokinius: kas buvo bažnyčioje ir ką kalbėjo kunigas, 311 t7
Mitrikas, Antanas, kun., Jūžintų klebonas, 584 t6
Mitrikas, Antanas, kun., Jūžintų klebonas, pasirąžęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 573 t7
Mitrikas, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija,
20, t8
Mitrikas, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija,
130, 135, 195 t9
Mitrikas, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Mizaras, N., liudytojas kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581 t7
Mizaras, Romualdas, kun., Kauno arkivysk.,
16, t8
Mizaras, Romualdas, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 280 t9
Mizaras, Romualdas, kun., Šaravų klebonas,
81, t6
Mizaras, Romualdas, kun., Šaravų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
327, 575 t7
Mockapetrienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Mockevičienė, medicinos sesuo Telšių ligoninėje, nukentėjusi dėl religinių įsitikinimų, 75, t6
Mockevičius, Danielius, komjaunuolis, Raseinių Veterinarijos stoties ūkvedys, kun. Leono Šapokos žudikas ir už plėšikavimą teistas Mažeikiuose, 125, 126, 368, 369 t7
Mockevičius, Danielius, kunigo L. Šapokos žudikas, Luokėje,
586 t6
Mockevičius, Vytautas, „Tarybinės mokyklos" korespondentas, apkatlinęs kun. A. Šeškevičių, ginantį mokinius nuo ateistinio prievartavimo,
494, 496 t7
Mockevičius, Vytautas, tarybinis žurnalistas,
295 t9
Mockevičius, Zigmans, komun. partijos narys, vienas iš kun. L. Šapokos nužudymo iniciatorių, likęs į teisiamųjų skaičių neįjungtas; už plėšikavimą teistas Mažeikiuose,
125, 126, 368, 369 t7
Mockienė, Birutė, klaipėdietė, 392 t9
Mockienė, Girdžiuose,
46 t2
Mockus, mokytojas (Viduklė), terorizuoja tikinčius vaikus 271 t5
Mockus, Viduklės mokyklos mokytojas, mokyklos partorgas,
150 t7
Mockus, Viduklės vidurinės mokyklos mokytojas ir partijos sekretorius, Šiluvos maldininkų persekiotojas,
55, 56, t6
Mockuvienė, S., „Valstiečių laikraščio" korespondentė, kun. L. Mažeikos ir T. Martinaitytės žudikų kaltę nusukusi Vakarų ir Vatikano radijo stočių adresu, 138, 491 t7
Mockuvienė, S., Valstiečių laikraščio ir Tiesos korespondentė,
18, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 119, 123, t8
Mockuvienė, Stasė, žurnalistė,
189 t10
Mockuvienė, telšietė,
268, Mockus, mokytojas, 145, t8
Močius, Algirdas, kun. Siesikų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576, 609 t7
Močius, Algirdas, kun., Jurbarko altaristas, nešęs kryžių į Kryžių kalną,
172, 177 t6
Močius, Algirdas, kun., Kauno arkivyskupija,
277, 280 t9
Močius, Algirdas, kun., Siesikuose, Kauno arkivysk.,
16, 465, t8
Močius, Algirdas, Lauksodžio kunigas,
195. t1
Molis, Konstantinas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401, t8
Molis, Konstantinas, kun., Vilniaus arkivyskupija,
270, 274 t9
Molis, Konstantinas, Rūdiškės klebonas,
26 t2
Molytė, Stasė, Žarėnų vid. mokyklos mokinė, — jos vardu spaudoje esąs parašytas melagingas šmeižtas, 208 t7
Molius, Algirdas, kunigas, neša kryžių į Kryžių kalną 141-142 t5
Molotovas, buvęs sovietų užsienio reikalų komisaras, 125, t8
Molotovas, Sovietų s-gos užsienio reikalų ministras,
18, 53, 65, 136 t10
Molotovas, USSR užsienio reikalų ministeris,
444, 445, 462 t9
Molotovas-Ribentropas, pasirašę aktą Lietuvai, Latvijai ir Estijai pavergti, 103, 212, 285, 286, 301, 333 t6
Momkus, Kazimieras, LKDP narys, 287 t10
Monika, šventoji, 171 t10
Monkus, Šeduvos bažnyčios zakristijonas, 515 t6
Montvila, K., Vištyčio parapijos klebonas, 109, 364 t4
Montvila, Kazimieras, kun .,
74, t10
Montvila, Kazimieras, kun., Vilkaviškio vyskupija,
198, 200, 387 t9
Montvila, Kazimieras, kun., Vištyčio administratorius,
116, 367 t6
Montvila, Kazimieras, kun., Vištyčio klebonas, suorganizavęs permaldavimo pamaldas už kryžiaus išniekinimą, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui,
177, 324 t7
Montvila, Kazimieras, kunigas, Vištytis
342 t5
Montvila, Lukšių klebonas,
160. t1
Montvila, Vištyčio klebonas,
330-332 t2
Montvila, Vytautas, kun.,
8, t10
Montvilaitė, A., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Montvilienė, Tauragės VI-os vidurinės mokyklos IV kl. auklėtoja, 223 t6
Montvilienė, Vida, VISI (Vilniaus Inžinerinio Statybos Instituto) prodekanė,
87, 88, t6
Mordosaitė, Vištyčio vid. mokyklos mokytoja, barė mokinį Juozą Saukaitį, kad jis padeda tikintiesiems prieš Kalėdas aspirūpinti plotkelėmis, 189 t7
Morktūnas, Juozas, Kabelių apylinkės pirmininkas, iš A. Lukšio žuvimo vietos kryžiaus pašalinimo dalyvis, 236 t7
Morkūnas, Albinas, Ukmergė, 190 t4
Morkūnas, J., kunigas
317 t5
Morkūnas, Jonas, kun., Vilniaus arkivysk.,
222, t8
Morkūnas, M., laikraščio „Lenino keliu" bendradarbis,
303, t8
Morkūnas, P., Šiaulių m. vykdomojo k-to pirmininkas,
37, t10
Morkūnas, , čekistas, bandęs verbuoti šnipais tikintį Telšių jaunimą,
180 t7
Morkūnienė, liudininkė, 372, t8
Morkus, šventasis evangelistas, 175 t9
Morkvėnas, ateistas, Prienų rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 385, 445, 446 t6
Morkvėnas, K., Prienų rajono VK pirmininko pavaduotojas,
302, 488 t7
Morkvėnas, Prienų vyk. k-to pirm. pavaduotojas,
117, t8
Moteka, Juozas, Pasvalio rajono laikraščio „Darbas" redaktorius, 266 t6
Motekaitis, Vytautas, kun., Telšių vyskupija, 359, t8
Motekaitis, Vytautas, kun., Telšių vyskupija,
125 t10
Motekaitis, Vytautas, kun., Vėžaičių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
322, 446 t7
Motekienė, Zuzana, — jai mirus Pasvalio komunistinės valdžios pareigūnai neleido sūnui palaidoti motinos su religinėmis apeigomis, 266 t6
Motiejūnas, Vladas, „Medvilnės" kombinato viršininkas, 311, t8
Motiejūnienė, Stanislova, kun. L. Mažeikos ir T. Martinaitytės žudikės, O. Baltramiejūnienės, motina, 126, 137 t7
Motiekaitis, Sidabravo vidurinės mokyklos mokytojas, 148 t6
Motuzienė, Uršulė, vykusi su giminaičiais į Panų kalną, milicininkų ir kareivių buvo sumušta, 273 t7
Mozė, žydų tautos pranašas, 237, t8
Mozė, žydų tautos pranašas,
149 t10
Mozerytė, Levija, Kaune, 188 t2
Mozūras, Kazimieras, kun., Pakruojo altaristas, 584 t6
Mozūras, Kazimieras, kun., Pakruojo altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui,
328, 573 t7
Mozūras, Kazimieras, kun., Panevėžio vyskupija,
20, t8
Mozūras, Kazimieras, kun., Panevėžio vyskupija,
130, 135, 195 t9
Mozūras, Kazimieras, kun., Panevėžio vyskupija,
184 t10
Mozūrienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Mulevičiūtė, Liudvila, Biržai, 153 t4
Muliuolis, Gediminas, Vilniaus Valstybinio Pedagoginio Instituto II-ro bendrabučio korpuso komendantas, labai sumušęs nenusikaltusį studentą Robertą Grigą, 238 t7
Muraškauskienė, Pilviškių vid. mokyklos mokytoja, išbarusi mokinę R. Bobinaitę — kodėl be pionierės kaklaraiščio, 549 t7
Muraškienė, Ona, 51, t9
Murauskas, J., kriminalinių bylų vyr. justicijos patarėjas, 63, t7
Murauskas, J., prokuroras,
20, t9
Murauskas, J., prokuroras, G. J. Stanelytės teisme, Kelmėje, ir V. Vaičiūno — Širvintose,
344, 484, 573 t6
Murauskas, klaipėdietis,
415, t8
Murauskas, prokuroras,
404, t8
Muravjovas, buvęs Vilniaus generalgubernatorius, pramintas Koriku, 159, 166, 169, 170, 370 t9
Muravskis, Villianas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 294 t6
Murina, , Taisa Nikolajevna, Gervėčių vidurinės mokyklos užklasinio darbo organizatorė, 276 t6
Murnikovas, paskaitininkas, švietęs Šakių rajono pareigūnus ir bažnytinio komiteto narius, 430 t6
Musolinis, fašizmo įkūrėjas, Italijos diktatorius, 198, t8
Musteika, Klaipėdos miesto prokuroras, 554, 555 t6
Musteikis, Leonardas, kun., 328, t8
Mušeliūnienė, B., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum