gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
V t. Pavardės Spausdinti El. paštas
A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  Y  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž

A
1. Abichtas, J. H., seno V. Univ. prof. 39,
2. Abramov, Kauno vieno raj. vykd. kom. nar. 18,
3. Adomavičius, Vilniaus KGB pareigūnas 64,- 66,
4. Adlys, Petras, knyg. aut. 145, 224,
5. Ainis, V. (slapyv.) 200,
6. Alabijanas (Alabiano), Garsijas, Viln. A. rekt. 38,
7. Aleksandras I-sis, caras 127,
8. Aleksandras II-sis, caras 131,
9. Andriukaitis, Remigijus, gydyt., buv. kalinys 17, 18,
10. Andrius, karaliaus Jogailos brolis 197,
11. Aničas, Jonas, LTSR MA infor. Sek. ved. 32,- 34, 35, 37, 38, 40, 41, 185, 186,
12. Arezzo, popiež. nuncijus 131,
13. Arijas A., Viln. A. prof. ispanas 38,
14. Arlauskas, kun. Židikuose 188, 190,
15. Atmentinš, Mikaelis, Viln. saug. bendradarb. 19,
16. Aviža, L. (slapyv.) 66,
17. Avyžius, Jonas, rašyt. 80,
18. Avižonis, Konstantinas, prof. 41,

B
1. Baikauskas, Kauno KGB pulk. 105,
2. Baltarusijos lietuviai (slapyv.) 164,
3. Balzukevičius, Boleslavas, skulptorius 234, 237,
4. Baranauskas, Antanas, poetas/vyskupas 201,
5. Barkauskas, Antanas, LTSR AT pirm. 60,
6. Basanavičius, Jonas, AUSZROS iniciatorius 11, 74, 77, 229,
7. Bastys, A. Terlecko byl. liudininkas 164, 165,
8. Batūra, Romas, docentas 232, 233, 236, 237,
9. Batutis, D. (slapyv.) 107,
10. Bekius (Becu), Augustas Liudvikas, medic. prof. 39,
11. Bekonas (Bacon), Francis, anglų filosof. 36,
12. Beresnevičius, Aleksandras, vyskupas 133,
13. Bielinskij, Vissarion, rusų kritik. 229,
14. Biržiška, Mykolas, prof. 41,
15. Blinda, Tadas, „svieto lygintojas" 101,
16. Bojanus, Liudvikas Henrikas, anatomas 39,
17. Bojer (Boierus), Laurynas, prof. 38,
18. Borisevičius, Vincentas, vyskupas 132,
19. Borovskis, KGB papulk. 19,
20. Bosgrave, Jokūbas, matemat. prof. 38,
21. Botagėlis, S. (slapyv.) 90,
22. Bourget, Paul, pranc. rašyt. 144,
23. Brazdžionis, Bernardas, poetas 78, 80, 214,
24. Brežnev, Leonid, TSRS KP sekret. 5, 14, 60, 101, 118, 163, 171, 172, 206, 216, 224,
25. Briusalskij, Vasilii, archirejus 177,
26. Budreika, E. prof. 231, 233, 237,
27. Buinovski, M. teologas 35,
28. Burauskaitė, B., KGB persekiojama 18, 19,
29. Butkevičius, J., Viln. istor. inst. atstovas 232,

C
1. Cardan (Cardano), Jeronimas, italų viduramžių filos. 36,
2. Carter, J. JAV prezidentas 31, 66,
3. Castro, Fidel, Kubos diktat. 97,
4. Chodyka, kunig. 85, 170,
5. Chruščiovas, Nikita, buv. TSRS KP sekret. 171, 172, 206,
6. Chvatkin, žiūrk Patkin
7. Cicero, Marcus Tullius, romėnų politik. 35,
8. Claudel, Paul, pranc. rašyt. 144,
9. Connel (tikrumoje O'Connel), Daniel, airių polit. 8,
10. Cuckariov, V. V., Šiaulių m. r. V. K. p. pavad. 51,
11. Cvetajeva, Marina, rusų rašyt. 25,

Č
1. Čerbulenas, Klemensas, archit./etnograf. 232, 236,
2. Česnavičius, Vilniaus KGB pareigūnas 63, 64,

D
1. Daukantas, Simonas, istorikas 136,
2. Dekartas (Descartes), Rene, pranc. filosof. 36,
3. Dilger, Simonas, teis. profes. 39,
4. Dimitrijus, Maskvos kunig. 197,
5. Dolnatovskis (Dolnatovskij), Evgenij, sovietų rašyt. 25,
6. Donelaitis, Kristijonas 186,
7. Dostojevskij, Fedoras, rusų rašyt. 229,
8. Doveika, Kostas, literat. 232,
9. Dovydaitis, Pranas, prof. 141, 143,
10. Draugas Pranas, Viln. KGB bendradarb. 19,
11. Drėma, Vladas, dail. istorikas 231, 234, 236,
12. Drevs (tikr. Drevvs), Johannes, jėzuitų filos. 35,
13. Dundulis, Bronius, istorikas 41,
14. Dutko (tikr. Dudko), Dmitrij, stač. šventikas 31, 151, 173,- 183,
15. Dvariškis, V., architektas 231,
16. Dybenko, N. K., LKP CK II-sis sekret. 185,
17. Dzabarela, ]., italų filosof. 36,
18. Dzermeika, Ignacas, kunig. 203,
19. Dzieržinskis, Feliksas, ČK organizatorius 190,
20. Džugašvili, žiūrėk Stalinas

E
1. Ekaterina II-ji, Rusijos carė 124,- 126, 132, 133,
2. Elena, Nikalojaus I-jo, rusų caro duktė 131,
3. Ezopas, graikų pasak, rašyt. 35,

F
1. Fadejev, Aleksand, soviet. rašyt. 25,
2. Fedin, Konstantin, soviet. rašyt. 25,
3. Feoktistovas, dvas. semin. mokyt. 136,
4. Filin, F., maskviškis žurnalist. 228,
5. Flere (tikr. Fleuret), Ž., fizikos prof. 38,
6. Fontas, A., teolog. prof. 38,
7. Forster, Johan Adam George, vok. gamtininkas 39,
8. Frank, Johann Peter, gyd. prof. (tėvas) 39,
9. Frank, Josef, gyd. prof. (sūnus) 39,
10. Frenkel (tikr. Fraenkel), Ernst, vok. kalbininkas 40,
11. Fridrikas (Fiedrichas) II Didysis, Prus. karai. 133,

G
1. Gaidamavičius, nuskr. kolūkietis 170,
2. Gajauskas Balys, kalinys, Helsinkio gr. nar. 20,- 23,
3. Gajauskienė, Irena, G. Balio žmona 20,- 23,
4. Galilei, Galileo, italų astron. 36,
5. Garuckas, Karolis, kun. Helsinkio gr. nar. 87, 225,
6. Gavėnas, Pranas, kunig. 205,
7. Gelgaudas, Antanas, 1831 m. sukil. gener. 76,
8. Gelis, ukrainietis 23,
9. Geluža, Jurgis (slapyv.) 13,
10. Genzelis, Bronius, prof. 232, 236,
11. Giedra, kun. Židikų kleb. 188,
12. Giedraitis, Juozapas Arnulpas, vysk. 129, 130,
13. Gilibert, Jonas Emanuelis, pran. botan. 39,
14. Ginkevičius, Mykolas, teol. prof. 35,
15. Gintila, Jonas Krizostomas, vysk. nominatas 129,
16. Girėnas, S. (slapyv.) 239,
17. Girininkienė, Ist. Inst. bendrad. 235,
18. Girmantas, A. (Slapyv.) 172,
19. Girnius, Juozas, „Aidų" red. 141, 143,
20. Grigalius XVI, popiež. 130,
21. Grodekas (tikr. Grodeck), Gabriel, filolog. prof. 39,
22. Grodzickis, Stanislovas, prof. 38,
23. Grušas, Juozas, rašyt. 216,
24. Gruževskis, Jonas, prof. 35,
25. Gustaitis, Motiejus, kun. poetas 165,
26. Gutauskas, Alg. kunig. 86, 205,

H
1. Hejus (Hay), Jonas, škot. prof. 34, 38,
2. Hitler, Adolf 28, 58, 133,
3. Holovinskis, Ignas V. Akad. rekt. 129,
4. Horacijus (Quintus Horatius Flaccus), romėnų poet. 35,
5. Hostovin, Balthasar, V. Koleg. prokur. 34,
6. Hrinevecki (Hrynievieckis), Karolis, vysk. 132,

I
1. Ieva, Stuoka-Gucevičiaus sužadėtinė 185, 186,
2. Isakovskij, Michail, sovietų rašyt. 25,
3. Ivanauskas, Tadas profes. 168,
4. Ivanov, kalinys 23,
5. Ivanovą, Janina 89,
6. Ivanovaitė, Birutė 89,
7. Ivinskis, Zenonas, istorikas 41,

J
1. J. K. (slapyv.) 108,
2. Jakunin, Gleb, stač. šventik. 177,
3. Jalbrzykovvski, Romuald, arkivysk. 84, 85,
4. Jankauskas, autob. vairuotojas 189,
5. Jankauskienė, B. (slapyv.) 47,
6. Jankevičienė, A. moksl. tyrinėt. 231, 233,
7. Jarulaitis, V. KGB skyr. virš. 19,
8. Jaškūnaitė, kalinio duktė 63, 65,
9. Jaškūnaitė, Ina, kalinio duktė 63, 65, 66,
10. Jaškūnas, Henrikas, pakart, nuteistas kalinys 53, 63,- 66,
11. Jaškūnienė, kalinio žmona 65,
12. Jekaterina, žiūrėk Ekaterina II-ji
13. Jelizarenkova, sanskritologė 48,
14. Jermolajevas, S., persėk, stačiatikis 177,
15. Jogaila, Lietuvos valdovas 84,
16. Jokubynas, Kęstutis, Liet. pogrindininkas 165,
17. Jonaitytė, prof. Ordos bendrad. 235,
18. Jonas Povilas I-sis, popiež. 225,
19. Jonas Povilas II-sis, popiež. 86, 169,
20. Jonas Žiaurusis, Maskvos valdov. 13,
21. Jundzilas, Stanislovas, profes. 168,
22. Jurevičius, Mečislovas, Helsinkio kom. narys 52, 59, 62,
23. Jusonis, K. (slapyv.) 111,

K
1. Kalantas, Romas 53, 68, 69, 80, 105,
2. Kapelis (Capelli), Alioyzas Liudvikas, teis. profes. 39,
3. Kapitančiuk, Viktor, persėk, stačiatik. 177,
4. Kapsukas, Vincas, žiūrėk Mickevičius-Kapsukas
5. Kardan, Dž., žiūrėk Cardan, Jeronimas
6. Karolis, žiūrėk Garuckas, Karolis, kunigas
7. Karsavinas, Leonas, profes. 40,
8. Karter, žiūrėk Carter, J.
9. Kasakauskas (Kosakovskis), J. vysk. 185,
10. Kasperavičienė, J. sekretorė 231, 237,
11. Kastro, žiūrėk Castro, Fidel
12. Kašelionis, B., Metod. Tarnyb. atstovas 231,
13. Kazakauskas (tikrumoje Kosakovskis), Jonas, vysk. 129,
14. Kazimieras, šventasis 39, 197,
15. Kazlauskas, Jonas, prof. 41, 185,
16. Kėdainis, A., prof. skulpt. 231,
17. Klementas XIV-sis, popiež. 125, 138,
18. Klevinskij, dvas. sem. mokyt. 136,
19. Klimas, A., (slapyv.) 23,
20. Kocius, muzėj. direkt. 188,
21. Kojelavičius-Vijukas, Albertas, istorikas 184, 185,
22. Komed'jantė Zosė, tikrumoje Kosmodemjanskaja, Zoja, sov. partiz. 93,
23. Komei, žiūrėk Connel (tikrumoje O'Connel), Daniel
24. Korolenka, Vladimiras, rusų rašyt. 229,
25. Krasauskaitė, Marija, istorikė 41,
26. Krasinskis, Adomas Pranciškus, vysk. 132,
27. Krasnov, nukent, už stačiat. 178,
28. Krekeris (tikrumoje Krakeris), Leonardas, matėm. prof. 38,
29. Krūminis, B., architektas 232,
30. Kryger, Guko, Liet. vokietis 159,
31. Kubilinskas, Kostas, rašyt. 153,
32. Kubilius, Jonas, Viln. Univ. rekt. 37,
33. Kudaba, Česlovas, geografas 76,
34. Kudirka, Vincas 75, 77, 167,
35. Kvietys, V. (slapyv.) 187,

L
1. Ladukas, LKP CK mok. skyr. ved. 49,- 51,
2. Laisvida (slapyv.) 115,
3. Langmajeris, Juozapas, medic. prof. 39,
4. Langsdorfas, Karolis Kristijanas, matėm, profes. 39,
5. Lapienis, Vladas, ekonomistas, kalinys 20,
6. Lapkin, Ignatij, nukent, stačiatikis 177,
7. Lappo, Jonas, istor. profes. 40,
8. Laščas, M., teolog. profes. 35,
9. Latkauskas, Apsos parapijietis, 193,
10. Launika, A. (slapyv.) 149,
11. Laurynas, žiūrėk Stuoka-Gucevičius, Laurynas
12. Laurinavičius, Bronius, kunig. 59, 62, 169,
13. Leibnicas (Leibnitz), Gotfrydas Vilhelmas, vok. filosof. 36,
14. Lelevelis, Joachimas, istorikas 236,
15. Lengvenis, LTSR Centr. Stat. V. Virš. 159,
16. Lenin, Vladimir 72, 184,
17. Liauksniūnas, tikrumoje Liauksminas, Žygimantas, profes. 184, 185,
18. Lileika, E., buv. mokyt. 86
19. Lileikienė, Gudijos lietuvė 86,
20. Lisenka, tikr. Lysenko, Trofim Denisovič, sov. genetikas 93,
21. Lobenveinas, J. A., anatom. prof. 38,
22. Lok, tikrumoje Locke, John, anglų filosof. 36,
23. Losevski (Losievski), Kristupas, filosof. profes. 35,
24. Lovčenko, kolūkio pirm. 169,
25. Lubienski, Konstanty Ireneusz, vysk. 132,
26. Lukauskaitė-Poškienė, Ona, Helsinkio gr. narė 59, 62, 225,
27. Lukjanenko, ukrain. disid., kalinamas 23,

M
1. Mackevičius, Antanas, kunig. 216,
2. Mačionienė, Ž., architektė 231,- 233, 237,
3. Mačiuika, Vytautas, poet. ir skulpt. 118,
4. Maironis-Mačiulis, Jonas 136, 157, 166, 167,
5. Mantas, Herkus, Prūsų vadas 74,
6. Marcinkevičius, Justinas, rašyt. 122, 183,- 187, 217,
7. Marcinkus, I. PKI direkt. 231,
8. Markevičius, Tamara 89,
9. Markevičiūtė, Zinaida 89,
10. Martavičius, KGB pulk. 105
11. Masalskis, Ignacas Jokūbas, vysk. 125, 185, 186,
12. Maškov, Michail, Viln. KGB bendradarb. 19,
13. Matulionis, Teofilius, vysk. 132,
14. Mauriac, Francois, pranc. rašyt. 144,
15. Maželis, Romas, Viln. KGB bendradarb. 19,
16. Mažvydas, Martinas 186,
17. Melnikaitė, Marė, sov. partiz. 93,
18. Mendelejev, Dimitrij, rusų chemikas 207,
19. Metju, kunig., airių veik. 8,
20. Mickevičius, Adomas, rašyt. 77,
21. Mickevičius-Kapsukas, Vincas 33, 184, 198,
22. Mičiūrin, Ivan, rusų augalų augint. 93,
23. Mieželaitis, Edvardas, rašyt. 74, 77, 78, 153,
24. Mieželis, Pranas, Viln. KGB bendradarb. 19,
25. Milius, V., Istor. Inst. atstov. 232, 234,
26. Mindaugas, L. karalius 186,
27. Mironas, Ričardas, prof./skundikas 41,
28. Misiulis, E. Kultūr. Min. atst. 231, 235, 236,
29. Mokytoja (slapyv.) 115,
30. Molotov, Vjačeslav 59, 87, 108,
31. Muravjov, Michail „Korikas" 109, 124, 132,- 134, 136, 137,
32. Mykolaitis-Putinas, rašyt. 216,

N
1. Naujokaitytė, psich. lig. gydyt. 160,
2. Navickienė, O. Kultūr. Min. atst. 232, 233, 235,
3. Nebolsin, nukent, už stačiatikyb. 178,
4. Nekrasov, Speclagerio 7 , Sosnovkoje, virš. 21, 22,
5. Neris, Salomėja, rašyt. 225,
6. Nikalojus I-sis, caras 129, 131, 138,
7. Nonys, S. (slapyv.) 48,
8. Norkūnas, Terlecko byl. liūd. 165,

O
1. Ogorčov, Igor, nukent, už stačiatikyb. 177,
2. Ogorodnikov, A., nukent, už stačiatikyb. 177,
3. Olizarovskis, Aronas Aleksandras, teis. prof. 39,
4. Ona, žiūrėk Lukauskaitė-Poškienė, Ona
5. Orda, Jurgis, Viln. menininkas 235,
6. Ortizas, Miguel, Viln. Akad. prof. 38,
7. Osipov, VI., nukent, už stačiatikyb. 177,
8. Osipova, Tatjana, nukent, už stačiatikyb. 177,
9. Ovidius (Publius Ovidius Naso), romėnų poet. 138, 148,

P
1. Pakštas, Kazys, prof. 41,
2. Paleckis, Justinas 100,
3. Palilionis, Petras, rašyt. 123,
4. Parankievvicz, Zenon, kunig.  201,
5. Pasternak, Boris, rašyt. 25,
6. Paškauskienė, Angelė, Terlecko byloje minima 164,
7. Patkin, vadin. Chvatkin, Speclagerio 7 , Sosnovkoje, virš. 21,
8. Paulaitis, Petras, pakart, nuteist. kalinys 20,
9. Pečiūra, Petras, ateizmo propag. 186,
10. Pečkauskaitė, Marija, rašyt. 151, 188,- 190,
11. Pereira, G., isp. psicholog. 36,
12. Petkevičius, šventikas ir cenzorius 136,
13. Petkus, Viktoras, Sibiro tremtinys 5, 25,- 27, 195, 225,- 230,
14. Petras I-sis, caras 124,
15. Petrauskas, Kipras, dainininkas 236,
16. Petrauskas, Mikas, muzik. 236,
17. Petruškevičiai, Viln. visuom. veik. 236,
18. Petruškevičienė, S., Terlecko ir Sasnausko byl. liūd. 165,
19. Pijus III-sis, popiež. 127,
20. Pikolomini (Piccolomini — Enea Silvio — Pijus Il-is) 36,
21. Pilypaitis, A. PKI atstov. 232,
22. Pilsudskis, Juozapas 86,
23. Pinočetas (Pinocheto), Čilės diktatorius 97,
24. Pivoriūnienė E., Metod. Tarnyb. atst. 231,
25. Plankūnas, V. (Slapyv.) 88,
26. Plumpa-Pluira, Petras, pakart, nuteistas kalinys 213,
27. Poliakovas, Algis 89,
28. Pomponacio (Pomponazzi), Pietro, italų filos. 36,
29. Povilas I-sis, caras 126,
30. Požėla, Karolis, vienas LKP organiz. 100,
31. Poželienė-Matulaitytė, Katrė, LKP veik. Stalino sušaud. 100,
32. Prapuolenis, Kazimieras, kunig. 85,
33. Protasevičius, Valerijonas, vysk. 184,

R
1. Radzevičius, J. KGB kapit. 18,
2. Ragaišienė, Angelė, R. R., kalinio, žmona 19, 165,
3. Ragovvski, Stanislavv, kunig. 86, 201,
4. Rakelis, Gud. lietuvis nubaust, už lietuvišk. 169,
5. Ralys, Jeronimas, gydyt, vertėjas 237,
6. Ramanauskas, Pranciškus, vysk. 132,
7. Ramanauskienė, G. Kultūr. Minist. atst. 231,
8. Raseiniškis (slapyv.) 42,
9. Rasūnas (slapyv.) 217,
10. Regelson, Lev, nukent, už stačiatik. 177,
11. Reinys, Mečislovas, arkivysk. 132,
12. Renje (Regnier), Mykolas, med. prof. 38,
13. Ribentrop, Joachim, Hitlerio Vok. Užs. Reik. Min. 59, 87, 108,
14. Rimša, E., Metod. Tar. p-kas 235,
15. Rivockis (Ryvvocki), Jan, teol. profes. 35,
16. Roppas, Edvardas (Edvvard von Ropp), vysk. 132,
17. Rosinjolis (Rossignol), Jean Joseph, mat. prof. 38,
18. Rudenka, Roman, TSRS prokuroras 171,
19. Rupeika, Jonas, kun. infulatas 129,

S
1. Sabalius, T. (slapyv.) 192,
2. Sacharov, Andriej, akademikas, kovot, dėl žmog. teisių 31, 177, 204,
3. Sadauskas, V., akušer. katedr. ved. 108,
4. Salpis, Mykolas, matėm. prof. 38,
5. Santvaras, Stasys, rašyt. 123,
6. Sarbievijus (Sarbievvski), Motiejus Kazimieras, poetas 38, 184, 185,
7. Sartorijus, Juozapas, chem. prof. 38,
8. Sasnauskas, Julius, nuteist. už lietuv. veiklą 151, 164-166,
9. Senas (Senn), Alfred, univ. docent. 40,
10. Sestrencevičius, žiūrėk Siestrzencevvicz-Bohusz, Stanislvv
11. Siemaško, Josif, L. stačiat. metropolit. 133,
12. Siestrzencevvicz-Bohusz, Stanislavv, vysk. 125, 126, 132,
13. Skarga, Petras, Vii. Akad. rekt. 38, 227, 228,
14. Skuodis, Vytautas, docentas, nuteistas 5, 14,- 16, 41, 60, 61, 62,
15. Skripicin, Tikybų Dep. Direkt. 129,
16. Sladkevičius, Vincentas, vysk. 133,
17. Sliphy, Juozapas, unitų vysk. metropolit. 133,
18. Smigleckis, Kartynas, teol. ir filosof. profes. 35, 38,
19. Smuglevičius, Pranas, dailininkas 234, 235, 237,
20. Sobieskis, Jonas, karalius 204,
21. Soksas (de Soxo), Benediktas, kanonų teis. prof. 35, 39,
22. Solženicin, Aleksandr 72, 116, 117, 122, 204,
23. Spudas, V., Kultūr. Minist. Vald. v. 231,
25. Stachanov, Aleksėj, darbo spartuolis 93,
24. Sruoga, Balys, rašyt. 84,
26. Stalin, Josif 45, 48, 100, 133, 216, 224,
27. Stanaitis, Algirdas, knyg. autor. 145, 224,
28. Stasiulaitis, J., Kultūr. paminklų a. insp. 231, 234,
29. Stašaitis, Jonas, kalinys 213,
30. Statkevičius, Algirdas, gyd. pakartotinai nuteist. 52, 59, 62, 151, 158,- 161,
31. Statkevičiūtė, R. Rasų kapų r. posėdž. sekret. 231,
32. Steponas, Batoras, karalius 34, 184,
33. Steponavičius, Julijonas, vysk. 133, 168,
34. Strazdys, Jurgis (slapyv.) 32,
35. Studentas (slapyv.) 123,
36. Stuina, Algimantas, ateizmo propag. 186,
37. Stuoka-Gucevičius, Laurynas, architektas 185,
38. Sudnik, Tamara, gudų kalbininkė 48,

Š
1. Šalapienė, Psichiatr. lig. skyr. ved. 160,
2. Šaltalankis, Donatas (slapyv.) 47,
3. Šarakauskienė, A., Metod. Tarnyb. atstovė 232,
4. Šaueris (Schauer), Jonas Jurgis, kanon. teis. prof. 39,
5. Šerkšnas, J., Terlecko byl. liūd. 165,
6. Šilinienė, B., Metod. Tarnyb. atstovė 232,
7. Šironas, Antanas, mokyt. 169,
8. Širvinskas, Zigmas, buv. kalinys, pasirašė prieš M/R p. 108,
9. Širvydas (Sirvydas), Konstantinas, Liet. rašt. prad. 184,
10. Šliūpas, Jonas, aušrininkas 153,
11. Šmigelskytė, E., PKI atstovė 232,
12. Špechtas, Franz, vok. lingvist. prof. 40,
13. Šteinas, kunig. Rodūnėje 85, 170,
14. Štirnys, A. (slapyv.) 194,

T
1. Tamašauskas, KMI dekanas 106,
2. Tarvydas, LKP CK prop. ir agit. sk. ved. 49, 50,
3. Tavo motina (slapyv.) 81,
4. Terleckas, Antanas, ekonomistas, 3 karta teistas 31, 151, 164,- 166,
5. Tichon (V. Belavin), Rus. stačiat. bažn. patriarchas 26,
6. Tilkovskis (Tylkovvski), Adalbertas, jėzuitų rašyt. 35,
7. Timašuk, Lidija, gydyt. žyd. skundikė 94,
8. Toporov, Vladimir, rusų kalbinink. 48, 229,
9. Trakimas, J. KGB majoras 20, 63,
10. Triubačiovas (Trubačiov), Oleg, rusų kalbinink. 229,
11. Trofimov, Josif, KGB maj. „slapyvardis" 20,
12. Tučkus, A., stud. skundžiamas nubaudimui 166,
13. Tvardovskij, Aleksandr, sov. rašyt. 25,

V
1. V. L., (slapyv.) 20,
2. V. M. (slapyv.) 123,
3. Vaicekauskas, J., rašyt. 76,
4. Vaičaitis, Pranas, poetas 77, 157, 225,
5. Vaišnytė, Bronė, Gudijos liet. 85,
6. Vaišnytė, Zosė, Gudijos liet. 85,
7. Vaižgantas-Tumas, Juozas 118, 212,
8. Valančius, Motiejus, vysk. 10, 11, 74, 116, 129, 132, 133, 136, 137,
9. Valerijonas, žiūrėk Protasevičius, Valerijonas, vyskupas
10. Vega, de, Emanuelis, teol. prof. 38,
11. Velikanova, Tatjana, kovot, dėl žmog. teisių 31, 177,
12. Venta, N. (slapyv.) 190,
13. Vergilijus (Publius Vergilius Maro), žym. romėnų poetas 35,
14. Vertelkienė, B., Metodinės taryb. atst. 232,
15. Viana (Vijanas), Petras, teolog. prof. 38,
16. Vidmanštatas, Pilypas, V. Akad. kancl. 38,
17. Vienažindis (Vienožinskis), Antanas, kun. poetas 170,
18. Vienuolis-Zukauskas, Antanas, rašyt. 82,
19. Vilgaudas, P. (slapyv.) 58,
20. Viršulis, K. (slapyv.) 58,
20. Viršulis, K. (slapyv.) 106,
21. Višenskij, Joan, slavų šviet. 228,
22. Višinskis, Stefan, kardinolas 123,
23. Vištelis, Andrius, aušrininkas 157,
24. Vižintas, K. (slapyv.) 138,
25. Vladislovas Vaza, karalius 39,
26. Volfas, Ch., matemat. prof. 36,
27. Volteris, Eduardas, etnogr. prof. 40,
28. Volungevičius, Jonas, kovot, dėl liet. kalbos 49,- 51,
29. Vujek, Jakob, V. Akad. rekt. 38,
30. Vytautas Didysis 74, 165, 195, 197,- 200,

Z
1. Zablockis (Zablotius), Jurgis, Liet. švietėjas 168,
2. Zaglada, soviet. žem. ūkio spart. 93,
3. Zigmantas, Vaza, karalius 39,
4. Zvieravičius (Zvvierovvicz), Stefan, vysk. 132,

Ž
1. Žejmavičius-Žeimis, Adomas-Donatas, kunig. 194,
2. Žemaitytė, Z., Moksl. Metod. taryb. p. pavad. 232, 233,
3. Žemuogė, R. (slapyv.) 90,
4. Žibutis, T. (slapyv.) 42,
5. Žilibertas, žiūrėk Gilibert, Jonas Emanuelis
6. Žilinskaja, Liucija, Gud. liet. kolch. p-kė 48, 162,
7. Zilinskis, Vaclovas, pralotas 129,
8. Žirmūnas, S. (slapyv.) 224,
9. Žirnys, V. (slapyv.) 51,
10. Žiugžda, Juozas, LTSR akademikas 41,
11. Žmuida, A. (slapyv.) 51,
12. Žukauskas, S., felčeris, KGB kaltinamas 19,
13. Žuvintas, A., (slapyv.) 83,- 85, 87, 211,
14. Žiprė, Algis, kalinamas psich. lig. 67,
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum