gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
Kunigas tarp vagių Spausdinti El. paštas

NIHIL OBSTAT
Sac. Vaclovas Aliulis MIC
ad hoc deputatus
Vilnius, die 23 iunii 1996

IMPRIMATUR

† Audrys Juozas Bačkis
Archiepiscopus Vilnensis
Vilnius, die 22 iulii 1996
Nr.270

Kunigas Juozas Zdebskis

Gyvenimas mąstymuose

Kunigas tarp vagių

Iš kalėjimo dienoraščių

LUMEN

leidykla

VILNIUS

1996

UDK 23/28 (474.5) Zd-09

Parengė

sesuo LORETA TERESĖ PAULAVIČIŪTĖ MICP

Redagavo

kunigas AUŠVYDAS BELICKAS MIC,
sesuo LORETA TERESĖ PAULAVIČIŪTĖ MICP

ISBN 9986-410-24-Х (1 knyga)
ISBN 9986-410-25-8 (2 knygos)

© Loreta Paulavičiūtė
© LUMEN leidykla, 1996


Pratarmė

Kiekviename amžiuje Bažnyčia turėjo daug dvasios didvyrių, kurie savo gyvenimu ir darbais savitai liudijo Kristų. Prieš daugelį amžių nuskambėjęs Dievo Žodis jų asmenyse įgyja konkrečiai epochai reikalingus raiškos būdus ir padeda geriau suprasti laiko ženklus.

Vienas tokių dvasios didvyrių buvo kun. Juozas Zdebskis, kurio asmenybė ryškiai sušvito nelengvais Lietuvos Bažnyčiai metais, kai siautėjo ateizacija, tikinčiųjų teisių varžymai ir pažeidimai. Jau išleistose knygose apie kun. J. Zdebskį -„Akiplėša" bei „Kryžiaus ir Meilės kelias" - skaitytojai susipažino su jo plačia veikla, patirtais persekiojimais ir pasiaukojimu liudijant Tiesą, gaivinant sugrubusias širdis. Šioje knygoje pirmą kartą publikuojamas įkalinimo už vaikų katekizavimą laikotarpio dienoraštis padeda geriau pažinti kun. Juozo - žmogaus ir kunigo - vidinį pasaulį.

    Vieneri metai, rodos, nedaug, bet dienoraščio puslapiai atspindi didelę vidinę įtampą ir agresyvios aplinkos prievartą, lydėjusias kunigą kiekvieną dieną. Lyg Dantės herojus, jis pateko į pačias pragaro gelmes, tik šiuo atveju į žemiškojo, glūdinčio žmoguje. Kalėdamas jis geriau suvokia, kaip sunku įveikti savo ir kitų egoizmą, ambicijas, pyktį, nepasiduoti aplinkos primetamam gyvenimo būdui. Kaip priešingybę godumui jis iškelia nuoširdų dalijimąsi tuo, ką turi, agresyvumui - nuolankumą, kerštui - gailestingumą. Ten, kur nėra vietos tikėjimui, vilčiai ir meilei, būtent šios krikščioniškosios dorybės labiausiai padeda kun. Juozui likti ištikimam Išganymo keliui. Kalinio dalią jis priima ne kaip nesėkmę ar nelaimę, bet kaip neatskiriamą kunigo tarnystės dalį ir kryžių, kurį nešti jam skyrė Viešpats.

Po kun. Juozo Zdebskio mirties jo asmeniniame archyve rasti ilgus metus rašyti dienoraščiai - iššifravus rankraštį, susidarė 1033 mašinraščio lapai.

Dienoraščiai, ypač kalėjimo laikų, rašyti ne spaudai, o sau. Todėl juose buvo ir nenuoseklumo, daug pasikartojimų. Rengiant knygą spaudai, stengtasi atrinkti svarbiausias Kunigo mintis, pateikiant jas ne griežta chronologine tvarka, o suskirstytas temomis. Redaguojant stengtasi išlaikyti autoriaus stilių: taisytos tik smulkios klaidos ir kai kurios tarmės ypatybės. Pusjuodžiu šriftu išskirtos teksto vietos - dienoraštyje pabrauktos autoriaus. Kursyvu pateiktos - Šventojo Rašto ištraukos, Kunigo cituojamos iš atminties. Knygos rengėjų paaiškinimai pateikiami išnašose arba tekste laužtiniuose skliausteliuose, nutraukta mintis, teksto praleidimai ar neiššifruotos vietos žymimos įstrižais skliausteliais, dienoraščio datos - lenktiniais.

Dėl lėšų stokos kun. J. Zdebskio dienoraščiai „Gyvenimas mąstymuose" leidžiami dviem atskiromis knygomis. Kadangi kalėjimo dienoraščiai yra logiškas knygų „Akiplėša" bei „Kryžiaus ir Meilės kelias" tęsinys, jie pateikiami pirmojoje knygoje. Antrojoje knygoje bus kun. Zdebskio 18-os kunigavimo metų (iki antrojo įkalinimo 1971 metais) dienoraščiai.

Tikimės, kad kun. Juozo Zdebskio dienoraščio mintys, apmąstymai, pastebėjimai padės skaitytojui rasti dvasinio peno asmeniniam tobulėjimui bei stiprybės šaltinį nešant savo gyvenimo kryžių.

Kun. AUŠVYDAS BELICKAS MIC

Vilnius,

1996 07 12

Kunigas tarp vagių

Iš kalėjimo dienoraščių

Kalinio kun. Juozo Zdebskio pažymėjimo nuotrauka. Vilnius, 1965 m. gegužė (Fotografuota kalėjime).

KGB archyvai pasakoja

Vietoj epilogo

1982 m. rugsėjo 14 d. LSSR KGB 5 tarnybos viršininko pulkininko E. Baltino ir tos pačios tarnybos 3 skyriaus (kuris buvo atsakingas už darbą su dvasininkija) viršininko papulkininkio J. Radzevičiaus pasirašytoje pažymoje apie DGOR88 „Voratinklis" (rus. „Pautina") sekamąjį Šlavantų parapijos kleboną kun. Juozą Zdebskį pateikiama jo veiklos apžvalga nuo 7-ojo dešimtmečio pradžios. Joje rašoma:

„1971 m. balandžio mėn. Zdebskiui buvo pradėta operatyvinio tyrimo byla (slapyvardžiu „Akiplėša"89), kuri priskiriama „religine dogmatika maskuojamų žodine ir rašytine forma vykdomų antisovietinės agitacijos ir propagandos" bylų kategorijai.

/.../ Iš bylos medžiagos matoma, kad Zdebskis dėl savo religinio fanatizmo ir nacionalistinių įsitikinimų dar 7-ojo dešimtmečio pradžioje pradėjo labai pažeidinėti religinių kultų įstatymus (sistemingai grupėmis katekizavo vaikus, nekviestas eidavo pas gyventojus, ragindamas juos lankyti bažnyčią ir atlikti kitas apeigas), o pamoksluose šmeižė sovietinę tikrovę, mokyklą ir mokytojus. Nuo 1968 metų Zdebskis drauge su kitais reakcingaisiais kunigais (operatyvinės įskaitos objektais Svarinsku, Tamkevičiu-mi, Dumbliausku, Kunevičiumi) pradėjo aktyviai veikti, reikalaudamas dvasininkams suteikti religinėje veikloje neribotas teises, dėl to ėmė rašyti įvairius kurstytojiškus laiškus į sąjungines ir respublikines instancijas bei rinkti tiems laiškams pritariančių tikinčiųjų parašus. Be to, užmezgė ryšius su daugeliu aktyvių nacionalistų, tokių kaip Petronis, Plumpa ir Stašaitis, kurie vėliau buvo nuteisti už labai pavojingus valstybinius nusikaltimus, ir drauge su jais nelegaliai gamino ir platino religinę bei kitokią ideologiškai žalingą literatūrą. Būdamas atskirų vienuolių grupių dvasinis įkvėpėjas, stengėsi su jų pagalba įtraukti jaunimą į vadinamuosius eucharistiečių būrelius, kurių sambūriuose jaunimą auklėjo nacionalistine dvasia.

Kad būtų užkirstas kelias Zdebskio priešiškai veiklai, jam buvo panaudotos įvairios įspėjamosios profilaktinės, administracinės ir baudžiamojo proceso priemonės. Konkrečiai: 1964 ir pakartotinai 1971 m. jis buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn pagal LSSR BK 143 straipsnį (bažnyčios atskyrimo nuo valstybės ir mokyklos nuo bažnyčios įstatymo pažeidimas). 1969 m. vasario mėnesį Religijų reikalų tarybos įgaliotinis iš jo atėmė kulto tarnautojo registracijos pažymėjimą90.

88  DGOR (rus. - dielo grupovoj operatyvnoj razrabotki) - grupinio operatyvinio tyrimo byla.

89  „Nagliec" (rus.).

90  LSSR KGB archyvas. Op.b. DOR Nr. 242. T. 3. L. 78-80.

/.../ Zdebskio tyrimo eigoje buvo įvykdyta agentūrinių-operatyvinių priemonių kompleksas, kad būtų išaiškinta, dokumentais įforminta jo priešiška veikla ir užkirstas jai kelias".

1971 m. rugpjūčio 26 d. kun. J. Zdebskio areštas už vaikų grupinę katekizaciją Prienuose buvo tik vienas iš bandymų palaužti jo dvasią. Būdamas Lukiškių kalėjime ir Pravieniškių lageryje, vis prisimena arešto metu pasakytus tardytojo žodžius: „Nenorėjai valgyti keptų ančių, tai teks paragauti kalėjimo duonos". Visą kalinimo laiką jis svarstė savo, kaip kūniškojo žmogaus, norų ir savo, kaip Dievo vaiko, pašaukimo koliziją: kūnas visada rinktųsi „antis", bet siela - „kalėjimo duoną", nes tik taip apginamas krikščionio ir kunigo pašaukimo tesėjimas. Jau kalinimo pabaigoje jis tarsi reziumuoja: „Sekti Kristumi - tai yra ne kas kita, kaip laimėti savyje dvasios pergalę prieš medžiagą" (žr. šią knygą, p. 344).

Nerasdamas kitų būdų sutramdyti jo veiklai, KGB ėmė rengtis jo areštui iš anksto, nors, antra vertus, kaip paaiškėja iš kitų minėtosios (DOR Nr. 242) bylos dokumentų, labai nenorėjo jo teisti, nes suprato, kad šis procesas nuskambės per pasaulį. LSSR KGB Kauno miesto skyriaus viršininkas papulkininkis G. Bagdonas 1971 m. rugpjūčio mėn. pažymoje rašo, jog apie tai, kad Prienų vikaras kun. Juozas Zdebskis bažnyčioje katekizuoja vaikus, žinių buvo gauta dar liepos pradžioje: „Šių duomenų patikrinimui liepos 8,11 ir 14 dienomis į bažnyčią buvo siunčiamos tarybinių ir visuomeninių organizacijų atstovų komisijos, kurios visiškai patvirtino šiuos duomenis. Nustatyta, kad Zdebskis į bažnyčią surenka iki 50-70 mokyklinio amžiaus vaikų ir organizuotai juos moko religijos. /.../ Zdebskis buvo iškviestas į vykdomąjį komitetą ir perspėtas, kad jeigu nesiliaus neteisėtai veikęs, bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. /.../ Jis pareiškė, kad nieko nepaisydamas ir toliau mokys vaikus. /.../ Liepos 16 d. į bažnyčią buvo nusiųsta 8 žmonių komisija, kuriai vadovavo Prienų raj. prokuratūros tardytojas drg. Pakštys. Be jo, komisijoje buvo vietinės tarybos, rajono liaudies švietimo skyriaus, rajono laikraščio redakcijos ir rajono VRS vaikų kambario atstovai. Komisija nuvyko į bažnyčią tuo metu, kai Zdebskis ir šį kartą mokė vaikus. Nustatyta, kad tuo metu bažnyčioje buvo apie 70 vaikų, daugiausia gimusių 1960-1963 metais. /.../ Remdamasi surinkta medžiaga, Prienų rajono prokuratūra š.m. liepos 20 d. iškėlė Zdebskiui baudžiamąją bylą pagal Lietuvos SSR BK 143 str. /.../ Apklausinėjamas Zdebskis neneigė, kad jis organizuotai katekizuoja vaikus, bet pareiškė, kad ir toliau dirbs šį darbą, nepaisydamas jokių tarybinės valdžios organų jam taikomų sankcijų. /.../ Prokuratūra ketina Zdebskiui taikyti kardomąją priemonę - įkalinti jį iki teismo"*.

Taigi, kaip matyti iš šios pažymos (ji rašyta dar prieš kun. J. Zdebskio areštą), KGB ilgai tyrė ir svarstė, ką su juo daryti: bandė įbauginti vykdomajame komitete, tardė jį dar laisvėje esantį, tačiau, matydamas neįveiksiąs, 1971 m. rugpjūčio 26 d. areštavo.

Tikriausiai vaikų katekizacija buvo ne tiek priežastis, kiek proga pabandyti prislopinti vieną iš veikliausių Lietuvos kunigų, o nuteisiant jį - net pašalinti pagrindinę jungtį iš jų sekamos religinės pogrindžio spaudos grupės. 1971 m. gegužės 17 d. LSSR KGB 5 skyriaus viršininko patvirtintame agentūrinių-operatyvinių priemonių plane dėl „Seminaristo" [Jono Stašaičio], „Chameleono" [Petro Plumpos] ir „Akiplėšos" [kun. Juozo Zdebskio] numatoma pakeisti Prienų kleboną (nes buvęs klebonas kun. J. Berteška nesutiko su KGB bendradarbiauti), jo sekimui panaudoti seną jo pažįstamą agentą „Šaltinį", kuriuo kun. J. Zdebskis pasitikėjo ir kurį bandė įtraukti į pogrindžio veiklą, juos visus tris („Seminaristą", „Chameleoną" ir „Akiplėšą") periodiškai sekti panaudojant priemones „NN" ir „T"91, išsiaiškinti jų ryšius su Povilu Petroniu, suderinus su LKP rajono komitetu, nusiųsti į bažnyčią patikimus asmenis [pusagenčius] klausytis jo pamokslų ir juos dokumentuoti. Panaudojant „NN" priemonę nustatyta, kad „Akiplėša" kovo 13 d. Vilniuje buvo susitikęs su KGB sekamuoju „Sociologu", kuris savo ruožtu priešiškoje veikloje susijęs su SSRS KGB Maskvos miesto valdybos sekamaisiais. Kitiems dviem sekti numatomos kitos priemonės92. Pasiklausymas kun. J. Zdebskio kambaryje jau buvo įrengtas daug anksčiau, negu patvirtintas šis planas. Ir išoriškai sektas („NN" priemonė) anksčiau. Taigi šis areštas turėjo gilesnę priežastį: grupiniam minėtų ir čia nesuminėtų asmenų areštui dar nebuvo surinkta pakankamai medžiagos, o kun. ]. Zdebskį jau buvo galima areštuoti inkriminuojant vaikų katekizaciją.

Areštavus kun. J. Zdebskį, prasidėjo akcijos dėl jo išvadavimo -į įvairias instancijas vyko tikinčiųjų delegacijos, buvo renkami parašai Prienų ir Kauno bažnyčiose. Prie agento „Vyto" 1971 08 10 agentūrinių pastabų KGB jam įrašo (dar prieš kun. J. Zdebskio areštą) užduotį: „įdėmiai sekti Zdebskio elgesį ir veiklą. Išsiaiškinti, kas yra iniciatorius kolektyvinio pareiškimo Religijų reikalų tarybai, kuriame ginamas Zdebskis ir ar jis (pats) nekursto tikinčiųjų jo ginti"93.

1971 0918 agentas „Kamaitis" praneša, kad rugsėjo 12 d. Prienų bažnyčioje buvo renkami parašai dėl kun. J. Zdebskio išvadavimo. Parašus rinko apie 25 metų jaunuolis, panašus į kun. Sigitą Tamkevičių. Jis vaikščiojo ir į gyventojų butus. Žmonės bijo pasirašyti, nes tas jaunuolis elgiasi labai drąsiai, todėl kai kas galvoja, kad jį gal pasiuntė KGB94.

91  „NN" (rus. - naružnoje nabliudenije) - išorinis stebėjimas, „T" - slaptas pasiklausymas butuose.

92  DOR Nr. 242. T. 3. L. 3-8.

93 *" Ten pat. T. 3. L. 85.

94  Ten pat. T. 3. L. 89.

1971 09 20 agentas „Juozapas" praneša, kad parašai dėl kun. J. Zdebskio išvadavimo renkami ir Kauno bažnyčiose: Šančiuose, Arkikatedroje, Vytauto bažnyčioje ir kitur. Parašus renka 23 metų juodbruvas jaunuolis. Agentas savo bažnyčioje surinktus parašus atėmė ir sudegino, o jam uždraudė čia vėl pasirodyti. Apie parašų rinkimą perspėjo Karmelitų, Prisikėlimo, Petrašiūnų ir Vilijampolės klebonus, kad jie būtų budrūs. Pasirašę parapijiečiai buvo gąsdinami, kad tai buvęs KGB provokatorius, kuris rinko parašus, idant būtų uždaryta jų bažnyčia.

KGB, savo agentų padedamas, išsiaiškino, kad minėtas bebaimis jaunuolis - tai Virgilijus Jaugelis, gimęs 1948 m., gyvenantis Kaune, Kalnų g. 7-1. Jis mėginęs stoti į kunigų seminariją, bet KGB neleido. Dabar jis patarnaująs šv. Mišioms Vilijampolės bažnyčioje. (Už tai, kad nesudrausmina savo patarnautojo, Vilijampolės bažnyčios kleboną ir vikarą KGB perkėlė į provinciją.)

Apie žmonių pastangas išvaduoti kun. J. Zdebskį dar praneša agentai „Algis" (1971 09 25), „Jakaitis" (1971 09 29), „Beržas" (1971 1012) ir kiti. Jiems visiems KGB duoda užduotį nustatyti, kas renka parašus, taip pat aiškintis žmonių nuotaikas dėl kun. J. Zdebskio arešto ir planuoja savo kontrapriemones. Gana nemaloniai KGB nuteikia susitikimų buto95 savininko „Jono" 197109 28 pranešimas, kad 27 d. „Amerikos balsas" kalbėjo apie kun. J. Zdebskio areštą ir tęsiamą Lietuvos Katalikų Bažnyčios ir dvasininkijos persekiojimą96. Agentai praneša, kad dėl kun. J. Zdebskio žmonių delegacija buvo nuvykusi net į Maskvą pas SSRS Ministrų Tarybos pirmininką A. Kosyginą bei susitikusi su užsienio korespondentais.

KGB dėjo daug pastangų, kad neutralizuotų šią žmonių kovą. Ko gero, jiems tai buvo pirmas atvejis, sukėlęs tokią tikinčiųjų reakciją. Kun. J. Zdebskis savo dienoraštyje rašo, kad kartą net tardytojas nusistebėjo: „Matyt, buvai geras kunigas, kad žmonės taip kovoja..." (žr. šią knygą, p. 342).

Bijodami žmonių reakcijos, teismą iš Prienų perkėlė į Kauną. 1971 09 16 KGB sudarė priemonių planą, kaip rengtis kun. J. Zdebskio teismui: panaudoti jo sekimą kameroje, ypač sustiprinti Plumpos, Stašaičio, kunigų Tamkevičiaus, Dumbliausko, Račiūno, Jokūbausko, Garucko, Blyno, Buliausko ir kitų sekimą. Kad būtų užbėgta už akių galimiems ekscesams, sekimui numatyta panaudoti agentus „Kęstutį", „Kamaitį", „Juozapą", „Petrą", „Vytą", „Algį" ir kitus. įtraukti į tai Prienų mokytojus. Kad į teismo salę nepatektų „fanatikai tikintieji ir vienuolės, organizuoti, idant teismo posėdyje būtų tarybinis partinis aktyvas". Tirti tikinčiųjų reakcijai teismo metu pasiųsti agentus „Kamaitį", „Jakaitį", „Virginijų", „Eglę" (vyrą), „Konradą", „Petraitį" ir patikimus asmenis. Atpažinti parašų rinkėjus (V. Jaugelį ir kitus). „Kad būtų užtikrintas valstybės saugumas", į teismo vietą pasiųsti KGB ir milicijos darbuotojų būrį. Su gauta per agentūrą kun. J. Zdebskio gynimosi kalba iš anksto supažindinti prokurorą ir teisėją. I teismą pasiųsti spaudos ir „Žinijos" atstovus97.

Visos šios priemonės buvo vykdomos: nors teismas oficialiai buvo atviras, į jį buvo įleisti tik savi žmonės - „tarybinis ir partinis aktyvas". KGB Kauno MS viršininkas G. Bagdonas parengė bei teismo vietoje išdėstė KGB ir milicijos darbuotojus (vadovavo KGB Kauno MS majoras Musulas). I KGB rankas iš anksto pateko geltoname mokykliniame sąsiuvinyje (DOR Nr. 242 byloje jis yra) kun. J. Zdebskio gynimosi kalbos teisme juodraštis. Ant sąsiuvinio viršelio užrašyta: „K. Sigitui arba Alfai - Igliauka. Sese, parašyk porą žodžių, ar galėsi perduot. Jei ne - laikyk pas save". Šią kalbą jis, matyt, rašė ilgai, nes yra kitokio teksto fotokopijos. (Matyt, fotokopijas padarė kameros agentai. Iš viso yra 38 dviejų puslapių ir 10 vieno puslapio fotokopijų98).

95  Butai, kuriuose KGB susitikdavo su agentais.

96 *» DOR Nr. 242. T. 3. L. 96.

97  Ten pat. T. 3. L. 111-115.

98  Ten pat. T. 3. L. 107 (vokas).

Kaip paprastai, prie teismo pastato (nors į vidų ir neleisdavo) susirinko minia tikinčiųjų (tarp jų maišėsi ir KGB atsiųsti agentai). Apie tai, kas vyko prie teismo pastato, byloja du Prienų altaristos kun. Antano Zakaryzos KGB sulaikyti ir byloje (DOR Nr. 242) esantys laiškai: tai Ylakių klebonui Arlauskui (siųstas iš Pažėrų 1971 11 16) ir iš ten pat siųstas laiškas Balbieriškio (buvusiam Prienų) klebonui Juozui Berteškai. Laiškuose jis rašo, kad dėl senyvo amžiaus jo neteisė, nors, kai nebūdavo kun. J. Zdebskio, vaikus katekizuodavo jis. Teismas vyko 1971 11 11 Kaune, Ožeškienės g. 12. Motinos ir vaikai gatvėje skandavo: „Gėda komunistams!". Visi liudytojai - vaikai ir moterys - gynė kun. Juozą Zdebskį. Tik visuomeninis kaltintojas kažkoks mokytojas bjauriai kalbėjo: net teisėjas jį du kartus sudraudė ir dvi partinės ponios, nepažįstamos, išsidažiusios, į akis jam pasakė: „Kaip tau ir ne gėda kalbėt? Ar daug gausi? Visiems darai tik sarmatą"... Salėje buvo kun. J. Zdebskio motina. Kai skaitė nuosprendį, uždarė langus, nes gatvėje žmonės šaukė: „Duokite Bažnyčiai laisvę! Gėda komunistams!" Toliau laiške rašoma, kaip KGB ir milicija susidorojo su žmonėmis: juos mušė, vaikė, vienai moteriai sulaužė šonkaulius, kitai perskėlė antakį. Nemažai suėmė - ir kun. Sigitą.

Atiminėjo fotoaparatus. Daugelį suėmę išvežė į užmiestį, kitus po 3-4 valandų paleido. Grasino kariuomenę iškviesią. Žmones vijo net iš artimiausių parduotuvių. Laišką baigia: „Vienu žodžiu, kun. Zdebskis nukentėjo, bet garbingai. Jo atsakymai buvo puikūs, o komunistai labai susidirbo"99.

Byloje įsegta ir kažkokio Kazio (iš Daugpilio, Oktiabria g- 41) į lagerį OČ 12/8 siųsta telegrama: „Jus gyvenat ne sau, bet kitiems visada. Vien dėl to Jums surištos rankos. Gerasis Dievas telaimina Jus ir visą Jūsų tautą, kurios esate garbingas sūnus. Jūsų šv. Globėjo dienoje. Jus gerbiantis Kazys". (KGB patikrino: adresas fiktyvus)100.

KGB iš agentų renka žinias apie tikinčiųjų ir dvasininkijos reakciją į kun. J. Zdebskio teismą ir negailėdamas jėgų slopina palaikančiuosius. Kaip rašo kun. S. Tamkevičius laiške į lagerį kun. J. Zdebskiui, KGB pasiekė, kad 1972 05 03 Lietuvos bažnyčiose buvo skaitomas vyskupijų valdytojų raštas, kuriame smerkiami parašų rinkėjai, apgaunantys pasirašančiuosius. Toliau kun. Sigitas Tamkevičius rašo: „Vakar gavau aukšto lygio perspėjimą už skundų organizavimą, žinių perdavimą į užsienį, tavo kalbos su-fabrikavimą ir perdavimą į užsienį. Demonstravo tavo kalbą, įrašytą magnetofonu. Klausėmės Matulevičius, Alytaus ir Daugų dekanai ir aš. Su Dievu. Saugok sveikatą, nes tuojau reiks ne televizoriaus detales krapštinėti, bet rimtai dirbti"101 [KGB pabraukta].

Šis kun. J. Zdebskio teismas buvo paskata daugeliui tikinčiųjų dar atkakliau ginti Dievo, Bažnyčios ir Tėvynės reikalus. KGB savo ruožtu po vieną ir grupėmis areštavo ir teisė pasišventėlius. Kaip žinoma, šito likimo neišvengė ir jo artimiausieji bendražygiai kunigai Alfonsas Svarinskas ir Sigitas Tamkevičius. Praslinkus trejiems metams po kun. J. Zdebskio teismo, 1974 m. gruodžio 24 d. buvo nuteistas ir atkaklusis Prienuose bei Kaune kun. J. Zdebskį ginančiųjų parašus rinkęs jaunuolis Virgilijus Jaugelis drauge su Petru Plumpa, Povilu Petroniu, Jonu Stašaičiu ir Adolfu Patriubavičiumi. Šioje byloje tardytojai kiekvieno tardomojo teiravosi apie jų ryšius su kun. J. Zdebskiu. Nepagydoma liga (vėžiu) sergantis V. Jaugelis savo paskutiniame žodyje teisme pacitavo J. Girnių: „Visa mūsų kaltė tėra, kad prigimtinės teisės būti laisvais žmonėmis nenorime parduoti už malonės trupinius nuo svetimo stalo. /.../ Šitą savo kaltę išpažįstame tvirtai: be gėdos ir be atgailos pažado". Kalbą jis baigė rūpesčio ir sielvarto žodžiais: „Tėvyne Lietuva, Kankine, kas parodys tavo vaikams, kur yra tiesa dabar, kada už tiesos žodį nekalčiausios aukos pūva kalėjimuose, kada už ją tūkstančiai tavo vaikų žuvo Sibiro katorgoje; kas duos supratimą tiems, kurie nuo vaikystės dienų augo ir brendo nelaisvėje, apgaulės ir melo duona maitinami per mokyklas, per spaudą, per radiją ir visur, visur?.. Kas duos supratimą apie laisvę tam, kuris niekada nėra jos matęs, nėra joje gyvenęs?"102

99  Ten pat. T. 3. L. 119 (vokas).

100  Ten pat. T. 3. L. 142.

101 »** Ten pat. T. 3. L. 148.

102  LSSR KGB archyvas. Baudž. b. Nr. 395 (arch. Nr. 47706/3). T. 15. L. 217-3 (vokas). (Virgilijus Jaugelis, jau būdamas kunigu, mirė 1980 m., palaidotas Kybartų bažnyčios šventoriuje.)

Kun. Juozo Zdebskio teismas iš tiesų tapo Dievo dovana - ne praradimu, o laimėjimu Lietuvos Katalikų Bažnyčiai ir visai Tėvynei. Daug Lietuvos kunigų ir vyskupų praėjo sovietinius kalėjimus ir lagerius, daug jų žuvo ar mirė negrįžę Tėvynėn ir, tariant kun. J. Zdebskio žodžiais, šiandien yra tapę „Geraisiais mūsų Draugais" Amžinybėje. Tikime, ir jis su jais ir su mumis. O šie likę jo žodžiai - mintys - mąstymai - malda - ir šiandien daugeliui tepadeda rasti artimiausią kelią pas Dievą.

VIDAS SPENGLA

Vilnius, 1996 07 12

KNYGOS RĖMĖJAI

LIETUVOS VIENUOLIJOS: Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacija; Katalikių moterų kultūros draugija; Šventosios Šeimos seserų kongregacija; Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos Vargdienių seserų kongregacija; Skais-čiausiosios Mergelės Marijos Širdies dukterų kongregacija; Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos Tarnaičių seserų kongregacija; Dangun ėmimo seserys; Kauno Šv. Benedikto seserų kongregacija; Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacija; Šv. Juozapo ir Švč. Kūdikėlio Jėzaus Teresės basųjų karmeličių vienuolynas; Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenė; Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių ordinas.

Vilniaus arkivyskupijos ir Panevėžio vyskupijos KATECHETINIAI CENTRAI.

LIETUVOS „CARITAS" FEDERACIJA: Kauno arkivyskupijos „Caritas", Raseinių parapijos „Caritas"; Vilniaus arkivyskupijos „Caritas"; Telšių vyskupijos „Caritas", Akmenės parapijos „Caritas", Viekšnių parapijos „Caritas"; Vilkaviškio vyskupijos „Caritas", Alytaus dekanato „Caritas", Lazdijų dekanato „Caritas", Liubavo parapijos „Caritas", Marijampolės parapijos „Caritas", Vilkaviškio dekanato „Caritas"; Alytaus ŠEIMOS CENTRAS.

Lietuvių katalikų RELIGINĖ ŠALPA (JAV); ATEITININKŲ FEDERACIJA; EUCHARISTIJOS BIČIULIAI; Maldos grupė „KARUNKA"; Telšių katalikiška vysk. V. BORISEVIČIAUS vid. mokykla; Kauno Šv. KAZIMIERO knygynas; savaitraščiai „DIENOVIDIS" ir „APŽVALGA"; LIETUVOS SĄJŪDIS; SAUSIO 13-osios brolija.

TĖVYNĖS SĄJUNGOS (LK) valdyba ir Seimo frakcijos nariai bei sponsoriai: Vilija Aleknaitė, Laima Andrikienė, Juozas Dringelis, Algirdas Endriukaitis, Liudvikas Furmonavičius, Egidijus Jarašiūnas, Vladimiras Jermolenko, Vladas Katkevičius, Algirdas Katkus, Andrius Kubilius, Elvyra Kunevičienė, Vaclovas Lapė, Juozas Listavičius, Kęstutis Povilas Paukštys, Gediminas Vagnorius, Alfonsas Vaišnoras, Vidmantas Žiemelis.

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ partijos Panevėžio kuopa ir Vadoklių kuopa.

AB „Spauda"; UAB geotechnikos grupė; Priekulės ŽŪ bendrovė; Naujamiesčio UAB „Vilaistė".

IŠEIVIJOS LIETUVIAI

KORĖJA: vysk. Jonas Bulaitis.

AUSTRALIJA: kun. S. Gaidelis SJ, kun. Pranas Dauknys.

BRAZILIJA: kun. Juozas Šeškevičius.

ANGLIJA: kan. Valentinas Kamaitis, kun. Jonas Sakevičius MIC.

ITALIJA: kun. Vaclovas Aliulis MIC, prof. kun. Tąsius Ereminas.

VOKIETIJA: kun. D. Kenstavičius, kun. Kazimieras Senkus, kun. Hermanas Šulcas SDB.

JAV (ir KALIFORNIJOS lietuviai): kun. Leonardas Andriekus ir JAV pranciškonai, prel. Jonas Kučingis, prel. dr. Algirdas Olšauskas, kun. Teofilius Palis, prel. Juozas Prunskis, „Los An-želo Lietuvos dukterys", Adelė ir Julius Balsiai, Laima Baltrėnas, V. A. Bimbiriai, Aldona Brazdžionienė, Nida Brinkis, M.D. Zigmas Brinkis, Antanas Bulota, Danutė Domkus, Juozas Dzenkaitis, Ona ir Albinas Garūnas, Valeria Kaminskas, S. Karius, Kulnys, M. Lembertienė, Antanas ir Bronius Lengertai, Albinas Markevičius, Ignas Medzinskas, Dana Mitkienė, Nelė Mockuvienė, Isabel Oksas, Dana Paškevičius, J. Pažėra, A. Pažiūrienė, Jonas Petronis, Genovaitė Plukienė, Juozas Polikaitis, Eugenija ir Kazys Prišmantai, T. Pupius, Janina Radvenia, Raulinaičiai, Nidutė ir Jonas Rice, Vida Ruokis, Anelė Sopys, L. Stadalnikienė, B. Stockus, K. Šakys, I.E. Šišas, Sophie Šukys, Romas Švainauskas, Vegnerių šeima, Vytautas Vidugiris.

KANADA: kun. Kazimieras Ambrasas SJ, kun. J. Aranauskas SJ, kun. J.K. Butkus OFM, t. Eugenijus, kun. Liudas Jonuška OFM, kun. Kazimieras Kaknevičius, kun. Juvenalis Liauba OFM, kun. Edmundas Putrimas, kun. V. Skilandžiūnas, kun. Jonas Staškevičius, Stasė Ališauskienė, Izabelė Ambrasienė, Virginija Apanavičiūtė, Leonas Balaišis, Stasė Baršauskienė, Antanas Bumbulis, M. A. Čepuliai, Pranas Dikaitis, Antosė Kuncevičienė, Onutė Kupris, B.J. Lukoševičiai, Bronius Staškevičius, Eugenija Walensija.

LIETUVOS VYSKUPIJOS

Kaišiadorių vyskupija

BIRŠTONAS: kun. Jonas Danilevičius, Stasė Belickienė, Povilas Buzas, Povilas Čiukšys, Grigoniai, Jadvyga ir Vincas Laukevičiai, Gražina Navickaitė, Ona Valatkaitė.

BUTRIMONYS: kun. Edvardas Kraujalis.

ELEKTRĖNAI: kun. Jonas Sabaliauskas, diak. Rolandas Bičkauskas, Petras Adžgauskas, J. Akamavičius, Violeta Ambrazevičienė, Ona Antanavičienė, Janina Arlauskienė, Regina Bartkienė, Danutė Bernatavičienė, Antanina Bielinienė, Rima Bielinienė, Kazė Breikerienė, Janina Breinerienė, Teresė Cicienienė, Halina Dačkienė, Stasys Degutis, Genovaitė Dilienė, Anelė Drulienė, Ona Eimontienė, Danguolė Galinienė, Ona Gečienė, Genovaitė Gervienė, Stasė Girnienė, Stasė Jachimavičienė, Dana Jakonienė, J.J. Janoniai, Bronė Janušienė, Rita Jurgaitienė, Janina Juškevičienė, Kazimiera Kaminskienė, Adelė Kana-navičienė, Kanapickas, Romualdas Karčiauskas, Janina Karnišauskienė, Anastazija Karvelienė, Bronė Kitavienė, Janina Kluonienė, Aldona Kriaučiūnienė, Marijona Kučinskaitė, Bronė Kveracjienė, Z. Kviliūnienė, Stasė Lataškinienė, Eugenija Lėlytė, Jadvyga Levickienė, Birutė Matačiūnienė, Ona Matakienė, Vytautas Milkaitis, Minkevičienė, Pranciška Misavičienė, Vytautas Monkevičius, Marija Motuzienė, Aleksandra Pačesienė, Bronius Pargaliauskas, Alma Petkevičienė, Gražina Poderytė, Stasė Racevičienė, Vida Ribalskienė, Janina Rimkevičienė, Salvelina Roslekienė, Ada Rumsevičienė, Danutė Sabonienė, A. Sagatavičius, Stasys Sasnauskas, Alytė Sederavičienė, Ona Simonaitienė, Elena Stalnionytė, Emilija Stančikienė, Nijolė Stankevičienė, Alberta Steponavičienė, Irena Steponie-nienė, Alfonsas Stonys, Subačius, Aldona Sventkūnienė, Ona Svetokienė, Rita Šabūnienė, Domicėlė Šaduikienė, Šeškevičie-nė, Stasė Šimanskienė, Violeta Švabauskienė, Leonas Tarbūnas, Genutė Tekorienė, Danutė Tilvikienė, Aldona Trejūvienė, Veronika Trinkienė, Liuda Umbrasienė, Anelė Vainiūnienė, Birutė Vaitkūnienė, D. Vasbulienė, Bronė Vasiliauskienė, Adelė Virbalienė, Giedrė Zinkevičienė, Marytė Zujūtė, Adelė Žemaitienė.

KRUONIS: Onutė Marcinkevičienė.

SKUDUTIŠKIS: kun. Albinas Šilkinis.

VIEVIS: Pranas Petrauskas, Viktorija Žepnickaitė, Vilius Žilinskas.

Kauno arkivyskupija

GIRDŽIAI: Vytautas Lekutis.

KAUNAS: kan. Bronius Antanaitis, kun. Viktoras Brusokas, kun. Jonas Bujokas, kun. Altonas Bulotas, kun. Petras Dumbliauskas SDB, kun. Robertas Grigas, mons. Vincentas Jalinskas, kun. Algimantas Keina, mons. Vytautas Sidaras, mons. Pranas Tamulevičius, Virginija Aleknaitė, Ona Aleksejūnaitė, Virginija Antanavičienė, Bamblauskienė, Kazimiera Baracevičienė, Jolita Barisienė, M. Bartkutė, Rima Berontienė, Irena Beseckaitė, Paima Beseckytė, T. Brazlauskaitė, Marija Budrienė, Tadas Burokas, Stefutė Butkienė, Izolda Buzienė, Janina Čiurienė, Aida Čižikaitė, Valė Dovydienė, Violeta Dubinskaitė, Laima Dumčiuvienė, Bronė Garbukaitė, Aldona Girininkienė, Viktoras Glušokas, J. Grabys, Jonas Grigas, Ina Grinauskaitė, Birutė Ibėnienė, Marija Jakaitytė, Vidmantas Jankauskas, Gražina Jarve, Vida Jonavičiūtė, Ramunė Jurkuvienė, Stasė Kalniuvienė, Olga Kazlienė, Stasė Kelpšaitė, Leontina Kęsgailaitė, Kristina Kindurienė, Anastazija Klėtkutė, Angelė Klėtkutė, Rita Kochanskienė, Lina Krunkaitytė, Elena Kunytė, Vincas Kvėdaraitis, Adelė Laipienytė, Albina Lengertienė, Zuzana Liutkevičiūtė, Bronė Maciukienė, Mačikėnienė, Viktorija Maciulevičienė, Paulius Martinaitis, Eugenija Mažeikienė, Rita Melinskaitė, Vitalija Miklyčienė, Stasė Mikutienė, Zenonas Mištautas, Vladas Narušis, Aldona Neciuvienė, Stefanija Novikaitė, Albina Pajarskaitė, Marytė Pakrosnevičienė, Leonija Petkevičiūtė, Albina Petraškaitė, Zofija Petrušytė, Domė Petrutytė, Diana Pikšrienė, S. Pitrėnienė, A. Piavičius, Antanas Poderis, Aldona Puišytė, Monika Rakauskaitė, Marija Raškauskienė, Rudzinskienė, Danutė Samaškaitė, Julija Samsonaitė, Genė Senikienė, Bro-nislava Skavolytė, V. Skrinska, Marija Staigiškaitė, Donatas Stakišaitis, Nijolė Sadauskienė, Onutė Šalnaitė, Regina Šalnaitė, Z. Šipaila, B. Širvinskaitė, Edvardas Šiugžda, A. Siugždenytė, A. Šlekytė, Ona Šlekytė, Jadvyga Šliūpienė, Bronislovas Taleišis, Salomėja Tekorienė, Genovaitė Tunaitienė, Ada Urbonaitė, Algimantas Urbonas, Edita Vaičikauskaitė, Elvyra Varnaukienė, Vytautas Zdancevičius, Aleksandras Žarskus, Asta Žemgaly tė, Danguolė Žičkutė, Bernadeta ir Algis Žikevičiai, G. Žukas.

KĖDAINIAI: Eleonora Naudžiūnienė.

KELMĖ: Petras Andrulis, Kazimieras Dembskis, Dalia Ditmanienė, Albina Ferensienė, ses. Gedvilaitės, Teresė Gedvilienė, Ramutė Geriksonienė, Bronė Jankauskienė, Stasė Jankutė, Kle-mentina Lieponienė, Janina Puidokienė, Jonas Steponaitis, Stasė Vasiliauskienė.

RASEINIAI: E. Dabkienė, Džiaugienė, J. Ezbergienė, O. Iribinskienė, EI. Ivoškienė, Jakaitienė, Jančiauskas, Stasė Jasiulytė, J. Jokubauskienė, Onutė Judickaitė, Alina Jurkienė, D. Jurkienė, St. Kazlauskas, Jurgis Kumetaitis, Z. Kvitnickienė, Vidmantas Leščinskas, L. Maciulevičienė, V. Miklienė, D. Mikševičiūtė, P. Misevičienė, J. Monkevičienė, A. Palekienė, P. Pečiulienė, Petrylienė, Emilija Sabulienė, Angelė Stonienė, Kunigunda Stonienė, Tamulienė, Vasaitienė, Vapsevičius, Ž. (?).

RAUDONDVARIS: kun. Vytenis Vaškelis, Gražina Bylienė, Genė Narbutienė, Vlada Senauskienė, Genutė Šilževičienė.

ŠIAULIAI: kun. Prosperas Bubnys MIC, Stasė Černiauskienė, Felicija Dryžienė, Gražina Jakniūnaitė, Irena Jakutienė, Angelė Jančauskienė, Augustina Janulienė, Balys Jarušauskas, Vytautas Klusas, Zita Laurinavičienė, Genovaitė Masiulytė, Julija Mikšaitė, Marija Rakauskaitė, Ona Vaitiekūnienė, Elena Žukauskienė.

ŠILUVA: kun. Leonas Kalinauskas, prel. Edvardas Simaška.

TABARIŠKIAI: kun. Ričardas Repšys MIC.

TYTUVĖNAI: Valerija Sabaliauskienė, Janina Vasiliauskienė.

UKMERGĖ: Angelė Cepelienė, O.A. Dzigai, Petronėlė Jukonienė, Leokadija Karalienė, Birutė Kiškienė, Nijolė Kleinienė, Stasė Markevičiūtė, Zita Mikalauskaitė, Nijolė Narbutienė, Julija Repečkienė, Genovaitė Šerelienė, Bronė Šlepikienė, Liuda Vitaitė.

VIDUKLĖ: kun. Algirdas Močius, Jonas Brastauskas, Remigijus Kučinskas, Aldona Raižytė, Teresėlė Riekutė, Benediktas Skirgaila, Virginija Snapkauskaitė, Egidijus Staskevičius, Vytautas Valockas, Birutė Žabarauskaitė, Linelis Žukauskas, Mindaugas Žukauskas.

VILKIJA: kun. Virginijus Lenktai tis,Ambrazavičienė, Aldona Ar-kušauskienė, Kazimieras Banys, Apolonija Girdauskienė, Elena Girlevičienė, Julius Grabauskas, Danutė Kasparavičienė, Anelė Keruckienė, Kazys Kudirka, Juozapas Laimutis, Stasė Laurinaitienė, Ona Genovaitė Lelešienė, Marytė Makauskaitė, Regina Marmaitė, Angelė Matelienė, Birutė Rimkutė, Genovaitė Stanevičienė, Marijona Vaitiekaitienė, Kazimiera Vosylienė, Nijolė Vosylienė, Alfonsas Zumaras.

ŽAIGINYS: kun. Boleslovas Radavičius.

ŽALPIAI: kun. Juozas Razmantas.

Panevėžio vyskupija

BERČIŪNAI: Emilija Apisavičienė, Juozas Balys, Stasė Darbužienė, Elena Jenilionienė, Ona Jesiūnienė, Bronius Kazėnas, Marytė Krištoponytė, Stefanija Kudokienė, Antanas Mališauskas, Povilas Pupluvičius, Danutė Šponič.

BIRŽAI: kun. Bronius Strazdas.

DAUGAILIAI: kun. Petras Baltuška.

JONIŠKĖLIS: kun. Benediktas Urbonas, Feliksas Giedraitis, Jonas Kergė, Leonas Mosteika, Elena Šidagytė, Antanas Turauskas, Aleksas Valavičius.

KREKENAVA: kun. Petras Budriūnas, Ilona Dauderienė, Romas Dauknys, Valerija Dauknienė, Filimavičiūtė, S. Gudaitienė, Marytė Krikščiūnienė, Miškauskienė, Jurgis Perevičius, Genutė Plėštytė, Monika Pogužinskienė, Angelė Pranaitytė, Marytė Rajuntienė, Rusienė, J. Samuolis, Vincas Šatas, Vaitkevičienė, Valikonienė, Valikonis, Jonas Žilevičius.

LIKĖNAI: Regina Indrašienė, Bronius Kloviškis, Marija Paužuolytė, Jadvyga Rimtautaitė, Juozas Stapulionis.

MIEŽIŠKIAI: kun. Kostas Balsys.

NAUJAMIESTIS: kun. Rimantas Gudelis SJ, Kazys Adinavičius, Regina Auburtienė, Ona Bakutienė, Regina Bundzinskienė, P. Čepaitis, Bronislava Daraškevičienė, Danutė Dausienė, Dalius Dirsė, Liucija Dirsienė, Elena Garbašauskienė, Vitalija Janavičienė, Stasys Jonkus, Paulina Kiaulėnaitė, Zofija Krikščiūnienė, Nijolė Kudrauskienė, Vytautė Kulevičienė, Vigilija Magelinskienė, Algima Markavičienė, Juozas Misevičius, Janina Petkevičienė, Bronė Pobedinskienė, Marytė Pobedinskaitė, Janina Skukauskienė, Vytautas Ščerbinskas, Zenonas Tamolė, Nijolė Ulienė, Jonas Vantaitis, Aldona Vasiliauskienė, Albina Vaškelienė.

PABIRŽĖ: kun. Antanas Balaišis, Aleksas Četvergas, Povilas Čiudaras, Genė Drevinskienė, Ona Dževečkienė, Stasė Džiuvaitienė, Aldona Jukonienė, Bronė Kriaučiūnienė, Regina Kurlinskienė, Stefa Paškevičienė, Ona Ratkevičienė, Ona Stačkūnienė, Edita Šlikaitė, Valė Švitinienė, Kostė Varžinskienė, Ona Visockaitė, Petras Visockas.

PANEVĖŽYS: Apolonija Abromavičienė, Julė ir Celestinas Ajauskai, Algirdas Andriušaitis, Janina Balčiūnienė, Elena Braškienė, Audrius Dervinis, Bronė Gabrienė, Jonas Gedžius, Genė Grigaliūnienė, Monika Jakubonienė, Neringa Jocaitė, Teofilė Kančienė, Birutė Linorytė, Nijolė Lukoševičiūtė, Egidijus Mėlynis, M. Poželienė, Danutė Riomtienė, Alvydas Siaurys, Vida Stakėnienė, Jurgis Urbonavičius, Irena Uselienė, Elena Žebrienė, Veronika Žemaitienė.

SKAPIŠKIS: kun. Povilas Varžinskas.

UŽPALIAI: kun. Edmundas Rinkevičius.

VABALNINKAS: kun. Povilas Miškinis.

Telšių vyskupija

AKMENĖ: Genė Barakauskienė, Algirdas Gudauskis, Kazimieras Kryžius, Anicetas Lupeika, Povilas Monkauskas, Bronė Prialgauskienė, Vladas Seniūnas, Bronislava Šiurkienė, Janina Šiurkienė, Marytė Švažienė, Ignacas Žeberskis.

ENDRIEJAVAS: kun. Juozapas Bukauskas.

KLAIPĖDA: kun. Bernardas Talaišis, kun. Vincentas Romanas Pučinskas, Sofija Augienė, Jadvyga Barauskienė, Danutė Dizevičienė, Audronė ir Eugenijus Česnauskai, Antanas Česnauskas, Irena ir Kazys Česnauskai, Ilona ir Stasys Česnauskai, Remigijus Česnauskas, Ramutė Chatkevičienė, Angelė Jonušaitė, Stepa Klimienė, Janina Ličienė, Aldona Liogienė, Zofija Marcinkienė, Elena ir Antanas Matulioniai, Teresė Petrauskienė, Veronika Petrovą, Zigmas Prochorskis, Danutė Sipavičiūtė, Vanda Sipavičienė, Teklė Steponavičiūtė, Aldona Vasiliauskienė, Rūta ir Vincas Venckai, Ėleonora Voitkevič.

KRETINGA: Barbora Šauklienė.

NAUJOJI AKMENĖ: Regimantas Vainoris.

PAJŪRALIS: kun. Adolfas Pudžemis OFM.

PALANGA: Ona Šokelytė.

PLUNGĖ: Audrius Globys.

PRIEKULĖ: kun. Liudas Serapinas, Vytautas Klimovas.

ŠILALĖ: kun. Antanas Ivanauskas, kun. Egidijus Jurgelevičius, Antanas Ambrasa, Zita Benetienė, Irena Judeikienė, Martin-kutė, Kazimieras Puodžiuvys, Birutė Sašaitienė.

TAURAGĖ: mons. Petras Puzaras, kun. Narsutis Petrikas, kun. Alvydas Vaitkevičius, Donata Gerasimova, Sabina Gerasimova, Bronislovas Poškus, Egidija Šeputytė, Evelina Šeputytė, Vidutė ir Jonas Šepučiai.

TELŠIAI: mons. Jonas Kauneckas, prel. Tadas Poška, kun. Antanas Lapė, Angelė Raudienė, Birutė Zavadskienė, Irena Želvienė.

VARNIAI: kun. Jonas Petrauskis, Vanda Pocienė.

VENTA: Vaclovas Petrauskas.

VIEKŠNIAI: Monika Balčiūnienė, Anelė Barvydienė, Vincentas Gauronskis, Rimantas Gricius, Irena Grigienė, Aušrelė Gurauskaitė, Teofilis Januškevičius, Juozas Narbutas, Janina Riaukienė, Janina Vėlavičienė, Genovaitė Žalienė.

Vilkaviškio vyskupija

ALYTUS: kun. Juozas Gražulis, kun. Vytautas Insoda, kun. Jaunius Kelpšas, Laima Alksninytė, Laima Andriuškevičienė, Bikių šeima, Teresė Bucevičienė, Birutė Dimšaitė, Gališauskų šeima, Anelė Jackauskienė, Rasa Jakubelskaitė, Jurgelioniu šeima, Zita Kaluševičiūtė, Genutė Krisiūnaitė, Danutė Mikalonienė, Irena Motuzienė, Genutė Orinienė, Pocevičių šeima, Angelė Skinkienė, V. Siskevičius, Angelė Švirmiokienė, Genutė Tamulionienė, Gražina Vasiliauskienė, Birutė Žemaitytė, Daiva Žemaitytė, Rūta Žemaitytė, Žemaičių šeima, Birutė Žitkauskienė, Juozas Žitkauskas, Marius Žitkauskas, Petronėlė Žitkauskienė, Žitkauskų šeima, Aurelija Žukienė, Žvinakevičiūtė.

ALVITAS: kun. [Antanas Vitkus.]

GARLIAVA: Edita Keršytė, Birutė Angelė Stankevičienė.

GERDAŠIAI: Angelė Tartainytė.

IGLIAUKA: kun. Vitas Urbonas, Aldona Abramavičienė, Jūratė Adomkevičienė, Ona Akelaitienė, Aniceta Alaburdienė, Albinas Aleksynas, Aldona Alkimavičienė, Jonas Alkimavičius, Antanina Ambrasienė, Juozas Ambrazas, Zita Antanavičienė, Juozas Antanavičius, Birutė Austanavičienė, Ramutė Dvižinienė, Razina Balčiūnaitienė, Marija Barkauskaitė, Angelė Barkauskienė, Ona Bartninkienė, Laima Bendoraitienė, Kazys Bendoraitis, Aldona Botyrienė, Klemensas Botyrius, Justas Bražukas, Elzė Briaukuvienė, Albina Burbienė, Vincas Burdzilauskas, Vida Čės-nienė, Eugenija Dabažinskienė, Albina Davidavičienė, Danutė Galinienė, Vytautas Galinis, Natalija Garkauskienė, Romas Grigaravičius, Nijolė Gruzdienė, Justinas Gruzdys, Loreta Gureckienė, Antanina Guzevičienė, Laima Guzevičienė, Janina Jaškauskienė, Ona Juodskernienė, Danutė Kazakevičienė, Juozas Kėdys, Albinas Kisielius, Petras Klebaris, Alfonsas Kmieliauskas, Marija Kancerienė, Birutė Karalienė, Marijona Karalienė, Juzė Karčiauskienė, Julija Karkauskienė, Petras Kasakevičius, Antasėlė Katiliūtė, Levutė Kavaliauskaitė, Marija Kirtiklienė, Bronius Kulboką, Jonas Kutkauskas, Janina Lanauskienė, Ona Laukaitienė, Janina Lekeckienė, Ona Liaukuvienė, Irena Lukoševičienė, Benius Lukšys, Janina Malikauskienė, Dana Maliejienė, Konstancija Marazienė, Alfonsas Matukaitis, Birutė Matukaitienė, Joana Matulevičienė, Janina Matusevičienė, Ona Menkauskienė, Stefa Miciutienė, Jonas Miknevičius, Janina Milkevičienė, Ona Milkevičienė, Gediminas Mykolaitis, Ilona Nedžinskienė, Antanas Palubinskas, Jonas Paukštys, Eleonora Pauliukonienė, Marytė Pažierienė, Vainutis Pikas, Adelė Plikynienė, Nijolė Puodžiūnienė, Leva Radzevičienė, Regina Radzevičienė, Vacius Rasiukevičius, Gintautas Ratkelis, Adelė Raudonienė, Klemensas Samsanavičius, Marija Samsanavičienė, J. Senkuvienė, Petronėlė Simonaitienė, Sigitas Sinickas, Algimantas Slavinskas, Marytė Smolkslienė, Jurgita Spūdienė, Jurgis Stanaitis, Jurgis Staniulis, Petronėlė Stankūnienė, Petrutė Stankūnienė, Lina Stankūnaitė, Olimpija Stankūnaitė, J. Stankūnas, Petras Strolys, Vitalija Šatavičienė, Stasys Šipaila, Aneliutė Šmulkštytė, Klemensas Šmulstorius, Irena Tamkevičienė, Stasė Urbonienė, Vytenis Vaicekauskas, Irena Vaicekauskienė, Marytė Vaičiūnienė, Antanas Valasavičius, Antosė Valasavičienė, Kazimiera Valatkienė, Alfonsas Valenta, Jurgis Valiukas, Leonė Venckūnienė, Algis Vitkauskas, Marceliukė Zieniuvienė, Vacius Žemaitis.

ILGUVA: kun. Juozas Kaminskas.

IŠLAUŽAS: Leokadija Gruzdytė, Aldona Krušinskaitė, Leokadija Petrylienė, Janina Šklėriūtė.

KAZLŲ RŪDA: kun. Tadeus Vallian, Aldona Ambrazijienė, Valė Blažaitienė, Vytautas Bučinskas, Celestinas Čibirka, Ona Girniuvienė, Elena Jakevičienė, Irena Kabišaitienė, Laimutė Kabišaitytė, Birutė Kajokaitė, Levutė Karčiauskienė, Nijolė Kasakaitytė, Natalija Kazlauskaitė, Salomėja Mirtrauskienė, Julija Plytnikaitė, Anelė Senkevičienė, Stasė Rainienė, Teofilė Šalčiūtė, Bonifacas Valaitis, Danutė Valentaitė.

KYBARTAI: kun. Vaclovas Stakėnas, Ona Adomaitienė, Jūratė Adomaitienė, Janina Augaitienė, Onutė Augustaitė, Danutė Augustienė, Teresė Bazanavičiūtė, Alfonsas Belickas, Albinas Bielskus, Teresė Bielskuvienė, Jeronimas Buragas, Onutė Čepokaitytė, Gintautas Dobiliauskas, Sigutė Eismontienė, Petras Ferencas, Onutė Griškaitienė, Anelė Guntorienė, Danutė Jankauskienė, Bronius Kriščiūnas, Teresė Kroelskienė, Gema Kruelskaitė, Zita Kučiauskienė, Genutė Kumetaitytė, Danutė Kvederienė, Onutė Kvederienė, Elena Lukoševičienė, Nastė Mačiulaitienė, Monika Mačiulienė, Eugenija Menčinskienė, Birutė Merkevičienė, Adelė Motgabienė, Pijus Petrulis, Onutė Pricevičienė, Jeronimas Račyla, Stasys Rutkauskas, Birutė Siaurusaitytė, Gema Sitkauskienė, Saliomė Stankevičienė, Virginija Stalšinskienė, Nijolė Šemiolkina, Teresė Šuraitienė, Viktorija Švečiūnienė, Teresė Šventoraitienė, Natalija Tilvikienė, Marytė Vaitkūnienė, Albinas Želvys, Antanas Žemaitis.

KUDIRKOS NAUMIESTIS: Adelė Aleksaitytė, G.B. Baltrišaičiai, D. Baukytė, Eglė Diržiūtė, Eugenija Diržiuvienė, Girdauskas, Danguolė Jakaitienė, Juozas Kaminskas, Aldona Kašiubaitė, Juozas Kudirka, Aldona Kvederienė, Stasė Lenišauskienė, Dana Marčiulaitienė, J. Margelienė, Kunigunda Matijošaitienė, Z. Mažeikienė, Janė Okunienė, Janina Pėžaitienė, Aldona Simanavičienė, Teresė Sutkutė, Bronė Vasilčikienė, Petronėlė Žemaitienė, Juozas Žemaitis.

LAZDIJAI: kan. Gvidonas Dovidaitis, kun. Antanas Mickevičius, Mikalina Bartnikienė, Marija Biveinienė, Elena Dzimidienė, Ona Gylienė, Monika Gražulevičienė, Birutė Gražulienė, Stasė Juškelienė, Adelė Kazlauskienė, Adelė Labenskienė, Marija Megelinskienė, Julija Miliuvienė, Ona Nevulienė, Penkiūnienė, Petronėlė Pledienė, Stasė Radeckienė, Elzbieta Rudzinskienė, Izabelė ir Petras Sakalauskai, Jadvyga Sandienė, Petronėlė Strakauskienė, Ramutė Sušinskaitė, Anelė Vaitkevičienė, Aldona Vengrevičienė, Antanas Žukauskas.

LEIPALINGIS: Albertas Ambrulevičius, Anelė Balaikienė, Ona Dumbliauskienė, Anelė ir Antanas Grigai, Gintas Grušauskas, Marytė Pranckevičienė, Julė Purvinienė, Angelė Taraškevičienė, Eugenija Treigienė, Angelė Treigytė, Pranas Vėselga, Janina Virbalienė.

LIUBAVAS: Dana Asipauskienė, Rasa Baliulienė, Marytė Jaseliūnaitė, Salomėja Karasevičiūtė, Onutė Niuklienė, Lina Saladuo-nienė.

MARIJAMPOLĖ: Aklevečiūtė, Aldona Aleknavičienė, Birutė Apolskytė, Jūratė Ardzijauskaitė, Ramutė Augustinavičienė, Dalė Bačanskienė, Janina Baltrušaitienė, Verutė Beišytė, Virginija Bendoraitienė, Vilija Bilinskienė, O. Bubnelienė, Juozas Buckūnas, Janina Buzaitė, Salomėja Černelienė, Birutė Dielininkaitienė, Alma Galuvienė, Elena Gedžienė, Ona Ivanauskienė, Alė Jauterienė, Jadvyga Jokubauskienė, Albina Kalinauskienė, Karalienė, Danutė Krikštolaitienė, Alesė Krulikauskienė, A. Kvedarienė, Liudas Laukša, Genovaitė Milčiuvienė, Emilija Montvilienė, Danutė Palaikienė, Stasys Petrauskas, Irena Petrauskienė, Severiną Plioplienė, Marija Prituškienė, Laimutė Račiuvienė, Lilija Raudonytė, Aldona Ražaitienė, Irena Saldūnienė, Juozas Sebestinas, Elzbieta Slavickaitė, Albina Straušienė, Zita Sven-tickienė, Joana Šergalytė, Šverčiauskienė, Traškevičius, Dalė Vaitauskienė, Emilija Valironienė, Valerija Vilkaitytė, Birutė Zareckaitė, Marijona Zdebskytė-Linkevičienė, Ona Župkienė.

MERKINĖ: Gumuliauskai.

NAUJOJI ŪTA: Petronėlė Bartninkaitė, Anelė Degutytė, Petronėlė Glušauskienė, Antanas Gudaitis, Elytė Rutkauskienė, Marija Šerpenskaitė, Justinas Urbonas, Monika Vainalavičienė.

PAKUONIS: kun. Ignas Plioraitis.

PRIENAI: mons. Juozas Užupis, Stasė Bieliūnienė, Albina Blekaitienė, A. Bružinskienė, Nijolė Cicėnaitė, Zuzana Eidukevičienė, Marytė Jakinevičiūtė, M. Jankauskienė, M. Jezerskienė, Jonikaitė, Algis Jukavičius, A. Kaminskaitė, M. Makrickienė, D. Mickaitė, Dana Minajevienė, L. Rūkštelienė, Regina Smolskienė, Liuda Šulinskienė, Stasė ir Edvardas Veimgertneriai.

RUDAMINA: Kručkienė.

ŠAKIAI: Kunigunda Malskienė, Algimantas Naujokas.

ŠLAVANTAI: kun. Pranas Perlaitis, Danutė Grabauskienė, Virgis Jakutis, Irena Križiokienė, Virginija Liaukevičienė, Dana Pankevičienė, Juozas Rinkevičius, Daina Tamašauskienė, Angelė Vaškelienė, Julė Vizmanaitė ir visi aukojusieji 1995 m. šv. Luko atlaidų rinkliavai.

ŠVENTEŽERIS: Anelė Marčiukaitienė.

Vilniaus arkivyskupija

DIEVENIŠKĖS: kun. Domas Valančiauskas.

DRUSKININKAI: Elena Kirmonienė, Jonas Paliauka, Aurelija Poteliūnaitė, Gintautas Povilėnas, Laimutė Povilėnienė, Angelė Priekulienė, Danutė Protkonytė, Danguolė Stravinskaitė, Angelė Vailionienė, Marytė Vaškevičiūtė, Ina Zubrickaitė.

LENTVARIS: Liudas Balčiūnas, Genoefa Jankevičienė, Ksavera Klumbytė.

LINKMENYS: Gintautas Mackonis.

IGNALINA: Stasė Petkelienė.

TRAKAI: E. Juozapavičius, Kasperavičius, J. Narkevičius, R. Survila, Valentinavičienė.

VAIDOTAI: Genė Gasperavičiūtė, Verutė ir Petras Sekonai, Dalia ir Juozas Versekėnai.

VALKININKAI: kun. Valentinas Virvičius, Artūras Audickas, Dalia Andriulionytė, Elena Bagdonavičiūtė, Bronislava Černyšova, Ona Gegužienė, Aida Gelažiūtė, Modestas Juozaitis, Rita Kabašinskienė, Danguolė Kazlauskienė, Valdas Kukulskis, Stasys Macelis, Elena Macelytė, Dalia Puzienė, Emilija Rimšelytė, Marija Šokaitienė, Saulius Versekėnas, Žemaitienė.

VARĖNA: Diana ir Mindaugas Versekėnai.

VILNIUS: kun. Aušvydas Belickas, kun. Pijus Čižauskas, kun. Kazimieras Kuzmickas, mons. Alfonsas Svarinskas, kun. Jonas Vaitonis, Marija Adukauskaitė, J.Z. Aleliūnai, Jonė ir Valentinas Ardžiūnai, Indrė Balčaitė, Vanda Bartkevičienė, Jadvyga Bieliauskienė, Viktorija Bieliauskienė, Genė ir Vacys Bikai, Laimutė Blaškevičienė, Gabrielius Bratičius, Natalija Bucevičienė, Onutė Builienė, Domas Čepas, Birutė Daugėlavičienė, Kotryna Dautartienė, Ona Drūlienė, Marytė Einorienė, Monika Gavėnaitė, Rita

Gineitienė, Elena Grinaveckienė, Gediminas Jakubčionis, Irutė Jakučionytė, R. Jakučiūnienė, Adelė Jakuntavičienė, Aušra Japertienė, Petras Jucevičius, Marija Jūratė Jucevičiūtė, Danutė ir Jonas Juškaičiai, Elena Kairytė, Diana Kanclerytė, Sofija Kanopkaitė, Gintaras Karalius, Daiva ir Remigijus Karkockai, Narimantas Karvelis, Albinas Kentra, Eglė Kiauleikytė, Bronė Kibickaitė, E. ir R. Kisieliai, Antanas Kmieliauskas, Antanina Kojelienė, Audrė Kudabienė, Edita Kundrotienė, Danutė Kutkaitė, Virginija Laugalienė, Indra Laurinskaitė, Laima Liorentienė, Nijolė ir Alvydas Lisauskai, Audronė Macijauskaitė, Daina Mačiutienė, Danutė Maldeikienė, Jūratė Martinonienė, Dovilė Matulionytė, Rimantas Matulis, Albertina Mažeikaitė, Kristina Mažulytė, M. Mieželytė, Vacys Milius, B.R. Milukai, Aldona Milukienė, L. Miškinienė, Vyta Morkvėnaitė, Marius Narvilas, Janina Navickaitė, Vitalijus Parutis, Marija Pašakinskienė, Aldona Paškonienė, Antanina Paškonienė, Žybartas Patašius, Valerija Paukštytė, Loreta Teresė Paulavičiūtė, Marija Pečiukonienė, Zita Petraitytė, Teresė Petraškaitė, Rasa Pikelytė, Teresytė Pliuraitė, Petras Plumpa, Alė Počiulpaitė, Marytė Puodžiuvienė, Angelė Raškauskaitė, V. Rinkevičius, Snieguolė Rudzinskaitė, Nijolė Sadūnaitė, Marytė Sadūnienė, Aldona Sakalauskienė, J. Sipavičienė, Dalia Stražinskienė, Lilija Suchocka, Ona ir Antanas Sučylos, Janina Sudžiūtė, Marija Rūta Surotkevičienė, Violeta Survilienė, Genovaitė Šakalienė, Narimantas Šakalys, Nijolė Šekštelienė, Albina Šiupienienė, Teresėlė Danguolė Šniūrevičienė, Julija Šolomskienė, Birutė Marija Špokaitė, Jadvyga Štraitienė, Danas Švedas, Rūta Taleišienė, Elena Terleckienė, Juozas Tonkūnas, Teresė Tumėnienė, Gediminas Uogintas, Giedrius Uždavinys, Vaidotas Vaičaitis, Zofija Vainilaitienė, Paulina Valančiūnaitė, Valdas Vasiliauskas, Zina Vepštaitė, Vytautas Vitkauskas, Dalia ir Rimantas Zinkėnai, Elvyra Žebertavičiūtė, A.A. Žilinskai, Rafaelė Žukauskaitė.

AUKAS RINKO: kun. Kazimieras Ambrasas SJ (Kanada), Adelė Balsienė, Danutė Domkus ir Birutė Varnas (JAV, Kalifornija), kun. Antanas Balaišis (Pabiržė), kun. Prosperas Bubnys MIC (Šiauliai), kun. Alfonsas Bulotas (Kaunas), kan. Gvidonas Do-vidaitis (Lazdijai), kun. Robertas Grigas (Kaimas), kun. Rimantas Gudelis SJ (Naujamiestis), kun. Antanas Ivanauskas (Šilalė), kun. Leonas Kalinauskas (Šiluva), kun. Virginijus Lenktaitis (Vilkija), kun. Pranas Perlaitis (Šlavantai), kun. Jonas Petrauskis (Varniai), kun. Jonas Sabaliauskas (Elektrėnai), kun. Liudas Serapinas (Priekulė), kun. Vaclovas Stakėnas (Kybartai), kun. Benediktas Urbonas (Joniškėlis), kun. Vitas Urbonas (Igliauka), mons. Juozas Užupis (Prienai), kun. Tadeus Vallian (Kazlų Rūda), kun. Vytenis Vaškelis (Raudondvaris), kun. Valentinas Virvičius (Valkininkai), Kazys Adinavičius (Naujamiestis), Juozas Antanavičius (Igliauka), Marytė Barkauskaitė (Igliauka), D. Baukytė (Kudirkos Naumiestis), Verutė Beišytė (Marijampolė), Stasė Belickienė (Birštonas), Genė Bikuvienė (Vilnius), Stefutė Butkienė (Kaunas), Onutė Drūlienė (Vilnius), Eugenija Margarita Gedvilaitė (Kelmė), Genovaitė Gervienė (Elektrėnai), Angelė Grigienė (Leipalingis), Angelė Jančauskienė (Šiauliai), Modestas Juozaitis (Valkininkai), Elvyra Kunevičienė (Vilnius), Danutė Maldeikienė (Vilnius), Aldona Paškonienė (Vilnius), Žybartas Patašius (Vilnius), Loreta Teresė Paulavičiūtė (Vilnius), Angelė Pranaitytė (Krekenava), Alė Počiulpaitė (Vilnius), ses. Regina OSB (Kaunas), Nijolė Sadūnaitė (Vilnius), Alvydas Siaurys (Panevėžys), Petronėlė Stankūnienė (Igliauka), Teklė Steponavičiūtė (Klaipėda), Genovaitė Šakalienė (Vilnius), Vidutė Šeputienė (Tauragė), Liuda Šulinskienė (Prienai), Ada Urbonaitė (Kaunas), Birutė Žemaitytė (Alytus), Laima Žemaitienė (Alytus).

Knygos rėmėjai, kurių sąrašai gauti po liepos 15 d., bus minimi antrojoje kun. J. Zdebskio dienoraščių knygos „Gyvenimas mąstymuose" dalyje. Atsiprašome, jei bus viena kita netiksli pavardė - kai kurios buvo sunkiai įskaitomos.

DĖKOJAME VISIEMS, PARĖMUSIEMS KNYGŲ APIE KUN. JUOZĄ ZDEBSKĮ IŠLEIDIMĄ.

Turinys

Pratarmė...........................................................................5

Pirmoji knyga. KUNIGAS TARP VAGIŲ.

Iš kalėjimo dienoraščių..................................................7

LUKIŠKĖS (1971 08 26 -1972 01 03)

KUNIGAS KALĖJIME...................................................9

Psichologiniai stebėjimai.............................................15

Aleksas........................................................................................15

Nauja kamera............................................................................. 19

Rašytojas.....................................................................................22

Vagių kameroje..........................................................................24

Kolia ir Vašia..............................................................................26

Algis............................................................................................32

Liudas ir čigonas.......................................................................36

Sania ir Jura................................................................................47

Vagių psichologija.....................................................................50

Kalėjimo siuntiniai....................................................................53

Paskutinės savaitės kalėjime.......................................55

Sapnas.........................................................................................55

Pykčio proveržis........................................................................56

„Diplomatija"............................................................................60

Celibatas.....................................................................................62

Paskutinė diena kalėjime.........................................................67

KALBA TEISME............................................................71

Tarp dviejų įstatymų... Teisė gyventi, kai draudžiama gimti......71

KUNIGO TEISMAS......................................................81

Laukiant teismo.........................................................................81

Pasirengęs...................................................................................86

Teismo išvakarės.......................................................................89

Teismas Kaune...........................................................................93

Aukščiausiasis teismas......................... .....................................95

MIŠIOS KALĖJIME......................................................101

Mišių ilgesys............................................................................102

Pasirengimas nusižeminant....................................................110

Pagaliau - Mišios!....................................................................111

AŠTUONIŲ DIENŲ REKOLEKCIJOS KALĖJIME ... 117

Kas yra rekolekcijos.....................................................118

Kūrėjo planas................................................................124

Mano gyvenimas mirties fone...................................130

Įžadai ir atgaila.............................................................133

Nuodėmė ir įžadai..................................................................134

Kas yra nuodėmė....................................................................134

įžadai pragaro fone.................................................................136

Kunigų bendruomenė............................................................ 144

Rekolekcijų užbaiga.....................................................148

MĄSTYMAI IR REKOLEKCIJOS KALĖJIME.........151

Kasdienių mąstymų mintys.......................................151

Šėtono klasta............................... .............................................151

„Širdies nerimas"........................... .........................................152

Mano norai...............................................................................153

Nerimas dėl mamos................................................................155

Mąstymas rašant..................................................................... 157

Mėnesinės rekolekcijos...........................................................158

Nežinojimas ir nežinia............................................................159

Neregimieji Draugai............................................................... 162

Malonės veikimas...................................................................163

Akcija ir kontempliacija.........................................................165

Mąstymai apie Jėzų.....................................................166

Tylusis Jėzaus gyvenimas......................................................166

Jėzaus kančia............................................................................ 168

Mąstymai apie kunigą kalėjime.................................172

Buvimo kalėjime prasmė.......................................................173

„Arbeitpriester".......................................................................175

Naujametinis apibendrinimas...................................177

PRAVIENIŠKĖS (1972 01 03 -1972 08 25)

KUNIGAS KOLONIJOJE............................................185

Lagerio gyvenimas......................................................186

Aplinka ir žmonės...................................................................187

PSICHOLOGINĖS PASTABOS IR MĄSTYMAI.....230

Auklėjimas...............................................................................230

Neapykanta..............................................................................235

Kauno įvykiai - Romas Kalanta............................................237

Klusnumas...............................................................................238

Pasitikėjimas............................................................................242

Atgailos ir aukos poreikis...........................................252

Mąstymai apie mirtį ir pragarą.............................................253

Zitutė.........................................................................................260

Auka ir atgaila.........................................................................262

Atgailos gyvenimo džiaugsmas............................................271

Per Mariam ad Jesum..................................................280

Dievas panaudoja silpnuosius..............................................280

„Gerasis Kristau!"...................................................................285

Tu kentėjai dėl manęs.............................................................287

Dvigubas gyvenimas..............................................................293

Meilė nebijo..............................................................................295

Seselių rekolekcijoms..................................................296

Šv. Juozapas - sąjūdžių Globėjas..........................................297

Seselės - motinos.....................................................................299

Neskaistumas ir tyrumo palaima.........................................300

Atgautas skaistumas...............................................................306

KUNIGAI... KUNIGAI................................................311

Buvimo lageryje prasmė.............................................311

Arbaitprysterio misija.............................................................314

Kun. Ragausko tragedija........................................................321

Akcijos ir kontempliacijos gyvenimas.................................326

Rekolekcijos kunigams................................................330

Nuodėmės magnetinis laukas...............................................333

Kunigo veidas renkant parašus............................................337

Pagarba kunigui......................................................................341

Paskutiniai įrašai.....................................................................345

KGB archyvai pasakoja.

Vietoj epilogo (Vidas Spengla)................................349

KNYGOS RĖMĖJAI.....................................................357

 

KNYGOS APIE KUNIGĄ JUOZĄ ZDEBSKĮ

IŠLEISTA:

Vidas Spengla „AKIPLĖŠA"

KGB kova prieš Bažnyčią * * *

KRYŽIAUS IR MEILĖS KELIAS

Prisiminimai apie kun. Juozą Zdebskį * * *

Kun. Juozas Zdebskis GYVENIMAS MĄSTYMUOSE
I knyga: KUNIGAS TARP VAGIŲ
Iš kalėjimo dienoraščių

RENGIAMA SPAUDAI:

Kun. Juozas Zdebskis GYVENIMAS MĄSTYMUOSE
II knyga: KUNIGAS TARP GĖLIŲ

Iš dienoraščių * * *

PAŽINSITE IŠ JŲ VAISIŲ
Kun. Juozo Zdebskio korespondencija, adresatų atsiminimai

Informacija telefonu (8-22) 22 58 62, ses. Loreta Teresė

Zdebskis J.

Zd-09 Gyvenimas mąstymuose. 1 knyga: Kunigas tarp vagių. Iš kalėjimo dienoraščių. / Parengė Loreta Teresė Paulavičiūtė MICP. -Vilnius: LUMEN 1-kla, 1996. - 376 р.: iliustr.

ISBN 9986-410-24-Х (1 knyga) ISBN 9986-410-25-8 (2 knygos)

Knygoje pateikiamas Lukiškių kalėjime ir Pravieniškių kolonijoje rašytas kunigo Juozo Zdebskio dienoraštis - mąstymai, psichologiniai stebėjimai, kalinio gyvenimo kasdienybė.

UDK 23/28(474.5)

J. Zdebskis

Gyvenimas mąstymuose, kn.l
Kunigas tarp vagių
Iš kalėjimo dienoraščių

Parengė LORETA TERESĖ PAULAVIČIŪTĖ MICP
Redagavo kun. AUŠVYDAS BELICKAS MIC,

ses. LORETA TERESĖ PAULAVIČIŪTĖ MICP
Viršelio dailininkė INGRIDA UMBRASAITĖ
Redaktorė stilistė LIUDA SIDARIENĖ
Maketavo GIEDRIUS KUBILIUS

SL 651.1996 07 22 Tiražas 3000 egz. Užsakymas 1022

Išleido LUMEN leidykla Laisvės pr. 60, 2056 Vilnius Spaudė „Spindulio" spaustuvė Gedimino 10, 3000 Kaunas Kaina sutartinė

 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum