gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
I t. Pavardės Spausdinti El. paštas
A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  Y  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž

A
A.B. (slapyvarde) 80,
Abukauskas Jonas (ilgametis stovyklų kalinys) 155,
Achundov M. A., Azerbaidžano rašytojas 67,
Adlys P. 108,
Adomauskas Liudas, pasirašė paskelbimą Lietuvos "pavertimą" LTSR 105,
Afonin (Žvirblis) komunistų partiz. vadas 169,
Aksakov Sergiejus, rusų rašytojas 49,
Aleksandras II-sis, caras 28, 29,
Ališauskas, Šiaulių KGB virš. pavad. 204,
Alseika Vytautas 123,
Ambrazaitytė, dainininkė 148,
Ambrazevičius Juozas (vėliau Brazaitis Juozas) 12,
Andriejauskienė Regina 72, 73,
Andriukaičiai, kraštotyrininkai Kaune 200,
Andriukaitienė Liuda 201, 202,
Andziulaitis Juozas, poetas aušrininkas 47, 48,
Aničas Jonas, LTSR MA Istorijos Into Visuomenės mokslų informacijos sektoriaus vadovas 129, 160,- 165,
Antanas Tretininkas (literatūrinė asmenybė) 33,
Anuj Ž., rašytojas 125,
Apyaušris L. (slapyvardė) 65,
Apyaušris V. (slapyvardė) 183,
Arakčejev A. XIX a. rusų generolas 66,
Arminas Petras, poetas aušrininkas 47,
Aukštakis, Jonavos KGB kapitonas 205,

B
Babilius Stasys 168,
Balčikonis Juozas, kalbininkas 132,
Balčius, kunigas išeivijoje 82,
Balsys A., filosof. knygos rusų kalba autorius 164,
Baltrušaitis Jurgis, rašytojas, Lietuvos diplomatas 137,
Baltušis-Žemaitis Feliksas, Sovietų generolas 12,
Barauskas Albinas, autorius atsiminimų apie kom. partiz. 80,
Baranauskas Albinas, autorius atsiminimų apie kom. partiz. 80,
Basanavičius Jonas, med. dr., senos Aušros steigėjas, Lietuvos Patriarchas 3, 45,- 50, 52, 179,- 183,
Basanavičius Jūras (dr. J.B. tėvas) 45,
Belingueri Enriko, Italų komunistų vadovas 173, 175,
Berija Lavrentij, NKVD komisaras 75, 110,
Bermontas-Avalovas, karinis avantiūristas, bermontininkų v. 131,
Bielenkovas, rusų kritikas 13,
Bielinis Jurgis, knygnešys 204,
Biliūnas Jonas, rašytojas 200,
Bingelienė Janina, rusų kalbos mokytoja 66,
Binkis Gerardas (Sovietų nuteistas stud.) 79,
Binkis Kazys, rašytojas 79, 137,
Biržietis Vladas, 1940 Liaudies "seimo" narys 106,
Biržiška Mykolas, profes. - universit. rektorius 50,
Biržiška Vaclovas, profes. bibliografas 137,
Bitinaitė Teofilė, Panevėžio kraštotyrininkų partinė priž. 200,
Blagoveščenskas, rusų mokytojas, deginęs maldaknyges 28,
Boicova (dissidento S. Kovaliovo žmona) 18,
Borisevičius Vincentas, vyskupas 162,
Bortkevičienė Felicija, Lietuvos Žinių redakt. 92,
Brazdžionis Bernardas, rašytojas 137, 154,
Brežnevas Leonidas, Sovietų kom. part. general. sekretorius 66, 68, 84, 114, 129, 167, 169, 175,
Brilys, Vilniaus KGB čekistas 166,
Bubnis, kunigas nuteistas už vaikų mokymą 15,
Buga Kazys, kalbininkas 132,
Bumbliauskas Antanas, kviestinis prie kratos 202,

C
Charazovas V., LKP CK pareigūnas 110,
Chochut R., rašytojas 125,
Chruščiovas Nikita, buv. Sov. komp. gener. sekretorius 147,
Cvirka Petras, rašytojas 101, 137,
Cidzikas Petras, Vilniaus universit. studentas 23,
Cieciševskis Gasp. Kazimieras, Rusijos katalikų metropolitas 28,

Č
Čavčadze I (Elij), gruzinų poetas 67,
Česnavičius, papulkininkas, Vilniaus KGB tardytojas 167,
Čiurlionis Mikalojus Konstantinas, dailininkas 137,

D
Daugirdaitė-Sruogienė Vanda, žiūr. Sruogienė-Daugirdaitė V.
Daugirdas Kęstutis (slapyvardė) 108,
Dambrauskas-Jakštas Aleksandras, kunig. rašytojas 59,
Daukantas Simanas, XIX a. Lietuvos istorikas 44, 47, 56, 137,
Daukša Mikalojus, pirmasis žinomas D. Liet. rašytojas 65, 132,
Daumantas (slapyvardė) 54,
Daunoras Vladas, dainininkas 148,
Dėdė Atanazas, žiūr. Pakalniškis Antanas
Dekanozov Vladimir, Lietuvos įjungimo į Sovietiją organizatorius 12, 93, - 95, 97, 100, 103, 104, 106, 107, 144,
Didžiulis-Grosmanas Karolis, LKP CK narys 104,
Diržinskaitė-Piliušenko Leokadija, LTSR MT Pirm. pavad. 17,
Dlugošas Jonas, kanauninkas, lenkų istorikas - kronik. 45,
Donelaitis Kristijonas 47, 147, 192,
Dovydėnas Liudas, rašytojas 98, 101, 104,- 106, 150,
Dudko Dimitrij, stačiatikių kunigas 83,
Dvarionas Balys, muzikas 124,
Dzieržinskis Feliksas ČEKA organizatorius 163,

E
Eizenštein Sergei, Sovietų filmų režisorius 5,
Ekaterina II-ji, Rusijos imperatorė 27,
Eschilas (tikrumoje Aeschylus), graikų tragikas 17,

F
Foerster Fridrich Wilhelm, vokiečių pedagogas 186,
Finkelšteinas Eitanas, Helsinkio nutar. komiteto narys 203,

G
Gadliauskaitė Regina, kraštotyrininkė, KGB verbuota 204,
Gajauskas Balys, 25 met. iškalėjęs lageriuose 18, 23, 75,
Galvanauskas Ernestas, Lietuvos politikas - ekonom. 93, 96,- 98,
Gandhi Mohandas, Indijos taut. sąjūdž. vadas 37,
Garmus Antanas, med. dr., profesor., vis. veik. 98, 100,- 106, 145,
Garuckas Karolis, kunig., Helsinkio nutar. komit. narys 203,
Gediminas, Lietuvos valdovas 9, 51,
Gedvila Mečislovas, Lietuvos bolševikų veikėjas, LTSR Komisarų tarybos p-kas 79, 93, 94, 96,- 98, 101, 102, 106, 135,
Gentila (tikrumoje Gintila) Jonas, Žemaič. vysk. skirtinis valdytojas 28,
Getautas Adolfas, jo namuose (Gudijoje) buvo liet. mokykla 190,
Giedraitis Ignas, Žemaič. vysk. koadjutorius 25, 28, 29,
Gira Liudas 104,
Girnius Juozas 59,
Glušauskas Jurgis, 1940 m. Miškų pramonės komisaras. 106,
Gogelis, sulenkėjęs lietuv. skundikas LKP CK-tui 110,
Gražys, 1975 kovo mėn. nuteistas 18, 23,
Grigoresko Piotr, generolas, dissidentas 24,
Griškevičius Petras, LKP CK pirm. sekretorius 170,
Gruodis Juozas, muzikas 124 Grušas Juozas, rašytojas 137,
Grybas Vincas, skulptorius 137,
Gudaitis-Guzevičius  Antanas  -  Aleksandras  LTSR  NKVD komisaras 77,
Gurskis Edmundas, kviestinis prie kratos 204,
Gurskis Igoris, kviestinis prie kratos 204,
Gvagnini (tikrumoje Guagnini) Aleksandras, kronikininkas 45,
Gustaitis Motiejus, kunig. poetas 50,

H
Heidrich (tikrumoje Heydrich) Reinhard, Gestapo šefo pavad. 163,
Hitler Adolf 3, 20,

I
Indriūnas, Vilniaus KGB pareigūnas 61,
Ivanauskas, nuteistas kalėti stovykloje 18,

Y
Ylius Antanas, kunigas 162,

J
J.A. (Slapyvardė) 114,
Jablonskis Jonas, prof. kalbininkas 52, 65, 132,
Jakaitis J. (Išdavystės keliu aut. slapyvardė) 171,
Jakštas-Dambrauskas, žiūr. Dambrauskas-Jakštas A.
Jakštys K. (slapyvardė) 70,
Jakubynas Kęstutis, atkalėjęs du kartus po 10 metų 18, 170,
Jakunin Gleb, stačiatikių kunigas 83,
Jalmokas Pranas, ieško savo brolio šeimos žudikų 167,- 169,
Jalmokas Vincas, bolševikų Pirčupio kaime nužudyt. 167,- 169,
Jalmokienė, su 2 dukterims 1944 m. bolševikų nužudyta 167,
Jankevičienė Agota, saugumietė, Etnograf. Muziej. direkt. 110,
Jankus Martynas 47,- 50,
Jaškūnas Henrikas, du kart kalėjęs ir vėl suimtas 1976 metais Jonavoje 205, 206,
Jasas Rimantas, istorikas 109,
Jatin J., bolšev. partiz. būrio vadas 80,
Jaugelis Virgilijus, nuteistas ir sumuštas kalinys 15, 16, 18, 23, 159,
Jokubauskas, Jonavos KGB vyr. leitenantas 205,
Jonas Žiaurusis, caras 5, 95, 151,
Juknevičius Romualdas, režisorius, aktorius 98, 106,
Jurašas Jonas, buv. Kauno Dramos teatro vyr. režisorius 11,- 24, 120, 120,- 125,
Jurašienė A. 120,
Jurginis Juozas, LTSR istorikas 77,
Juzeliūnas Julius, kompozitorius 122,

K
Kačinskas Henrikas, aktorius 106,
Kairelis, LTSR respublikos prokuroras 204,
Kairys Stepas, inžinierius technologas, profesorius 151, 153,
Kajotas Henrikas, 26 metus slapstėsi nuo Sovietų 13,
Kalanta Romas 17, 22, 23, 81, 82, 118, 152,
Kalvinas Kristijonas, latvių veikėjas 47,
Kampanela (tikrumoje Campanella) Tommaso, italų dominikonas 80,
Kapsukas V. (žiūrėk Mickevičius-Kapsukas V.)
Kariljo Santjago, Italų kompartijos vadovas 173, 175,
Karnavičius Jurgis, kompozitorius 124,
Karsavinas Leonas, istorikas, filosofas 59,
Kaufman Konstantin, Vilniaus general gubernatorius 28,
Kazlauskas Jonas, profes. lituanistas 63,
Keliuotis Juozas, buv. Naujosios Romuvos redaktorius 72, 73,
Kepenytė Vitalija, kraštotyrininkė Klaipėdoje 200,
Kersenas (tikrumoje Kersten) Charles, JAV politikas 12,
Kirilova Marija, Sovietų lakūnė 199,
Kirsanovas, Maskvos kompartijos atsiųstas lektorius 150,
Kirša Faustas, poetas 137,
K.J. (slapyvardė) 80,
Klimašauskas Henrikas, inžinierius, uždarytas į psichiatrinę ligoninę 203, 204,
Klova Vytautas, kompozitorius 122, 123,
Koganas Moisiejus Leonas, med. dr., 1940 m. sveikatos ir socialinės apsaugos ministras 93, 94,
Kojalienė L., LTSR Mokyklų valdybos inspektorė 56,
Korsakas Kostas, LTSR MA akademikas 73,
Korsunskaja Irina, laikoma Vilniaus KGB izoliatoriuje 18,
Kossu-Aleksandravičius Jonas, poetas 137,
Kostjuk PI., tarybinis akademikas 60,
Kovaleškas, ypating. svarb. bylų tardytojas, papulkininkas 205,
Kovaliovas Sergejus 14, 18, 23, 24, 83, 166, 167, 205,
Kraševskis Juozas Ignas, lenkų rašytojas, istorikas 25, 49,
Kražinskas Juozas, atkalėjęs 25 metus 75,
Kreutzwald'as Friedrich Reinhold, estų rašytojas 67,
Krėvė-Mickevičius Vincas 93,- 98, 103, 104, 106, 132, 137, 144, 151,
Kriščiukaitis Antanas, teisininkas ir rašytojas 47,
Krivaitis Česlovas 124,
Kromer'as Martin, vyskupas, rašytojas, istorikas 45,
Kubiliūnas Petras, generolas 79,
Kudaba Česlovas, geografas 109,
Kudirka Simas 11, 22, 23, 81,
Kudirka Vincas 7, 41, 47, 52, 53, 56, 87, 137,
Kudriašovas, KGB leitenantas 205,
Kulikauskas, nuteistas kalėti stovykloje 18,
Kuršius Tomas (Mindaugo Tamonio slapyvardė) 59,
Kuznecovas Eduardas, knygos "Dienoraščiai" autorius 17, 20,

L
Land Malvina, laikoma Vilniaus KGB izoliatoriuje, geologė 18,
Lapienis Vladas, ekonomistas, 1976 m. suimtas 175, 178,
Lapinskas Jonas, Mordovijos vieno lagerio kalinys 157,
Latvis-Fridmanas Berelis, t.v. Liaudies seimo atstovas 104,
Laurinskas Leonas, KGB persekiojamas 18,
Laurušas Vytautas, kompozitorius 123,
Laurynas (literat. asmenybė iš "Katedros") 146,
Lazdynų Pelėda 137,
Leninas Vladimiras 80, 85, 149, 183,
Levitin-Krasnov, rašytojas dissidentas 11,
Liaudis R. (slapyvardė) 61,
Lietuviai (slapyvardė) 178,
Lietuvos katalikai (slapyvardė) 83,
Lietuvos mylėtojai (slapyvardė) 47,
Lipniūnas Alfonsas, kunigas 162,
Liudas (žiūrėk Simutis Liudas)
Lovčenko, Breslaujos rajono kolūkio pirmininkas 194,
Lugavojus, Valkininkų "karo pramonės" darbininkas 169,
Lukauskaitė-Poškienė Ona, Helsinkio nutar. komit. narė 203,
Lukoševičius K., Dubinių kolūkio buv. pirmininkas 193,
Lusina, laikoma Vilniaus KGB izoliatoriuje 18,

M
Maceina Antanas 59,
Machev F., bolšev. partiz. štabo viršininkas 80,
Macijauskas Jonas, Sovietų generolas 73,
Mackevičius, KPI studentas, nubaustas 2 metais lagerio 23,
Mačys Jonas, poetas, aušrininkas 48,
Maironis (Mačiulis Jonas) 9, 10, 34, 44, 50, 149, 152, 202,
Majakovskij Vladimir, rusų poetas ir dramaturgas 66,
Malinauskaitė-Šliūpienė L. - Eglė, 47,
Maniušis Juozas, LTSR MT pirmininkas 136, 141,
Mao Ce Dunas 36,
Marcinkevičius Justinas, rašytojas 146,
Markevičius, Šiaulių KGB majoras 204,
Marksas Karolis 149,
Marše Žorž, Prancūzų komunistų vadovas 173, 175,
Mašiotas Pranas, rašytojas, aušrininkas 47,
Matulionis Jonas, lituanistas ir dainininkas 175, 178,
Matulionis Teofilis, vyskupas 161,
Melchioras Putelė (jumoristinių karikatūrų asmenybė) 101,
Mereškevičius A., LTSR Švietimo ministerijos pareigūnas 111,
Merkys Antanas 92, 93, 98,
Meškauskienė Michalina, LKP veikėja 104,
Mickevičius Adomas 24,
Mickevičius-Kapsukas Vincas, vienas LKP organizatorių 49, 50,
Mickus Pranas, agronomas 99, 102, 106,
Mickys (tikrumoje Mickis) Matas, Žemės ūkio komisaras 93, 94,
Miksas Jurgis, aušrininkas, Maž. Lietuvos veikėjas 45,- 48,
Mikuckis Juozas 123,
Mikulskis, Šiaulių KGB majoras 204,
Milančiūtė Petrė, Liaudies seimo dalyvė 106,
Miliauskas Juozas - Miglovara, aušrininkas 47,
Milius V., Vilniaus problemų nagrinėtojas 109,
Miniotas Vytautas, lietuvių patriotų skundėjas 41, 70,- 76,
Mironovą, TSRS prokuratūros prokuroras 168,
Molotovas Viačeslav 11, 90,-  92, 95,- 96, 151, 162,
Mozolskis, mokytojas, Taujėnuose atiminėjo maldaknyges 28,
Muravjovas Michail Nikolajevič 3, 27,- 30, 33, 41, 65, 66,
Mykolaitis-Putinas Vincas 56, 132, 137, 153,

N
Narbutas Teodoras, rašytojas, istorikas 25,
Narkevičiūtė Janina, LKP aktyvistė Vilniuje ir Kaune 117,
Natkevičius Ladas, Lietuvos pasiuntinys Maskvoje 95,
Navickas Kostas, komunistinis istorikas Lietuvoje 90, 105,
Nekrasovas Viktor, rašyt, dissidentas, Sovietų ištremtas 11,
Nėris Salomėja, rašytoja 118, 137,
Nikalojus I-sis, caras 27,
Nikitin, kapitonas, Lukiškių kalėjimo v-kas 79,
Nijolė (žiūrėk Sadūnaitė Nijolė)
Nobelis Alfred Bernhard, švedų chemikas 11, 39,
Noreika Virgilijus, dainininkas, teatro direktorius 87, 120,- 148,
Norkus (Narkevičius) Simonas, kunigas, rašytojas, aušrininkas 47,

O
Orlovas, rusų dissidentas 205,
Osimkovič V., 1975 m. Vilniuje nužudytas ukrainietis 63,

P
Pakalnis Jonas, muzikas 124,
Pakalniškis Antanas, kunigas, rašytojas 53, 54,
Pakarklis Povilas, 1940 m. Liaudies seimo atstovas 93, 94,
Pakštas Kazys, profesorius 92, 137,
Paleckis Justinas 12, 79, 80, 92, 93, 94, 96, 97, 101, 102, 107, 148, 202,
Paltarokas Kazimieras, vyskupas 127,
Paltarokas Petras, 25 metus kalėjęs stovyklose 20, 73, 74, 75,
Panovas Česlovas, LKP KC propagandistas 84 Pašilienė, sulaikyta Maskvoje 166, 167,
Paulaitis Petras, 12 metų išlaikytas akmens maiše 20, 21, 73,
Pečiulaitis Povilas, KGB persekiojamas 18,
Pečkauskaitė Marija - Šatrijos Ragana 184,- 187,
Petkevičienė Jadvyga, Šiaulių kraštotyrininkė 204, 205,
Petkevičius Jonas, Šiaulių kraštotyrininkas 204, 205,
Petkevičius, Saugumo komiteto pirmininkas 204,
Petkus Viktoras, Helsinkio nutar. komiteto narys 167, 203,
Petraitis Č. (slapyvardė) 160,
Petras Didysis, caras 150,
Petrauskas Kipras, dainininkas 120,
Petrauskas Mikas, muzikas 124,
Petronis, nuteistas už religin. knygų platinimą 16, 18, 23,
Petrovas Šiaulių KGB pareigūnas 204,
Pietaris Vincas, med. dr., rašytojas 48,
Pietaris Ž. (slapyvardė) 78,
Pilsudskis Juozas, 109,
Plečkaitis Romanas, filosofijos istorikas 84,
Plumpa-Pluiras, už relig. literat. gaminimą nubaustas 8 metams kalėti 16, 18, 23, 159,
Poškienė-Lukauskaitė Ona, žiūr. Lukauskaitė-Poškienė O.
Poška (Paškevičius) Antanas, keliautojas 79,
Poškus Antanas, Ateizmo muziejaus direktoriaus slapyvardė, 87, 127,
Poškus (tikrumoje Poška) Dionyzas, rašytojas 74,
Povilaitis Augustinas, Lietuvos Saugumo Dep. Direkt. 92,
Povilonis, inž. technologas, nubaustas 2 metais 22,
Pozdniakov N. S., Sovietų pasiuntinys Lietuvoje 95, 97, 103, 106,
Požarskas Mykolas, autorius knygos apie lenkus Lietuvoje 109,- 111,
Prapuolenis Leonas, 1941 m. lietuvių sukilimo vienas vadų 12,
Preikšas Kazimieras, kraštotyrininkas Utenoje 200,
Prokofjev, B., TSRS švietimo ministras 68, 69,
Protusevičius Jonas, iškalėjęs 12,5 metų, ekonomistas 167,
Purvinis, Vilniaus srit. švietimo vadovas 108, 109,
Putinas-Mykolaitis, žiūrėk Mykolaitis-Putinas

R
Račkauskas Kazimieras, Kraštotyros Draug. pirmin. pavad. 199,
Radavičius, gydyt. KGB "pagelbininkas" 59,
Radzevičius V., rašė apie bolševikų pirmus žingsnius 99, 104,
Rainis Janis, latvių rašytojas 67,
Rakauskas Alvydas, Vilniaus univ. statyb. studentas 171,
Ramanauskas Pranciškus, vyskupas 161,
Rašidov S., Uzbekų KP CK sekretorius 67, 70,
Raštikis Stasys 92 Rauda P., kunigas 162,
Razauskas Eusiejus, 1940-41 ir 1944-46 m. čekistas Kaune ir Vilniuje 77,
Reinys Mečislovas, vyskupas 161,
Rejus A., dokumentų rinkinio aut. 90, 91,
Rekašius Antanas, kompozitorius 124,
Ribentropas (tikrumoje Ribbentrop) Joachim, nacių užsienio reikalų ministras 11, 90, 162,
Richelieu Armand Jean du Plessis, kardinolas 81,
Rimgaudas P. (slapyvardė) 35,
Roskova Marina, rusų lakūnė 81,
Rozewicz T., lenkų rašytojas 125,
Rudaitis, gydytojas, nubaustas 3 metams 23,
Rudenko Roman, Sovietų general. prokuroras 62,- 64,
Rusakovas, KGB majoras Kaune 202,

S
Sacharov Andrei 11, 14, 58, 114, 115, 152, 166, 205,
Sadūnaitė Nijolė, nuteista 3 metams 16, 18, 21, 23, 24,
Sadūnas Jonas, S. Nijolės brolis 21,
Sakalauskas, Politechn. instit. dėstytojas 22,
Sauliūnas V., Švenčionių vykd. komit. pir. pav. 109,
Sawicki, lenkintojas Gudijoje 197,
Semochia D., bolšev. partiz. štabo viršininkas 80,
Senelis (slapyvardė) 116,
Sestrencevičius (tikrumoje Siestrzencewicz - Bohusz) Stanislaw, Mogiliavo arkivyskupas 28,
Sezemanas (Sesemann) Vosylius, profesorius 59,
Siemaška Juozapas (tikrumoje Siemaško Josif), metropolitas, padėjęs rusams atplėšti rytų apeigų katalikus 26,
Sierov Ivan, NKVD generolas 104, 141,
Simonaitytė Ieva, rašytoja 137,
Simutis Liudas, nuo 1955 m. kalinamas koncentracijos stovyklose 17, 20, 114, 115, 155,- 157,
Siniavskii Andrei (Terc Abraham), rusų dissident. rašyt. 11,
Sinkevičius S. rašė apie Pirčupio kaimo tragediją 169,
S.K. (slapyvardė) 75,
Skučas Kazys, Lietuvos Vid. Reik. Ministras 92,
Slapašinskas Vytas, iškalėjęs 25 metus 205,
Smetona Antanas 93, 95, 98,
Sniečkus Antanas 72, 76, 99, 101, 102, 104,
Solova Galia, laikoma Vilniaus KGB izoliatoriuje 18,
Solženicin Aleksandr 14, 15, 39, 58, 152, 175,- 177, 203,
Sruoga Balys 132, 137,
Sruogienė-Daugirdaitė Vanda 43, 137,
Stalin Josif 3, 17, 20, 75, 77, 79, 80, 105, 110, 162,
Stanaitis A., leidinio LTSR gyventojai autorius 108,
Stašaitis, nubaustas už religinės literatūros platinimą 16, 18, 23,
Staskevičiūtė Aleksandra, operos solistė 104,
Stepanov, profesorius iš Maskvos 64,
Stolipin (tikrumoje Stolypin) Piotr, caro ministeris, Rusijos žemės reformos autorius, administrac. reformatorius 114,
Strazdelis (Strazdas-Drozdowski) Antanas, kunig., poetas 47,
Strikovskis (tikrumoje Stryjkowski) Maciej, pirmutinis Lietuvos istorikas 45, 118,
Strossmageris Jurgis, kroatų veikėjas 47,
Subuglo M. N., rašė apie "social-etninį" dvikalbiškumą 57,
Suslov Michail, Sovietų kompartijos ideologas 177,
Sušinskas Alfonsas, kunigas 162,
Svetkin, Sovietų MVD majoras 21,

Š
Šaliauskienė Vida, rusų kalbos mokytoja 66,
Šalkauskas Stasys, profesorius 59,
Šapoka Adolfas, istorikas 35, 45, 49, 53, 54,
Šarkov. B. LKP CK II-sis sekretorius 77,
Šatrijos Ragana, žiūrėk Pečkauskaitė Marija
Šepetys Lionginas, buv. LTSR Kultūros ministeris 121,
Šeškevičius Antanas, kunigas 15,
Šiaulėniškis   senelis   (kun.   Dovydaičio   Juozapo   Silvestro literatūrinio kūrinio pavadinimas) 45,
Šimkus Jonas, "Tiesos" redaktorius 101,
Šimkus Stasys, muzikas 124,
Širbys Klemensas, kalintas nuo 1952 m. 20,
Šironas Antanas, Gervėčių apylinkės mokytojas 195,
Širvinskas Zigmas, nubaustas už "Gulago salyno" įsigyjimą 201, 204,
Šliūpas Jonas, med. dr., aušrininkas 45, 47, 48,
Šule A., bolševikų partizanų būrio komisaras 80,
Šulenbergas   (tikrumoje   Schulenburg)   Friedrich   Werner, 1934-41 m. Vokietijos pasiuntinys Maskvoje 91,
Švogžlys Nikodemas, kunigas 127,

T
Tamonis Mindaugas, 1975 m. Vilniuje žuvęs poetas 18, 41, 59,- 63, 81, 84,
Tamošaitis Izidorius, kunigas profesorius 59,
Tautgina Sigitas (slapyvardė) 153,
Tautjonis (slapyvardė) 127,
Tautvydas (slapyvardė) 165,
Tėvynės mylėtojai (slapyvardė) 189,
Tokajev Gabdula, totorių rašytojas 67,
Trakimas J., Vilniaus KGB majoras 165, 166,
Tumas-Vaižgantas Juozas 54, 132, 157,
Turzinevskis, mokytojas draudęs kleboną mokyti vaikus 28,
Tverdochlebov Andrei, laikomas Vilniaus KGB izoliatoriuje, 18, 23, 24,
Tyla A., kovoja prieš Vilniaus krašto lenkinimą 109, 110,
Tytuvas Vytautas (slapyvardė), puolęs J. ir A. Jurašus 120,

U
Ulmanis Karlis, paskut. Latvijos prezidentas 95,
Uogintas, Vilniaus Pedagoginio instituto rektorius 196,
Urbonas VIII, popiežius (1623-44) 81,
Urbšys Juozas, Lietuvos Užsienių reikalų ministras 92,
Uždavinys Antanas, įtar. V. Jalmoko šeimos nužudymu 168,

V
Vaičiulaitis Antanas, rašytojas 137,
Vaičiūnas, inžinierius, paskelbė atvirą laišką 19,
Vaičiūnas Petras, rašytojas 137,
Vaičiūnienė, Vilniaus psich. lig. gydytoja (rusė) 59,
Vaidevutis. Maironio eilėraščio asmenybė 9,
Vaidila K. (slapyvardė) 187,
Vaineikienė Stasė, t.v. Liaudies seimo narė 106,
Vais P. rašytojas 125,
Vaišnoras Juozas, Liaudies Komisarų tarybos pirm. pav. 79,
Vaitiekūnas Evaldas, kviestinis prie kratos 202,
Vaitkevičius B., LTSR knygų prekybos viršininkas 110,
Vaižgantas, žiūrėk Tumas-Vaižgantas Juozas
Valančius Feliksas, vyskupo brolis 25,
Valančius Motiejus 5, 7, 24,- 26, 29,- 35, 44, 56, 183, 184, 188,
Valančius Mykolas, vyskupo brolis 25,
Vanagas, arch. m. k. 81,
Vazalinskas Vytautas, LTSR MT pirmininko pavaduot. 114,
Venclova Antanas 73, 75, 93, 94, 118,
Venclova Tomas, Helsinkio komiteto narys 203,
Verbickas Jonas, pranešęs (vokieč.) apie bolš. partiz. 168,
Vežliauskas K. (slapyvardė) 81,
Vidmantas, LKP CK pareigūnas 108, 109,
Vidugiris V., lituanistas 109,
Vienažindis, kunigas Pelesoje (Gudijoje), suimtas 197,
Vienožinskis Justinas, dailininkas 72,
Vienuolis Antanas, rašytojas 109, 132, 137,
Vilčinskas Rimas, vertėjas prie kratos 202,
Vilniaus inteligentai (slapyvardė) 125,
Višnevskaja, LTSR MT Švietimo min. pavad. 109,
Višteliauskas Andrius, poetas, aušrininkas 47,
Vitkauskas Vincas, generolas 93,
V.L. (slapyvardė) 112,
Volkovas G., profes., žavisi rusų kalbos plitimu Lietuvoje 66,
Volungevičius, tėvas J., 1940 m. suimtas ir žuvęs Červenėje 166,
Volungevičius Jonas, muzikas, teistas ir maltretuotas 165, 166,
Vorošilov Klimentij, TSRS Aukšč. Taryb. Prez. p-kas 198,
V.P. (slapyvardė) 119,
Vydūnas (Storosta Vilhelmas) 192, 199, 202,
Vytautas D. (slapyvardė) 58,
Vytautas Didysis 51, 80,

Z
Zabulis Henrikas, LTSR aukšt. ir spec. mokslo ministras 84,
Zacharov, NKVD papulkininkas 21,
Zaksas Irmija, bolševist. filosofas, profesor. 117,- 119,
Zauerveinas (tikrumoje Sauerwein, Surovvin) Jurgis 45, 46,
Zdebskis, kunigas nuteistas už vaikų mokymą tikybos 15,
Zimanas Genrikas, Tiesos redaktorius, bolševikų partizanų grupės vadas (slapyvardė Jurgis) 101, 169,
Zorin L., rašytojas 125,
Zukerzisas, padėjo įsteigti Nauj. Vilnioje pedagoginį institutą, kuris tarnauja Vilniaus krašto lenkinimui 109,

Ž
Žana d'Ark (tikrumoje Joana - prancūziškai Jeanne - d'Arc), legendomis apipinta Prancūzijos didvyrė 21,
Žemaitis (skulptoriaus V. Grybo sukurto paminklo vardas) 137,
Žilėnas Vincas, buv. LTSR Istorijos-etnografijos muziejaus direktorius 109, 110,
Žilinskas Albertas, žemės ūkio specialistas ir ekonomistas, atkalėjęs 6 metus 166,
Žilinskas   Petras,   vyskupas   (tikrumoje   pralotas,   Vilniaus vyskupijos administratorius) 28,
Žilinskas Vaclovas Kazimieras, Vilniaus vyskupas ir Mogiliovo arkivyskupas 28, 33,
Žiolak Rimas, kraštotyrininkas Šilutėje 200,
Žiugžda Juozas, LTSR istorikas 79, 133,
Žukauskas, g. 1950 m. buv. Medicinos inst. 6 kurse studentas, nubaustas 6 metams, teisme pasmerkė okupaciją 22, 23,
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum