gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
„LKB Kronikos" išleistų tomų apžvalga Spausdinti El. paštas
Parašė Kun. Kazimieras Kuzminskas   
    „LKB Kronikos" lietuvių kalba I tomą iš 7 „Kronikos" numerių išleido Lietuvių katalikų religinės šalpos rėmėjų sąjunga 1974 metais, išspausdino Mykolo Morkūno spaustuvė Čikagoje. Redagavo ir įvadą parašė prof. Juozas Brazaitis. Viršelį ir iliustracijas piešė dailininkas ir rašytojas Paulius Jurkus. Prelato Juozo Karaliaus lėšomis buvo išleistas „LKB Kronikos" I tomas: 336 puslapiai, 5000 egz. tiražas.

    „LKB Kronikos" lietuvių kalba II tomą iš 8 „Kronikos" numerių išleido LKRŠ rėmėjų sąjunga 1975 metais. Spausdino Mykolo Morkūno spaustuvė Čikagoje. Redagavo rašytojas Povilas Gaučys, viršelį ir iliustracijas piešė dailininkė seselė kazimierietė Mercedes. Knyga - 414 puslapių, 5000 egz. tiražas.

    „LKB Kronikos" lietuvių kalba III tomą iš 7 „Kronikos" numerių išleido LKRŠ rėmėjų sąjunga 1976 metais. Spausdino Mykolo Morkūno spaustuvė Čikagoje. Redagavo pedagogas Pranas Razminas.

    Visos iliustracijos pieštos dailininkės seselės Mercedes. III tomas - 424 puslapiai, 5000 egz. tiražas.

    „LKB Kronikos" lietuvių kalba IV tomas iš 9 „Kronikos" numerių išleistas Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos sąjungos 1978 metais (buvusi Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos rėmėjų sąjunga). Spausdino Mykolo Morkūno spaustuvė Čikagoje, redagavo pedagogas Pranas Razminas, iliustracijos
- seselės Mercedes. IV tomas - 476 puslapiai, 5000 egz. tiražas.

    „LKB Kronikos" lietuvių kalba V tomas iš 8 „Kronikos" numerių, išleistas Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos sąjungos 1979 metais Vilniaus universiteto 400 metų sukakčiai paminėti. Įvadas -prof. dr. Pauliaus Rabikausko SJ „Vilniaus universitetui 400 metų". Spausdino Mykolo Norkūno spaustuvė Čikagoje, redagavo Pranas Razminas, iliustracijos - seselės Mercedes, 556 puslapiai, 5000 egz. tiražas.

    „LKB Kronikos" lietuvių kalba VI tomą iš 10 „Kronikos" numerių, skirtą „Kronikos" dešimtmečiui paminėti, išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos sąjungos (tik sutrumpinusi savo pavadinimą) 1983 metais. Spaudai paruošė M.Norkūno spaustuvė Čikagoje, išspausdino Kingsport Press, Kingsport, Tennessee, redagavo Pranas Razminas, iliustracijos - seselės Mercedes, 686 puslapiai, 5000 egz. tiražas.

    „LKB Kronikos" lietuvių kalba VII tomas iš 10 „Kronikos" numerių išleistas Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos sąjungos 1984 metais, skirtas šv. Kazimiero 500 metų mirties sukakčiai paminėti. Įvadinis žodis vysk. P.Baltakio - „Vll-ąjj tomą pasitinkant". Prof. dr. Pauliaus Rabikausko SJ straipsnis - „Šv. Kazimieras - Vilties Nešėjas". Spaudai paruošė Mykolo Norkūno spaustuvė Čikagoje, spausdino Kingsport Press spaustuvė Tennessee, redagavo lituanistas Ignas Serapinas, viršelis ir iliustracijos - seselės Mercedes, 741 puslapis, 5000 egz. tiražas.

    „LKB Kronikos" lietuvių kalba VIII tomą, kuriame yra 8 „Kronikos" numeriai ir „Viešas Kronikos" priedas", išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos sąjunga 1987 metais. Jis skirtas Lietuvos krikščionybės 600 metų sukakčiai paminėti. Čia įdėta prof. dr. Pauliaus Rabikausko straipsnis „Krikščionybės kelias į Lietuvą". Spaudai paruošė Mykolo Norkūno spaustuvė, spausdino Kingsport Press, Kingsport, Tennessee, redagavo Ignas Serapinas, viršelis ir iliustracijos - seselės Mercedes, Lietuvos krikščionybės jubiliejinis medalis -skulptoriaus V.Kašubos, 544 puslapiai, 3000 egz. tiražas.

    „LKB Kronikos" lietuvių kalba IX tomas iš 8 „Kronikos" numerių skirtas paminėti Vilniaus arkikatedros - bazilikos grąžinimui tikintiesiems. Iš pradžių ilgamečio politinio kalinio monsinjoro Alfonso Svarinsko straipsnis „Arkivyskupas Julijonas Steponavičius", istoriko Jono Dainausko - „Vilniaus Katedra" ir įvadas prof. V.Skuodžio - „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika Tautoje ir pasaulyje". Spaudai paruošė Aleksandras Pakalniškis, išleido 1989 metais Kingsport Press, Kingsport, Tennessee, redagavo lituanistas Apolinaras Bagdonas, viršelis ir iliustracijos - seselės Mercedes, 594 puslapiai, 3000 egz. tiražas.

    „LKB Kronikos" lietuvių kalba X tomas (paskutinis) iš 6 „Kronikos" numerių išleistas Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos sąjungos 1992 metais ir skirtas Lietuvos nepriklausomybės 1990 metų kovo 11 d. atkūrimui paminėti. Iš pradžių išspausdintas Jo Eminencijos kardinolo Vincento Sladkevičiaus žodis „LKB Kronikos" leidėjams Čikagoje ir J.E. vysk. Sigito Tamkevičiaus straipsnis „Žingsniai į laisvę". Spaudai paruošė Aleksandras Pakalniškis, redagavo rašytojas Apolinaras Bagdonas, viršelis ir iliustracijos - seselės Mercedes, spausdino Kingsport Press, Kingsport, Tennessee, 362 puslapiai, 3000 egz. tiražas.

    „LKB Kronikos" ispanų kalba I tomas iš 7 „Kronikos" numerių išleistas Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos sąjungos. Į ispanų kalbą vertė Zeferinas Juknevičius (Buenos Aires, Argentina). Tomas skirtas Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejui paminėti. Čia įdėtas Lajolos universiteto Čikagoje viceprezidento Donald J.Hayes SJ, prof. dr. Pauliaus Rabikausko SJ straipsnis „Vilniaus universitetui 400 metų", įvadas „LKB Kronikai", vertėjo Z.V. istorinė Lietuvos apžvalga. Iliustracijos - seselės Mercedes, spausdino Mykolo Norkūno spaustuvė Čikagoje 1979 metais, 406 puslapiai 3000 egz. tiražas.

    „LKB Kronikos" ispanų kalba II tomas iš 8 „Kronikos" numerių, išleistas Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos sąjungos. į ispanų kalbą išvertė Zeferinas Juknevičius, spaudai paruošė Aleksandras Pakalniškis, spausdino Kingsport Press, Kingsport, Tennessee, 1982 metais. Knygoje yra vertėjo istorinis straipsnis apie Lietuvos istoriją nuo Mindaugo iki šių dienų. Viršelis ir iliustracijos - seselės Mercedes, 480 puslapių, 5000 egz. tiražas.

    „LKB Kronikos" ispanų kalba VI tomas iš 10 „Kronikos" numerių Zeferino Juknevičiaus išverstas į ispanų kalbą ir skirtas šv. Kazimiero 500 metų mirties sukakčiai paminėti. Šiame tome įdėtas prof. Pauliaus Rabikausko SJ straipsnis „Šventasis Kazimieras - Vilties Nešėjas", leidėjų ir vertėjo įžanginiai straipsniai, prof. V.Vardžio „Katalikų Bažnyčia ir Lietuva". Iliustracijos - seselės Mercedes, spausdino Kingsport Press, Kingsport, Tennessee, 802 puslapiai, 5000 egz. tiražas.

    „LKB Kronikos" anglų kalba I tomas iš 9 „Kronikos" numerių išleistas Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos sąjungos 1981 metais. į anglų kalbą vertė Nijolė Gražulienė. Tomas skirtas Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejui paminėti. Čia išspausdintas prof.dr. Pauliaus Rabikausko SJ straipsnis „Vilniaus universitetui 400 metų", įžanginis žodis Čikagos Lajolos universiteto vicerektoriaus Donald J.Hayes SJ, prof. Vytauto Vardžio - „Religijos laisvė -Lietuva ir Kronika". Iliustracijos - seselės Mercedes, spausdino Kingsport Press, Kingsport, Tennessee, 499 puslapiai, 10000 egz. tiražas.

    „LKB Kronikos" anglų kalba VI tomas iš 10 „Kronikos" numerių skirtas šv. Kazimiero 500 metų mirties sukakčiai paminėti. Čia yra prof. dr. Pauliaus Rabikausko SJ straipsnis „Šventasis Kazimieras -Vilties Nešėjas" ir Jo Eminencijos Čikagos kardinolo Joseph Bemardin įvadas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika", į anglų kalbą vertė Nijolė Gražulienė, išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos sąjunga, spausdino Kingsport Press, Kingsport, Tennessee, iliustracijos - seselės Mercedes, 700 puslapiai, 8000 egz. tiražas.

 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum