gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
III t. Pavardės Spausdinti El. paštas
A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  Y  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž

A
1. Abramovič, aktorė kalinama stovykloje 120,
2. Aidas, žiūr. P. Paulaitis
3. Aisčiūnas /slapyvardė/ 154,
4. Aistis, rašytojas 1
5. Aleksandravičius Antanas, kunigas 149,
6. Aleksas A., slapyvardė KGB pareigūno 111,
7. Aleksejev, dainininkas-smuik. kalinamas stovykloje 120,
8. Aliūnas K. /slapyvardė/ 89,
9. Ambrazevičius Juozas 33,
10. Andreika A., pasirašė pareiškimą 204,
11. Andriei Konstantinovič, KGB kapit. Rybinske 105,
12. Andriušis Pulgis, rašytojas 122, 123,
13. Andriuška B., kunigas 52, 152,
14. Andropov Jurii, TSRS Saugumo komit. p-kas 39,
15. Anhold Adolf, repatriantas 150,
16. Anholdaitė, žiūr. Bielopetravičienė-Anholdaitė Valė
17. Antanas T., žiūr. Terleckas Antanas
18. Ardenis V. /slapyvardė/ 217,
19. Arvinas /slapyvardė/ 199,
20. Astronis B. /slapyvardė/ 109,
21. Audronis V. /slapyvardė/ 173, 234,
22. Aželis K. /slapyvardė/ 206,

B
1. Bačiūnas Vytautas, KGB terorizuotas 159,
2. Baironas /tikrumoje Byron/, rašytojas 114,
3. Bakučionis J., prokuroro pad. Vilniuje 14, 15, 37, 68, 70,
4. Balčiūnas Antanas, Juodupės šaulys, nukankintas 214,
5. Balčiūnas Ignas, Juodupės šaulys, nukankintas 214,
6. Balnytė J. Kraštotyr. Draug. p-kė 237. 238,
7. Baltinas, KGB papulkininkas 62, 69, 152,
8. Baltrūnas B., Tiesos korespondentas 141, 143, 146, 147, 151, 152, 153,
9. Baltušis Juozas, rašytojas 38,
10. Balys, žiūr. Gajauskas Balys
11. Barabas, galvažudys min. Šv. Rašte 28,
12. Baranauskas Antanas, vyskupas, poetas 44,
13. Baravykas Kęstutis, skundikas 66,
14. Basanavičius Jonas, dr., senos "Aušros" steigėjas 102, 160, 161, 162, 174, 175,
15. Bastienė, B. Gajausko rėmėja 13,
16. Bastys V., B. Gajausko rėmėjas 13, 204,
17. Bauža, Kraštotyros draug. vadov. partietis 238,
18. Belovas Mykolas, Juodupės bolševikas 215,
19. Bendorius Bronius, Tiesos korespond. 22, 23, 24, 109, 112,
20. Berdiajev Nikolai, rusų filosofas 209,
21. "Berija", KGB pareigūno pravardė 69, 70,
22. Berija Lavrentii, TSRS NKVD viršininkas 39, 125,
23. Bielopetravičienė-Anholtaitė Valė, neišleidž. į Vokietiją 150,
24. Bielopetravičius Steponas, neišleidž. į Vokietiją 150,
25. Biliūnas Albinas, gimnazistas partizanas 35,
26. Blokas, KGB kapitonas 111,
27. Bobelis Jurgis, pulk. Kauno karo komendantas 214,
28. Bogušis V., pasirašė pareiškimą 204,
29. Bošas /tikr. Boche/ Vincentas van der, belgų advokatas 14, 23, 70,
30. Brandt Willy, vokiečių politikas 171,
31. Bražinskai, lėktuvu pabėgę iš Sovietijos 88,
32. Breivė Ig. /slapyvardė/ 234,
33. Brežnev Leonid, TSRS KP skret. 46, 69, 74, 109, 116, 125, 142, 220,
34. Bubąs Jonas, Juodupės kunigas 149,
35. Builis, LKP CK skyr. vedėjas 82,
36. Bubnys Prosperas, kunigas 149,
37. Bųlgakov Michail, rusų rašytojas 209,
38. Buračas Marijus, V. Petkaus byl. liudininkas 52,
39. Bulovas Pranas, Juodupės šaulys, nukankintas 214,
40. Burauskaitė B., pasirašė pareišk. 204,
41. Burbaitė Danutė, Sovietų saug. persekiota 76,
42. Burbulienė J., B. Gajausko byl. liudininkė 12,
43. Burbulys A., liet. apsaug. dalin. leitenantas 26,
44. Burokaitė, A., liaudies tarėja 15, 21,
45. Bylonis, A. /slapyvardė/ 206,

c
1. Calitis /Calytis/ Intsas, latvių disidentas 38, 42, 51, 56, 59, 204,
2. Carter Jimmy, JAV prezidentas 47,
3. Charazovas Valerii, LKP CK 2-sis sekretorius 68, 82, 201,
4. Chižinov Aleksandr, kriminal. nusikaltėlis 236,
5. Chodorovič T., A. Solženicyno fondo tvarkytoja 43,
6. Chruščev Nikita, buv. STSR KP sekret. 109, 211, 212,
7. Cidzikas P., pasirašė pareiškimą 204,
8. Cizikienė, B. Gajausko byl. liudininkė 12, 69,

Č
1. Čekavičius Arvydas, stud. kalinamas psich. ligoninėje 67,
2. Černiauskas Z., liaudies tarėjas 156,
3. Česnavičius, KGB papulkininkas 13, 69,
4. Česnavičius Aleksandras, LTSR Min. Pirm. Taryb. pav. 137,
5. Česnavičius Vytautas, Viln. univ. Kauno fakult. dekanas 135, 136, 137,
6. Čibiras Kristupas, kunigas, visuom. veikėjas 162,
7. Čivilienė, V. Petkaus byl. liudininkė 52, 61,
8. Civilis, kareivis, V. Petkaus byl. liudininkas 52, 61,

D
1. Dabulis Jurgis /slapyvardė/ 236,
2. Dagys Žymantas, Viln. univ. Kauno fakult. dėstytojas 134, 135, 136,
3. Dabšienė Zinaida, "nuteista" 4 metams kai. 66, 67, 155, 156,
4. Daškevič Edvard, kriminal. nusikaltėlis 236,
5. Daugalas, KGB kapitonas-tardytojas 38, 157,
6. Daukša Mikalojus, kunig. liet. kalb. žodyno autorius 84,
7. Davis Angelą, JAV komunistė 169,
8. Deksnys Juozas, Juodupės bolševikas 215,
9. Deltuva Albinas, kunigas 149,
10. Dewey J., Behaviorism'o kūrėjas 9,
11. Diržinskaitė-Piliušenko Leokadija, LTSR MT Pirm. pav. 237,
12. Dolgorukii, rusų kunigaikšt. 89,
13. Dombrowski Henryk, istor. lenkų patriotas 89,
14. Donelaitis Kristijonas 84, 149, 177,
15. Dovydaitis G., kunigas 13,
16. Dovydaitis Jonas, žuvęs išvežimų metu 165,
17. Dovydaitis Pranas, profesorius 118, 119, 120, 121, 122,
18. Draugai /slapyvardė 153,
19. Dubinskai, ryš. su A. Paškauskiene 202,
20. Dubov, Elgen Kone. stov. v-kas, kapitonas, žudikas 88,
21. Dubov nik Evgenii, KGB pareigūnas 111,
22. Dumbrytė Irena, B. Gajausko sužadėtinė 13,
23. Dzeržinskis Feliksas, ČEKA organizatorius 123, 234,

E
1. Enas Tarto, žiūr. Tarto Ens

F
1. Finkelšteinas Eitanas, Helsinkio nutar. komit. narys 52, 142, 151,
2. Ford Gerald, JAV prezidentas 47,
3. Franko /tikrumoje Franco/ Francisco, ispanų valstybės galva 167, 168,

G
1. Gabdankas Konstantinas LTSR ir LKP veikėjas 231, 232,
2. Gagarin Jurii, TSRS kosmonautas 74,
3. Gajauskas Balys, pakartotinai "nuteistas" 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 37, 45, 68, 69, 70, 11, 112, 113, 150, 153, 204, 228,
4. Gajauskienė L, pasirašė pareiškimą 204,
5. Gajausko motina, žiūrėk Kilčiauskienė
6. Garbis Mindaugas, V. Petkaus byl. liudininkas 51,
7. Garška Adolfas, Juodupės bolševikas 215,
8. Garuckas Karolis, kunigas, Helsinkio nutarimų komit. narys 51, 52, 62, 139, 141, 142, 151, 153, 157, 204,
9. Gaudenis K. /slapyvardė/ 32, 50, 79 10. Gavronskis G., advokatas 13, 68,
11. Gediminas, Lietuvos valdovas 228,
12. Germantas /slapyvardė/ 24,
13. Giedra Juozapas, Romo G. evas 66,
14. Giedra Romas, teistas už band. pagr. lėktuvą 13, 66,
15. Giedrienė Lidija 66,
16. Ginzburgas Aleksandras, rusų disidents 19, 20, 43, 204,
17. Girvydas S. /slapyvardė/ 35,
18. Glezas, kairieji jo reikalu protestavo 169,
19. Grigauskienė O., B. Gajausko byl. liudininkė 12, 18, 19,
20. Grigorenko Piot, generolas, rusų disidentas 70, 207,
21. Grigonis Vincas, KGB iškratytas 13,
22. Grišinas, KGB pareigūnas 111,
23. Griškevičius Petras, LKP CK sekretorius 36, 141,
24. Griunteln, psichiatras Taline 65,
25. Gromyka Andriei, TSRS užs. reik. ministras 171,
26. Guiga, darbininkas, KGB "pagelbininkas" 155,
27. Guobis V., Viln. universit part. sekretorius 94,

H
1. Haris Džon, JAV kriminal. nusikaltėlis 29, 30,
2. Hitler Adolf 163, 164, 165, 166, 167, 169, 172, 209, 210, 225,
3. Hugo Victor, rašytojas 75,

I
1. Ignotas, teisėjas 51,
2. Impulevičius, Antanas, Liet. kariuomenės kapitonas 26,
3. Irena, apie ją klausinėjo Iną Jaškūnaitę 206,
4. Ivan'as Žiaurusis, Maskvos Didysis kunigaikštis 26,

J
1. J .N. /slapyvardė/ 186,
2. Jablonskaitė G., teismo sekretorė 15,
3. Jablonskis Jonas, kalbininkas 197,
4. Jadvyga, A. Žyprės sesuo 104,
5. Jakaitis J., KGB "rašytojo" slapyvardė 111,
6. Jankus J. /slapyvardė/ 28,
7. Janukonis K., Jurbarko KGB pareigūnas 201, 202,
8. Jarmalavičius J. Part. Instituto moksl. bendr. 237, 238,
9. Janulaitis Augustinas, profesorius 189,
10. Jasaitis J., dėstytojas 135,
11. JasiuleviČius J. LTSR Aukšč. Teismo teisėjas 156, 158,
12. Jasiūnas V. /slapyvardė/ 238,
13. Jaškūnaitė Ina, KGB tardyta 51, 206,
14. Jaškūnas Henrikas, trečią kartą nuteistas 10 metų 71, 150,
15. Jaškūnienė, V. Petkaus byl. liudininkė 51,
16. Jaugelis Braunas, kalinamas psichiatrinėje ligon. 155,
17. Jevtušenko Jevgenii, rusų poetas 112,
18. Ježov, Nikolai,~NKVD viršininkas 221,
19. Jogaila, Lietuvos valdovas 89,
20. Jokubauskas Antinas, kunigas 149,
21. Jokubynas K., buv. kalinvs. užstojęs B. Gajauską 70,
22. Jonaitis Egidijus, moksleivis, uždarytas į psich. lig. 67,
23. Jonušaitė Neringa, Gimt. Krašto korespondentė 44,
24. Jonynas A., literat. vadovėlio autorius 72,
25. Juknevičiūtė Jūratė, studentė 136,
26. Jurašas Jonas, užstojo B. Gajauską 70,
27. Jurašienė A. užstojo B. Gajauską 70,
28. Jurevičius J., rašo apie alkoholizmą 101,
29. Jurevičius Mečislovas, B. Gajausko rėmėjas 13, 62, 204, 205,
30. Jurgutienė Marija, neišleidžia pas vyrą į JAV 36, 149, 150,
31. Jurgutis Aloyzas, muzikas 36, 149, 150,
32. Juškevičius Antanas, nužudytas Elgeno stovykloje 87, 88,
33. Juškienė, studentė 134,

K
1. Kalanta Romas 90, 126, 128,
2. Kalinauskas Antanas, susideginęs 90, 91, 92,
3. Kalinauskienė, K. Antano motina 90, 92,
4. Kalinys /slapyvardė/ 230,
5. Kalninš Viktor, latvių disidentas 38, 42, 52, 56, 57, 58,
6. Kalnius V. /slapyvardė/ 90,
7. Kalpokas Vladas, Juodupės šaulys, nukankintas 214,
8. Kanguvas V., gydytojas estas 65,
9. Kanopa Pranas, Juodupės šaulys, nukankintas 214,
10. Kapenas Antanas, mokytojas Juodupėje 216,
11. Karalienė, studentė 134,
12. Karteris Dž., žiūr. Carter
13. Kasperavičius, aviac. kapitonas, partizanų štab. v-kas 35,
14. Kastanauskas J. Juodupės bolševikas 215,
15. Kauneckas Jonas, kunigas T.T.G. Komiteto narys 188, 204,
16. Kauniečiai /slapyvardė/ 241,
17. Kavaliauskas Česlovas, V. Petkaus bylos liudininkas 51,
18. Kazlauskas Ed. /slapyvardė/ 83,
19. Kazys, KGB tardytojas 68,
20. Keneckas Pranas, Tiesos korespondents 22, 23, 24, 109, 112,
21. Keršiūtė Danutė, KGB persekiojama 66, 67,
22. Kiaušas, studentas 134,
23. Kilčiauskienė A., B.Gajausko motina 12, 13, 17, 19, 69, 70,
24. Klimašauskas Henrikas, inžinierius, nusmerktas į psich. ligoninę 67, 115, 203,
25. Korsakas Kostas, literat. kritikas 233,
26. Kostin L, TSRS didvyris 29,
27. Kovaliovas Sergejus, rusų disidentas 19, 20,
28. Kovas L. /slapyvardė/ 118,
29. Kražinskii, meteorologas, kalinamas stovykloje 120,
30. Krėvė Mickevičius Vincas 26,
31. Krupovec'as Z., kriminalinis nusikaltėlis 115,
32. Kubiliūnas Petras, generolas, NKVD pagrobtas 110, 111,
33. Kubilius Jonas, Vilniaus univers. rektorius 94, 136, 137,
34. Kucharenko , profes. iš Kijevo, kalinamas stovykloje 120,
35. Kučinskis A., mokytojas, nusižudęs 100,
36. Kudabienė V., liaudies tarėja
37. Kudirka Simas 16, 19, 68, 70,
38. Kudirka Vincas 162, 174,
39. Kulakauskas, KGB pareigūnas 13,
40. Kundelis Jonas, Juodupės bolševikas 215,
41. Kuodelis J. LKP CK propag. ir agitac. skyr. vedėjas 237,

L
1. Laisvida /slapyvardė/ 228,
2. Lapienis Vladas, nuteistas 39,
3. Larcev Jurii, KGB vyr. leitenantas 40,
4. Laurinskas Leonas, B. Gajausko rėmėjas 13, 204,
5. Lazarevičius T., KGB majoras-tardytojas 40, 41, 64, 154,
6. Lenin Vladimir 48, 77, 116, 121, 207, 211, 212,
7. Liepa A. /slapyvardė/ 71,
8. Lijvas V., tekintojas iš Talino 29,
9. Lillena Ch., estų kalbos vertėja 62,
10. Linge Pranas, Juodupės ūkininkas 216,
11. Linkauskas K., parėmė B. Gajauską 70,
12. Lituanus /slapyvardė/ 78, 172,
13. Linč, tikrumoje Lynch, jo vardu vadinamas minios teism. 5,
14. Lukauskaitė-Poškienė Ona, Helsinkio nutarimų komiteto narė 51, 54, 62, 142, 151, 152, 204,

M
1. Machmudov, Kriminalinio skyriaus inspekt. 160,
2. Mackevičius, Vilniaus teismo prokuroras 35,
3. Maciulevič, KGB tardytojas 160,
4. Maironis /Mačiulis Jonas/, rašytojas 84, 174, 228,
5. Majakovskii Vladim, rusų poetas 73,
6. Malenkov Georgii, po Stalino mirties MT p-kas 212,
7. Mannerheim K., Suomijos maršalas 221, 222, 223,
8. Marcinkevičius A., prof. daktaras 99,
9. Margevičius Vytautas, Juodupės bolševikas 215,
10. Marksas Karolis 77,
11. Martavičius J., KGB pareigūnas, sadistas 28,
12. Masiulionis A., pasirašė pareiškimą 204,
13. Matulis Rimantas, V. Petkaus rėmėjas 159, 204,
14. Mažeikis Pranas, Juodupės šaulys, nukankintas 214,
15. Mažvydas Martinas, pirmos spausd. lietuvių kalba knygos autorius 84,
16. Medvėgalis J. /slapyvardė/ 185, 226,
17. Meilūnas Jurgis, Juodupės šaulys, nukankintas 214,
18. Mereckov Kiril, Sovietų maršalas 222,
19. Merkys Antanas, Lietuvos MT P-kas 25,
20. Mickevičius Adomas 162,
21. Mikalkin Anton, KGB pareigūnas 22, 26, 102,
22. Mikalkin Anton, sūnus 23,
23. Mikalkin Edvard, sūnus 23,
24. Mikalkin Leon, sūnus 23,
25. Milaknis Antanas, Juodupės bolševikas 214, 215, 216, 217,
26. Mileris, instit. direktorius, kalinamas stovykloje 120,
27. Molotov Viačeslav, TSRS Užs. Reik. mist. 26, 147, 163, 224,
28. Morozov J., žudikas 115,
29. Murauskas J., prokuroras 156, 158,
30. Mykolaitis-Putinas Vincas, rašytojas 109, 139, 163,

N
1. Nagelis A., Tartu prokuroro padėj. 65,
2. Napoleonas Bonaparte 89,
3. Naujokaitė, Kauno vieš.bibliotek. direkt. pavad. 189,
4. Navickas Kostas, profesorius 94,
5. Nėris Salomėja, rašytoja 77, 197,
6. Nikius Julius, N.M. tėvas 40, 41,
7. Nikius Martin /Martas/, estų disidentas 38, 40, 41, 51, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 149, 204,

O
1. Obramov Paša, lakūnas, kalinamas stovykloje 120,
2. Oktiabrev, inž. arch., kalinamas stovykloje 120,
3. Orlovas Stepas, NKVD pareigūnas 111,
4. Otsas, KGB kapitonas Estijoje 11,

P
1. Palonis M., tikrumoje Palloni M.A., 17/18 amž. italų dail. 147,
2. Paradauskas, LKP CK pareigūnas 215,
3. Pašilienė Birutė, V. Petkaus byl. liudininkė 51, 53,
4. Pašilis A., B. Gajausko rėmėjas 13,
5. Paškauskienė Angelė, kalinta psich. ligoninėje 199,- 202, 204,
6. Patapovas Abrasimovas, Juodupės bolševikas 215,
7. Patapovas Aksionas, Juodupės bolševikas 215,
8. Paulaitis Petras, kalinamas virš 30 metų 5, 33, 34, 35, 71, 114, 115. 117,
9. Paulionis Edrmdas, V. Petkaus byl. liudininkas 51 10. Paulionis Kazys, V. Petkaus bylos liudininkas 51,
12. Pavlov Ivan, fiziologas 9, 10, 38,
13. Petkevičienė Jadvyga, V. Petkaus bylos liudininkė 13, 51, 53, 62, 204,
14. Petkevičius J., pasirašė pareiškimą 204,
15. Petkus Viktoras, Helsinkiu nutarimų komit. narys, vėl nuteistas 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 105, 106, 107, 108, 141, 142, 143, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 204, 228,
16. Petras Didysis, caras 221,
17. Petrauskas, KGB pareigūnas 13,
18. Piekauskas Viktoras, Juodupės šaulys, nukankintas 214,
19. Pilipavičius Juozas, Juodupės bolševikas 215,
20. Pilipavičius Petras, Juodupės bolševikas 215,
21. Pilotas /lotyniškai Pilatus Pontius/ 28,
22. Pilsudskis Juozapas 89, 161,
23. Plechanov Georgii, rusų marksistas 209,
24. Plumpa P., nusmerktas 8 metams kalėti 71,
25. Podkaminskii Michail, KGB majoras 111, 112,
26. Poškus, docentas, part. kuop. sekretorius 94,
27. Poškutė Marija, V. Petkaus byl. liudininkė 52, 60, 152,
28. Poškutė Ona, V. Petkaus byl. liudininkė 51, 61, 152,
29. Povilaitis Augustinas, Liet. Saug. Dep. Direkt. 25,
30. Povilavičius Kazys, Juodupės ūkininkas 216,
31. Požarskas Mykolas, LTSR leidyklų ir knyg. prekyb. komit. p-ko pav. 44,
32. Prakapavičius Antanas, Juodupės ūkininkas 216,
33. Pranckevičius S., B. Gajausko rėmėjas 13,
34. Protusevičius /Pratusevičius/ Jonas, Viln. KGB tardyt. 13, 17, 204,
35. Press Karlo, KGB pareigūnas Estijoje 64,
36. Pupienis A., Kauno vieš. bibliotekos direkt. 189,
37. Pusčius Irenijus, KGB verbuotas 205, 206,

R
1. R., studentė 134,
2. Radanaj, Elgen kone. stovykloje vyr. Įeit. žudikas 88,
3. Radžiūnas, žiūr. Raziūnas
4. Ragaišienė Angele, B. Gajausko rėmėja 13, 40, 157, 204,
5. Ragaišis Romas, pasirašė protestą, suimtas 13, 51, 55, 69, 156, 157, 158, 191, 204,
6. Randakevičius Alfonsas, LTSR Teisingumo ministras 233,
7. Rasteika L. /slapyvardė/ 158,
8. Raudsep Vladimir, estų KP laikrašČ. redakt. 41,
9. Raziūnas S., teisėjas 15, 21, 68,
10. Razauskas Evsejus, buv. NKVD pareigūnas 11,
11. Regelson L., autorius raš. apie Rusijos bolševizmą 206,- 213,
12. Reinys Mečislovas, vyskupas 52, 152,
13. Ribentrop Joachim, III-jo Reicho Užs. Reik. minist. 147, 163, 224,
14. Rickevičius G., pasirašė pareiškimą 204,
15. Rimkevičius V., romano Studentai autorius 85,
16. Rimkus KGB majoras Vilniuje 38, 67,
17. Rimkus A., LTSR Švietimo ministras 82, 96,
18. Rinkevičius Juozas, Juodupės šaulys, nukankintas 214,
19. Roda Donatas, rašytojas, pasikorė 233,
20. Romanas H., Komjaunimo sekret. 94,
21. Romanov P.K., Glavlit. Valdyb. v-kas 244,
22. Rotomskis Povilas, LTSR Vid. Reik. ministras 35,
23. Rožytė A., pasirašė pareiškimą 204,
24. Rudenko N.D., rusų rašytojas 243, 244,
25. Rugienius Justas, buv. relig. reikal. įgaliot. 110, 233,
26. Ruodytė J., pasirašė pareiškimą 204,

S
1. S., NKVD vyr. Įeit. 111,
2. Sacharov Aleksandr, rusų disidentas 49, 207,
3. Sadūnaitė Nijolė, kalinama 76, 228, 234,
4. Sasnauskas Julius, moksleivis 162, 204,
5. Sasnauskienė D., pasirašė pareiškimą 204,
6. Saulenis T. /slapyvardė/ 86,
7. Sausaitis Vincas, nuteistas sušaudyti 43, 44,
8. Savčuk Viktor, KGB pareigųnas 112,
9. Savonis P. /slapyvardė/ 88,
10. Seilienė Janina, KGB pareigūno žmona 66,
11. Serbentą A. /slapyvardė/ 243,
12. Serdanė Irina, latvė, V. Petkaus byl. liudininkė 52,
13. Servantes, tikrumoje Cervantes Saavedra Miguel 122,
14. Sikorskis J., Vilniaus įmonės brigadininkas 29,
15. Siližinskas Juozas, Juodupės bolševikas 215,
16. Sinicin, NKVD pulkininkas 34,
17. Skaistutis /slapyvardė/ 114,
18. Skebėra Kazimieras, du kartu teistas, vėl tardytas 37,
19. Skruodis Stepas, Juodupės bolševikas, ypating. žiaurus 215, 217,
20. Skučas Kazys, generolas 25,
21. Skukaitis Petras, nužudytas Elgeno stovykloje 87, 88,
22. Sladkevičius Vincentas, vyskupas 150,
23. Slizevičius M., Glavlito vyr. vald. virš. 244,
24. Smolkin, V., pasirašė pareiškimą 204,
25. Sokurenka V., Lvovo univers. profes. 29,
26. Solženicin Aleksandr. 15, 43, 49, 67, 124, 125, 191, 206, 207, 213,
27. Soolep Voldemar, spaudoje puolė estų disidentą Niklą 41,
28. Sparnys K. /slapyvardė/ 117,
29. Sruoga Balys, rašytojas 148,
30. Stainys Kazys, Juodupės bolševikas 215,
31. Stakėnas V., kunigas 13,
32. Staklys P. /slapyvardė/ 32,
33. Stalin Josif, 10, 11; 43, 44, 48, 69, 72, 109, 112, 121, 163, 166, 207, 209, 211, 212,
34. Stanionienė, Lukiškių kai. pareigūnė, sadiste 200,
35. Stanionis F., liaudies tarėjas 15, 21,
36. Statkevičius, pašalintas iš darbo už kovą prieš alkoholį 102,
37. Stavskis L., B. Gajausko rėmėjas 12, 15, 16, 17, 68,
38. Stelionis Jonas, Juodupės šaulys, nukankintas 214,
39. Steponavičius Julijonas, vyskupas 150,
40. Stolypin Piotr, caro ministras 211,
41. Strumskis, LKP Part. Instituto bendradarbis 237, 238,
42. Subačius, pasirašė pareiškimą 204,
43. Sudavičienė L., docentė, rusų kalb. dėstytoja 94,
44. Sudavičius B., prorektorius 94,
45. Surblys, partietis paskirtas į kraštotyros draugiją 238,
46. Svarinskas Alfonsas, kunigas, TTG katal. komit. narys 188, 204,
47. Synitsov Aleksandr, KGB pareigūnas Estijoje 64,

Š
1. Šakalienė G., pasirašė pareiškimą 204,
2. Šakalys V., pasirašė pareiškimą 204,
3. Šaltis Algimantas, kalinamas 76,
4. Šarmaitis Romas, LKP istorikas 237, 238,
5. Šeduikienė A., pasirašė pareiškimą 204,
6. Šeduikis A. pasirašė pareiškimą 204,
7. Šepetys Lionginas, LKP CK skyr. ved. 233,
8. Šeptalin, profes. iš Maskvos 29,
9. Šeputienė Lina, V. Petkaus byl. liudininkė 51,
10. Šeputis Dainius, V. Petkaus byl. liudininkas 51,
11. Šeškevičius Antanas, kunigas 149,
12. Šilas P. /slapyvardė/ 159,
13. Širvys P. /slapyvardė/ 24,
14. Šiurkus Telesforas, medic. profesorius 136,
15. Šliauteris Jonas, V. Petkaus byl. liud. 51,
16. Šliauteris Vytautas, V. Petkaus byl. liud. 51,
17. Šlekys Juozas, Juodupės bolševikas 215,
18. Šliūpas Jonas, aušrininkas 44, 85,
19. Šukys Vladas, Juodupės šaulys, nukankintas 214,
20. Šulskienė Laima, B. Gajausko sesuo 13, 204,
21. Šulskis A., Gajausko rėmėjas 13,
22. Šumauskas Motiejus, buv. LTSR MT P-kas 233,
24. Švitrys T. /slapyvardė/ 244,

T
1. Talius Steponas, Juodupės bolševikų partorgas 215,
2. Tamkevičius Sigitas, kunigas TTG KK narys 13, 188, 204,
3. Tamulaitienė, KGB informatorė 201,
4. Tarto Enas, estų disidentas 40, 42, 51, 58, 150,
5. Tarabilda Petras, dailininkas 162,
6. Tarvydas G. LKP Vilniaus m. propagand. 237,
7. Tautiečiai /slapyvardė/ 108,
8. Terleckas Antanas, disidentas, suimtas 13, 37, 39, 62, 69, 70, 152, 157, 204, 206,
9. Tėvai, /slapyvardė/ 103,
10. Tilvytis Teofilis, rašytojas 72,
11. Todesas Danielius, čekistas Lietuvoje 28, 233,
12. Tolstoi Lev. rusų rašytojas 122,
13. Tomonis Mindaugas, poetas, žuvęs 108, 115,
14. Trakimas J. KGB majoras Vilniuje 13, 69, 206,
15. Tretjakov Pavel, Maskvos pirklys 240,
16. Tučkus A., pasirašė pareiškimą 204,
17. Turčin Valentin, rašytojas 66,
18. Tuvike, Estijos OVIR darbuotoja 64,

u
1. Udam Erik, estų disidentas 40, 42, 150,
2. Urbonavičius, KGB pareigūnas 70,
3. Urbšys Juozas, Lietuvos UR Ministras 25,
4. Ustinov Dmitrii, TSRS Gynybos ministras 44,

V
1. Vaičiukynaitė, studentė 135,
2. Vaičiūnas J., kunigas 148,
3. Vaigauskaitė N., teismo sekretorė 156, 157,
4. Vaitkevičius, Pedagog. Instituto Rektorius 227,
5. Vaitkienė, KGB kursto prieš ją 205,
6. Valančius Motiejus, vyskupas 44, 84, 102, 162,
7. Valentinas, enkavedisto slapyvardė 111,
8. Valiūnas LTSR Šv. M. kadrų skyr. v-kas 227,
9. Vanagaitė Z., pasirašė pareiškimą 204,
10. Varkala Vytas, pasirašė pareiškimą 37, 204,
11. Vartinis L. /slapyvardė/ 67, 156,
12. Varūnas A. /slapyvardė/ 219,
13. Vasiliauskas Balys, Juodupės šaulys, nukankintas 214,
14. Vasiliauskas K., kunigas 157,
15. Večeslanas, KGB pareigūnas 205,
16. Vasiljev Viktor, disidentas 150,
17. Vėlavičius Vincas, kunigas 188, 204,
18. Velikanova Tatjana, rusų disidente 62, 152,
19. Venclova Tomas, Helsinkio nutarimų komit. narys 142, 151,
20. Verner, psichiatr. ligoninės skyr. vedėjas 155,
21. Virmantas S. /slapyvardė/ 113,
22. Viršulis A. /slapyvardė/ 66,
23. Viskanta R. /slapyvardė/ 134,
24. Volungevičius Jonas, V. Petkaus byl. liud. 13, 51, 52, 53, 204,
25. Vorošilov, /KGB/ generolas Lietuvoje 68,
26. Vosilka M. /slapyvardė/ 137,
27. Vytautas Didysis, Lietuvos valdovas 89,
28. Vydūnas-Storosta, rašytojas 177,

z
1. Zdebskis Juozas, kunigas TTG KK narys 13, 149, 188, 204,
2. Žiemelis Juris, latvių disidentas 51, 56, 57, 204,

Ž
1. Žilinskaitė Vytautė, rašytoja 116,
2. Žilinskas A., pasirašė pareiškimą 204,
3. Žilinskas Jonas, kelius kartus teistas 44,
4. Žilinskas Vytautas, tikrumoje Ž. Mikas 239, 240, 241,
5. Žilmaras, KGB majoras 160,
6. Žindulis Jonas, Juodupės šaulys, nukankintas 214,
7. Žiprė Algimantas, kalinamas psich. ligoninėje 53, 54,
8. Žiprė Algirdas, kalinamas psich. ligoninėje 104, 105, 150, 157,
9. Žolkovskaja-Ginzburg Irina, rusų disidente 43,
10. Žukauskas Š., kalinamas už pogrindžio spaudos leidimą 71,
11. Žukov Marat, KGB majoras Estijoje 40, 42,
12. Žukovskis įvaras, latvių disidentas 38, 51, 57, 204,
13. Žuvintas A., /slapyvardė/ 131,

 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum