gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
A.Streikus antibažnytinė politika Spausdinti El. paštas

Arūnas Streikus

 

Sovietų valdžios antibažnytinė
politika Lietuvoje (1944-1990)

 

 

Turinys

 
 


 

 


 

 


 


 


 


 


 

 


 


 

1 priedas. Religinio gyvenimo kontrolės sovietinėje Lietuvoje mechanizmas... 322
 
2 priedas. LSSR NKGB-MGB-KGB padaliniai, 1944-1989 m. kontroliavę Katalikų bažnyčios ir kitų konfesijų veiklą...322
 
3 priedas. Civilinės metrikacijos aktų ir religinių apeigų santykis 1957-1985 m. pagal oficialią statistiką, proc. ...323
 
4 priedas. Kunigų skaičiaus kaita Lietuvoje 1945-1989 m....324
 
5 priedas. Vyskupijų valdymas 1944-1990 m....324
 
6 priedas. LSSR valstybės saugumo liaudies komisaro A. Guzevičiaus 1944 m. rugsėjo 4 d. įsakymas NKGB miestų ir apskričių skyriams dėl agentūrinio-operatyvinio darbo tarp katalikų dvasininkų...326
 
7  priedas. Ištrauka iš LKP CK biuro 1948 m. liepos 9 d. posėdžio protokolo - nutarimas „Partinės organizacijos uždaviniai demas­kuojant priešišką reakcinės katalikų dvasininkijos veiklą"...328
 
8 priedas. RKRT įgaliotinio 1952 m. parengtas Lietuvos SSR 1944-1953 m. oficialiai uždarytų maldos namų sąrašas...333
 
9 priedas. LSSR KGB 1963 m. vasario 4 d. raštas A. Sniečkui apie padėtį Panevėžio vyskupijoje...339
 
10 priedas. 1976 m. sausio 29 d. RRT patvirtintos rekomendacijos, kaip pagerinti religinių kultų įstatymų vykdymo kontrolę Lietuvos SSR...341
 
11 priedas. SSRS KGB PGU 12-ojo skyriaus 1979 m. gegužės 22 d. raštas Ukrainos SSR ir Lietuvos SSR KGB apie šių padalinių galimybių panaudojimą vykdant aktyvias priemones prieš Vatikaną... 343 

Arūnas Streikus
SOVIETŲ VALDŽIOS ANTIBAŽNYTINĖ POLITIKA LIETUVOJE (1944-1990)
 
Redagavo Rima Mekaitė Maketavo Nijolė Juozapaitienė Tekstą rinko Rūta Rutkauskaitė
SL 2015. 2002 09 17. 19,75 sp. l.Užs. Nr. Išleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Didžioji g. 17/1, LT-2001 Vilnius
Spausdino akcinė bendrovė „Spauda" Laisvės pr. 60, LT-2056 Vilnius
Kaina sutartinė


 

Streikus, Arūnas St311 Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje (1944-1990) / Arūnas Streikus. - Vilnius : Lietuvos gy­ventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2002. -374 p. : iliustr. Santr. vok. - Bibliogr. išnašose. - Pavar­džių r-klė: p. 363-372.
ISBN 9986-757-53-3
Šis darbas - tai pirmas nuodugnus sovietų valdžios pastangų sugriau­ti Lietuvoje Bažnyčią tyrimas, apimantis visą sovietinės okupacijos laiko­tarpį. Jo empirinį pagrindą sudaro archyviniai dokumentai, kurių daugu­mos iki šiol nebuvo mokslinėje apyvartoje. Darbe siekta išvengti posovieti­niams naujosios Lietuvos istorijos tyrimams būdingo kontekstualumo trū­kumo, kai atskiros šio laikotarpio problemos ar režimo politikos aspektai nesiejami su bendra sovietinės sistemos analize, kitais, vienalaikiais Lie­tuvos istorijos įvykiais, nėra lyginama su kitų panašaus istorinio likimo kraštų patirtimi. Todėl knygoje tiek daug vietos skirta sovietų valdžios ir Bažnyčios konflikto priešistorei.
UDK 947.45.08 + f23/28+322)(474.5)(091) 

Giminu 1973 m. Rokiškyje. Šiame mieste baigiau vidurinę mokyklą ir 1991 m. išvykau studijuoti į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1997 m. įgijau istorijos specialybės magistro kvalifikacinį laipsnį, toliau tęsiau studijas doktorantūroje. 2001 m. apgyniau daktaro disertaciją, dėstau Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Nuo 1995 m. taip pat dirbu Lietuvos gyventojų-genocido ir rezistencijos tyrimo centre (LGGRTC).
Ši knyga - pastarųjų šešerių mano mokslo tiriamosios veiklos metų vaisius. Jos pagrindą sudaro neseniai apginta daktaro disertacija. Kartu joje yra apibendrinami 1997-2001 m. LGGRTC vykdytos istorinių tyrimų programos „Sovietų saldžios antibažnvtinė politika ir Bažnyčios priešinimasis jai" rezultatai. Nors knygoje yra nagrinėjama daugelis Katalikų bažnyčios padėties aspektų, ji jokiu būdu nėra išsami Bažnyčios sovietų okupuotoje Lietuvoje istorija. Šį'darbą labiau tiktų laikyti sovietologinio pobūdžio tyrimu daugiausiaidėmesio skiriant sovietų režimo pastangoms Lietuvoje sunaikinti Bažnyčią.
 


 

 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum