gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
VI t. Pavardės Spausdinti El. paštas
A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  Y  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž

A
Abrutis, Vytautas, nuteistas 13,
Adomaitis, Telšių kai. vir. 76, 81,
Algirdas, Liet. valdovas 32, 156,
Amiredžibis, Čabuas, rašyt. 120,
Amperas (Ampere) Andre Maria, fizik. 197,
Andreika, A., saug. rinko apie jį žinias 217,
Andriukaitis, Alfonsas, buv. kalinys 4, 110, 133, 167, 168,
Andropov, Jurij, KGB virš. 116,
Anilionis, Petras, Relig. Tar. įgaliotinis 96,
Antanas, laiško adres. 211,
Antanavičius, Antanas, bolš. nužudytas 72,
Antanavičius, Jonas, bolš. nužudytas 72,
Antanavičius, Juozas, bolš. nužudytas 72, 85,
Antonovič, Vladimir, rusų istor. 156, 203,
Armantas S. (Slapyv.) 131,
Arnaitis G. (Slapyv.) 153,
Astikis K. (Slapyv.) 40,
Aukštakis, čekistas 217,
Azarov, J., pedag. autorius 152,

B
Bach, Johann Sebastian, muzik. 197,
Bachmanas, Liudvikas, bolš. nužudytas 72,
Bagužis (Bohusz), Pranciškus Ksaveras 158, 159,
Bakučionis, Jurgis, saug. org. priež. prokuror. 19,
Balčikonis, Juozas, kalbinink. 45,
Balniškaitė, Telš. kai. priž. 76, 79, - 82,
Balsevičius, Povilas, bolš. nužudytas 72,
Balsevičius, Stasys, bolš. nužudytas 72,
Baltramiejūnas, Albinas, bolšev. nužudytas 72, 85,
Baltrimaitis, Kazys, bolš. nužudytas 72, 85,
Balvočius, Telš. kai. sandėl. 76, 77, 82,
Banaitis, Saliamonas, Vas. 16 d. signataras 190,
Banys, G. (Slapyv.) 214,
Barakauskas, Viktoras, žudik. 41,
Basanavičius, Jonas 31, 42, 160,- 166, 189, 190, 205,
Basaras, Telš. kai. prižiūr. 79, 81,
Baškienė, Teklė, sveik. Solidar. 136,
Batiuškov, rusų istor. 156,
Bauža, Telš. kai. priž. 81,
Beethoven, Ludvvig van 197,
Beimavičius, Juozas, bolš. nužudytas 72,
Berija, Lavrentij, Sov. VRM 108, 116,
Bertašius, J. buv. Telš. kalinys 81,
Bielyj, Andriej rus. rašyt. 197,
Birutė, vald. Kęstučio žm. 204,
Biržiška, Mykolas, Vas. 16 d. signat. 159, 190,
Bizauskas, Kazys, Vas. 16 d. signat. 190,
Boborykin, rusų rašyt. 118,
Bogušis, Vytautas, sveik. Solidar. 136,
Boner, Elena, Sacharovo žmona 115,
Borodin, S. rusų rašyt. 120,
Brazaitis, Juozas, profes. 166,
Brazdžionis, Bernardas 168, 169,
Brežnev, Leonid 12, 32, 43,- 46, 99, 108, 117, 144, 179, 181, 193, 194,
Bubele, Steponas, bolš. nužudytas 72, 87,
Bučius, Kostas, bolš. nužudytas 72, 85,
Bučys, A. literat. kritik. 120,
Budginas, Telš. kai. priž. 77, 79, 80,
Būga, Kazys, profes. 165,
Bukovskij, V., rusų disid. 7,
Bulevičius, A. žuvo Afganist. 209,
Bumblys, Juozas, bolš. nužudytas 72,
Bumbulis, Alfonsas, sveik. Solidar. 136,
Burauskaitė, Birutė, sveik. Sacharovą 135,
Burenkov, G. Sov. Sveik. Min. 150, 151,
Butkevičius, Adolfas, bolš. nužudytas 72,
Buzas, Povilas, nuteist. už LKBK daug. ir platin. 8, 13,

C
Cameriana, I., rašė apie nacių susiliejimą 144,
Camus, Albert, pranc. rašyt. 187 Carter, J. JAV prezid. 9, 16,
Chopin, Fryderyk, kompoz. 197,
Chščenavičienė, Danutė, KGB persėk. 178, 179,
Chščenavičius, Albinas, KGB persėk. 178, 179,
Chššenavičius, Gintaras, KGB persėk. 178,
Chščenavičius, Rimantas, KGB persėk. 178,
Chruščiovas, Nikita 167, 193,
Cidzikas, Petras, kalin. psich. ligon. 14, 15, 136,

Č
Čechovas, Anton, rusų rašyt. 108,
Čereška, Vladas, žuvo Afganist. 209,
Čibiras, Kristupas, kunig. 188,
Čiladze, Otaras, rašyt. 120,
Čiurinskas, Andrius, bolš. nužudytas 72,
Čiurlionis, Konstantinas Mikalojus 105,
Čiužas, Antanas, bolš. nužudytas 72, 87,

D
D. Abiturientei (slapyv.) 98,
Dabulis J. (Slapyv.) 46,
Daknevičius, Stasys, bolš. nužudytas 73,
Dambrauskas, Aleksandras, pral.-rašyt. 165, 166,
Danilevskij, Grigorij, rusų rašyt. 118, 119,
Darienė, J., mokytoja 171,
Daukantas, Simonas 31, 42, 160, 164, 165, 203, 204,
Daukša, Mikalojus, rašyt. 199,
Daukša, Pranas, bolš. nužudytas 72,
Dausinas, Telš. kai. prižiūr. 81,
Dibisteris, Antanas, bolš. nužudytas 73,
Dimitrij Ivanoviš, rusų kunig. 119,
Dimitrov, Georgi, bulgarų kom. 15,
Dybenka, Nikolai, LKP CK Sekret. pavad. 115,
Dlugosz, Jan, lenkų istor. 161,
Dogelis, Povilas, kunig. 191,
Donelaitis, Kristijonas 199,
Dovydaitis, Pranas, profes. 187, 190,
Dostojevskis, Feodor, rusų rašyt. 108, 116,
Družinin, V., rusų rašyt. 120,
Dušanskis, Telš. enkavedist. 79,
Dzeržinskis, Feliksas, ČEKA organizatorius 108, 116,
Dzienkowski, N. K., lenk. istor. 158,
Džaulis, žiūr. Joule, James

E
Eretas, Juozas profes. 184,

F
Fabijanskas, J., kunig. 171,
Faradėjus (Faraday), Michael, fiz. 197,
Finkelšteinas, Eitanas, Helsinkio komit. narys 135,
Fleming, Alexandr, penic. išrad. 199,

G
Gagarin, Jurij, soviet. kosmon. 116, Gailius, Telš. kai. priž. 81, 82,
Gailius, Vaclovas, bolš. nužudytas 73,
Gajauskas, Balys, Sibiro tremt. 8, 91, 100, 101, 113, 123, 124,
Gajauskienė, Irena, KGB persėk. 100, 101, 135,
Galdikas, Telš. kai. kalinys 83,
Galdikas, Kazys, bolš. nužudytas 73,
Galdikas, Palys, sveik. Solidar. 136,
Galkinas, Telš. NKVD 77,- 79,
Galvani, Luigi, ital. fiziolog. 197,
Garuckas, Karolis, kun. 143,
Gausas, Petras Liet. demografas 148,
Gaudutis, Augustinas, bolš. nužudytas 73, 85,
Gavėnas, KGB majoras 172,
Gediminas, Liet. valdovas 16, 32, 204,
Gelžinis, Ignas, bolš. nužudytas 73,
Genzelis, Bronius, aryb. filosof. 215,
Giedraitis, Merkelis, vyskupas 187,
Gimbutas, Justas, pakartot. kalinamas 13, 136,
Girdzijauskas, Vytautas, sveik. aps. komis. 64,
Girnius, Juozas, filosof. 105,
Glauberson, Nauj. Viln. psich. lig. gyd. 14,
Glazauskas, Henrikas, bolš. nužudyt. 73,
Glodas, Tomas, mokyt. 30,
Gricius, Augustinas, rašyt. 171,
Grinius, Kazys, Liet. prezident. 109,
Gromyko, Andriej, Soviet. UR Minist. 108,
Griškevičius, Petras, LKP CK sekret. 14, 172,
Gudaitis-Guzevičius, Antanas, taryb. rašytojas 121,
Gumovskis, G. karaimas 68,
Guotys J. (slapyv.) 30,
Gutmanas Telš. kal. tarn. 76, 77,
Gužauskas, Pranas, bolš. nužudytas 73,
Gvagnini, Aleksandr, istorikas 161,

H
Haidnas (Haydn), Joseph, kompozit. 197,
Heimanas, Telš. kal. priž. 80, 81,
Heršelis (Herschel), William, astronom. 197,
Hitler, Adolf 21, 43, 46, 109, 115,
Hugo, Victor, pranc. rašyt. 198,

I
Iešmantas, Gintautas, Sibiro tremtinys 5, 8, 13, 14, 17, 18,
Iešmantas, Valdas, I. Gint. sūnus 18,
Ivanauskas, Tadas, profes. 127,
Ivanov, koks nors rusas 114,
Ivanov, V. rusų rašyt. 119,
Ivinskis, Zenonas, istorikas 41, 42, 161,

J
jablonskietis K. (Slapyv.) 172,
Jablonskis, Jonas, kalbin. 45, 165, 170,
Jablonskis, Juozas, bolš. nužudytas 73,
Jagminas, Adolfas, bolš. nužudytas 73, 85,
Jagoda, Genrich NKVD virš. 116,
Jakavičius, Telš. kai. priž. 81,
Jakštas, mokyt. Kaune 171,
Jakštas, Jonas, bolš. nužudytas 73,
Jakštas, Juozas, istorik. 155, 202,
Jankauskas, Aleksas, bolš. nužudytas 73,
Janonis, Julius, rašyt. 32,
Janulis, Anastazas, Sibiro tremti. 8, 13,
Jasas, Telš. kai. priž. 81,
Jatulis, Paulius, pralotas 46,
Jermak (Ermak) Timofiejevič, Sibiro užkariaut. 116,
Jermolajev, kapitonas 79,
Jesenin, Sergiej, taryb. poetas 199,
Ježov, Nikolaj, NKVD virš. 116,
Jocys, Stasys, bolš. nužudytas 73, 83,
Jogaila, Liet. valdovas 206,
Jonas Povilas II-sis, popiežius 191,
Joselis, Telš. kai. priž. 82,
Joule, James Prescot, fizikas 197,
Jučas, Mečislovas, istorikas 42,
Jurevičius, Mečislovas, Sibiro tremt. 13, 15, 100, 143, 179,
Jurginis, Juozas, istorikas 42, 161, 163, 215,
Jurgutis, Vladas, profes. 185,
Jurskis, Florijonas Algirdas, mirė Sibire 185,
Juška, A., kraštotyr. 131,

Y
Yla, Stasys, kunig. 184

K
Kabaila, Telš. kal. priž. 81, 84,
Kafka, Franz, rašytojas 187,
Kaganovič, Lazar, taryb. veik. 108,
Kairys, Stepas, Vas. 16 d. signataras 190,
Kairiūkštis, Jonas, gydyt. 63,
Kairiūkštis, Stasys, išvežt. į Sibirą 63,
Kalanta, Romanas, 1972 m. susideginęs Kaune 129, 130,
Kalap, Veljo, est. dis. 102,
Kamiu žiūr. Camus
Kapijev, Efendij, rašytojas 146,
Kardelis, Povilas, bolš. nužudytas 73,
Karteris žiūr. Carer
Kasparonis V. (Slapyv.) 208,
Katkus, Kazys, bolš. nužudytas 73, 85,
Kaunas, gydyt, psich. ligonin. Vilniuje 15,
Kaušienė, J., pedagogė 180,
Kavaliauskas, Telš. kal. priž. 82,
Kaveckas, Vladas, bolš. nužudytas 73 ,
Kavolis, Bolius, bolš. nužudytas 73,
Kavolis, Petras, bolš. nužudytas 73, 87,
Kazakevičius, Liutavoras, pas. p. prieš Rib. Mol., nuteist  13,
Kazimieras, Didysis, lenkų karai. 158,
Kazimieras, Šventasis 188,
Kazlauskas, Povilas, bolš. nužudytas 73,
Kepler, Johannes, vok. astron. 197,
Kęstutis, Liet. valdov. 32, 162, 204, 206,
Kętrzynski, Stanislavv, lenk. istor. 158,
Kizevičius, Karolis, bolš. nužudytas 73, 85,
Kleiza, Vytautas Antanas, LTSR Sveik. Aps. min. 150,
Klemanskienė, Ona, gyv. sudegint. 40,
Klemanskis, Alfonsas, gyv. sudegint. 40,
Klemanskis, Antanas, gyv. sudegint. 40,
Klemanskytė, Joana, gyv. sudegint. 40,
Klimas, Petras, Vas. 16 d. signataras 189, 190,
Kojalavičius, Vijūkas Albertas, istorikas 121,
Kojalovič, Michail, rusų istor. rusų istor. 156,
Kokorev, L, rusų rašyt. 118,
Kolbe, Maksimilijonas, šventasis 187, 197,
Kondratovvicz-Syrokomla, L., lenk. rašyt. 159,
Kopernik, Mikolaj, astronom. 197,
Koryzno, Jonas, sveik. Solidar. 136,
Korza, Balys, bolš. nužudytas 73,
Kovaliovas, Sergiejus, žmog. teisių gynėj. 8,
Krasauskas, Stanislovas, sveik. Solidar. 136,
Kraszevvski, Ignacy Jozef, lenk. rašyt. 159, 161, 203,
Krivickienė, mokyt. 137, 138,
Krizinauskas, Bronius, bolš. nužudytas 73,
Krylov, Ivan, rusų rašyt. 198,
Kromer, Martin, vysk. istor. 161,
Kubilienė, Zita, sveik. Solidar. 136,
Kubilius, Jonas, sveik. Solidar. 136,
Kublickas, Telš. kai. priž. 77,- 79,
Kučas, Antanas, istorikas 188,
Kudirka, Vincas 20, 136,
Kukk, Jurij, estų rezist. miręs kal. 13, 207, 208,
Kulvietytė, L., kraštotyr. 131,
Kusa, Leonas, bolš. nužudytas
Kvedaras, Juozas, bolš. nužudytas 73, 85,

L
Labenskas, Benediktas, žuv. partiz. 4, 37,
Lapienis, Vladas, Sibiro tremtin. 8,
Laurinavičius, Bronius, kunig. nužudytas 13, 15, 100, 133, 136,- 143, 178,
Laurinskas, Leonas, sveik. Solidar. Lazutkinas, G., vairuotojas 140, 141,
Leliūnaitė, Barbora, sveik. SOLIDAR. 136,
Lengvenis, Mikas, bolš. nužudytas 73,
Lenvingas, Kazimieras LTSR C. Statist. V. virš. 21,
Lenin-Uljanov, Vladimir 117, 153, 179, 194,
Liaudanskaitė, Telš. kai. priž. 76 Lietuviai (slapyv.) 10,
Lileikis, Vytautas, bolš. nužudytas 73, 85,
Linkas, Antanas, žuv. partiz. 40,
Lipniūnas, Alfonsas, kunig. 187,
Lipskiai, žuv. šeima 40,
Longinas, Mikas, bolš. nužudytas 74,
Lukauskaitė-Poškienė, Ona, Hels. n. gr. narys 13, 15, 100, 136,
Lukauskas, Pranas, bolš. nužudytas 74,
Lukošius, telš. kai. priž. 81,

M
Maceina, Antanas, filosof. 105,
Mackevičius, Antanas, kunig. 30, 104, 198,
Mačiulis, Jonas, taryb. rašyt. 120,
Madisson, Erviika, estų dis. 103,
Madisson Tiif, estų dis. 103,
Maironis-Mačiulis, Jonas, poetas 30, 156, 202,- 204, 206,
Maksvel (Maxwell), James C, gydyt. 197,
Malakauskas, Liudas, bolš. nužudytas 74,
Malinauskas, Donatas, Vas. 16 d. signataras 190,
Mao Dzedungas, kinų kom. vad. 43, 46,
Marcinkevičius, J., rašyt. 215,
Markulis, Juozas, išdavik. profes. 39,
Martišius, Sigitas, sveik. Solidar. 136,
Marksas, Karolis 194,
Masilionis, Algirdas, sveik. Solidar.
Maskolenka, Petras, bolš. nužudytas 74,
Matevosjanas, Hrantas, armen. rašyt. 120,
Matulaitis-Matulevvicz, Jonas, mokyt. 183,
Matulaitis-Matulevičius, Jurgis, arkivysk. 183,- 189,
Matulionis, Teofilius, vysk. 187,
Mažvydas, Martynas, pirm. 1. k. knyga 199,
Medvėgalis J. (slapyv.) 150,
Mendelejev, Dmitrij, rusų chemik. 116,
Merkys, Antanas, minis. pirm. 153, 154,
Merkys, Vytautas, istorik. 42,
Mickevičius, Adomas, rašyt. 158, 159,
Mickevičius-Kapsukas, Vincas 117,
Mikelinskas, Jonas, rašyt. 213,
Milančius, Telš. kai. priž. 76, 80, 82,
Mileris, Jurgis, mokyki, ved. 171,
Milius, Jonas, bolš. nužudytas 74,
Miltinis, Juozas, rėžis. 121,
Mindaugas, Liet. valdov. 32,
Mironas, Vladas, Vas. 16 d. signat. 190,
Misiūlis, J., mokyt. 171,
Miteranas (Mitterand), Francois, pranc. polit. 100,
Mockus, K. redakt. 50, 71,
Molotov, Vjačeslav, TSRS UR minist. 4, 21, 109, 113, 153, 154,
Montvydas, Antanas, bolš. nužudytas 74,
Moriak (Mauriac), Francois, pranc. rašyt. 105,
Motyliova, T. korespond. 146,
Motuzas, Vladas, bolš. nužudytas 74, 83,
Muravjov'as, Michail, vad. Koriku 145,

N
Narbutas, Teodora istorik. 203, 206,
Naruszevvicz, Adam, lenk. istorik. 158,
Narutavičius, Stanislovas, Vas. 16 d. signat. 190,
Naumov, taryb. parapsichologas 215,
Navickaitė, Genovaitė, Sibiro tremt. 8, 13,
Newton, Isaac, anglų fizik. 197,
Niitsoo, Aino, estų dis. 103,
Niitsoo, Viktor, estų dis. 103,
Nikius, Martas, estų dis. 13,
Niutonas, žiūr. Newton
Nobelis, Alfredas, švedų chemik. 135, 197,
Noreika, Laimonas, aktorius 215,
Norvaiša, Motiejus, bolš. nužudytas 74,
Novickas, Adutišk. apyl. pirm. 137, 138,
Novickas, Adutišk. mokyki, direkt. 137, 138,

O
Ochmanski, Jerzy, lenkų istorik. 32, 42,
Opanskis, Juozas, bolšev. veikėjas 108,

P
P. š. (slapyv.) 102,
Pabarčius, Vaclovas, bolš. nužudytas 74,
Pabrėža, Jurgis Ambraziejus, kun.-botan. 187,
Pakalniškis, Liudas, bolš. nužudytas 74,
Pakuckas, Jonas, suimt. Suomijoje 172,
Pakuckas, Petras, suimt. Suomijoje 172,
Pakuckienė, Tamara, suimt. Suomijoje 172,
Palčiauskienė, mokyt. 171,
Paleckis, Justas 153, 154,
Palevičiūtė, Stasė, bolš. tremt. 67,
Palionytė, Irena, sveik. Solidar. 136,
Paltonienė, Zita, sveik. Solidar. 136,
Parafionavičius, Zigmas, bolš. nužudytas 74,
Parnarauskas, Jonas, gyd. Sveik. Komis. pav. 64,
Pasaulietis (slapyv.) 98,
Pasteras (Pasteur), Louis, pranc. chemik. 197,
Paulaitis, Petras, pakart, nuteistas 8, 179,
Paulauskas, Jurgis, sveik. Solidar. 136,
Paulauskas, Kazys, bolš. nužudytas 74,
Peckus, Telš. gaisr. 85,
Pečeliūnas, Povilas, Sibiro tremt. 8, 13, 14, 18,
Pečiūlaitis, Povilas, Sveik. Solidar. 136,
Pečiūra, Petras, ateizmo propag. 197, 199, 200,
Pečkauskaitė, Marija, rašytoja 187,
Petkevičienė, Jadvyga, sveik. Solidar. 136,
Petkevičius, Jonas-Vincentas, sveik. Solidar. 11, 136,
Petkus, Viktoras, Sibiro tremt. 8, 100, 113, 179,
Petronaitis Vladas, bolš. nužudytas 74,
Petrovskij, akademikas 150,
Petrulis, Telš. kai. priž. 81,
Petrulis, Alfonsas, Vas. 16 d. signataras 190,
Pietaris, Vincas, gyd.-rašyt. 121, 165, 166, 202,
Pijus XI-sis, popiežius 186,
Pilybaitis, Telš. kai. priž. 80,
Pilsudskis, Juozapas, 158,
Piotuchova, mokyki, direkt. 170,
Plumpa-Pluira, Petras, Sibiro tremt. 8, 180,
Poškus, Bronius, sveik. Solidar. 136,
Pranaitienė, Malvina, bolš. tremt. 64,
Protusevičius, Jonas, sveik. Solidar. 136,
Pukėnas, Kazimieras, kunig. 142,
Pupeikienė, Natalija, sveik. Solidar. 136,
Puškin, Aleksandr, rusų poetas 116,
Puškorius, Kazys, bolš. nužudytas 74, 85,
Putinas-Mykolaitis, Vincas, rašyt. 105, 120,
Puzinas, Jonas, prof. 158,

R
Raibužis, Telš. kai. priž. 80,- 82, 84,
Radzevičius, Vladas, žurnalist. 50,
Ragaišis, Romualdas, sveik. Solidar. 136,
Reagan'as, Ronald, JAV Prezid. 8,
Regelson, menotyrininkas, 104,
Reinys, Mečislovas, arkivysk. 187,
Rėklaitis, Kazimieras, kunig. 187,
Rentgenas (Rontgen), Wilhelm Conrad, vok. fizikas 197,
Repšienė, D., korespond. 140, 143,
Ribentrop, Joachim, Vok. UR minist. 4, 21, 109, 113, 153,
Rimašauskas, J., kone. stov. kalinys 187,
Ročius, Telš. kai. priž. 78,- 81,
Rokas (Rakąs), Adomas, bolš. nužudytas 74, 85,
Roslanas, Telš. NKVD 78, 79,
Rubinas, Algis, KGB persėk. 178,
Rudamina, Andrius, jėzuit. mision. 187,
Rudokas, Andrius, bolš. nužudytas 74, 85,
Rudokas, Jonas, bolš. nužudytas 74,
Rudzevičius, Sigitas, docentas 152,
Rugienis, Justas, Relig. reik. tar. įgal. 95,

S
Sabaliauskas, Adolfas, kan.-rašyt. 188,
Sacharov, Andrėj, rusų disid. 21, 115, 116, 133, 135,
Sadauskas, Vacys, ginekol. profes. 33,
Sadūnaitė, Nijolė, KGB persekiojama 8, 135, 136, 180,
Saja, Kazys, rašyt. 215,
Sc.kelis, Zigmas, bolš. nužudytas 74, 78,
Salomėja (slapyv.) 201,
Samoška, Telš. kai. vežik. 81,
Samoškienė, T. K. vež. žm. 81,
Sasnauskaitė, Leonora, sveik. Solidar. 136, 217,
Sasnauskas, Julius, Sibiro tremt. 8, 13, 21, 179, 180, 182, 217,
Sasnauskienė, Dalia, S. Jul. motina, 217,
Schubert, Franz Peter, vok. kompoz. 197,
Selenis, Vincas, Telš. kai. priž. 7b, 80,
Semaška, E. kunig. 171,
Serejski, M. H., lenkų istor. 158,
Serov, Ivan, NKVD 3 rango komis. 57,
Sidorov, koks nors rusas 114,
Simutis, Adomas, bolš. nužudytas 74,
Simutis, Julius, bolš. nužudytas 74,
Skaidra P. (slapyv.) 121,
Skaitytoms (slapyv.) 43, 189,
Skardys A. (slapyv.) 106,
Sklerenko, S. taryb. rašyt. 119,
Skorina, Pranciškus, gudų rašyt. 107,
Skuodis, Vytautas, doc.-kalinamas 4, 5, 8, 13,- 16, 18, 21, 100, 133, 125, - 129,
Sladkevičius, Vincentas, vysk. 142,
Slapšinskas, Vytautas, sveik. Solidar. 136,
Slavėnas, Paulius, prof. 127,
Sliesoraitis, Rimas, žuvęs 171,
Slowacki, Juliusz, lenkų rašyt. 159,
Smetona, Antanas, Liet. prezid. 109, 153, 184, 189, 190,
Smilgevičius, Jonas, Vas. 16 d. signataras 190,
Smolkinas, Valerijus, sveik. Sacharovui 135, 217,
Sniegys T. (slapyv.) 168,
Sokratas (Sokrates), graikų filosof. 20,
Solženicyn, Aleksandr, rusų rašyt. 8, 116, 207,
Sorge, Richard, sovietų šnipas 147,
Sruogienė, Vanda, istor. 42,
Stakauskas, Juozas, kun.-istor. 42,
Stalin, Josif 21, 108, 110, 116, 144, 154, 169, 170, 179,
Stanelytė, Gemma Jadviga, Sibiro kalinė 8, 13,
Stanevičius, Simonas, rašyt. 159, 160,
Stanikaitė, E., kraštotyr. 131,
Starostin, rusų rašyt. 120,
Statkevičius, Algirdas, psich. lig. kalinys 5, 8, 13, 19,- 23, 100,
Staugaitis, Justinas, Vas. 16 d. signataras 190,
Steponavičius, Julijonas, vysk. 142,
Stonys, Telš. kai. priž. 79, 82,
Stonys, C., rašyt. 215,
Strazdas, Atanas, kun.-poetas 199,
Stryjkovvski, Maciej, pirm. Liet. istor. 161, 203,
Stukas, Feliksas, bolš. nužudytas 74,
Stulginskis, Aleksandras, Liet. prezid. 190,
Subačius Kęstutis, sveik. Solidar. 136,
Sungaila, Telš. kai. priž. 76, 80, 82,
Sungaila, Vladas, bolš. nužudytas 74,
Suvorov, Aleksandr, rusų feldmaršalas 135,
Svarinskas, Alfonsas, kunig. 135,
Svetlov, rusų relig. istor. 104,

Š
š. (slapyv.) 99,
Šakalienė, Genutė, š. Vlado žmona 136, 172,
Šakalienė, Ona, š. Vlado motina 172,
Šakalys, Vladas, buv. kalin.-pabėg. 172,
Šakenis, Zenonas, bolš. nužudytas 74,
Šaknys T. (slapyv.) 130,
Šalaševičiūtė, Zita, persėk, už norą emigruoti 102,
Šalčius, Edmundas, bolš. nužudytas 74,
Šalkauskas, Česlovas, bolš. nužudytas 74,
Šalkauskas, Stasys, prof. 42, 105, 187,
Šapalas, J., konc. stov. kalinys 187,
Šapoka, Adolfas, istorik. 42, 189,
Šaulys, Jurgis, Vas. 16 d. signataras 190,
Šaulys, Kazimieras, Vas. 16 d. signataras 190,
Šernas, Jokūbas, Vas. 16 d. signataras 190,
Šidlauskas, mokyt, ateist. 200,
Šileikis, Juozas, sveik. Solidar.,
Šilinis V. (slapyv.) 216,
Šimkūnaitė, L. tautosakin. 131,
Širvydas (Sirvydas), Konstantinas 199,
Šlegeris, Algimantas, sveik. Solidar. 136,
Šleinius, Jonas, bolš. nužudytas 74,
Šliūpas, Jonas, aušrininkas 156, 165, 205,- 207,
Šopenas, žiūr. Chopin
Šopka, Lionginas, dievdirbys 105,
Štrimaitienė, J. Kazlų Rūdos Vid. m. dir. pavad. 44,
Šubertas, žiūr. Schubert
Švitrys K. (slapyv.) 129,

T
Tapinas, J., rašyt. 215,
Tarasenka, Petras, archeologas 120,
Tarkovskij, A. taryb. kino rėžis. 104,
Tarvainis, Zenonas, bolš. nužudyt. 74, 84,
Telšinskas, Jonas, bolš. nužudytas 74,
Teresė, vienuolė Nobelio prem. laureatė 197,
Terleckas, Antanas, Sibiro tremt. 8, 13, 21, 113,
Tikintis tavo bendraamžis (slapyv.) 200,
Titarenko, V., filosof. dėstyt. 22,
Tolstoj, Aleksėj, rusų rašyt. 118,- 120,
Tolstoj, Lev, rusų rašyt. 107, 116,
Tomkus, L. (slapyv.) 131,
Tomsonas (Thomson), Joseph John, fizik. 197,
Totoraitis, Jonas, kun.-istor. 42,
Trakimas, J. KGB majoras 14,
Truska, Juozas, bolš. nužudytas 74,
Tučkus, Andrius, sveik. Solidar.
Tumas-Vaižgantas, Juozas 184, 188, 199, 202,
Tumėnas, Relig. Reik. Taryb. Įgal. 95,
Turcevič, rusų istor. 156,
Turgenev, Ivan, rusų rašyt. 107, 116,
Tutlytė, Aleksandra, sveik. Solidar. 136,

U
Ustrialov, N. G., rusų istor. 156,

V
Vaičiūnas, Vytautas, Sibiro tremt. 13, 15, 143, 179,
Vailokaitis, Jonas, Vas. 16 d. signataras 190,
Vaitiekūnas, LTSR VRM tardyt. 140,
Vaitkus, Telš. kal. politruk. 76, 77, 79,- 82, 84,
Valančius, Motiejus, vysk. 104, 187, 199,
Valesa (Walęsa), Lech, lenkų disid. vad. 135,
Vanagaitė, Zita, sveik. Sacharovui 135,
Varduva J. (slapyv.) 169,
Vasiliauskas, Kazimieras, sveik. Sacharovui 135,
Veisman, Herold, Tarpt. Amnest. Org. atst. 10,
Velikanova, Tatjana, rusų kov. dėl žmog. teisių 21,
Venclova, Tomas, Helsinkio gr. narys 100,
Vičius, Jurgis, bolš. nužudytas 75,
Vienuolis, Antanas 120,
Vilčinskas, Povilas, bolš. nužudytas 75,
Vileišis, Jonas, Vas. 16 d. signataras 190,
Vilniaus lietuviškas jaunimas (slapyv.) 9,
Vilnietė (slapyv.) 122,
Viltautas P. (slapyv.) 122,
Virginijus, laišk. siunt. iš Afganistano 211, 212,
Visagurskis, Telš. kai. tarn. 77, 84,
Vitkauskaitė, Ona, Sibiro tremt. 8, 13, 180,
Vydūnas-Storosta, Vilhelmas 105,
Vygandas Marburgietis, vok. kronikininkas 162,
Vylutis, Telš. kai. krim. kai. 82,
Vytautas Didysis, Liet. valdovas 32, 41, 42, 204, 213,
Vladimir Andrejevič, rusų kunig. 119,
Voldemaras, Augustinas 154,
Volta, Alessandro, italų fizik. 197,
Volungevičius, Jonas, sveik. Sachar. ir Solidar. 135, 136, 217,

Z
Zaborskaitė, Vanda, liter. krit. 202, 203,
Zabulis, Henrikas, LTSR Aukš. Mok. minist. 151,
Zagoskin, M. N., rusų rašyt. 118,
Zajančkauskas, Z., istorikas 188,
Zorge, Richard, žiūr. Sorge, Richard Zubkevičius, Vaclovas žuv. partiz. 5, 39, 40,

Ž
Žakaitė, V., tautosakin. 131,
Žakevičius, Stasys, docentas 39,
Žalimas, Telš. kai. tarn. 77, 79,- 82,
Želvys, Telš. kai. priž. 79,- 81,
Žemaitis K. (slapyv.) 41, 78,
Žiemys, S. (slapyv.) 210,
Žigimantas Augustas, Liet. valdov. 158, 203,
Žilinskas, Telš. kai. politkal. 83,
Žilinskas, Telš. kai. priž. 81,
Žilinskas, Albertas, sveik. Sacharovui 135, 217,
Žydrynė, A. (slapyv.) 37,
Žukovskis, įvaras, latvių dis. 136,
Žutautas, A. Telš. kai. vald. 75,- 80,
Žuvintas, A. (slapyv.) 117, 196,
Žvirždinas, Herminegildas, bolš. nužudytas 75,

 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum