gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
Bendradarbiai ir talkininkai Spausdinti El. paštas
„Kronikos“ talkininkai: P. Plumpa, kun. K. Pugevičius ir ses. N. Sadūnaitė, „LKB Kronikos“ 25-mečio minėjime.

   Renkant informaciją, dauginant ir platinant „Kroniką“ dalyvavo nemažas būrys kunigų, seselių vienuolių ir pasauliečių. Perduodant „Kroniką“ į Vakarus talkino ir kitų tautų bei religinių įsitikinimų žmonės. Laikantis konspiracijos būdavo apsiribojama tik būtinais kontaktais. Informacija būdavo renkama ir perduodama per pažįstamus ir patikimus žmones, turėjusius tiesioginių ryšių su „Kronikos“ leidėjais. Rankraščiai būdavo perspausdinami rašomąja mašinėle, konspiracijos sumetimais keičiant mašinėlės šriftą. Perspausdinant mašinėle per kalkę būdavo pagaminama 10 –12 teksto kopijų. Dėl galimų saugumiečių kratų buvo ypač pavojinga darbo vietoje laikyti rankraščius bei ranka darytus redakcinius taisymus. „Kronikos“ archyvą teko nuolat slapstyti ir kartais kilnoti iš vietos į vietą. Panaudoti rankraščiai kuo greičiau buvo deginami ir naikinami. Paprastai „Kronika“ būdavo dauginama kitose vietose, ne ten pat, kur vykdavo redakcinis darbas. Tekdavo palaikyti nuolatinius ryšius su vyskupais V. Sladkevičiumi ir J. Steponavičiumi. Labai svarbus darbo baras buvo „Kronikos“ (dažniausiai jos fotokopijos) perdavimas į Vakarus – per atvykusius į Lietuvą turistus ar Maskvos disidentus. Visos šios operacijos reikalavo daugelio žmonių darnaus pasiaukojamo darbo, disciplinos, drąsos, ryžto, pasitikėjimo Dievu ir vienas kitu.

   Nors būdavo laikomasi įprasto ir sutarto pasiskirstymo darbo sritimis, tačiau intensyvaus saugumiečių persekiojimo sąlygomis dažnai tekdavo kiekvienu atveju ieškoti konkrečių sprendimų. Taigi skirstymas į „Kronikos“ rėmėjus, bendradarbius bei talkininkus daugeliu atvejų yra sąlyginis. Neįmanoma vienareikšmiškai pasverti ir įvertinti kiekvieno bendradarbio ar talkininko indėlį. Buvo nemažai pasiaukojusių žmonių, kurie savo iniciatyva rizikuodavo ir daugindavo „Kroniką“ perspausdindami ją rašomosiomis mašinėlėmis. Tolesnis sąrašas toli gražu neaprėpia visų, prisidėjusių prie „Kronikos“ leidybos ir platinimo: Gerarda Elena Šuliauskaitė, Bernadeta Mališkaitė, Nijolė Sadūnaitė, Kazimieras Ambrasas, Birutė Briliūtė, Povilas Buzas, Eugenija Dainauskaitė, Monika Gavėnaitė, Juozas Gražys, Antanas Gražulis, Anastazas Janulis, Virgilijus Jaugelis, Janina Judikevičiūtė, Julija Juškauskaitė, Virginija Kavaliauskaitė, Vladas Lapienis, Jonas Kastytis Matulionis, Donata Meškauskaitė, Genovaitė Navickaitė, Petras Plumpa, Ona Pranskūnaitė, Gema Jadvyga Stanelytė, Ona Šarakauskaitė, Vytautas Vaičiūnas, Bronė Vazgelevičiūtė, Ona Vitkauskaitė...

Šaltinis:

Gerarda Elena Šuliauskaitė   Bernadeta Mališkaitė           
Nijolė Sadūnaitė   Kazimieras Ambrasas
Birutė Briliūtė          

 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum