gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
NOPR Spausdinti El. paštas
N  O  P  R

N
Nacienė, Raseinių vyk. k-to pirmininkė, 371, t8
Naglytė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos moksleivė, 62, t9
Nagulevičius, Jonas, kun., Naujamiesčio altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573 t7
Nagulevičius, Jonas, kun., Naujamiesčio altarsitsas, 584 t6
Nagulevičius, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195 t9
Nagulevičius, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 184 t10
Nagulevičius, Juozas, kun., Naujamiesčio par. altarista, Panevėžio vyskupija, politinis kalinys, 20, 321, t8
Naiduk, Regina, kviestinė Irenos Stumbrytės kratoje, Vilniuje, 307-8 t6
Naikauskienė, Nijolė, kviestinė, 46, t8
Naikelienė, J., garliavietė, kratyta ir saugume tardyta, 346 t7
Naikelytė, Daiva, Garliavos I-os vid. mokyklos XI-os kl. mokinė, Kauno saugume čekistų tardyta, 346 t7
Naikelytė, Daiva, Garliavos I-os vidurinės mokyklos IX kl. mokinė, 602, 603 t6
Naina, Arūnas, Kiaukliuose kviestinis, 293 t9
Nalbach, H., negavusi N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR jai siųsto registruoto laiško, 72, t7
Naprienė, Karolina, Rokškio E. Tičkaus vid. mokyklos tėvų susirinkime dalyvavusi partijos komiteto instruktorė, barė tėvus dėl vaikų religinio auklėjimo, 431 t7
Narbutas, kolūkio veterinorius, 38 t9
Narbutas, Titas, kun., miręs JAV, 328, t8
Narkevičius, Aleksandras, kun. Gulago kalinys, 103 t9
Narkienė, Mažeikių I-os vidurinės mokyklos mokytoja, 75, t6
Narušis, Algirdas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, 471, t8
Narušis, Algirdas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195 t9
Narušis, Algirdas-Jonas, kun., Palėvenės klebonas, 584 t6
Narušis, Algirdas-Jonas, kun., Palėvenės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573 t7
Narutavičius, Žarėnų Latvelių mokyklos klasės vadovas, 107 t10
Narvydas, Arvydas, Prienų I-os vid. mokyklos VIIc kl. auklėtojas, tardęs auklėtinę J. Urbšaitę dėl per Kalėdas šventoriun atsilankiusio Kalėdų senelio, 254, 620 t7
Našlėnas, kunigas 470 t5
Našlėnas, Petras, kun., 182, 277, 280, 343, 376, 415 t9
Našlėnas, Petras, kun., baigęs neakivaizdinę Kunigų Seminariją, P. Anilionio vadinamas „apsišaukėliu" ir į „Žinyną" nepatekęs, 202, 487 t7
Našlėnas, Petras, kun., Telšių vyskupija, 62, 145, 300, 359, t8
Našlėnas, Petras, kun., Telšių vyskupija, 125 t10
Našlėnas, Petras, kunigas valdžios nemalonėje, 66. t1
Našlėnas-Kerbelis, Petras, kun., 469, t8
Našlėnas-Kerbelis, Petras, kun., tarybinės valdžios buvo pašalintas iš Kauno Kunigų Seminarijos, yra gavęs šventimus be valdžios sutikimo, lietuvių kalinių gynėjas, prisiglaudęs Kaune, 116, 253, 501, 577 t6
Natkevičienė, Prienų II-os vidurinės mokyklos mokytoja, 144 t6
Naudžiūnas, Bronius, Vilniuje, buvęs Sibiro tremtinys, 140-142 t3
Naudžiūnas, ryliškietis, 313, t8
Naujalis, kompozitorius, 61, t10
Naujokaitis, Viktoras, kun. be pareigų — ligonis Garliavoje, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324 t7
Naumovas, mokslinio komunizmo dėstytojas Kauno Medicinos Institute, 128 t6
Naumovičius, H., kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273, 382 t9
Nausėda, Garliavos I-os vidurinės mokyklos direktorius, 455, 456, 602, 603 t6
Nausėda, Juozas, Pašilės vidurinės mokyklos IX kl. mokinys, 189 t6
Nausėdas, Garliavos I vidurinės mok. direktorius, 28, t8
Nausėdas, Garliavos I-os vid. mokyklos direktorius, mokinio A. Slepkovo grąžinamą komjaunuolio bilietą perdavė klasės auklėtojai, 255, 345 t7
Nausėdienė, Pašilės gyventoja, išbarta vietos ateisčių mokytojų, 189 t6
Nausėdienė, Petronė, kaunietė, 92, t8
Navickaitė, Bronė, skuodietė, 187, 188, t8
Navickaitė, Bronė, Skuodo rajono švietimo skyriaus buhalterė, atleista iš darbo, nes tvarkė ir bažnytinio komiteto kasą, 493, 537, 538 t7
Navickaitė, Elvyra, Sasnava, tarybinė mokykla, 71 t4
Navickaitė, Genovaitė, marijampolietė, 62, 138, 146, 147, 148, 212, t8
Navickaitė, Genovaitė, už religinius įsitikinimus komunistinės valdžios nuteista į tremtį, 91, 111, 127, 147, 190, 210, 211, 212, 410, 518 t7
Navickaitė, Genovaitė, zarasiškė, baigusi Kaune Ekonomikos technikumą, už religinius įsitikinimus komunistinės valdžios nuteista į Sibiro tremtį, 9, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 225, 245, 246, 247, 248, 260, 261, 263, 278, 302, 303, 305, 306, 326, 328, 329, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 369, 403, 463, 488, 494, 608 t6
Navickaitė, Joana, pasiryžusi eiti įkaitu į kalėjimą bei darbo stovyklą už kun. A. Svarinską, 444 t7
Navickaitė, Lionginą, Panevėžio moterų lagerio kalinės Genovaitės sesuo, mirusi Zarasuose, 212 t7
Navickas, kan., Viekšnių klebonas, besitraukiančios iš Lietuvos tarybinės armijos 1941 m. nužudytas, 476 t7
Navickas, R., Vilniaus 24-os vid. mokyklos mokytojas, įtikinėjęs X kl. mokinę Vorobjovą nelankyti bažnyčios, 30, t7
Navickas, V., liudininkas M- Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 475 t6
Navickas, Zenonas, kun., 391, t8
Navickas, Zenonas, kun., dekanas, Kaišiadorių vyskupija, 69, 76, 203 t10
Navickas, Zenonas, kun., G. Navickaitės brolis, Užuguosčio klebonas, 337, 341, 447, 448, 495, 498 t6
Navickas, Zenonas, kun., Saldutiškio parap. klebonas, 297 - 298, 430 - 431 t9
Navickas, Zenonas, kun., Užuguosčio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 142, 206, 212, 425, 540, 541, 567, 570, 596 t7
Navickas, Zenonas, Užgosčio klebonas 119 t5
Navickienė, Marytė, kratyta ir tardyta — įtarta religinės spaudos dauginimu, 147 t7
Navikas, tardytojas Molėtų saugumo įstaigoje, 548 t6
Neciunskas, Z., kun., 27, t8
Nečiunskas, Zigmas, Kalvių klebonas, 84-86, 90, 96 t4
Neigi, A.M., rašytojas, 46, t8
Neimantas, Garliavos I-os vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, 603 t6
Neimantienė, Jonavos raj. Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja, persistengusi komunistinės valdžios užmačių vykdytoja, 231, 232, 233 t7
Neimontas, Garliavos vid. mokyklos karinio parengimo mokytojas, gąsdino mokinį A. Slepkovą dėl komjaunimo bilieto grąžinimo, 255 t7
Nekipielov, Viktor, kovotojas dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100 t6
Nemeikšis, Bronislovas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280 t9
Nemeikšis, Bronius, kun., Joniškio altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576 t7
Nemeikšis, Bronius, kun., Kauno arkivysk., 16, t8
Nemunas, Tauragnų bažnyčios apiplėšėjas ir Švč. Sakramento išniekintojas, 172 t7
Nenartovič, J., prokuroro pavaduotoja Vilniuje, 489 t7
Neniškis, Lionginas, kun., Duokiškio klebonas, 584 t6
Neniškis, Lionginas, kun., Duokiškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573 Nestiukas, Leonidas, 1982 m. birželio 6 d. vysk. L. Povilonio įšventintas kunigu, 201 t7
Neniškis, Lionginas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195 t9
Neniškis, Lionginas, kun., Panevėžio vyskupija, 184 t10
Neniškis, Longinas, kun., Duokiškio bažnyčia, Panevėžio vyskupija, 20, 474, t8
Nesterovas, Praveniškių lagerio operatyvinės dalies viršininkas, 196, 197 t10
Nestiukas, Leonidas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, t8
Neteckas, Vytautas, Adakavo gyventojas, 126 - 127 t9
Netkevičienė, D., Prienų II-os vid. mokyklos mokytoja ir IXa kl. auklėtoja, klasėje tyčiojosi iš L. Banytės ir kitų mergaičių, lankiusių per Velykas senelius, 88, t7
Neufeld, A., negavusi N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR jai siųsto registruoto laiško, 72, t7
Nevardauskaitė, G., pasirašiusi po raštu, ginančiu Viduklės kleboną A. Svarinską, šmeižiamą Raseinių rajono laikraštyje, 271, 272 t6
Nevardauskaitė, Stasė gina kun. A. Svarinską 142-144, 511 t5
Nevardauskaitė, Stasė, Blinstrubiškių aklųjų instituto gyventoja, ligonė-invalidė, 464, 465 t7
Neverauskas, A., Šiaulių m. liaudies teismo pirmininko pavaduotojas, 354 t9
Nevulienė, S., Pasvalio raj. Liaudies teismo teisėja, teisusi kun. B. Urboną, 294 t7
Nykstąs, Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195 t9
Nikšienė, Sofija, Juliaus Sasnausko 75 m. močiutė, tardyta dėl pasirašytų pareiškimų, 438, 521 t6
Nykštas, Petras, kun., Kupreliškio klebonas, ateistų valdžios pareigūnų nekenčiamas ir pravardžiuojamas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 206, 328, 573 t7
Nykštas, Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Nykštas, Petras, kun., Truskavos klebonas — be bažnyčios ir klebonijos (abi sudegintos), 81, 265, 319, 584 t6
Nykštis, Salų klebonas 340, 458 t5
Nykštus, kunigas valdžios akyse "išsišokėlis", 201. t1
Nykštus, Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 184 t10
Nykštus, Petras, Salų klebonas, 49 t2
Nykštus, Petras, Salų parapijos klebonas, 159, 160, 209, 325 t3
Nistelis, architektas, 408, t8
Niūniavaitė, Jovita, vilnietė, saugumo tardyta, 331 t9
Niunko, vilnietė gydytoja, nukentėjusi dėl Šakalienei išduoto nedarbingumo lapelio, 382 t6
Niurka, J. Utenos dekanas, 199 t2
Niurką, kunigas, Utenos dekanas, 154 t4
Niutonas, mokslininkas, 254 t9
Nizamty, poetas, 371 t9
Nobelis, premijų įsteigėjas, 255, 372 t9
Nobičienė, vilnietė, Aukštelkės internato lavoninėje ligoniams ruošusi kunigo priėmimą, internato direktoriaus išvaryta, 309 t7
Nominaitytė, Aldona, kratyta, Kaune, 306 t6
Noreika, Vladas, Vilniaus 72-os vidurinės mokyklos mokinys, 393 t6
Noreikienė, Pasvalio raj. Liaudies teisme, teisiant kun. B. Urboną, dalyvavusi liudytoja, 295 t7
Norgėla, R., Vilniaus ligoninės skyriaus vedėjas, 343 t7
Norgilas, L., VAI kelių patrulinės priežiūros autoinspektorius, milicijos eilinis, girtas sužeidęs motociklistą A. Jankauską, 352 t7
Norkienė, Stanislava, kybartietė, 193 t10
Norkūnas, čekistas, 1981 m. spalio 24 d. kelyje Varniai-Laukuva sulaikęs kun. J. Kaunecką ir grąžinęs į Telšius; persekiojęs tikinčią mokytoją S. Juzumaitę, 49, 207 Norkūnas, Juozas, 1982 m. birželio 6 d. vysk. L. Povilonio įšventintas kunigu, 201 t7
Norkūnas, ypatingai svarbių bylų tardytojas, justicijos patarėjas, 468 t6
Norkūnas, Juozas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 99, 222, 475, t8
Norkūnas, Napoleonas, kun., Rieškutėnų klebonas, liudininkas A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme, Vilniuje, 286, 287, 301 t6
Norkūnas, Napoleonas, kun., Vilniaus arkivysk., 99, t8
Norkus, Pajūrio mokyklos direktorius, 457 t6
Norkus, Vytas, kybartietis, 193 t10
Norkutė, Antanina, Biržai, 65 t4
Norušis, vidukliškis, kolūkio pirmininkas. Jo byla teisme atskleidė daug rajono KP pirmojo sekretoriaus nusikaltimų, 149 t7
Norvaišienė, Grinkiškio apylinkės vykdomojo komiteto pirmininkė, 315, 316 t6
Norvilas, Juozas,  vidukliškis,  Raseinių  raj.  Administracinės komisijos nubaustas už aktyvų dalyvavimą Vėlinių išvakarėse procesijoje į kapines, 149, 419 t7
Norvilienė, Šilalės vidurinės mokyklos direktore, 461 t6
Novalis, vokiečių poetas, 170 t9
Novelskis, Bronislovas, kun., I Alytaus bažnyčios klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570 t7
Novickis, Jonas, kan., Viekšnių dekanas, sąžinės kankinys, 103 t9
Novickis, Mikalojus, kun., Babriškių, Varėnos ir Akmens bažnyčių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570 t7
Novickis, Vladislovas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 221, 401, t8
Novikas, Vidmantas, Kiauklių moksleivis, mokytojų tardytas, 226 t9
Novikovą, Panevėžio bendro režimo moterų lagerio-kalėjimo viršininkės pavaduotoja, 211, 212 t7
Novikovas, A. A., prokuroras, 396, 397, 405, 409, 410, 480 t9
Novikovas, A., LTSR prokuroro pavaduotojas, 50, 51, 477 t6
Novikovas, Kęstutis, nusikaltėlių šeimos atstovas, 568 t6
Noviskis, M., kun., Kaišiadorių vyskupija, 77, t10
Numgaudis, G., klierikas, 242 t10
Numgaudis, Gediminas, Telšių par. zakristijonas, 103 t10

O
Obremski, Jusefas, kun., monsinjoras, Vilniaus arkivyskupija, 98, 221, 354, t8
Obremskis, Jusefas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273 t9
Oginskis, Mykolas, žemaičių kunigaikštis, 238, 242 t9
Ogorodnikov, Aleksandr, provoslavų religinio seminaro steigėjas, 260 t6
Okunova, Valentina, Kišiniovo (Moldavijoje), gyventoja, 153 t6
Olikevič, Vitalij, jaunas ukrainietis, Vilniuje nužudytas, 94, 95 t3
Olšauskas, Juozapas, kun., Gulago kalinys (1948-1956), Telšių vyskupija, 103, 343, 387 t9
Olšauskas, Juozapas, kun., Kražių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 322 t7
Olšauskas, Juozapas, prelatas, Telšių vyskupija, 191, 359, t8
Olšauskas, K., prelatas, 266, 329 t9
Olšauskas, RRT įgaliotinio pavaduotojas, 422, 425, 426, t8
Olšauskas, teisininkas, 143, t8
Olšauskis, Konstantinas, kun., 365, t8
Ona, Šv. Mergelės Marijos Motina, 173 t9
Oporovvskis, Andrius, buvęs vysk. vicekancleris Vilniuje, 10 t7
Orentas, Aloyzas, kun., Klaipėdos vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 201, 233, 446 t7
Orentas, Aloyzas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Origenas, Bažnyčios mokytojas, (185-255), 174 t9
Orlickas, P., kunigas, 36 t4
Orlickas, P., Santaikos par. klebonas, 97 t3
Orlickas, Petras, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200, 387 t9
Orlickas, Petras, Margininkų klebonas, 62-63. t1
Orlovas, Jurijus,  rusas,  Sibiro tremtinys sunkiausių sąlygų Permės lageryje, 44, t7
Orlovas, rusas saugumietis Lazdijų Vidaus reikalų skyriuje, 545 t7
Osin, N., Plumpos kalinimo įstaigos viršininkas, 102, 103 t6
Osipova, Tatjana, kovotoja dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100 t6
Ovcorov, J. E., Vyriausias prokuroras, 409 t9
Oželis, adventistų vadovas, 37, t10

P
Paberžis, Ignas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 99, 221, t8
Paberžis, Ignas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 273 t9
Pabrėža, Ambraziejus, Jurgis, kun., botanikas, 12, 128, 198, 272, 278 t9
Pabrinkienė, G., Vilkaviškio raj. vykd. k-to narė, 291 t9
Pacas, Feliksas, 281, t8
Pačinskas, J. kunigas 208, 209, 406 t5
Pačinskas, Juozapas, kun. dekanas, Telšių vyskupija, 125, 180, 186 t10
Pačinskas, Juozapas, kun., dekanas, Telšių vyskupija, 164, 342, 433 t9
Pačinskas, Juozapas, kun., Telšių katedros ir Viešvėnų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 58, 322, 446 t7
Pačinskas, Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 193, 359, t8
Pačinskas, Juozas, kun., Telšių kat. — Viešvėnų . administratorius, 78, t6
Padelskaitė, Ir., Birštono sporto mokyklos mokinė, mokyklos vadovybės tardyta, 303 t7
Padrezienė, Pakuonio apylinkės partijos sekretorė, 273 t6
Pajauskaitė, Albina, Ateitininkė sendraugė iš Kupiškio, 277 t10
Pakala, V., ryliškietis, 313, t8
Pakalka, Nikodemas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 221, 436, t8
Pakalnienė, Elena, Bagaslaviškio vid. mokyklos direktorė, 104, 298 t9
Pakalnis, milicijos darbuotojas, 302, t8
Pakalniškis, Jonas, kun., Gardamo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 322, 446 t7
Pakalniškis, Jonas, kun., Laukuvos klebonas, 94, 186 t10
Pakalniškis, Jonas, kun., Telšių vyskupija, 24, 359, t8
Pakalniškis, Jonas, kun., Telšių vyskupija, 343, 428 t9
Pakamanis, Algirdas, kun., Papilės ir Šiaudinės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446, 511 t7
Pakamanis, Algirdas, kun., Žarėnų Latvelių klebonas, Telšių vyskupija, 104, 107, 108, 126, 180 t10
Pakamanis, Algirdas, kun., Žarėnų-Latvelių parap. klebonas, 49, 219, 342, 350, 355, 385, 428, 464 t9
Pakamanis, Algirdas, Žarėnų-Latvelių par. klebonas, Telšių vyskupija, 263, 264, 359, t8
Pakarklis, prof., ateistas, 315 t9
Pakrosnevičienė, Vilkaviškio raj. švietimo skyriaus inspektorė, 209, t8
Pakuckas, Jonas, bandęs pereiti Sovietų sąjungos sieną, 390 t9
Pakutinskis, Antanas, Pašilės bažnytinio k-to pirmininkas, 223 t9
Palaimienė, darbovietės vedėja, 159, t8
Paldauskas, B., Kupiškio rajono prie LDT Vykd. komiteto Administracinės komisijos pirmininkas, 156 t7
Paleckienė, Genė, Šiluvos atlaiduose rinkusi parašus, saugumiečių suimta ir nuvežta į milicijos punktą, 351 t7
Paliaukaitė, Genovaitė, Kapsuko gyventoja, saugumiečių sulaikyta kratos metu, KGB tardyta Vilniuje, 207 t6
Paliauskaitė, Genovaitė, vaikų katekizatorė, Vilkaviškyje, 254, t8
Paliokas, Algis, kun., 469, t8
Paliokas, kun., baigęs neakivaizdinę Kunigų Seminariją, prisiglaudęs Kaune, 501 t6
Paliukaitis, kunigas, Žeimelio klebonas 458 t5
Paliukas, Jonas, kun., Telšių vyskupija, 359, t8
Paliukas, Jonas, kun., Telšių vyskupija, 342, 385 t9
Paliukas, Jonas, kun., Tverų altaristas,  Plungės raj. Vykd. komiteto pirmininko pavaduotojo kaltinamas rašęs skundą dėl mokinių diskriminacijos. Pasirašė protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 85, 248, 323, 365, 366, 402, 446, 497 t7
Paliulionis, Žemaičių vyskupas, 238 t9
Paliulionytė, Danutė, Alizavo apylinkės vykd. k-to pirmininkė, 487 t9
Palšis, P., kun., dekanas, Skuodo klebonas, Gulago kalinys (1950-1956), Telšių vyskupija, 103, 164, 418, 431, 433 t9
Palšis, Petras, kun., Skuodo klebonas ir dekanas, 185, 243, 504 t6
Palšis, Petras, kun., Skuodo klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus: P. Anilioniui, L. Brežnevu ir J. Andropovui, 278, 323, 445 t7
Palšis, Petras, kun., Skuodo par. klebonas, Telšių vyskupija, 359, 424, 475, t8
Palšis, Petras, kun., Telšių vyskupija, 124, 186 t10
Paltanavičius, Albinas, kun., Linkuvos vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 201, 328, 573 t7
Paltanavičius, Albinas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Paltanavičius, Albinas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195 t9
Paltanavičius, Albinas, kun., Panevėžio vyskupija, 184 t10
Paltanavičius, Bronius Klemensas, kun., 74, t10
Paltanavičius, Bronius, kun., Garliavos vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324 t7
Paltanavičius, Bronius, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200, 386 t9
Paltanavičius, uolus tikintysis (Kaunas) 247 t5
Paltarokas, Kazimieras, Panevėžio vėliau Vilniaus vyskupas, 232, 408, t8
Paltarokas, Kazimieras, Panevėžio vyskupas, 115 t9
Paltarokas, Kazimieras, Panevėžio vyskupas, 288 t10
Paltarokas, Kazimieras, Panevėžio vyskupas, 364, 365, 390 t6
Paltarokas, Kazimieras, Panevėžio vyskupijos vyskupas, 400, 401 t7
Palukaitis, Jonas, kun., 74, t10
Palukaitis, Jonas, kun., Prienų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324, 490 t7
Palukaitis, Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 386 t9
Pamerneckas, kunigo L. Mažeikos žudikų — A. Kazlausko ir O. Baltramiejūnienės — sužeistas, 135 t7
Pangonis, A., kun., Vilkaviškio vyskupija, 387 t9
Pangonis, Antanas, kun., Veiverių klebonas, pasirašęs proesto pareiškimą L. Brežnevui, 324 t7
Pangonis, Kapsuko pedagoginės mokyklos ateizmo dėstytojas, 377 t6
Panteras, (Panderas), tariamasis Jėzaus tėvas, 172 t9
Papečkys, VRS viršininkas, 298, t8
Papievytė, Kazė, Judrėnų mokyklos VIII kl. mokinė, 88, 150 t6
Papievytė, Rūta, Judrėnų mokyklos VIII kl. mokinė, 88, t6
Papini, G., žymus italų rašytojas, tiesos sklebėjas, 563 t7
Papinigytė-Kalverš, TSKP istorijos ir politinės ekonomijos dėstytoja,  studentų  diskriminuotoja  Kauno  Medicinos Institute, 128 t6
Paplauskas, Kupiškio raj. vyk. k-to pirmininkas, 407, 409, 412, 415, t8
Paplauskienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Parakininkas, Jurgis, kviestinis kun. J. Kaunecko kratoje, Telšiuose, 401 t7
Pasilauskas, Algirdas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200 t9
Pasiliauskas, Algimantas, kun., 8, t10
Pasiliauskas, Algirdas, Gižų par. klebonas, 298, 299, t8
Pasiliauskas, Algirdas, kun., 11, 74, t10
Pasiliauskas, Algirdas-Juozas, kun., Kalvarijos vikaras, 116, 367 t6
Pasiliauskas, Juozas, kun., Kalvarijos vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324 t7
Paskalis, B., knygos autorius, 187 t9
Pašilienė, B., Šiauliuose saugumiečių pas M. Jurevičių rastas jos pareiškimas dėl P. Paulaičio kalinimo, 166 t6
Pašilienė, Birutė, Klaipėdoje, 361 t2
Pašilienė, Birutė, Vilniuje, 11 t3
Paškauskienė, Adelė, Jurbarke, 113 t3
Paškauskienė, minima A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme, Vilniuje, 286, 287 t6
Paškevičienė, Rokiškio E. Tičkausk vid. mokyklos mokytoja, kiekviena proga žeminanti tikinčius mokinius, 188 t7
Paškevičienė, tardytoja, 179, t8
Paškevičius, Rimantas, Molėtų I-sios vid. mokyklos III a kl. mokinys, 381, t8
Paškevičiūtė, Ona, nuteista, 67. t1
Patackas, Algimantas, 63, t8
Patackas, Algirdas, inž., kaunietis, saugumo tardytas, kalinys, 186, 187, 227, 259 - 260, 265 - 266, 309, 325 - 328 t9
Patackas, Algis, vilnietis, saugumiečių sekamas, 169, 170 t6
Patackas, Antanas, Algirdo tėvas, saugumo tardytas, 65, 186, 259, 260, 265, 327 t9
Patackas, Antanas, Žemės ūkio akademija, 115, 224 t4
Patackienė, Nijolė, saugumo tardyta, 260, 326, 327 t9
Patašius, R., Kaune, 337-339 t3
Patiejūnas, Zenonas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, t8
Patiejūnas, Zenonas, kun., Vilniaus vyskupija, 271, 274 t9
Patorskij, J., Lydoje areštuotųjų brutalus prižiūrėtojas, 28, t6
Patriubavičius, Antanas, 253, 255, 259, 283, 303 t2
Paukštys, Jonas, kunigas, 30 t4
Paukštys, kun., vokiečių okupacijos metais slėpęs ir globojęs naikinamus žydus, rizikuodamas savo laisve ir gyvybe, 560 t7
Paukštys, Rimas, Gargždų I-os vidurinės mokyklos IIIb kl. mokinys, 151 t6
Paukštys, vienuolis jėzuitas, 493 t9
Paukštytė, Veronika, 89, t8
Paulaitis, Petras, 35-rius metus iškentęs Sibiro koncentracijos lageriuose kalinys, 37, 91, 96, 127, 190, 256, 315, 382, 397, 398, 399, 519 t7
Paulaitis, Petras, Gulago kalinys, 49, 204, 352, 426, t8
Paulaitis, Petras, ilgametis Gulago kalinys, pogrindžio kovotojas, 73, 142, 168, 217, 413 t9
Paulaitis, Petras, Sibiro kalinys 191-193, 334-335, 474 t5
Paulaitis, Petras, Sibiro tremtinys, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, 91, 110, 153, 166, 195, 225, 278, 280, 290, 325, 386, 395, 396, 397, 463, 488, 522, 608 t6
Paulauskaitė, teisėja, nagrinėjusi kun. J. Kaunecko bylą, Telšiuose, 403, 404 t7
Paulauskas, Ignas, Viduklės bažnyčios k-to pirm., 159-60, t8
Paulauskas, Ignas, Viduklės parapijietis, iškviestas į miliciją tardymui dėl parašų rinkimo areštavus kun. A. Svarinską, 353 t7
Paulauskas, J., kun., Papilės klebonas, 487 t9
Paulauskas, J., kun., Telšių vyskupija, 186 t10
Paulauskas, Jonas, kun., Kuršėnų vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 323 t7
Paulauskas, Jonas, kun., Telšių vyskupija, 359, t8
Paulauskas, L, Viduklės katalikų bažnyčios komiteto pirmininkas, 55, 270 t6
Paulauskas, Mosėdžio mokyklos mokytojas, ateinąs net į bažnyčią tikinčiųjų mokinių terorizuoti, 501 t7
Paulauskas, Pranas, miręs Klaipėdos ligoninėje, 99, t9
Paulauskas, V., Kybartų bažnyčios komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 577 t7
Paulauskas, vežęs Sedos kleboną į Plinkšes pas ligonį Žem. Kalvarijos didžiųjų atlaidų metu, neteko vairavimo leidimo, 272 t7
Paulauskas,  , Vincas, Viduklės parapijietis, iškviestas į miliciją tardymui dėl parašų rinkimo areštavus kun. A. Svarinską, 393 t7
Paulauskienė, J., Šilalės raj. vykd. k-to pirmininkė, 295 t9
Paulauskienė, Vanda, 99, t9
Paulauskytė, Roma, Šilutės III-os vidurinės mokyklos VIIIc kl. mokinė, 457 t6
Paulavičienė, Karolina, Polianos apyl. (Baltarusijoje), 330,331 t3
Paulikas, Zigmantas, kun., Palomenės administratorius, aktyvus bendradarbiautojas su vietos ateistais, 443 t6
Paulikas, Zigmantas, kun., Stirnių b. administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570 t7
Paulionis, Edmundas, kun., Daugėliškio par. Vilniaus arkivyskupija, 98, 62, 221, 401, 472, t8
Paulionis, Edmundas, kun., iš Daugėliškio, 253, 181, 287 t10
Paulionis, Edmundas, kun., Paringio parap. klebonas, Vilniaus arkivyskupija, 270, 273, 297, 3873 t9
Paulionis, Edmundas, kun., Švenčionių vikaras, pasipiktinęs vid. mokyklos mokytojų elgesiu, 182, 484, 510 t7
Paulionis, Regimantas, 1980 m. komunistinės valdžios buvęs priimtas į Kauno Kunigų Seminariją, bet kGB imtas terorizuoti, mokytis nebeatvyko, 294, 325 t6
Paulius, šventasis apaštalas, 6, 235, 387, t8
Paulius, šventasis, 115, 117, 169, 223, 271 t10
Paulius, V, popiežius, 1620 m. šv. Kazimiero šventę padarė visuotine, ją įtraukdamas į visos Bažnyčios mišiolą ir brevijorių, 12, t7
Paulius, VI, popiežius, 269, 370 t4
Paulius, VI, popiežius, kurio gyvybę nuo pasikėsinusio žudiko išgelbėjo lietuvis vysk. Paulius Marcinkus, 97, t7
Paunksnienė, Ona, Vilkaviškio rajono VRS inspektorė, uoli saugumiečių talkininkė, dariusi asmeninę kratą pas O. Kavaliauskaitę, 203, 204 t6
Paura, Vladas, Šaukoto bažnyčios komiteto pirmininkas, 598 Pečeliūnas, Povilas, mokytojas, Sibiro tremtinys, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, 95, 100, 101, 165, 195, 225, 249, 278, 326, 328, 347, 348, 349, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 386, 401, 402, 433, 436, 439, 463, 488, 490, 491, 590, 608 t6
Paušinis, šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytojas, gaudęs mokinius, vykstančius Kalėdų naktį į Bernelių Mišias, 183 t7
Pavilionis, Vidmantas, Mordovijos lagerio kalinys, 59 t4
Pavilonis, kun., Leningrado klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324 t7
Pavilonis, L., vyskupas-koadjutorius, 93, 179, 301, 345 t4
Pavilonis, Liudas, vyskupas, 84, 86, 323, 324. t1
Pavilonis, Liudvikas, arkivysk., Kauno arkivyskupijos administratorius, 41, 79, 121, 228, 245 t10
Pavlovą, Rima, kviestinė kun. J. Kaunecko kratoje, Telšiuose, 401 t7
Pavlovas, tikintis mokslininkas, 254 t9
Pečeliūnas, Povilas, Gulago kalinys, 49, 54, 108, 162, 214, 276, 279, 374, 383, 441, t8
Pečeliūnas, Povilas, mokytojas, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, kalinys, Sibiro tremtinys sunkiojoje Permės lagerio katorgoje, 44, 91, 127, 190, 216, 256, 315, 382, 390, 479, 503, 556, 620 t7
Pečeliūnas, Povilas, politinis kalinys, 35, 36, 53, t10
Pečeliūnas, Povilas, sąžinės kalinys, pogrindžio kovotojas, 65, 105, 158, 190, 227, 265, 309, 333, 363, 390, 423, 446, 477, 510 t9
Pečeliūnienė, Danutė, Pov. Pečeliūno žmona, 36, t10
Pečeliūnienė, Povilo Pečeliūno motina, 480 t9
Pečiukaitienė, šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytoja, gaudžiusi mokinius, vykstančius Kalėdų naktį į Bernelių Mišias, 183 t7
Pečiukaitis, šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytojas, gaudęs mokinius, vykstančius Kalėdų naktį į Bernelių Mišias, 183 t7
Pečiukonis, Juozapas, kun., 11, 74, t10
Pečiukonis, Juozas, kun., Kapsuko vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324 t7
Pečiukonis, Juozas, kun., Pajevonio klebonas, Vilkaviškio vyskupija, 200, 296 t9
Pečiulaitis, Povilas, Kaune, ilgametis Sibiro tremtinys, 138 t3
Pečiulienė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos dėstytoja, 60, 224 t9
Pečiulionis, M., 65 t9
Pečiulis, Albinas, Žaliosios apylinkės pakelėje nupiovęs kryžių, 234 t7
Pečiulis, liudininkas A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme, Vilniuje, 285 t6
Pečiulis, Z., teismo pirmininkas, 62, t10
Pečiūra, P., Vakarinių naujienų korespondentas, 209 t10
Pečkauskaitė, Marija, rašytoja, pedagogė, 12, 101, 128, 272, 278, 305 t9
Pečkevičius, S., vilnietis, 184, 185, t8
Pečkienė, Pakuonio apylinkės pirmininkė, 273 t6
Peirošius, Antanas, Pajūrio mokyklos VIII kl. mokinys, 457 t6
Pelenienė, Vilniaus „Dainavos" restorano kadrų skyriaus viršininkė, grasinusi J. Bukaveckaitei ją išsiusianti į psichiatrinę, 421 t7
Pelešynas, S. kunigas, Zarasai 110 t5
Pelešynas, Steponas, kun., Adomynės par. klebonas, buvęs politinis kalinys, Panevėžio vyskupija, 20, 321, t8
Pelešynas, Steponas, kun., Zarasų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573 t7
Pelionytė, Irena, Kretingos bibliotekos darbuotoja, KGB viršininko Kornilcevo tardyta prie užrakintų durų, 79, 80, t7
Pelionytė, L., Pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Staniulytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Perednis, A., Ukmergės rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 318 t6
Perednis, Antanas, Ukmergės vykd. k-to pirmininko pavaduotojas, 215 t9
Perednis, Ukmergės rajono vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 310, t8
Perižokas, Petras, ukrainietis kunigas, 277 t6
Perlaitis, Pranas, kun., iš Šlavantų, 8, 12, 74, 231 t10
Perlaitis, Pranas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200 t9
Perminas, Albertas, kun., Kovarsko administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326 t7
Pesliakas, Kazimieras, kun., 10, 41, t10
Pesliakas, Kazimieras, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280 t9
Pesliakas, V. K., kun., Panoterių klebonas, Kauno arkivyskupija, 144, 384 t9
Pesliakas, V., Juodaičių klebonas, paskiau Viduklės vikaras ir altarista, 168, 237-8, 271. t1
Pesliakas, Vytautas, kun., Kauno arkivysk., 16, Petkevičius M., kun., 420, t8
Pesliakas, Vytautas-Kazimieras, kun., Panoterių administratorius, Kauno arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 177, 508 t6
Peslikas, Vytautas-Kazimieras, kun., Panoterių bažnyčios administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 231, 232, 233, 326, 576 t7
Petkevičiai, Jonas ir Jadvyga, šiauliečiai, 448 t9
Petkevičienė, Jadvyga teisme įteikia V. Petkui rožę 131 t5
Petkevičienė, Jadvyga, pasirašiusi tikinčiųjų teisėms ginti dokumentą Unesko organizacijai, 81, 86, 346, 384, 438, 536 t6
Petkevičienė, Jadvyga, šiaulietė, dėl tvirtų religinių įsitikinimų ir religinės laisvės reikalavimų esanti komunistinės valdžios pareigūnų nemalonėje, kelionėje į Šiluvą čekistų ir milicijos sulaikyta, 67, 348, 443, 518 t7
Petkevičienė, Jadvyga, Vilnius, 55, 365 t4
Petkevičius, Alfonsas, Šilavoto apylinkės pirmininkas, 445, 446 t6
Petkevičius, generolas, KGB pirmininkas, vykdęs kratą kun. A. Svarinsko klebonijoje, susidomėjęs ir P. Pečeliūno byla, 101, 202 t6
Petkevičius, Jonas, pasirašęs tikinčiųjų teisėms ginti dokumentą Unesco organizacijai, 81, 86, 346, 384, 438, 536 t6
Petkevičius, Mykolas-Marijonas, kun., Birštono klebonas ir Stakliškių dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570 t7
Petkevičius, Vladas, kun., 41, 138 t10
Petkevičius, Vladas, kun., Kauno arkivysk., 16, t8
Petkevičius, Vladas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280 t9
Petkevičius, Vladas, kun., Žemaitkiemio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576 t7
Petkūnas, Algimantas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335 t7
Petkunas, Algimantas, kun., Pasvalio vikaras, Panevėžio vyskupija, 184 t10
Petkūnas, Algimantas, Vyžuonų mokyklos X kl. mokinys, 90 t6
Petkus, Sedos apylinkės pirmininkas, 274 t6
Petkus, V., Vilniuje, 273, 274, 283, 300, 311, 315 t3
Petkus, Viktoras, Gulago kalinys, Lietuvos Helsinkio grupės steigėjas, 46, 54, 93, 108, 162, 166, 214, 279, 293, 330, 352, 441, t8
Petkus, Viktoras, ilgametis Sibiro koncentracijos lagerių kalinys, drąsus kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, 40,91,127,190, 193, 215, 256, 289, 315, 355, 356, 382, 390, 503, 531, 556, 587, 606, 620 t7
Petkus, Viktoras, kuriam rengiamas teismas Vilniuje 91, 130, 333 t5
Petkus, Viktoras, politinis kalinys, 35, 36, 54, 109, 155, 166, 178, 219, 220, 230, 253, 274, 275, 277, 287 t10
Petkus, Viktoras, sąžinės kalinys, Helsinkio grupės įkūrėjas, 25, 65, 101, 102, 105, 158, 309, 363, 387, 390, 408, 409, 423, 446, 510 t9
Petkus, Viktoras, Sibiro tremtinys, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, 91, 154, 195, 225, 253, 278, 280, 288, 291, 292, 303, 325, 356, 386, 463, 488, 608 t6
Petkus, Viktoras, Vilnius, 365 t4
Petkus, Židikų apylinkės pirmininkas, su mokyklos vadove, mokytoja Alberkiene, užraudę sadistų nužudytąją D. Milvidaitę laidoti religiškai, 549 t7
Petkuvienė, Natalija, ilgamečio katorginio kalinio, Viktoro Petkaus, žmona, 356 t7
Petraitienė, A., Alytaus miesto Liaudies deputatų tarybos vyk. k-to narė, 141, 366, t8
Petraitienė, Alytaus administracinės komisijos narė, 149 t9
Petraitienė, Birutė, kviestinė kratoje Danos Keršiūtės bute, Vilniuje, 101 t6
Petraitis, Alfonsas, 1982 m. birželio 6 d. vysk. L. Povilonio įšventintas kunigu, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 201, 326, 576 t7
Petraitis, Juozas, saugumietis, sulaikęs Kaune parašus renkančią G. Striokaitę, 601 t7
Petraitis, Petras, kun., Kauno arkivysk., 16, t8
Petraitis, Petras, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280 t9
Petraitis, Petras, kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326 t7
Petraitytė, D., pasirašiusi po skundu dėl atšaukimo neteisingos informacijos, 26, t10
Petraitytė, Telšių vidurinės mokyklos mokytoja, 76, t6
Petraitytė, Vilma, Sidabravo vidurinės mokyklos Vila kl. mokinė, 148 t6
Petrakin, leitenantas, 501 t9
Petrarka, Italijos poetas, 170 t9
Petras, šventasis apaštalas, 6, 387, t8
Petras, šventasis apaštalas, 333, 367 t9
Petras, šventasis, 115 t10
Petrašonis, Vytautas, architektas, saugumo tardytas, 260 t9
Petrauskaitė, Ona, Betygalos bažnyčios valytoja, 453, 454 t6
Petrauskas, A., Raguvos klebonas, 106 t4
Petrauskas, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Petrauskas, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195 t9
Petrauskas, Antanas, kun., Raguvos klebonas ir dekanas, 584 t6
Petrauskas, Antanas, kun., Raguvos klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573 t7
Petrauskas, Ignas, pakviestas j Klaipėdos prokuratūrą „įspėjimui" dėl religinių eisenų į Šiluvą, 536, 553, 554 t6
Petrauskas, Jonas, kun., Telšių vyskupija, 359, t8
Petrauskas, Jonas, kun., Telšių vyskupija, 342, 385 t9
Petrauskas, Jonas, kun., Varnių klebonas, 77, t6
Petrauskas, Kauno kunigų seminarijos rektorius, 497 t9
Petrauskas, Kauno miesto vykdomojo komiteto pavaduotojas, 555 t6
Petrauskas, KGB-istas, 188 t9
Petrauskas, majoras, čekistas, 372, t8
Petrauskas, Martynas, kviestinis, 272, t8
Petrauskas, St., baudžiamųjų bylų kolegijos narys, 273 t10
Petrauskas, Vytautas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją mokytis, 294 t6
Petrauskas, Vytautas, kun., Telšių vyskupija, 343 t9
Petrauskienė, G., Panevėžio XV vid. mokyklos mokytoja (mirusi), 486 t9
Petrauskienė, Ona, Betygalos gyventoja, 275 t6
Petrauskienė, Sedos vidurinės mokyklos mokytoja, 275 t6
Petrauskis, J., kun., Telšių vyskupija, 186 t10
Petravičius, Antanas, Šiluvos kolūkio partorgas, 38 t9
Petravičius, kunigas 529 t5
Petravičius, Marijonas, kun., vilnietis, Kaišiadorių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 173, 508 t6
Petravičius, Mykolas, Dubičiuose, 188 t2
Petravičius, Mykolas, kun., Dubičių administratorius, Gardino srities RRT įgaliotiniui tikinčiųjų pasiūlytas kandidatas Gervėčių bažnyčios klebono pareigoms; Vilniaus arkivyskupijos Kunių Tarybos narys, 377, 484 t7
Petravičius, Mykolas, kun., Dubičių administratorius, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 507 t6
Petravičius, Mykolas, kun., Dubičių par. klebonas, 62, 98, 192, 221, 401, t8
Petravičius, Mykolas, kun., iš Dubičių, 180 t10
Petravičius, Mykolas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273 t9
Petrėnas, Jonas, kun., 328, t8
Petrenko, Podjapolskaja, Marija, kovotoja dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100 t6
Petrik, Viktor, Girių kaimo (Baltarusijoje) mokyklos mokinys, 31, 35, 42, t6
Petrikas, Jeronimas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335 t7
Petrikas, Jeronimas, kun., 396 t9
Petrikas, Konstantinas, kun., Telšių vyskupija, 359, 428, 471, t8
Petrikas, Konstantinas, kun., Truikinų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445 t7
Petrikas, kunigas, nužudytas Lankeliškiuose, 169 t3
Petrikienė, Teresė, kratyta Kybartuose, tardyta Vilniaus saugume, 204, 205, 306, 333, 334, 335 t6
Petrikonienė, Smilgiuose, 252 t3
Petryla, Gintautas, 269, t8
Petrylaitė, E., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Petronaitis, Antanas, kun., Kretingos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445 t7
Petronaitis, Antanas, kun., Telšių vyskupija, 359, t8
Petronaitis, Antanas, kun., Telšių vyskupija, 343 t9
Petronaitis, Antanas, kun., Telšių vyskupija, 125 t10
Petronis, Alfonsas, kun., 270, 273, 383 t9
Petronis, Alfonsas, kun., Ceikinių klebonas, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 484 t7
Petronis, Alfonsas, kun., Ceikinių klebonas, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508 t6
Petronis, Alfonsas, kun., iš Ceikinių, 180 t10
Petronis, Alfonsas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 401, t8
Petronis, P., 37, 148, 214 t4
Petronis, Paulius, 243, 249, 253, 254, 256, 257, 296, 303 t2
Petronis, Povilas, 1973 m. nuteistas 4 m. griežto režimo kalėjimo bausme už „LKB Kronikos" dauginimą ir platinimą, 110 t7
Petronis, Povilas, politinis kalinys Sibire, 9, 75, 77, 78, 80-82,132, 136, 174, 179 t3
Petronis, Povilas, Sibiro tremtinys, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, 9, t6
Petrošienė, A., Tverų vid. mokyklos direktorė, įvedusi mokykloje griežtą prievartinį tikinčių mokinių persekiojimą, 241, 243, 245, 246, 247, 248 t7
Petroštis, Gargždų I-os vid. mokyklos mokinys, antireliginio auklėjimo aktyvios vykdytojos, mokytojos Beržytės, įjungtas į ateistinį vaidinimą, 495 t7
Petrulėnas, Leipalingio milicijos kapitonas, daręs kratą mokytojo Grigo šeimos name, 238 t7
Petrulienė, Pabaltijo Geležinkelių Vilniaus apygardos ligoninės chirurginiame skyriuje vyr. gydytoja, 590 t7
Petrulienė, Teresė, Palėvenėlės apylinkės laiškanešė, apylinkės pirmininko O. Gasiūno neteisėtai kratyta, 426 t7
Petrusevičiūtė, Garliavos I-os vid. mokyklos X kl. mokinė, tardyta Vilniaus čekistų, 346 t7
Petruševičienė, Garliavos I-os vidurinės mokyklos mokytoja ir ateistinio sektoriaus vadovė, 603 t6
Petruševičienė, Garliavos vid. mokyklos IX kl. auklėtoja, nuolat persekiojanti savo auklėtinį A. Slepkovą už patarnavimą šv. Mišioms, 254, 255 t7
Petruševičius, Algis, Kaune, 361 t2
Petruševičius, V., kun., iš Šilavoto, 231 t10
Petruševičius, Vincas, kun., 74, t10
Petruševičius, Vincas, kun., Šilavoto klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Petruševičius, Vincas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 201 t9
Petruškevičienė, S., liudininkė A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme, Vilniuje, 285, 288 t6
Petruškevičius, KGB papik., įnirtingai tardęs Nijolę Sadūnaitę, 106 t6
Petruškevičius, Vytautas, majoras, Lazdijų milicijos viršininko pavaduotojas, 551 t6
Petruškevičiųtė, Utenoje, 324 t3
Petruškienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melaingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Petrutis, Algirdas, Palangoje, 345, 346 t3
Piešina, S., milicijos jaun. leitenantas Garliavoje, dalyvavęs J. Bieliauskienės kratoje, 345 t7
Pietaris, V., rašytojas, 201 t10
Pijalgauskas, Henrikas, kun., Velykių par. klebonas, politinis kalinys, miręs 1978 m., Panevėžio vyskupija, 322, t8
Pijus, XI, popiežius, 415, 416 t6
Pijus, XII, popiežius, 150, 399 t2
Pijus, XII, popiežius, 180. t1
Pijus, XII, popiežius, 230, 390 t6
Pijus, XII, popiežius, 1948 m. paskelbė šv. Kazimierą viso lietuvių jaunimo ypatingu globėju, 12, 131 t7
Pikelienė, O., Raseinių miesto Vykdomojo komiteto pirmininkė ir Administracinės komisijos narė, 419 t7
Pileckytė, Janina, kun. V. Degučio šeimininkė Bagotojoje, saugumiečių tardyta, 206, 209, 335 t6
Pilelis, majoras, tardytojas, 86, 372, t8
Pilelis, Vytautas, Kauno saugumo vyr. tardytojas, 16, 186 t9
Pilelis, Vytautas, KGB majoras, kratų vykdytojas, tardytojas, 106, 164, 169, 170, 211, 253, 254, 301, 302 t6
Pilelis, Vytautas, KGB majoras, tardytojas, kratų vykdytojas, kratęs: kun. L. Kalinauską, kun. J. Kaunecką, kun. A.. Svarinską, 405, 458, 459, 461, 582, 593 t7
Pilibaitė, Vida, Šipylių komjaunimo sekretorė, 323 t6
Pilipaitis, Juozas, kun., Aleksoto bažnyčios administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Pilipavičienė, Telšių vidurinės mokyklos mokytoja — trenkusi mokiniui E. Želviui į veidą, 76, t6
Pilka, Jonas, Daugų klebonas, 308 t2
Pilka, Jonas, g. kan., Gelvonų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570 t7
Pilka, Jonas, kan., Gelvonų par. klebonas, 248, 475, t8
Pilka, Jonas, kun., Daugų klebonas, Kaišiadorių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508 t6
Pilka, Steponas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280, 384 t9
Pilka, Steponas, kun., Labūnavos klebonas, 177 t6
Pilka, Steponas, kun., Labūnavos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575 t7
Pilka, Steponas, kun., Labūnavos par. klebonas, Kauno arkivysk., 17, 149, t8
Pilkauskas, Zenonas, docentas, 208, 209 t10
Pilotas, Judėjos protektorius, 101 t9
Pilvelis, A., Jaunimo gretų fotografas, 198 t10
Pimenas, Maskvos patriarchas, 7, t9
Pimenas, Rusijos patriarchas, komunistų partijos patikėtinis, 21, t6
Pimenas, stačiatikių patriarchas, 153 t10
Pinkauskaitė, Rasa, Padubysio gyventoja, 7 m. amžiaus, 381, t8
Pinkevičius, Vincentas, kun., Giedraičių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570 t7
Pinočeto, gen., Čilės chuntos vadas, 252 t6
Pintvarienė, Marytė, Varsėdžių aštuonmetės mokyklos direktorė, brutaliai prievartaujanti tikinčius mokinius, 251 t7
Pipynė, G., Gižų komjaunuolis nusikaltėlis, 298, 299, t8
Pipiras, Albinas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Pipiras, Albinas, kun., Panevėžio vyskupija, 184 t10
Pipiras, Albinas, kun., Pušaloto klebonas, 584 t6
Pipiras, Albinas, kun., Pušaloto klebonas, Panevėžio vyskupija, 130, 135, 195, 257 - 258 t9
Pipiras, Albinas, kun., Pušaloto klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus: Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 301, 328, 573 t7
Pipirienė, G., administracinės komisijos sekretorė, 296 t9
Pivariūnas, Kazimieras, kun., Viliūnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570 t7
Platerytė, , Emilija,  aktyvi  1831  m.  sukilimo prieš Lietuvos okupantus rusus dalyvė, 176, 177, 184 t7
Platinskas, Vincas, LTSR Saugumo darbuotojas, 345, 346, 348, 353, t8
Platinskas, Vincas, Valstybinio saugumo komiteto darbuotojas, prievartavęs J. Sadūną tapti jo veiksmų įrankiu, 415, 416 t7
Plato, (Platonas), graikų filosofas, už tiesos skelbimą išvarytas iš Sirakūzų, 562 t7
Platonas, senovės graikų filosofas, 356, t8
Platužas, A., Klaipėdos rajono laikraščio "Banga" redaktorius, 83, t9
Plekaitienė, Sedos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 274, 526 t6
Pleskus, milicijos kapitonas, kratęs kun. A. Gražulio tėvus, Mankūnų k., 168 t6
Plėsnys, Albinas, filosofas, saugumo tardytas, 260 t9
Pleštienė, Truskavos mokyklos mokytoja, apgyvendinta špitolėje, 265 t6
Pletkus, J., vyskupas, 166, 207. t1
Plioraitis, Ignas, kun., iš Kapčiamiesčio, 74, 231 t10
Plioraitis, Ignas, kun., Kapčiamiesčio klebonas, 183, 368, 465, t8
Plioraitis, Ignas, kun., Kapčiamiesčio klebonas, 144, 146, 198, 200, 386 t9
Plioraitis, Ignas, kun., Kapčiamiesčio klebonas, 84, 116, 139, 140, 141 t6
Plioraitis, Ignas, kun., Kapčiamiesčio klebonas, Lazdijų raj. komunistinės valdžios pareigūnų spaudžiamas vykdyti jų užmačias; pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 35, 173, 183, 233, 325, 363, 510, 539, 540 t7
Plitnikas, J., liudytojas kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581 t7
Pliuirienė, Aldona (Plumpos žmona), 278 t2
Pliuščiauskienė, Kelmės raj. Amdinistracinio komiteto pirmininkė, 151 t7
Pliuščius, Leonidas, 21, t9
Pluira, Tadas, mažametis P. Plumpos sūnus prašo amnestuoti tėvą, 182 t6
Pluira, Tomas, mažametis P. Plumpos sūnus prašo amnestuoti tėvą, 182 t6
Pluiraitė, Teresė, mažametė P. Plumpos duktė prašo amenstuoti tėvą, 182 t6
Pluirienė, Aldona, 47, 258 t4
Pluirienė, Aldona, Sibiro tremtinio, kovotojo dėl religijos ir tautos laisvės, P. Plumpos, žmonai 102, 182, 257, 262, 291 t6
Plumpa, (Pliūra), Petras, politinis kalinys Sibire, 15, 77, 78, 81,82, 132-134, 136, 178, 179, 307 t3
Plumpa, Petras 247 t5
Plumpa, Petras, buvęs Gulago kalinys, saugumo tardytas, 260, 266, 391 t9
Plumpa, Petras, politinis kalinys, 69, t10
Plumpa-Pluira, Petras, 37, 139, 147-148, 214, 429 t4
Plumpa-Pluira, Petras, Gulago kalinys, 49, 204, t8
Plumpa-Pluira, Petras, Sibiro tremtinys, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, 9, 91, 102, 103, 110, 154, 182, 195, 213, 225, 232, 257, 258, 262, 278, 291, 325, 386, 403, 463, 488, 608 t6
Plumpa-Pluiras, Petras, Kaune, 16, 224, 243, 249, 253, 260, 264, 291, 297, 303 t2
Plungė, V., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 474 t6
Pluras-Plumpa, Petras, drąsus kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, dukart teistas ilgametis Sibiro tremtinys ir griežtame režime kalinys, 47, 110 t7
Pocevičius, čekistas, 135 t10
Pocevičius, Kretingos saugumo viršininkas, 135, 136, 137 t10
Pocevičius, saugumietis, 188, t8
Pocevičius, Skuodo rajono saugumietis, 538 t7
Pocienė, Janina, Girdžių vid. mokyklos direktorė, tardžiusi mokinius, vykusius su tėvais pasimelsti prie Dievo Tarno arkiv. Jurgio Matulaičio karsto, 502 t7
Pocienė, Pašilės vidurinės mokyklos mokytoja, aktyvi partietė, 189 t6
Pocius, Antanas, 227, 236 t9
Počai, Sigita, Asta, Reda, Arvydas, kybartiečiai, 39, t8
Počebutas, astronomas Vilniuje, 173, t8
Počiulpis, Aleksandras, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Počiulpis, Aleksandras, kun., Kauno arkivyskupija, 280 t9
Počiulpis, Aleksandras, kun., Rudiškių ir Gasčiūnų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575 t7
Poderis, J., kun., Vilkaviškio vyskupija, 387 t9
Poderis, Juozapas, kun., 221 t10
Poderis, Juozas, kun., 469, t8
Poderis, kun., baigęs neakivaizdinę Kunigų Seminariją, prisiglaudęs Kaune, 501 t6
Podgornas, TSRS Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pirmininkas, 67, t6
Podverskis, Zigmas, Šumske (Vilniaus raj.), 389, 390 t3
Pogoželskas, G., LTSR prokuratūros jaunesnysis teisininkas, 291, t8
Poleikienė, Gargždų m. mokytoja, 40, t10
Polekauskienė, G., Prienų Centrinės bibliotekos direktorė, K. Morkvėno įsakyta atelisti O. Vaitauskienę iš darbo, 302 t7
Polikaitis, Vaclovas, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Polikaitis, Vaclovas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280, 464 t9
Polikaitis, Vaclovas, kun., Lauksodžio ir Žeimelio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326 t7
Polkai, Kiauklių gyventojai, 294 t9
Polkaitė, Elvyra, Kiauklių mokyklos mokinė, 277, t8
Polkas, Juozas, Kiauklių mokyklos mokinys, 277, t8
Polkienė, Ona, Kiauklių gyventoja, 97, 98, t9
Polkienė, Ona, Kriauklių gyventoja, 278, t8
Poltorackas, partorgas, 313, t8
Pomariovas, gydytojas, 276, t8
Popadiuk, Zorian, ukrainietis tremtinys — jam iškelta nauja byla, 408, 409, 410 t7
Popieliuška, J., kun., nužudytas lenkų saugumo, 333, 364, t8
Popovas, sprauninkas, 235 t9
Popovič, Oskana, N. Sadūnaitės tremties draugė, 110 t6
Poreš, leningradietis Sibiro kalinys, 491 t6
Poška, Dijonyzas, poetas, 374 t9
Poška, T., kun., Telšių vyskupija, 186 t10
Poška, Tadas, kun., Telšių vyskupija, 359, t8
Poška, Tadas, kun., Žem. Naumiesčio klebonas, Šilutės dekanato dekanas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, pasirašęs protesto pareiškimus: P. Anilioniui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 198, 278, 323, 333, 446 t7
Poška, Tadas, kun.. Žemaičių Naumiesčio klebonas, Šilutės dekanas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 78, 429, 505, 508 t6
Poškienė, Ona, liudininkė A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme, Vilniuje, 286, 438, 439 t6
Poškus, Antanas, Pašušvės bažnyčios komiteto pirmininkas, 431 t6
Poškus, Bronius, Endriejavo bažnyčios zakristijonas, 381 t6
Poškus, Bronius, tardytas dėl LKB Kronikos skaitymo, 135, 136, 137 t10
Poškus, Juozas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 99, 221, t8
Poškus, Juozas, kun., Vilniaus arkivyskupijos tribunolo narys, 37, 38, t9
Poškus, Tadas, Telšių vyskupija, 164, 342, 385 t9
Poteliūnaitė, Aurelija, Veisiejų vid. mokyklos VIIIc kl. mokinė, auklėtojo saugumiečio kaltinama — įtarta parašų „prieš mokytojus" rinkimu, 252 t7
Povilaitis, Jonas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280, 464 t9
Povilaitis, Jonas, kun., Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios altarista, 81, t6
Povilaitis, Jonas, kun., Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576 t7
Povilanskis, Benediktas, kun., Karmėlavos klebonas, piktadarių sumuštas, 299, 373 t6
Povilanskis, Benediktas, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Povilanskis, Boleslovas, kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575 t7
Povilas, šv., Tautų apaštalas sako, jog Meilė padaro žmogų laisvą, 292, 395, 605 t7
Povilas, VI, popiežius, 78 t2
Povilas, VI, popiežius, 80. t1
Povilionis, Jonas, Kaune, 194 t3
Povilionis, Vidmantas, Kaune, 191-194 t3
Povilonis, Liudas, Kauno arkivyskupas, 14, 22, 113, 114, 137, 138, 228, 267, 269, 297, 305, 311, 312, t8
Povilonis, Liudvikas, Kauno arkivyskupas, 144, 145, 218, 267, 373, 381, 396, 453 t9
Povilonis, Liudvikas, vysk. (buvęs Klaipėdos klebonas ir Taikos Karalienės bažnyčios statytojas, komunistinės valdžios kalintas), Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis administratorius, 20, 21, 22, 23, 55, 56, 132, 147, 201, 203, 206, 225, 226, 262, 269, 271, 344, 350, 478, 490, 576, 609, 610, 616 t7
Povilonis, Liudvikas, vyskupas (buvęs Klaipėdos klebonas ir Taikos Karalienės bažnyčios statytojas, kalintas), Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis administratorius, 19, 22, 50, 114, 120, 131, 133, 171, 172, 173, 229, 230, 231, 238, 498, 558, 560, 561, 578, 596 t6
Povilonis, Liudvikas, vyskupas 273, 467, 469, 474, 518 t5
Povilonis, Vidmontas, 129, 131, 134, 137 t2
Poznyševas, S. V., Maskvos un-to prof., 155, t8
Požėla, V. kunigas 203 t5
Požėla, Vladas, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Požėla, Vladas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280, 464 t9
Požėla, Vladas, kun., Pakapės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326 t7
Prajara, Vincas, kun., 8, 11, 39, 42, 43, 74, 231 t10
Prajara, Vytautas, klierikas, vėliau kunigas, 394, 396, 429, 430, 447 t9
Prajerienė, Tverų vid. mokyklos mokytoja, persekiodama tikinčius mokinius, baugina juos fizinėmis bausmėmis, 242 t7
Prajeris, Tverų apylinkės DŽDT Vykdomojo komiteto pirmininkas, 246 t7
Prakaitis, Alfonsas, vykdamas su šeima Šiluvon, milicininkų suimtas ir sumuštas, 370, 371 t6
Pranciškus, Asyžietis (Giovanni Francesco Bernardone), šventasis, diakonas, trijų vienuolinių ordinų įkūrėjas, 7 t7
Pranciškus, šventasis, 397, t8
Pranciškus, šventasis, 308 t9
Pranckaitis, A., kun., Telšių vyskupija, 187 t10
Pranckūnaitė, Ona, Panevėžys, 122, 124-125, 169, 214, 257, 323, 334, 371, 426 t4
Pranckūnas, Povilas, kun., Veliuonos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576 t7
Pranevičius , Jonas,   kun.,   Utenos  par. klebonas,  Panevėžio vyskupija, 20, 247, 302, t8
Pranevičius, Aloyzas, Josvainių bažnyčios komiteto narys ir Anginių kaimo maršalka, 517, 518 t6
Pranevičius, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 184, 244 t10
Pranevičius, Jonas, kun., Utenos dekanas, Panevėžio vyskupija, 48, 130, 135, 195 t9
Pranevičius, Jonas, kun., Utenos klebonas ir dekanas, Panevėžio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508, 584 t6
Pranevičius, Jonas, kun., Utenos klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 334, 573 t7
Praniškis, Jonas, vienuolyno provinciolas, 285, t8
Pranka, Juozas, kun., Vilniaus vyskupija, 221, t8
Pranskaitienė, Panevėžio XV vid. mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 486 t9
Pranskietis, Augustinas, kun., 96 metų aklas Šeduvos altaristas, 580, 584 t6
Pranskietis, Augustinas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195 t9
Pranskietis, Augustinas, kun., Šeduvos par. altarista, Panevėžio vyskupija, buvęs politinis kalinys, 20, 321, t8
Pranskietis, Vincas, kun., Jonavos administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 576 t7
Pranskietis, Vincas, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Pranskietis, , Augustinas,  kun., Šeduvos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 574 t7
Pranskūnaitė, Ona 27-29, 31, 181-191 t5
Pranskūnaitė, Ona, nuteista 2 m. bendro režimo kalėjimo bausme už „LKB Kronikos" dauginimą ir platinimą, 110 t7
Pranskūnaitė, Ona, nuteista už veiklą dėl religijos laisvės, 9, t6
Pranskūnas, Povilas, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Pranskūnas, Povilas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280 t9
Prapiestis, Juozas, inžinierius, saugumo tardytas, 260 t9
Prapiestis, Juozas, vilnietis, saugume tardytas, 170 t6
Pratkelis, Leopoldas, Panevėžio Kapitulos prelatas, Linkuvos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 329, 334, 400, 401 t7
Pratkelis, Leopoldas, prel., Rozalimo par. klebonas, politinis kalinys, 317, t8
Pratkelis, , Leopoldas,  kun.,  Linkuvos  klebonas,  Panevėžio vyskupijos kapitulos prelatas, Panevėžio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508, 584 t6
Preibys, veterinarijos gyd., vienas iš kun. L. Šapokos nužudymo iniciatorių, į teisiamųjų skaičių likęs neįjungtas, paliktas tik liudininku, 125, 126, 369 t7
Preikšas, Juozas, Kauno vyskupas, 110, 122, 143, 167, 262, 268, 290, 296, 308, 353, 373, 381, 439, 442 t9
Preikšas, Juozas, kun., vėliau vyskupas, 59, 81, 121, 205, 229, 245, 266, 289, 293 t10
Preikšas, Juozas, kun., Vilkaviškio klebonas ir dekanas, Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio tribunolo teisėjas, suėmus kun. S. Tamkevičių, Kybartų bažnyčioje pasakęs jautrų pamokslą; pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325, 522 t7
Preikšas, Juozas, kun., Vilkaviškio par. klebonas, 254, t8
Preinas, J., kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 575 t7
Prialgauskas, Kazimieras, kun. dr., Palangos altaristas, 78, t6
Prialgauskas, Kazimieras, kun. dr., Palangos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445 t7
Prialgauskas, Kazimieras, kun., Telšių vyskupija, 343 t9
Pridotkas, Alfonsas, kun., Telšių vyskupija, 359, t8
Pridotkas, Alfonsas, kun., Žarėnų klebonas, 1968 m. rugp. mėn. pasiuntė TSRS Ministrų Tarybai pareiškimą, iškeldamas Bažnyčios diskriminacijos atvejus; pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 60, 78, 79, 101, 323, 446, 493 t7
Pridotkas, Alfonsas, kun., Žarėnų klebonas, Telšių vyskupija, 284, 285, 342 t9
Priedosikienė, Židikų mokyklos mokytoja, su kitais mokytojais iš sadistų nužudytos D. Milvidaitės pašarvojimo kambario pašalinusi kryžių, šv. paveikslus ir žvakes, 549 t7
Prielgauskas, Kazimieras, kun., Telšių vyskupija, 359, t8
Prieskienienė, Angelė, Raitininkų apylinkės pirmininkė, 313, 314, t8
Prišmontas, P., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 476 t6
Procevičiūtė, Regina, mokytoja, 367 t4
Projaras, Vytautas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335 t7
Prokopivas, Vladimiras, kunigas, 35 t4
Prokopivas, Vladimiras, ukrain. kunigas Vilniuje, 93, 325 t2
Pronskus, Antanas, Viešvėnų mokyklos VII kl. mokinys, direktorės Stoncelienės užsispyrimu, už bažnyčios lankymą gavęs sumažintą elgesio pažymį, 311, 312 t7
Pronskus, Stasys, Viešvėnų mokyklos VI kl. mokinys, direktorės Stoncelienės užsispyrimu, už bažnyčios lankymą gavęs sumažintą elgesio pažymį, 312 t7
Pronskutė, Marytė, Viešvėnų mokyklos IV kl. mokinė, už bažnyčios lankymą jai sumažintas elgesio pažymys, 312 t7
Proškus, Prienų Senelių namų direktorius, išvaikęs II-os vid. mokyklos mokinius, atvykusius Velykų dieną pasveikinti ir apdovanoti senelių, 87, t7
Protusevičius, Jonas,  pasirašęs protesto pareiškimą LTSR Sveikatos Apsaugos ministeriui dėl P. Cidziko kankinimo psichiatrinėje ligoninėje, 438 t6
Prunskis, Juozas, prel., žurnalistas, 329 t9
Prusevičius, „Nemuno" kolūkio pirmininkas, 313, t8
Pučkovas, baltarusis, Prienų MSV traktoristas, atsisakęs griauti Dambravos kaimo buvusios koplytėlės pamatus, 70, t7
Pudžemys, Adolfas, kun., Mosėdžio klebonas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, mokyklos direktoriaus J. Jurkšo viešai koliotas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 198, 323, 333, 445, 500 t7
Pudžemys, Adolfas, kun., Telšių vyskupija, 359, 428, t8
Pudžemys, Adolfas, kun., Telšių vyskupija, 164, 343 t9
Pudžemys, Adolfas, kun., Telšių vyskupija, 124, 186 t10
Pudžemys, Adolfas, kun., Upynos-Girdiškės administratorius, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 429, 508, 564 t6
Pudžemys, Adolfas, kunigas (Upyna) 279 t5
Pudžemys, Adolfas, Upynos ir Girdiškės parapijų klebonas, 409 t4
Puidokas, Donatas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 401, t8
Puidokas, Juozas Donatas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273 t9
Puidokas, Juozas, kun., Vilniaus arkivysk-, 98, 221, t8
Puidokas, Klemensas, kun. ligonis, prisiglaudęs Veiviržėnuose, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir Andropovui, 323, 446 t7
Puidokas, Klemensas, kun., Telšių vyskupija, 359, t8
Puidokas, Klemensas, kun., Telšių vyskupija, 343 t9
Puidokas, Stanislovas, kun., patyręs daug sunkumų kelionėje į Šiluvos atlaidus, 349 t7
Puidokas, Stanislovas, kun., Vilniaus vikaras, Vilniaus arkivysk., 98, 101, 221, 401, 465, t8
Puidokas, Stasys, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 274 t9
Puišytė, Živilė, Vadžgirio vidurinės mokyklos V-os kl. mokinė, 461 t6
Pukaitė,  , Lina,   Birštono  vid.  mokyklos  mokinė,  mokytojos Kudžmaitės palikta po pamokų už Velykų rytą dalyvavimą Prisikėlimo pamaldose, 254 t7
Pūkas, Vytautas, klierikas, saugumo pašalintas iš seminarijos 19, 25, 98 t5
Pūkas, Vytautas, kun., Butrimonių parap., Vilniaus arkivyskupija, 81, 270, 273, 383 t9
Pūkas, Vytautas, kun., iš Butrimonių, 181 t10
Pūkas, Vytautas, kun., Kavelių klebonas, Vilniaus arkivysk., 98, 149, 221, 401, t8
Pukėnas, Kazimieras, kun., iš Nemenčinės, 181 t10
Pukėnas, Kazimieras, kun., Nemenčinės klebonas, Kalvarijų dekanas, 282 t6
Pukėnas, Kazimieras, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401, t8
Pukėnas, Kazimieras, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 274 t9
Pukėnas, Kazimieras, Nemenčinės klebonas 319, 471 t5
Pukėnas, Kazimieras, Nemenčinės klebonas, 83 t3
Pukėnas, , Kazimieras,  kun.,  Nemenčinės  klebonas,  Vilniaus Kalvarijų dekanas, kunigo B. Laurinavičiaus laidotuvėse pasakęs prasmingą pamokslą, 26, t7
Pukenis, R., kun., Uliūnų klebonas, 150, 244 t10
Pukenis, Robertas, kun., 131, 135, 195 t9
Pukenis, Robertas, kun., Krekenavos vikaras, 584 t6
Pukenis, Robertas, kun., Panevėžio šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 574 t7
Pukenis, Robertas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Pukinskaitė, mokytoja Gargžduose, 95, t9
Pukinskienė, Gargždų I-os vidurinės mokyklos mokytoja, Illb kl. aukl., 151 t6
Pulkauskas, Saulius, Judrėnų aštuonmetės mokyklos VI kl. mokinys, 88, 149, 150 t6
Puluikis, Bronius, deputatas, 213, 214 t10
Pumputienė, Ona, parūpinusi kunigą Molėtų ligoninėje sergančiai moteriai, 381 t6
Pumputis, S., prokuroras J. Sadūno teisme, Vilniuje, 588, 589 t7
Puodžiukas, J., Vilniaus gyventojas, 21, 22, t9
Puodžiukas, mokytojas, kalinys, 157, 404, t8
Puodžiūnas, Antanas, kun., Gulago kalinys (1947-1956), 103 t9
Puodžiūnas, Antanas, Telšių vyskupijos kunigas, 78, t6
Pupeikis, Žydrūnas, Betygalos mokyklos mokinys, 275, 276 t6
Pupkienė, Janina, kun. A. Svarinsko sesuo; jai saugumiečiai trukdė patekti į brolio teismą, 507 t7
Pupkovas, Vilniaus liaudies teismo teisėjas, 434 t6
Puplauskas, inž., religingas, A. Stuinos puolamas, 216, 267, 269 t6
Pupleigis, Stanislovas, kun., Gulago kalinys (1949-1954), 103 t9
Puriuškis, Izidorius, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195 t9
Puriuškis, Izidorius, kun., šv. Petro ir Povilo bažn.   altarista, Panevėžio vyskupija, buvęs politinis kalinys, 20, 322, t8
Puriuškis, Izidorius, kun., Uliūnų klebonas, Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčios atlaristas, 584 t6
Puriuškis, Izidorius, kun., Uliūnų klebonas, pasiraoęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573 t7
Puriuškis, L, kun., Panevėžio vyskupija, 244 t10
Purlys, Petras, kun., iš Kabelių, 180 t10
Purlys, Petras, kun., Vilniaus arkivysk., 99, 221, 401, t8
Purlys, Petras, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273, 282 t9
Puronas, , Rokas,  kun.,  Gelvonų vikaras,  pasirašęs  protesto pareiškimą J. Andropovui, 201, 509, 510, 567, 570 t7
Puskepalaitytė, Violeta, Vadžgirio vidurinės mokyklos XI kl. mokinė, 461 t6
Pustienė, Žarėnų Latvelių mokyklos direktorė, 107 t10
Pušinaitis, Gvidonas, kun., 74, t10
Pušinaitis, Gvidonas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 198, 200, 386 t9
Pušinis, Religijų reikalų tarybos įgaliotinis, 313, 314, 315, 408, 409, 410, 411, t8
Putna, Vytautas, lietuvis komunistas generolas, sušaudytas pačių komunistų, 418 t6
Putramentas, A., kun., Telšių vyskupija, 186 t10
Putramentas, Antanas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335 t7
Puzaras, kunigas 471 t5
Puzaras, Petras, kun. dek. dr., Telšių vyskupija, 125, 180, 186 t10
Puzaras, Petras, kun. dr., Akmenės-Klykolių klebonas, Mažeikių vicedekanas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 241, 244, 429, 505, 508 t6
Puzaras, Petras, kun. dr., Tauragės klebonas ir dekanas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, palaidojęs su religinėmis apeigomis gydytoją M. Laužecką, pasirašęs protesto pareiškimus: P. Anilioniui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 176, 198, 278, 323, 333, 445, 485 t7
Puzaras, Petras, kun., Tauragės dekanas, Telšių vyskupija, 23, 103, 359, t8
Puzonas, L., kun., Kašiadorių vyskupija, 76, t10
Puzonas, Liudvikas, kun., Labanoro klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570 t7
Puzonas, Liudvikas, Labanoro klebonas, 328 t2
Puzonas, Petras, kun., Tauragės dekanas, Telšių vyskupija, 164, 342, 430, 433 t9
Puzonas, Rokas, kun., Kiauklių klebonas, Kaišiadorių vyskupija, 9, 10, 49, 69, 75, 76, 93, 96, 146, 147, 221 t10
Puzonas, Rokas, kun., Kiauklių par. klebonas, 62, 248, 278, 304, 334, 345, 354, 371, 372, 392, 421, 422, 423, 429, 430, 431, 464, 465, t8
Puzonas, Rokas, kun., Kiauklių parap. klebonas, 6, 44, 45, 56, 71, 72, 92, 98, 105, 152, 155, 156, 216, 219, 293, 294, 413, 428, 430, 431, 447, 459, 461, 463, 469 t9

R
Rabačiauskaitė, Aurelija, liudininkė Iešmanto ir Pečeliūno teisme, Vilniuje, 355 t6
Rabašauskas, Vladas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Rabašauskas, Vladas, kun., Panevėžio vyskupija, 184 t10
Rabažauskas, Vladas, Panevėžio vyskupijos kancleris 405 t5
Rabikauskas, Paulius, kun., prof., 169, t8
Rabikauskas, Paulius, kun., S.J., prof. Bažnyčios istorijos fakultete Pontificia Universita Gregoriana, Roma, 13, t7
Racevičius, Bronislovas, kun., Gaurės ir Pašaltuonio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323 t7
Racevičius, Bronislovas, kun., Telšių vyskupija, 343 t9
Racevičius, Bronius, kun., Telšių vyskupija, 359, t8
Racevičius, Mažeikių rajone keturių piktadarių apiplėštas, 368 t7
Racevičius, Paulius, kun., Joniškio gimnazijos kapelionas, 1941 m. besitraukiančios iš Lietuvos tarybinės armijos nužudytas, 476 t7
Racevičius, Stanislovas, kun. (nenurodyta jo buvimo vieta), 564 t6
Račaitė, Paškauskienė Angelė, tragiškai paaukojusi savo gyvenimą Dievui ir Tėvynei, 65, t9
Račaitis, Jonas, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Račaitis, Jonas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280 t9
Račaitis, Jonas, kun., Liolių ir Aliejų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575 t7
Račaitis, Jonas, kun., Liolių ir Aliejų b. administratorius, 56, t6
Račyla, Antanas, Garliavos I-os vid. mokyklos VII kl. mokinys, čekistų tardytas apie saugumo kaltinamą mokytoją J. Bieliauskienę, grasintas ir baugintas, 345, 346 t7
Račiūnas, P. kunigas 203 t5
Račiūnas, Pranas, kun., (dabar klebonas Maskvoje), 74, 95, 231 t10
Račiūnas, Pranas, kun., Alytaus klebonas, 139, 141, 365, 366, t8
Račiūnas, Pranas, kun., Alytaus klebonas, Vilkaviškio vyskupija, 387, 459 t9
Račiūnas, Pranas, kun., Paluobių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Račiūnas, Pranas, kun., Paluobių klebonas, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508 t6
Račiūnas, Pranas, kunigas, kalinys, Paluobių parapijos klebonas, 11, 37, 239, 245 t4
Račiūnas, Pranas, Palubiuose, 150-155 t2
Račkauskaitė, Stefa, persekiojama kaip religinga mokinė, parašo direktoriui pareiškimą 523-524 t5
Račkauskas, Gintautas,  Šilalės vidurinės mokyklos IX kl. mokinys, 461 t6
Račkauskas, Jonas, Sedos vidurinės mokyklos XI kl. mokinys, 274, 275 t6
Račkauskas, Kazimieras, kviestinis kun. A. Gražulio kratoje, Prienuose, 167 t6
Račkauskas, Stasys, kun., Liškiavos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Račkauskienė, Elena, gynusi kun. J. Kaunecką, 217 t6
Radauskas, Antanas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 200, 386 t9
Radavičius, Boleslovas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280 t9
Radavičius, Boleslovas, kun., Žaiginio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326 t7
Radavičiūtė, M., Šiaulių m. Gimdymo namų darbuotoja, 321 t6
Radkevičienė, Prienų II-os vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 145 t6
Radomskij, Lukian, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80, t6
Radomskis, Lukijanas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 221, t8
Radveikis, Vladas, kun., Kvėdarnos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445 t7
Radveikis, Vladas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Radvila, Jurgis, kardinolas, 286, t8
Radvilaitė, Barbora, Lietuvos ir Lenkijos karalienė, 506 t9
Radvilienė, Panevėžio moterų bausmės lagerio ketvirto būrio viršininkė, 46, t7
Radzevičienė, Stefa, Upynos apylinkės pirmininko žmona, 468 t7
Radzevičienė, Z., Žarėnų vid. mokyklos mokytoja, Telšių Liaudies teisme liudijusi prieš tikinčią mokytoją S. Juozumaitę, 208, 210 t7
Radzevičienė, Žarėnų vidurinės mokyklos mokytoja, 460 t6
Radzevičius, Juozas, kun., iš Liškiavos, 74, 231 t10
Radzevičius, Juozas, kun., Santaikos administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Radzevičius, Juozas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 200 t9
Radzevičius, papulkininkis, 139 t10
Radzevičius, Ričardas (Arminai), persekiojamas už bažnyčios lankymą 418-419 t5
Radzevičius, Vaclovas, kun., iš Šlienavos, 74, 231 t10
Radzevičius, Vaclovas, kun., Šlienavos klebonas, 81, t6
Radzevičius, Vaclovas, kun., Šlienavos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 325, 576 t7
Radzevičius, Vaclovas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 200 t9
Radzevičius, Vytautas, kun., Kairių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326 t7
Radzevičius, Vytautas, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Radzevičius, Vytautas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280 t9
Ragaišienė, A., KGB mjr. Markevičiaus tardyta, Vilniuje, 212, 286, 288, 362 t6
Ragaišienė, Angelė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 447, 518 t7
Ragaišis, R., V. Petkaus teismo liudininkas 130 t5
Ragaišis, Romualdas, kalinys ir Sibiro tremtinys, 212, 213, 288, 438 t6
Ragaišis, Romualdas, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 447 t7
Ragaišis, Romualdas, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 447, 518 t7
Ragauskaitė, Vanda, šiaulietė, 210 t10
Ragažinskas, Paulius, kun., 328, t8
Raila, Algirdas, Ž. 0 Akademijos dėstytojas, kviestinis A. Žarkausko kratoje, Kaune, 171 t6
Raila, B., žurnalistas, 402 t9
Rainys, KGB darbuotojas, 397 - 399, 401, 402, 404, 405, 438, 470 t9
Rainys, KGB majoras, tardęs kun. A. Gražulį ir kun. A. Svarinską Vilniaus saugume, 460, 582, 594, 595 t7
Rainys, vyr. ltn., čekistas, daręs kratą pas Liuciją Kulvietytė, Kaune, kun. B. Laurinavičių, Aditišky, 78, 165, 208, 210, 211, 244, 245, 246, 304, 305 t6
Raišytė, Aldona, pasirašiusi skundą respublikiniam prokurorui, vaikų darželio auklėtoja, Kaune, saugumiečių kratyta, 307, 363, 489, 536, 555, 556 t6
Raižytė, Aldona, Garliavos gyventoja, saugumo tardyta, 152, 188, 356, 393, 448 t9
Raižytė, Aldona, kaunietė, Vaikų darželio Nr. 46 auklėtoja, 91, 92, 158, 189, 440, t8
Raižytė, Aldona, pasiryžusi eiti įkaitu į kalėjimą bei darbo stovyklą už kun. A. Svarinską. Pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 444, 518 t7
Rakauskas, Jonas, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Rakauskas, Jonas, kun., Kauno arkivyskupija, 280 t9
Rakauskas, Jonas, kun., Raudonės administratorius, 116 t6
Rakauskas, Jonas, kun., Raudonės administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326 t7
Rakauskas, K., Utenos rajono prokuroras, 297 t9
Rakauskas, Tauragnų bažnyčios apiplėšėjas ir švč. Sakramento išniekintojas, 172 t7
Rakauskienė, Birutė, Šaukėnų vidurinės mokyklos mokytoja, 459 t6
Rakauskienė, Irena, Šaukėnų vid. mokyklos mokytoja, ateiste, trukdžiusi kun. A. Liesiui prie kapo duobės sakyti su broliu atsisveikinimo pamokslą, 73, 308 t7
Rakickas, Juozapas, Šakių bažnytinio k-to narys, 370, t8
Rakickas, Vitas, Josvainių vidurinės mokyklos direktorius, 384 t6
Ramanauskaitė, Angelė, kaunietė, įstaigos tarnautoja, Astravo (Baltarusijoje) liaudies teismo nubausta, 18, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 184, 185, 248, 346, 536 t6
Ramanauskaitė, Angelina, nubausta 15 parų arešto už dalyvavimą bendroje maldoje prie uždarytos Paveisininkų bažnyčios šventoriuje, 616 t7
Ramanauskaitė, Laima, Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokinė, mokykloje tardyta dėl dalyvavimo E. Platerytės minėjime, 35, 184 t7
Ramanauskas, P., vyskupas-kankinys, 227, 410 t4
Ramanauskas, Pr., vyskupas 440, 473 t5
Ramanauskas, Pranciškus, dr., Telšių vyskupijos vyskupas, po sunkios Sibiro tremties miręs okupuotoje Lietuvoje. Jis Sibiro tremties lageryje 1954 m. spalio 3 d. Alfonsui Svarinskui suteikė kunigo šventimus, 99, 269, 453, 520 t7
Ramanauskas, Pranciškus, Telšių vyskupas kankinys, 94, 95, 96, 253 t10
Ramanauskas, Pranciškus, Telšių vyskupas, Sibiro tremtinys,169 t3
Ramanauskas, Pranciškus, Telšių vyskupas, tremtinys, 14, 166, 245, t8
Ramanauskas, Sedos miesto pirmininkas, 274 t6
Ramanauskas, tardytojas, 186, t8
Ramanauskas, V., Pabaisko klebonas, 48 t2
Ramanauskas, Vaclovas, kun., 10, 41, t10
Ramanauskas, Vaclovas, kun., Gruzdžių klebonas, 177 t6
Ramanauskas, Vaclovas, kun., Gruzdžių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575 t7
Ramanauskas, Vaclovas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280, 384 t9
Ramanauskas, Vaclovas, kun., Kauno arkivyskupijos Kėdainių klebonas, 17, 25, 475, t8
Ramanauskas,  , Aleksandras,   kun.,   Kauno-šančių   bažnyčios altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575 t7
Ramanauskienė, Kauno miesto greitosios pagalbos punkto gydytoja, 602 t7
Ramašauskaitė, R., pasirašiusi protesto skundą N. Dybenkai, 489 t6
Ramašauskas, Romualdas, dėl sovietinės valdžios persekiojimo į Kauno Kunigų Seminariją mokytis nepriimtas, 295 t6
Rameikis, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Rameikis, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195 t9
Rameikis, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 184 t10
Rameikis, Antanas, kun., Ramygalos altaristas, 584 t6
Rameikis, Antanas, kun., Ramygalos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 574 t7
Ramoška, Gytis, fotografas, 259 t9
Ramoška, S., liudininkas V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 574 t6
Raneta, Moldavijos Religijų reikalų įgaliotinis, 152 t6
Rapalienė, Kleopatra, Židikuose laidota su religinėmis apeigomis. Už tai Mažeikių raj. Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojo Songailos klebonas kun. D. Giedra buvo išbartas, 175 t7
Rapalis, Eugenijus, Tverų vid. mokyklos tikintis mokinys, prievarta turėjęs dalyvauti sekmadienio ateistiniame užsiėmime; nusiskundė, kad mokytoja įsikarščiavusi jam marškinius suplėšiusi, 247, 499, 500 t7
Rasilienė, A., 154, t8
Rasimavičius, J., Vilniaus teisme liudijęs prieš kun. A. Svarinską, 585 t7
Raslanas, P., Rainių miškelio žudynių vyr. kaltininkas, 269 t10
Raslanas, P., Religijų reikalų tarybos įgaliotinio pavaduotojas, 534, 535, 536 t7
Raslanas, R, žudikas, Telšiuose 100-103, 274 t5
Rastenis, Vincas, gydytojas, 177, 274, 275, 279 t10
Rasūnas, pogrindžio leidinio „Vytis" Nr. 4 turinio pateikėjas, 278 t6
Raščius, Krinčino klebonas, 240. t1
Raščius, Pranas, kun., Svėdasų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573 t7
Raščius, Pranciškus, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Raščius, Pranciškus, kun., Svėdasų altaristas, 584 t6
Raštutienė, Šilalės vidurinės mokyklos mokytoja, 461 t6
Rašukas, Boleslovas, kun., pasirašęs kunigų ir tikinčiųjų protestą L. Brežnevui, 116 t6
Ratalė, Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Ratautas, Henrikas, skundo pareiškime LTSR prokurorui piktinasi saugumiečių vartojama prievarta sūnui tapti agentu-pranešėju, savo tautiečių išdaviku, 413 t7
Ratautienė, Janina, skundo pareiškime LTSR prokurorui piktinasi saugumiečių vartojama prievarta sūnui tapti agentu-pranešėju, savo tautiečių išdaviku, 413 t7
Ratučinskaja, Irina, rusų poetė, teista už religinę poeziją, 406 t9
Rauda, Petras, kan., kankinys, buv. Utenos gimn. direktorius, 245, 264, 317, t8
Rauda, Petras, kan., miręs Sibiro tremtyje, 110 t6
Rauda, Petras, kanauninkas, Svėdasuose, 141-143 t2
Raudeliūnienė, Širvintų gyventoja, 154 t9
Raudienė, Rūta, Gargždų gyventoja, 255, t8
Raudys, mjr., čekistas, kratų vykdytojas, kratęs ir L. Kulvietytės butą, Kaune, 78, 163 t6
Raudonienė, Telšių raj. Administracinės komisijos dalyvė nubau-džiant kun. J. Kaunecką, 404 t7
Raudonikis, Jonas, kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575 t7
Raūduvė, Petras, kun. 80 m. ligonis, Šeduvos altaristas, 580, 584 t6
Rauduvė, Petras, kun., Šeduvos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 329 t7
Raukys, čekistas, 158, t8
Raustys, A., Kruopių vidur, mokyklos X klasės mokinys, 108 t10
Ravoit, Marija, Girių k. (Baltarusijoje) mokyklos mokinė, 31, 35, t6
Razmantas, Juozapas, kun., iš Žalpių, 10, 165, 180, 186 t10
Razmantas, Juozapas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280, 384, 447 t9
Razmantas, Juozapas, kun., Žalpių klebonas, pasirašęs protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 177, 346 t6
Razmantas, Juozapas, kun., Žalpių klebonas, Telšių vyskupija, 17, 361, t8
Razmantas, Juozas, kun., Žalpių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus: P. Griškevičiui, L. Brežnevui, J. Andropovui ir LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 151, 152, 154, 167, 229, 326, 462, 463, 508, 511, 517, 518, 529, 576 t7
Razminas, Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 342 t9
Razminas, milicininkas, saugojęs Panų kalną ir vaikęs jo lankytojus, 196 t7
Razminienė, Zita, Šiauliuose, 19 t2
Razmus, eigulys, 236 t9
Razulevičius, Rolandas, matematikas, saugumo tardytas, 260 t9
Razūnas, , teismo  kolegijos pirmininkas Gemmos-Jadvygos Stanelytės teisme, Kelmėje, 343 t6
Razvanavičienė, (Kapsukas) terorizuoja mokines už nestojimą į pionierių organizaciją 346-347 t5
Ražanskas, Juozas, Pakruojo kleb., Šeduvos dek., 200. t1
Ražinskas, L., Aukščiausio Teismo teisėjas, teisęs V. Vaičiūną, Širvintose, 573, 576 t6
Ražinskienė, P., N. Vilnios psichiatrinės ligoninės gydytoja — isteriška moteris, 416, 417, 418 t7
Ražukas, Boleslovas, kun., Alvito ir Virbalio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Ražukas, Boleslovas, kun., iš Šventežerio, 74, 232, 237 t10
Ražukas, Boleslovas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 200, 387 t9
Ražukas, Petras, Kauno kunigų seminarijos auklėtinis, KGB tardomas 19, 23-25 t5
Reaganas, R., JAV prezidentas, 60, t10
Reaganas, Ronald, JAV prezidentas, 181, 309, 367 t9
Reginienė, Marija, bedieviškosios valdžios atimtos Pelesos bažnyčios grąžinimo aktyvi veikėja, 553 t7
Reinys, M., arkivyskupas-kankinys, 277 t4
Reinys, Mečislovas, arkivyskupas 440 t5
Reinys, Mečislovas, arkivyskupas, Vilniaus arkivyskupijos valdytojas, komunistų areštuotas — miręs Vladimiro kalėjime, 99, 476 t7
Reinys, Mečislovas, Vilniaus arkivyskupas, Gulage nukankintas, 21, 23, 128, 186, 198, 266, 272, 278, 371 t9
Reinys, Mečislovas, Vilniaus arkivyskupas, miręs iškankintas Sovietų Rusijos kalėjime, 416 t6
Reinys, Mečislovas, Vilniaus vyskupas kankinys, 259, 269, 272, 273, 274 t10
Reinys, Mečislovas, vyskupas, kankinys, 14, 166, 172, t8
Rekašius , Liudvikas,  kun.,   Dapšionių  par.  administratorius, politinis kalinys, miręs 1966 m., Panevėžio vyskupija, 322, t8
Rekašius, Arūnas, pasiryžęs eiti įkaitu į kalėjimą bei darbo stovyklą už iun. A. Svarinską, kurio teismo metu Vilniuje nubaustas 10 parų arešto, 444, 510, 519 t7
Rekašius, Arūnas, saugumo tardytas, 187, 259, 326, 393 t9
Rekašius, Kęstutis, parašų rinkėjas dėl kun. A.  Svarinsko išlaisvinimo, Vilniuje sulaikytas asmenybei „tikrinti", 519 t7
Rekašius, V., Kupiškio rajone vidurinės mokyklos tikinčiųjų mokinių terorizuotojas, 157 t7
Rėklaitytė, Ona, čekisto Jakovlevo tardyta ir grasyta kalėjimu už vaikų religinį švietimą, 148 t7
Rekunkovas, A.M., TSRS generalinis prokuroras, 416, t8
Rekunkovas, TSRS generalinis prokuroras, 472 t9
Rekunkovas, TSRS generalinis prokuroras, 148 t10
Rembrandtas, dailininkas, 45, t8
Remeika, Antano Kalantos bute kratos vykdytojas, Kaune, 311 t6
Remeika, Tauragės rajono prokuroras, iškvietęs savo įstaigon kun. V. Šikšnį įspėjimui perteikti dėl nepilnamečių religinio mokymo, 603 t7
Remeikis, Jonas, kviestinis, dalyvavęs Viduklės komunistinės valdžios pareigūnų įsiveržime į kleboniją, 150, 218 t7
Repša, O. Vitkauskaitės ir G. Navickaitės teismo pirmininkas, Vilniuje, 333, 339 t6
Repšienė, Danguolė, „Tiesos" korespondentė, parašiusi tame laikraštyje straipsnį, nukreiptą prieš kun. Bronių Laurinavičių, per kelias dienas pireš jo nužudymą, 24, 28, t7
Repšienė, Danguolė, ateiste laikraštininke, 410 t6
Repšys, Jonas, Kaunas, 223 t4
Repšys, Ričardas, dėl sovietinės valdžios persekiojimo į Kauno Kunigų Seminariją mokytis nepriimtas, 295, 553 t6
Repšys, Ričardas, kun., 265, 392, 469, t8
Repšys, Ričardas, kun., Londono liet. parap. klebonas, 95, t10
Retzinger, G., vokietis mintytojas, 368 t9
Riabinas, Itn., saugumietis, kratos dalyvis pas kun., B. Laurinavičių, Adutišky, 166 t6
Riauba, Antanas, kun., buvęs Burbiškio par. klebonas, žuvęs 1949 m. Sibiro tremtyje, Panevėžio vyskupija, 324, t8
Riaukaitė, Janina, 211 t9
Riaukaitė, Janina, senelių internato gyventoja, 132 t10
Ribačiauskienė, Ona, Josvainių apylinkės buhalterė, atnešusi kun. L. Kalinauskui pasirašyti RRT įgaliotinio P. Anilionio įspėjimą; per vakarines pamaldas bažnyčioje ir šventoriuje persekiojusi mokinius, 609, 619 t7
Rybakovas, Alytaus rajono vykdomojo k-to pirmasis sekretorius, 94, 95, t10
Rybelis, Antanas, Minties leidyklos darbuotojas, 315 t9
Ribentropas, nacių užsienio reikalų ministeris, 444, 445, 462 t9
Ribentropas, Vokietijos reicho užsienio reikalų ministras, 18, 53, 65, 136 t10
Ribokas, Jonas, kombinato vairuotojas, 310, 311, t8
Ribokas, Utenos rajono švietimo skyriaus vedėjas, 125 t6
Ribokas, vyk. k-to sekretorius, 300, t8
Richteris, rusų caro generolas, 238 t9
Rickevičius, G., pasirašęs protestą LTSR prokurorui P. Pečeliūno, V. Skuodžio ir G. Iešmanto teismo metu, Vilniuje, 362 t6
Ričkus, A., kun., Telšių vyskupija, 186 t10
Ričkus, Antanas, kun., Platelių ir Beržoro klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446 t7
Ričkus, Antanas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Ridzykas, Edvardas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335 t7
Riekus, Antanas, kun., Telšių vyskupija, 343 t9
Riekutė, Šiaulių XI-os vid. mokyklos partinės organizacijos sekretorė, 67, t7
Riekutė, Violeta, jaunametė, su motina grįžusi iš Žem. Kalvarijos didžiųjų atlaidų, milicijos sulaikyta Telšiuose ir tardyta, 274 t7
Riepšas, J., teismo narys, 20, 24, t9
Riešutienė, Viešvėnų mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 301 t9
Ryliškytė, Valda, Vilniaus miesto Pramprekybos „Naujininkų" parduotuvės vyr. pardavėja, Pramprekybos administracijos pareigūnų tardyta dėl jos religinių įsitikinimų, 29, t7
Rimaitė, Rasa, Kurtuvėnų aštuonemetės mokyklos IV-os kl. mokinė, 89, t6
Rimas, Andriejus, kun., Braziūkų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Rimas, Andriejus, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201 t9
Rimelaitis, A., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 476 t6
Rimiškis, Mažeikių III-os vidurinės mokyklos direktorius, 150, 151 t6
Rimkevičius, Edmundas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195 t9
Rimkus, K., kun., Telšių vyskupija, 186 t10
Rimkus, Kazimieras, gydytojas, Jono ir Nijolės Sadūnų dėdė, 417 t7
Rimkus, Kazimieras, kun., Kantaučių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446 t7
Rimkus, Kazimieras, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Rimkus, Kazimieras, kun., Telšių vyskupija, 342 t9
Rimkus, Kazimieras, N. Sadūnaitės dėdė, 298, 299 t10
Rimkus, LTSR švietimo ministras, 144 t6
Rimkus, majoras, tardymo poskyrio viršininkas, 19, t9
Rimkus, S., kun., Kražių vikaras, kankinys, 182 t9
Rimkus, Stanislovas, kun., Gulago kalinys, 103 t9
Rimkus, Stanislovas, kun., pirmame bolševikmety nužudytas kalėjime, 476 t7
Rimkuvienė, A., Telšių rajono Liaudies teismo sekretorė, 209 t7
Rimša, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Rimša, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195 t9
Rimša, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija,  184 t10
Rimša, Jonas, kun., Saločių altaristas, 584 t6
Rimša, Jonas, kun., Saločių altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus: Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 301, 329, 573 t7
Rimutis, J., žurnalistas, 14, t9
Rinkevičius, Edmundas, kun., Panevėžio katedros vikaras, 584 t6
Rinkevičius, Edmundas, kun., Panevėžio katedros vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573 t7
Rinkevičius, Edmundas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Rinkevičius, Edmundas, kun., Panevėžio vyskupija, 184 t10
Rinkevičius, G., Kriokialaukio apylinkės inžinierius, 46, t9
Rinkevičius, Vitas, klaipėdietis, 393 t9
Riškovas, Kauno vicegubernatorius, 505 t9
Ritmeisteris, Juozapas, vokietis jėzuitas, 492, 497 t9
Rytmeisteris, Juozas, jėzuitų vienuolyno Kaune prefektų — J. Misiūno ir J. Kuktos — viršininkas, 163 t7
Ročaitytė, Naira, Girdžių vid. mokyklos IV kl. mokinė, — jai klasės auklėtoja Genienė už bažnyčios lankymą sumažinusi elgesio pažymį, 252 t7
Roh, misijonierius, jėzuitas, 173, t8
Rokaitė, Stasė, Molėtų gyventoja, 51, 52, t8
Rokaitė, Stasė, Molėtų gyventoja, 245 t9
Rolis, Valdis, Pašušvio mokyklos mokinys, vietos mokytojų užrašytas išeinant iš bažnyčios, 372 t7
Romaniukas, P. O., Lvovo srities (Ukrainoje) kriminalinių bylų teisminės kolegijos pirmininkas, 378 t7
Romanovas, B., saugumietis, kratos dalyvis D. Keršiūtės bute, Vilniuje, 101 t6
Ropas, Vilniaus vyskupas tremtinys, 370 t9
Rosinas, Leonas, Jonavoje, 97 t2
Rozenbergas, Alfredas, nacionalsocialistų propagandos skleidėjas, 416 t6
Rubavičienė, Regina, Tverų vid. mokyklos prancūzų kalbos mokytoja, tardžiusi ir mušusi mokinius už bažnyčios lankymą, 240, 242, 243, 244, 498, 500 t7
Rubinas, Algis, iš Žagarės į Šiluvos atlaidus atvykęs jaunas zakristijonas, iš bažnyčios išeinant milicijos suimtas, ilgai tardytas ir Raseinių milicijos punkte išlaikytas visą dieną, 35, 36, 180 t7
Rubinovas, jaunimo studijos režisierius, 189, t8
Rubliauskas, Alytaus apylinkės pirmininkas, 21, t10
Rubliauskas, Miroslavo apylinkės pirmininkas, 418 t9
Ručinskas, Romualdas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335 t7
Ručinskienė, gyd., P. Cidziko sveikatos tikrinimo komisijos narė, Vilniuje, 436 t6
Rudaitis, Ąžuolas, gydytojo Rudaičio sūnus, 420, 421 t9
Rudaitis, Izidorius, dr., Gulago kalinys, 419, 422 t9
Rudaitis, Izidorius, gydytojas, Kaune, 129, 131, 133, 137 t2
Rudaitis, Saulius, Sidabravo vidurinės mokyklos VIa kl. mokinys, 148 t6
Rudamina, A., didžių dorybių kunigas, 128, 198, 272, 278 t9
Rudamina, Andrius, jėzuitas misijonierius, 287, t8
Rudenka, TSRS Generalinis prokuroras, 108 t6
Rudenko, Mykolas, Gulago kalinys, 49, t8
Rudinskas, Valerijus, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 200, 386 t9
Rudys, Gargždų KP sekretorius, atsisakė tikintiesiems kolūkiečiams išnuomoti autobusą sekmadieniais vykti į pamaldas, 76, t7
Rudis, Vytautas, kun., iš Kalesnykų, 180 t10
Rudnickij, Zigmantas, bažnytinio komiteto narys Moldavijoje, pasitarnavęs komunistams, 143 t6
Rudzinskas, Jonas, kun., Klaipėdos vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446 t7
Rudzinskas, Jonas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Rudzinskas, Jonas, kun., Telšių vyskupija, 343 t9
Rudzinskas, Sigitas, Vilniaus V. Pedagoginio instituto doc., marksizmo dėstytojas, 601 t6
Rudzinskas, Valerijonas, kun., iš Rudaminos, 74, 232, 237 t10
Rudzinskas, Valerijus, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją mokytis, 290 t6
Rudzinskienė, gyd., psichiatrė, P. Cizdiko sveikatos tyrimo komisijos narė, Vilniuje, 437 t6
Rudženskas, teisėjas, 85, t10
Rudžionytė, L., liudytoja kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581 t7
Rudžionytė, Laima, kviestinė kun. A. Svarinsko kratoje, Viduklėje, 202 t6
Rugienis, ]. sako, kad Tarybų valstybė „nesikiša" į Bažnyčios reikalus 364 t5
Rugienis, 11-kos butų ūkio valdybos pirmininkas, 420 t9
Rugienis, J., Religijos reikalų tarybos įgaliotinis, 6, t10
Rugienis, J., RRT įgaliotinis, 93, 450, 451 t9
Rugienis, Justas, RRT prie TSRS MT įgaliotinis LTSR, čekistas, 100, 103, 299, 300, 525, 526 t7
Rugienis, Religijų reikalų tarybos įgaliotinis, 364 t6
Rugienis, Religinių reikalų tarybos įgaliotinis, 325, t8
Rugys, St., Polekėlės parapijos komiteto pirmininkas, 498, 500 t6
Rukanauskas, Užuguosčio apylinkės sekretorius, 449 t6
Rūkas, A., poetas, 369 t9
Rūkas, Vytautas, kun., Vilniaus arkivysk., 99, 221, t8
Rukša, Vladas, skulptorius, 259 t9
Rukšėnas, mjr., saugumietis, kratos dalyvis pas kun. B. Laurinavičių, Adutišky, tardytojas, 166, 169, 170 t6
Rulevičienė, Nijolė, R. Juciūtės atsivesta kviestinė Jono, Nijolės ir Marytės — Sadūnų buto kratai, 341 t7
Rumšą, Robertas, kun., 396 t9
Rumša, Robertas, kun., I Alytaus parap. vikaras, 41, 42, 95, t10
Rumšas, R., kun., Kaišiadorių vyskupija, 77, t10
Rumšas, Robertas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335 t7
Rupšys, Šiaulių rajono kompartijos sekretorius, 194 t6
Rusinas, Jonas, kun., 8, 12, 74, t10
Rusinas, Jonas, kun., Kapsuko altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Rusinąs, Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 386 t9
Ruslov, milicijos pareigūnas, 82, t8
Rusteika, čekistas, 420-421 t9
Rušinskienė, mokyt. (Sartininkai) tyčiojasi iš tikinčiųjų mokinių 60 t5
Rūškys, kunigas, Joniškėlio klebonas 432 t5
Ruškus, Šiaulių XI-os vid. mokyklos direktoriaus pavaduotojas, 69, t7
Rutalė, Juozapas, kun., Užvenčio klebonas, 78, t6
Rutalė, Juozapas, kun., Užvenčio klebonas, Telšių vyskupija, 342 t9
Rūtalė, Juozapas, kun., Užvenčio parap. klebonas, 125 t10
Rutalė, Juozas, kun., Užvenčio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą TSRS ATP pirmininkui, 481 t7
Rutkauskas, gydytojas, 493 t9
Ruvelis, Antanas, tikintis Telšių jaunuolis, čekisto Morkūno bandytas įtraukti į saugumo šnipų tinklą, 180 t7
Ruzas, Jonas, panevėžietis kraštotyrininkas, saugumo tardytas, 137 t9
Ruzgytė, Rita, Mažeikių I-os vidurinės mokyklos IVc kl. mokinė, 75, t6
Ruzienė, O., panevėžietė, saugumo tardyta, 137 t9
Ružė, Pranas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Ružė, Pranciškus, kun., Pagramančio klebonas, 563, 564 t6
Ružė, Pranciškus, kun., Pagramančio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446 t7
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum