gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
Spausdinti El. paštas
S  Š

S
Sabakonis, Juozas, Kiauklių apylinkės partorgas, 225, 294 t9
Sabaliauskas , Jonas,  komjaunuolis   agronomas,  kun.   Leono Šapokos žudikas, 125, 126, t8
Sabaliauskas, A., vairuotojas, užmuštas kartu su kun. J. Zdebskiu, 109, 122 t9
Sabaliauskas, Adolfas, Žalia Rūta, kanauninkas 353 t5
Sabaliauskas, Antanas, kun., knygos "Kelionės po šventąją žemę" autorius, 328 t9
Sabaliauskas, Jonas, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80, t6
Sabaliauskas, Jonas, agronomas, kun. Leono Šapokos žudikas, 125, 126 t7
Sabaliauskas, Jonas, kunigo Leono Šapokos žudikas, Luokėje, 586 t6
Sabaliauskas, laikr. Raudonosios vėliavos bendradarbis, 210 t10
Sabaliauskas, M., Kybartų bažnyčios komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 577 t7
Sabaliauskas, Pranas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Sabaliauskas, Pranas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195 t9
Sabaliauskas, Pranas, kun., Panevėžio vyskupija; 184 t10
Sabaliauskas, Pranciškus, kun., Juodupės klebonas, 584 t6
Sabaliauskas, Pranciškus, kun., Juodupės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573 t7
Sabaliauskas, V., klierikas, 49, t10
Sabaliauskienė, M., vykd. k-to pirmininkė, 297 t10
Sabalius, Stasys, Kapčiamiesčio apylinkės pirmininkas, 139, 600 t6
Sabalius, Zenonas, Kapčiamiesčio vid. mokyklos direktorius, 173, 466, 545 t7
Sablinskas, Vytautas, Rokiškio zakristijonas, 213, 214 t10
Sabutienė, Džiugo tarybinio ūkio gyventoja, 47, t10
Sabutis, Liudvikas, LTSR prokuroras, 187 t10
Sacharov, Andrėj, rusų akademikas, kovotojas dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100, 177, 466, 468 t6
Sacharovas, A. D., rusų disidentas, 136, 179, 267, 273-281, 283, 289, 303, 314, 315 t3
Sacharovas, A., 167, 268, 275 t4
Sacharovas, Andriejus, rusų akademikas, kovotojas dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, Nobelio premijos laureatas, Gorkio mieste patalpintas griežtame valdžios internate, 204, 399 t7
Sacharovas, rusų mokslininkas, 144, 388 t9
Sadauskaitė, Jolanta, Rokiškio E. Tičiaus vidurinės mokyklos VIIc kl. mokinė, mokytojos M. Dilienės tardyta ir prievartauta išduoti bažnyčią lankančius mokinius, 253 t7
Sadauskas, Alfonsas, kun., 8, 74, 80, t10
Sadauskas, Alfonsas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 205, 387 t9
Sadauskas, Jonas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335 t7
Sadauskas, Kelmės rajono Administracinės komisijos narys, 151 t7
Sadauskas, V., kun., Telšių vyskupija, 385 t9
Sadauskas, Vytautas, kun., Telšių vyskupija, 49, 124 t10
Sadauskas, , Alfonsas,  kun.,  Rudaminos  klebonas,  pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Sadauskienė, S., liudytoja kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581 t7
Sadeckas, Juozas, Kapčiamiesčio gyventojas, 466 t7
Sadeckas, Kapčiamiesčio bažnyčios zakristijonas, čekisto A. Gylio tardytas dėl paskelbto E. Platerytės minėjimo, 184 t7
Sadeckienė, Kapčiamiesčio vidurinės mokyklos sargė, 466 t7
Sadūnaitė, Nijolė 46, 136-138, 247, 476-478 t5
Sadūnaitė, Nijolė, 37, 53, 90-92, 148, 214, 289, 290, 293, 294, 371, 427 t4
Sadūnaitė, Nijolė, bekompromisinė kovotoja dėl religijos ir tautos laisvės, Sibiro tremtinė, 9, 91, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 154, 195, 204, 225, 228, 229, 232, 258, 259, 260, 311, 315, 319, 320, 346, 362, 363, 403, 438, 449, 450, 451, 452, 481, 489, 520, 523, 536, 594, 595 t6
Sadūnaitė, Nijolė, bekompromisinė kovotoja dėl religijos ir tautos laisvės, yra atkentusi vieną žiaurią Sibiro lagerių tremtį, 64, 72, 110, 147, 178, 193, 205, 212, 229, 340, 341, 342, 417, 418, 526, 530, 591 t7
Sadūnaitė, Nijolė, buv. politinė kalinė, vienuolė, 9, 11, 69, 75, 98, 136, 144, 148, 149, 266, 277, 284, 294, 298, 299 t10
Sadūnaitė, Nijolė, politinė kalinė Sibire, 61-74, 81, 132, 134,136,164, 178, 179, 278 t3
Sadūnaitė, Nijolė, politinė kalinė, 44, 88, 166, 204, 352, 376, 377, t8
Sadūnaitė, Nijolė, sąžinės kalinė, pogrindžio kovotoja, 28, 73, 303, 391, 396, 397, 404, 405, 429, 430, 447, 448, 459, 460, 462, 469, 472 t9
Sadūnaitė, Nijolė, Vilniuje, 225, 243, 249 t2
Sadūnas, Jonas, N. Sadūnaitės brolis, 302, 303 t9
Sadūnas, Jonas, Nijolės brolis, komunistinės valdžios pareigūnų persekiojamas, kratomas, tardomas ir teisiamas; pasirašęs protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 62, 72, 229, 340, 341, 342, 343, 415, 416, 417, 418, 419, 447, 489, 490, 558, 588, 589, 590, 591, 592 t7
Sadūnas, Jonas, Nijolės brolis, Vilniuje saugumiečių sekamas ir tardomas, 108, 362, 450, 521, 522 t6
Sadūnas, Jonas, Sadūnaitės Nijolės brolis, 44, 88, 91, 375, 376, 377, t8
Sadūnas, Vladas, Nijolės pusbrolis, silpnavalis, saugumiečių tardytas, 106 t6
Sadūnienė, Marija, vilnietė, 44, 45, 376, t8
Sadūnienė, Marytė, 299 t10
Sadūnienė, Marytė, Jono Sadūno žmona, Vilniuje kratyta, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 340, 341, 417, 447, 530, 588, 589, 592 t7
Sadzevičius, Leonas, Paširvinčio kaimo gyventojas, 154 t9
Safarian, jefreiterius, kareivių darbų prižiūrėtojas sovietinės armijos bausmės dalinyje, 283 t7
Saja, K., rašytojas dramaturgas, 26, 318 t9
Saja, Kazys, rašytojas, dramaturgas, 395, t8
Sakadolskis, Romas, Amerikos Balso (radijo) bendradarbis, 381 t7
Sakalauskaitė, Daiva, kybartietė, 39, t8
Sakalauskas, Algis, Kirsnos kolūkio brigadininkas, 147, 148 t10
Sakalauskas, Antanas, Kaune, 129, 131, 132, 136 t2
Sakalauskas, Gracijus, kun. be pareigų, gydosi Kapuske, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Sakalauskas, Gracijus, kun., Marijampolės altaristas, 199, 201, 443 t9
Sakalauskas, J., CK lektorius, 377, 378, t8
Sakalauskas, J., lektorius, 314, 436, 440 t9
Sakalauskas, V., LTSR ministrų tarybos pirmininkas, 283 t10
Sakalauskienė, Irena, Kelmės rajono Liaudies teismo sprendimų vykdytoja, konfiskavusi kun. J. Razmanto radijo aparatą, 229 t7
Sakalauskienė, Margarita, Kaune, 189 t2
Sakavičius, Bronislovas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273 t9
Sakavičius, Bronius, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401, t8
Sakavičius, G., klierikas, 242 t10
Sakavičius, Gintas, Gerdašių parap. zakristijonas, 23, 66, 85, 106, 241 t10
Sakavičius, Gintas, iš Kapčiamiesčio, 331, 393, 439 t9
Sakavičius, Gintautas, Kapčiamiesčio vid. mokyklos Xa kl. mokinys, mokytojo Šidlausko tardytas; pasirašęs protesto pareiškimą LTSR prokurorui; pašalintas iš mokyklos, 34, 35, 184, 467, 518, 545, 546, 547 t7
Sakavičius, V., klierikas, 242 t10
Sakavičius, Viktoras, gyvenąs Kapčiamiesty, bedievių valdžios pareigūnų persekiojamų sūnų tėvas, 539 t7
Sakavičius, Vytas, Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokinys, mokykloje tardytas dėl dalyvavimo E. Platerytės minėjime; pašalintas iš mokyklos, 184, 467, 547 t7
Sakavičius, Vytautas, Kapčiamiesčio moksleivis, 241 t10
Sakutis, Stanislovas, kun., miręs Skaudvilėje, 155 t9
Sakutis, Stanislovas, kun., Skaudvilės altaristas, nepasirašęs protesto pareiškimo TSRS ATP pirmininkui, 482 t7
Sakutis, Stanislovas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Sambora, Henrikas, architektas, saugumo tardytas, 260 t9
Samoilovič, G., Vilniaus centrinio pašto viršininko pavaduotoja, J. Sadūnui teikusi melagingus pareiškimus apie registruotų laiškų adresatams įteikimą, 72, 73, t7
Samoškaitė, Diana, Žarėnų Latvelių mokyklos mokinė, 107- 108 t10
Samoškaitė, Roma, Žarėnų Latvelių mokyklos mokinė, 107- 108 t10
Samsonas, Vytautas-Antanas, Imbrado klebonas, 212 t4
Samuolienė, Salomėja, kybartietė, 193 t10
Samuolis, J., Kybartų bažnyčios komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 577 t7
Samuolis, Jeronimas, kybartietis, 193 t10
Samuolis, Salemonas, kun., šakių altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Samuolis, Salemonas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 386 t9
Sapyginas, saugumietis, kratos vykdytojas pas doc. V. Skuodį, 165 t6
Saprigonas, Raimondas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Saprigonas, Raimondas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195 t9
Saprigonas, Raimundas, kun., Panevėžio vyskupija, 184 t10
Saprigonas, Raimundas, Kupiškio vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 201, 329, 573 t7
Sarakauskaitė, Ona, Kybartų gyventoja, saugumo kratyta, 402, 403 t9
Sarbievijus, poetas, rašęs lotyniškai apie Lietuvą, 173, t8
Sasnauskaitė, D., liudininkė J. Sasnausko teisme, Vilniuje, 285 t6
Sasnauskaitė, Eleonora, vilnietė, 57, t9
Sasnauskaitė, Leonora, pasirašiusi skundą LTSR prokurorui, J. Kaireliui, 363, 438, 556 t6
Sasnauskas, čekistas, tardęs B. Mališkaitę Vilniaus saugume, 408 t7
Sasnauskas, Julius, Gulago kalinys, 54, 93, 108, 162, 214, 279, 330, 383, 419, 441, t8
Sasnauskas, Julius, iš kurio milicija atėmė LTSR vyriausybei adresuotą dokumentą 321 t5
Sasnauskas, Julius, klierikas, 49, t10
Sasnauskas, Julius, sąžinės kalinys, pogrindžio kovotojas, 65, 105, 158, 257, 391, 461 t9
Sasnauskas, Julius, vilnietis, 1979 m. sovietinės valdžios pareigūnų nepriimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijon, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, Sibiro tremtinys, 79, 80, 95, 103, 177, 195, 211, 225, 250, 253, 278, 280, 284, 285, 286, 287, 288, 322, 325, 382, 383, 386, 463, 488, 492, 493, 521, 556, 593, 608 t6
Sasnauskas, , Julius,  sovietinės valdžios  1979  m.  nepriimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje; drąsus kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės — dabar Sibiro koncentracijos lagerių kalinys, 42, 91,127,190, 217, 256, 291, 315, 382, 390, 503, 556, 587, 620 t7
Sasnauskienė, Kauno miesto Greitosios pagalbos punkto vyr. gydytojos pavaduotoja, 602 t7
Sasnauskienė, vyr. gydytoja, 158, t8
Satarov, vyr. ltn., kuopos vadas sovietinės armijos vergiškosios bausmės dalinyje, 283 t7
Satkauskas, milicijos atstovas, 40, t9
Satkauskas, Vladas, kviestinis, 214 t9
Saudargaitė, Aušra, saugumo tardyta, 259 t9
Saudargas, Algis, matematikas, 259, 260 t9
Saukaitis, Jonas, Trakuose tardytas, 367 t6
Saukaitis, Juozas, Vištyčio vid. mokyklos mokinys, mokytojos Mordosaitės išbartas už pagalbą tikintiesiems apsirūpinti prieš Kalėdas plotkelėmis, 189 t7
Saukienė, M., viduklietė, 89, 90, t8
Saukienė, Marytė, Viduklės parapijietė, iškviesta į Socialinio aprūpinimo skyrių apklausinėjimui, 393, 443 t7
Saukienė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 518 t7
Saulius, Justinas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401, t8
Saulius, Justinas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 270, 273 t9
Saulius, minimas Biblijoje, 236 t9
Saunorius, Antanas, Pašilės bažnyčios sargas, 223 t9
Saunorius, Antanas, Pašilės bažnyčios sargas, 525 t6
Saunorius, Jonas, Klaipėdos bažnyčios komiteto pirmininkas, 129 t6
Savčiuk, F., Skiemonių klebonas, 251 t3
Saveikis, Josvainių apylinkės „Vienybės" kolūkio KP sekretorius, 490 t7
Saveikytė, Aurelija, Tauragės V-os vidurinės mokyklos VIa kl. mokinė, 190, 191, 224 t6
Savickas, Leonas, kun., iš Adutiškio, 181 t10
Savickas, Leonas, kun., Lavariškės ir Kenos klebonas, RRT įgaliotinio laikomas „ekstremistu", 206 t7
Savickas, Leonas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401, t8
Savickas, Leonas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273 t9
Savickas, Luokės vidurinės mokyklos direktorius, tardęs tikinčius mokinius, 76, t6
Savickas, Marijonas, kun., iš Mielagėnų, 181 t10
Savickas, Marijonas, kun., Smalvų administratorius, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 484 t7
Savickas, Marijonas, kun., Smalvų klebonas, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 85, 173, 507 t6
Savickas, Marijonas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401, t8
Savickas, Marijonas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273, 383 t9
Savickas, Pranas, Janapolės vidurinės mokyklos direktorius, 323, 324 t6
Savickas, R., saugumo darbuotojas, 35, t10
Savickas, Telšių rajono Administracinės komisijos dalyvis nubaudžiant kun. J. Kaunecką, 404 t7
Savickis, Bronius, Viešvėnų par. zakristijonas, 269, t8
Savickis, Viešvėnų bažnytinio komiteto narys, 136 t6
Savič, advokatas Astravo (Baltarusijoje) teisme. Teisiamoji A. Ramanauskaitė — jo paslaugos atsisakė, 30, 33, 34, 46, 47, 49, t6
Savilionienė, Monika, tardyta Prienų rajono saugumo komitete, 469 t7
Schefeld, V., negavo N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR siųsto registruoto laiško, 72, t7
Schuster, A., negavo N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR siųsto registruoto laiško, 72, t7
Schuster, A., negavo N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR siųsto registruoto laiško, 72, t8
Sebastijonas, šv., Dioklecijano laikais Romos kankinys, palaidotas Via Appia, 165 t7
Sebeckienė, V., Šačių pašto vedėja, 188, t8
Sedeckas, Linas, tardytas Lazdijų milicijos skyriuje, 467 t7
Seibokas, Alfonsas, Joniškyje (Molėtų raj.), 326, 327 t3
Seibutis, Kauno rajono tardytojas, 42, t9
Seibutis, Vincas, Daugailių bažnytinio komiteto kasininkas, 63, 69, t6
Selickas, Mykolas, kun., Sidabravo klebonas, politinis kalinys, miręs 1970 m., Panevėžio vyskupija, 322, t8
Semaška, Edvardas, kun., Deltuvos klebonas, Kauno arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 177, 508 t6
Semaška, Edvardas, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Semaška, Liudas, kun., Vadžgirio ir Šimkaičių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576 t7
Semaška, Liudvikas, kan., Tytuvėnų parap. klebonas, Kauno arkivyskupija, 151, 277, 280, 383 t9
Semaška, Liudvikas, kun., Vadžgirio ir Šimkaičių administratorius, 116 t6
Semaška, Liudvikas, Tytuvėnų par. klebonas, 17, 252, t8
Semaška, Stasys, Šiauliai, tarybinė mokykla, 208 t4
Semėnas, iš Šilalės rajono, Mažeikiuose teistųjų keturių žiaurųjų piktadarių žvėriškai kankintas, 368, 369 t7
Semėnas, V., Kupiškio rajono Administracinės komisijos narys, 156 t7
Semenauskas, Vitalijus, persekiojamas Telšiuose mokinys 486 t5
Semenauskas, , Vitalijus,   Plungės I-os   vidurinės mokyklos mokinys, komjaunuolių muštas už bažnyčios lankymą, 76, t6
Senavaitienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Senavaitytė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos mokinė, 62, t9
Seniutis, Antanas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335 t7
Senkiv, Ivan, unitų kunigas, 507 t9
Senkiv, Taras, unitų kunigas, 507 t9
Senko, L., genetikas, 172, t8
Senkus, administracinės komisijos narys, 140, t8
Senkus, Vaclovas, kun., Šačių par. klebonas, 188, 465, 475, t8
Senkus, Vincentas, kun., Šačių klebonas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 77, 429, 508 t6
Senkus, Vincentas, kun., Šačių klebonas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 198, 323, 333, 445 t7
Senkus, Vincentas, kun., Šačių par. klebonas, Telšių vyskupija, 140, 360, t8
Senkus, Vincentas, kun., Šančių parap. klebonas, 305 t9
Senulis, Petras, kun., Leliūnų klebonas, 584 Serapinas, Petras, kun., Sedos ir Renavo par. klebonas, nori apsieiti prie altoriaus be vaikų patarnavimo, 275 t6
Senulis, Petras, kun., Leliūnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 329 t7
Senulis, Petras, kun., Leliūnų par. klebonas, politinis kalinys, miręs 1982 m., Panevėžio vyskupija, 322, t8
Seporaitienė, D., Gargždų administracinės komisijos serketorė, 39, t9
Serapinas, Liudas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Serapinas, Liudas, kun., Telšių vyskupija, 343 t9
Serapinas, Liudvikas, kun., Kaltinėnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445 t7
Serapinas, Petras, kun., Sedos klebonas, Žem. Kalvarijos didžiųjų atlaidų metu jo mašinos vairuotojui Paulauskui komunistiniai valdžios pareigūnai atėmė vairavimo leidimą; pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropvoui, 272, 446, 481 t7
Serapinas, Petras, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Serebnovskis, genetikos mokslų specialistas, 172, t8
Serečkienė, Virginija, Šačių gyventoja, 188, t8
Sereikaitė, Ona, Kauno Resp. Klinikinės ligoninės gydytoja, 168, 169, 310 t6
Sereikis, Josvainių apylinkės pirmininkas, 490 t7
Severiną, Marcinkonių mokyklos mokytoja, 437, t8
Siaurusaitytė, B., Kybartų bažnyčios komiteto narė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 577 t7
Siaurusaitytė, Birutė, bažnytinio k-to narė, 85, t8
Siaurusevičienė, M., A. Mykolaičio sesuo, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama brolio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Sidaras, Vytautas, kun., Vievio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570 t7
Sieba, Kęstutis, Janapolės vidurinės mokyklos III-os kl. mokinys, 323 t6
Sienkevičius, Henrikas, lenkų rašytojas, 255 t9
Silivončik, Galia, N. Sadūnaitės tremties draugė, 110 t6
Simanas, P., Kelmės raj. prokuroras, pripažinęs Administracinės komisijos kun. J. Razmantui skirtą nuobaudą už Vėlinių dieną kapinėse mirusiesiems prisiminti atliktas maldas, 229 t7
Simanauskas, A., Tverų vid. mokyklos mokytojas, mušęs tikinčius mokinius per ausis iki klausos sužalojimo, 499 t7
Simanavičienė, Rokiškio rajono Vykdomojo komiteto darbuotoja, išbarusi kun. V. Braukylą, kuris savo pamokslais darąs žalą ateizmui, 420 t7
Simanavičius, matematikas, 173, t8
Simanavičius, Utenos raj. vykd. k-to pinnininko pavaduotojas, 109 t10
Simaška, Eduardas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280 t9
Simaška, Eduardas,, kun., Deltuvos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 576 t7
Simaška, Vladas, kun., Šiluvos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326 t7
Simaška, Vladas, Šiluvos parap. kunigas, 38, t9
Siminskaitė, Janina, Prekybos Ministerijos skaičiavimo centro tarnautoja, 556 t6
Simkevičiūtė, A., liudininkė M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 476 t6
Simnas, K., kun., Kužių parap. klebonas, 41, t9
Simokaitis, Antanas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 221, 401, t8
Simokaitis, Jonas, Gulago kalinys, 383, t8
Simokaitis, Juozas, ateitininkas sendraugis, 277 t10
Simonaitis, Antanas, kan., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273, 383 t9
Simonaitis, Antanas, kun., iš Navikų, 180 t10
Simonaitis, Aurelijus, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80, t6
Simonaitis, Aurelijus, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195 t9
Simonaitis, Aurelijus, kun., Panevėžio vyskupija, 184 t10
Simonas, iš Lipnicos, palaimintasis, 285, t8
Simonavičius, Povilas, Utenos rajono vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 302, 303, t8
Simsonas, Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Simsonas, Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195 t9
Simsonas, Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 184 t10
Simsonas, Bronius, kun., Ragelių klebonas, 584 t6
Simsonas, Bronius, kun., Ragelių klebonas, pasirašęs protesto paeiškimus L. Brežnevu ir J. Andropovui, 329, 573 t7
Simutis, Liudas, — grįžusiam iš tremties, milicija leido prisiregistruoti Kaune, 87, t6
Simutis, Liudas, atkalėjęs Gulage 22 metus 513-514, 532 t5
Simutis, Liudas, Gulago kalinys, laisvės kovotojas, 260, 326, 391, 403, 404, 448 t9
Simutis, Liudas, pasirašęs po pareiškimu dėl religijos persekiojimo, 69, t10
Simutis, Liudas, Sibiro kalinys, Viduklė, 223 t4
Simutis, Liudvikas, 25-riems metams nuteistas Sibiran kalinys, tiksliausiai charakterizavęs ir įvertinęs kun. A. Svarinską, 448, 451 t7
Sinas, Chaime, Filipinų kardinolas, 483, 484 t9
Siniajev, kpt. ypatingojo skyriaus vadas sovietinės armijos bausmės dalinyje, 284 t7
Sinickas, Kapsuko kompartijos sekretorius, 222 t6
Sinkevičius, Feliksas, 58 t4
Sinkevičius, Vilniaus 72-os vidurinės mokyklos mokinys, 393 t6
Sinkevičiūtė, V., pasirašiusi po skundu dėl neteisingos informacijos, 26, t10
Sireika, Panevėžio moterų bausmės lgaerio kolonijos viršininkas, 211 t7
Sirtautas, Henrikas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Sirtautas, Henrikas, kun., Telšių vyskupija, 342 t9
Sirtautas, Henrikas, kun., Telšių vyskupija, 125 t10
Sirtautas, Henrikas, kun., Tryškių ir Dauginių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą TSRS AT pirmininkui, 481 t7
Sirtautas, Henrikas, kun., Tryškių par. klebonas, pataikūnas komunistinei valdžiai, 185 t6
Sirūnas, Kazimieras, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Sirūnas, Kazimieras, kun., Kužių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576 t7
Sirutis, Rimas, komjaunuolis, naktį įsibrovęs į Kučiūnų bažnyčią, klebono sukviestos talkos sučiuptas, 141, 142 t6
Sirvydas, Valentinas, Josvainių bažnyčios komiteto narys, 517 t6
Sirvydas, žodyno autorius, 173, t8
Sitka, Petras, kun., 8, 12, 74, t10
Sitka, Petras, kun., Sudargo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Sitka, Petras, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 387 t9
Sitka, Simno vidurinės mokyklos IXb kl. mokytojas, mokinių prievartautojas, 191 t6
Siudikaitė, Z., teisininkė, Šiauliuose dariusi kratą mokytojos pensininkės, Elzbietos Klimavičienės, bute, 520 t6
Siurys, Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 342 t9
Siurnienė, Roma, Pašušvio mokyklos mokytoja, surašinėjo vaikus, išeinančius iš bažnyčios, 372 t7
Siurplienė, Jadvyga, Gargždų vyk. k-to sekretorė, 255, t8
Sizo, (ar Syzo?), Darija Ivanovna, Girių (Baltarusijoje) apylinkės pirmininkė, 31, 36, 37, 38, 48, t6
Skalauskienė, bendro skyriaus vedėja, 210 t9
Skardinskas, Jonas, Rudiškių klebonas, 402 t2
Skardinskas, Leonardas, kun., Geidžiūnų klebonas, 584 t6
Skardinskas, Leonardas, kun., Geidžiūnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573 t7
Skardinskas, Leonardas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Skardinskas, Leonardas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195 t9
Skardinskas, Leonardas, kun., Panevėžio vyskupija, 184 t10
Skardinskas, Vytautas, Radviliškio bažnyčios komiteto narys, 431 t6
Skardžiūtė, L, Kupiškio raj. Administracinės komisijos sekretorė, 156 t7
Skarulis, Anicetas, psichiatrinės ligoninės kankinys, Vilniuje, 303 t3
Skaudickas, VRS kriminalinės paieškos v-ko pavaduotojas, 46, t8
Skaudienė, prokurorė, 337, t8
Skazkinas, akademikas, pateikęs būdingus ir teisingus aiškinimus apie dabartinę ateistinę spaudą, 166 t7
Skazkinas, S. D., tarybinis akademikas, 411 t6
Skeiveris, A., Raseinių raj. Vykdomojo komiteto pirmininkas, terorizuojąs Viduklės kleboną, 149 t7
Skeiveris, E., Raseinių rajono vykdomojo komiteto pirmininkas, 54, 56, 270 t6
Skeiveris, R., politinis kalinys Sibire, 298 t3
Skelčius, Antanas, kun., švento gyvenimo žmogus, padaręs didelės įtakos kun. S. Tamkevičiaus dvasiniam susiformavimui jaunystėje, 525 t7
Skeltys, A., kun., Gulago kalinys, 474 t9
Skėrienė, Gargždų gyventoja, 40, t9
Skinkytė, E., pasirašiusi protesto pareiškimą N. Dybenkai M. Jurevičiaus teismo metu, Vilniuje, 489 t6
Skinkytė, Skaidra, Prienų II-os vidurinės mokyklos IXa kl. mokinė, 145 t6
Skipariai, (vyras ir žmona), mokytojai, Mažeikiai, 37, 211 t4
Skiparis, Antanas ir Skiparienė, Marija, Mažeikiuose, 199 t3
Skiparis, Vytautas, kun., Šilalės vikaras, komunistinės valdžios pareigūnų persekiojamas už aktyvų tikėjimo teisių gynimą, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 56, 64, 142, 158, 159, 178, 253, 323, 359, 445, 468, 491 t7
Skiparis, Vytautas, kun., Šilalės vikaras, P. Anilionio suspenduotas, 430, 446, 460, 500, 501, 564, 598 t6
Skiparis, Vytautas, kun., Telšių vyskupija, 360, 421, t8
Skiparytė, Birutė, Tverų vid. mokyklos III kl. mokinė, mokytojos R. Čeplinskienės prievartaujama dėl jos religinių įsitikinimų, 240 t7
Skyrelis, J., Adutiškyje, 42-44 t3
Skirelis, Jonas, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80, t6
Skirelis, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195 t9
Skirmantas, D., kun., Telšių vyskupija, 186 t10
Skirmantas, Domininkas, kun., Laukžemės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445 t7
Skirmantas, Domininkas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Skriabienė, Luokės vid. mokyklos mokytoja, fanatiškai neapkenčianti bažnhčią lankančių mokinių, 311 t7
Skrinskytė, B., Tverų vid. mokyklos tikinti mokinė, mokytojos R. Čeplinskienės paskirta sekmadienio pamaldų metu mokyklos renginyje deklamuoti eilėraštį, 499, 500 t7
Skrupskelis, Ignas, žurnalistas, bolševikų nukankintas, 274 t10
Skučas, Gintaras, kun., Gelgaudiškio administratorius, 116 t6
Skučas, Gintautas, kun., 74, t10
Skučas, Gintautas, kun., Gelgaudiškio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brenževui, 325 t7
Skučas, Gintautas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201 t9
Skučas, K., kun., Sangrūdos bažnyčia, 474, t8
Skučas, K., kun., Veiverių klebonas, 422 t9
Skučas, Kazimieras, kun., iš Veiverių, 8, 74, 232, 237 t10
Skučas, Kazimieras, kun., Sangrūdos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Skučas, Kazimieras, Sangrūdos klebonas, 203 t3
Skudas, saugumietis, 137 t9
Skudrienė, E., komunistinių laikraščių bendradarbė, 440 t6
Skumontas, Domininkas, kun., Telšių vyskupija, 342 t9
Skuodienė, Irena, doc. V. Skuodžio, sibirinės katorgos kalinio, žmona, saugumiečių kratyta, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 405, 447 t7
Skuodienė, Irena, pasirašiusi skundą Respublikos prokurorui, 363, 393 t6
Skuodis, Viduklės mokyklos direktorius, tikinčių mokinių su milicininkų talka tardytojas ir terorizuotojas, 150 t7
Skuodis, Vytautas, doc, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, Sibiro tremtinys, 95, 101, 102, 165, 195, 225, 263, 278, 326, 328, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 376, 386, 397, 399, 401, 403, 433, 436, 439, 463, 481, 488, 490, 590, 608 t6
Skuodis, Vytautas, doc., kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, Sibiro lagerių kalinys, 91, 127, 190, 215, 256, 289, 290, 315, 356, 382, 390, 406, 443, 503, 555, 587, 620 t7
Skuodis, Vytautas, Gulago kalinys, 49, 54, 105, 162, 189, 214, 277, 279, 330, 374, 383, 416, 417, 441, t8
Skuodis, Vytautas, sąžinės kalinys, pogrindžio kovotojas, 25, 65, 105, 158, 227, 264, 309, 325, 391, 447, 480, 483 t9
Skuodytė, D., pasirašiusi skundą Respublikos prokurorui, 363 t6
Skuodytė, G., pasirašiusi skundą Respublikos prokurorui, 363 t6
Skupovas, Varnių vykdomojo komiteto pirmininkas, 149 t6
Skurevičius, Aleksas, Vilniaus radijo ir televizijos darbuotojas, nepartinis, partinių kaltinamas, 187 t6
Skurskienė, J., Gargždų I-os vid. mokyklos mokytoja, apklausinėjo VI-os kl. mokinius: „kas tiki į Dievą", 494 t7
Skurulskienė, J., pasirašiusi protesto pareiškimą N. Dybenkai M. Jurevičiaus teismo metu, Vilniuje, 489 t6
Skvireckas, Juozapas, Kauno arkivyskupas, 95, t10
Skvireckas, Juozapas, Kauno arkivyskupas, metropolitas, 492, 497 t9
Sladkevičius, Vincas, Kaišiadorių vyskupas-tremtinys, 11, 36, 82, 85, 164, 179, 218, 277, 356, 380 t4
Sladkevičius, Vincas, vyskupas, 46, 66, 67, 145-147, 179, 212, 275. t1
Sladkevičius, Vincentas, buvęs ištremtas, dabar kardinolas, 45, 79, 110, 122, 163, 168, 169, 217, 218, 267, 268, 290, 308, 316, 354, 373, 378, 381, 427, 431, 439, 454, 455, 462 t9
Sladkevičius, Vincentas, Kaišiadorių vysk., tremt. Nem. Radviliškyje, 136, 171, 284 t3
Sladkevičius, Vincentas, Kaišiadorių vyskupas, 307, 308, 325, 341 t2
Sladkevičius, Vincentas, Kaišiadorių vyskupas, ištremtas už vyskupijos ribų, 53, 60, 96, 171, 176, 231, 365, 392, 502, 531 t6
Sladkevičius, Vincentas, Kaišiadorių vyskupijos vyskupas, komunistinės valdžios be tesimo ištremtas už vyskupijos ribų. 1982 m. liepos mėn. grįžęs į vyskupo sostą; pasirašęs protesto pareiškimą L. Brenževui, 19, 21, 22, 23, 26, 96,133, 205, 225, 258, 259, 260, 261, 262, 265, 269, 271, 329, 360, 385, 401, 481, 513, 536, 569, 570 t7
Sladkevičius, Vincentas, vyskupas 238, 387, 484, 500 t5
Sladkevičius, Vincentas, vyskupas, vėliau kardinolas, 49, 92, 97, 111, 114, 120, 121. 122, 157, 202, 203, 207, 208, 223, 228, 243, 244, 248, 249, 250, 252, 262 283, 287, 289, 290, 291, 292 t10
Sladkevičius, Vladas, Kaišiadorių vyskupas, buvęs ištremtas į Nemunėlio Radviliškį, 11, 113, 137, 138, 166, 228, 312, 420, 421, t8
Slankauskas, Benjaminas, čekistas, 137, 138 t10
Slankauskas, Šiaulių miesto čekistas, tardytojas, 519, 520 t6
Slankauskas, Šiaulių saugumietis, 438, t8
Slavinskas, Antanas, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Slavinskas, Antanas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 280 t9
Slavinskas, Antanas, kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576 t7
Slavinskienė, Dambravos k. Prienų raj. gyventoja, kaime nugriautos koplytėlės statulėlių gelbėtoja, 70, t7
Slėnys, Jordanas, kun., Varėnos klebonas, 39, t9
Slepkovas, Artūras, Garliavos I-os vid. mokyklos mokinys, 29, t8
Slepkovas, Artūras, Garliavos I-os vid. mokyklos XI-os kl. mokinys, auklėtojos Petruševičienės nuolat persekiojamas už patarnavimą bažnyčioje; tardytas Kaune saugumo rūmuose, 254, 255, 346 t7
Slibinskas, milicijos kpt., kunigo A. Gražulio kratos vykdytojas, Prienuose, 167, 209 t6
Slipi, Juozapas, unitų vyskupas, Lvovo metropolitas, gyvenąs emigracijoje, 603 t6
Slipyj, Josyp, ukrainiečių unitų arkivyskupas, daugelį metų iškentęs Sibire kalinio tremtį, dabar kardinolas, 394, 395, 455, 517, 605 t7
Slypyj, ukrainiečių kardinolas, buvęs kalinys, tremtinys, 12, 45, t8
Sluoksnaitis, Renatas, Vadžgirio vidurinės mokyklos V-os kl. mokinys, 461 t6
Smaidžiūnas, Vytas, Santaikos gyventojas, 47, 48, t9
Smalinskas, L., kun., Kaišiadorių vyskupija, 76, t10
Smalinskas, Leonas, kun., Musnikų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570 t7
Smelenskas, E., Kaune, 340 t3
Smetona, Antanas, Lietuvos Respublikos Prezidentas, 68, t6
Smetonienė, Irena ir jos vaikai — Antanas ir Gražina Užusalių apyl. 100, 101 t3
Smičienė, Alytaus administracinės komisijos narė, 149, t9
Smičienė, J., Alytaus m. Liaudies deputatų tarybos vyk. k-to narė, 141, 366, t8
Smičius, kunigo L. Mažeikos žudikų Aukščiausiojo LTSR teismo Parkuojuje teisėjas, 135 t7
Smogius, E., Panevėžio m. vykd. k-to pirmininko pavaduotojas, 254 t10
Smogius, Panevėžio miesto atstovas, 299 t9
Smolkinas, Valerijus, 362 t2
Sniečkienė, Pilviškių vid. mokyklos direktoriaus pavaduotoja, bandžiusi atkalbėti R. Bobinaitę nuo bažnyčios lankymo, 549, 550 t7
Sniečkus, Antanas, Lietuvos komunistų partijos sekretorius, 134, 398 t6
Snieškus, Šiaulių mokyklos direktorius, terorizuoja tikinčiuosius mokinius 165 t5
Snyka, Kęstutis, kviestinis M. Jurevičiaus kratoje, Šiauliuose, 468 t6
Sobaitienė, Vadžgirio vidurinės mokyklos valytoja, 461 t6
Sobaitytė, Gražina, Vadžgirio vidurinės mokyklos XI kl. mokinė, 461 t6
Sobkovskis, N., kun., Telšių vyskupija, 187, t10
Sodaitienė, Užuguosčio vidurinės mokyklos komunistė mokytoja, 146 t6
Sofija, Alšėnų kunigaikštytė, lietuvė, ketvirtoji Jogailos žmona, šv. Kazimiero senelė, 8, t7
Sokolova, Tatjana, N. Sadūnaitės tremties draugė, 110 t6
Sokolovskis, V. M., Vilniaus KGB tardytojas, 330 t9
Sokratas, graikų išminčius, tiesos skelbėjas ir dėl tiesos skelbimo nužudytas, 562 t7
Sokratas, senovės graikų filosofas, 356, t8
Soloid, pulkininkas, tardymo skyriaus viršininkas, 489 t9
Solovjovas, Vladimiras (1853-1900), krikščioniškosios ideologijos rusų filosofas, 44, t7
Solženicinas, A., daugelio veikalų autorius, 390, 402 t9
Solženycinas, Aleksandras Isajevič, rusų rašytojas, Nobelio premijos laureatas, komunistinės valdžios diktatorių ištremtas į JAV, 238, 457 t7
Solženycinas, Aleksandras, rusų rašytojas, tremtinys, 92, 341, t8
Songaila, R., LTSR AT prezidiumo pirmininkas, 427, 432 t9
Songailienė, Skaudvilės vid. mokyklos mokytoja, persistengusi ateizmo propaguotoja tikintiems mokiniams, 183 t7
Soroka, Petras ir jo sūnus Gintautas, Veisiejuose, 393-395 t3
Sotenskovas, B. V., Lvovo srities kriminalinių bylų teisminės kolegijos advokatas, 378 t7
Sotničenko, S., liudytojas kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581 t7
Speranskis, kunigaikštis, 238 t9
Spermauskas, Sedos vidurinės mokyklos mokytojas, 275 t6
Spirgevičiūtė, Elena, studentė, 277, 282,468 t4
Spricinas, majoras, 45, 84, t10
Sprindys, R., KGB pulkininkas, respublikinės saugumo būstinės Leipalingy tardytojas, 213, 214 t7
Spūdas, Gasparas, kun., Grūželių par. klebonas, politinis kalinys, miręs 1960 m., Panevėžio vyskupija, 322, t8
Spurga, LTSR švietimo ministeris, 208, 209, t8
Spurgis, Albinas, kun., Australija, 329, t8
Sriokaitė, Giedrė, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavusi Vilkavišky, Kelmelių namuose jaunimo šventėje, įsibrovėlių valdžios pareigūnų milicijos punkte grubiai tardyta, 32, t7
Sriokaitė, Giedrė, Kauno greitosios pagalbos punkto felčerė, parašus renkant sulaikyta ir tardyta, 601, 602, 603 t7
Sriubas, Juozapas, kun., Kauno arkivyskupijos be vietos, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327 t7
Sruoga, Balys, rašytojas, 154, t8
Sruoga, Balys, rašytojas, 371 t9
Sruoga, Balys, rašytojas, 198 t10
Sruogienė, Vanda, dr., istorikė, 187 t9
Stakanaitė, Olimpija, saugumiečių kratyta, Kaune, 307 t6
Stakauskas, J., kun., dr., Vilniaus valstybinio archyvo direktorius, 292 t9
Stakauskas, kun., vokiečių okupacijos metais Lietuvoje slėpęs ir globojęs naikinamus žydus, rizikuodamas savo laisve ir gyvybe, 560 t7
Stakauskas, teisėjas, Mažeikiuose nagrinėjęs keturių plėšikų bylą, 368 t7
Stakelskis, J., partorgas, 98, t9
Stakėnas, Vaclovas, kun,, Krokialaukio klebonas, 100,116, 342, 372, 375, 376, 397, 439, 534 t6
Stakėnas, Vaclovas, kun., Kriokialaukyje, TTC KK narys, Vilkaviškio vyskupija, 42, 43, 199, 201, 386, 447 t9
Stakėnas, Vaclovas, kun., Kriokialaukio klebonas, 8, 9, 11, 12, 74, 75, 96, 221 t10
Stakėnas, Vaclovas, kun., KroKialaukio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325, 443, 458, 517, 528, 582 t7
Stakėnas, Vaclovas, kun., TTGKK narys, Krokialaukio par. klebonas, 23, 29, 62, 64, 86, 87, t8
Stakėnienė, Kretingos I-os vidurinės mokyklos IIa kl. mokytoja ir auklėtoja, aktyvi ateiste, 190 t6
Stakevičienė, Prienų II-os vidurinės mokyklos mokytoja, 143 t6
Stakevičiūtė, Angelė, Prienų II-os vidurinės mokyklos IXb kl. mokinė, 145 t6
Stakionis, Religijų reikalų įgaliotinio finansų skyriaus vedėjas, 498 t6
Stakutis, Jonas, „Komunistinio žodžio" korespondentas, 308 t7
Stakvilevičienė, Šiaulių XI-tos vid. mokyklos mokytoja, 69, t7
Staleronka, Eugenijus, kun., Panevėžio vyskupija, 184, 213, 214 t10
Stalinas, kruvinasis Sov. Sąjungos diktatorius, 14, 49, 60, 84, 94, 96, 97, 118, 134, 136, 146, 178, 188, 192, 229, 243 t10
Stalinas, kruviniausias sovietinis diktatorius, 3, 77, 125, 155, 166, 171, 185, 200, t8
Stalinas, Sovietų Sąjungos diktatorius, tautų pavergėjas, 22, 231, 292 t6
Stalinas, žiauriausias Sovietų sąjungos diktatorius, 15, 40, 45, 86, 159, 166, 444, 446, 460 t9
Stalinas, žiaurusis komunistinės Rusijos diktatorius, daugelio tautų pavergėjas ir milijonų žmonių žudikas, 79, 86,108,232, 449, 453 t7
Stalis, A., Gargždų apylinkės pirmininkas, 40, t9
Stalnionytė, Asta, Molėtų I-sios vid. mokyklos III a kl. mokinė, 381, t8
Stamkauskaitė, Virginija, Prienų II-os vidurinės mokyklos VIIla kl. mokinė, 145, 385, 386 t6
Stancelienė, Viešvėnų aštuonmetės mokyklos direktorė, tėvų ir mokytojų susirinkimą specialiai sukvietusi bažnyčioje vykstant rekolekcijoms, 311, 312 t7
Stančiauskas, Z., kun., Kaišiadorių vyskupija, 76, t10
Stančiauskas, Zigmantas, kun., Palomenės klebonas ir Krivonių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570 t7
Stanelienė, Kurtuvėnų aštuonmetės mokyklos mokytoja, 89, t6
Stanelis, Povilas, §v. Teresės bažnyčios zakristijonas, 417 t9
Stanelis, Vytautas, „Vagos" leidyklos pareigūnas, 423 t6
Stanelytė, Gema Jadvyga, kaunietė, 92, 166, t8
Stanelytė, Gema, Gulago kalinė, pogrindžio kovotoja, 41, 42, 391 t9
Stanelytė, Gemma-Jadvyga, drąsi kovotoja dėl religijos ir tautos laisvės, teista ir iškentusi sunkią Sibiro lagerių kalinės tremtį, 80, 90, 91, 122, 190, 212, 443, 474, 518 t7
Stanelytė, Gemma-Jadvyga, saugumiečių kratyta, tardyta, teista, ištremta į Sibirą, drąsi kovotoja dėl religijos ir tautos laisvės, 81, 167, 169, 258, 278, 280, 293, 308, 309, 310, 326, 328, 342, 343, 344, 345, 346, 386, 394, 397, 398, 399, 441, 463, 485, 488, 491, 519, 533, 589, 608 t6
Stanelytės, teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Stanevičiūtė, Stanislava, Panevėžio med. mokyklos ateizmo dėstytoja, 51, t10
Stanikūnas, Stasys, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Stanionienė, gyd., psichiatrė ekspertė P. Cidziko tardymo metu, Vilniuje, 435 t6
Stanys, Švietimo ministerijos darbuotojas, 358 t9
Staniulytė, B., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. t6
Stankaitis, J., Pedagoginio Instituto lektorius, ateistas, 375, 441 t9
Stankaitis, J., Vilniaus VPP vyr. dėstytojas, 379, 380, t8
Stankaitis, Juozas, ateistas, buvęs jėzuitų noviciate, 414 t6
Stankaitis, Juozas, buvęs Šiluvos progimn. direktorius, 133, t8
Stankaitis, mokytojas ir auklėtojas, tikintiems mokiniams ateizmo skiepytojas — tikras dvasinis skurdžius, 30, 164 t7
Stankaitis, Vilniaus Pedagoginio Instituto dėstytojas, 459 t6
Stankevičienė, A., Daugailių apylinkės pirmininkė, 62, t6
Stankevičienė, Ignalinos rajono vyk. k-to pirmininko pavaduotoja, 369, 370, t8
Stankevičienė, Prienų miesto VK Administracinės komisijos sekretorė, 490 t7
Stankevičius, A., padėjęs J. Kanevičiui Pelesos kapinėse pasistatytą koplyčią nugriauti, 554 t7
Stankevičius, J., kan., vyskupijų valdytojas, 172, 174 t3
Stankevičius, J., kanauninkas, Kauno arkivyskupijos valdytojas, 6, t10
Stankevičius, Jonas, kun., Kauno arkivysk., 16, t8
Stankevičius, Jonas, kun., Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326 t7
Stankevičius, Juozapas, kan., Kauno arkivyskupijos valdytojas, 93, 450, 452, 495 t9
Stankevičius, Juozapas, kan., Kauno arkivyskupijos, Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijų valdytojas, paklusęs komunistinės valdžios spaudimui, kunigus įpareigojęs vykdyti jos grubius įsakymus, 99, t7
Stankevičius, Juozas, buv. Vilkaviškio vysk. ir Kauno arkivyskupijos valdytojas, 171. t1
Stankevičius, Juozas, prelatas — Kauno arkivyskupijos, Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijų valdytojas 242 t5
Stankevičius, Kapčiamiesčio partinis, 139 t6
Stankevičius, kpt., daręs kratą pas Liuciją Kulvietytę, Kaune, 78, t6
Stankevičius, S., kun., Kaišiadorių vyskupija, t10
Stankevičius, Vincentas, kun., Biržų vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573 t7
Stankevičius, Vincentas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Stankevičius, Vincentas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196 t9
Stankevičius, Vincentas, kun., Panevėžio vyskupija, 184 t10
Stankevičius, , Stanislovas, kiin., Alovės klebonas,  pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570 t7
Stankevičiūtė, Vilniuje, 11 t3
Stankienė, Gargždų gyventoja, 40, t9
Stankienė, O., prašiusi P. Anilionio leidimo atvesti kunigą savo seseriai, gulinčiai Aukštelkės internate, 309 t7
Stankūnaitė, L., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Stankūnas, Stasys, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80, t6
Stankūnienė, P., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Stankus, A., Šilutės III-os vidurinės mokyklos direktorius, 457 t6
Stankutė, Alina, mokinė Telšiuose, čekisto Morkūno ilgą laiką kviesta pokalbiams tikslu įtraukti į saugumo šnipų tinklą, 180 t7
Stankuvienė, Šilutės III-os vid. mokyklos mokytoja, bandžiusi perauklėti A. Dudonienę, kad leistų sūnų Alvydą į spaliukų šventę, 86, t7
Staranavičius, Alytaus vyk. k-to finansų sk. pirmininkas, 141, t8
Starkus, ekskunigas, 350, t8
Starkus, ekskunigas, P. Anilionio talkininkas propaguoti ateizmą, 178 t7
Starkus, Vytautas, ekskunigas (Vilkaviškis), aktyvus ateistas 61 t5
Starrman, G., negavęs N. ir J. Sadūnų iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR jam siųsto registruoto laiško, 72, t7
Stasys, Adolfas, kun., miręs JAV, 329, t8
Stasys, brolis Saldutiškio saleziečių vienuolyno padaliny, 410 t6
Stasiulis, Juozapas, kun., Gulago kalinys (1945-1953), 103 t9
Stasiulis, kunigas, Mažeikiuose, 383 t2
Stasiūnas, Juozas, kun., Čiobiškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570 t7
Staskevičius, advokatas, dalyvavęs Mažeikiuose keturių plėšikų nagrinėjamoje byloje, 368 t7
Stasuitis, Boleslovas, kun., Kauno arkivyskupija, 208, 277, 280, 464 t9
Stasuitis, Boleslovas, kun., Pašvitinio klebonas ir Joniškio dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576 t7
Stašaitis, Česlovas, rašęs Sibiro tremtiniui P. Paulaičiui laiškus, kurie esą dingę, 396 t6
Stašaitis, Jonas, 9, 78, 80-82, 136, 174 t3
Stašaitis, Jonas, 1973 m. nuteistas 1 m. bendro režimo kalėjimo bausme už „LKB Kronikos" dauginimą ir platinimą, 110 t7
Stašaitis, Jonas, ateitininkas sendraugis, 277 t10
Stašaitis, Jonas, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, komunistinės valdžios nuteistas, 9, t6
Stašaitis, Jonas, Salininkuose, 224, 18, 244, 249, 253, 258, 286, 297, 303 t2
Stašaitis, pasirašęs SR KP CK antrajam sekretoriui N. Dybenkai pareiškimą, 489 t6
Stašauskas, Petras, Rūdiškėse, 347 t3
Staškevičius, Alfonsas, vidukliškis, komunistinės valdžios pareigūnų nubaustas už dalyvavimą Vėlinių dieną procesijoje į kapines, 149, 419 t7
Staškevičius, Jonas, Žemaičių Kalvarijos klebonas, 410 t4
Staškevičius, šekistas papulk., grįžtančiam po 35 metų katorginio lagerio P. Paulaičiui grasino tylėti, 398 t7
Staškūnas, Kauno m. vykdomojo k-to pirmininkas, 253 t10
Staškūnas, Vilius, Sidabravo vidurinės mokyklos VIa kl. mokinys, 148, 191 t6
Statkevičienė, Stefa, Šilalės vidurinės mokyklos mokytoja, 457 t6
Statkevičius, Algirdas, dr.. Gulago kalinys, vėliau išleistas į JAV, 227, 309 t9
Statkevičius, Algirdas, gyd., kratytas, tardytas ir nuteistas, Sibiro tremtinys, 79, 164, 165, 195, 211, 225, 278, 280, 289, 311, 325, 369, 386, 463, 488, 608 t6
Statkevičius, Algirdas, gydytojas, drąsus kovotojas dėl visuotinių žmogaus teisių, religijos ir tautos laisvės, — dabar Sibiro katorginių lagerių kalinys, 91, 127, 190, 256, 315, 382, 390, 503, 556 t7
Statkevičius, Algirdas, Gulago kalinys, 108, t8
Statkevičius, Kazimieras, kun., Karmelitų Šv. Kryžiaus parap. klebonas, Kauno arkivyskupija, 152, 277, 281 t9
Statkevičius, Kazimieras, kun., Kauno Karmelitų bažnyčios klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575 t7
Stauskas, Vilniuje, 11 t3
Stelingienė, Vilniaus miesto Pramprekybos „Naujininkų" parduotuvės skyriaus vedėja, dalyvavusi vyr. pardavėjos Valdos Ryliškytės tardyme dėl jos religinių įsitikinimų, 29, t7
Step, A. Ramanauskaitės byloje, Astrave, apklausos protokolą surašant — liudininkas, 44, t6
Stepanauskas, 2., kun., iš Lazdijų, 232, 237 t10
Stepanič, kardinolas, kalinys tremtinys, 12, t8
Stepanovas, milicijos vyr. leitenantas, Vilniuje, 434 t6
Stepavičius, Julijonas, Vilniaus arkivyskupas, buvęs ištremtas į Žagarę 28-rius metus, 3, 6, 7, 8, 10, 45, 58, 62, 64, 67, 69, 76, 100, 161, 178, 204, 205, 209, 213, 215, 216, 228, 229, 235, 249, 259, 262, 264, 265, 266, 267, 282, 284, 285, 288, 289, 292 t10
Steponaitis, Antanas, Raseinių raj. Administracinės komisijos nubaustas už aktyvų dalyvavimą Vėlinių išvakarėse procesijoje į kapines, 420 t7
Steponaitis, Gintaras, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201 t9
Steponaitis, Gintas, kun., Kybartų klebonas, 338, 465, t8
Steponaitis, Gintautas, kun., 74, t10
Steponaitis, Gintautas, kun., Lazdijų vikaras, 116 t6
Steponaitis, Gintautas, kun., Lazdijų vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Steponavičius, J. kan., buv. Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos valdytojas, vykdęs baimės ir nuolaidžiavimo valdžiai politiką, 23, t6
Steponavičius, J. vyskupas 32, 46, 238, 387, 484, 518 t5
Steponavičius, Julijonas, Vilniaus arkivyskupas, ištremtas į Žagarę, 80, 93, 129, 159, 161, 163, 165, 197, 202, 208, 216, 232, 268, 269, 272, 278, 285, 287, 288, 290, 308, 350, 353 - 354, 356, 371, 373, 374, 376 - 378, 380, 382, 387, 388, 416, 418, 427, 438, 439, 446, 448, 450, 452, 453, 455, 464, 484 t9
Steponavičius, Julijonas, Vilniaus vysk., tremt. Žagarėje, 18, 171 284, 285, 389 t3
Steponavičius, Julijonas, vysk., Vilniaus arkivyskupijos apaštalinis administratorius, komunistinės valdžios be teismo ištremtas į Žagarę, — pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 19, 21, 23, 26, 27, 96, 97, 130, 131, 132, 133, 134, 224, 260, 262, 265, 269, 310, 322, 326, 351, 360, 361, 362, 388, 389, 401, 479, 484, 516, 535, 536, 537, 566, 575 t7
Steponavičius, Julijonas, vyskupas, 64, 66, 67, 179-184, 212. t1
Steponavičius, Julijonas, vyskupas, 309, 324, 325, 341 t2
Steponavičius, Julijonas, vyskupas, komunistinės valdžios ištremtas į Žagarę, 10, 14, 23, 34, 35, 79, 113, 166, 190, 215, 217, 220, 222, 227, 228, 244, 245, 252, 264, 302, 336, 354, 382, 418, 420, 472, t8
Steponavičius, Julijonas, vyskupas, Vilniaus arkivyskupijos apaštalinis administratorius, komunistinės valdžios ištremtas j Žagarę, 53, 60, 96, 176, 219, 230, 280, 281, 292, 364, 365, 379, 389, 531, 595, 596 t6
Steponavičius, Julijonas,  Vilniaus vyskupas, tremtinys (Žagarė), 12, 16, 19-21, 23, 28, 55, 82, 164, 277, 358 t4
Steponavičiūtė, Teklė, pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346, 536, 553, 554 t6
Stepšys, Sigitas, kun., 300, 301, t8
Stepšys, Sigitas, kun., Panevėžio vyskupija, 184 t10
Stepučinskas, čekistas, 32, 33, t10
Stepučinskas, Kauno saugumietis, 185, 326, 327, 402, 403, 405, 470, 471 t9
Stikleris, mokytojas, jaunimo auklėtojas, bet — tikras dvasinis skurdžius, 164 t7
Stimpfle, Josef, vysk., negavęs N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak.Vokietijos FR jam siųsto registruoto laiško, 72, t7
Stirbys, Vaclovas, kun., Alsėdžių administratorius, 77, t6
Stirbys, Vaclovas, kun., Alsėdžių b. administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 323 t7
Stiukis, Antanas, kun., Telšių vyskupija, 125 t10
Stokorienė, Aldona, medicinos sesuo, 129, 130, 132 t10
Stončienė, Irena, Šačių gyventoja, 188, t8
Stonienė, O., Raseinių raj. Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja, Administracinės komisijos pirmininkė, perskaičiusi kun. A. Svarinskui P. Anilionio įspėjimo raštą, 275, 419 t7
Stonienė, O., Raseinių vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja, 55, 121, 275 t6
Stonienė, Raseinių vyk. k-to pirmininko pavaduotoja, 159, 160, 371, t8
Stonienė, Viduklės gyventoja, 96, t9
Stonys, Algirdas, Pašilės mokyklos mokinys, 525 t6
Stonys, J., specialiųjų vidurinių mokyklų valdybos viršininkas, 63, t9
Stonys, Martynas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273 t9
Stonys, Martynas, kun., Vilniaus   arkivyskupija, 98, 221, t8
Stonys, Mykolas, kun., gyvena Biržuose, Panevėžio vyskupija, politinis kalinys, 20, 322, t8
Stonys, Mykolas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 195 t9
Stonys, Mykolas, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Stonys, Mykolas, kun., Suostų klebonas, 584 t6
Stonys, Mykolas, kun., Suostų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573 t7
Stonys, Vytautas, Judrėnų aštuonmetės mokyklos VIII kl. mokinys, 88, 150 t6
Stonkus, Saulius, Telšių IV-os vidurinės mokyklos IVb kl. mokinys, 75, t6
Stonkus, Tverų vid. mokyklos mokinys, mokytojų ir direktorės tardytas dėl rekolekcijų metu bažnyčios lankymo, 246 t7
Storaitienė, Teresė, kybartietė, 38, t8
Stoskeliūnas, Juozas (iš Punsko), liudininkas P. Pečeliūno teisme, Vilniuje, 355, 357 t6
Stoskeliūnienė, Milda, liudininkė P. Pečeliūno teisme, Vilniuje, 355, 357 t6
Strakauskaitė, Aldona, Kybartų vid. mokyklos mokytoja ir X kl. auklėtoja, uoli direktoriaus pataikūnė ir tikinčių mokinių persekiotoja, 84, 185, 186 t7
Stravinskas, Lazdijų raj. Vidaus reikalų skyriaus budintis milicininkas, 544 t7
Stravinskienė, Veronika, Kapčiamiesčio apylinkės sekretorė, 146, t9
Strazdas, Bronius, kun., Biržų klebonas ir dekanas, 584 t6
Strazdas, Bronius, kun., Biržų klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573 t7
Strazdas, Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196 t9
Strazdas, Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Strazdas, Tauragnų bažnyčios apiplėšėjas ir švč. Sakramento išniekintojas, 172 t7
Strėlčiūnas, Alfonsas, kun., Pasvalio altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573 t7
Striaupaitė, Dalė, Žarėnų Latvelių mokyklos mokinė, 108 t10
Strielčiūnas, Alfonsas, kun., Alizavos par. klebonas, Panevėžio vyskupija, 20, 326, t8
Strielčiūnas, Alfonsas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196 t9
Strielčiūnas, Alfonsas, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Strimaitis, Vaclovas, kun., Lazdijų klebonas ir dekanas, persistengęs pataikautojas komunistinei valdžiai, 139, 140 t6
Striokaitė, Giedrė, 62, 158, t8
Striokaitė, Giedrė, medicinos studentė, tardyta Vilniaus KGB, 210, 303, 304 t6
Striokas, Vidas, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavęs Vilkavišky, Kelmelių namuose jaunimo šventėje, įsibrovėlių valdžios pareigūnų milicijos punkte grubiai tardytas, 32, t7
Striokas, Vidmantas, klierikas, 420, t8
Striokas, , Valentinas,  medicinos  studentės  Giedrės  tėvas, vilkaviškietis, Vilniuje tardytas KGB, 210 t6
Stripinaitis, krirnmalinio poskyrio inspektorius, 85, t10
Striukis, A., kun., Telšių vyskupija, 186 t10
Striukis, Antanas, kun., Telšių švč. M. Marijos b. klebonas ir dekanas, 505 t6
Striukis, Antanas, kun., Telšių švč. M. Marijos bažnyčios klebonas ir Telšių dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 59, 323, 445 t7
Striukis, Antanas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Striukis, Antanas, kun., Telšių vyskupija, 342 t9
Striuoginis, Antanas, Gižų bažnyčios komiteto pirmininkas,, 542 t7
Strokatova, (Karavanskaja), Nina, kovotoja dėl žmogaus teisių įgyvend., 100 t6
Stropus, S., liudijęs Vilniaus teisme prieš kun. A. Svarinską, 585 t7
Strumilienė, Ona, Veiviržėnuose, 319. t1
Strumskis, Algirdas, Tiesos korespondentas, 17, t8
Strumskis, Regimantas, Rokiškio Vietinio ūkio transporto vyr. ryšių kreditavimo valdybos viršininkas, Vilniaus saugumo tardytojų grasinimais verčiamas perauklėti komunistiškai seserį Janiną Strumskytę, 420 t7
Strumskytė, Janina, kaltinama, kad organizuojanti vaikus dalyvauti bažnytinėse apeigose ir bendradarbiaujanti su Rokiškio ekstremistu vikaru, kun. Vladu Braukyla, 420 t7
Struodas, Rygos vyskupas, 308 t9
Strupinskas, Vaclovas, Vilniuje, 303 t3
Struzdas, Bronius, kun., Biržų bažnyčia, Panevėžio vyskupija, 20, 420, 474, t8
Stuikienė, Švenčionių vid. mokyklos direktorė, įsakiusi mokytojai N. Bieliauskienei išvaryti mokinius iš bažnyčioje vykusių pamaldų, mirus VIII kl. mokinio motinai, 181 t7
Stuina, Algimantas, žurnalistas, Vilniaus televizijoje puolęs kun. J. Kaunecką, 215, 218, 265, 267, 268, 587 t6
Stuina, ateistas žurnalistas, 375 t9
Stukas, Petras, kun., Švėkšnos ir Saugų administratorius, vicedekanas, pasirašęs protesto pareiškimus: P. Anilioniui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 278, 323, 446 t7
Stukas, Petras, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Stukas, Petras, kun., Telšių vyskupija, 343 t9
Stukienė, A., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Stulgienė, Bronė, Pašušvio apylinkės pirmininkė, surašinėjo vaikus, išeinančius iš bažnyčios, 372 t7
Stulginskis, Aleksandras, Vasario 16 signataras, buvęs Lietuvos respublikos prezidentas, 65, t9
Stulgys, Kazimieras, klierikas, 420, t8
Stulgys, Kęstutis, dėl sovietinės valdžios persekiojimo į Kauno Kunigų Seminariją mokytis nepriimtas, 295 t6
Stulgys, Kęstutis, šiaulietis, 210 t10
Stulpinaitė, Vilhelmina, Rainių vaikų darželio darbuotoja, čekisto Morkūno ilgai bandyta įtraukti į saugumo šnipų tinklą, 180 t7
Stumbras, Klaipėdos miesto architektas, 131 t6
Stumbrytė, Irena, saugumiečių kratyta ir tardyta, Vilniuje, 307, 310 t6
Stuoka, Gucevičius Laurencijus, garsusis Vilniaus architektas, 406, t8
Stūrys, S., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje ir V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 476, 574 t6
Subačius, J., Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokytojas, 1983 m. vasario 16 d., valdžios pareigūnų įsakymu, nuplėšęs nuo mokyklos pastato Lietuvos trispalvę, 466 t7
Subačius, Kęstutis, matęs P. Cidziko prievartavimą Vilniaus teismo vestibiulyje, 434, 438 t6
Subačiūtė, Marytė, šešių Vilniaus čekistų kratyta, tardyta ir bandyta įtraukti į bendradarbiavimą saugumui, 214 t7
Suchackinaitė, C, iškviesta į Vilniaus saugumą apklausinėjimui, 410 t7
Sudavičius, Br., Vilniaus Valstybinio Universiteto prorektorius, 321, 322 t6
Sudavičius, Bronius, Vilniaus Valstybinio Universiteto prorektorius, pranešęs studentų iš universiteto pašalinimo priežastį, 37, t7
Sudavičius, Vytautas-Kazimieras, kun., Merkinės b. administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570 t7
Sūdžiuvienė, Aldona, Tverų vid. mokyklos direktorės pavaduotoja, persistengusi tikinčiųjų mokinių tardytoja ir prievartautoja, 240, 242, 243, 245, 246, 248, 499, 500 t7
Sujeta, Romas, saugumietis, tardytojas ir kratų vykdytojas, 78, t6
Sukackas, Audrius, Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokinys, mokykloje tardytas dėl dalyvavimo E. Platerytės minėjime, 184 t7
Sungaila, Aloyzas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Sungaila, Aloyzas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196 t9
Sungaila, Aloyzas, kun., Panevėžio vyskupijos, 584 t6
Sungaila, Aloyzas-Kazimieras, kun., Čedasų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J, Andropovui, 328, 573 t7
Supranas, Jonas, Raseinių raj. Administracinės komisijos nubaustas už aktyvų dalyvavimą Vėlinių išvakarėse procesijoje į kapines, 420 t7
Surplienė, J., Gargždų administracinės komisijos sekretorė, 96, 344, 348, 350 t9
Surplienė, J., Gargždų m. Liaudies deputatų tarybos vykd. k-to sekretorė, 39, t10
Survila, Jonas, kun., 10, t10
Survila, Jonas, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Survila, Jonas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281 t9
Survila, Jonas, kun., Pagirių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575 t7
Survila, Jonas, kun.. Pagirių klebonas, 177 t6
Survila, Jonas, Vosyliškio klebonas, 196 t2
Survila, Jonas, Vosyliškio parapijos klebonas, 183 t4
Suslavičiūtė, Algina, kaišiadorietė, areštuota Kaune, 164, 303, 369, 370 t6
Sušinskas, Alfonsas, kun., 328, t8
Sutkaitis, Antanas, Garliavos I-os vid. mokyklos XI kl. mokinys, tardytas Kaune saugumo rūmuose, 346 t7
Sutkaitis, Antanas, Garliavos I-os vidurinės mokyklos IX kl. mokinys, 602 t6
Sutkevičius, Jonas, kun., 138, t8
Suvorova, leitenante, 501 t9
Sužiedėlis, Br., prel., Kaišiadorių vysk. valdytojas, 170 t3
Sužiedėlis, prelatas, Žiežmarių parapijos klebonas, 492 t9
Svambarys, Tomas, kun., Telšių vyskupija, 343 t9
Svarinskas, Alf., kunigas, Igliauka, Viduklės parapijos klebonas, 85, 97, 156, 182, 184, 334, 351-352, 439, t4
Svarinskas, Alfonsas, kun., Gulago kankinys, 4, 10, 11, 16, 17, 19, 42, 45, 54, 62, 76, 79, 84, 97, 88, 99, 105, 109, 121, 137, 144, 155, 157, 159, 164, 165, 166, 167, 178, 186, 187, 188, 189, 192, 203, 213, 248, 252, 266 t10
Svarinskas, Alfonsas, kun., sąžinės kalinys, pogrindžio kovotojas, 5, 16, 25, 341, 37, 45, 49, 55, 59, 60, 62, 65, 73, 77, 82, 96, 99, 105, 122, 125, 129, 134, 137 - 138, 143, 158, 166, 167, 169, 182, 183, 189, 194, 199, 200, 202, 216, 227, 253, 256, 261, 270, 273, 276, 278, 289, 300, 309, 321, 325, 341, 358, 363, 376, 378, 387 - 390, 402, 404, 405, 414, 416, 418, 423, 433, 435, 446, 449, 466, 472, 486, 510 t9
Svarinskas, Alfonsas, kun., Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narys, politinis kalinys, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 21, 24, 26, 27, 28, 33, 36, 37, 42, 45, 52, 53, 54, 58, 62, 64, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 90, 92, 93, 97, 100, 101, 102, 107, 108, 109, 117, 119, 120, 122, 124, 126, 128, 129, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 159, 160, 161, 162, 167, 169, 181, 184, 187, 190, 191, 192, 206, 214, 215, 218, 220, 222, 223, 231, 233, 245, 247, 248, 249, 250, 254, 270, 273, 274, 279, 291, 292, 293, 294, 304, 307, 308, 330, 350, 353, 358, 359, 362, 364, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 378, 383, 396, 398, 402, 420, 427, 428, 430, 439, 441, 466, 470, 474, 476, t8
Svarinskas, Alfonsas, kun., Viduklės klebonas, Kauno arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, TTG Katalikų komiteto narys, labai drąsus kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės; pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui; tretį kartą nuteistas į žiaurią Sibiro lagerių tremtį, 56, 74, 134, 149, 176, 218, 220, 228, 269, 275, 308, 326, 350, 351, 357, 359, 361, 363, 364, 385, 386, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 401, 403, 411, 419, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 471, 472, 478, 485, 486, 487, 503, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 527, 528, 529, 535, 540, 541, 544, 547, 552, 555, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 568, 569, 571, 572, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 592, 594, 595, 596, 599, 600, 601, 603, 604, 606, 607, 609, 620 t7
Svarinskas, Alfonsas, kun., Viduklės parapijos klebonas, Kauno arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, buvęs Sibiro tremtinys, drąsus kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, TTG Komiteto vienas iš steigėjų, 24, 25, 50, 57, 62, 92, 100, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 136, 161, 162, 176, 178, 202, 210, 245, 261, 263, 264, 269, 271, 272, 297, 342, 343, 346, 362, 366, 375, 376, 379, 394, 439, 453, 500, 508, 534, 536, 553, 558, 560, 564 t6
Svarinskas, Alfonsas, kunigas, TTG Katalikų Komiteto narys, Viduklės klebonas 138-144, 203, 233, 238, 244, 279, 316, 337-338, 458, 470, 478, 511 t5
Svarinskas, Vytautas, kun. A. Svarinsko brolis, negavęs leidimo į teismo salę įsivesti dukrą, 508 t7
Sventauskas, mjr., saugumietis, kratos dalyvis pas kun. B. Laurinavičių, Adutišky, 166 t6
Sventickas, Jurgis, kun., iš Seirijų, 75, 232, 237 t10
Sventickas, Jurgis, kun., Seirijų altaristas, 116 t6
Sventickas, Jurgis, kun., Seirijų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Sventickas, Jurgis, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 387 t9
Svickis, Bronius, Viešvėnų parap. zakristijonas (miręs), 301 t9
Svidnickis, J., kun., 105, t8
Svidnickis, Juozas, ukrainiečių katalikų kunigas, 63, 64, 136 t9
Svirbitavičiūtė, Aldona, straipsnio autorė, 359, 360, 362 t9
Svirbutavičiūtė, A., Jurbarko rajono laikraštyje „šviesa" apšmeižusi Girdžių kleboną kun. šauklį ir iškoliojusi bažnyčios tarnautoją I. Jasiulytę, 614 t7
Svirbutavičiūtė, Aldona, Komjaunimo tiesos korespondentė, 24, 25, t10
Svirelienę, E., Panevėžy, 291. t1
Svirskis, Paulius, kun., buvęs Burkiškio par. klebonas, Panevėžio vyskupija, 20, 326, t8
Svirskis, Paulius, kun., Pakruojo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573 t7
Svirskis, Paulius, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196 t9
Svirskis, Povilas, kun., Pakruojo klebonas, 584 t6
Svirskis, Povilas, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Svistova, D., Pasvalio raj. Liaudies teismo sekretorė teisiant kun. B. Urboną, 294 t7
Szydlovvieckis, Stanislovas, didikas, karaliaus dvaro maršalka, karalaičio šv. Kazimiero auklėjimo prižiūrėtojas, 9, t7

Š
Šabatūra, Stefa, N. Sadūnaitės tremties draugė, 110 t6
Šablinskas, Vytautas, Rokiškio bažnyčios zakristijonas, saugumiečių kratytas ir įspėtas, 308 t7
Šaibokaitė, Betygalos bažnyčios choristė, 275 t6
Šakalienė, Genė, čekisto Kalakausko tardyta dėl pabėgusio vyro, V. šakalio, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 177, 447, 518 t7
Šakalienė, Genovaitė, kratyta Vilniuje, esanti valdžios nemalonėje, 249, 250, 311, 382, 438 t6
Šakalienė, Genovaitė, vilnietė, 57, t9
Šakalys, Feliksas, skautų atkūrimo štabo narys, 280 t10
Šakalys, Vladas, optikas, kratytas jo butas, Vilniuje, buvęs kalinys, 79, 250 t6
Šakinis, Plungės I-os vidurinės mokyklos X-os kl. mokinys-komjaunuolis, mušęs V. Semanauską už bažnyčios lankymą, 76, t6
Šaknys, Bernardas, nusipelnęs mokytojas, 249 t9
Šalčiūnas, Romualdas,  kun., Semeliškių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570 t7
Šalčius, Juozas, Aleksoto altarista, 112. t1
Šalčius, Juozas, kun., 74, t10
Šalčius, Juozas, kun., Kapsuko altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Šalčius, Juozas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 386 t9
Šalkauskaitė, Genovaitė, tikinti Telšių jaunuolė, čekisto Morkūno bandyta įtraukti į saugumo šnipų tinklą; kun. J. Kaunecko kratos metu milicijoje saugumietės D. Dapkūnienės iškrėsti net jos batai, 180, 403 t7
Šalkauskienė, Julija, dailininkė, prof. St. Šalkauskio našlė, 17, 274, 277 t10
Šalkauskis, Stasys, prof., filosofas, 177, 274, 277, 278, 279, 280 t10
Šalkauskis, Stasys, prof., krikščioniškasis filosofas, 12, 94, 128, 198, 218, 272, 314 t9
Šalna, TS KP istorijos ir politinės ekonomijos doc. Kauno Medicihos Institute, 128 t6
Šaltis, Algimantas (Kėdainiai), 134-140 t4
Šaltis, Algimantas-Anastazas, Kėdainiuose, 405-409 t3
Šaltis, Algis, 1979 m. sovietinės valdžios pareigūnų nepriimtas Kauno Kunigų Seminarijon, 81, t6
Šaltis, V., Vilniaus psichiatrinės ligoninės kalinys, 304 t3
Šamšonas , Vytautas,  kun.,  Imbrado par.  klebonas,  čekistų nužudytas 1961 m., Panevėžio vyskupija, 325, t8
Šapiro, Zusmanas, Telšių buitinio aptarnavimo kombinato direktorius, 186 t6
Šapoka, Adolfas, Lietuvos istorijos autorius, 32, t8
Šapoka, Leonas, kun., Luokės klebonas, nuo piktadarių brutalios rankos žuvo kankinio mirtimi, 60, 94, 124, 125, 126, 127, 369, 514 t7
Šapoka, Leonas, kun., Luokės klebonas, piktadarių nužudytas, 77, 280, 298, 299, 374, 377, 378, 427, 428, 452, 586 t6
Šapoka, Leonas, kunigas, kriminalistų nužudytas, 298, Šarauskaitė Ona, Kybartų par. bažnyčios darbuotoja, 87, 88, 291, t8
Šapoka, Leonas, Luokės parap. klebonas, Gulago kalinys (1947-1956), komunistinių banditų nukankintas, 45, 103, 110 t9
Šapranauskas, Kirdeikių apylinkės pirmininkas, 137, 138 t6
Šarakauskaitė, Ona, su Kybartų jaunimu vasarojusi prie Šlavantų ežero, milicijos prievarta nuvežta į Lazdijus, milicijos skyriuje išlaikyta tris paras ir nubausta 50 rub. pinigine bauda, 119, 184, 409, 410, 518, 600 t7
Šarakauskaitė, Zita, Kapsuko Pedagoginės mokyklos III-čio kurso moksleivė, KGB skyriuje čekisto tardyta, 184, 409, 410, 529, 530, 600 t7
Šarauskaitė, O., kybartietė, saugumo kratyta, 470 t9
Šarauskaitė, Ona, kybartietė, 34, 193 t10
Šarkaitė, Gargždų I-os vid. mokyklos pionierių vadovė, 495 t7
Šarkauskaitė, Ona, iškviesta į Vilniaus KGB tardymui, 210, 489, 551 t6
Šarkauskas, Liudas, kun., iš Kretingos, Telšių vyskupija, 125, 180 t10
Šarkauskas, Liudvikas, kun., Gulago kalinys (1946-1955), Telšių vyskupija, 103, 168, 217, 434 t9
Šarkauskas, Liudvikas, kun., Telšių vyskupija, 360, Šatkus Pranciškus, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Šarkauskas, , Liudvikas, kun., Kretingos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus J. Andropovui ir TSRS ATP pirmininkui, 445, 481 t7
Šarmavičius, Romualdas, Bagaslaviškėse, 37 t3
Šarskas, apylinkės pirmininkas su Romu Žukausku nugriovęs jaunimo pastatytą kryžių prie Vištyčio-Kybartų kelio, 53, t7
Šatas, A., kun., Kaišiadorių vyskupija, 76, t10
Šatas, Alfonsas, kun., Jiezno altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570 t7
Šateika, Bronislavas, kun., 329, t8
Šatkus, Pranciškus, kun., buvęs Šateikių ir Gintališkės klebonas, dabar Salantų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446 t7
Šaučiūnas, Ignas, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Šaučiūnas, Ignas, kun., Svėdasų par. titulinis klebonas, Panevėžio vyskupija, politinis kalinys, 20, 323, t8
Šaukienė, M., Viduklės gyventoja, saugumo tardyta, 137, 138 t9
Šauklienė, B., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Šauklienė, Kretinga, 107 t4
Šauklys, Viktoras, Girdžių klebonas, 109, 148-151. t1
Šauklys, Viktoras, kun., Girdžių administratorius, 320 t6
Šauklys, Viktoras, kun., Girdžių klebonas, apylinkės LDT Vykdomojo komiteto įspėtas neleisti vaikams dalyvauti religinėse apeigose; pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 308, 326, 575, 614 t7
Šauklys, Viktoras, kun., Girgždų par. klebonas, Kauno arkivysk., 17, 474, t8
Šauklys, Viktoras, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281 t9
Ščepavičius, Pranas, kun., Baisogalos administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575 t7
Ščepavičius, Pranciškus, kun., Baisogalos par. klebonas, Kauno arkivysk., 17, 472, t8
Ščepavičius, Pranciškus, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281, 464 t9
Ščeponavičienė, Kelmės rajono Administracinės komisijos narė, 151 t7
Ščeranskis, žydų tautybės Sibiro tremtinys, sunkiausių sąlygų Permė lageryje, 44, t7
Ščygla, , Feliksas,  Varanavo  (Baltarusijos)  gyventojas, vietos Administracinės komisijos nubaustas kad leido savo namuose žmonėms susirinkti į gegužines pamaldas, 432 t7
Ščirovskis, Grigorijus, ypatingų reikalų valdininkas, 238, 239 t9
Šedinienė, Z., Vajasiškyje, 385-387 t3
Šeduikienė, Aldona, Telšiai, 198-199 t4
Šeduikis, Alvydas, Telšių katedros vargonininkas, 447 t4
Šeduikis, Kęstutis, kviestinis A. Statkevičiaus kratoje, Vilniuje, 164 t6
Šeduikis, Telšių katedros vargonininkas, tąsomas dėl koplytstulpio 41 t5
Šelgas, Henrikas, kun., Telšių vyskupija, 343 t9
Šemeliovas., G., milicijos majoras, kratęs O. Keršiūtės butą, Vilniuje, 301, 302 t6
Šeniauskas, kun., Lydoj (Baltarusijoj), nubaustas už vaikų katekizavimą bažnyčios zakristijoje, 91, t6
Šepaitienė, Krakių vid. mokyklos direktorė, 210, t8
Šepetys, K.P.C.K. veikėjas, 7, t8
Šepetys, L, LKP CK sekretorius, 185, 200, 201 t10
Šepetys, L., Lietuvos komunistų partijos sekretorius, raštiškai pasisakęs prieš religiją ir gerus, pareigingus kunigus, 319, 564 t7
Šepetys, L., LKP CK sekretorius, 178 t6
Šepetys, Lionginas, Lietuvos kompartijos sekretorius, 70, 427, 432, 475 t9
Šerkšnas, J., pensininkas mokytojas, liudininkas J. Sasnausko ir A. Terlecko teisme, Vilniuje, 285, 287, 288 t6
Šerkšniovas, Jurbarko saugumo viršininkas, 186, t8
Šerkšnys, partizanas, vėliau Gulago kalinys, 49, t8
Šermukšnis, Matas, kun., Vaškų parapijos klebonas, politinis kalinys, miręs 1978 m., Panevėžio vyskupija, 323, t8
Šerniauskas, A., Ašmintos apylinkės kolūkio pirmininkas, 304 t7
Šernienė, Endriejavo kolūkio „Bolševiko" partinė sekretorė, 381 t6
Šervenikienė, A., Ašmintos aštuonmetės mokyklos direktorė, griežta tikinčių mokinių baugintoja, 303, 304 t7
Šeržentienė, Akmenės raj. paminklų apsaugos vyr. metodininkė, Papilės muziejui surašinėjo apylinkės sodybose esančius kryžius ir koplytėles, 180 t7
Šešekaitė, Mackevičienė Emilija, 277 t10
Šeškauskas, Vištyčio vid. mokyklos mokinys, tardytas dėl jo religinių  įsitikinimų  bei  dalyvavimo  religinės praktikos apeigose, 189 t7
Šeškevičius, A., kunigas, 86, 218, 251, 274 t4
Šeškevičius, Antanas, buv. Dubingių kleb., 32, 42, 61, 62, 67, 106, 110, 111, 157, 160, 188, 207, 208, 212, 213,273. t1
Šeškevičius, Antanas, kun., Gargždų parap. vikaras, 39, 82, 83, 85, 89, 115, 184, 211, 214, 255, 341, 343, 344, 350, 385, 498 t9
Šeškevičius, Antanas, kun., Gargždų parap. vikaras, 39, 40, 85, 94, 124, 129, 186, 213 t10
Šeškevičius, Antanas, kun., Molėtuose teistas už sąžiningą kunigo pareigų atlikimą. Dabar Gargždų altaristas ir Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 8, 105, 232, 293, 418, 429, 508, 524 t6
Šeškevičius, Antanas, kun., Molėtuose teistas už vaikų katekizavi-mą. Dabar Gargždų vikaras ir Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 102, 109, 198, 206, 323, 333, 365, 417, 443, 444, 446, 455, 457, 494, 496, 497 t7
Šeškevičius, Antanas, kun., nukentėjęs už veikų katekizaciją, kalinys, Mikoliškių klebonas, Telšių vyskupija, 3, 105, 166, 176, 258, 259, 260, 261, 360, 423, t8
Šeškevičius, Antanas, kunigas, Gargždai 109-110, 309, 394, 440 t5
Šeškevičius, Antanas, Šilalės vikaras, 102 t2
Šeškevičius, jėzuitas, 494 t9
Šeškevičiūtė, Kastancija, invalidė elgeta, mirusi Pilviškiuose, 308 Šeštakovas, kviestinis, dalyvavęs I. Skuodienės kratoje, Vilniuje, 406 t7
Ševčenka, lagerio specialaus skyriaus vedėjas, 434 t9
Ševčenko, Tarasas,  rašytojas, 49, t8
Ševeliovas, Tauragės saugumo viršininkas, 125, 127 t9
Šėžas, Kazimieras, uteniškis, 302, t8
Šiaučiūnas, Ignas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196 t9
Šiaučiūnas, Ignas, kun., Panevėžio vyskupijos, 584 t6
Šiaučiūnas, Ignas, kun., Svėdasų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573 t7
Šiaučiūnas, Virginijus, Sidabravo vidurinės mokyklos VIa kl. mokinys, 148 t6
Šiaulys, Vytautas, VRS darbuotojas, 57, 58, t9
Šiaulytė, P., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Šidagienė, Molėtų vykd. k-to sekretorė, 295 t9
Šidiškis, Mastaičių k. gyventojas, 116, t8
Šidla, Voldemaras, Vilniuje, 33 t2
Šidlauskaitė, D., žuvusi kartu su kun. J. Zdebskiu, 122 t9
Šidlauskas, Kazys, „Mičiūrino" vardo kolūkio Josvainių apylinkėj pirmininkas, komunistas-ateistas, 517, 518 t6
Šidlauskas, Paulius, kun., buvęs Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius, politinis kalinys, 317, t8
Šidlauskas, S., Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokytojas, mokinių tardymui pasikvietęs KGB čekistą; aršus ateistas ir tikinčių mokinių terorizuotojas, 34, 35, 545, 546, 547 t7
Šidlauskienė, advokatė, dalyvavusi kun. L. Šapokos žudikų LTSR Aukščiausiame teisme, Telšiuose, 125 t7
Šidlauskienė, Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokytoja, tikinčių mokinių persekiotoja, 546 t7
Šikšnys, Valentinas, kun., Adakavo klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446, 486, 487, 511, 603 t7
Šikšnys, Valentinas, kun., buvęs Adakavo klebonas, (miręs), 104, 300 t9
Šikšnys, Valentinas, kun., Nevarėnų klebonas, 191, 192, 360, 465, t8
Šikšnys, Valentinas, kun., Plungės altaristas, 564 t6
Šilas, Povilas, ateitininkas sendraugis, 277, 287 t10
Šilbajoris, prof., rašytojas kritikas, 329 t9
Šileikis, J., bažnytinio k-to narys, 99, 100 t10
Šileikis, J., Šiauliuose, 22, 23 t3
Šileikis, Juozas, šiaulietis maldininkas, čekistų ir milicijos sulaikytas kelyje į Šiluvą, 348 t7
Šileikis, Juozas, šiaulietis, 153 - 154 t9
Šileikis, Juozas, šiaulietis, pasirašęs protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 184, 254, 346, 536 t6
Šileikis, Juozas, Šiauliuose, 95 t2
Šileikis, Leonas, Šiauliuose, 41, 229 t2
Šilinis, J., buv. tremtinys, 294, 296 t10
Šilinskas, , Antanas, parašų  rinkėjas dėl kun.  A.  Svarinsko išlaisvinimo, iš darbo nuvežtas į saugumą tardymui, 519 t7
Šilkaitytė, Lilijana, Josvainių vidurinės mokyklos Vb kl. mokinė, 322 t6
Šilkinis, A., kun., Kaišiadorių vyskupija, 77, t10
Šilkinis, Albinas, kun., Perlojos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570 t7
Šimanauskas, Tverų vid. mokyklos mokytojas, persekiodamas tikinčius mokinius, vartoja net fizines bausmes, 242, 243 t7
Šimanskienė, Girdžių vid. mokyklos mokytoja, vertusi mokinius rašyti ateistinę temą, 252 t7
Šimašis, Konstantinas, kun., mirė Vainute 1955 m., politinis kalinys, 323, t8
Šimelionis, J., administracinės komisijos narys, 296 t9
Šimkūnaitė, mokinė, 25, t10
Šimkūnas, V., klierikas, 26, 241, 242 t10
Šimkūnytė, Kaišiadorių mokytoja, 278, t8
Šimkus, Antanas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335 t7
Šimkus, Antanas, kun., Telšių vyskupija, 124 t10
Šimkus, Tverų parapijos komiteto narys, 247, 248 t7
Šimkus, V., trukdęs Viduklės tikintiesiems vėlinių išvakarėse vykti į kapines, 122 t6
Šimkus, Vilniaus 24-os vid. mokyklos sekretorius, įtikinėjęs ir tardęs X kl. mokinę Loretą Vorobjovą nelankyti bažnyčios, 30 t7
Šimkus, Zigmas, kun., Telšių vyskupija, 360, Šimonis Ignas, šv. Onos bažnyčios vargonininkas, 157, t8
Šimkus, Zigmas, kun., Vaiguvos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą TSRS ATP pirmininkui, 481 t7
Šimkutė, Tverų vid. mokyklos mokinė, atsikirsdama pravardžiuotojams, gavo nepatenkinamą elgesio pažymį, 242 t7
Šimonėlis, Jurgis,  kun.,  Sudeikių parap. klebonas, politinis kalinys, miręs 1957 m., Panevėžio vyskupija, 323, t8
Šimonis, Edvardas, kviestinis, 328 t9
Šiniauskaitė, Jurgita, Tauragės VI-os vidurinės mokyklos IV kl. mokinė, 223 t6
Šioraitienė, Teresė, kybartietė, 193 t10
Šioraitytė, Elė, drąsi tikinti mergaitė, Kybartai 418 t5
Šipavičiūtė, Staselė, Kauno P. Mažylio Medicinos mokyklos mokinė, 324 t6
Širvaitis, Juozapas, kun., Batakių ir Varlaukio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446 t7
Širvaitis, Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 343 t9
Širvaitis, Juozas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Širvydas, K., 374 t9
Širvinskaitė, A., pasirašiusi protesto pareiškimą N. Dybenkai M. Jurevičiaus teismo metu, Vilniuje, 489 t6
Širvinskienė, pensininkė mokytoja Pilviškiuose, 308 t7
Širvys, P., rašytojas, 34, t8
Širvys, Rokiškio rajono čekistas, tikinčiųjų tardytojas, 214 t7
Šiugžda, Edvardas, inžinierius, 259 t9
Šiugžda, P., kun., Kaišiadorių vyskupija, 77, t10
Šiugžda, Petras, kun., Šešuolių klebonas, Giedraičių dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570 t7
Šiugždinytė, Vilkaviškio raj., prokuroro padėjėja, 402 t9
Šiurys, J., kun., Telšių vyskupija, 385 t9
Šiurys, J., kun., Telšių vyskupija, 186 t10
Šiurys, Juozapas, kun., iš Sedos, 180 t10
Šiurys, Juozapas, kun., Šilutės vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446 t7
Šiurys, Juozas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Šivickis, prof., 136, 172, t8
Šlabšys, jėzuitas, 492 t9
Šlaitaitė, Roma, Žemaitkiemis, tarybinė mokykla, 206 t4
Šlaminas, Vytautas, kviestinis M. Jurevičiaus kratoje, Šiauliuose, 468 t6
Šlapelis, Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Šlapelis, Bronius, kun., Tauragnų klebonas, 584 t6
Šlapelis, Bronius, kun., Tauragnų klebonas, dalyvavęs bažnyčios apiplėšėjų ir Švč. Sakramento išniekintojų teisme; pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 172, 173, 328, 573 t7
Šlapelis, Bronius, kun., Tauragnų klebonas, Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196, 214, 297, 298 t9
Šlapelis, Bronius, kun., Tauragnų par. klebonas, Panevėžio vyskupija, 20, 214, t8
Šleinius, Konstantinas, kun., Gulago kalinys (1948-1956), 103 t9
Šleiterienė, , Mažeikių  III-os vidurinės mokyklos chemijos mokytoja, 150 t6
Šlemfuktienė, Alytaus vykd. k-to sekretorė, 142, t8
Šlėnys, Jordanas, kun., iš Varėnos, 181 t10
Šlėnys, Jordanas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 190, 221, 401, t8
Šlėnys, Jordanas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273, 383 t9
Šlevas, V., Adakavo klebonas, 103 t2
Šlevas, V., kun., Žygaičių klebonas, Telšių vyskupija, 186, 299 t10
Šlevas, Vladas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Šlevas, Vladas, kun., Telšių vyskupija, 343, 385 t9
Šlevas, Vladas, kun., Žygaičių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 101, 323, 446 t7
Šliapnikov, papulkininkis, 0 skyriaus viršininkas, 489 t9
Šliauteris, Paulius, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196 t9
Šliauteris, Petras, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 294 t6
Šliauteris, Povilas, kun., Krekenavos vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573 t7
Šliauteris, Povilas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Šliauteris, Povilas, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Šliauteris, Povilas, kun., Pasvalio vikaras, 584 t6
Šliumpa, Pranciškus, Višakio Rūdos klebonas, 253 t3
Šližys, Vilniaus Katedros vargonininkas, 266, 290 t10
Šmatavičiūtė, Jolanta, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos mokinė, aršios ateistės mokytojos M. Dilienės įsakyta sekmadieniais lankyti bažnyčią, surašinėti ir ja pranešti pamaldose dalyvavusių mokinių pavardes, 373, 374 t7
Šmigelskis, Apolinaras, Josvainių bažnyčios komiteto narys, 517 t6
Šnapštys, Margalis, kun., poetas, Sudeikių parap. klebonas (1877-1921), 48, t9
Šniauka, Alfredas, Tverų vid. mokyklos mokinys, mokytojos Reginos Rubavičienės už bažnyčios lankymą apdaužytas, 240, 246, 498, 499 t7
Šniaukaitė, Gražina, Tverų vid. mokyklos mokinė, mokytojos R. Čeplinskienės prievartaujama dėl jos religinių įsitikinimų, 240, 498, 499, 500 t7
Šnipas, Švietimo ministerijos pareigūnas, 358 t9
Šnipas, valdžios pareigūnas, 17, t10
Šniukšta, P., Šv. Antano bažnyčios klebonas Kaune, 190 t2
Šovis, kun., Šiaulių jėzuitų bažnyčios klebonas, 495 t9
Štaras, Vytautas, Saldutiškio vidur, mokyklos 11 klasės mokinys, 109 t10
Štemberg, Vilniaus 24-os vid. mokyklos vaikų kambario inspektorė, įtraukusi VIII kl. mokinę Gaivą Bėlevičiūtę vaikų kambario įskaiton, 30, 31, t7
Štembergas, Juozas, Šilalės bažnytinio komiteto narys, pasirašęs po P. Baguškos grasinamu raštu, 64, t7
Štimplė, J., Augsburgo vyskupas, 164 t10
Štombergas, Juozas, Šilalės bažnytinio komiteto kasininkas, komunistinės valdžios pataikūnas, 64, 158, 159 t7
Štorbenkienė, Birutė, Gargždų Il-os vid. mokyklos mokytoja, vertusi III kl. mokinius piešti antireliginius piešinius, 495 t7
Šturna, Arvydas, Skaudvilės vid. mokyklos mokinys, atsisakęs rašyti mokytojos Songailienės duotą ateistinę temą, 183 t7
Šturnienė, Skaudvilės vid. mokyklos mokinio A. Šturno motina, pas mokyklos direktorių gynė mokytojų persekiojamą jos tikintį sūnų, 183 t7
Šturo, Lilija, Girių k. (Baltarusijoje) mokyklos mokinė, 31, 35, 42, 43, t6
Šturo, Roman, Girių k. (Baltarusijoje) mokyklos mokinys, 31, 35, 40, 43, 48, t6
Šukas, Julius, Josvainių bažnyčios komiteto narys ir bažnyčios zakristijonas, 517 t6
Šukevičius, A., Pagaršvio km., Ašmintos apylinkės gyventojas. Jo namuose dalyvavo mokinių būrelis su kun. A. Gražuliu, 304 t7
Šukevičius, Antanas, kun., Vytauto Didžiojo bažnyčios Kaune altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327 t7
Šukevičiūtė, Joana, nepilnametė Kapsuko gyventoja saugumiečių grasyta, 207 t6
Šukevičiūtė, N., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346, 362, 489 t6
Šukevičiūtė, Nijolė, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavusi Vilkavišky, Kelmelių namuose jaunimo šventėje, įsibrovusių valdžios pareigūnų milicijos punkte grubiai tardyta, 32, t7
Šukys, G. klebonas — dekanas, Zarasai 110 t5
Šukys, Gediminas, kun., Dusetų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573 t7
Šukys, Gediminas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Šukys, Gediminas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196 t9
Šukys, Gediminas, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Šukys, Gediminas, kun., Surdegio klebonas, 585 t6
Šukys, J., kun., Telšių vyskupija, 186 t10
Šukys, Juozapas, kun., Laukuvos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 323 t7
Šukys, Juozapas, kun., Telšių vyskupija, 343 t9
Šukys, Juozas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Šukys, kunigas, 36 t4
Šukys, Salose, 159-161, 388 t3
Šukytė, Aldona, Biržai, 152-154 t4
Šukytė, Aldona, biržietė, 62, 63, 67, 75, 80, t8
Šukytė., A., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346, 489 t6
Šulcas, Henrikas, kun., Priekulės klebonas, Prelatūros tarėjas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 446 t7
Šulcas, Henrikas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Šulcas, Henrikas, prel., Priekulės klebonas, 78, t6
Šulcas, M., kun., Telšių vyskupija, 186 t10
Šulcienė, Jukėnų mokyklos mokytoja, tikinčiųjų mokinių persekiotoja, 597 t6
Šulčiuvienė., Veronika, kybartietė, čekistų kratyta, 205 t6
Šulenburgas, buvęs vokiečių ambasadorius Maskvoje, 417 t6
Šuliauskaitė, Elena, kaunietė, 92, t8
Šuliauskaitė, Elena, pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 308, 346, 363, 489, 536 t6
Šuliauskaitė, Elena, vilnietė, saugumo tardyta, 405, 406 t9
Šuliauskaitė, Elena, Vilniuje, 18, 19 t3
Šulinskas, Remigijus, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80, t6
Šulskis, Pranas, kun., 8, 12, t10
Šulskis, Pranciškus, kun., čekistų peršautas, invalidas, šv. Mišias laikąs M. Kuncevičiūtės bute, Marijampolėje, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 145, 146, 147, 325, 611, 612, 614 t7
Šulskis, Pranciškus, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201 t9
Šumauskas, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvis, pasirašęs „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdamas A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Šumauskas, M., LTSR Ministrų Tarybos pirmininkas, 129, 133 t6
Šumauskas, Raseinių raj. teisėjas, 349 t9
Šumauskienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Šuminas, Algimantas, ateitininkas sendraugis, 277 t10
Šumskas, Juozas, Gižų apylinkės pirmininkas, uždraudęs tikintiesiems statyti kryžių, 542 t7
Šumskis, Juozapas, kun., Užpalių klebonas, Panevėžio vyskupija, 131, 135, 196, 297 - 298 t9
Šumskis, Juozas, kun., Čedasų klebonas, Panevėžio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508 t6
Šumskis, Juozas, kun., Čedasų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 334, 573 t7
Šumskis, Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Šumskis, Juozas, kun., Suvainiškio par. klebonas, Panevėžio vyskupija, 20, 326, t8
Šuoliūnas, Simno Vykdomojo komiteto pirmininkas, reikalavęs Kalėdų antrąją dieną iš šventoriaus pašalinti eglutes, 324, 424 t7
Šuorienė, klieriko moralinio nuosmukio liudininkė 94, 397, 405 t5
Šupenienė, Aldona, kaunietė, 189, t8
Šupenienė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 518 t7
Šupenytė, Ilona, kaunietė, 169, 189, t8
Šupenytė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 518 t7
Šurmaitis, Vytautas, milicijos kapitonas — vyresnysis inspektorius Vilkaviškyje — įsibrovėlių į Kelmelių namus atstovas, 33, t7
Švambarys, T., Šaukėnų klebonas, 148 t3
Švambarys, Tomas, kun., Šaukėnų ir Vidsodžio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 323 t7
Švambarys, Tomas, kun., Šaukėnų-Vidsodžio klebonas, 78, t6
Švambarys, Tomas, kun., Telšių vyskupija, 360, 471, t8
Šved, Marija, ukrainietė, 279, t8
Šveiceris, Albertas, juodųjų gydytojas Afrikos džiunglėse, 253 t9
Šveikauskas, Benediktas, kun., Rokiškio par. altarista, bolševikų sušaudytas 1941 m., Panevėžio vyskupija, 325, t8
Švinkūnas, Antanas, įtariama, kad buvo saugumo agentų nužudytas, 63, t10
Šviontek, Pranas, Vilniuje klebonas, 83 t3
Švirnienė, Kapsuko II-os vidurinės mokyklos Tėvų komiteto narė, komunistė, 222 t6
Švogžlys, Nikodemas, kun., Vievio altaristas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570 t7
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum