gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
TUVZŽ Spausdinti El. paštas
T  U  V  Z  Ž

T
Tadzevičius, Juozas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199 t9
Talačka, Albertas, kun., Anykščių ir Burbiškio klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir Andropovui, 328, 573 t7
Talačka, Albertas, kun., Burbiškio-Anykščių klebonas ir dekanas, 585 t6
Talačka, Albertas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Talačka, Albertas, kun., Panevėžio vyskupija, 134, 136, 196 t9
Talačka, Albertas, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Talačka, Jonas, Gižų apylinkėje kryžiaus statytojas, 542 t7
Talaišis, B., kun.,Telšių vyskupija, 186 t10
Talaišis, Bernardas, kun., dekanas, Telšių vyskupija, 164, 343, 433 t9
Talaišis, Bernardas, kun., Klaipėdos klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimus P. Anilioniui ir L. Brežnevui, 278, 323 t7
Talaišis, Bernardas, kun., Klaipėdos klebonas ir dekanas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, nepasirašęs po pareiškimu Telšių vyskupijos valdytojui, 429 t6
Talaišis, Bernardas, Laukuvos klebonas, 99 t4
Talaišis, Klaipėdos vikaras, 86. t1
Talaiškis, Bernardas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Talmantas, Utenos rajono pirmininkas, 64, 67, 68, t6
Tamašauskaitė, R., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346, 363 t6
Tamašauskaitė, Roma, vilnietė, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavusi Vilkavišky, Kelmelių namuose jaunimo šventėje, įsibrovėlių valdžios pareigūnų milicijos punkte grubiai tardyta; pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR prokurorui; kun. A. Svarinsko teismo metu Vilniuje nubausta 5 paroms arešto, 32, 34, 511 t7
Tamašauskaitė, Romutė, 62, t8
Tamašauskaitė, Žarėnų vid. mokyklos mokytoja, Telšių Liaudies teisme paneigusi Z. Radzevičienės ir A. Balsienės neteisingą liudijimą prieš mokytoją S. Juozėnaitę, 208 t7
Tamašauskas, J., kun., Telšių vyskupija, 385 t9
Tamašauskas, Julijonas, kun., Darbėnų ir Tūbausių klebonas, 78, t6
Tamašauskas, Julius, kun., Darbėnų ir Tūbausių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445 t7
Tamašauskas, Julius, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Tamašauskas, Liudas, kun., Alsėdžių dekanas, 235, 343 t9
Tamašauskienė, Gail. seserų mokyklos direktorė, 16, t10
Tamašauskienė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos direktorė, 60, 61, 358 t9
Tamašauskienė, O., liudytoja kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581 t7
Tamašauskienė, Prienų II-os vidurinės mokyklos mokytoja ir ateistų vadė, 145, 385 t6
Tamašauskienė, Šalčininkų gyventoja, 193, t8
Tameis, Bronius, Kauno kunigų seminarijos III-čio kurso klierikas, Ukmergės raj. valdžia uždraudė jį laidoti šventoriuje, xxx t7
Tamelis, Bronius, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje. 1980 m. po ligos vėl leistas sugrįžti, 80, 294 t6
Tamkevičius, Albinas, kun. Sigito Tamkevičiaus brolis, iškviestas į Vilnių liudininku brolio kunigo teisme; jį tardė čekistas V. Baumila, 596 t7
Tamkevičius, milicijos kapitonas, vadovavęs kratai pas J. Ardzijauską Mokolų km. Kapsuko raj., 457 t7
Tamkevičius, Sigitas, kun., Gulago kalinys, vėliau vyskupas, 4, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 42, 45, 54, 62, 76, 84, 87, 99, 109, 121, 137, 138, 144, 155, 178, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 203, 213, 216, 219, 220, 221, 230, 249, 293 t10
Tamkevičius, Sigitas, kun., Kybartų klebonas, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, TTG komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, Vilniuje nuteistas — dabar Sibiro koncentracijos lagerio kalinys, 74, 101, 138, 146, 227, 228, 308, 325, 333, 359, 360, 361, 415, 424, 443, 458, 459, 482, 483, 485, 486, 507, 508, 512, 513, 514, 517, 518, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 535, 550, 551, 555, 560, 561, 562, 563, 576, 577, 578, 580, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 601, 604, 607, 608, 609, 620 t7
Tamkevičius, Sigitas, kun., Kybartų par. klebonas, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, TTG Komiteto vienas iš steigėjų, saugumiečių kratytas ir tardytas — drąsus kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, 24, 25, 50, 51, 55, 57, 61, 62, 88, 92, 100, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 161, 176, 178, 202, 204, 210, 211, 220, 245, 246, 247, 261, 263, 297, 301, 304, 305, 309, 335, 342, 343, 347, 362, 363, 365, 375, 376, 379, 439, 453, 489, 500, 502, 508, 534, 536 t6
Tamkevičius, Sigitas, kun., sąžinės kalinys, pogrindžio kovotojas, 5, 16, 25, 31, 37, 45, 49, 55, 59, 60, 62, 65, 73, 75, 100, 105, 115, 122, 125, 129, 134, 140, 141, 143, 158, 166, 167, 169, 182, 183, 189, 194, 198, 200, 202, 205, 216, 219, 227, 253, 256, 261, 263, 270, 273, 276, 278, 289, 300, 309, 321, 325, 329, 332, 341, 358, 363, 377, 378, 387, 390, 402, 405, 406, 414, 416, 418, 423, 435, 446, 449, 466, 472, 474, 484, 510 t9
Tamkevičius, Sigitas, kun., Tikinčiųjų Teisėms ginti komiteto narys, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 52, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 97, 100, 102, 107, 108, 109, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 143, 150, 151, 152, 158, 159, 160, 161, 162, 167, 169, 180, 184, 185, 187, 190, 191, 192, 204, 205, 206, 208, 214, 215, 218, 220, 222, 223, 231, 233, 239, 245, 247, 248, 249, 254, 266, 271, 273, 279, 290, 291, 292, 294, 296, 304, 307, 308, 330, 339, 353, 354, 358, 359, 367, 368, 370, 371, 372, 383, 396, 398, 402, 427, 428, 430, 431 - 440, 441, 466, 470, 476, t8
Tamkevičius, Sigitas, kunigas — TTG Kat. Kom. narys, 235, 238, 243, 316, 321-327, 462, 478 t5
Tamkevičius, Sigitas, Simno parap. vikaras, 18, 35-37, 136, 149-151, 248-250 t3
Tamkevičius, Sigitas, Simno vikaras, 111, 153-156, 166, 167. t1
Tamkevičius, Stasys, kun. Sigito Tamkevičiaus brolis, tardytas Kauno saugume, 596 t7
Tamkevičius, Vladas, kun. Sigito Tamkevičiaus brolis, iškviestas į Vilnių liudininku brolio kunigo teisme; tardė čekistas V. Baumila, 596 t7
Tamonis, Jonas, kun., 10, t10
Tamonis, Jonas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281 t9
Tamonis, Jonas, kun., Pabaisko klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576 t7
Tamonis, Jonas, kun., Viduklės par. klebonas, Kauno arkivysk., 17, 273, 274, 371, t8
Tamonis, Mindaugas, inž., atsisakęs restauruoti tarybinei armijai paminklą Kryžkalnėje, kankintas N. Vilnios psichiatrinėje ligoninėje, kaip KGB auka žuvęs paslaptingomis aplinkybėmis, 239 t7
Tamonis, Mindaugas, kankinys, Vilniuje, 68, 139, 140, 213, 289-291, 305, 309, 313-315, 318, 319 t3
Tamonis, Mindaugas, Vilniuje, 137-139, 225-227 t2
Tamošaitis, gyd. psichiatras iš Kauno, pripažinęs P. Cidziką sveiku, 436 t6
Tamošauskas, J., kun., Telšių vyskupija, 186 t10
Tamošauskas, Leonardas, kun., Lukštų klebonas, 585 t6
Tamošauskas, Leonardas, kun., Lukštų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 328, 573 t7
Tamošauskas, Leonardas, kun., Lukštų par. klebonas, Panevėžio vyskupija, politinis kalinys, 20, 323, t8
Tamošauskas, Leonardas, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Tamošauskas, Leonas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196 t9
Tamošauskas, Vytautas, Kvėdarnos bažnyčios vargonininkas, norėjęs mokytis Šilalės vakarinėje mokykloje, 221 t6
Tamoševičius, Vaclovas, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Tamoševičius, Vaclovas, kun., Kauno arkivyskupija, 27, 281, 464 t9
Tamoševičius, Vaclovas, kun., Kriukų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576 t7
Tamošiūnaitė, Daiva, čekisto Jono Matulevičiaus tardyta ir grasinta, 411 t7
Tamošiūnas, Kapsuko rajono komunistų partijos pirmasis sekretorius, 276 t6
Tamošiūnas, Kupiškio rajono partijos pirmasis sekretorius, pateisinęs O. Gasiūno neteisėtos kratos poelgį, 426 t7
Tamošiūnas, Vladas, Garliavos I-os vid. mokyklos X-os kl. mokinys, Kauno saugume čekistų tardytas, 346 t7
Tamošiūnienė, Irena, inžinierė, vilnietė, saugumo tardyta, 330, 331 t9
Tamulaitis, Alfonsas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 222, 401, t8
Tamulaitis, Alfonsas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273 t9
Tamulevičius, Jonas, Viekšnių vidur, mokyklos mokytojas, uolus ateistas, 52, t10
Tamulevičiūtė, D., Jaunimo teatro vyriausia režisierė, 53, t10
Tamulienė, Stasė, gavusi kvietimą atvykti į Šiaulių Prokuratūrą „įspėjimui" išklausyti, 536 t6
Tamulynas, J., Kriokialaukio apylinkės pirmininkas, 46, 47, t9
Tamulionis, Pranas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Tamulionis, Pranas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196 t9
Tamulionis, Pranas, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Tamulionis, Pranciškus, kun., Paįstrio ir Spirakių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 328 t7
Tamulionis, Stanislovas, kun., Rokiškio vikaras, 585 t6
Tamulionis, Stanislovas, kun., Rokiškio vikaras,.pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573 t7
Tamulionis, Stasys, kun., Alizavos parap. klebonas, Panevėžio vyskupija, 41, 131, 136, 196, 343 t9
Tamulionis, Stasys, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Tamulionis, Stasys, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Tamulis, Jonas, gavęs kvietimą atvykti į Šiaulių Prokuratūrą „įspėjimui" išklausyti, 536 t6
Tamutienė, Stasė, šiaulietė, čekistų sulaikyta Rygos geležinkelio stotyje ir nuodugniai kratyta, 407 t7
Tamutis, Jonas, Šiaulių m. „Nuklon" gamyklos geras darbuotojas — atleistas, 320, 519, 536 t6
Tamutytė, Dalia, Gimdymo namų darbuotoja, baigusi Šiaulių muzikos mokyklą, dėl religinių įsitikinimų terorizuojama, 321, 518, 519, 520 t6
Tamutytė, Dalia, šiaulietė, po kratos tardymui išvežta į Šiaulių miesto KGB įstaigą, 407, 408 t7
Tarabilda, Arūnas, Vilniuje, 290 t3
Tarasevičienė, Petronė, 213, t8
Tarasevičius, Gintaras, bandęs pereiti Suomijos sieną, 227 t9
Tarasevičius, Mečislovas, bandęs pereiti Suomijos sieną, 227 t9
Tarasevičiūtė, Reda, Simno vid. mokyklos  mokinė, 213, t8
Tarasovas, RRT įgaliotinio įstaigos Maskvoje darbuotojas, 604 t6
Taraškevičius, Česlovas, kun., iš Rudnios, 180 t10
Taraškevičius, Česlovas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 221, 401, t8
Taraškevičius, Česlovas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273 t9
Targoviskis, Jonas, karaliaus kanceliarijos sekretorius, pagarbiai atsiliepęs apie mirusį karalaitį Kazimierą, 11, t7
Tarulis  , Petras,   kun.,   Vyžuonų   par.   klebonas,   Panevėžio vyskupija, 20, 475, t8
Tarulis, (Tarutis?), Petras, kun., Vyžuonų klebonas, 585 t6
Tarulis, Juozas, Daugailių parapijos komiteto pirmininkas, 62, t6
Tarulis, Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Tarulis, Petras, kun., Vyžuonų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573 t7
Tarvydas, Molėtų IV kl. mokinys, 52, t8
Tarvydas, Petras, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 221, 401, t8
Tarvydas, Petras, kun., Vilniaus arkivyskupija, 181 t10
Taškūnas, Vladas, kun., Gulago kalinys, 104 t9
Tatolis, R., Lenino vėliavos korespondentas, 294 t10
Taujenskaitė, Filomena, Šaukoto vidurinės mokyklos direktorė, 221 t6
Tauronis, J., 154, t8
Tavoraitis, P., kun., 41, t10
Tavoraitis, Petras, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Tavoraitis, Petras, kun., Pabaisko klebonas, Kauno arkivyskupija, 215, 277, 281 t9
Tavoraitis, Petras, kun., Pabaisko par. klebonas, 309-10, 310, t8
Tavoraitis, Petras, kun., Vosiliškio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575 t7
Tefelis, Petras, Kelmėje terorizavęs mokinį Alvydą Rakauską, 458, 459 t6
Tekorius, Šiaulių raj. vykd. k-to pirmininko pavaduotojas, 415 t9
Telksnys, kun., Šiaulių dekanas, 498 t9
Telreckas, Antanas, kinomatografijos darbuotojas, žmogaus teisių kovotojas, Sibiro koncentracijos lagerių kalinys, 91, 127, 190, 256, 289, 315, 382, 390, 479, 503, 532, 556, 620 t7
Telšinskienė, Zuzana, gargždietė, 213 t9
Tendziagolskienė, Luokės vid. mokyklos direktoriaus pavaduotoja, viešai klasėje grasino mokiniui Leščiauskui už bažnyčios lankymą sumažinti elgesio pažymį, 311 t7
Teresė, vienuolė, Kalkutos misijonierė, 253 t9
Teresevičius, Šaukėnų vidurinės mokyklos mokytojas, 459 t6
Teresius, Adolfas, klierikas, kaunietis, 92, 419, 420, t8
Teresius, Adolfas, saugumo tardytas, 260 t9
Teresius, Adžius, 1981 m. sovietinės valdžios nepriimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 55, t7
Teresiūtė, Regina, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavusi Vilkavišky, Kelmelių namuose jaunimo šventėje, įsibrovėlių valdžios pareigūnų milicijos punkte grubiai tardyta; pasiryžusi eiti įkaitu į kalėjimą bei darbo stovyklą už iun. A. Svarinską; Kelmės VRS pareigūnų iškoneveikta, 32, 50, 444, 462, 463, 508, 529, 617 t7
Teresiūtė, Regina, Kelmės gyventoja, valdžios persekiojama, 50, 57, 302 t9
Teresiūtė, Regina, kelmiškė, 103, 104, 105, 107, 138 t10
Teresiūtė, Regina, pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, ir LTSR prokurorui, 307, 309, 346, 362, 394, 489 t6
Teresiūtė, Regina, sulaikoma ir tardoma 178-181 t5
Teresiūtė, Regina, Žalpių par. vargonininkė, 53, 154, 160, 161, t8
Terleckas, A. 134 t5
Terleckas, A., ekonomistas, Vilnius, 381, 382, 385, 386 t4
Terleckas, A., Vilniuje, 85, 361 t2
Terleckas, Antanas, Gulago kalinys, 48, 54, 108, 162, 186, 214, 276, 277, 279, 330, 382, 383,   419, t8
Terleckas, Antanas, kinofikacijos darbininkas, žmogaus teisių kovotojas, Sibiro tremtinys, 79, 95, 103, 116, 154, 164, 177, 195, 211, 250, 253, 278, 280, 284, 285, 286, 287, 288, 302, 322, 325, 382, 383, 386, 463, 488, 608 t6
Terleckas, Antanas, sąžinės kalinys, pogrindžio kovotojas, 26, 27, 65, 105, 188, 227, 309, 325, 391, 462 t9
Terleckas, Antanas, Vilniuje, 118, 273, 274, 279, 280, 283, 291-315 t3
Terleckas, Gintas, Antano T. sūnus, 186, t8
Terleckienė, Elena, liudininkė A. Terlecko teisme, Vilniuje, 285, 438 t6
Terleckienė, Elena, Sibiro lageryje kenčiančio Antano Terlecko žmona, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 447, 532 t7
Terleckienė, Elena, vilnietė, 186, 274, t8
Terminas, Algirdas, Tryškių vid. mokyklos VI kl. mokinys, mokytojos B. Kasparavičienės labai persekiojamas už bažnyčios lankymą, 312 t7
Ternovskij, Leonard, kovotojas dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100 t6
Tervydytė, Gita, Rokiškio E. Tičkaus vid. mokyklos mokinė, mokytojos M. Dilienės išbarta už bažnyčios lankymą ir vengimą nešioti raudoną kaklaraištį, prievartauta padėti tyčiotis iš religijos, 253, 373, 430 t7
Tėvelis, Pakuonio klebonas 119 t5
Tėvelis, Vilkaviškio raj. komjaunimo sekretorius, aršus kovotojas prieš kunigus ir bet kokius tikinčiųjų religinius pasireiškimus, 73, 74, 485, 486 t7
Tėvelis, Vilkaviškio rajono trečias sekretorius, aršus ateizmo propagandistas, 184 t6
Tėvelis, Vytautas, kun., 75, t10
Tėvelis, Vytautas, kun., Pakuonio ir Margininkų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Tiberijus, Zacharijas, vyskupas, 290 t10
Tichonov, milicijos pareigūnas, 82, t8
Tichonovičius, J., filosofas, mokslų kandidatas, 335, t8
Tidikis, R., „Ave vita" klubo narys, 411 t6
Tijušas, Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Tijušas, Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196 t9
Tijušas, Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Tijušas, Petras, kun., Pumpėnų klebonas, 585 t6
Tijušas, Petras, kun., Pumpėnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus Pasvalio Vykd. komiteto pirmininko pavaduotojui ir L. Brežnevui, 301, 329 t7
Tiknius, J., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 474 t6
Tyla, Antanas, Notėnų parapijos klebonas, miręs 111 t5
Tylusis, Sventoslavas, 285, t8
Tilvikaitė, Tverų vid. mokyklos mokytoja, persekiodama tikinčius mokinius, baugina juos fizinėmis bausmėmis, 242 t7
Timukas, P., Biržų parapijos bažnytinio komiteto pirmininkas, 600 t6
Tiškevič, Ceslav Adamovič, kun., 469, t8
Točiantietis, Jonas, prof., Mykolo Giedraičio biografas, 286, t8
Tokranov, vyr. milicijos ltn., 376, t8
Toleikis, Vytautas, mokytojas, 274 t10
Tomkevičius, kun., Šiaulių dekanas, 505 t9
Tomkevičius, S., kunigas, Kybartai, 12,123,156, 245, 250, 363 t4
Tomkus, Jonas, kun., Želvos klebonas, 294 t9
Tomkus, Jonas, kun., Želvos klebonas, pasirašęs protesto ppareiš-kimą J. Andropovui, 567, 570 t7
Tomson, Ants, Estijos jaunuolis, 1981 m. rugsėjo 12 d. atvykęs į Šiluvą pasimelsti, 48, t7
Tonaitytė, Sonata, Tverų vid. mokyklos mokinė, mokytojos R. Čeplinskienės prievartauta dėl jos religinių įsitikinimų; jei Sonata neisianti į bažnyčią, mokytoja iš visų dalykų rašysianti penketus. Mokinė pasiūlymo nepriėmė, 240, 499 t7
Topolev, J., įgaliotinis kratai daryti, 34, t10
Toth, Tihamer, Vengrijos kun., auklėjamo turinio jaunimui knygų autorius, 21, t6
Tragys, Mykolas, Trakelių gyventojas, Varanavo raj., Vykdomajame komitete tardytas dėl uždarytos bažnyčios remonatvi-mo, 376 t7
Trakelis, L., Pasvalio raj. Liaudies teismo pirmininkas, teisęs kun. B. Urboną, 294, 296 t7
Trakimas, saugumietis, 436 t6
Traškevičius, Antanas, kun., 329, t8
Trefter, D., negavusi N. ir J. Sadūnų iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR jai siųstų registruotų laiškų, 72, t7
Treinienė, B., LTSR Aukščiausiojo teismo Vilniuje tarėja, dalyvavusi teisiant kun. A. Svarinską, 582 t7
Trimirka, Virginijus, Pilviškių vid. mokyklos II kl. mokinys, patarnaująs bažnyčioje prie altoriaus, tuo užrūstinęs bedievius, 550 t7
Trimirkienė, Ona, Pilviškiuose bažnytinių procesijų tvarkytoja, išvkiesta į vietos Vykdomąjį komitetą bei į vidurinę mokyklą vaiko auklėjimo klausimu, 549, 550 t7
Trimonis, Kazimieras, kun., Nedingės klebonas ir Merkinės dekanato dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570 t7
Trochta, Čekoslovakijos vysk., 12, t8
Trockis, komunistų lyderis, 125, t8
Trumpaitytė, Laima, Vadžgirio vidurinės mokyklos XI kl. mokinė, 461 t6
Trusevič, Adolfas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401, t8
Trusevičius, Adolfas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 273 t9
Truskauskaitė, L., pasirašiusi protesto pareiškimą N. Dybenkai, 489 t6
Truskauskaitė, Laimutė, klaipėdietė, 393 t9
Truskauskaitė, Laimutė, mokytoja Kaune, 168, 169, t8
Truskauskaitė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 518 t7
Trusovas, Sergiejus, sovietinis karys, 63, t10
Tubelytė, V., kviestinė doc. V. Skuodžio kratoje, Vilniuje, 102 t6
Tubienė, Kazimiera, parašų rinkėja, 137 t10
Tuchačevskis, Michail Nikolajevič, sovietų armijos maršalas, Stalino įsakymu, 1937 m. birželio 11 d. sušaudytas, 450 t7
Tuchin, Apolinaras, tardęs inž. J. Janavičių, 464 t7
Tučkus, Andrius, Valstybinio Vilniaus Universiteto studentas, pasirašęs skundą Respublikos prokurorui, 286, 289, 311, 321, 322, 363, 556 t6
Tučkus, Andrius, vilnietis, 461 t9
Tulaba, Ladas, prel., Romoje šv. Kazimiero kolegijos rektorius, 389 t7
Tumaitis, Juozas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 273 t9
Tumas, Vaižgantas Juozas, kan., žymus lietuvių rašytojas, 287 t10
Tumėnas, K., RRT įgaliotinis, 213, 348 t9
Tumėnas, K., RRT įgaliotinis, dirba tik saugumui 20, 106 t5
Tumėnas, Kazimieras, Religijų reikalų įgaliotinis, pakeitęs čekistą Rugienį, įsakęs vysk. Labukui kun. S. Tamkevičių perkelti iš Simno kitur — į Kybartus, 103, 133, 526 t7
Tumėnas, Religijos reikalų įgaliotinis, 349, t8
Tumėnas, Religijų reikalų tarybos įgaliotinis, 77, 139 t6
Tunaitis, Juozas, kun., 98, 221, 420, t8
Tunaitis, Juozas, kun., iš Vinliaus, vėliau vyskupas, 181, 208, 209 t10
Tunaitis, Juozas, kun., Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčios klebonas, 226 t7
Tunaitis, Steponas, kun., iš Teverečiaus, 180 t10
Tunaitis, Steponas, kun., Tverečiaus par. klebonas, Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401, 471, t8
Tunaitis, Steponas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273, 383 t9
Tunaitytė, Onutė, Josvainių vid. mokyklos Va kl. mokinė, mokytojos Eitutytės paklaususi: „Kodėl jūs kišatės į Bažnyčios reikalus?", 188, 619 t7
Tuomienė, Pranciška, Kapsuko gyventoja, saugumiečių kratyta, 207 t6
Turauskas, Adomas, Vidsodžio gyventojas, 316, t8
Turauskas, Modestas, Vidsodžio aštuonmetės mokyklos V klasės mokinys, 316, t8
Turinas, Druskininkų cerkvės ir kitų vietų apiplėšėjas, 83, t6
Tūrys, Stanislovas, liudininkas V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 484 t6
Tursa, Dubingių apylinkės pirmininkas, 412 t6
Turu, Desmond, Pietų Afrikos negrų gynėjas, 368 t9
Tutinaitė, Roma, mirusi Čiulėnų mokyklos VII kl. mokinė. Jos laidotuvių metu mokytojai neįleido mokinių į bažnyčią, 189 t7
Tutkus, Algimantas, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335 t7
Tutlys, bažnytinio k-to narys, 86, t8
Tutlys, Kybartų bažnyčios komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 577 t7
Tvardovskis, poetas, 137 t9
Tvarijonas, Vytautas, kun., Pabiržės klebonas, 585 t6
Tvarijonas, Vytautas, kun., Pabiržės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573 t7
Tvarijonas, Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Tvarijonas, Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196 t9
Tvarijonas, Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Tvarijonas, Vytautas, kunigas, Zarasai 110 t5
Tvarijonavičiūtė, Daiva, kviestinė, vilnietė, 153, t8
Tverijonas, Arūnas, Šilalės vidurinės mokyklos VIII kl. mokinys, 461 t6
Tvirbutas, D., Šiaulių raj. vykd. k-to pirmininko pavaduotojas, 44, 97, 98, 462. 463 t9
Tvirbutas, D., Širvintų raj. vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 278, 304, 371, t8

U
Uborevičius, Jeronimas, Sovietų sąjungos generolas, lietuvis iš Daugailių apylinkės, daug pasitarnavęs Rusijos komunizmui, Stalino įsakymu 1937 m. gegužės 29 d. sušaudytas, 450 t7
Uksaitė, Rėdą, jaunametė, su motina dalyvavusi Žem. Kalbarijos didžiuosiuose atlaiduose, milicijos sulaikyta ir tardyta, atsisakė rašyti pasiaškinimą, 274 t7
Uksaitė, Vida, čekistų bandyta užverbuoti jų tarnybai, Šiauliuose, 384 t6
Uksas, Nevočių aštuonmetės mokyklos mokytojas, 340 Uleckas, Juozas, kun., Garliavos klebonas, Aleksoto dekanato dekanas, 502 t6
Ulbienė, R., Tauragės Vykdomojo komiteto pirmininkės pavaduotoja, įspėjusi kun. A. Beniušį dėl jai nepatikusių pamokslų Žem. Kalvarijoje, 347, 486 t7
Ulbienė, Skaudvilės vyk. k-to pirmininko pavaduotoja, 253, 254, t8
Ulevičienė, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvė, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Ulevičienė, C., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Ulevičius, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvis, pasirašęs „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdamas A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Ulickas, Albertas, kun., iš Švenčionių, 181 t10
Ulickas, Albertas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 98, 221, 401, t8
Ulickas, Albertas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 273 t9
Ulickas, Jonas Stanislovas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 274 t9
Ulickas, Jonas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 294 t6
Ulickas, kun., Švenčionių klebonas ir dekanas, nuslėpęs nužudyto kun. B. Laurinavičiaus testamente testatoriaus išreikštą valią, 26, t7
Umbrasaitė, A., pasirašiusi protesto pareisimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Umestauskaitė, Barbora, Zagarietė, pagarsėjusi stebuklais, liaudies laikoma šventąja, 502, 506 t9
Umestauskas, Barboros Zagarietės protėvis, 502 - 503 t9
Umikis, Vincas, Gadunavo gyventojas, 47, t10
Umrasaitė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 518 t7
Ungevičius, S., Gargždų I-os vid. mokyklos mokinys, 58, t9
Untulienė, Neonila, R. Juciūtės atsivesta kviestinė Jono, Marytės ir Nijolės — Sadūnų buto kratai, 341 t7
Untulis, Metodinio skyriaus vedėjas Utenos rajone, 125 t6
Uogintas, Jonas, kun., Anykščių altaristas, 585 t6
Uogintas, Jonas, kun., Anykščių altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573 t7
Uogintas, Jonas, kun., Palėvenės par. klebonas, Panevėžio vyskupija, 20, 415, t8
Uogintas, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196 t9
Urba, Jonas, 6. Dvariono vaikų muzikos mokyklos partijos sekretorius, Vilniuje, 256 t6
Urbanavičienė, A., A. Mykolaičio sesuo, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama brolio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Urbanavičius, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvis, pasirašęs „Naujojo  gyvenimo"  redakcijai  laišką,  paneigdamas A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Urbanavičius, A., Užuguosčio brigados brigadininkas, 447, 448, 449 t6
Urbanavičius, Antanas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201 t9
Urbanavičius, Justinas, kun., Gulago kalinys, 104 t9
Urbanovič, A. Ramanauskaitės teisme prokuroras, Astrave, 32, t6
Urbanovič, Leonid, Girių k. (Baltarusijoje) mokyklos mokinys, 31, 35, 41, t6
Urbanovič, Rima, Girių k. (Baltarusijoje) mokyklos mokinė, 31, 41, 48, t6
Urbanovič, Valentina, Girių k. (Baltarusijoje) mokyklos mokinė, 31, 35, 41, t6
Urbelytė, B., Telšių vykd. k-to pirmininko pavaduotoja, 413 t9
Urbonaitė, Ada, būrio saugumiečių kratyta, Kaune, 370 t6
Urbonaitė, Adelė, kaunietė, saugumo tardyta, 187, 259 t9
Urbonas, Benediktas, kun., Joniškėlio klebonas, 585 t6
Urbonas, Benediktas, kun., Joniškėlio klebonas, apskųstas komunistinei vietos valdžiai, kad leidžiąs vaikams patarnauti bažnyčioje, dėl to teistas Pasvalio raj. Liaudies teisme ir nubaustas; pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 329, 410, 573 t7
Urbonas, Benediktas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Urbonas, Benediktas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196 t9
Urbonas, Benediktas, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Urbonas, čekistas papulkininkis, tardęs garliavietes — J. Naikelienę, J. Bieliauskienę ir M. Gavėnaitę, 346, 405, 461 t7
Urbonas, E., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 476 t6
Urbonas, J., Vilkaviškio rajono vykdomojo kom. pirm. žiaurus tikinčiųjų persekiotojas 52, 304 t5
Urbonas, Juozas, Kybartų miesto vyk. k-to pavaduotojas, 85, 90, t8
Urbonas, Juozas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 99, 2221, 401, t8
Urbonas, Juozas, Vilkaviškio raj. vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 254, 311, t8
Urbonas, Juozas, Vilkaviškio raj. vykd. k-to pirmininko pavaduotojas, 50, 51, 205, 219, 291, 292, 296 t9
Urbonas, Juozas, Vilkaviškio raj. Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas ir kulto reikalams įgaliotinis, persistengęs komunistinės valdžios tarnas. Jo įsakymu nugriautas Vilkaviškis-Žalioji pakelėje atsiradęs kryžius, 54, 138, 139, 140, 187, 235, 482, 485, 528, 542, 550, 551, 552 t7
Urbonas, Kazys, ateistas, buvęs jėzuitų noviciate, 414 t6
Urbonas, Kybartų gyventojas, 38, t8
Urbonas, majoras, vyresnysis tardytojas, 19, 187, 337 t9
Urbonas, O., istorinių veikalų autorius, 329 t9
Urbonas, saugumo papik., kratos vykdytojas doc. V. Skuodžio bute, Vilniuje, 165, 202, 248, 350 t6
Urbonas, V., Kybartų bažnyčios komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 577 t7
Urbonas, VIII, popiežius, 1636 m. šv. Kazimierą paskyrė pagrindiniu Lietuvos globėju, 12, t7
Urbonas, Vilkaviškio rajono vykdomojo komiteto pirrnininko pavaduotojas, 142 t6
Urbonas, Vincas, Josvainių bažnyčios komiteto pirmininkas, 318, 517 t6
Urbonas, Vitas, kun., 12, 73, t10
Urbonas, Vitas, kun., Simno vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Urbonas, Vitas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 387 t9
Urbonas, Vytautas, kun., Igliaukos par. klebonas, 117, t8
Urbonavičienė, G., gydytoja Vilniuje, brutali sergančio J. Sadūno prievartautoja, klusni R. Juciūtės talkininkė, 590 t7
Urbonavičius, A., Užuguosčio kolūkio brigadininkas, pasižymėjęs žiaurumu, 541 t7
Urbonavičius, Antanas, kun., Raseinių par. vikaras, 56, t6
Urbonavičiūtė, L., Kauno XV vid. mokyklos direktorės pavaduotoja, 209, 210, t8
Urbonienė, Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokytoja, tikinčiųjų mokinių persekiotoja, 546 t7
Urbonienė, Panevėžio medicinos mokyklos dėstytoja, 51, t10
Urbonienė, Stasė, gargždietė, 213 t9
Urbšaitė, Jolanta, Prienų I-os vid. mokyklos VIIc kl. mokinė, auklėtojo A. Narvydo tardyta dėl per Kalėdas šventoriun atsilankiusio Kalėdų senelio, 254, 619, 620 t7
Urbšaitė, Jolanta, Prienų I-os vidurinės mokyklos mokinė, 143 t6
Urbutis, B., Viduklės bažnyčios komiteto narys, 270 t6
Urbutis, Petras, vidukliškis, komunistinės valdžios pareigūnų nubaustas už dalyvavimą Vėlinių dienos procesijoje į kapines, 149 t7
Urbutis, Šiauliuose, 342 t3
Urnikis, Algirdas, Tryškių vid. mokyklos VII kl. mokinys, persekiojamas mokytojos S. Žukauskienės už patarnavimą šv. Mišioms, 312 t7
Usojeva, Nadė, tremtinės Nijolės Sadūnaitės likimo draugė, 110 t6
Ustinienė, L, vaikų darželio-lopšelio vedėja, Kaune, 555 t6
Ušila, Jonas, prelatas, Vilniuje, 403 t2
Ušinskas, Kazimieras, kviestinis M. Jurevičiaus kratoje, Šiauliuose, 166 t6
Utkin, Maskvos prokuroras, 81, t8
Uzelienė, Valė, Smilgų apyl., 88 t3
Uždavinys , Sigitas,  kun.,  Rokiškio par.  vikaras, Panevėžio vyskupija, 20, 327, 465, t8
Uždavinys, A., Žilėnų apylinkės pirrnininkas, 597 t6
Uždavinys, Antanas, Žilėnų kolūkio pirmininkas, komunistinės valdžios pareigūnų grubių veiksmų talkininkas, 171 t7
Uždavinys, S., kunigas, Gulbinėnai, 66 t4
Uždavinys, Sigitas, kun., Krinčino klebonas, 585 t6
Uždavinys, Sigitas, kun., Krinčino klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus: Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 301, 329, 574 t7
Uždavinys, Sigitas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196 t9
Uždavinys, Sigitas, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Užkalnis, Andrius, Moksleivio laikr. korespondentas, 191 t10
Užkuraitis, J., kun., Panevėžio vyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 575 t7
Užkuraitis, V., Liubavo klebonas, 112. t1
Užkuraitis, Vytautas, kun., 8, 11, 74, t10
Užkuraitis, Vytautas, kun., Griškabūdžio klebonas, 61, 62, 464, 472, t8
Užkuraitis, Vytautas, kun., Griškabūdžio klebonas, 116, 374, 502, 587 t6
Užkuraitis,  , Vytautas,   kun.,   Griškabūdžio  administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 325, 440 t7
Užkuratis, Vytautas, Surviliškio klebonas, 197 t2
Užupis, Juozapas, kun., iš Prienų, 8, 11, 74, 231, 237 t10
Užupis, Juozas, kun., Prienų klebonas, Vilkaviškio vyskupija, 111, 199, 201, 386, 422 t9
Užupis, Juozas, kun., Prienų klebonas, Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio Tribunolo notaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Užupis, Juozas, kun., Prienų parap. klebonas, 378 t6
Užusienis, J., kun., 41, t10
Užusienis, Jurgis, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Užusienis, Jurgis, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281 t9
Užusienis, Jurgis, kun., Šėtos administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326 t7

V
Vabalas, A., knygos „Vadovas po Lietuvą" koautorius, 199 t7
Vabuolas, Lazdijų apylinkės pirrnininkas, kryžiaus naikintojas, 442 t6
Vadeikaitė, S., Pacelionių mok-los mokinė, 336, 337 t2
Vadimov, Georgij, kovotojas dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100 t6
Vagneris, Petras, kun., iš Zapyškio, 75, 232, 237 t10
Vagneris, Petras, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201 t9
Vai, antinas Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Vaicekauskaitė, Tverų vid. mokyklos mokytoja, tardžiusi rekolekcijose bažnyčioje buvusius mokinius, 245 t7
Vaicekauskas, A., advokatas, kuriam esą pavesta teisme ginti V. Vaičiūną, Širvintose, 483 t6
Vaicekauskas, Jonas, Pajieslio kleb. ir Pašušvio bažn. administratorius, 98, 396, 397 t3
Vaicekauskas, Juozapas, kun., Grinkiškio ir Pašušvio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 372, 575 t7
Vaicekauskas, Juozas, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Vaicekauskas, Juozas, Pajieslio klebonas, 388 t2
Vaicekauskas, mokytojas (Viduklė), terorizuoja tikinčius vaikus 271 t5
Vaicekauskas, Viduklės vidurinės mokyklos mokytojas, 55, t6
Vaicekauskas,  , V.,   Grinkiškio   ir   Pašušvio   bažnyčių administratorius, 228-231, 234 t4
Vaičekauskas, J., kun., Kauno arkivyskupija, 383 t9
Vaičekauskas, Juozas, kun., Grinkiškio ir Pašušvės klebonas, 315, 431, 432, 499, 509, 512 t6
Vaičekonis, P., kun., Šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebonas, Vilniaus arkivysk., 379, 328 t9
Vaičekonis, Pranciškus, kun., šv. Petro ir Povilo bažn. klebonas Vilniuje, 120, 288, 291 t10
Vaičekonis, Pranciškus, kun., Šv. Petro ir Povilo bažn. klebonas, Vilniaus arkivysk., 222, 224, 227, 228, 229, 230, t8
Vaičelionis, J., Radviliškio klebonas, 398 t3
Vaičelionis, kun., Radviliškio klebonas, 243 t6
Vaičelionis, L., kun., Radviliškio klebonas, vicedekanas, 204 t9
Vaičeliūnas, Juozapas, kun., t10
Vaičeliūnas, Juozapas, kun., Veprių ir Upnikų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576 t7
Vaičeliūnas, Juozapas, kun., Veprių klebonas, Kauno arkivyskupija, 215, 277, 281 t9
Vaičeliūnas, Juozas, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Vaičeliūnas, Juozas, kun., Veprių ir Upnikų administratorius, 177 t6
Vaičionis, Kazimieras, kun., Turgelių par. klebonas, Vilniaus arkivyskupija, 99, 221, 224, 226, 227, 231, 232, 355, 356, t8
Vaičys, Telšių autoinspektorius, 58 t7
Vaičiulaitis, Antanas, rašytojas, 278 t10
Vaičiulaitis, R., kun., 248, t8
Vaičiulaitis, Rom., kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201 t9
Vaičiulienė, Ona, Skuodo rajoninių laikraščių bendradarbė, 305 t9
Vaičiulionis, Lionginas, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Vaičiulionis, Lionginas, kun., Kauno arkivyskupija, 204, 277, 281 t9
Vaičiulionis, Lionginas, kun., Radviliškio ir Kuru administratorius, Kauno arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, TTG Komiteto narys, 81, 508 t6
Vaičiulionis, Lionginas, kun., Radviliškio ir Kurų administratorius, Šiaulių dekanato vicedekanas, P. Anilioniui iškėlęs eilę tikintiesiems daromų nusikaltimų; pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 206, 326, 576 t7
Vaičiulis, (Vaičiulienė), B., kalinio ir ilgamečio kankinio, Justo Gimbuto, sesuo, 215 t6
Vaičiūnas, Jonas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Vaičiūnas, Jonas, kun., Raguvos altaristas, 585 t6
Vaičiūnas, Jonas, kun., Raguvos altaristas, Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196, 205, 300 t9
Vaičiūnas, Jonas, kun., Raguvos altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573 t7
Vaičiūnas, Juozas, Šv. Teresės bažnyčios klebonas Vilniuje, 402 t2
Vaičiūnas, knygos autorius, 499 t9
Vaičiūnas, Vytautas, Gulago kalinys, pogrindžio kovotojas, 391, 448 t9
Vaičiūnas, Vytautas, inž., Kaune, 20,21, 77 t3
Vaičiūnas, Vytautas, inž., kovotojas dėl tikėjimo ir tautos laisvės, Helsinkio grupės narys, Sibiro tremties lagerių kalinys, 28, 37, 38, 90, 127, 190, 205, 256, 287, 288, 290, 315, 354, 355, 382, 390, 474, 503, 556, 620 t7
Vaičiūnas, Vytautas, inž., pasirašęs protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, kratytas, tardytas ir nuteistas; Sibiro tremtinys; kovotojas dėl tikėjimo ir tautos laisvės, 314, 346, 374, 376, 439, 440, 441, 442, 466, 467, 469, 471, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 489, 530, 533, 554, 555, 561, 565, 572, 573, 574, 575, 576, 589, 608 t6
Vaičiūnas, Vytautas, inž., Sibiro kalinys, grįžęs į Lietuvą, 26, 92, 166, 208, t8
Vaičiūnas, Vytautas, Kaunas, 50 t4
Vaičiūnas, Vytautas, Kaune, 78, 270, 377-380 t2
Vaičiūnas, Vytautas, kaunietis, 35, t10
Vaičiūnas, Vytautas, kun., Kauno kunigų seminarijos vicerektorius, 166 t9
Vaičiūnienė, inž. Vytauto Vaičiūno, Sibiro lagery esančio kalinio, žmona, parašiusi skundą TSRS Generaliniam prokurorui, kad jos vyrui lagerio administracija neperduoda lietuviškos spaudos, 288 t7
Vaičiūnienė, L., Vytauto Vaičiūno žmona, 481, 482, 483, 489 t6
Vaičiūnienė, Rokiškio kultūros mokyklos dėstytoja, 210, t8
Vaičius, Antanas, kun., Telšių vyskupijos valdytojas, 312, 428 t6
Vaičius, Antanas, kun., Telšių vyskupijos valdytojas. 1982 m. liepos 21 d. Šv. Tėvas jį paskyrė Telšių vyskupu ir Klaipėdos Prelatūros apaštaliniu administratorium. Vyskupu konsekruotas Kauno arkikatedroje liepos 25 d., 58, 60,158, 246,258, 259, 260, 262, 268, 270, 273, 350, 401, 450, 485 t7
Vaičius, Antanas, kunigas, Telšių vyskupijos valdytojas 108, 338, 469 t5
Vaičius, Antanas, Telšių vyskupas, 24, 113, 137, 167, 227, 228, 251, 252, 269, 421, 431, t8
Vaičius, Antanas, Telšių vyskupas, 63, 80, 83, 164, 217 - 219, 267, 268, 290, 308, 316, 344, 378, 381, 432, 437. 440, 443, 456 t9
Vaičius, Antanas, Telšių vyskupas, 44, 120, 121, 203, 205, 214, 229, 245, 251, 252, 266, 287, 289, 292 t10
Vaičius, kunigas, Telšių vyskupijos valdytojas, 151 t4
Vaidulis, 137 t9
Vaigauskas, Henrikas, KGB pirmininko pavaduotojas, 400, 401, 404 t9
Vaikšnorienė, Prienų I-os vidurinės mokyklos mokytoja, 143 t6
Vaikutienė, Truskavos apylinkės įstaigos valytoja, apgyvendinta špitolėje, 265 t6
Vailionis, Jonas, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavęs Vilkavišky, Kelmelių namuose jaunimo šventėje, įsibrovėlių valdžios pareigūnų milicijos punkte grubiai tardytas, 32, t7
Vailionis, Jonas, klierikas, 420, t8
Vailionis, Jonas, nukentėjęs nuo brutalaus milicijos pareigūnų poelgio Vilniaus Aukščiausio Tesimo vestibiulyje, 342 t6
Vainoras, A., klierikas, 242 t10
Vainoras, Alvydas, 53, t8
Vainoras, Alvydas, klaipėdietis, kun. A. Svarinsko teismo metu pagautas Vilniaus gatvėje ir nubaustas, 508 t7
Vainoras, Alvydas, Lazdijų bažnyčios sargas, 37, 52, t10
Vaira, B., kun., 41, t10
Vairą, Boleslovas, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Vaira, Boleslovas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281 t9
Vairą, Boleslovas, kun., Liduokių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575 t7
Vaišnora, Edvardas, kun., Kupiškio altaristas, 276, 585 t6
Vaišnoras, Eduardas, kun., Kupiškio altarista, buvęs politinis kalinys, miręs 1982 m., Panevėžio vyskupija, 323, t8
Vaišnoras, Vyžuonų vid. mokyklos direktorius, 90, t6
Vaišnorienė, M., administracinės komisijos narė, 96, t9
Vaišnorienė, M., Gargždų m. Liaudies deputatų vykd. k-to narė, 39, t10
Vaišvila, Vilkaviškio KGB viršininkas, 245 t6
Vaišvila, Vilkaviškio raj. KGB viršininkas, Kybartuose tikintiesiems niekinęs kun. S. Tamkevičių, 524 t7
Vaitasius, Respublikinės autoinspekcijos viršininkas, Žem. Kalvarijos didžiųjų atlaidų metu vykdęs maldininkų sekimo priežiūrą, 272, 350, 353, 365 t7
Vaitauskaitė, Rasa, Ašmintos mokyklos V kl. mokinė, mokytojų griežtai tardyta, 303, 304 t7
Vaitauskas, Vytautas, kun., dek., 74, t10
Vaitauskas, Vytautas, kun., Gražiškių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Vaitauskas, Vytautas, kun., Vilkaviškio dekanas, 50, 205, 199, 201, 387 t9
Vaitauskienė, Ona, Ašmintos apylinkės bibliotekos darbuotoja, Prienų raj. VK pirmininko pavaduotojo išbarta už bažnyčios lankymą ir, jo įsakymu, atleista iš darbo, 302, 303, 304, 305 t7
Vaitelis, Stanislovas, kun., Gulago kalinys (1949-1955), Telšių vyskupija, 104, 342 t9
Vaitelis, Stanislovas, kun., Skuodo altaristas, aptarnaująs Notėnus, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 323, 445 t7
Vaitelis, Stanislovas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Vaitiekūnas, LTSR Vidaus reikalų ministerijos tardytojas, perėmęs kun. B. Laurinavičiaus žuvimo bylą iš Vilniaus autoinspekcijos, 24, t7
Vaitiekus, (Adalbertas), šventasis, Prahos vyskupas kankinys, 10, t9
Vaitkevičienė, Šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytoja, gaudžiusi mokinius, vykstančius Kalėdų naktį į bernelių Mišias, 183 t7
Vaitkus, Arkadijus, Upynos mokyklos II kl. tikintis mokinys, mokytojos S. Geštautaitės viešai išjuoktas ir už ausų patampytas, 500 t7
Vaitkutė, R., pasirašius Unesko organizacijai tikėjimo teisėms ginti dokumentą, 81, t6
Vaitonis , Jonas,   kun.,   Kalesninkų  par.   klebonas,  Vilniaus arkivyskupija, 98, 193, 221, 369, 401, t8
Vaitonis, Jonas, kun., Kalesninkų administratorius, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 484, 510 t7
Vaitonis, Jonas, kun., Kalesninkų administratorius, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 507 t6
Vaitonis, Jonas, kun., Šalčininkų parapija, Vilniaus arkivyskupija, 81, 271, 274 t9
Vaivada, 80 m. sibirinio lagerio kalinys, 396 t6
Vaivada, T., vyr. leitenantas, Raseinių raj. kriminalinės paieškos tardytojas, vadovavęs kratai pas Moniką Gavėnaitę, 528 t7
Vaivods, J., Rygos kardinolas, 308 t9
Vaižgantas, (Tumas J. kan.), rašytojas, 374, 442 t9
Valadka, Prienų miesto VK Administracinės komisijos pirmininkas, 490 t7
Valaiša, Č., Vilniaus teisme liudijęs prieš kun. A. Svarinską, 585 t7
Valaitienė, Šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytoja, gaudžiusi mokinius, vykstančius Kalėdų naktį į Bernelių Mišias, 183 t7
Valaitienė,  , mokytoja,   bara   motinas   už   vaikų   „gadinimą", Josvainiai 286 t5
Valaitis, Feliksas, kan., Šilalės klebonas ir dekanas, atšaukęs parašą po pareiškimu Telšių vyskupijos valdytojui, 505 t6
Valaitis, Feliksas, kan., Šilalės klebonas ir dekanas, tardytas Šilalės raj. saugumo viršininko, pasirašęs protesto pareiškimus P. Anilioniui ir L. Brežnevui, 63, 278, 323, 485 t7
Valaitis, Feliksas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Valaitis, Feliksas, kun., Telšių vyskupija, 343 t9
Valaitis, Gintaras, Gižų komjaunuolis nusikaltėlis, 298, 299, t8
Valaitis, J., kan., dek., pasirašęs dekanų protesto pareiškimą sovietinės valdžios įstaigoms, 505 t6
Valaitis, saugumietis, 329 t9
Valaitis, saugumietis, kratos vykdytojas ir tardytojas, 207 t6
Valaitis, Vilniaus KGB majoras-tardytojas, su Šiaulių čekistais ir kviestiniais darė kratą Šiauliuose S. Tamutienės namuose, 407, 408 t7
Valaitytė, B., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 347, 489 t6
Valaitytė, Bronė, Sasnavos gyventoja, 62, 63, 67, t8
Valaitytė, Bronė, Sasnavos gyventoja, 356, 448 t9
Valaitytė, Bronė, Sasnavos klebonijos šeimininkė, 66, 85, t10
Valaitytė, Bronislava, Sasnava, 175, 254 t4
Valaitytė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 518 t7
Valančiauskas, Domas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401, t8
Valančiauskas, Domas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 274 t9
Valančiūnas, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Valančiūnas, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196 t9
Valančiūnas, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Valančiūnas, Antanas, kun., Vaškų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus: Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 301, 329, 573 t7
Valančiūnas, Antanas, kun.. Vaškų klebonas, 585 t6
Valančius, M., vysk. — pasigendama tokio ordinarų tarpe dabar, 171 t6
Valančius, Motiejus, vyskupas, lietuvių tautos švietėjas ir blaivintojas, 475, 561, 562 t7
Valančius, Motiejus, Žemaičių vyskupas, 262, 292 t10
Valančius, Motiejus, Žemaičių vyskupas, rašytojas, 14, 236, 389, 380, t8
Valančius, Motiejus, Žemaičių vyskupas, rašytojas, 5, 6, 12, 94, 232, 233, 253, 370, 374, 437 t9
Valantinas, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Valantinas, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196 t9
Valantinas, Antanas, kun., Vadaktų klebonas, 585 t6
Valantinas, Antanas, Vadaktų klebonas, 202 t3
Valantinavičius, Vytautas, Tauragės saugumietis, 125, 127 t9
Valašinas, teismo nubaustas už netaktišką elgesį lygtinai (burž. Liet.) 410 t6
Valatka, Antanas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 221, 401, t8
Valatka, Antanas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 274 t9
Valatka, Petras, kun., Kietaviškių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 570 t7
Valavičius, Vladas, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Valavičius, Vladas, kun., teol. lic, Kelmės altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575 t7
Valdheimas, Jungtinių tautų gen. sekretorius, 137, t8
Valeikis, Kazimieras, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, t8
Valeikis, Kazimieras, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 274 t9
Valenčius, Telšių IV-os vidurinės mokyklos mokinys, žiauriai mokytojų dėl religijos persekiotas, 75, t6
Valenta, Gintautas, Kapčiamiesčio vid. mokyklos IX kl. mokinys, pakviesto čekisto mokykloje tardytas ir mokytojo S. Šidlausko įžūliai prievartautas stoti į komjaunimą, 34, 546 t7
Valentinavičius, Ričardas, Sidabravo vidurinės mokyklos Vllb kl. mokin. 148 t6
Valianas, Tedeušas, kun., 8, 12, 74, t10
Valikonis, Donatas, kun., Paberžės klebonas, Vilniaus arkivysk., 98, 143, 190, 221, 401, 418, 421, 465, t8
Valikonis, Vytautas, Vilniaus „Komjaunimo tiesos" korespondentas, 250, 251 t7
Valinskaitė, Jolanta, Pilviškių vid. mokyklos Vila kl. mokinė, mokytojos Bakaitienės bandyta perauklėti ateistiškai, 83, t7
Valiukėnas, St., kunigas, 347 t4
Valiukėnas, Stanislovas, kun., šv. Mikalojaus bažnyčios altaristas, Viln., 282 t6
Valiukėnas, Stanislovas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 222, 398, 401, t8
Valiukėnas, Stanislovas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 274 t9
Valiukėnas, Stasys, Vilniuje klebonas, 83 t3
Valiukevičiūtė, Janė, bedieviškosios valdžios atimtos Pelesos bažnyčios grąžinimo pastangų aktyvi veikėja, 553 t7
Valiukonis, Donantas, kun., Paberžės klebonas, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 484 t7
Valiukonis, Donatas, kun., iš Vilniaus, 180 t10
Valiukonis, Donatas, kun., Vilniaus arkivyskupijos konsultorius, 72, 111, 271, 274, 378, 382, 416 t9
Valiukonis, Donatas, kun.. Paberžės klebonas, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508 t6
Valiulienė, E., prad. mokyklos mokytoja, atleista iš arti buvusios mokyklos ir paskirta į tolimą — už religinius įsitikinimus, 125 t6
Valiulienė, Veronika, Plaučiškių prad. mokyklos mokytoja, 124, 125 t6
Valiulis, Edvardas, Utenos III-os vidurinės mokyklos kūrikas, 125 t6
Valiulis, Juozas, Saldutiškio vidurinės mokyklos VI kl. mokinys, 124 t6
Valks, Hans, negavęs J. Sadūno iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR jam siųsto registruoto laiško, 72, t7
Vallianas, Tadeušas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 386 t9
Valuckas, knygos autorius, 499 t9
Valutkevičius, milicijos pareigūnas Kulautuvoje, 394 t6
Valutkevičius, Romas, Simne, 240, 241 t2
Vanagaitė, Zita, pasirašiusi po prašymu grąžinti vysk. Jul. Steponavičių iš tremties, 284 t10
Vanagaitė, Zita, pasirašiusi protesto pareiškimą P. Cidzikui nuo persekiojimo ginti, 438 t6
Vanagaitė, Zita, vilnietė, 274, t8
Vanagas, Alfredas, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Vanagas, Alfredas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281 t9
Vanagas, Alfredas, kun., Maironių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576 t7
Vanagas, Benediktas, kun., Ubiškės klebonas, sąžinės kankinys, 103 t9
Vanagas, I, vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 183, t8
Vanagas, kun., Kruopių klebonas, 1941 m. besitraukiančios iš Lietuvos tarybinės armijos nužudytas, 476 t7
Vanagas, L., vyk. k-to pirmininko pavaduotojas, 196, t8
Vanagas, Lazdijų raj. vykd. k-to pirmininko pavaduotojas, 37, 52, t10
Vanagas, Liudas, Lazdijų raj. Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 173, 233, 234, 305, 539 t7
Vanagas, R., 410 t9
Vanagas, , Lazdijų  rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 139, 140, 141, 600 t6
Vandzinskas, Telšių finansų inspektorius, Parcinkulio atlaiduose vaikęs nuo šventoriaus devocionalijų pardavėjus, 91, t7
Vapštienė, Truskavos komunistė, apgyvendinta špitolėje, 265 t6
Vardys, Vytautas, S., dr. prof. Oklahomos universitete, 205 t7
Vareikonis, Kęstutis, keliavęs į Šiluvą jaunuolis, milicijos suimtas ir nubaustas pinigine bauda, 120 t7
Variakojis, Kęstutis, septyniolikmetis Panevėžio hidromeloracijos technikumo moksleivis, vykdamas į Šiluvą pasimelsti, milicijos sulaikytas, tardytas, teistas, 48, 49, t7
Varkala, Jonas, kun., 8, 11, t10
Varkala, Jonas, kun., Aukštosios Panemunės vikaras, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Varkala, Jonas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 387 t9
Varkalienė, Padubysio vid. mokyklos   mokytoja, 371, t8
Varlamas, Aravidzė, filmo personažas, 468 t9
Varnaitė, Truskavos mokyklos mokytoja, apgyvendinta špitolėje, 265 t6
Varnas, Juozapas, kun., Panevėžio vyskupija, 131, 136, 196 t9
Varnas, Juozapas, kun., Vabalninko klebonas, 585 t6
Varnas, Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Varnas, Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Varnas, Juozas, kun., Vabalninko garbės klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573 t7
Varnelė, Povilas, inžinierius, 177 t10
Varnelis, Romas, Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokinys, mokytojo S. Šidlausko įžūliai prievartautas stoti į komjaunimą, 546 t7
Varvuolis, Juozapas, kun., Betygalos administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327 t7
Varvuolis, Juozapas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281 t9
Varvuolis, Juozas, kun., Betygalos klebonas, 275 t6
Varvuolis, Juozas, kun., Kauno arkivyskup., 17, t8
Varžinskas, Paulius, kun., Panevėžio vyskupija, 132, 136, 196 t9
Varžinskas, Povilas, kun., Kriaunų klebonas, 585 t6
Varžinskas, Povilas, kun., Kriaunų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573 t7
Varžinskas, Povilas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Varžinskas, Povilas, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Vasauskienė, Z., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui, Kelmėje, 346 t6
Vasauskienė, Zita, Telšių kultūros mokyklos koncertmeisterė, 52, t8
Vaselka, Žygintas, 1982 m. birželio 6 d. vysk. L. Povilonio įšventintas kunigu, 201 t7
Vaseris, Telšių rajono laikraščio redaktorius, dalyvavęs su rajono kompartijos atstovais Luokės vidurinės mokyklos mokinių tardyme, 76, t6
Vasiliauskaitė, Virginija, Šilutės III-os vidurinės mokyklos VIIIc kl. mokinė, 457 t6
Vasiliauskas, Juozas, tardytas, Šiauliuose, 370 t6
Vasiliauskas, Kazimieras, kun., arkikatedros klebonas, 181, 288, 290, 292 t10
Vasiliauskas, Kazimieras, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 190, 221, t8
Vasiliauskas, Kazimieras, kun., Vilniaus šv. Rapolo bažnyčios vikaras, kun. B. Laurinavičiaus laidotuvėse pasakęs pamokslą, 26, t7
Vasiliauskas, milicijos pareigūnas, 182 t9
Vasiliauskas, papik., Šiaulių čekistas — tardytojas, 86, t6
Vasiliauskas, Sigitas, Kabelių dirbtuvių vedėjas, kryžiaus pašalinimo dalyvis iš A. Lukšio žuvimo vietos, 236 t7
Vasiliauskas, Vilniaus Lenino raj. milicijos skyriaus leitenantas, 62, t7
Vasiliauskas, Žalpių parap. bažnytinio k-to pirmininkas, 302 t9
Vasiliauskas, Žarėnų vidurinės mokyklos mokytojas, kompartijos kandidatas, 460 t6
Vasylienė, Mikalina, dėl kurios laidotuvių nukentėjo kelios Josvainių vidurinės mokyklos mokinės, 322 t6
Vasilyk, unitų kunigas, 507 t9
Vasiliūtė, Daiva, Josvainių vidurinės mokyklos VIa kl. mokinė, 384, 527 t6
Vasiljevas, Viktoras, TTG Komiteto pagalba prašosi leisti išvykti į Vakarus, 176 t6
Vasys, M., negavęs J. Sadūno jam iš Vilniaus į JAV siųsto registruoto laiško, 72, t7
Vaškelis, V., kun., 41, t10
Vaškelis, Vytenis, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 294 t6
Vaškevičius, Antanas, kun., Andrioniškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573 t7
Vaškevičius, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Vaškevičius, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 132, 136, 196 t9
Vaškevičius, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Vaškevičius, Juozas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Vaškevičius, Juozas, kun., Salų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573 t7
Vavilovas, genetikos mokslų specialistas, 172, t8
Vazgelevičiūtė, Bronė, pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 308, 347, 489 t6
Vazgelevičiūtė, Bronė, vilnietė, saugumo kratyta, 405 t9
Vazgelevičiūtė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 518 t7
Veblaitis, Petras, knygos "Kova su caro valdžia" autorius, 233 t9
Vėbra, R., tarybinis istorikas, 169 t9
Vedeckienė, Ona ir jos sūnus Sigitas, Pašušvyje, 396 t3
Veilentas, Virginijus, kun., Panevėžio vyskupija, 132, 136, 196 t9
Veilentas, Virginijus, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Veitienė, Skuodo raj. švietimo skyriaus kompartijos sekretorė, 493 t7
Veizbergaitė, Zita, Kauno Medicinos Instituto VI kurso studentė, 127, 552 t6
Vėlavičienė, Pajūrio mokyklos mokytoja, 457 t6
Vėlavičius, Vincas, kun., Skaudvilės klebonas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, TTG Komiteto narys, 77, 100, 176, 261, 263, 297, 342, 343, 375, 382, 429, 439, 508, 564 t6
Vėlavičius, Vincas, kun., Telšių vyskupija, 85, 124, 165, 180, 186, 287 t10
Vėlavičius, Vincas, kun., Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narys, Skaudvilės klebonas, Telšių katedros altaristas, 4, 5, 12, 62, 87, 150, 151, 360, t8
Vėlavičius, Vincas, kunigas — TTG Kat. Kom. narys 235, 316 t5
Vėlavičius, Vincentas, kun., Skaudvilės klebonas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, TTG komiteto narys, pasirašęs protesto pareiškimus: P. Griškevičiui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 81, 82, 198, 324, 333, 357, 361, 443, 446, 459, 582 t7
Vėlavičius, Vincentas, Telšių katedros kunigas, kalėjęs Gulage (1948-1956), 78, 104, 186, 342, 385, 447 t9
Velickaitė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos moksleivė, 62, t9
Velikanova, Tatjana, kovotoja dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100, 116, 177 t6
Velikanova, Tatjana, rusė, leidusi valdžiai nepalankų biuletenį „Kontinent", 515, 584 t7
Velykienė, Elena, Saldutiškio poliklinikos valytoja, 298 t9
Velymanski, Vladislovas, kun., Vilniaus arkivysk., 99, 221, t8
Velymanskis, Vladislovas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271, 274 t9
Velioniškis, K., kun., Telšių vyskupija, 186 t10
Velioniškis, Konstantinas, kun., 342 t9
Velioniškis, Konstantinas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Velioniškis, Konstantinas, kun., Tverų klebonas, Plungės raj. Administracinės komisijos kaltinamas dėl vaikų dalyvavimo bažnytinėse apeigose; pasirašęs proteste pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 239, 246, 324, 365, 366, 402, 446, 497 t7
Vėlyvytė, Marytė, Kauno Medicinos mokyklos studentė, 393 t6
Vėlyvytė, Marytė, Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos studentė, saugumiečių šantažuojama, persekiojama ir grasinama, 119 t7
Vembrė, Mykolas, kun., 329, t8
Vencevičiūtė, R., pasirašiusi po reikalavimu atšaukti neteisingą informaciją, 27, t10
Venckaitė, Rita, Užuguosčio vidurinės mokyklos VI kl. mokinė, 146 t6
Venckus , Paulius, kun., buvęs Jūžintų klebonas,  Panevėžio vyskupija, 327, t8
Venckus, jėzuitas, 492 t9
Venckus, Petras, jėzuitas, 493 t9
Venckus, Petras, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Venckus, Petras, kun., Tūbinių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 324 t7
Venckus, Pranas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Venckus, Pranciškus, kun., Krikštėnų administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 570 t7
Venckus, Pranciškus, kun., Laižuvos klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446 t7
Venclova, Tomas. Vilniuje, 180-182 t3
Venclovaitė, Dalia, inžinierė, liudininkė P. Pečeliūno teisme, Vilniuje, 355 t6
Venclovas, Vaidas, Molėtų I-sios vid. mokyklos III a kl. mokinys, 381, t8
Venclovienė, Mažeikių III-os vidurinės mokyklos mokytoja, 150 t6
Venskauskaitė, Eugenija, Gudžiūnuose, 105 t3
Venskūnienė, Ona, pasirašiusi po reikalavimu atšaukti neteisingus kaltinimus, 134 t10
Venskus, P., kun ., Kaišiadorių vyskupija, 76, 125 t10
Venskus, Prancišikus, kun., Telšių vyskupija, 342 t9
Venslavičienė, Prienų II-os vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 145 t6
Verbylaitė, Dalia, kybartietė, 193 t10
Verečenskas, jaunesnysis milicijos seržantas, 107 t10
Verenius, majoras, 23, t10
Veresekytė, Elena, mokslinio tyrimo laborantė, 250 t9
Verika, Kybartų vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, uolus partietis, 189, 190 t6
Verikas, Rimvydas, Molėtų I-sios vid. mokyklos III a kl. mokinys, 381, t8
Verikas, Vaclovas, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, 401, t8
Verkulis, S., Šiaulių kompartijos komiteto II-sis sekretorius, 89, t6
Versyla, Vanda, Varanavo gyventoja, vietos Administracinės komisijos  nubausta  kad leido  savo namuose  susirinkti žmonėms į gegužines pamaldas, 432 t7
Vertas, Juozapas, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80, t6
Vertas, Juozas, kun., Vilniaus arkivyskupija, 221, 401, t8
Vertelkaitė, Joana, vilnietė, saugumo kratyta, 329 t9
Vertelkaitė, V., Vilnius, 80 t4
Vertelkaitė, Vincenta, vilnietė, saugumo kratyta, 328 - 329 t9
Veselis, A., Ašmintos apylinkės VK pirmininkas, privertęs O. Vaitauskienę dėl jos religinių įsitikinimų pasitraukti iš darbo, 302, 303, 304 t7
Veselis, L., kun., Telšių vyskupija, 186 t10
Veselis, Leonas, kun., Gargždų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus J. Andropovui ir TSRS ATP pirmininkui, 446, 481 t7
Veselis, Leonas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Veselis, Leonas, kun., Telšių vyskupija, 343 t9
Veselka, Žygintas, kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 327, 575 t7
Veteris, kardinolas, Miuncheno arkivyskupas, 307 t9
Vezniakas, A., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 475 t6
Vičys, Tverų parapijos bažnyčios komiteto narys, 247 t7
Vičiulis, Jonas, kun., Plikių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446 t7
Vičiulis, Jonas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Vičiulis, Jonas, kun., Telšių vyskupija, 343 t9
Vidra, U., Vilniaus teisme liudijęs prieš kun. A. Svarinską, 585 t7
Vidrinskienė, Dalė, Tartupio (Prienų raj.) aštuonmetės mokyklos mokytoja, 144 t6
Vydūnas, Mažosios Lietuvos rašytojas, 33, 45, t8
Vidzėnas, majoras, Vilniaus KGB darbuotojas, 326 - 329, 404, 405 t9
Vidzėnas, saugumietis vyr. ltn., Vidaus saugumo komiteto prie LTSR Ministrų Tarybos tardytojas, 447, 461, 582, 619 t7
Vienuolis, A. Žukauskas, rašytojas, 105 t9
Viktoravičius, Molodkinas, Sergiejus, Vilniaus miesto Lenino rajono labai grubus tardytojas, 237 t7
Viktorinas, pravoslavų vyskupas Vilniuje, padaręs priėmimą, kuriame P. Anilionis išrėžė kalbą prieš aktyviuosius katalikų kunigus, 126 t6
Viktorinas, stačiatikių vyskupas, 137, 138, t8
Viktorinas, Vilniaus stačiatikių arkivyskupas, 266, 289 t10
Vilčinskas, Breslaujos apyl. (Baltarusijoje), 16 parapijų kunigas, 208 t3
Vilčinskas, Darius, Pagirių vid. mokyklos tikintis V kl. mokinys, iškviestas į Kėdainių prokuratūrą tardymui, 83, t7
Vileikis, V., liudytojas kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581 t7
Vileišis, Petras, tautinio atgimimo veikėjas, 96, t10
Vilgotskaitė, Snieguolė, Lazdijų vidur, mokyklos 7-os klasės auklėtoja, 52, 53, t10
Vilimas, Juozas, Utenos vargonininkas, 303, t8
Vilimas, Kauno miesto prokuroras, 420, 421 t9
Vilimas, KGB majoras, kratos vadovas pas doc. V. Skuodį, 102 t6
Vilimas, saugumietis papulkin.-tardytojas, daręs kratą I. Skuodienės bute, 405, 406, 408 t7
Vilkienė, Ona, kviestinė, A. Lodos garažo kratoje, Prienuose, 168 t6
Vilkis, Šilutės I-os vid. mokyklos mokytojas, direktorės Dobranskienės pavestas, tris Maksvyčių berniukus už kryželių nešiojimą nuvedė į Šilutės raj. Vidaus reikalų skyriaus vaikų kambarį, 88, t7
Vilūnaitės, parduotuvės savininkės, kun. L. Mažeikos ir T. Martinaitytės žudikų apiplėštos, 135 t7
Vilutis, J., Vilniaus miesto prokuroro padėjėjas, stud. Roberto Grigo pravardžiuotojas, 237 t7
Vilutis, Kęstutis, 1982 m. birželio 6 d. vysk. L. Povilonio įšventintas kunigu, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327 t7
Vilutis, LTSR Prokuroro pavaduotojas — didelio netakto komunistinis pareigūnas, 311 t6
Vimerytė, Aurelija, Garliavos I-os vid. mokyklos VII kl. mokinė, tardyta Vilniaus čekistų, 346 t7
Vinbergas, Valfredas, kun., Rygos šv. Juozapo bažnyčios klebonas, čekistų persekiojamas, žiauriai sumuštas ir kažkur išvežtas, 374, 375 t7
Vincentas, Paulietis, šventasis, 492 t9
Vinclovas, Alfonsas, Vilniaus valstybinio universiteto stud., su kitais tikinčiais jaunuoliais atostogavęs prie Baltųjų Lakajų ežero, po grubaus milicijos poelgio pašalintas iš universiteto, 36, 37, 119, 518 t7
Vinclovas, Alfonsas, vilnietis, saugumo kratytas, 330 t9
Vinča, Kęstutis, Vidsodžio aštuonmetės mokyklos direktorius, 315, t8
Vinča, LTSR Aukščiausio Teismo teisėjas, 284 t6
Vindašiūtė, Birutė, nusipelniusi Ylakių vid. mokyklos mokytoja. Jai mirus, Ylakių ir Skuodo valdiškieji bedieviai jos namiškius bandė priversti laidoti ją be kunigo, 77, 78, t7
Vindzinskis, finansų inspektorius, puoląs kun. J. Kaunecką, 216, 217 t6
Vinickis, Michailas, graikų katalikų kunigas, Ukrainoje, 277 t6
Vinklevskij, Pavel, kviestinis A. Statkevičiaus kratoje, Vilniuje, 164 t6
Vinkšnelis, Titas, kun., Suvainiškio altaristas, 585 t6
Vinkšnelis, Titas, kun., Suvainiškio par. klebonas, politinis kalinys, miręs 1982 m., Panevėžio vyskupija, 323, t8
Vinuikova, kviestinė, 182 t9
Vinuikovas, kviestinis, 182 t9
Virbalas, Lionginas, klierikas, 420, t8
Virkietis, Kęstaičių bažnyčios gynėjas, 236 t9
Viršilienė, Betygalos mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 275, 385 t6
Visgirda, Vilkaviškio vyskupijos valdytojas, 170 t3
Viskanta, Antanas, kun., Gulago kalinys (1948)1956), 104 t9
Viskontienė, Lina, Šačių gyventoja, 188, t8
Vismantaitė, Kaltinėnuose, 201 t3
Visockas, RRT įgaliotinio įstaigos skyriaus viršininkas, 147 t10
Visockas, Vilniaus miesto profesinės technikos mokyklos Nr. 2 komjaunimo aktyvo narys, mokyklos pareigūnų pavestas, žiauriai suspardė tos mokyklos mokinį P. Brokevičių, 250 t7
Vissak, Runno, Estijos jaunuolis 1981 m. rugsėjo 12 d. atvykęs į Šiluvą pasimelsti, 48, t7
Višinskis, S., Lenkijos kardinolas primas, 11, t8
Višinskis, Steponas, Lenkijos kardinolas ir primas, 231, 236, 467, 468 t6
Vyšniauskaitė, Vida, Pagirių vid. mokyklos tikinti V kl. mokinė, iškviesta į Kėdainių prokuratūrą tardymui, 83, t7
Vyšniauskas, Boleslovas, Veisiejų vid. mokyklos VIIIc kl. auklėtojas, apkaltinęs auklėtinę A. Poteliūnaitę parašų „prieš mokytojus" rinkimu, 252 t7
Vyšniauskas, Simno vid. mokyklos mechanizacijos mokytojas, už Kalėdų antrą dieną šventoriuje eglučių apšvietimo sutvarkymą atleistas iš mokytojo pareigų, 423 t7
Vyšniauskienė, šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytoja, gaudžiusi mokinius, vykstančius Kalėdų naktį į Bernelių Mišias, 183 t7
Vytautas, Didysis Lietuvos Kunigaikštis, 328, 366, 367, 440, 453, 566 t6
Vytautas, didysis Lietuvos kunigaikštis, 11, 438 t9
Vytautas, Didysis Lietuvos kunigaikštis, su pusbroliu Jogaila krikštijęs Lietuvą. Jo mirties sukaktuvinis minėjimas komunistiniams valdžios pareigūnams — pavojingas priešvalstybinis veiksmas, 8, 84, 190, 554, 555 t7
Vytautas, Didysis, Lietuvos karalius, 77, 126, 234, 265, 267, 297 t10
Vytenis, didysis Lietuvos kunigaikštis, 11, t9
Vitkauskaitė, Bronė, Onos Vitkauskaitės sesuo, 305, 332 t6
Vitkauskaitė, Bronė, Onos Vitkauskaitės sesuo, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Aukščiausiajam prokurorui, 46, 518 t7
Vitkauskaitė, Ona, drąsi kovotoja dėl tautos ir religijos laisvės, nuteista ir bausmę atlikusi Panevėžio moterų lageryje, 45, 46, 50, 111, 147, 211, 410, 518 t7
Vitkauskaitė, Ona, kratyta, tardyta, nuteista — Sibiro tremtinė. Drąsi kovotoja dėl religijos ir tautos laisvės, 9, 206, 208, 209, 210, 211, 225, 244, 245, 246, 247, 248, 260, 261, 263, 278, 302, 303, 304, 305, 326, 328, 329, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 369, 386, 403, 404, 463, 488, 494, 495, 608 t6
Vitkevičius, Tauragės saugumietis, 398 t7
Vitkevičius, Tauragės saugumo viršininkas, 255 t6
Vitkūnaitė, Marytė, Kaunas 21-23, 177-178 t5
Vitkūnaitė, Marytė, Kaune, 135, 136 t3
Vitkus, Antanas, kun., 8, 11, 74, t10
Vitkus, Antanas, kun., Šventežerio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 325 t7
Vitkus, Antanas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 387 t9
Vitkus, Vincas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Vitkutė, Z., finansų skyriaus vedėja, 349 t9
Vivulskis, Antanas, žemaičių bajoras architektas, 185 t10
Vizbergaitė, Zita, giliai tikinti studentė, „neišlaikė" komunistinio kurso egzaminų ir negavo diplomo, 120 t7
Vladirniras, Kijevo kunigaikštis, 150 t10
Vladislovas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio sūnus, šv. Kazimiero brolis, 8, 9, t7
Vlaitis, kanauninkas 460 t5
Vobolis, Prienų bažnytinio k-to narys, 209 t9
Volkov, Astravo (Baltarusijoje) teismo tarėjas, 30, 33, 47, t6
Volkov, B. L, P. Plumpos tremties vietos Sibire įstaigos viršininkas, 102 t6
Volkovas, jaun. leitenantas Gulage, 276, t8
Volkovas, saugumo darbuotojas, 298 t10
Volskis, Aloyzas, iš Telšių vyskupijos Kauno Kunigų Seminarijos IV-to kurso klierikas, Religijų reikalų tarybos įgaliotinio iš seminarijos pašalintas, 57, 202, 204, 336 t7
Volskis, Aloyzas, Kauno Kunigų Seminarijos IV-to kurso klierikas. Religijų reikalų tarybos įgaliotinio P. Anilionio įsakymu, pašalintas iš Seminarijos, 295, 297, 298, 378, 379, 500, 501, 536, 577, 578, 581, 582, 583 t6
Volskis, Aloyzas, kun., Telšių vyskupija, 343 t9
Volskis, Vytautas, inžinierius, saugumo tardytas, 259 t9
Volungevičius, J., pasirašęs skundą Respublikos prokurorui J. Kaireliui, 363, 438 t6
Volungevičius, Jonas, vilnietis, 274, t8
Volungevičius, Jonas, Vilniuje, 361 t2
Vondrasevskis, Vlasovas, dalyvavęs I. Skuodienės kratoje, 405 t7
Vorobjova, Loreta, Vilniaus 24-os vid. mokyklos X kl. mokinė, persekiota dėl jos religinių įsitikinimų, 30, 31, t7
Vosikevič, Eugenijus, katalikų kunigas, vienuolis redemptoristas, 1980 m. gegužės 9 d. nužudytas, Lvove, 277, 278 t6
Vosylius, Juozapas, kun., Skirsnemunės administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327 t7
Voveris, J., kun., Kaišiadorių vyskupija, 41, 77, t10
Voveris, Jonas, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281 t9
Voveris, Jonas, kun., Taujėnų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576 t7
Voveris, Juozapas, kun., Skudutiškio klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 567, 571, 576 t7
Voveris, kaunietis, milicijos sulaikytas, spausdinęs kun. K. Žilio užsakytus katekizmus, 213 t7
Vovieris, Jonas, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Vozgirda, Vilkaviškio karinis komisaras, 45, 46, 82, t10
Vrangelis, Baltosios armijos vadas, 496 t9
Vružinskas, Arvydas, Marijampolės (Kapsuko) II-os vidurinės mokyklos XI kl. mokinys, tragiškai žuvęs, 222 t6
Weiss, Erich, negavęs J. Sadūno iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR jam siųstų registruotų laiškų, 72, t7
Wels, Jonas, Krokuvos universiteto prof. iš Poznanės, šv. Kazimiero mokytojas, 9, t7

Z
Zabarauskas, Respublikinės autoinspekcijos pareigūnas, 365 t7
Zabaznova, K. S., Lvovo srities kriminalinių bylų teisminės kolegijos liaudies teisėja, 378 t7
Zabulis, Henrikas, ministeris, 46, 47, 48, t10
Zachiejus, minimas Luko evangelijoje, 115 t10
Zaikauskas, E., Viduklės Paukštininkystės tarybinio akio direktorius, 55, 270 t6
Zajankauskienė, Žilėnų mokyklos mokytoja, 597 t6
Zakrys, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Zakrys, Vytautas, kun., Panevėžio vyskupija, 132, 136, 196 t9
Zakrys, Vytautas-Antanas, kun., Lėno administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573 t7
Zaleckienė, Sidabravo vidurinės mokyklos III kl. auklėtoja ir partinės organizacijos sekretorė, 191 t6
Zaleckienė, Vilniaus 24-os vid. mokyklos direktoriaus pavaduotoja ir mokyklos komjaunimo sekretorė, 31, t7
Zalepūga, Jonas, Skuodo raj. KP komiteto sekretorius, 77, 538 t7
Zalepūga, saugumietis, 188, t8
Zalepūgaitė, Alma, Tverų vid. mokyklos mokinė, mokytojos R. Čeplinskienės prievartauta dėl jos religinių įsitikinimų, tardyta Plungės raj. Vykd. komiteto pirm. pavaduotojo Buivydo, 240, 500 t7
Zalomskytė, V., klaipėdietė, nubausta už vaikų mokymą katekizmo, 353 t9
Zamarienė, Kairiškių ūkio direktorė, 487 t9
Zamen, Antonis, kun., Vilniaus arkivysk., 98, 221, t8
Zaniuk, (moteris), Astravo (Baltarusijoje) teismo tarėja, 30, 33, 47, t6
Zaremba, Šakių vyk. k-to pirmininkas, 301, t8
Zarncke, L., negavo N. Sadūnaitės iš Vilniaus į Vak. Vokietijos FR siųsto registruoto laiško, 72, t7
Zarncke, Lilly, filosofijos ir teologijos mokslų dr. iš VFR (Vakarų Vokietijos), 109 t6
Zarskus, Aleksandras, Žemės Ūkio Akademijos dėstytojas, KGB pareigūnų kratytas ir tardytas, 170, 171 t6
Zaucius, Anicetas, kviestinis Elzbietos Klimavičienės kratoje, Šiauliuose, 520 t6
Zavalniuk, V. kunigas, Moldavijos katalikų apaštalas 66-73, 122-123, 169, 216, 530 t5
Zavalniuk, Vladislovas, kun., — vienintelis Moldavijoj, 152,192, 193, 375 t6
Zažeckis, C., Suginčių klebonas, 155 t3
Zdanavičienė, Vištyčio vid. mokyklos mokytoja, prieš Kalėdų šventes sustiprinusi tikinčiųjų mokinių persekiojimo akciją, 189 t7
Zdanavičius, Antanas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Zdanavičius, Antanas, kun., Telšių vyskupija, 343 t9
Zdanavičius, Antanas, kun., Veiviržėnų altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446 t7
Zdanavičius, inž., su architektu Baltrėnu padarė Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčiai statyti projektą, komunistinės valdžios įstaigų patvirtintą, 130 t6
Zdanavičius, Vištyčio vid. mokyklos mokytojas, prieš Kalėdų šventes sustiprinęs tikinčiųjų mokinių persekiojimo akciją, 189 t7
Zdanavičiūtė, Rūta, Vadžgirio vidurinės mokyklos XI kl. mokinė, 461 t6
Zdanevičiūtė, Telšiuose, 251, 252 t3
Zdebskis, J., Šlavantų klebonas, 45-48, 97, 144-147, 171, 176, 193, 218, 253 t4
Zdebskis, Juozapas, kun., vienas iš LKB Kronikos redaktorių, žuvęs avarijoje, 1, 9, 10, 27, 37, 57, 58, 59, 64, 76, 106, 148, 189, 213, 216 t10
Zdebskis, Juozas, buv. Prienų, paskiau Šilalės vikaras, 27-51, 67, 75, 77, 113, 114, 155, 163, 164, 172, 179, 188, 202, 203, 208, 241, 273, 277, 278, 280. t1
Zdebskis, Juozas, kun., KGB agentų pagalba nužudytas inscenizuotoj avarijoj, 45, 107, 109 - 110, 112 - 116, 121 - 122, 148, 190, 201, 253, 255 - 256, 321, 329, 341, 354, 402 - 403, 405, 484 t9
Zdebskis, Juozas, kun., komunistų nužudytas inscenizuotoje avarijoje, buvęs Šlavantų par. klebonas, 3, 4, 12, 26, 62, 166, 272, 350, 368, 465, t8
Zdebskis, Juozas, kun., Šlavantų klebonas, su kun. Petru Dumbliausku pasiuntė bendrą raštą TSRS Ministrų Tarybai dėl Kauno Kunigų Seminarijos suvaržymų; pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 101, 102, 109, 205, 253, 325, 442, 455, 459, 460, 511, 526, 543, 544 t7
Zdebskis, Juozas, kun., Šlavantų klebonas, TTG Komiteto narys, kratytas, tardytas, žiauriai persekiotas, teismų baustas, 8, 100, 116, 140, 158, 245, 261, 263, 280, 297, 300, 344, 346, 373, 374, 376, 377, 378, 394, 442, 443, 489, 522, 553 t6
Zdebskis, Juozas, kunigas — TTG Kat. Kom. narys 194-196, 243, 309, 316, 394, 459, 462 t5
Zdebskis, Juozas, Šlavantų klebonas, 371, 372, 378 t2
Zdebskis, Juozas, Šlavantų klebonas, 36, 136, 374-376 t3
Zeberskis, Juozas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Zedelis, V., LTSR Prokuratūros svarbių bylų tardytojas, 307 t6
Zeidokas, Edvardas, kun., Kauno arkivyskupijos, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 327 t7
Zėlienė, A., administracinės komisijos sekretorė, 141, t8
Zembleckis, Arūnas, autobazės vairuotojas, 86, 210 t10
Zembleckis, Gintaras, šiaulietis, 210 t10
Zenevskij, Josif, kun., Gervėčių (Baltarusijoje) bažnyčios klebonas, 276 t6
Zenevskij, kun., Astraviecų (Baltarusijoje) klebonas, nubaustas, kad per Velykas berniukai patarnavo Mišioms, 325 t6
Zigmantas, A., Viduklės apylinkės pirmininkas, 269 Zinkevičius, Viktoras, Josvainių bažnyčios komiteto narys, 517 t6
Zygmuntas, J., Vilniaus šv. Petro ir Povilo bažnyčios vykdomojo organo pirmininkas, 306, t8
Zimelys, čekistas, dalyvavęs M. Gavėnaitės tardyme, 461 t7
Zimkus, Rimantas, architektas, saugumo tardytas, 259 t9
Ziupsnys, Petras, kooperatyvo pirmininkas, 303 t9
Znamenskienė, R., liudijusi kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, 581 t7
Znamenskis, A., liudijęs kun. A. Svarinsko teisme, Vilniuje, jog matęs dokumentus perduodant kun. V. Cukurui, 514, 583 t7
Zondakas, Valerijonas, Rygos vyskupas (miręs), 307 - 308 t9
Zorianas, P., rašęs Sibiro tremtiniui P. Paulaičiui eilę laiškų, kuriuos kalinių prievaizdos sulaikė, 396 t6
Zotovas, šakių Z. Angariečio vid. mokyklos mokytojas, gaudęs mokinius, vykstančius Kalėdų naktj į Bernelių Mišias, 183 t7
Zotovienė, šakių Z Angariečio vid. mokyklos mokytoja, gaudžiusi mokinius, vykstančius Kalėdų naktj į Bernelių Mišias, 183 t7
Zoveckienė, nepilnamečių inspekcijos darbuotoja Prienų milicijos skyriuje, surašė sulaikytųjų II-os vid. mokyklos mokinių mergaičių pavardes, lankiusių Velykų dieną senelius, 88, t7
Zubavičius, klierikas, negavęs šventimų, 377 t9
Zubavičius, Stanislovas, kun., Anykščių-Burbiškio vikaras, 585 t6
Zubavičius, Stasys, kun., Anykščių ir Burbiškio vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus: Pasvalio raj. VK pirmininko pavaduotojui, L. Brežnevui ir J. Andropovui, 301, 329, 573 t7
Zubavičius, Stasys, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Zubavičius, Stasys, kun., Panevėžio vyskupija, 132, 136, 196 t9
Zubavičius, Stasys, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Zubavičius, Valius, 1982 m. Kauno Kunigų Seminarijos pirmojo kurso klierikas, 335 t7
Zubavičiūtė, V., Ylakių apylinkės Vykdomojo komiteto pirmininkė, paklusni okupanto tarnaitė, 77, t7
Zubrys, Jonas, kunigas (Palomenė) 238, 278, 285 t5
Zubrus, J., Dubingių, paskiau Širvintų kunigas, 157. t1
Zubrus, Jonas, kun., Kaišiadorių vyskupija, Zulonas Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Zubrus, Jonas, kun., Kirdeikių parap. klebonas, 111, 202, 203, 214, 297, 298 t9
Zubrus, Jonas, kun., Palomenės klebonas, komunistinės valdžios buvęs pašalintas iš Kauno Kunigų Seminarijos, 55, 204, 365, 577 t6
Zubrus, Jonas, kun., Žilinų klebonas, užkliuvęs Vilniaus saugumiečiams, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 176, 511, 567, 571 t7
Zulonas, Antanas, kun., 132, 136, 196, 415 t9
Zulonas, Antanas, kun., Pakalnių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 573 t7
Zulonas, Antanas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Zurba, A., rašytojas, 371 t9
Zutkutė, Alfreda, vilnietė, persekiojama už religinius įsitikinimus, 181 t6
Zuzevičienė, B., Leipalingio vid. mokyklos mokytojų partorganizacijos sekretorė, 287 t7
Zvejauskas, Petras, kviestinis A. Lodos garažo kratoje, Prienuose, 168 t6
Zvezdovas, su dviem kitais jaunuoliais nusiautęs Kryžių Kalną, 523 t6
Zvieravičius, Vilniaus vyskupas, caro ištremtas, 370 t9
Zvingievič, Inga, Kiauklių mokyklos, IV-os klasės mokinė, 158 t9

Ž
Žagarietė, Barbora (Umestauskaitė), liaudies laikoma šventąja, 12, 128, 278, 463 - 464 t9
Žakevičius, Antanas, kun., buvęs Skrebotiškio par. klebonas, miręs darbo lageryje 1955 m., Panevėžio vyskupija, 325, t8
Žakienė, Kybartų vid. mokyklos XI kl. auklėtoja, 203, t8
Žakrys, Antanas-Vytautas, kun., šilų administratorius, 585 t6
Žalenskas, K., Šiaulių m. partijos pirmasis sekretorius, 37, 38, t10
Žalienė, Angelė, šiaulietė maldininkė, čekistų ir milicijos sulaikyta kelyje į Šiluvą, 348 t7
Žalionis, Romas, jaunametis, milicijos sulaikytas Žem. Kalvarijos didžiuosiuose atlaiduose, tardytas, 274 t7
Žalys, A., Klaipėdos miesto Vykdomojo komiteto pirmininkas, 170 t7
Žališkevičius, Renatas, Gižų komjaunuolis, plėšikas, 298, 299, t8
Žalkauskas, Eugenijus, Blinstrubiškių aklųjų instituto direktorius ir Raseinių rajono partijos sekretorius, 464 t7
Žaltauskas, Šiaulių rajono profsąjungos pirmininkas, 194 t6
Žana, d-Ark, prancūzų šventoji, 440 t9
Žarskis, Vištyčio apylinkės pirmininkas, pakartotinai nugriovęs apylinkėje tikinčiųjų pastatytą kryžių, 177 t7
Žąsinas, P., pasirašęs protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Žąsytienė, Aldona, Adakavo aštuonmetės mokyklos direktorė, pamokų metu pašiepia tikinčius vaikus už bažnyčios lankymą, 90, 230 t7
Žebelys, Remigijus, Tauragės IV-os vidurinės mokyklos XI kl. mokinys, 223 t6
Žeberskis, B., kunigo L. Mažeikos žudikų Aukščiausiame LTSR teisme valstybės kaltintojas, 135, 137 t7
Žeberskis, Ignacas, kun. Plungėje, 50, 51, t8
Žeberskis, Ignacas, kun., Telšių vyskupija, 124 t10
Žeberskis, Ignas, kun., Telšių vyskupija, 342 t9
Žebertavičiūtė, Lina, Virbalio vid. mokyklos IX kl. mokinė, KGB darbuotojo tardyta, 599 t7
Žebrauskas,  , Valdas,   komjaunuolis,   apiplėšia   Drungeliškių (Kvėdarnos parap.) koplyčią 55 t5
Žeimantas, Vytautas, kun. A. Svarinsko šmeižikas 140 t5
Žeimantas, Vytautas, specialus KGB „Tiesos" korespondentas, 125, 568 t7
Žeimys, Barstyčių tarybinio ūkio ūkvedys, dėl sūnaus bažnyčios lankymo pažemintas tarnyboje, 191 t6
Želvienė, G., Kybartų bažnyčios komiteto narė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 577 t7
Želvienė, Irena, medicinos sesuo, gina šmeižiamą kun. J. Kaunecką, Telšiuose, 218 t6
Želvienė, Kybartų m. gyventoja, 38, t8
Želvys, Egidijus, ateistės mokyt. Pilipavičienės persekiojamas mokinys, Telšiai 485 t5
Želvys, Egidijus, Telšių vidurinės mokyklos mokinys viešai nusiėmė prievarta užrištą pionieriaus kaklaraištį, 76, t6
Želvys, Juozapas, kun., Kauno šv. Antano bažnyčios altaristas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 575 t7
Želvys, Juozas, kan., Kauno arkivysk., 17, t8
Želvytė, Vištyčio vid. mokyklos mokinė, tardyta dėl jos religinių įsitikinimų bei dalyvavimo religinės praktikos apeigose, 189 t7
Žemaičiai, Arvydas ir Edmundas, Kybartų vid. mokyklos X kl. mokiniai, 39, 40, 209, 289, 338, t8
Žemaitaitis, mokslinio komunizmo dėstytojas Kauno Medicinos Institute, 128 t6
Žemaitienė, Birutė, kybartietė, 39, 40, t8
Žemaitienė, Prienų II-os vidurinės mokyklos mokytoja, 87, 144 t6
Žemaitis, Arvydas, kybartietis, 193 t10
Žemaitis, Edmundas, kybartietis, 193 t10
Žemaitis, generolas, Žem. Kalvarijos didžiųjų atlaidų metu vykdęs atvykusių maldininkų sekimo priežiūrą, 272 t7
Žemaitis, J., Šakių dekanas, 325. t1
Žemaitis, Jonas, kun., Rumšiškių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 326 t7
Žemaitis, Juozas, kun., Sakių dekanato dekanas, Vilkaviškio vyskupija, 41, 199, 201, 209, 210, 220, 386, 442 t9
Žemaitis, Juozas, kun., šakių par. klebonas, dekanas, 130, 135, 248, 267, 268, 301, 370, 471, t8
Žemaitis, Juozas, prel., Šakių dekanas, 74, t10
Žemaitis, Juozas, prel., šakių klebonas ir dekanas, pasirašęs protesto pareiškimą L. Brežnevui, 206, 325, 333, 477, 478 t7
Žemaitis, Juozas, prel., šakių klebonas ir dekanas, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508 t6
Žemaitis, Kęstutis, 1981 m. komunistinės valdžios nepriimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 55, t7
Žemaitis, kun., Saldutišky saleziečių vienuolyno padaliny, 409 t6
Žemaitis, Mykolas, kun., Vilniaus arkivysk., 99, 221, 401, t8
Žemaitis, Petras, kybartietis, 193 t10
Žemaitis, R., sužeistas, važiavęs su kun. J. Zdebskiu, 110, 122 t9
Žemaitis, Romas, Kybartų vid. mokyklos XI k. mokinys, politinis kalinys, 208, 289, 290, 291, 330, 331, 334, 337, 338, 339, 367, 370, 383, 400, 402, 441, t8
Žemaitis, Romas, studentas kalinys, 19, 45, 46, 79, 82, 193, 223 t10
Žemaitis, Romas, suimtas ir nuteistas jaunuolis, 35, 65, 105, 158, 227, 257 t9
Žemaitis, Vytautas, Vilniaus fabriko meistras, teismo nubaustas 2 m. kalėjimu už kompartijos ir komjaunimo pašiepimą, 410 t6
Žemaitytė, Albina, 75, 80, t8
Žemaitytė, delegacijos į Maskvą narė, 356 t9
Žemelys, KGB papulk., Vilniaus saugume tardęs Viduklės klebonijos šeimininkę Moniką Gavėnaitę, 461 t7
Žemėnas, K., N. Daugėliškio klebonas, 314,-316 t2
Žemėnas, Karolis, kun., Vilniaus arkivyskupija, 271 t9
Žemėnas, Kazimieras, kun., Daugėliškio administratorius, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 484, 510 t7
Žemėnas, Kazimieras, kun., Daugėliškio administratorius, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 301, 507 t6
Žemėnas, Kazimieras, kun., Dūkšto par. klebonas, Vilniaus arkivysk., 98, 102, 221, 354, 401, 474, t8
Žemėnas, Kazimieras, kun., Vilniaus arkivyskupija, 274, 383 t9
Žemgulys, V., gen., Vidaus Reikalų ministro pavaduotojas, 101, 444 t6
Žemgulytė, Audra, Tverų vid. mokyklos III kl. mokinė, mokytojos R. Čelinskienės prievartaujama dėl jos religinių įsitikinimų, 240, 499 t7
Žerebeckis, Vilniaus miesto tardytojas, kun. Kastyčio-Jono Matulionio persekiotojas, 227 t7
Žiautys, J., Lazdijų prokuroras, 183, 368, 369, t8
Žibūda, Antanas, Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokinys, mokytojo S. Šidlausko įžūliai prievartautas stoti į komjaunimą, 546 t7
Žibūda, J., Kapčiamiesčio vid. mokyklos mokinių — Almos ir Alės Žibūdaičių — tėvas, 545 t7
Žibūda, Romas, Kapčiamiesčio kolūkio darbininkas, tardytas vietos milicijos skyriuje dėl Lietuvos vėliavos iškėlimo Vasario 16 d. rytą virš mokyklos stogo, 466, 467, 538, 539 t7
Žibūdaitė, Alė, Kapčiamiesčio vid. mokyklos IX kl. mokinė, mokytojo S. Šidlausko įžūliai prievartauta stoti į komjaunimą, 545, 546 t7
Žibūdaitė, Alma, Kapčiamiesčio vid. mokyklos XI kl. mokinė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR prokurorui dėl tikinčiojo jaunimo neteisėto grubaus persekiojimo. Pašalinta iš mokyklos, 34, 545, 547, 616 t7
Žibutis, Pilviškių apylinkės pirmininkas, atsisakęs padėti palaidoti invalidę elgetą K. Šeškevičiūtę, 309 t7
Žičkus, Vaižgantas, Birštono vid. mokyklos mokinys, mokytojos Kudžmaitės nuvestas pas direktorę išbarti už patarnavimą šv. Mišioms, 254 t7
Židonis, Stasys, Pasvalio rajono Kovo 8-sios kolūkio pirmininkas, 86, t6
Žiedūnas, Albinas, Vilniuje, 311 t3
Žiedūnas, liudininkas A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme, Vilniuje, 285 t6
Žiezdrytė, V., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui  G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Žygaitė, E., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Žygaitė, E., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J.Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Žygimantas, jauniausias Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero sūnus, šv. Kazimiero brolis, 8, t7
Žigorietis, knygos autorius, 499 t9
Žikaris, Kelmės rajono Administracinės komisijos narys, 152 t7
Žilienė, E. pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J.Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346 t6
Žilienė, L., baudžiamųjų bylų kolegijos narė, 272, 273 t10
Žilinskaitė, Kapsuke (Marijampolėje), 395 t3
Žilinskas, A. Mykolaičio sūnaus laidotuvių dalyvis, pasirašęs „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdamas A. Mykolaičio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Žilinskas, A., pasirašęs skundą Respublikos prokurorui J. Kaireliui V. Skuodžio, P. Pečeliūno ir G. Iešmanto teismo metu, Vilniuje, 363 t6
Žilinskas, Albertas, inžinierius, Vilniuje, 360 t2
Žilinskas, Albertas, pasirašęs protesto pareiškimą LTSR prokurorui, 447 t7
Žilinskas, Albertas, vilnietis, 274, t8
Žilinskas, Antanas, 1981 m. lapkričio 14 d. dalyvavęs Vilkavišky, Kelmelių namuose jaunimo šventėje, įsibrovėlių valdžios pareigūnų milicijos punkte grubiai tardytas, 32, t7
Žilinskas, Antanas, kaunietis, 169, t8
Žilinskas, Bronius, kun., Linkuvos vikaras, 585 t6
Žilinskas, Bronius, kun., Linkuvos vikaras, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 574 t7
Žilinskas, Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Žilinskas, Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 132, 136, 196 t9
Žilinskas, Bronius, kun., Panevėžio vyskupija, 185 t10
Žilinskas, buvęs ministeris, 365, t8
Žilinskas, Vilkaviškio raj. švietimo skyriaus inspektorius, 209, t8
Žilinskienė, K., A. Mykolaičio sesuo, pasirašiusi „Naujojo gyvenimo" redakcijai laišką, paneigdama brolio melagingą išpuolį prieš kun. A. Gražulį, 610 t7
Žilionienė, L., Simno vid. mokyklos VIII b kl. auklėtoja, 213, t8
Žilys, Ferdinandas, kun., Grūšlaukės ir Kalnalio administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446, 467 t7
Žilys, Ferdinandas, kun., iš Stulgių, Telšių vyskupija, 126, 180 t10
Žilys, Ferdinandas, kun., Telšių vyskupija, 343, 385 t9
Žilys, K. Jiezno vikaras, 106 t2
Žilys, Kazimieras, kun., 258 t10
Žilys, Kazimieras, kun., Indūros klebonas, (Gardino sritis), 223 t9
Žilys, Kazimieras, kun., Kaišiadorių vyskupija, dirbęs Baltarusijoje, 99, 273, t8
Žilys, Kazimieras, kunigas, 58, 170, 172-174, 257 t4
Žilys, Kazimieras, kunigas, Vinica (Ukraina) 253, 530 t5
Žilys, Kazimieras-Mindaugas, kun., Alytaus bažnyčios vikaras, milicijos pareigūnų sulaikytas prie bažnyčios, kratytas ir pakartotinai tardytas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 213, 443, 511, 567, 571, 594, 595 t7
Žilius, Ferdinandas, kun., Eigirdžių par. klebonas, 184, 269, t8
Žilius, Vladislovas su žmona, Vilniuje, 403-405 t3
Žiliūtė, Jadvyga, mokytoja-pensininkė, Kretingos komunistinių valdžios pareigūnų kaltinama, kad traukianti jaunimą į bažnyčią, 80, 81, t7
Žilvys, Ferdinandas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Žyprė, A., Gulago kalinys, 49, t8
Žiprė, Algirdas, virš 20 metų kalinamas Mordovijos konclageryje, 67, t7
Žyprė, Algis, Sibiro tremties kalinys, 397 t6
Žiugžda, Pijus, kun., Juodaičių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 326, 576 t7
Žiugžda, Pijus, kun., Kauno arkivysk., 17, t8
Žiugžda, Pijus, kun., Kauno arkivyskupija, 277, 281 t9
Žiukelis, kan., Pasvalio dekanas, 202. t1
Žiukelis, Petras, kan. teol. lic, Panevėžio vyskupijos oficiolas, 401 t7
Žiukelis, Petras, kun., Panevėžio vyskupija, 247, t8
Žiupsnys, P., kooperatyvo pirmininkas, 376, t8
Žiurinskas, V., Kapčiamiesčio apylinkės inžinierius, 363 t7
Žolubaka, M. V., Lvovo srities kriminalinių bylų teisminės kolegijos advokatas, 378 t7
Žukaitė, O., užklasinio darbo organizatorė, 109 t10
Žukaitytė, Danguolė, Kauno XV vid. mokyklos V kl. mokinė, 209, 210, t8
Žukas, A., kunigas, 194 t4
Žukas, Anupras, kun., Barstyčių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 445 t7
Žukas, Anupras, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Žukas, Anupras, kun., Telšių vyskupija, 343 t9
Žukas, Anupras, kun.. Barstyčių klebonas, pasirašęs skundą TSRS valdžios pareigūnams, 78, t6
Žukas, Kazimieras, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
Žukas, Kazimieras, kun., Telšių vyskupija, 342, 385, 464 t9
Žukas, Kazimieras, kun., Telšių vyskupija, 125, 186 t10
Žukas, Kazimieras, kun., Viekšnalių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446 t7
Žukas, Kazys, kun., Viekšnalių klebonas, pasirašęs skundą TSRS valdžios pareigūnams, 78, t6
Žukauskaitė, E., 75 t4
Žukauskaitė, Eugenija, Kaune, 244-246 t3
Žukauskaitė, Genė, 326, 381 t2
Žukauskas, A., kun., iš Prienų, 231, 237 t10
Žukauskas, Labūnavos apylinkės pirmininkas, 149, t8
Žukauskas, P., Vilniaus teisme liudijęs prieš kun. A. Svarinską, 585 t7
Žukauskas, Raimondas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 294 t6
Žukauskas, Raimundas, kun., 8, 11, 74, t10
Žukauskas, Raimundas, kun., Vilkaviškio vyskupija, 199, 201, 386 t9
Žukauskas, Romas, su apylinkės pirmininku Žarsku nugriovęs jaunimo pastatytą kryžių prie kelio Vištytis-Kybartai, 53, t7
Žukauskas, Šarūnas, Gulago kalinys, 49, t8
Žukauskas, Šarūnas, Kaune, 129, 131, 132, 135, 136 t2
Žukauskas, Šarūnas, Kaune, Sibiro koncentr. lagerio kalinys, 12, 191 t3
Žukauskas, Šarūnas, Permės griežto režimo lageris, 147 t4
Žukauskas,  , draugovininkas,  Vištyčio  apylinkės  pirmininkui Žarskiui padėjęs nugriauti tikinčiųjų pastatytą kryžių, 177 t7
Žukauskas-Vienuolis, Antanas, Anykščiuose-Vilniuje, 297 t3
Žukauskienė, Panevėžio moterų bausmės lagerio pareigūnė, 46, t7
Žukauskienė, Stasė, Tryškių vid. mokyklos mokytoja, vedanti intensyvią akciją prieš tikinčius mokinius, 312 t7
Žukovskis, (iš Rygos), liudininkas A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme, Vilniuje, 286 t6
Žulpa, E., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 473 t6
Žulpa, Romualdas, kun., Kruopių par. klebonas, Telšių vyskupija, 263, 360, t8
Žulpa, Romualdas, kun., Kruopių, Šakynos ir Žukančių administratorius, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 324, 446 t7
Žulpa, Romualdas, kun., Telšių vyskupija, 342 t9
Žvikaitė, Vitalija, daug kartų kratyta Kaune, tardyta Vilniaus saugume, 78, 79, 95, 169, 170 t6
Žvinys, Jonas, kun., Dusmenų klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą J. Andropovui, 571 t7
Žvinys, Serafinas, Dabužių klebonas, 54 t2
Žvinys, Serafinas, kun., Dabužių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimus L. Brežnevui ir J. Andropovui, 329, 574 t7
Žvinys, Serafinas, kun., Panevėžio vyskupija, 20, t8
Žvinys, Serafinas, kun., Panevėžio vyskupija, 132, 136, 196 t9
Žvirdzinas, Vytautas, kun., Telšių vyskupija, 343, 385 t9
Žvirgždinas, Vytautas, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80, t6
Žvirgždis, matęs milcininkų brutalų P. Cidziko prievartavimą Vyriausio Teismo vestibiulyje, Vilniuje, 434 t6
Žvirgždys, Petras, Slavikų bažnyčios zakristijonas, liudininkas P. Pečeliūno teisme, Vilniuje, 355, 357 t6
Žvirzdinas, Vytautas, kun., Telšių vyskupija, 360, t8
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum