gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
II t. Pavardės Spausdinti El. paštas
A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  Y  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž

A
Abeltenytė Rasa, architekt. studentė 37,
Adamonis, apyl. komit. sekretorius Gudijoje 51,
Adlys, autorius, str. apie lietuvius Gudijoje 17, 18,
Advilonis J., pasirašė protestą dėl Viktoro Petkaus suėmimo 120,
Aistis-Aleksandravičius Jonas, rašytojas 78, 147,
Aistis (slapyvardė) 81,
Akramavičius Petras, kalinys grįžęs po 25 metų 40,
Aleksandras Nevskis, rusų kunigaikštis  172,
Aleksandravičius Antanas, kunigas 107,
Algirdas, Lietuvos valdovas 174,
Ananaitis Alfonsas, kalinys grįžęs po 25 metų 40,
Anderson Edgars, Estijos - Latvijos - Lietuvos nacionalinio judėjimo Vyr. komiteto garb. narys 124,
Andriejevas Rostislavas, Kauno muzik. teatro artist. ir rėžis. 176,
Andriekus Leonardas, rašytojas 13,
Andriuškevičius Alfonsas, kraštotyr. klubo "Ramuva" pirmin. 139,
Anholdaitė, žiūr. Bielopetravičienė-Anholdaitė Valė
Anholdas Alfonsas, tėvas A. Valės, kuriai neleidžia išvykti pas tėvą 112,
Aničas Jonas, LTSR MA visuom. moks. ideologas 106, 147,
Anusas S. saugumo pareigūnas Klaipėdoje 77,
Arumas, P., estų kalbininkas 20,
Atžala (slapyvardė) 47,
Augustinavičius R., studentas 154,
Ažubalis Andrius, studentas, persekiojamas 196,

B
B.G. (slapyvardė) 197,
Bagdonavičius Vacys, VVU mokslinis sekretorius 139,
Bakšys P., kanauninkas 132, 133,
Bakučionis Jonas LTSR prokur. padėjėjas 76,
Balčikonis Juozas, kalbininkas 70,
Baldžius Juozas, etnografas 135,
Baltrušaitis A., liet. kultūros ist. 135,
Baltrušaitis Jurgis, rašytojas 78,
Baltrušaitis Jurgis, meno istorikas 124,
Baltušis Juozas, rašytojas 28, 29, 31, 32, 33, 34, 64, 146, 165,
Baranauskas Antanas, rašytojas - vyskupas 71,
Barkauskas Antanas, LTSR Aukšč. Prezid. p-kas 81, 164, 194,
Basanavičius, Jonas, senosios "Aušros" kūrėjas 7, 8, 9, 10, 11, 32, 33, 71, 87, 143,
Bastys Vytautas, iškalėjęs 23 metus 161,
Baškienė T. pasirašė protestą dėl Viktoro Petkaus suėmimo 120,
Batūra Romas, istorikas 135, 172,
Baudouin, rašė apie sugestiją 186,
Bergas, gamtosaugos specialistas 138,
Berija Lavrentii, bolševikų politikas 65, 66,
Bernheim, rašė apie hipnozę 186,
Bertulis R. saugumo majoras 77,
Bičkovas, žiaurus psichiatr. ligon. prižiūrėtojas 42,
Bielinis J., LTSR Kultūros Ministerijos koleg. p-kas 200,
Bielinis Jurgis, knygnešys 143,
Bielinskij Vissarion, rusų kritikas 32, 33,
Bielopetravičiehė-Anholtaitė Valė, neišleidžiama į Vokietiją 112,
Bielopetravičius Steponas, neišleidžiamas į Vokietiją 112,
Binet Alfred, prancūzų psichologas 186,
Binkis, milicijos papulk. sūnus 202,
Binkis, milicijos papulkininkas 202,
Birbilis, saugumo leitenantas 109,
Bisarevas, psich. lig. prižiūrėtojas 42,
Bliūdžius, saugumietis 161,
Blodovas, žiaurus psichiatr. ligon. prižiūrėtojas 42,
Bluzma, gamtosaugos specialistas 138,
Bogušis Vytautas, už bausmę paimtas į kariuomenę 120, 164, 165, 194,- 196,
Borisevičius Vincentas, vyskupas 130,
Boruta Kazys, rašytojas 78, 146,
Bradūnas Kazys, rašytojas 122,
Brazdžionis Bernardas, rašytojas 78,
Brema V., menotyrininkas 138,
Brežnev Leonid, SSSR KP Gen. Sekret. 50, 51, 54, 57, 63, 64, 115, 191,
Brilis, kagėbistas 38,
Bubnys Prosperas, kunigas 107,
Bubulas Stepas, tremtyje be teismo ir be termino 104,
Budilina, psichiatr. ligon. prižiūrėtojas 42,
Budzeika Stasys, kalinys grįžęs po 25 metų 40,
Buga, Kazys, kalbininkas 20, 70,
Bukašev, Vilniaus rajon. prokuroras 115,
Buknys Kostas, tremtyje be teismo ir be termino 104,
Burauskaitė Birutė, kraštotyr. klubo pirmininkė 140,
Bul, kolūkio pirm. Gervėčiuose 55,
Burokevičius Mykolas, daktarat. disertac. kom. ideolog, klaus. 147,

C
Carter Jimmy, JAV prezidentas 191,
Charcot Jean-Martin, prancūzų neurologas 186,
Chruščiov Nikita, buv. SSSR KP Gen. Sekret. 50, 51, 54, 135,
Cidzikas Petras, studentas, psich. ligon. kalinys 41, 42,
Cigogniani, A. G., kardinolas 131,

Č
Čechanavičius Arvydas, laikomas psichiatr. ligon. 41, 42,
Čėpla Stasys, kalinys grįžęs po 25 metų 40,
Čerbulėnas Klemensas, architektas - etnografas 138,
Česnavičius, LKJS pirmasis sekretorius 136,
Činga Antanas, kalinys - poetas 91, 100,- 102,
Čiurlionis Mykolas, dailininkas 175,

D
Daniūnas, saugumietis 6,
Dante Alighieri, renesanso poetas 90,
Darius Steponas, lakūnas 138,
Daugalas, KGB kapitonas 193,
Daugirdas Tadas dailininkas - archeologas 49,
Daugudis V., archeologas 138,
Daukantas Simonas, istorikas 32, 71, 142,
Daunoras Vaclovas, dainininkas 68,
Dekanozov Vladimir, Lietuvos įjungimo į SSSR organizatorius 65, 103, 104,
Deksnys Antanas, tremtyje be teismo ir be termino 104,
Deltuva Albinas, kunigas 108,
Dlugosz Jan, lenkų istorikas 173,
Dostojevskij Feodor, rusų rašytojas 175,
Dūda, apyl. komit. sekretorius Gudijoje 51,
Dumbrytė Irena, Balio Gajausko sužadėtinė 193,
Dundulis Bronius, istorikas 135,
Dzeržinskis Feliksas, ČEKA organizatorius 179,

E
Ekaterina Didžioji, Rusijos imperatorė 71,
Elinas Mejeris, rašytojas 150,
Engelsas Fridrichas, komunizmo ideologas 66, 108,

F
Finkelšteinas Eitanas, Helsink. nutarimų komit. narys 78, 108, 109,
Freud Sigmund, psichoanalizės kūrėjas 186, 189,

G
Gabriūnaitė M., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Gadonaitė Irena, kviestinė kratoje pas V. Petkų 109,
Gaidys Alfonsas, tremtyje be teismo ir be termino 104,
Gailiušis, kunigas 61,
Gajauskas Balys, 25 metus iškalėjęs vėl teisiamas 40, 77, 109, 116,- 118, 120, 121, 127, 161, 162, 180,- 182, 191,- 194,
Galdikas Balys, kalinys grįžęs po 25 metų 40,
Galpernas D., rašytojas 150,
Galvydis R. (slapyvardė) 149,
Garbanevskaja (tikrumoje Gorbanevskaja) Natalija, rašytoja 118,
Garuckas Karolis, kunigas, Helsinkio nutarimų komiteto narys 78, 108, 109, 110, 193,
Gasiūnas Algirdas, tremtyje be teismo ir be termino 104,
Gediminas, Lietuvos valdovas 10, 174,
Gedvilas Mečislovas, LTSR Šviet. Ministras 13, 14, 16, 18, 50, 65,
Gelgaudas Antanas, 1831 sukilimo vienas vadovų 80,
Genevičius, K., saugumietis 77,
Germanas V., daktarat. disertac. komunistų ideolog. klaus. 147,
Gerulis Jurgis, vok. kalbininkas 20,
Giedrimas Leonas, kalinys grįžęs po 25 metų 40,
Ginsburgas, rusų disidentas 193,
Girdzijauskas Juozas, literatūros mokslininkas 147,
Girėnas Stasys, lakūnas 138, 139,
Gluosnis T. (slapyvardė) 184,
Gogol Nikolai, rusų rašytojas 34,
Gomulka Wladyslaw, buv. lenkų kompart. gen. sekretorius 179,
Gorki j Maksim, rusų rašytojas 32,
Grigaliūnienė Ona, iškratyta B. Gajausko byloje 117, 118, 161,
Grigas Romas, kalinamas psichiatr. ligoninėje 37,
Grigonis V., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Grigorenko Piotr, rusų generolas, disidentas 124,
Griškevičius Petras LKP CK pirmasis sekret. 81,
Grumadienė, atleista iš darbo už streiką 202,
Gudonis Antanas, gydyt, bolševikų 1941 m. nužudytas 152,
Gylys J. Kultūf. Ministerijos Kadrų Sk. V-kas 200,

H
Helmann M., vok. istorikas 170 Hitler Adolf 30,

I
Inčiūra Kazys, poetas 106,
Indrikas Robertas, tremtyje be teismo ir be termino 104,
Isačenko, raikomo sekretorius Gudijoje 51,
Ivanauskas Tadas, prof. gamtininkas 15,- 17,
Ivanovas I. TSKP CK narys 163,

J
Jablonskis Jonas, kalbininkas 71,
Jakelaitis, Kultūr. Ministro pavad. 16,
Jakštas-Dambrauskas Aleksandras, rašytojas 49,
Jakubėnas Kazys, rašytojas 78,
Jančiauskas E., daktarat. disertac. komunistų ideolog. klaus. 148,
Jankauskas Antanas, tremtyje be teismo ir be termino 104,
Jasas Petras, kunigas 116,
Jasas Rimantas, istorikas 137,
Jasiukaitytė Vidmantė, kraštotyrininkų klubo tarybos narė 139,
Jaškūnas Henrikas, nuteistas 10 metų 112, 190,
Jenina L., disertacija kom. ideolog. klaus. 148,
Jogaila, Lietuvos valdovas 59, 174, 175,
Jokubauskas Antanas, kunigas 108,
Jokubynas Kęstutis, pakartotinai baustas ir saugumo terorizuotas 37,-,39, 192, 197,
Jonis, rajono vykd. komiteto pareigūnas Gudijoje 51,
Jonynas Ignas, istorikas 135,
Jopik Ernest, Estijos - Latvijos - Lietuvos nacionalinio judėjimo Vyr. komiteto garb. narys 124,
Jučas Mečislovas, istorikas 137,
Jung Carl Gustav, moksl. psichologas 186,
Jurevičius M., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Jurgaitis, respublikinės bibliotekos direktorius 36,
Jurgilaitė A., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Jurginis Juozas, istorikas 135,
Jurgutienė Marija, neišleidžia pas vyrą į JAV 111, 112, 162, 163,
Jurgutis Aloyzas, muzikas 111, 162, 163,
Jurgutytė Daina, 162, 163,
Jurkštas, KGB tardytojas 191,
Jurkštas Vladas, kalinys grįžęs po 25 metų 40,
Juškaitė R., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Juzeliūnas Julius, kompozitorius 148,

K
Kairelis, prokuroras 191,
Kalinauskas Kostas, 1863 m. sukilimo vadovas 198,
Kalniušas, latvis 110,
Kamenčius, lietuvis žuvęs Gudijoje 51,
Kancelsonas, raikomo sekret. Gudijoje 51,
Karaliūnas S., filologas 137,
Karaliūnas Voldemaras, patalpintas psichiatr. ligon. 41,
Karalius G., skulptorius 36,
Karalius Jonas, tremtyje be teismo ir be termino 104,
Karalius V. (slapyvardė) 145,
Karčinskas A., nubaustas moksleivis 154,
Kardelytė Jadvyga, kalbininkė 135,
Karolis, lenkų atstovas Vakarų Gudijos Liaud. Taryboje 51,
Karter Jimmi, žiūr. Carter
Kastis-Kaščiūnas J., iš Gudijos rašė apie lietuvių kalb. nykimą 13, 15,
Kašin, žurnalistas iš Soči, laik. psichiatr. ligon. 41, 42,
Katkus Kazys, trukdo gyventi Lietuvoje 116,
Kaukaitė Giedrė, dainininkė 68,
Kauneckas J., kunigas 120,
Kauzonas F., Kultūros Min. kolegijos sekret. 200,
Kavaliauskas Pranas b. fabr. direkt. 203,
Kazlauskas Jonas, kalbininkas 135,
Kazys, KGB papulkininkas 121, 162, 191, 192,
Kilčiauskienė Adelė, B. Gajausko motina 120, 180, 193,
Kiung Andre, Estijos - Latvijos - Lietuvos nacionalinio judėjimo Vyr. komiteto garb. narys 124,
Kiznis V., darbin. nubaustas už dalyv. riaušėse Vilniuje 154,
Klazauskas Vytautas, kalinys grįžęs po 25 metų 40,
Kniukšta Antanas, b. "Sakalo" B-vės dir. 124, 125,
Kosciuška Tadas, 1794 m. sukilimo vyr. vadas 175,
Kosygin Aleksėj, SSSR MT pirmininkas 115,
Kovalčiuk, kolūkio pirm. Gudijoje 53,
Kovaliovas Sergejus, rusų disidentas, suimtas 181,
Kozlovskis, kunigas 61,
Kr. D. (slapyvardė) 198,
Kreiski Bruno, Austrijos Kancleris 176,
Krėvė-Mickevičius Vincas, rašytojas 65,
Krikščiūnas Romualdas, vyskupas 133,
Krilavičius Vaclovas, kalinys grįžęs po 25 metų 40,
Krivaitis Česlovas, kanauninkas 132, 133,
Kruopienė Marija, melžėja 74, 142,
Kšimas Vaclovas, kalinys grįžęs po 25 metų 40,
Kubilinskas Kostas, rašytojas 146,
Kubilius Jonas, Vilniaus universit. rektorius 13, 164,
Kubilius Vytautas, literat. istorikas 145, 147,
Kudaba Česlovas, geografas 137 Kudirka Vincas 9, 10, 32, 33, 71, 87,
Kuodytė Z. pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Kuršys T. (M. Tomonio slapyvardė), žiūr. M. Tomonis
Kuzinavičius Ignas, kalinys grįžęs po 25 metų 40,
Kuznecov, Eduard, rusų disidentų rašyt. 122,

L
Labukas-Matulaitis J., vyskupas 132, 133, 134,
Lapinskas K., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Laurinaitis A., istorikas 138,
Laurinskas L., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Lazarevičius, KGB tardytojas 192,
Lebeda Leonas, tremtyje be teismo ir be termino 104, 116,
Le Bon Gustave, psichiatras 186,
Leibengrub P., SSSR istorijos vadovėlio aut. 172,
Lekšas Kostas, tremtyje be teismo ir be termino 104, 116,
Lenin Vladimir 24, 37, 82, 105, 108, 136, 198,
Lermontov Michail, rusu rašytojas 71,
Leščiauskas Juozas, kalinys grįžęs po 25 metų 40,
Lipšicas J., Kultūros Ministerijos pareigūnas 200,
Lobko A. A., kolūkio p-kas Gudijoje 74,
Lobko E. G., kolūkio p-ko žmona 74,
Lukauskaitė-Poškienė Ona, Helsinkio nutarimų komit. narė 78, 83, 108, 109, 119, 120, 193,
Lukoševičius, kolūkio p-kas Gudijoje 52,
Lusis Arnolds, Estijos - Latvijos - Lietuvos nacionalinio judėjimo Vyr. komiteto garb. narys 124,

M
Mackevičius Antanas, kunigas, 1863 m. sukilimo vadovas 49,
Mačiulaitis Eugenijus, KGB leitenantas 195,
Mačiulis Jonas, rašytojas 149,
Mačiulis Stanislovas, gydyt, bolševikų 1941 m. nužudytas 152,
Maironis (Mačiulis Jonas), rašytojas 10, 48, 49, 71, 85, 130,
Maniušis Juozas, LTSR MT Pirmininkas 81,
Marcinkevičius, KGB majoras 162,
Marcinkevičius Saulius, studentas išmetęs Lenino portretą 37,
Marksas Karolis 66, 108,
Markulis Juozas, gyd., išdavęs partizanus 161,
Martinaitis Marcelijus, poetas 139,
Masilionis Algirdas, už bausmę paimtas į kariuomenę 109, 120, 164, 165, 194, 195,
Masionis Antanas, poetas, nusižudęs 36,
Maslauskas, KGB papulkininkas 121,
Matejko Jan, lenkų dailininkas 48,
Matiukas P., teistas už žydų žudymą 152,
Matulaitis-Labukas, žiūrėk Labukas
Matulaitis Stasys, istorikas 134,
Matulionis Jonas Kastytis, lituanistas, persekiojamas 182, 183,
Matulionis Teofilius, vyskupas 116, 130, 131,
Matutis J., rašytojas 135,
Mazalaitė Nelė, rašytoja 78,
Maželis Petras, vyskupas 130,- 133,
Medvėgalis J. (slapyvardė) 175,
Merkys Vytautas, istorikas 135,
Meškauskaitė V., pasirašė protestą dėl Petkaus suėmimo 120,
Mickevičius Adomas, rašytojas 175,
Mickevičius-Kapsukas Vincas, vienas LKP organizatorių 75,
Mickevičius Leonas, kalinys grįžęs po 25 metų 40,
Mičiurin Ivan, rusų genetikas 25,
Mikailionis Juozas, tremtyje be teismo ir be termino 104,
Miklaševičius A., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Mikulskis Pranas, KGB majoras 76,
Milius Vacius, etnografas 135, 137,
Milkevičius, kunigas 60,
Milosz Czeslaw, rašytojas 124,
Mindaugas, Lietuvos valdovas 170,
Mitrikas Antanas, kunigas 116,
Mockus, KGB pareigūnas 202,
Molek Albertas, KGB majoras, estas 114,
Molotov Viačeslav, b. SSSR užs. reikalų ministeris 30, 103,
Mosteika Aleksas, tremtyje be teismo ir be termino 104,
Mozoraitė J., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Muraškienė Natalija, Pašilienės Birutės motina 77, 120,
Muravjov Michail, 1863 m. sukilimo slopintojas 198,

N
Napoleonas, pranc. imperatorius 7,
Navickas Kostas, LKP istorikas 147,
Navickas K. KGB Klaipėdos sk. pareigūnas 77,
Navickas L., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Nečkina N., SSSR istorijos vadovėlio autorė 172,
Neviera, lietuvis žuvęs Gudijoje 51,
Nikius Martas, estas, KGB persekiojamas 109, 110, 111,
Nikrevič, gudų atstovas Vakarų Gudijos Liaud. Taryboje 51,

O
Obidin V. S., TSRS VRM OVIB virš-kas 163,
Orlov Jurij, rusų disidentas 122, 124, 193, 195,

P
Pakarklis, Povilas, LTSR Teising. Komisaras 135,
Paleckis Justinas 50, 105, 177,
Paleckis Justinas Vincas (P.J. sūnus) korespondentas 65, 177,
Palm Ulof, Estijos - Latvijos - Lietuvos nacionalinio judėjimo Vyr. komiteto garb. narys 124,
Paltarokas Kazimieras, vyskupas 130, 131,
Paltarokas Petras, kalinys grįžęs po 25 metų 40, 104,
Pašilienė Birutė, kratos metu pas ją paimta daug medžiagos 77, 117, 118, 120, 191, 192,
Pašilis A., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Pašilis Aleksas, kratos metu paimta daug pogrindžio medžiagos 120, 191,
Pašilienė L., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Pašilis S., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Pašilytė A., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Paškovski, mokyklos direktorius Gervėčiuose 55,
Pašuto Vladimir, rusų istorikas 169,
Paulavičienė K., melžėja 74,
Paulius VI, popiežius 133,
Pavilonis Liudvikas, vyskupas 141, (tikrumoje Povilonis)
Pavlov Ivan, fiziologas 186,
Pavlov S., VLKJS CK sekretorius 136,
Pečiulaitis Povilas, kalinys grįžęs po 25 metų 104, 116, 120,
Petkevičienė Jadvyga, skelbė duomenis apie kalinamus ps. ligoninėse 119, 120, 121, 194,
Petkevičius, LTSR SK pirmininkas 191,
Petkevičius Jonas, su B. Gajausku fotografavo pogr. dok. 76, 77, 120, 121, 161,
Petkevičius Vytautas, rašytojas 203,
Petkus Viktoras, kelis kartus teistas, Helsinkio nutarimų komiteto narys 78, 83, 108, 109, 110, 119, 120, 162, 192,- 196,
Petras Duisburgietis, Kryžiuočių kronikininkas 170,
Petruševičius A., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Petrušaitis Vytautas, kalinys grįžęs 1972 metais, po 25 metų 40,
Petrušaitis Vytautas, tremtyje be teismo ir be termino 104,
Pietaris Vincas, rašytojas 106,
Pijus XII, popiežius 130,
Pikčilingis Juozas, kalbininkas 148,
Pilelis, KGB majoras 109, 121, 191, 194,
Pimoneno, vykd. komit. p-kas Gudijoje 51,
Pilsudskis Juozas 59, 175,
Pletkus Juozas, vyskupas 133,
Podgornyj Nikolai, SSSR A.T. Prezid. P-kas 115, 122,
Popovas, laikomas psichiatr. ligon. 41, 42,
Poška Antanas, keliauninkas 137,
Povilonis V., suimtas už pogrindžio spaudos rengimą 141,
Pratusevičius Jonas, daug metų iškalėjęs 39, 120, 161, 162,
Prokofjev, SSSR Švietimo Ministras 23,
Puškin Aleksandr, rusų poetas 32, 33, 71,
Putinas-Mykolaitis Vincas, rašytojas 45,
Pužas, LTSR Kultūr. Ministerijos ūkio pareigūnas 200,

R
Radzevičius, KGB kapitonas 141,
Ragaišis Romualdas, pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 119, 120,
Raižys B. pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Raižys S. pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Rakūnas Algirdas, LKP publicistas 106,
Ramanauskas A., "Žemaitijos keliais" autorius 135,
Ramanauskas Pranciškus, vyskupas 116, 130,
Ramanauskas, V. kunigas 120,
Ramoška, buv. kolūkio pirm. Gudijoje 52,
Rašytinis Albinas, tremtyje be teismo ir be termino 104,
Razovskis Ovsiejus (tikrumoje Razauskas Eusiejus) 1940-41 ir 1944-46 m. čekistas Lietuvoje
Reinys Mečislovas, vyskupas 130,
Remeikis Vincas, kalinys grįžęs po 25 metų 40,
Rėza Liudvikas, rašytojas 143,
Ribentrop Joachim, III Reicho užs. reik. ministeris 30,
Ribot Theodule, psichiatras 186,
Rimantienė Rimutė, archeologė 138,
Rimkus, KGB kapitonas 141,
Rimkus A. koliojo kraštotyrininkus 143,
Rudaitis F., suimtas už pogrindžio spaudos leidimą 141,
Rudenko Roman, SSSR prokuroras 72, 73, 115,
Rugienis Justas, buv. LTSR Relig. kulto įgaliotinis 131,

S
Sabaliauskas-Žalia Rūta Adolfas, poetas 124, 125,
Sacharov Andriej, rusų disidentas 122, 124,
Safronov J., nubaustas už dalyvavimą riaušėse Vilniuje 154,
-Salūga R., rašė apie Punią ir Kernavę 135,
Salys Antanas, kalbininkas 70,
Sakalauskas A., suimtas už pogrindžio spaudos leidimą 141,
Samsonaitė B., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Saronov, KGB kapitonas 114,
Sasnauskas Julius, už bausmę paimtas j kariuomenę 120, 121, 162,- 165, 194,- 196,
Savickas Augustinas, dailininkas 148,
Seliokas Vincas, tremtyje be teismo ir be termino 104,
Semion, rusų kunigaikštis 174,
Sideravičius K., archeologas 138,
Sierakauskas Zigmantas, 1863 m. sukilimo vadas 197, 198,
Simanavičius (tikrumoje Semėnavičius) Kazimieras, XVI a. artilerijos specialistas 175,
Siniūnas, gamtosaugos pareigūnas 138,
Sinkevičius, rajono vykd. komit. pareigūnas Gudijoje 51,
Sinkevičiūtė V., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Skaržinskas Juozas, kalinys grįžęs po 25 metų 40,
Skrebulis, technologas, pašalintas ryšium su streiku Kaune 202,
Sladkevičius Vincentas, vyskupas 116, 131, 133,
Slapšinskas Vytautas, kalinys sugrįžęs po 25 metų 40, 104, 115,
Sliesoriūnas Feliksas, istorikas 137,
Smetona Antanas 49,
Sniečkus Antanas 14, 15, 50, 65,
Solženicyn Aleksandr, 180, 191, 194,
Sotter David, Finance Time korespondentas 37, 114,
Sruoga Balys, rašytojas 78, 149,
Stalin Josif 30, 55, 66, 107, 113, 135, 136,
Stanelytė J., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Stang Christian, norvegų kalbininkas 20,
Stankevičius Gintaras, studentas 37,
Stankevičius J., kunigas 132,
Stavskis Leonardas, iškratytas B. Gajausko byloje 117, 118, 161,
Steponavičius Julijonas, vyskupas 116, 130, 131, 133,
Steponavičienė Ona, pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Stračin skaitė Viktorija, užrašyta lenke Gudijoje 52,
Stračinskienė Stasė, užrašyta lenke Gudijoje 52,
Stublys Vytautas, V. Petkaus kratos kviestinis 109,
Stungurys Stasys, grasintas suėmimu 39,
Suraučius Antanas, jo autobiografija rasta pas J. Sasnauską 122,
Suslov Michail, SSSR KP ideologas 65, 103, 104,

Š
Šarkanas J., tremtyje be teismo ir be termino 104,
Šarmaitis Romas, LKP istorikas 147,
Šatalovas, studentas iš Rostovo psichiatr. ligoninėje 41, 42,
Šeduikis A., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Šeškevičius Antanas, kunigas 108, 110,
Šileikis J., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Šimkūnaitė Eugenija, biologė 137,
Šimkūnas Vytautas, studentas 37,
Šimkus S., savo knygoje liaupsina komunizmą 141, 143,
Šimolionis, lietuvių atstovas Vakarų Gudijos Liaud. Taryboje 51,
Šiška, buv. kolūkio pirm. Gudijoje 52,
Šostko Jadvyga, kolchozininkė Gudijoje nubausta už lietuvybę 75,
Šukytė A., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120 ,
Šulskis Algis, buv. polit. kalinys 162,
Šumauskaitė, Š. M. duktė, patalpinta į psich. ligon., 190,
Šumauskas Motiejus, buv. LTSR Min. Taryb. p-kas 190,
Šupenis V., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo

T
Tarasenka Petras, rašytojas 169,
Tarnys Jurgis (slapyvardė) 27,
Tarto Enn, estas, ilgus metus kalintas ir vis persekiojamas 118,
Tarutis (slapyvardė) 37,
Tautginas (slapyvardė) 90,
Tauras A., Architektas 138,
Tereskus A., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Tereskutė R., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Terleckas Antanas, kratytas B. Gajausko byloje 39, 162,
Tomonis Mindaugas, žuvęs poetas 34, 35, 36, 37,
Tomonis Stasys, Mindaugo tėvas 34, 35,
Tomskij N., skulptorius 198 Tonurist Igor, estų folkloristas 138,
Tornau Jurgis, Vilniaus Univ. Moksl. Bibliot. direktorius 182,
Trakimas, KGB majoras 109, 122,
Trakimas Benius, tremtyje be teismo ir be termino 104,
Trasauskienė Marija, kraštotyrininkų klubo tarybos narė 139,
Tribušauskas Juozas, trukdoma grįžti gyventi Lietuvoje 116,
Trinkūnas Jonas, kraštotyrininkas išmestas iš darbo 139, 141,
Trudeau Pierre, Kanados Min. P-kas 177,
Tučkus Andrius, už bausmę paimtas į kariuomenę 120, 164, 165, 194, 195,
Tušas, saugumietis 39,
Tyla Antanas, istorikas 135,

U
Udomas Erik, estas, buv. polit. kalinys 109, 113, 114,
Urbonavičius Vytautas, archeologas 138,
Urbšys, Juozas, Lietuvos Užs. Reik. Ministras 103,

V
Vaičaitis Pranas, rašytojas 143,
Vaičionis Kazimieras, kunigas 116,
Vaidvilas Jurgis (slapyvardė) 34,
Vaitiekūnas Vladas, tremtyje be teismo ir be termino 104,
Vaitkūnas, Rodūnės m. kom. p-kas 51,
Vaitkūnas Gytis, filosofas - dailės istorikas 148,
Vaikūnas Julijonas, nubaustas kolchozininkas 75,
Vaitkūnienė Janina, nubausta kolchozininkė 75,
Vaižgantas-Tumas Juozas 49, 78,
Valaitis, kombinato vyr. inž. 202,
Valaitis A. Antanas, literatas 20,
Valaitis Antanas, kalinys grįžęs po 25 metų 40,
Valaitis J. (slapyvardė) 162,
Valančius Motiejus 9, 32, 33, 71,
Valčiukienė N., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Valdheim Kurt, JT General. Sekret. 191,
Valentinas Vladas, kalinys grįžęs po 25 metų 40,
Valentinavičius, fabriko direktorius 203,
Varkala V., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Varnas Adomas, dailininkas, 139,
Vasiliauskas Kazimieras, kunigas 116,
Vasiliauskienė Pranė, A. Čechanavičiaus motina 42,
Vasiljevą Nina, persekiojama už religiją 114,
Vasiljevą Valentina, persekiojama už religiją 115,
Vasiljev Timotiej, persekiojamas už religiją 115,
Vasiljev Viktor, persekiojamas už religiją 114, 115,
Vasilij, rusų kunigaikštis 174,
Vėbra Rimantas, istorikas 135,
Vėlius Norbertas, tautosakininkas 135,
Venclova Antanas, 1940-41 m. LTSR Švietimo komisaras 66,
Venclova Tomas, Helsinkio nutarimų komit. narys 35, 78, 108,- 110, 127, 149, 193,
Venskevičius Stasys, VVU aspirantas 139,
Vidugiris Aloizas, kalbininkas 20, 21,
Vienažindis, Pelesoje suimtas kunigas 22, 104,
Vienuolis Antanas, rašytojas 169,
Vilpišauskas A., disertacija apie LKP vadovaujamą vaidmenį 148,
Virgonis Dainius (slapyvardė) 72,
Visgirdas B. (slapyvardė) 160,
Vladimir, rusų kunigaikštis 174,
Vladimirovas Levas, bibliotekininkas 138,
Volteris Eduardas, kalbininkas - etnografas 20,
Volungevičius Jonas, muzikas 118, 119, 120, 122, 193,
Vosilka M. (slapyvardė) 49,
Vytautas Didysis 10, 49, 173, 174,
Vytis (slapyvardė) 182,
Vyturys Placidas, kalinys grįžęs po 25 metų 40,

Z
Zabrauskas Albertas, politechnikumo mokinys 204,
Zakševskis Konstantinas, prekyb. technikumo mokinys 204,
Zauka, lakūnas veteranas 138,
Zdebskis Juozas, kunigas (nuteistas) 108,
Zimanas Genrikas, Tiesos laikr. redaktorius 148,
Zinkus Jonas, encikl. vyr. redaktorius 147,
Zubelevičius, kunigas 61,

Ž
Žagrakalys Juozas, b. advokatas 198,
Žemgulis Antanas, gydyt, bolševikų 1941 m. nužudytas 152,
Žerebcovas, psichiatr. ligon. prižiūrėtojas 42,
Žičhariovas, laikomas psichiatr. ligon. 41, 42,
Žilevičius L., knygos apie Birštoną autorius 135,
Žilinskaja Lucija, kolūkio pirmin. Gudijoje 74, 75,
Žilinskas A. pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Žilinskas Albertas, inžin., saugumo tardytas 38, 39,
Žilinskas V., pasirašė protestą dėl V. Petkaus suėmimo 120,
Žilinskienė V., saugum. tardyta 39,
Žiprė Algirdas, buvo laikytas psichiatr. lig. 72, 73, 119,
Žiugžda Juozas, LTSR istorikas 71, 135, 169,
Žukauskas, lietuvis žuvęs Gudijoje 51,
Žukauskas Š., suimtas už pogrindžio spaudos leidimą 141,
Žuvintas A. (slapyvardė) 154, 180,

 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum