gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
IV t. Pavardės Spausdinti El. paštas
A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  Y  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž

A
1. Adomaitis, KGB majoras 228,
2. Adomaitis, KGB papulkininkas 224, 225,
3. Adomonis, J. komit. sekret. Gudijoje 48,
4. Afonin, bolš. partiz. brig. vadovas 212,
5. Aldona, Gedimino duktė 144,
6. Aleksandras Nevskis, Rusijos srit. kunigaikštis 208, - 210,
7. Aleksandravičius, B. Mažeikių LKP sekretorius 25,
8. Alekseičikas, A. psichoterapeutas 193, 196,
9. Algirdas, Lietuvos valdovas 104, 208,- 210,
10. Alionis, S. (slapyvardė) 196,
11. Ališauskas, Šiaulių KGB vald. 154,
12. Alksnys, V. (slapyvardė)   13,
13. Ambrasas, Kazys, literat. kritikas 202,
14. Amiko (slapyvardė) 193,
15. Andrijauskas, Romas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
16. Andrijauskienė, Stasė, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
17. Andriukaitis, Alfonsas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
18. Andriūnas, B. (slapyvardė) 164,
19. Andrius, valdovo Algirdo sūnus 210,
20. Andriuška, Benediktas, S.J. kunigas 251,
21. Andriuškevičienė, J. VVU docentė 193, 196,
22. Andropov, Jurii, TSRS Saugumo komit. p. 78,
23. Aničas, Jonas, LTSR MA inform. sekt. vadovas 21, 55,
24. Apuokas Maksimavičius, Jonas Kauno ist. muz. direktorius 213,
25. Arminas, P. (slapyvardė) 111,
26. Armonas, T. (slapyvardė) 155,
27. Arnietis, V. (slapyvardė) 202,
28. Astachov, Georgii, Sovietų ambasad. Berlyne p. 72,
29. Astikas, Ka. (slapyvardė) 226,
30. Astrachov, G., žiūr. Astachov, Georgii
31. Audronis, V. (slapyvardė) 59,
32. Aukštaitis, J. (slapyvardė) 59,
33. Aurimas, K. (slapyvardė) 144,

B
1. Babarin, E. J., Sovietų prekyb. įgaliot. Vokietijoje 98,
2. Bakšys, P. blaivin. veik. 196,
3. Balčikonis, Juozas profesr. 50, 247,
4. Balionienė, E., rašytoja 195,
5. Balnionis, D. blaiv. veik. 194,
6. Baltrūnas, draud. agentas 187,
7. Baltrušaitis, Jurgis, poetas-diplomat. 32,
8. Banys, Eugenijus, stud. ekonom. 208,
9. Baranauskas, Antanas, poetas/vysk. 57, 174,
10. Baranov, blaiv. veik. 195, 196,
11. Barcevičius, Jonas, kunigas 203,
12. Barkauskas, Antanas, LTSR AT pirm. 203,
13. Baronas, valšč. partorgas 187,
14. Bartuška, Edmundas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
15. Basanavičius, Jonas, dr. 26, 28, 54, 171,
16. Bastys, Vytautas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123, 214,
17. Batūra, Romas, istorikas 209, 210,
18. Baukys, Rokiškio pasų sk. v. 192,
19. Bauža-Sestrencevičius, žiūr. Siestrzencevvicz-Bohusz
20. Baužys, Juozas, part. filosof. 20, 21,
21. Belov, Jurii, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
22. Bendera, Stepanas, ukrainiečių antikom, veik. 236,
23. Bendorius, Bronius, Tiesos koresp. 27, 29,
24. Benetis, KGB kapitonas 129, 132,
25. Benkendorf, Aleksandr, caro ochrankos virš. 203,
26. Bergeris, L. part. mokyki, kabin. v. 193, 196,
27. Berija, Lavrentii, TSRS NKVD virš. 27, 28, 112, 204, 230, 249,
28. Bičiūnas, Vytautas Pranas, rašyt, žurnal. 111, 112,
29. Bieliūnas, Antanas, S.J. kunigas 251,
30. Biliūnas, Jonas, rašytojas 197,
31. Binbirys, A. KGB pareig. 224,
32. Blinstrubas, S. Vilniaus m. teismo tar. 135 32. Bobelis, Jurgis pulkininkas 146,
34. Bobinas, Vladas, kunigas 123,
35. Bodajev, A., bolš. propag. 29,
36. Bogdanovas, KGB pareig. 223,
37. Bogneris, T. S.J. kunigas 248,- 252,
38. Bogušis, Vytautas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
39. Boner, Elena, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
40. Boruta, Kazys, rašytojas 58,
41. Brazdžionis, Bernardas, rašytojas 11,
42. Bretkūnas, Jonas, Postilės aut. 55,
43. Brežnev, Leonid, TSRS KP sekret. 26, 35, 110, 202, 222,
44. Bubnys, Prosperas, kunigas 20,
45. Buika, J. dalyv. blaiv. konf. 195, 196,
46. Bušujev, LKP valšč. sekr. 187,
47. Buzas, Povilas, suimtas 228,

C
1. Calitis, Ints, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
2. Carter, J. JAV prezidentas 220,
3. Chardigny, Pierre, Prancūz. pulkin. 147,
4. Chienas M., Vilniaus m. teismo tar. 131, 135,
5. Chmielnickii, Bohdan, ukrain. hetmonas 234,
6. Chopin, Fryderyk Franciszek 148,
7. Churchill, VVinston L. S., anglų polit. 120,
8. Cicėnas, Pranas, bolš. nužudytas 16,
9. Cidzikas, Petras, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 30, 123, 170, 214,

Č
1. Čekanavičius, Arvydas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
2. Čerčilis, V., žiūr. Churchill, VVinston
3. Cesiūnas, Vladas, sportininkas 115, 127,
4. Čičerin, Georgii, Sovietų diplomatas 66, 67,
5. Čuprunov, TSRS Sviet. Minist. p. 43,
6. Čy ras, A. Vilniaus Inž. Inst. rektorius 195, 196,

D
1. Dambrauskas-Jakštas, Aleksandras, pral. 246,
2. Dambrauskas, Jonas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
3. Dambriūnas, Leonardas, kalbininkas 246,
4. Darginis, V. (slapyvardė) 127,
5. Daugalas, KGB kapitonas 228,
6. Daukantas, Simonas 54, 171, 214,
7. Daukša, Mikalojus, Postilės aut. 166,
8. Daumantas, Liet. kunigaikštis 210,
9. Davis, Angelą, JAV komunistė 28,
10. Dekanozov, Vladimir, Sovietų politikas 76, - 79, 112, 242,
11. Denikin, Antonij, rusų generolas 234,
12. Devis, A. žiūr. Davis, Angelą
13. Digrys (slapyvardė) 53,
14. Dimitrijus Donskietis, rusų kunig. 210,
15. Docius, J. partiz. poetas 192,
16. Doda, K. komi. sekret. Gudijoje 48,
17. Donelaitis, Kristijonas 53,
18. Dovydaitis, Pranas, profes. 216,
19. Dromontas, I. Žem. Ūkio Akad. rektorius 57,
20. Dundulis, Bronius, istorikas 209, 211,
21. Dybenko, N. K. LKP CK II sekretorius 55, 227,
22. Dzieržinskis, Feliksas, ČEKA organizatorius 78,

E
1. Egidejus, totorių chanas 210,
2. Eišvydas, Jonas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
3. Ekaterina II-ji, Rusijos carė 177, 214,
4. Engelsas, Fridrichas 210,

F
1. Finkelšteinas, Eitanas, Helsinkio nutar. kom. narys 33 ,

G
1. Gaigalaitė, Aldona, istorikė 14, 15,
2. Gajauskas, Balys, Helsinkio nutar. kom. narys 27,- 30, 169, 174,
3. Garmus, Antanas, buv. Liaud. Seimo deputatas 78, 79,
4. Garška, Petras, žuvęs partiz. 187,
5. Garuckaitė, Apolonija, kun. K. G. sesuo 245,
6. Garuckas, Ignas, kun. K. G. tėvas 243,
7. Garuckas, Jonas, kun. K. G. brolis 244,
8. Garuckas, Karolis, kunigas, Helsinkio nutar. kom. narys 5, 26, 30, 32, 142, 205, 208, 243,- 254,
9. Garuckienė-Šaparnytė, Rozalija, kun. K. G. motina 244,
10. Gasiūnas, Juozas, Rokiškio partiz. v. 188,
11. Gaučas, Petras, Liet. demografas 5, 25,
12. Gavronskis, B. Gajausko advokatas 29,
13. Gediminas, Lietuvos valdovas 144,
14. Gedvilą, Mečys, LTSR Komis. Tar. p-kas, 113,
15. Germanavičienė, J. mokytoja 195,
16. Gerulis, J. (slapyvardė) 128,
17. Gerulis, Pranas, kun. K. G. mokytojas 246,
18. Gimbutas, Justas, iškalėjęs virš 33 m., vėl kalinamas 125,
19. Ginietis, S. (slapyvardė) 224,
20. Gira, Liudas 112, 146,
21. Girnius, Juozas, Aidai žurn. redakt. 128,
22. Gisevijus, Eduardas K. S., liet. tautosakininkas 54,
23. Glodas, Tomas, mokytojas 198, 199,
24. Glušakovas, L. N. kratos kviestinis 228,
25. Golovkin, A., part. sekretorius, 195, 196,
26. Gorkii, Maksim, rašytojas 89,
27. Grabauskienė, A. docentė 194,
28. Grigaravičius, A., Rasų kapų priž. 202,
29. Grigas, Pranas, stud. ekonomistas 208,
30. Grigorenko, Piotr, generolas, rusų disid. 237,
31. Grigulevičius, Juozas, bolš. istorikas 28,
32. Grinius, Kazys, Liet. prezidentas 111,
33. Griškevičius, Petras, LKP CK sekretorius 5, 14, 46, 227,
34. Gruodis, Stanislovas, S.J. kunigas 253,
35. Grybas, Vincas, skulptorius 213,
36. Gudaitis-Guzevičius, Antanas, LTSR NKVD komis., rašytojas 113, 146,
37. Gurvičius, Borisas, LTSR Glavlito virš. p. 55,
38. Gvazdauskaitė, V., R. Ragaišio bylos liūd. 135,

H
1. Hitler, Adolf 15, 61, 63, 68, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 83, 89,- 95, 119, 120, 168, 228, 235,
2. Husovianas, Nikalojus, poetas humanistas 54,

I
1. Impulevičius, Antanas, Liet. kar. majoras 241,
2. Ivanauskas, Č. teisėjas 110, 130, 131, 133, 135,
3. Ivanauskas, Tadas, profesorius 50,
4. Ivanov, Dotnuvos Z. Ūkio Akad. dėstytojas 56,
5. Ivinskis, Zenonas, istorikas 226,

J
1. J. B. (slapyvardė) 58,
2. Jakaterina, žiūr. Ekaterina II-ji
3. Januitis, A. prokuroras 130, 133,- 135,
4. Janulis, Anastazas, suimtas 228,
5. Jaškūnas, Henrikas, pakartotinai nuteistas 169,
6. Jaugelis, Virgilijus, kunigas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123, 214,
7. Jeliutin, V. TSRS ministeris 5, 44, 46,
8. Jermalavičius, Juozas, ateist. rašyt. 17,- 20,
9. Jogaila, Liet. valdovas 234,
10. Jokubynas, Kęstutis, pasitrauk, iš Liet. pogrindininkas 226,
11. Jonys, Gudijoje žuvęs liet. 48,
12. Jučas, Mečislovas, istorikas 14, 211,
13. Jurevičius, Mečislovas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123, 170, 214, 220,
14. Jurginis, Juozas, LTSR MA narys 55, 211,
15. Jurgutienė, Marija, Al. J. žmona 227,
16. Jurgutis, Aloyzas, muzikas 227,
17. Jurgutytė, Daina, Al. J. duktė 227,
18. Juršėnas, Eduardas, bolševikų nužudytas 16,

K
1. Kajeckas, Remigijus, stud. ekonom. 208,
2. Kalakauskas, KGB pulkininkas 169,
3. Kalk, B., R. Ragaišio byl. liudininkas 130, 134,
4. Kalpokas, šiaur-rytinės Liet. partizanų vadas 186,- 192,
5. Kalpokas, Vladas, partiz. vado K. brolis 159, 192,
6. Kaltenbrunner, Ernst, Vok. Reicho Gestapo V-kas 204,
7. Kamenčius, Gudijoje žuv. liet. 48,
8. Kančys, J., inž. dalyv. blaiv. konf. 194,- 196,
9. Kanišauskienė, K., tesimo vertėja 135,
10. Kapsukas, Vincas, žiūr. Mickevičius-Kapsukas
11. Karčiauskas, Mykolas, rašytojas 162,
12. Karevičius, Pranciškus, arkivyskupas 52,
13. Karsavinas, Leonas, profesorius 200,
14. Karter, žiūr. Carter, J.
15. Kauneckas, P., Tiesos korespond. 27, 29,
16. Karolienė, R. Ragaišio byl. liudininkė 131,
17. Kazakevičius, Liutauras, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123, 214, 228,
18. Kazakevičius, Vytautas, žurnalistas (Minties 1. red.) 56,
19. Kazimieras Didysis, lenkų karai. 144, 209,
20. Kazlauskas, Jonas, kalbininkas 221,
21. Keruotis, Šiaulių KGB pareig. 154,
22. Kęstutis, Lietuvos' valdovas 209, 210,
23. Kiaupa, Z., Literat. ir Menas korespond. 202,
24. Kipas (Kipp), Jonas S.J., kunigas 247,
25. Klimašauskas, Henrikas, uždarytas į psich. ligoninę 169,
26. Kliučevskii, Vasilii, rusų istorikas 105,
27. Kojelavičius-Vijukas, Albertas, Liet. istorikas 55,
28. Komensky, Jan Amos, čekų pedagogas 55, 56,
29. Kopernikas, Mikalojus, astronomas 148,
30. Korsakas, Kostas, literatūrologas 55, 212,
31. Kosciuška, Tadas, 1794 m. sukilimo vadas 232,
32. Kostomarov, STRS Rusų kalbos ins. pareig. 44,
33. Kovaliov, Ivan, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
34. Kraševskis, Juzefas Ignacas, lenkų rašyt. 144,
35. Krėvė Mickevičius, Vincas 76, 77,
36. Kriščiūnas, Jonas, Žem. Ūkio Akad. profes. 198,
37. Krivickaitė, kratos kviestinė 224,
38. Krupinin, TSRS A. ir Sp. M. minist. pareig. 44,
39. Krutov, TSRS A. ir Sp. M. minist. par. 44,
40. Kučinskas (Kučas), Antanas, istorikas 209, 210,
41. Kudaba, Česlovas, geografas, 213,
42. Kudirka, Vincas 26, 59, 171, 172, 179, 197, 198,
43. Kuke, kalinamas su P. Lapienių ir P. Paulaičiu 11,
44. Kulbis, Kazimieras, kunigas 221,
45. Kuodis, Pranas, Ramygalos viršaitis 252,
46. Kupala, Janko, gudų poetas 47,
47. Kuprin, TSRS Aukšt. ir Spec. M. Minist. par. 43,
48. Kurzin, TSRS Aukšt. ir Spec. M. Minist. par. 44,
49. Kuzma, kun. K. Garucko senelio skolininkas 244,
50. Kuzmin, TSRS Aukšt. ir Spec. M. Minist. par. 44,
51. Kvietkuvienė, Vilniaus m. teismo sekretorė 135,

L
1. Landa, Malva, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
2. Lapienis, Vladas, ekonomistas, nuteistas 11, 169, 174,
3. Lappo, Jonas, istorikas 211,
4. Larius, Valdis, pasir. p. prieš Mol. Rib. p. 123,
5. Lasicki, Jonas, sen. lenkų istorikas 54,
6. Lasys, H., Tiesos koresp. 27,
7. Laurinavičius, Bronius, kunigas 30, 126, 218,
8. Laurinčiukas, Albertas, Tiesos redaktorius 27,
9. Laurinskas, Leonas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123, 214,
10. Lavut, Aleksandr, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
11. Lebedys, Jurgis, lituanistas 20,
12. Lenin, Vladimir 15, 47, 71, 75, 119, 182, 185,
13. Lermontov, Michail, rusų poetas 183,
14. Linerskis, V. S., kratos kviestinis 228,
15. Lipniūnas, Alfonsas, kunigas 253,
16. Litvinov, Maksim, TSRS diplomatas 71,
17. Liuima, Pranas, S.J. kunigas 252,
18. Lobko, Arkadij, Gud. liet. kolch. pirm. 50, 51,
19. Lobko, Jekaterina, Gud. liet. kolchoz. 50,
20. Lukauskaitė-Poškienė, Ona, Helsinkio nutarimų komi. narė 33, 126, 214, 220,
21. Lukjanenka, ukrainiečių disid. 237,
22. Lukoševičius, Stasys, Dubinių k. kolchoz. pirm. 49,

M
1. M. iš Antalieptės (slapyvardė) 188, 189,
2. Maceina, Antanas, rašyt, filosofas 59, 223, 226,
3. Machno, Nestor, Rusijos pil. karo metu anarchistas 234,
4. Mackevičius, Antanas, kunigas, 1863 m. sukil. vad. 199,
5. Mačiulis, A., sociologas 194,- 196,
6.-Maironio sesuo Marcelė 197,
7. Maironis (Mačiulis Jonas) 30, 40, 171, 196, 197, 213, 248,
8. Marcinkevičius, Algis, prof. dr. 21,
9. Marcinkevičius, Justinas, rašytojas 193,
10. Markevičius, KGB pulk. 169,
11. Markevičius, J. KGB tardytojas 128,
12. Martinkutė, G. kratos kviest. 223,
13. Marx, Kari 118, 183,
14. Masalskis, Ignacas Jokūbas, vyskupas 155,
15. Masiulienė-Bičiūnaitė, Jūratė, dailininkė 111, 113,
16. Matejko, Jan, lenkų dailininkas 148,
17. Matiukas, KGB vyr. Įeit. 228,
18. Matiukas, nuteistas savis. batai, karys 241,
19. Matulevičius, KGB vyr. Įeit. 224, 226,
20. Matulevičius, Jonas, iškal. 25 metus vis persėk. 125,
21. Matulionis, K., nuteistas už liet. veiklą 169,
22. Matulis, Rimas, pasirašė v. laišką Laurinčukui 30,
23. Matuzevičius, Jonas, iškal. 25 metus vis persekiojamas 13,
24. Mažukna, Rimas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
25. Mažvydas, Martynas 54,
26. Medvėgalis, J. (slapyvardė) 52, 53,
27. Merimee, Prosper, prancūzų rašyt. 152,
28. Merkys, Vytautas, istorikas 14,
29. Mickevičius, Adomas, poetas 144, 148,
30. Mickevičius-Kapsukas, Vincas 29, 47, 183, 232,
31. Mikalkin, Anton, KGB pareig. 27, 28,
32. Mikojan, Anastas, STSR politikas 98, 101,
33. Mikuckis, Juozas 146, 147,
34. Mikulevičius, J., mokytojas 194, 195,
35. Minec, P., R. Ragaišio byl. ekspertas 131, 133, 135,
36. Močius, Algirdas, kunigas 154, 170, 214,
37. Molotov, Vjačeslav, TSRS Užs. R. ministr. 45, 73,- 77, 90, - 101, 119,- 123, 168, 169, 215, 226,
38. Moroz, ukrainiečių disidentas 237,
39. Mošerov, Gudijos KP CK sekret. 46,
40. Motieka, Kazys, ūkininkas 245,
41. Motieka, Vladas pulkininkas 245,
42. Mulokas, stud. medikas 188,
43. Muravjov, Michail 57, 182, 208, 232,
44. Mussolini, Benito 95,
45. Mykolas Lietuvis, veikalo „Apie papročius . . ." autor. 54,

N
1. Naujalis, Stasys, LTSR AT Prez. sekr. 203,
2. Nechaj, R. Ragaišio byl. ekspertas 131, 135,
3. Nekipelov, Viktor, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
4. Neru (Nehru), Pandit Javvaharial, indų politikas 231,
5. Neviera, Gud. žuvęs lietuvis 48,
6. Neznanskij, TSRS prokurat. pareig. pabėg. į Vakarus 157,
7. Nikitin, bolš. partiz. brig. vadov. 212,
8. Nikius, Mart, estų disidentas 115, 123, 124, 130,
9. Nikšienė, Sofija, J. Sasnausko senelė 224, 226,
10. Norkūnas, Napoleonas, kunigas pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
11. Norkutė, kratos kviestinė 224,

O
1. Ofkans, Uldis, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
2. Orlov, Jurii, rusų disidentas 237,
3. Osipova, Tatjana, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
4. Ostejus, sen. Lietuvos kunigaikštis 210,

P
1. Pajurgis, P. (slapyvardė) 181,
2. Pakeliūnas, Vagos leid. direkt. 202,
3. Paleckis, Justinas 111,- 113,
4. Paplauskas, V. LTSR KGB Komi. P. pavad. 203,
5. Paškauskienė, Angelė, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123, 168,- 170,
6. Paukštys, Jonas S.J., kunigas 253,
7. Paulaitis, Petras, nuteistas 25 metams 5, 10, - 12, 30,
8. Paulavičius, Sigitas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
9. Pečeliūnas, Povilas, liet. kalb. mokyt, nuteistas 214, 217, 218, 228,
10. Pečkys, Kazimieras S.J., kunigas 252,
11. Petkevičienė, Jadvyga, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123, 170, 214,
12. Petkevičius, J., KGB generolas 223,
13. Petkevičius, Jonas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123, 170, 214,
14. Petkus, Antanas, V. P. tėvas 136,
15. Petkus, Antanas, V. P. brolis 136,
16. Petkus, Česlovas, V. P. brolis 136,
17. Petkus, Jonas, V. P. brolis 136,
18. Petkus, Viktoras, Helsinkiu komit. narys, vėl nuteistas 5, 31,- 34, 109, 115, 129, 136,- 144, 169, 174, 215, 226,
19. Petkuvienė, Veronika, V. P. motina 136,
20. Petlura, Simon, ukrain. hetmonas 234,
21. Petras Didysis, rusų caras, 207,
22. Petrutė, V. Petkaus teta 136, 137,
23. Pinočetas (Pinocheto), Čilės diktatorius 86, 87,
24. Plechavičius, Povilas, generolas 187,
25. Plumpa, Petras, antrą kartą nuteistas 174,
26. Plungė Jonas Mečislovas, mirties bausme nub. savis. bat. k. 240,
27. Poniatovvski, Stanislavv, karalius 155,
28. Portnova, R. Ragaišio bylos liūd. 132,
29. Poškienė, žiūrėk Lukauskaitė-Poškienė, Ona
30. Povilaitis, Augustinas, Valst. Saug. Dep. Direkt. 74,
31. Povilaitis, Kęstutis, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
32. Povilaitytė, Žydrė, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
33. Pozniakov (Pozdniakov, N. S.), TSRS pasiuntinys Lietuvoje 112,
34. Pranskūnaitė, O., nuteista pogrind. 169,
35. Protusevičius, Jonas, ilgai kalintas ekonomistas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 30, 123, 170, 214,
36. Pupų Dėdė, Biržio redag. juoko laikr. 148,
37. Purlys, Bronius, iškalėjęs 25 metus vis persekiojamas 13, 125,

R
1. Ragaišienė, A. R. Rag. motina 129, 130,
2. Ragaišienė, Angelė, R. Rag. žmona 129,
3. Ragaišis, Romualdas Juozas, trečią kartą nuteistas 61, 108,- 111, 115, 128,- 136, 169, 228,
4. Randys, Sigitas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
5. Rasūnas (slapyvardė) 186,
6. Ratas, Endel, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
7. Raziūnas, S. Viln. t. teisėjas 28, 29,
8. Razumas, Vilniaus KGB pareig. 223,
9. Rei, August, Nepriklaus. Estijos politikas 7.5, 94, 97, 100, 101,
10. Reinys, Mečislovas, arkivyskupas 253,
11. Ribentrop, Joachim, Hitlerio Vokietijos Užs. Reik. Ministeris 15, 72, 76, 90, 92,- 95, 97, 100, 119,- 123, 168, 169, 215, 226,
12. Rimkus, A. LTSR švietimo Minist. 35,
13. Ritter, Kari, III-jo Reicho Užs. Reik. Min. spec. įgaliot. 98,
14. Rudenka, ukrainiečių disidentas 237,
15. Ruzveltas (Roosevelt), Franklin Delano 120,

S
1. Sacharov, Andrėj, rusų disidentas 123, 219, 220,
2. Sadūnaitė, Nijolė, nuteista   12, 174,
3. Sambora, Henrikas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123, 214,
4. Samosa, A., Nikaraguos valst. galva 87,
5. Sasnauskaitė, Jolanta, Jul. S. sesuo 225,
6. Sasnauskaitė, Leonora, Jul. S. sesuo, 224, - 226,
7. Sasnauskas, Julius, nuteist. už taut. įsitik. 30, 123, 168, 170, 214,- 216, 218, 224, 225,
8. Sasnauskienė, Dalia, Jul. S. motina 225,
9. Sasnauskienė, Leonora, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
10. Saulenis, K. (slapyvardė) 60,
11. Schnurre, Kari, III-jo Reicho Už. Reik. M. Patarėjas 98, 101,
12. Schulenburg, Friedrich VVerner, III-jo Reicho Ambasadorius Maskvoje 91, 93, 94, 97, 99, 101,
13. Scot, Benedict, žiūr. Skuodis Vytautas
14. Scot, Peter, Vy. Sk. tėvas 220,
15. Senkaus J. našlė, Glavlito tarn. 55,
16. Senkevičius, Henrikas, lenkų rašyt. 152,
17. Senuta, A. docentas 195,
18. Severcev, STRS A. Mok. JsT. Inspekc. pareigūnas 44,
19. Siestrzencevvicz-Bohusz, Stanislavv, vyskupas 177,
20. Simutis, Liudvikas, iškal. 22 metų vis persėk. 115, 125,- 127,
21. Sinius, Julijonas, kompozitorius 201,
22. Sinkevičius, B., Gudijos liet. veik. 48,
23. Skarga, Piotr, pirm. Viln. Akadem. rektorius 155,
24. Skrinska, Valentinas, KPI inžinierius 154,
25. Skučas, Kazys, Liet. Vid. Reik. Minsteris 74,
26. Skuodienė, Elžbieta, Vyt. Sk. motina 221,
27. Skuodienė, Irena, Vyt. Sk. žmona 221,
28. Skuodis, Vytautas, docentas 205, 214, 216,- 218, 220,- 224, 228,
29. Skuodytė, Daiva, Vyt. Sk. duktė 221,
30. Skuodytė, Giedrė, Vyt. Sk. duktė 221,
31. Skvarcov, Aleksandr, STRS prekyb. jgaliot. Vokietijoje 99,
32. Slapšinskas, Vytautas, iškal. 25 metus vis persėk. 125,
33. Slyžius, Vilniaus KP sekretorius 195,
34. Smetona, Antanas 112,
35. Smilgevičius, S.j. kunigas 251,
36. Sniečkus, Antanas 113, 212, 241,
37. Solženicin, Aleksandr 29,
38. Sruoga, Balys, rašytojas 150,
39. Stalin, Josif 15, 28, 29, 31, 61, 63, 68, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 81,- 83, 89,- 91, 93, 94, 96, 97, 99, 119, 120, 149, 168, 185, 207, 212, 230, 235, 236, 241,
40. Stankevičius, ]. kunigas 18,
41. Statkevičius, KGB majoras 228,
42. Statkevičius, Algirdas, gydytojas, vėl nuteistas 123, 168,- 170, 214, 220,
43. Stavskis, B. Gajausko byl. liudininkas 28,
44. Stepanovič, Vasilij, Čistopolės kalėjimo v-kas 141,
45. Streikus, Povilas, Obelių partiz. vadas 188,
46. Subačius, Kęstutis, pasirašė kelius protest. 30, 123, 170, 214,
47. Suchanova, Dotn. Ž. Ūkio Akad. rusų k. dėst. 56,
48. Suvorov, Aleksandr, rusų karo vadas 105, 232,
49. Svarinskas, Alfonsas, kunigas 208,

Š
1. Šakalys, Vladas 30, 123, 129, 170, 205, 214, 228,- 232,
2. Šalkauskas, Stasys, profesorius 216,
3. šaparnis, Petras, kun. K. Garucko dėdė 247,
4. šaparnis, Silvestras, kun. K. Garucko senelis 244,
5. Šapoka, Adolfas, istorikas 128,
6. šardinji, žiūrėk Chardigny, Pierre
7. šarmaitis, Romas, LKP istorikas 55,
8. Šatrijos Ragana, rašytoja 171, 172,
9. Šepetys, Lionginas LKP CK sekret. 14,
10. Šerkšnas, Jonas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
11. Šeškevičius, Antanas, kunigas 20,
12. Ševčenko, Taras, ukrainiečių rašyt. 239, 240,
13. Šiaulėniškis (slapyvardė) 157,
14. šilinas, Juozas, liaudies meistras 13,
15. Šilinienė, D., mokytoja 194, 195,
16. šimatonis, Stasys, Dotn. Ž. Ūkio Akad. prorekt. 56,
17. šimelionis, Iz., Gudijos liet. veik. 48,
18. Šimkunienė, R. Ragaišio byl. ekspertė 130, 131,
19. Širvinskas, Zigmas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123, 170, 214,
20. Širvintas, K. (slapyvardė) 56,
21. Sirvydas, Konstantinas 214,
22. Šleževičius, Mykolas, Minist. P-kas 111,
23. Šliūpas, Jonas, aušrininkas, 26, 54,
24. Šnurre, žiūrėk Schnurre Kari
25. Šopenas, žiūrėk Chopin Fryderyk Franciszek
26. Štukėnas, R. Ragaišio byl. liudininkas 132,
27. Šulenburgas, žiūr. Schulenburg, Friędrich VVerner
28. Švaistas, A. (slapyvardė)
29. Švitrigaila, Lietuvos kunigaikšt. 210,

T
1. Tamulevičius, Simas, sušaudytas bolš. partizanų 16,
2. Tarabilda, Petras, dailininkas 213,
3. Tarto, En, estų disidentas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 213,
4. Tarvydas, Rimvydas, geolog. fakult. dekanas 217,
5. Taurinis, P. (slapyvardė) 59,
6. Tautmila (slapyvardė) 13, 34, 167, 254,
7. Terleckas, Antanas, ekonomistas, 3-čią kartą nuteistas 30, 123, 159, 168,- 170, 214, 215, 218,
8. Terleckienė, A. Terl. žmona 169,
9. Ternovskij, Leonid, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
10. Tichij, ukrainiečių disidentas 237,
11. Tochtamiš'as, Aukso ordos chanas 210,
12. Toljati (Tolgliati), italų komunistų vad. 79,
13. Trachimas, Romualdas, pasirašė protestą prieš L. taut. pr. niek. 214,
14. Treniota, Lietuvos valdov. 209,
15. Tubelytė, V. kratos kviestinė 223,
16. Turčinavičius, Vilniaus TV vyr. redakt. 194, 196,

U
1. Udam, Erich, estų disid,, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
2. Urbšys, Juozas Lietuvos U. R. Ministeris 74,

V
1. V. A. (slapyraidės) 203,
2. Vainoras, Č., VFR gyvenant, veikėjas 226,
3. Vaitiekaitis, Aug., Kauno kunig. semin. rektorius 253,
4. Vaitkevičius, Juozas, Pedag. Moksl. Tyr. Inst. rektorius 193, 195, 196,
5. Vaitkūnas, St. Rodūnės m. Vykd. K. p-kas 48,
6. Vaižgantas-Tumas, Juozas 172, 183,
7. Valančius, Motiejus, vyskupas 26, 54, 164, 171, 197,
8. Valdhaim (Valdheim), Kurt, S.N.O. Gener. Sekret. 115, 119, 159, 165, 168,
9. Vareikis, P. (slapyvardė) 243,
10. Variakojis, iš Čedasų, bolš. lakštų platint. 191,
11. Vasiljev, TSRS vad. ir moksl. kadrų v. virš. 43, 44,
12. Velikanova, -Tatjana, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
13. Venclova, Tomas, poetas ir vertėjas 33,
15. Venta, M. (slapyvardė) 200,
16. Verbickas, A., R. Ragaišio byl. liūd. 130,
17. Veremeičik, L. R. Ragaišio byl. ekspertas 131, 135,
18. Vienuolis-Zukauskas, Antanas, rašytojas 49, 55, 226,
19. Vįktorovič, V., advokatas 135,
20. Vilimas, KGB majoras, vyr. tardyt. 223,
21. Vincas, ukrainiečių disid. 237,
22. Viničenka, V. Ukrainos Direktor. vadovas 234,
23. Virbickas, A. KGB pareigūnas 224,
24. Vitkauskas, R. Ragaišio byl. liudininkas 131,
25. Vitkevičius, Romas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
26. Vladislovas Lokietek, lenkų karai. 144,
27. Voldemaras, Augustinas, pirm. Liet. Min. Pirmininkas 66, 89,
28. Volungevičius, Jonas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 30, 123, 170, 214,
29. Vosylius, Jonas, suimtos pogr. spaud. parengėjos tėvas 128,
30. Vosyliūtė, Virginija, suimta kalt. pogr. spaudos parengimu 128,
31. Voveris, VI. VVPI kabin. vedėjas 193,
32. Vydūnas-Storosta V. 53,
33. Vytautaitis, J. sen. Liet. kunigaikšt. 210,
34. Vytautas Didysis 144, 207, 208, 211,- 213,

Z
1. Zabulis, Henrikas, LTSR Aukšt. M. Ministeris 56, 217,
2. Zaideks, Alfredas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
3. Zdebskis, Juozas, Kunigas Tik. Teis. G. Komit. narys 20,
4. Žemelis, Juris, latvių disid., pasir. p. prieš Mol. Rib. p. 123,
5. Zimanas, Genrikas, bu. Tiesos redakt. 212,
6. Zubrevičius, Šiaulių KGB pareig. 154,
7. Zuokas, A. Literat. ir Menas koresp. 202,

Ž
1. Žalakauskas, A. Vilniaus KGB papulkin. 133,
2. Žaliūnas, P. (slapyvardė) 113,
3. Žaliūnas, S. (slapyvardė) 34,
4. Žeimantas, Vytautas, Tiesos bendradarbis 240,- 242,
5. Želigovvski, Lucjan, lenkų generolas 147,
6. Žepkaitė, Regina, istorikė 14, 15,
7. Žigimantas Augustas, Liet. valdovas 144,
8. Žilakauskas, KGB papulkin. 228,
9. Žilinskaitė, Vytautė, rašytoja 203,
10. Zilinskaja, Lucja, Gudijos liet. kolchozo pirm. 50,
11. Žilinskas, R. pralotas 178,
12. Žiugžda, Robertas, Sovietų žurnalistas- 146,
13. Žolkovskaja-Ginzburg, Irina, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
14. Žolys, A. (slapyvardė) 57,
15. Žukauskas, Rimas, pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
16. Žukauskas, Gud. žuvęs liet. 48,
17. Žukauskas, V. Gud. vien. apyl. sekret. liet. 48,
18. Žukovskis, įvaras, latvių disid., pasirašė p. prieš Mol. Rib. p. 123,
19. Žuvintas, A. (slapyvardė) 152,
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum