gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
6 t. pavardės Spausdinti El. paštas
ASMENYS IR VIETOVĖS, KUR PERSEKIOJIMAI DĖL TIKĖJIMO BEI TAUTYBĖS IR PASIPRIEŠINIMAS LABIAUSIAI PASIREIŠKĖ

A  B  C  Č  D  E  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž

A
Abraitis, V., gyd. iš Jurbarko, liudininkas A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme, 286,
Abramovič, Astravo raj. (Baltarusijoje) prokuroras — kaltintojas Angelės Ramanauskaitės teisme, 26, 27, 30, 33, 44, 47,
Abromavičius, Vladislovas, kun., Pajūrio klebonas, 266, 457,
Abrutienė, Edita, Vilniuje, 250,
Abrutis, V., gyvenęs Vilniuje, suimtas Maskvoje, 250, 311,
Abukauskienė, Josvainių vidurinės mokyklos mokytoja, tikinčiųjų mokinių skriaudėja, 322,
Adomaitis, Vilniaus m. Lenino rajono Vidaus Reikalų skyriaus viršininkas, 436, 437
Adomaitis, Juozas, kun., Plokščių altaristas, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 100, 116, 508,
Adomaitienė, Lukšių vidurinės mokyklos mokytoja, mokinių prievartautoja, 187
Adomonis, Petras, kun., Skiemonių klebonas, Panevėžio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508, 584
Adžiubejienė, Chruščiovo duktė, 67
Aksomaitis, mokslinio komunizmo dėstytojas Kauno Medicinos institute, 128
Albrikas, kpt., saugumietis, kratos dalyvis pas kun. B. Laurinavičių Adutišky, 166
Aleknavičius, P., Višniūnų kolūkio pirm. Užuguosčio apylinkėje, 447, 448, 449
Aleksandravičius, Antanas, kun., Slavikų klebonas, 116
Aleksandravičius, Vaclovas, Janapolės vidurinės mokyklos VI-os klasės mokinys, 323
Alesius, Jonas, kun., Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, pasirašęs dokumentą Unesko organizacijai vaiko teisėms ginti, 81
Algis, Prienų čekistas, nuslėpęs savo pavardę, 378
Ališauskas, saugumietis, tardęs suimtus — M. Jurevičių, Tamutytę ir kt., Šiauliuose, 166, 520
Ališauskas, Vladas, proftechninės mokyklos meistras, liudininkas P. Pečeliūno teisme, 355
Ališauskas, Vytautas, „Vairo" darbuotojas, Šiauliuose, 85
Alytaitė, Birutė, Lukšių vidurinės mokyklos VIII kl. mokinė, 187, 188
Alytienė, Lukšių gyventoja, protestavo mokytojai Adomaitienei už dukters prievartavimą, 187, 188
Aliulis, Vaclovas, kun., Lietuvos vyskupijų Liturginės Komisijos pirmininkas, Vilniuje, 231
Alminas, Adomas, kun., Plungės altaristas, 77, 136
Ambrasas, Konstantinas, kun., Leipalingio klebonas, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 116, 508
Ambraziūnaitė, Prienų I-os vidurinės mokyklos mokytoja, tikinčiųjų mokinių prievartautoja, 142, 143
Ambroža, Valius, Luokės vidurinės mokyklos VI kl. mokinys, tardomas dėl patarnavimo bažnyčioje, 76
Andriekus, Varėnos rajono tardytojas, 597
Andreika, A., pasirašęs TTG Katalikų Komiteto Unesko organizacijai skundo dokumentą, 81
Andreikienė, S., pasirašiusi TTG Katalikų Komiteto Unesko organizacijai skundo dokumentą, 81
Andrikonis, Juozapas, kan., Kaišiadorių vyskupijos kapitul. Vikaras — vyskupijos Valdytojas, palankus tarybinės valdžios reikalavimams, 24, 172
Andriukaitis, Alfonsas, pasirašęs Petrui Cidzikui ginti pareiškimą, Vilniuje, 438
Andriukaitis, kaunietis, saugumiečių sekamas, 169
Andriulis, šoferis, Viduklėje, 122
Andriulionienė, E., Šilutės vidurinės mokyklos Nr. 3 VIII c kl. auklėtoja, tikinčiųjų mokinių prievartautoja ir baudėja, 457
Andriuškaitė, Romaną, Kurtuvėnų aštuonmentės mokyklos rV klasės mokinė, 89
Andriusevičius, Luokės vidurinės mokyklos mokytojas, prievarta bandęs perauklėti tikinčius mokinius, 76
Andriušaitienė, Sidabravo vidurinės mokyklos VII b kl. auklėtoja, vertusi mokinius piešti ateistinius piešinius, 148
Aničas, Jonas, Vilniaus Pedagoginio Instituto rektorius, 124, 177, 199, 278
Anilionis, Petras, Religijų Reikalų Tarybos įgaliotinis, parsidavėlis okupantui, 19, 25, 77,126, 127, 129, 171, 172,173, 177, 185, 228, 229, 232, 234, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 265, 270, 295, 297, 298, 315, 316, 336, 367, 379, 380, 430, 431, 432, 445, 447, 455, 497, 500, 501, 503, 505, 506, 507, 534, 561, 577, 578, 581, 583, 598
Antanas (nuslėpęs savo pavardę), saugumietis, apklausinėjęs A. Gofmaną, padavusį prašymą įstoti į Kauno Kunigų Seminariją, 200
Antanaitis, Bronius, kan., Šeduvos klebonas, Panevėžio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 313, 316, 347, 365, 367, 508, 517, 580, 584
Antanavičius, Alfonsas, liaudies meno paminklų naikintojas, žuvęs naikinimo metu, Pajūryje, Šilalės rajone, 425
Antanavičienė, Molėtų rajono „Pirmyn" laikraščio korespondentė, 412, 418
Aperaitis, advokatas, J. Sasnausko gynėjas LTSR Aukščiausiame teisme, Vilniuje, 284, 287
Aranauskienė,  Pašilės vidurinės  mokyklos  mokytoja, uoli partietė, 189, 252
Ardzijauskas, pasirašęs protestą LTSR Prokurorui, 362
Archanavičiūtė, Lionginą, Naujosios Vilnios psichoneruologinės ligoninės medicinos sesuo, 546, 547
Archarova, Tauragės V-os vidurinės mokyklos rusų kalbos mokytoja, įžūli bažnyčios lankytojų niekintoja, 224
Arlauskas, Klemensas, kun., Ylakių altaristas, 78, 588
Arlauskas, Vincas, kun., Dusetų klebonas, Zarasų dekanas, 580, 584
Astaška, Kelmės prokuratūros ypatingų bylų tardytojas, 394, 395
Astromskas, Radviliškio rajono saugumo viršininkas, 82, 195
Aškelovičius, Josifas, 1979 m., sovietinės valdžios pareigūnų priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80
Auga, A., milicijos leitenantas, Šiauliuose, 468
Augaitė, Regina, Josvainių vidurinės mokyklos mokinė, 527
Augustinavičiūtė, A., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, 346
Aušrienė, Henrika, Šilalės vidurinės mokyklos mokytoja, arši ateiste, tikinčiųjų mokinių persekiotoja, 456
Avgul, A., Girių k. (Baltarusijoje) mokytojas, A. Ramanauskaitės byloje apklausos protokolą surašant liudininkas, 44
Avgul, Valentina, Girių k. (Baltarusijoje) mokyklos mokinė ir prievartinė liudininkė A. Ramanauskaitės teisme, 31, 35,44
Ažubalis, Alfonsas, kun., Žiežmarių bažnyčios klebonas ir Žiežmarių dekanato dekanas, 509

B
Babianskaja, Elena, senutė Kapsuke kratos metu net išrengta, 207
Babonas, Jonas, kun., Polekėlės klebonas, Kauno arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 431, 432, 498, 500, 508
Babonas, Mindaugas, Garliavos I-os vidurinės mokyklos IX kl. mokinys, 602, 603
Bačauskaitė, P., pasirašiusi N. Dybenkai protesto pareiškimą M. Jurevičiaus teismo metu, Vilniuje, 489
Bagdanavičiūtė, Dalia, Užuguosčio vidurinės mokyklos VI kl. mokinė, 146
Bagdonas, Kauno m. Saugumo Komiteto viršininkas, 245
Bagdonas, Vilniaus Universiteto komjaunimo sekretorius, 284
Bagdonas, Jonas, kun., Troškūnų klebonas, 584
Bagdonas, Juozas, kun., Utenos altaristas, 584
Bagdonienė, Janina, Vilniaus radijo ir televizijos darbuotoja, nepartinė, KGB persekiojama ir tardoma, 187, 253, 254, 302
Bagdonovas, saugumietis, kratos vykdytojas pas doc. V. Skuodį, Vilniuje, 165
Bajoriūnas, Petras, Sidabravo vidurinės mokyklos mokytojas, tikinčiųjų mokinių prievartautojas, 148, 191
Bajoriūnienė, Sidabravo vidurinės mokyklos mokytoja, tikinčiųjų mokinių tardytoja, 148
Bakučionis, Jurgis, saugumo organų priežiūros prokuroras, 51, 58, 59, 254, 286, 330, 347, 351, 471, 478
Balaiša, Bronius, kun., Pandėlio-Panemunio klebonas, 584
Balaišis, Antanas, kun., Saločių-Smilgių klebonas, 508, 584
Balandytė, Leokadija, gydytoja Druskininkuose, saugumo persekiojama už vaikų ruošimą pirmai Komunijai, 601
Balčiūnas, Jonas, kun., Salako klebonas, 584
Balčiūnas, Juozas, kun., Nemunėlio Radviliškio klebonas, 584
Balčiūnas, V., vyr. tardytojas, KGB pareigūnas, tardęs G. Navickaitę ir Suslavičiūtę, 205, 210, 370
Balickaitis, Jurgis, kun., Subačiaus klebonas, 584
Baliūnas, Feliksas, kun., Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios vikaras, 81, 177, 211, 212
Baliūnas, Ladislovas-Vladas, sovietinės valdžios persekiojamas ir nei 1979, nei 1980 m. į Kauno Kunigų Seminariją
nepriimtas, 80, 294
Baliūnas, V., pasirašęs protesto pareiškimą N. Dybenkai M. Jurevičiaus teismo metu, Vilniuje, 489
Balkaitis, St., pasirašęs protesto pareiškimą N. Dybenkai M. Jurevičiaus teismo metu Vilniuje, 489
Balkevičius, Vl., „Ave vita" klubo narys, Vilniuje, 411
Balkevičius, Vladas, Vilniaus Pedagoginio Instituto ateizmo katedros dėstytojas, 219, 220
Balnys, Mykolas, kun., Stakliškių bažnyčios klebonas, Kaišiadorių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 509
Balsys, Kostas, kun., Miežiškių-Velykių klebonas, 584
Baltaragis, Bronius, Šaukoto apylinkės pirmininkas, 218
Baltikauskaitė, Janina, Pajūrio mokyklos VIII kl. mokinė, 457
Baltinas, Vilniaus saugumo papulkininkis, 322, 393
Baltramiejūnienė, Ona, kun. L. Mažeikos žudikė, 586
Baltrėnas, architektas, padaręs Klaipėdos bažnyčiai statybos projektą, 130, 131
Baltrušaitis, Jonas, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80,
Baltuška, Petras, kun., Daugailių parapijos klebonas, Panevėžio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 62, 63, 65, 68, 508, 584
B-nė, S., aprašiusi žygio į Šiluvą patirtus įspūdžius, 74
Banevičienė, Molėtų ligoninėje prašiusi kunigo, 381
Banytė, Linutė, Prienų II-os vidurinės mokyklos Vila kl. mokinė, 144, 145, 385
Baniulis, Algis, kun., Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, 584
Baniulis, Petras, 1980 m. sovietinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją, 294
Baracevičius, Klaipėdos miesto prokuratūros tardytojas, 553, 554
Baranauskas, Alytaus miesto milicijos kapitonas, 168
Baranauskas, Šiaulių miesto „Nuklon" gamyklos direktorius, 320
Barauskas, Bronius, prel., Palangos-šventosios klebonas, Palangos dekanas, nepasirašęs po vyskupijos kunigų pareiškimu Telšių vyskupijos Valdytojui, 505
Barauskaitė, Užuguosčio vidurinės mokyklos mokytoja, vertusi tikinčiuosius mokinius deklamuoti bedieviškus eilėraščius, tyčiotis iš kunigų ir tikinčiųjų, 146
Barauskas, V., Lietuvos TSR prokuroro pavaduotojas, 444
Barenberg; W., med. dr. iš VFR (Vakarų Vokietijos), 109
Bargaila, Viešvėnų apylinkės pirmininkas, 136
Baronas, J., kun., pasirašęs protesto pareiškimą komunistinės valdžios atstovams, 177
Baronas, Kazimieras, kun., Obelių klebonas, 584
Bartulis, Eugenijus, kun., Kauno arkikatedros Bazilikos vikaras. Kauno arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 177, 508
Barždžiokaitė, gyd., P. Cidziko sveikatos tyrimo komisijos narė, Vilniuje, 436
Basko, N., saugumietė, kratos dalyvė D. Keršiūtės bute, Vilniuje
Bastys, V., Ludinininkas A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme, Vilniuje, 285, 287, 288
Baumann, Michaela, Vakarų Vokietijos gyventoja, 522
Bazilius, Liudas, kviestinis P. Buzo kratoje, 163
Baužaitė, J., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 347
Bečys, Kurtuvėnų aštuonmetės mokyklos mokytojas ir IV kl. auklėtojas, vertęs mokinei rašyti jos sąžinei priešingą pareiškimą, 89
Beitnarienė, Garliavos I-os vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, tardžiusi tikinčius mokinius, 603
Belokopytovas, gydytojas Kauno psichiatrinėje ligoninėje, 248 Bengsch, vokiečių kardinolas, 19
Beniušis, Antanas, kun., Mažeikių bažnyčios vikaras, esąs P. Anilionio nemalonėje, 501
Bernotas, A., Ukmergės rajono pirmininkas, 318
Bernotas, Petras, kun., gyvenąs Žem. Naumiesty, 78
Bernotaitė, Daiva, Sedos vidurinės mokyklos Illb kl. mokinė, 526
Bernotaitė, Violeta, Sedos vidurinės mokyklos Illb kl. mokinė, 526
Bernotavičius, Henrikas, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80
Bernotavičiatė, Roma, Josvainių vidurinės mokyklos IIc kl. mokinė, 322
Bernotienė, Danutė, Sedos vidurinės mokyklos mokinių — Daivos ir Violetos — motina, 526
Beržinis, Šiaulių rajono vykdomojo komiteto pirmininkas, 194
Bieliauskaitė, M.,  pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Bieliūnienė, gyd., psichiatrinės komisijos narė P. Cidziko tyrimo metu, Vilniuje, 436
Bieša, Jukėnų (Varėnos raj.) mokyklos mokytojas, persekiojęs mokinius, besiruošiančius pirmai Komunijai, 597
Bikulčius, teisėjas, teisęs A. Janulį ir P. Buzą, Kaišiadoryse, 330
Biliūnas, J., rašytojas, Anykščiuose, 442
Bilius, Rimantas, kviestinis M. Jurevičiaus kratoje, Šiauliuose, 166
Bimbyris, Antanas, Vilniaus saugumo vyr. ltn., čekistas, 322, 556
Biogneris, jėzuitas, kun., Kaune, 414, 415
Bitkauskas, Sigitas, Prienų II-os vidurinės mokyklos IXb kl. mokinys, 145, 385
Bitkauskaitė, Lina, Prienų II-os vidurinės mokyklos LXb kl. mokinė, 385
Bitvinskas, Antanas, kun., Kauno arkivyskupijos kancleris, 19, 300, 373, 587
Bizauskas, saugumietis, tardęs suimtą M. Jurevičių, Šiauliuose, 166
Blazauskas, Šiaulių miesto saugumietis, čekistas, 384
Blažukas, Petras, klierikas, Sidabravo bažnyčios zakristijonas, 192
Blynas, Gediminas, kun., KGB talkininkas, pasiųstas Amerikon „LKB Kronikai" suniekinti, 96,
Blynas, Laimingas-Feliksas, kun., Šimonių klebonas, 584 Blockis, Egidijus, Garliavos vidurinės mokyklos Nr. 1 VII kl. mokinys, 456
Bobinas, Vladas, kun., Krosnos ir šeštokų administratorius, 116, 300
Bobrov, Astravo (Baltarusijoj) liaudies teismo tardytojas, 28, 44
Bogočiov, Nikolaj Ivanovič, Girių (Baltarusijoj) mokyklos direktorius,31, 36, 43, 46, 48
Bogušis, Vytautas, pasirašęs skundą respublikiniam prokurorui, 311, 363, 438, 489, 536, 556
Bonner, Elena, pasirašiusi kreipimąsi už žmogaus teisių deklaracijos vykdymą, 100
Borgstedt, Aina, švedė, siuntusi N. Sadūnaitei siuntinį į Sibirą, 109
Bosienė, D., Girdžių (Jurbarko raj.) apylinkės vykdomojo komiteto pirmininkė, 320
Brauka, Petras-Vytautas, Kelmės saugumo viršininkas, 458,459
Brasiūnienė, Vyžuonų vidurinės mokyklos mokytoja, X kl. auklėtoja, vertė mokinius netarnauti Mišioms, 90,
Brazauskas, Aleksas, Josvainių bažnyčios komiteto narys, 517
Brazauskienė, Marijampolės (Kapsuko) Il-os vidurinės mokyklos XI-os kl. auklėtoja, norėjo sutrukdyti mokinio A. Vružinsko katalikiškas laidotuves, 222
Bražionis, Albinas, Užuguosčio brigados brigadininkas, 448
Breivė, Adolfas, kun., Upytės-Ėriškių klebonas, 584
Breskuvienė, Šilalės vidurinės mokyklos mokytoja, tardžiusi mokinius, reikalaudama išduoti patarnaujančius Mišioms, 461
Brežnevas, Leonidas, TSAT Prezidiumo Pirmininkas, 108, 119, 129, 132, 181, 260, 264, 277, 278, 360, 437
Brigytė, Genutė, Josvainių vidurinės mokyklos mokinė, 322, 384
Brilius, kun., baigęs slaptąja Kunigų Seminariją, Prisiglaudęs Alytuje, 501
Brilius, Kęstutis, dėl sovietinės valdžios persekiojimo 1980 m. į Kunigų Seminariją nepriimtas, 294
Briliūtė, Birutė, muzikos mokytoja Kapsuke, saugumiečių kratyta, pasirašiusi protestą P. Griškevičiui Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 207, 246, 247, 346, 362, 489, 536
Briliūtė, L., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Brindzienė, Marė, kviestinė kun. A. Gražulio tėvų kratoje, 168
Bruzgaitė, Dalytė, Prienų I-os vidurinės mokyklos VIIIc kl. mokinė, 142, 143
Bružaitė, A., pasirašiusi Unesko organizacijai dokumentą dėl vaiko teisių pažeidimo Lietuvoje, 81
Bružaitė, Genutė, pasirašiusi Unesko organizacijai dokumentą dėl vaiko teisių pažeidimo Lietuvoje, 81, 307
Bružaitė, L., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Bružas, G., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 476
Bružienė, Viduklės komjaunimo sekretorė, Šiluvos maldininkų persekiotoja, 56
Bubnaitienė, Kazimiera, Žaliojoje (Vilkaviškio raj.), 142
Bubnys, Prosperas, kun., komunistinės valdžios baustas už kunigiškų pareigų atlikimą, dabar Lygumų administratorius, 8, 81
Bucevičius, Žilėnų mokyklos mokytojas, persekiojęs tikinčius mokinius ir vietos kleboną, 597
Bucevičiūtė, Natalija, Viktoro Petkaus žmona, Vilniaus čekistų tardyta, 557, 558
Bučienė, Mažeikių I-os vidurinės mokyklos mokytoja, vertusi nekomjaunuolius mokinius dalyvauti komjaunuolių susirinkime, 75
Bučelis, Jonas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją, 293
Bučinskas, Jonas, kun., Lekėčių klebonas, 78
Bučytė, Santa, Mažeikių I-os vidurinės mokyklos mokinė, bausta mokytojos Grigaliūnienės už bažnyčios lankymą, 75,
Budbargis, A., Prienų vykdomojo komiteto pirmininkas, 179, 180
Budrikis, Julius, kun., Pajūralių-Stemplių-Tenenių klebonas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 429, 508
Budžiūnas, Petras, kun., Papilio-Kvetkų klebonas, Panevėžio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508, 584
Budzinskis, Juozas, ukrainietis kunigas, 277 Būga, Jonas, kun., Barzdų administratorius, 116
Bugelskis, Druskininkų ir kitų vietų apiplėšėjas, 83 Bukaveckaitė, J., pasirašiusi skundą respublikiniam prokurorui, 363
Bulachas, Eduardas, baltarusis, sekminininkas, 372, 444
Buliauskas, Jonas, kun., Krinčino altarsitas, 584
Bulika, Bronius, kun., Jiezno bažnyčios klebonas, Kaišiadorių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 409, 509
Bulotas, Antanas, kun., Kauno-Petrašiūnų bažnyčios vikaras, 177, 486
Bumbliauskaitė, R., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Bumbulis, Alfonsas Nemakščiuose, pasiuntęs protesto pareiškimą dėl grubaus saugumiečių elgesio, 319, 320
Buožius, Mykolas, kun., Jurbarko klebonas, Kauno arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 243, 502, 508
Burauskaitė, Birutė, pasirašiusi protesto pareiškimą LTSR Sveikatos Apsaugos Ministrui dėl P. Cidziko žiauraus prievartavimo, 438
Burigina, Kapsuko IV-os vidurinės mokyklos mokytoja, tikinčiųjų mokinių persekiotoja, 147
Burneikis, Bronius, kun., buvęs Klaipėdos bažnyčios vikaras, komunistų areštuotas ir kalintas, dabar Kretingos klebonas, 131, 133
Burokas, teisėjas, Druskininkuose, 141
Burokevičienė, LTSR Aukščiausio teismo teisėja, 284, 333
Butienė, Fatima, „Akiratyje" skleidė prasimanytus šmeižtus, 419
Butėnienė, E., Vadžgirio vidurinės mokyklos direktorė, persekiojusi mokinius už pagarbos pareiškimą mirusiam asmeniui, 461, 462
Butkevičius, kaunietis, saugumiečių sekamas, 169
Butilkinas, Kauno m. komunistų partijos komiteto antrasis sekretorius, 555
Butkevičiūtė, Ramunė, Kauno Medicinos Instituto V-to kurso studentė, tardyta ir diskriminuota dėl religinių įsitikinimų, 128
Butkus, Z., Raseinių vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 54, 121, 269, 534
Butkutė, Sedos vidurinės mokyklos direktorė su vietos komunistų pareigūnais svarstė mokinio nubaudimo priemones už bažnyčios lankymą, 274
Butkutė, Skirsnemunės vidurinės mokyklos mokinė, terorizuojama mokytojos Irenos Domeikienės, 148
Butkus, Viktoras, kun. dr., Kauno Kunigų Seminarijos rektorius, komunistinei valdžiai pataikautojas, 200, 220, 230
Buzas, Kazimieras, Povilo Buzo brolis, Prienuose tardytas saugumiečio Daugalo, 303
Buzaitė, Anelė, Povilo Buzo sesuo, Prienuose tardyta saugumiečio Daugalo, 303
Buzaitė, G., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346, 489
Buzienė, Ona, Povilo Buzo žmona, Prienuose tardyta saugumiečio Daugalo, 302, 303, 329
Buzas, Povilas, komunistinės valdžios nuteistas už LKB Kronikos dauginimą ir platinimą, 9, 160, 163, 195, 209, 210, 211, 225, 242, 246, 247, 248, 256, 260, 261, 263, 278, 303, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 335, 341, 386, 402, 488, 589
Buzas, Pranas, Povilo Buzo brolis, KGB pareigūnų tardytas, Prienuose, 303
Buzas, Raimondas, Povilo Buzo sūnus, tardytas saugumiečio Daugalo, Prienuose, 302
Bužinskienė, A., Prienų rajono persistengusi komunistinės valdžios pareigūnė, 180

C
Caparas, Šiaulių rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 380
Carter, Jimmy, JAV prezidentas, 348, 352
Chalko, teismo pirmininkas, Astrave (Baltarusijoje), teises A. Ramanauskaitę, 30, 33, 47,
Chanko, Antonij, kun., Šemetovščiznos (Baltarusijoje) klebonas, nubaustas už eitas kunigo pareigas, 325
Chruščiovas, N., TSRS MT Pirmininkas, 131, 133, 231, 429
Cibulskas, J., kviestinis Tuomėnės, Mačenskaitės, Briliūtės kratoje, uolus partiečių tarnas, 207, 208
Cicėnaitė, Nijolė, kaunietė, kratyta saugumiečio Jucio su milicininkų talka, 307
Cidzikas, Petras, Vilniuje prie Aukščiausio teismo salės suimtas, kankintas psichiatrinėje ligoninėje, 363, 388, 433, 435, 436,
437, 438, 439, 521
Cirkova, Telšių ligoninės skyriaus vedėja, grasinusi med. seseriai Mickevičienei už religinius įsitikinimus, 75,

Č
Čalkūnas, Modestas, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80,
Čegelskas, Boleslovas, kun., Skardupių klebonas, pasirašęs protesto pareiškimą sovietinės valdžios pareigūnams, 116
Čekenis, tardytojas, čekistas, kratos vykdytojas P. Buzo bute, Prienuose, 163
Čepėnas, Juozas, kun., Eržvilko administratorius, pasirašęs protesto pareiškimą sovietinės valdžios pareigūnams, 116
Čepėnas, Juozapas, tarybinės valdžios pašalintas iš Kauno Kunigų Seminarijos, 577
Čeponis, Medardas, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80,
Čeponis, Šaukėnų vidurinės mokyklos mokinys, tardyta mokyklos direktoriaus, 459
Čepulytė, Kurtuvėnų aštuonmentės mokyklos direktorė, tardžiusi tikinčius mokinius, 89
Čerepanovas, Uudininkas A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme, 288
Černevičiūtė, Aldutė, Prienų II-os vidurinės mokyklos VIII kL mokinė, mokytojos Stankevičienės įspėta nelankyti bažnyčios, 143, 385
Černiauskas, E., Šiaulių Butų ūkio valdybos viršininkas, 519, 520
Černiauskas, Ričardas, kun., šv. Mikalojaus bažnyčios vikaras ir Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508, 544,
546, 547, 549, 550
Černikienė, V., Uudininkė V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 575
Čerška, liudininkas G. J. Stanelytės teisme, Kelmėje, 344
Čėsna, Nikodemas, kan., Kauno Prisikėlimo bažnyčios klebonas, Kauno dekanas, pasirašęs valdžios raštą prieš popiežių Pijų XII, 230
Česnauskaitė, Marytė, Mažeikių I-os vidurinės mokyklos IX kL mokinė, 75,
Česnauskienė, Irena, iškviesta į Klaipėdos prokuratūrą apklausinėjimui, 536, 553, 554
Česnavičius, A., LTSR MT pirmininko pavaduotojas, 171, 254, 521, 594
Čiapas, Vilius, kviestinis Povilo Pečeliūno buto kratoje, Vilniuje, 101
Čiobatiuk, tremtinys iš Kauno, mirė kalėjime, 397
Čistiakovas, Igoris, pavogęs iš Kauno arkikatedros Pažaislio stebuklingą „Pažaislio Marijos" paveikslą, 314
Čiškauskas, Feliksas, 1980 m. sovietinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją, 293
Čiukovskaja, Lidija, kovotoja dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100
Čiuipala, Pranas, Prienų VRS darbuotojas — saugumietis, dalyvavęs kun. A. Gražulio kratoje, 167
Čucas, papulk., saugumietis, tardęs M. Jurevičių, Šiauliuose, 166

D
Dabulskis, Varnių vidurinės mokyklos direktorius su vietos vykdomojo  komiteto  pirmininku  Skupovu prievartavo vargonininką J. Laugalį, 149
Dainis, latvis inžinierius — Sibiro tremtinys, 590
Daknevičius, Kęstutis, kun., Kėdainių šv. Jurgio parapijos vikaras, Kauno arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 81, 177, 183, 314, 386, 446, 508
Dakninienė, B., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Daktaraitytė, LTSR Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Centro tarybos narė, 86,
Damanskienė, Žarėnų vidurinės mokyklos kompartijos sekretorė, 460
Dambrauskaitė, D., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346, 489
Damulevičius, Vytas, Ž. 0. Akademijos dėstytojas, kviestinis A. Zarskaus kratoje, 171
Danyla, Antanas, kun., Ukmergės klebonas ir dekanas, 173, 243
Danyla, Jonas, kun., Bijutiškio klebonas, 412, 423
Danyla, Kazimieras, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80
Daniliauskas, J., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje ir V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 476, 575
Danilovas, Juozas, liudininkas V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 485
Dapkutė, Irena, Šiaulių Medicinos mokyklos III-čio kurso studentė; ją saugumiečiai bandė užverbuoti savo tarnybai, 384
Dapševičius, Romas, Janapolės vidurinės mokyklos V-os kl. mokinys, 323
Darjenytė, P., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Daugalas, KGB mjr., kratų vykdytojas ir tardytojas, 205, 206, 208, 209, 248, 302, 303
Daugininkaitė, A., pasirašiusi protesto pareiškimą Dybenkai dėl tikinčiųjų areštų ir teismų, 489
Daugnora, Pranas, kun., Telšių vyskupijoje, 78,
Dauknys, Algirdas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 293
Daunoras, Raseinių rajono vyr. architektas, 270
Degutis, Vaclovas, kun., Bagotosios parapijos klebonas, 100, 116, 206, 335
Deltuva, Albinas, kun., Sasnavos-Patilčių klebonas, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 100, 116, 244, 245, 508
Deltuvienė, Pakuonio vid. mokyklos direktorė, su talkininkėmis išvaikiusi mokines, šventoriuje besiruošiančias atlaidų procesijai, 273
Dembinskas, gyd., P. Cidziko sveikatos tyrimo komisijos narys, 436
Demikiukas, gyd., psichiatras ekspertas, P. Cidziko tardymo metu pripažinęs jį šizofreniku, 435
Dybenka, N., LTSR KP CK sekretoriaus pirmasis pavaduotojas, 119, 120, 278, 372, 488
Didžiariekis, Vilniaus Radijo ir televizijos kadrų inspektorius, 187
Didžiulienė, teismo tarėja teisiant doc. V. Skuodį, G. Iešmantą ir P. Pečeliūną, Vilniuje, 347
Diomkinas, apylinkės vykdomojo komiteto pirmininkas, prievartavęs būsimo kunigo Z. Navicko tėvus, 337
Dirvonskis, J., Kybartų m. K. Donelaičio vidurinės mokyklos direktorius, ateistinės veiklos tarybos pirmininkas, 453
Dlutskienė, Astašavos vid. mokyklos mokytoja, ateiste, 601
Dobrovolskis, Bronius, liudininkas G. Iešmanto teisme, Vilniuje, 354
Dobrovolskis, S., kun., čekistų persekiojamas dėl žygio į Šiluvą, 553
Domeikienė, Irena, Skirsnemunės vidurinės mokyklos mokytoja, terorizuojanti tikinčius mokinius, 147
Doner, A. Ramanauskaitės byloje, apklausos protokolą surašant, liudininkas, 44,
Dorošas, Ukrainos unitų narys, Didžiojo Tėvynės karo invalidas, valdžios nubaustas už tikėjimą pinigine bauda, 606
Dovydaitis, Gvidonas, kun., Pilviškių klebonas, 100, 116
Dranginytė, Ona, saugumiečių kratyta, pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 204, 304, 346
Drasutytė, G., pasirašiusi protestą Dybenkai, 489
Dropovas, Andriejus, kviestinis kratoje P. Pečeliūno bute, Vilniuje, 101
Drungilaitė, G., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Drungilienė, E., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Dubauskaitė, D., pasirašiusi protestą LTSR Prokurorui, 362, 489
Dubnikas, Juozas, kun.. Gružių klebonas, 584
Dukauskaitė, D., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 347
Dulkė, Vytautas, Betygalos bažnyčios zakristijonas, 454
Dulksnys, Kazimieras, kun., Krekenavos klebonas, 584
Dumbliauskaitė, Rita, Telšių IV-os vidurinės mokyklos IX kl. mokinė, 75,
Dumbliauskas, Petras, kun., Tabariškių-Pažėrų administratorius, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 100,116, 508
Dzikas, Kazys, Josvainių bažnyčios komiteto narys, 517

E
Eidikytė, Tauragės V-os vidurinės mokyklos mokytoja, persistengusi ateiste, grubiai koneveikė tikinčius mokinius, 460
Eitutytė, Sigita, Vadžgirio vidurinės mokyklos XI kl. mokinė, 461
Elertt, prel., charakterizavęs kun. Pr. Masilionio vestas rekolekcijas, 365
Esip, Roman, unitų kun., suimtas, Lvove, 605

F
Faiglevič, Augustinas, bažnytinio komiteto pirmininkas, Moldavijoje, pasitarnavęs komunistams, 193, 194
Filipavičius, Vincas, gyd. Šiauliuose, pakartotinai KGB agentų tardytas, 85,

G
Gaižauskas, Pranas, kun., Vandžiogalos klebonas, 116
Gaižutis, D. liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 475
Gajauskas, Balys, Sibiro tremtinys, 91, 154,195, 225, 278, 325, 356, 386, 463, 488, 608
Galdikas, Balys, KGB agentų tardytas, bandant išgauti žinių apie politinius kalinius ir valdžios persekiojamus, 86,
Galminaitė, Nijolė tris paras laikyta Tauragės areštinėje ir tardyta, 212, 255
Galvydis, Steponas, kun., Traupio klebonas, 584
Ganšerienė, Molėtų rajono pirmininko pavaduotoja, 412, 416
Garalavičiūtė, gyd., P. Cidziko sveikatos tikrinimo narė, 436
Garbačiova, Liuda, kviestinė kun. S. Tamkevičiaus kratoje, Kybartuose, 203
Gardauskas, Raseinių saugumo poskyrio vkšininkas, tardęs po Šiluvos atlaidų eilę kunigų, 56,
Garmus, Antanas, 1979 m. komunistinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80,
Garška, Juozapas, kun., Vajesiškio klebonas, 584
Garuckas, Karolis, S.J., kun. pasišventęs kovotojas dėl Lietuvos laisvės, 12, 111
Gasčiūnas, Kazimieras, Mažeikių klebonas ir dekanas, 78, 244, 312, 505
Gaubšaitė, Irena, liudininkė V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 485, 575
Gaubšaitė, S., liudininkė V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 487
Gaurilčikienė, Šiaulių Vykdomojo komiteto atstovė, 497
Gauronskas, Vincentas, kun., Tirkšlių parapijos klebonas, 273
Gavėnaitė, Monika, KGB papulk. Urbono kratyta Viduklėje, pasirašė protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 202, 346, 362, 536
Gavėnas, saugumietis, čekistas, daręs kratą pas A. Zarskų, Ž. O Akademijos dėstytoją, 171, 246, 247, 303, 304, 305, 306
Gečas, A., liudininkas V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 575
Gedgaudas, eksvienuolis, Sidabravo vidurinėje mokykloje pravedęs mokiniams ateistinį pokalbį, 192
Gedvila, Jonas, kun., Tauragės klebonas ir dekanas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 77, 244, 429, 504, 508, 564
Gedvilaitė, Nijolė, komjaunuolė, Telšių Vydkomojo komiteto talkininkė puolant kun. J. Kaunecką, 215, 217
Gegelskis, unitų kun., Lvove — apiplėštas komunistų pareigūnų, 607
Genytė, M., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Genkauskas, Justinas, Polekėlės parapijos Revizijos komisijos narys, 500
Gentis, V., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 474
Germanavičius, Kultūros namų direktorius, Viduklėje, 122 Giedraitienė, Sidabravo vidurinės mokyklos mokytoja, ateistinio darbo vadovė, 148, 191, 192
Giedraitis, Juozapas, tarybinės valdžios buvo pašalintas iš Kauno Kunigų Seminarijos, 577
Giedraitis, Juozas, Skapiškio klebonas, 584
Giedraitytė, Rima, Vadžgirio vidurinės mokyklos V-os kl. mokinė, 461
Gylys, Algis, Lazdijų KGB etatinis darbuotojas, 442
Gimbutas, Justas, Sibiro tremtinys, herojiškas kankinys, 198, 214, 215, 368, 369
Gimžauskas, Bronius, kun., Šaukoto klebonas, 218, 221
Ginda, Leonas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją mokytis, 294
Girnius, Kazimieras, kun., Alantos klebonas, 584 Glauberzonas, vyr. gyd., psichiatrinės komisijos narys P. Cidziko tyrimo metu, 436
Gleveckaitė, V., liudininkė M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 476
Gluosnis, V., pasirašęs protesto pareiškimą N. Dybenkai, 489
Gluosnis, Vytautas, Garliavos vidurinės mokyklos Nr. 1 X kl. mokinys, 455, 456, 602
Gluosnytė, Birutė, Garliavos vidurinės mokyklos X kl. mokinė, 602
Gofman, Aleksandras, parašęs pareiškimą TTG Katalikų Komitetui ir Kunigų Seminarijos Rektoriui, 199, 201
Golmonaitė, Snieguolė, Prienų II-os vidurinės mokyklos IXb kl. mokinė, 385
Grabauskienė, Elena, kviestinė Bagotosios lebono kun. V. Degučio kratoje, 206
Grabnickas, Algirdas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 293
Grakauskas, V., saugumietis, D. Keršiūtės kratoje vienas iš jos vykdytojų, Vilniuje, 101
Grasievič, Juzief, kun., Astravieco (Baltarusijoje) klebonas, nubaustas už eitas kunigo pareigas, 325
Grauslys, Alfonsas, kun., religinio turinio knygų autorius, Čikagoje, 159
Grauslys, Vaclovas, kun., Šiluvos klebonas, 56, 373
Gražys, Alfonsas, kun., Debeikių klebonas, 584 Gražys, Juozas, Sibiro tremtinys, 9,
Gražulis, Antanas, kun., Prienų bažnyčios vikaras, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 100, 167, 168, 179, 180, 181, 209, 242, 303, 329, 342, 366, 445, 498, 500, 501, 508
Gražulis, Kazimieras, dėl sovietinės valdžios persekiojimų nei 1979, nei 1980 m. į Kauno Kunigų Seminariją mokytis nepriimtas, 80, 294
Gražulis, Petras, dėl sovietinės valdžios persekiojimų 1980 m. į Kauno Kunigų Seminariją mokytis nepriimtas, 294, 317, 344, 346
Griciūtė, B., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Griciūtė, Dalia, Mažeikių III-os vidurinės mokyklos X kl. mokinė, 150, 151
Grigaliūnas, čekistas, tardęs Žem. Kalvarijos kleboną kun. A. Lukoševičių, 255
Grigaliūnienė, Mažeikių I-os vidurinės mokyklos mokytoja, baudė mokines už bažnyčios lankymą, 75,
Grigas, R., pasirašęs N. Dybenkai protesto pareiškimą, 489
Grigaliūnienė, Truskavoje įstaigos valytoja, 265
Grigaliūnas, Mykolas, kun., Panevėžio katedros altaristas, 584
Griganavičius, Vytautas, kun., Raseinių parapijos klebonas, 56,
Grigonis, Algimantas, kviestinis kun. A. Gražulio tėvų kratoje, 168
Grigonis, Vytautas — žmogžudys, 568
Grimaila, Z., Raseinių rajono partinio komiteto sekretorius, 54,
Grincevičiūtė, V., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Grynčišinas, unitų kunigas, komunistų apiplėštas, 607
Grinevičius, Zigmas, kun., Kelmės vikaras, 81,
Griniankas, unitų kunigas, komunistų sumuštas, Lvove, 607
Griškaitytė, Rita, Kybartų vidurinės mokyklos VIb kl. mokinė, nepriėmusi pionierės kaklaraiščio, 189
Griškaitis, Kybartų vidurinės mokyklos mokinės, Ritos Griškaitytės, tėvas, 190
Griškevičius, Petras, Lietuvos TSR KP CK sekretorius, 117, 118, 314, 346, 440, 444, 445, 512, 567, 576, 579
Gromikas, Andriej, Sovietų Rusijos užsienio reikalų ministeris,67,
Grubliauskas, Juozapas, G. kan., Šilutės klebonas, Prelatūros tarėjas, atšaukė savo parašą po pareiškimu Telšių vyskupijos Valdytojui, 505
Gružauskas, Antanas, kun., Aleksandravėlės klebonas, 584
Gružovskis, kun. iš Lenkijos, indoktrinuotas KGB kolaboranto kun. Izidoriaus Butkaus, Kelmės-šaltinių klebono, xxx
Gudaitis, Aldonas, Prienų II-os vidurinės mokyklos X kl. mokinys, 144, 272, 385, 386
Gudaitis, Algis, Prienų vidurinės mokyklos mokinys, KGB čekistų tardytas su broliu Aldonu, 272, 385
Gudaitis, Jonas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 293
Gudas, mjr., saugumietis, kratos dalyvis pas kun. Br. Laurinavičių, Adutiškio kleboną, lietuvių Helsinkio grupės narį, 166
Gudaitienė, Palomenės kolūkio pirmininkė, 443
Gudaitytė, Marytė, Tartupio vid. mokyklos VII kl. mokinė, 144, 385
Gudanavičius, Gustavas, kun., Žagarės bažnyčios administratorius, 177, 202
Gudavičiūtė, Skirsnemunės vidurinės mokyklos I-os kl. mokinė, 148
Gudelevičius, A. Vitkauskaitės ir G. Navickaitės teismo teisėjas, Vilniuje, 333
Gudelienė, Elena, Didkiemio aštuonmetės mokyklos mokytoja ir VIII kl. auklėtoja, prievartaujanti mokinius stoti į komjaunimą, 457
Gudynas, Adomas, Klausučių apylinkės pirmininkas, 381
Gudmanaitė, Regina, Vadžgirio vidurinės mokyklos XI kl. mokinė, 461
Gudmanaitė, Vadžgirio vidurinės mokyklos IX kl. mokinė, 461
Gumauskas, Juozas,  kun., Rumbonių klebonas, pasirašęs protestą L. Brežnevui, 116
Gurskis, Gintas, 1979 m. sovietinės valdžios pareigūnų nepriimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 81, 294
Gustaitis, Andriejus, prel. Igliaukos bažnyčios administratorius, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 116, 508
Gustaitis, M., kun., pedagogas, poetas, 288
Gustas, kun., Saldutišky, saleziečių vienuolyno padaliny, 409
Gutauskas, Algis-Kazimieras, kun., Vilniaus arkivyskupijos Valdytojas, prielankus tarybinei valdžiai, 24, 230
Gutauskas, Klemensas, kun. Kupiškio klebonas, 584

H
Hieronymus, Fr., OFM, Izraelyje, 108, 315, 450, 451, 522
Hipokratas, senovės graikų gydytojas — gydytojų priesaikos teksto autorius, 437
Hitleris, 22, 67, 244, 416, 417, 491
Hofmanas, Aleksandras, 1979 m. sovietinės valdžios pareigūnų nepriimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 81,
Hortilius, Ignas, Josvainių bažnyčios komiteto narys, 517

I
Idkinas, A., Lietuvos TSR Ryšių Ministerijos, specialios gamybinės techninės laboratorijos viršininkas, 450
Iešmantas, Gintautas, Sibiro tremtinys, 328, 347, 348, 349, 350, 354, 355, 356, 358, 361, 362, 363, 386, 401, 402, 433, 436, 463, 488, 490, 491, 590, 608
Iešmantas, Rimantas (teisiamojo Iešmanto sūnus), liudininkas tėvo teisme, 354
Iešmantienė, parašiusi skundą respublikiniam Prokurorui, 363 Ignotas, LTSR Aukščiausio Teismo teisėjas, 284, 347, 471, 523
Ikamas, Gaudentas, kun., Daujėnų-Kriklinių klebonas, 584
Ilevičius, R., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 476
Ilinčius, Stanislovas, kun., Kuršėnų klebonas ir dekanas, nepasirašęs po pareiškimu Telšių vyskupijos Valdytojui, 505
Ylius, Antanas, kun., Šupylių klebonas, 81, 177, 323, 380, 381
Ilskis, Jonas, kun., Viekšnių altaristas, 77,
Indrašienė, Daugailių apylinkės sekretorė, 69,
Indriūnas, Juozas, kun., Kauno Prisikėlimo bažnyčios vikaras, 177
Inkratas, Vincentas, kun. Dr., Viešintų klebonas, 584
Ivanauskas, Kęstutis, altoriaus naikintojas Pajūrio bažnyčioje, 425
Ivaškevičius, Boleslovas, atkviestas iš Kauno vertėjas, Astrave (Baltarusijoje), teisiamos A. Ramanauskaitės byloje, 30, 31,
Ivaškevičius, Jonas, kviestinis kun. A. Svarinsko kratoje, Viduklėje, 202

J
Jablonskaitė, G., LTSR Aukščiausio Teismo sekretorė V. Vaičiūno byloje, Širvintose, 573
Jackūnas, Vladas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 293
Jakaitė, Pajūrio vid. Mokyklos pionierių vadovė — su mokytojais ir direktorium terorizavo mokinius, 457
Jakavonis, Varėnos rajono pirmininko pavaduotojas, 379
Jakelaitienė, Liuda, kviestinė kun. S. Tamkevičiaus kratoje, Kybartuose, 203
Jakimavičius, Leonas, kviestinis G. Mačenskaitės ir V. Šulčiuvienės kratoje, Kybartuose, 205
Jakšaitienė, Irena, kviestinė kun. A. Gražulio kratoje, Prienuose, 167
Jakuninas, Glėbas, pravoslavų kun., komunistinės valdžios pareigūnų areštuotas, 115, 116, 177
Jalinskas, Vincentas, kun., Pajevonio klebonas, 116, 161, 162, 184, 367
Jančys, Alfonsas, kun., Vadoklių klebonas, 584
Jankauskas, LTSR Aukščiausio Teismo pirmininkas, teisęs V. Vaičiūną, Širvintose, 484, 573, 576
Jankauskas, Gintaras, Luokės vidurinės mokyklos VII kl. mokinys, mokytojo Andrusevičiaus bandytas „perauklėti"
nuo patarnavimo bažnyčioje, 76
Jankauskas, Gintaras, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokyti Kauno Kunigų Seminarijoje, 80,
Janauskas, Juozas, kun., Veiviržėnų-Judrėnų klebonas, 77,
Jankauskas, Virgis, Šilalės vidurinės mokyklos VIII kl. mokinys, 461
Jankauskienė, Žarėnų vidurinės mokyklos direktorė — su mokytojais sukelti ant kojų, imdamiesi sustabdyti mokinių religinę praktiką, 460
Jankauskaitė, J., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu,Kelmėje, 346
Jankevičius, Povilas, kun., Subačiaus stoties klebonas, 584
Jankevičiūtė, Virginija, Prienų II-os vidurinės mokyklos VIIc kl. mokinė, 145
Jankus, Telšių rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 217, 267, 268
Janulevičienė, milicijos inspektorė Kybartuose, kratų vykdytoja, 205
Janulis, Anastazas, Kaišiadorių vargonininkas, Sibiro tremtinys, 9, 160,163,164,195, 209, 210, 211, 225, 242, 245, 246, 247, 248, 260, 261, 263, 278, 280, 292, 302, 326, 328, 329, 330, 331, 341, 369, 370, 378, 386, 397, 463, 488, 591, 592, 608
Janulis, Juozas, kun., Imbrado klebonas, Panevėžio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508, 585
Janušauskienė, kviestinė Elzbietos Klimavičienės kratoje, Šiauliuose, 520
Januškevičienė, Emilija, Sedos vidurinės mokyklos mokytoja, prievarta reikalaujanti mokinius stoti į pionierių organizaciją, 526
Janušonis, Česlovas, liudininkas V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 484, 574
Jaselskis: — pripažįsta, kad mokslas dar negalįs atsakyti į pagrindinius gyvenimo ir mirties klausimus, 441
Jasiukevičius, V., sąjunginio projektavimo instituto architektas, 558
Jasiūnas, Vytautas-Antanas, kun., Skrebotiškio klebonas, 585
Jasinskaitė, B., viena iš protesto laišką pasirašiusių Viduklės tikinčiųjų Raseinių rajono laikraščiui „Naujasis rytas", 272
Jasinskas, Lazdijų milicijos budintis pareigūnas, 551
Jašmantas,  Gintautas,  lituanistas,  komunistinių pareigūnų suimtas, 250
Jatulis, Jonas, kun., Antalieptės klebonas, 585
Jaugelis, Virgilijus, kun., komunistinės valdžios kankinys, 9, 100, 116, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 184, 204, 206, 211, 334
Jauniškis, Bronius, vilnietis, ateizmo propagandistas, šmeižėjas, 184, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 419, 421, 422, 423
Jauniškis, Mindaugas, tragiškai žuvęs studentas (Utenos apylinkėj). Vilniaus instituto prodekanė Vida Montvilienė uždraudė žuvusiojo mokslo draugams dalyvauti laidotuvių pamaldose, 87,
Jevtušenko, J.: M. Jurevičius paskutiniame teismo žodyje, Vilniuje, pacitavo kai kurias mintis iš Jevtušenkos raštų, 479
Jociūtė, Asta, Betygalos vid. mokyklos mokinė, mokytojų išjuokta už dalyvavimą atlaidų procesijoje, 384 - 385
Jočys, Jonas, Daugailių bažnytinio komiteto narys, 69,
Jokūbaitis, S., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 474
Jokūbauskas, Antanas, kun., Pociūnėlių klebonas, 82, 177, 195, 218, 219, 241, 431, 432, 498, 509
Jokūbauskienė, Janina, Šaukėnų vidurinės mokyklos pionierių vadovė, 459
Jokūbynas, minimas A. Terleckio ir J. Sasnausko teisme, 288
Jokūbonis, Jonas, kun., Šiauliuose amoralus KGB kolaborantas, 230
Jonaitis, Vilniaus saugumo komitete partinės organizacijos sekretorius, 557
Jonaitis, J., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 475 Jonas XXIII, popiežius, 67,
Jonas-Paulius II, popiežius, 175, 178, 231, 239, 241, 391, 466, 467, 531
Jonikas, Gintaras, Tauragės I-os vidurinės mokyklos X kl. mokinys, 224
Jonikas, J., liudininkas, M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 475
Jonys, Jonas, kun., G. kan., Videniškių bažnyčios klebonas, Kaišiadorių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508
Jokša, Henrikas, Judrėnų aštuonmetės mokyklos direktorius, tikinčių mokinių diskriminuotojas, 89, 150
Jucikas, Sigitas, Tauragės II-os vidurinės mokyklos IXb kl. mokinys, persekiojamas valstybinio saugumo darbuotojų, 222
Jucys, A., saugumietis, Vilniaus prokuratūros tardytojas, kratų vykdytojas, 166,167,168,169, 251, 306,307, 308, 309, 310, 477, 482
Judikevičiūtė, J., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, ir LTSR Prokurorui, 347, 362, 363
Juodelis, Jonas, kun., Panevėžio 55 Petro ir Povilo bažnyčios klebonas, Panevėžio vicedekanas, 585
Juodeška, Kapčiamiesčio partinis, 139
Juodis, Juozas, Užuguosčio komunistų prievartautas už Kalėdų eglutės suruošimą, 449
Juodzevičius, G., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 474
Juozaitis, O., Raseinių Vykdomojo komiteto sekretorius, 270
Juozėnas, Povilas, kun., Sudeikių klebonas, 584
Juozėnas, £., Religijų reikalų tarybos įgaliotinio pavaduotojas, 497, 498, 500, 598
Jurčys, Sigitas, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80,
Jurevičius, čekistas, padarė kratą pas P. Buzą, Birštone, 163
Jurevičius, Mečislovas, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, Helsinkio grupės narys, kalinys ir Sibiro tremtinys, 81, 86, 166, 167, 211, 212, 251, 253, 321, 343, 362, 363, 384, 438, 439, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480, 481, 483, 488, 519, 520, 533, 561, 589, 608
Jurevičienė, pasirašiusi protestą N. Dybenkai, 489
Jurgaitis, Antanas, kun., Ylakių-Vaičių klebonas, 588
Jurgaitis, Jonas, kun., Naujamiesčio-Vadaktėlių klebonas, 585
Jurgelevičiūtė, Laima, Pašilės vid. mokyklos mokinė, mokytojos Aranauskienės išjuokta už religinius įsitikinimus, 525
Jurgulis, Gargždų I-os vidurinės mokyklos direktorius, 151
Jurym-Agaev, Jurij, kovotojas dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100
Jurjonas, Vidas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją mokytis, 293
Jurkštas, KGB kpt., kratų vykdytojas, 206
Juška, Antanas, kun., Švedriškės klebonas, 585
Juška, A., „Ave vita" klubo narys, 411
Juškevičius, Kėdainių Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 183, 319, 446, 497, 517, 518
Juškys, Izidorius, kun., Vainuto klebonas, 78,
Juzaliūnas, Tytuvėnų Vykdomojo komiteto pirmininkas, 475
Juzeliūnas, H., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, ir V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 476, 484, 574
Juzikis, A., Meškuičių Vykdomojo komiteto pirmininkas, 474

K
Kabelis, Vytautas, Vilniaus B. Dvariono vaikų muzikos mokyklos direktorius, 256
Kačerginskas, Plungės I-os vidurinės mokyklos mokinys, su kitais aktyvistais komjaunuoliais sumušęs mokinį Vitalijų Semanauską už bažnyčios lankymą, 76,
Kačiušis, Petras, Viduklės bažnyčios zakristijonas, 558
Kadienė, Ariogalos mokyklos mokytoja, užgauliai įžeidinėja tikinčius mokinius, 525
Kadys, saugumietis tardytojas, įrašąs tardymo protokole nebūtų dalykų, 350
Kadys, Stanislovas, kun., Kurtuvėnų klebonas, 81,
Kadys, Vytautas, kun., Tauragės vikaras, 564
Kadziskaitė, Utenos komjaunimo sekretorė, 125
Kadžius, Alfonsas, kun.. Avilių klebonas, 585
Kairelis, A., LTSR respublikinis prokuroras, vykdęs kratą kun. A. Svarinsko klebonijoje, Viduklėje, 50, 202, 477
Kaknevičius, Vytas, 1979 m. ir 1980 m. sovietinės valdžios pareigūnų nepriimtas į Kauno Kunigų Seminariją mokytis, 80, 294
Kalakauskas, papik., čekistas, kratų vykdytojas, tardęs Algirdą Statkevičių, Vilniuje, 164
Kalanta, Antanas (Romo Kalantos brolis), kratytas prokuratūros darbuotojo Remeikos, Kaune, 311
Kalanta, Romas, 1972 m. susideginęs, Kaune, 349, 356, 359
Kalina, Gintas, Betygalos mokyklos mokinys, 275, 276
Kalinaitė, Josvainių vidurinės mokyklos mokinė, 384
Kalinauskas, Leonas, kun., Josvainių klebonas, 177, 316, 318, 342, 367, 372, 375, 439, 517, 518
Kalnytė, Žydrūnė, Sidabravo vidurinės mokyklos VIa kl. mokinė, 148
Kalistratova, Sofija, kovotoja dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100
Kamandulis, Karolis, bandęs Vilniuje įeiti į teisiamųjų — V. Skuodžio, P. Pečeliūno, G. Iešmanto — teismo salę, saugumiečių žiauriai sumuštas, 362
Kamieliauskas, Albertas, Kareivėnų kaimo gyventojas, 597
Kamieliauskienė, Aldona, Kareivėnų kaimo gyventoja, 597
Kamieliauskas, Sigitas, Kareivėnų kaimo gyventojas, 597
Kaminskaitė, Vida, Prienų II-os vidurinės mokyklos VIII kl. mokinė, 385
Kaminskas, Juozas, Kleboniškio kaimo tikinčiųjų atstovas, 445
Kaminskienė, Josvainių vidurinės mokyklos Va kl. auklėtoja ir ateistų vadovė, 322, 384, 527
Kapitanskienė, A., Šaukoto mokyklos mirusi mokytoja, 221
Kapitančiuk, Viktor, Tikinčiųjų teisėms ginti krikščioniškojo komiteto sekretorius, 260
Kapočius, Vytautas, kun., Utenos vikaras ir Spitrėnų klebonas, 585
Karaliūnas, Voldemaras, psichiatrinės ligoninės kankinys, 248, 249
Kareivaitė, Betygalos mokyklos mokinė, 385
Karnilov, Vladimir, kovotojas dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100
Karnišovą, Telšių IV-os vidurinės mokyklos IX kl. istorijos mokytoja, 75,
Karvelis, Aleksas, Užuguosčio traktorininkas, 448
Karvelytė, Aldutė, Užuguosčio vidurinės mokyklos VI kl. mokinė, 146
Kasevič, Viktor, Girių k. (Baltarusijoje) mokyklos mokinys, 31, 35, 43,
Kasnauskienė, Didkiemio aštuonmetės mokyklos direktorė, 457
Kasparaitytė, Aldona, kviestinė G. Mačenskaitės ir Šulčiuvienės kratoje, Kybartuose, 205
Kasputytė, Felicija, užsienio kalbų dėstytoja, suimta ir kratyta, Kulautuvoje, 393, 394
Katlienė, Ona, KGB tardytojo Daugalo tardyta, Prienuose, 303
Kaubrys, Kaišiadorių rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 443
Kaukmanaitė, Jūratė, Prienų II-os vidurinės mokyklos IX kl. mokinė, 145, 385
Kaunas, vyr. gydytojas Vilniaus psichoneurologinėje ligoninėje, prievartavo P. Cidziką, 436, 437
Kauneckas, Jonas, kun., Telšių katedros vikaras, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, TTG Komiteto vienas iš steigėjų, drąsus kovotojas dėl tikėjimo ir tautos laisvės, 56, 78, 100, 134, 135, 136, 160, 161, 176, 178, 215, 216, 217, 218, 242, 243, 244, 261, 264, 268, 274, 297, 312, 316, 342, 366, 375, 429, 439, 502, 508, 536, 564
Kaušas, Rolandas, dėl sovietinės valdžios persekiojimo 1980 m. į Kauno Kunigų Seminariją mokytis nepriimtas, 294
Kaušienė, Jadvyga, mokytoja Šiauliuose, pakartotinai saugumiečių tardyta, 85,
Kaušilienė, A., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Kavacev, Vasil, unitų kunigas, suimtas, Lvove, 605
Kavaliauskas, Šiaulių rajono Miškų ūkio direktorius, 194
Kavaliauskas, Kapčiamiesčio apylinkės milicijos įgaliotinis, 600
Kavaliauskaitė,  Ona,  Kybartų  bažnyčios  puošėja,  čekistų kratyta, pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 203, 247, 248, 309, 346, 362, 363, 438, 489
Kavaliūnienė, Genė, vidaus ligų skyriaus vedėja Molėtų ligoninėje, 381
Kazlauskaitė, Janė, Prienų II-os vidur, mokyklos IXb kl. mokinė, 385, 386
Kazlauskaitė, Marytė, Prienų vidurinės mokyklos mokinė, 87,
Kazlauskas, Adolfas, Pamūšio klebono kun. L. Mažeikos žudikas, 586
Kazlauskas, Aloyzas, tardytojas, kratė Vitalijos Žvikaitės butą, Kaune, 78,
Kazlauskas, Antanas, kun., Pernaravos klebonas, 500
Kazlauskas, Jonas, prof. dr., kalbininkas, ekspertyzos duomenimis, nužudytas ir nuskandintas Neryje, 352
Kazlauskas, L., Smalvų (Zarasų raj.) apylinkės pirmininkas, 85,
Kazlauskienė, Kybartų vidurinės mokyklos rusų kalbos mokytoja, 88,
Kazlauskienė, V., Viduklės bažnytinio komiteto narė, 270
Keina, Algimantas, kun., Valkininkų klebonas, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 301,316, 342,366, 372,376, 379, 380, 439, 507, 534
Kelmas, Juozas, dėl sovietinės valdžios persekiojimo 1980 m. į Kauno Kunigų Seminariją mokytis nepriimtas, 295
Kelmelienė, Danutė, Vilkaviškio pašte bandė pasiųsti telegramą TTG Katalikų Komiteto nariui kun. V. Vėlavičiui, bet pašto viršininkas siuntimą sulaikė, 382
Kelpša, Saulius, 1979 m. sovietinės valdžios pareigūnų nepriimtas į Kauno Kunigų Seminariją mokytis, 81, 295, 308, 344, 363, 378, 489, 536
Kelpšienė, Šilalės vidurinės mokyklos mokytoja, tardė mokinius, patarnaujančius bažnyčioje, 461
Kerbelytė, A., pasirašė skundą respublikiniam prokurorui J. Kaireliui, 363, 489
Kerbelytė, J., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346, 362
Keršiūtė, Danutė, Kultūros Ministerijos tarnautoja, 95, 101, 171, 249, 278, 301, 302, 349, 353, 355, 356, 363, 434, 439
Kezys, Algimantas, kun., S.J., Čikagoje, 255 Kezytė, Aldona, buvusi muzikos mokytoja Vilniaus B. Dvariono vaikų muzikos mokykloje, tardyta Vilniaus saugume, 255, 256
Kiaulevičiūtė, A., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, ir N. Dybenkai — Vilniuje, 346, 489
Kidykas, kun. jėzuitas, buvęs Kauno jėzuitų gimnazijos bendrabučio vedėjas, 420
Kiekštienė, Judrėnų aštuonmetės mokyklos mokytoja, 88, 149, 150
Kiela, Petras, kun., Kamajų klebonas, 585
Kietis, Antanas, kun., Ančiškių klebonas Kybartaitė, Rėda, Vadžgirio vidurinės mokyklos V kl. mokinė, 461
Kijauskas, Pajūrio mokyklos mokytojas, 457
Kindurys, Juozas, Kirdeikiuose bedievių sudaryto bažnytinio komiteto narys, 138
Kindžiulis, Kauno Medicinos Instituto docentas, 127
Kipas, kun., jėzuitas, jėzuitų vienuolyno Kaune rektorius, 406, 407, 413, 414, 415, 417, 420, 421
Kirčevna, Irina, N. Sadūnaitės tremties draugė, 110
Kyrijenko, A., LTSR Prokuroro padėjėjas, O. Vitkauskaitės ir G. Navickaitės teisme valstybinis kaltintojas, Vilniuje, 333
Kirka, Anupras, Kirdeikiuos bedievių sudaryto bažnytinio komiteto narys, 138
Kiselis, Vytautas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją mokytis, 294
Kisielius, Anicetas, kun., Rozalimo-Dapšionių klebonas, 585
Kiškis, Stanislovas, kun., Stirnių bažn. klebonas, Kaišiadorių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 509
Klausonas, Ferdinandas, Kino studijos dokumentikos skyriaus redaktorius, liudininkas P. Pečeliūno teisme, Vilniuje, 355
Kleišmanas, Šiaulių Liaudies švietimo skyriaus vedėjas, 518
Klinkaitė, Monika, Minkūnų kaimo, Molėtų raj. gyventoja, 544
Klimavičienė, Elžbieta, pakviesta j Šiaulių prokuratūrą „įspėjimui" išklausyti, 536
Klimčienė (vyras), visuomenės kaltintojas, Girių (Baltarusijoje) mokyklos mokytojas A. Ramanauskaitės byloje, 34, 46, 47,
Klimkaitė, M., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Klusevičienė, Druskininkų I-os vidurinės mokyklos mokytoja, 601
Kobkaitė, R., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346, 363
Koch, Liudvikas, kun. jėzuitas, sukritikavęs Alfredo Rozenbergo veikalą „Dvidešimtojo amžiaus mitas", 416
Kockaitė, R., pasirašiusi skundo pareiškimą N. Dybenkai, Vilniuje, 489
Kočiūnas, Kęstutis, apylinkės pirminino sūnus, komjaunuolis, naktį įsibrovęs į Kučiūnų bažnyčią apiplėšimo tikslu, 141, 142
Kokas, Endriejavo apylinkės pirmininkas, 381
Kolgovas, KGB papulk., dalyvavęs N. Sadūnaitės kratoje, 105
Kolotka, Sibiro tremtinys iš Kauno, miręs kalėjime, 397
Konradas, Biržų II-os vidurinės mokyklos direktorius, 322
Kontrimas, Varėnos rajono prokuroras, 597
Kopajevas, Maskvos miesto KGB tardytojas, 245
Kopelev, Lev, kovotojas dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100
Kosakauskas, Kalikstas, prel, Dr., buvęs Akmenės klebonas, piktadarių išniekintas jo kapas, 428
Kovaliova, gyd., psichiatrė, P. Cidziko sveikatos tikrinimo dalyvė, Kaune, 437
Kovaliovas, Sergiejus, visuotinių žmogaus teisių ir laisvių gynėjas, 9, 91, 154, 195, 225, 278, 325, 386, 463, 481, 488, 608
Krasnova, Tatjana, N. Sadūnaitės tremties draugė, 110
Kravčiuk, Kišiniovo miesto vykdomojo komiteto pirmininkas, 152
Kražauskas, Petras, kun., Kirdeikių klebonas, 137, 138, 243
Kremenskas, Vladas, kun., Kazliškio klebonas, 585
Kriaučiūnienė, Aldona, Ričardo, Šaukoto mokyklos V kl. mokinio, motina, 221
Kriaučiūnas, Petras, Šaukoto mokyklos V-os kl. mokinio Ričardo tėvas, 221
Kriaučiūnas, Ričardas, Šaukoto mokyklos V kl. mokinys, 221
Krikščionaitytė, Audra, Vadžgirio vidurinės mokyklos XI kl. mokinė, 461
Krikščiukaitis, Petras-Kastytis, kun., Daugų vikaras, aptarnaująs ir Bobriškio bažnyčią, dalyvavęs eisenoje j Šiluvą, esąs P. Anilionio nemalonėje, 172, 501, 534, 597
Krikščūnas, Romualdas, Panevėžio vyskupas, pataikautojas okupanto pareigūnams, 171, 172, 173, 276
Krikštanas, Alfredas, Radviliškio rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 315, 316, 431, 432, 498, 499, 511
Krikštanienė, Gruzdžių apylinkės pirmininkė, 380
Krisiūnaitė, G., pasirašiusi protesto pareiškimą N. Dybenkai, Vilniuje, 489
Kriščiūnas, Juozas, kun., Kučiūnų klebonas, 116
Krištaponienė, A., Tauragės V-os vidurinės mokyklos VIa kl. mokytoja, 190
Krivaitis, Česlovas, buvęs Vilniaus arkivyskupijos valdytojas, komunistinei valdžiai pataikautojas, 220
Krivickas, Kazys, Kapsuko IV-os vidurinės mokyklos VIIIa kl. mokinys, 147
Kryžmantas, Petras, liudininkas V. Vaičiūno teisme, Širvintose, maršrutinio autobuso vairuotojas, 485
Krūmelis, Bronius, šiaulietis, tardytas dėl maldininkų kelionės į Šiluvą, 170
Krumpliauskas, Stanislovas, kun., Kupiškio vikaras, Panevėžio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, esąs P. Anilionio nemalonėje, 312, 501, 508, 585
Krupica, Michail Ivanovič, Girių (Baltarusijoje) kolūkio pirmininko pavaduotojas, liudininkas A. Ramanauskaitės teisme, 31, 36, 38, 48,
Krupova, vyr. med. sesuo Telšių ligoninėje, grasinusi med. seser. Mickevičienei, 76
Kruvelienė, Užuguosčio vidurinės mokyklos direktorė, 147
Kudaba, adv., A. Terlecko gynėjas LTSR Aukščiausiame Teisme, Vilniuje, 284, 286, 347
Kudavičienė, Josvainių vidurinės mokyklos Vb kl. auklėtoja, 322
Kucnecov, V.V. VS 389/35 viršininkas, 258
Kučinskaitė, Violeta, Pajūrio mokyklos VIII kl. mokinė, 457
Kučinskas, Prienų miesto Vykdomojo komiteto pirmininkas, 142
Kuldyševa, Glafyra, N. Sadūnaitės tremties likimo draugė, 110
Kuliešis, Julius, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją mokytis, 294
Kulvietytė, Liucija, saugumiečių-čekistų kratyta, Kaune, 78, 79, 95,
Kunevičius, Lionginas, kun., Būdviečio klebonas, 100
Kuodytė, Julija, gyd., Kaune, pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 306, 309, 310, 346, 489, 536
Kuras, S., Prienų II-os vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, 145, 188
Kurminienė, Užuguosčio apylinkės pirmininkė, 449 Kurojedovas, V.A., TSRS Religijų reikalų tarybos pirmininkas, 133
Kutko, Irina, Girių (Baltarusijoje) mokyklos mokinė, 31, 35, 39, 40, 48,
Kuzmickas, Petras, kun., Salamiesčio klebonas, 585
Kvietkauskas, Feliksas, Šilalės bažnyčios vargonininkas, pasikliovęs partijos reikalavimams, 460
Kvietkauskas, Juozas, Luokėje įsilaužusių piktadarių sunkiai sužeistas, 427
Kvietkienė, Raseinių rajono partinio komiteto narė, Šiluvos maldininkų persekiotoja, 56,

L
Labakojis, Jonas, kun., Inkūnų klebonas, 584
Labanauskas, J., Utenos rajono pirmininko pavaduotojas, 63, 64, 67, 68, 69, 138
Labukas-Matulaitis, J., vysk., Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis administratorius, 23, 172, 230
Labžentis, Sedos vidurinės mokyklos direktorius, 274
Landa, Malva, kovotoja už žmogaus teisių įgyvendinimą, 100
Laniauskienė, N. A., liudininkė M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, XXX
Lankauskas, R., rašytojas, sovietinės valdžios pareigūnų sekamas, 101
Lapė, Alfonsas, kun., Kauno-Šančių klebonas, komunistinės valdžios patikėtinis, 230
Lapienienė, Elena, kybartietė, saugumiečių kratyta, pasirašiusi protesto pareiškimą N. Dybenkai, 205
Lapienis, A., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 476
Lapienis, Vladas, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, Sibiro tremtinys, 9, 79, 91, 104, 105, 154, 195, 213, 225, 278, 325, 368, 386, 463, 488, 495, 496, 588
Lapinskas, Jonas, kun., Klovainių klebonas, 585
Lapinskas, vyr. Itn., Prienų rajono milicijos pareigūnas, kratų vykdytojas, 168
Laskutovas, Telšių saugumo viršininkas, 599
Laugalys, Juozas, Varnių bažnyčios vargonininkas, 149
Laurinaitis, Feliksas, Kauno Politechnikos instituto mokslinio komunizmo katedros vyr. dėstytojas, 598
Laurinaitis, F., griežtas čekistas, komunizmo politikos propagandistas, 95,
Laurinaitis, Šilalės rajono komunistinio laikraščio korespondentas, 446
Laurinavičius,   Antanas,   Josvainių   kolūkio   pirmininkas, komunistias-ateistas, 517, 518
Laurinavičius, Antanas, Tauragės saugumietis, čekistas, 222, 223, 224, 255
Laurinavičius, V., kviestinis P. Buzo buto kratoje, Birštone, 163
Laurinavičius, Bronius, Adutiškio klebonas, Helsinkio grupės narys, 165, 166, 184, 242, 286, 301, 382, 383, 439
Laurinskas, Leonas, pasirašęs protesto pareiškimą sovietinės valdžios pareigūnams dėl P. Cidziko persekiojimo ir kankinimo, 438
Lauriūnas, Jonas, kun., buvęs Vilniaus Aušros Vartų, dabar Kabelių bažn. administratorius, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 284, 365, 507
Lauriūnas, Jonas, tarybinės valdžios 1980 m. pašalintas iš Kauno Kunigų Seminarijos, 577
Lavut, Aleksandr. kovotojas dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100
Lebednikienė, Jukėnų apylinkės sekretorė, 597
Lekajus, Laslas, Vengrijos kardinolas, Vengrijos katalikų Bažnyčios primas, Estergono arkivyskupas, 19, 20, 126
Lekšaitis, Jurbarko raj., Antkalniškių kaimo gyventojas, saugumiečių kratytas, 395
Leliūnaitė, Barbora, su apylinkės tikinčiaisiais parašė skundą P. Griškevičiui dėl jos kieme, Kretingoje, valdžios pareigūnų nugriauto kryžiaus, 512, 514
Lembutis, „Susivienijimo" viršininko pavaduotojas transporto reikalams, 122
Leninas, V. L, 47, 52, 90, 235, 244, 411
Lenkauskas, J., Palekėlės parapijos komiteto revizijos komisijos narys, 498, 500
Lenkauskas, Ričardas, Janapolės vidurinės mokyklos VIII kl. mokinys, 323
Lenktaitis, Virgilijus, kun., Ukmergės parapijos vikaras, 318
Leonavičius, Jonas, Josvainių maršalka, 518
Leonavičienė, Druskininkų miesto Vaikų kambario inspektorė, 601
Leonavičius, mokslinio komunizmo katedros vedėjas, Kaune, 128
Lert, Raiša, kovotoja dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100
Leščenko, milicijos mjr. Vilniaus saugume, be prokuroro sankcijos įsiveržęs į G. Šakalienės butą kratai daryti, Vilniuje, 249
Leščianskas, Saulius, Luokės vidurinės mokyklos VII kl. mokinys, 76,
Levulis, P., Utenos rajono prokuroras, 64
Liaubienė, Irena, Sedos vidurinės mokyklos mokytoja, 526
Liaugaudienė, Petronėlė, Vadžgiry mirusi senelė, kurios laidotuves trukdė ateistės vietos mokyklos mokytojos, 461
Lideikis, Rimas, vyr. gyd., davęs leidimą Molėtų ligoninėn ligonei B. atvesti kunigą, 381
Liepa, Arvydas, Ariogalos vid. mokyklos LX kl. mokinys, mokytojos Kadienės verstas stoti j komjaunimą, 525
Liesis, Antanas, kun., Gulbinėnų klebonas Liesys, Antanas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją, 294
Lileika, Antanas, kun., Kėdainių ir Apytalaukio klebonas, Kėdainių dekanas, 183
Linkevičius, Petras,  1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80,
Liniauskas, papik, kratos vykdytojas P. Pečeliūno bute, Vilniuje, 101
Lipnickas, Molėtų Vidaus reikalų skyriaus viršininkas, 545
Liukas, Rapolas, kun., Kauno-Petrašiūnų bažnyčios klebonas, komunistinės valdžios patikėtinis, 230
Liuksemburg, Roza, vokiečių komunistų klasikė, 423
Liutkus, Povilas, Grinkiškio bažnyčios komiteto pirrnininkas, 432
Liutvinaitė, Liuda, Kauno P. Mažylio Medicinos mokyklos mokinė, 324
Livcak, Viera, kovotoja dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100
Locaitienė, Jadzė, Jurbarko universalinės krautuvės pardavėja — saugum. tardyta, 395
Loda, Antanas, Prienų rajono milicijos kratytas, 168
Lotužis, Arvydas, Sidabravo vidurinės mokyklos VIIIb kl. mokinys, atsisakęs rašyti ateistinę temą, 192
Lotužis, Vidmantas, Sidabravo vidurinės mokyklos VIa kl. mokinys, 148
Lukauskaitė-Poškienė, Ona, Helsinkio grupės narė — grupei Vilniaus saugumiečių, V. Pileliui vadovaujant, tardyta, Šiauliuose, 212
Lukonas, V., liudininkas V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 575
Lukošaitis, Antanas, kun., Didvyžio-Alksnėnų administratorius, 116, 367, 382
Lukoševičius, Alfonsas, kun., Žemaičių Kalvarijos klebonas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 255, 429, 504, 508
Lukoševičius, Petras, buvęs Sibiro kalinys, vėl areštuotas ir kankinamas Naujosios Vilnios psichiatrinėje ligoninėje, 248, 496
Lukoševičiūtė, L., liudininkė M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 474
Lukoševičiūtė, Virginija, Antašavos mokyklos VIII kl. mokinė, 601
Lukošienė, Vadžgirio vidurinės mokyklos V-os kl. mokytoja, 461
Lukša, Girių, Astravo raj. (Baltarusijoje) mokyklos mokytojas, atvedęs mokinius liudyti į A. Ramanauskaitės teismą, Astrave, 30,
Lukša, Girių kaimo (Baltarusijoje) gyventojas, 26, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48,
Lukša, Tatjana, Girių kaimo (Baltarusijoje) mokyklos mokinė, 31, 35, 39, 48,
Lukšas, Adomas, kunigo L. Šapokos žudikas, Luokėje, 586
Lukšas, Juozas, kun., Antašavos klebonas, 585
Lukšas, Leonas, kun., Panemunėlio klebonas, 585
Lumbė, Zenonas, Daugailių bažnytinio komiteto sekretorius, 63,
Lušaitė, Stanislava, vienuolė seselė, Kaune nužudyta peiliu, 373

M
Maceina, Antanas, Dr. prof., rašytojas, 102, 165
Macevičius, Romualdas, kun., Stakių administratorius, 116
Mackevičius, Antanas, kun., vienas iš 1863 m. sukilimo vadų, 135
Mackevičiūtė, Lidija, Mažeikių III-os vidurinės mokyklos X-os klasės mokinė, 150, 151
Marcinkevičiūtė, Galina, kviestinė Irenos Strumbrytės kratoje, 308
Mačenskaitė, Genovaitė, Kybartų bažnyčios vargonininkė, pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 205, 207, 246, 248, 505, 306, 333, 334, 335, 346
Mačiulaitis, Vytautas, Kauno VI-os vidurinės mokyklos VI-os kl. mokinys, paskendęs šventosios upėje, 526
Mačiulaitis, Viduklės paukštininkystės tarybinio ūkio partorgas, Šiluvos maldininkų persekiotojas, 56,
Mačiulaitytė, Kybartų vidurinės mokyklos Illb kl. mokinė, 147
Mačiulis, J., kartu su J. Aniču knygos „Katalikybės evoliucija" koautorius, ateistinės valdžios politikos apologetas, 124
Mačiulytė, Vida, Prienų vidurinės mokyklos mokinė, vietos KGB čekistų tardyta, 272
Maironis-Jonas Mačiulis, Lietuvos atgimimo dainius, Petrapilio dvasinės akademijos profesorius, Kauno Kunigų Seminarijos rektorius, 572
Majauskas,  Petras,  pasvalietis,  rūpinęsis  religinėmis  tėvo laidotuvėmis, 86,
Majauskas, Vladas, — jo religinių apeigų laidotuvėms kolūkio pirmininkas darė kliūčių, 86,
Makarskis, Pranciškus, Lenkijos kardinolas, 466, 467
Maknauskaitė, V., pasirašiusi protesto skundą N. Dybenkai, 489
Maksvytis,  Jonas,  kun.,  Liudvinavo  klebonas,  Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 100, 116, 608
Malakauskas, Plungės I-os vidurinės mokyklos X-os kl. mokinys — komjaunuolis, mušęs V. Semanauską už bažnyčios lankymą, 76,
Malinauskas, saugumietis, Vilniuje tardęs A. Kezytę, 255
Malinovskaja, Regina, kviestinė Danos Keršiūtės, Kultūros Ministerijos tarnautojos, kratoje, Vilniuje, 101
Mališkaitė, Bernadeta, mokytoja, iškviesta į saugumą Kaune tardymui, nepasirašiusi protokolo po darytos kratos suimtos O. Vitkauskaitės bute, 208, 211, 245, 346, 363, 438, 489, 536, 551
Mančinskas, Juozas, Josvainių bažnyčios komiteto narys, 517
Mankelevičius, Druskininkų cerkvės ir kitų vietų apiplėšėjas, 83,
Mankutė, Daiva, Vadžgirio vidurinės mokyklos IX kl. mokinė, 461
Marcinkevičienė, liudininkė G. Iešmanto teisme, Vilniuje, 354
Marcinkevičius, J., Vilniaus KGB čekistas, tardytojas, Vilniuje, 301, 302, 566, 571
Marčiulionis, Juozas, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80,
Marinkienė, Kupiškio rajono komunistų partijos komiteto trečioji sekretorė, 276
Markevičienė, M., Valkininkų apylinkės pirmininkė, 379
Markevičius, KGB vyr. tardytojas, kratų vykdytojas, 163, 165, 166, 167, 171, 212, 249
Markevičius, Petras, kun., Biliakiemio klebonas, 585
Markievič, Kazimieras, Senųjų Vasyyliškių (Baltarusijoje) gyventojas, nubaustas už religines pareigas, 325
Marozas, Vytautas, kun., Alizavos-Palėvenėlės klebonas, 585
Maršėnaitė, Valė, Kauno Medicinos Instituto VI kurso studentė, 127
Martinaitytė, Teklė, seselė vienuolė, piktadarių nužudyta Pamūšyje, 586
Martinkaitė, G., kviestinė doc. V. Skuodžio kratoje, Vilniuje, 102
Martišiūtė, Dalia, liudininkė G. Iešmanto teisme, Vilniuje, 354
Masilionis, Algirdas, LTSR Prokuratūros perspėtas dėl partiečiams nepatikusio elgesio gyd. A. Statkevičiaus tesime, Vilniuje, 311, 556
Masilionis, Pranciškus, S.J., pavyzdingas kunigas, 241, 364, 365
Masys, Aleksandras, kun., Panevėžio vyskupijos, 585
Masiukas, S., Aukščiausio Teismo teisėjas, teisęs V. Vaičiūną, Širvintose, 573, 576
Matukaitis, Juozas, Didvyžių parapijos komiteto pirmininkas, 381
Matulaitis, A., Prienų rajono ateistinės tarybos pirmininkas, 180
Matulaitis, Juozas, kun., Šunskų administratorius, Kaišiadorių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 509
Matulaitis-Labukas, Juozapas, vysk., Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis administratorius, 9 metus išvargęs komunistinės Rusijos tremtyje, 22,
Matulevičienė, mokytoja, apgyvendinta Truskavos špitolėje, 265
Matulevičius, vyr. ltn. KGB čekistas, tardytojas, 78, 79, 101, 165, 202, 203, 370
Matulionis, Jonas-Kastytis, komunistinės valdžios teistas, 9,
Matulionis, kun. baigęs neakivaizdinę Kunigų Seminariją,  prisiglaudęs Kybartuose, 501
Matulis, Rimas, vilnietis, saugumiečių sekamas, pasirašęs protestą LTSR prokurorui, 169, 362, 438
Matusevičiūtė, Druskininkų I-os vidurinės mokyklos mokytoja, 601
Maurutienė, Zofija, Vadžgirio vidurinės mokyklos mokytoja, XI kl. aukl. 461
Mažeika, Darius, Telšių IV-os vidurinės mokyklos IVb kL mokinys, 75
Mažeika, Leonas, kun., Pamūšio klebonas, piktadarių nužudytas, 585, 586
Maželis, Petras, Telšių vyskupas, 1957 m. birželio 30 d. pašventinės Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčios pamatus, 130
Mažonavičius, Liudvikas, kun., Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras, palankus komunistinei valdžiai, 24, 229, 231
Mažukna, R., Liudininkas A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme, Vilniuje, 285
Meilus, Petras, kun., Ukmergės vikaras, 177
Meiman, Naum, kovotojas dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100
Mendeikaitė, Užuguosčio vidurinės mokyklos mokytoja, 146
Mercedes, seselė vienuolė, dailininkė, LKB Kronikos tomų iliustratorė, 15,
Merkys, Vytautas, tarybinės valdžios buvo pašalintas iš Kauno Kunigų Seminarijos, 577
Meškauskaitė, D., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, ir LTSR prokurorui, 346, 362, 363
Meškauskienė, J., Pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Meškauskas, C, pasirašęs protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Meškauskas, Virginijus, Biržų II-os vidurinės mokyklos VlIIa kl. mokinys, 322
Micka, A., Prienų II-os vidurinės mokyklos direktorius, 144, 145, 179, 180, 385
Mickevičius, Juozas, — jam nuimtas automobilio numeris tikslu sutrukdyti kelionę i Šiluvą, 537
Mickevičius, Juozapas, kun., Lėno klebonas, 585
Mickevičius, Juozas, kviestinis kun. S. Tamkevičiaus kratoje, Kybartuose, 203
Mieldažys, Juozas, kun., Kalvarijos klebonas, 116
Mieliauskas, B., Kapčiamiesčio parapijos komiteto pirmininkas, 601
Mieželaitis, E., tarybinis rašytojas okupuotoje Lietuvoje, 571
Mikalauskas, A., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, Tytuvėnų apylinkės pirmininkas, 475
Mikalauskas, LTSR ministras, 72,
Mikalojūnas, Stasys, kun., Veisiejų klebonas, 100
Mykolaitis, Alfonsas, Josvainių bažnyčios komiteto narys, 517
Mikolaitytė-Mackevičienė, Nijolė, liudininkė M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 476
Mikuckienė, Kapsuko VRS (Vidaus Reikalų Saugumo) inspektorė, 206
Mikulėnas, Antanas, kun., Antazavės klebonas, 585
Mikutis, Petras, kun., Stačiūnų administratorius, 81,
Mikutytė, LŽŪ Akademijos vyr. dėstytoja, 522
Milašius, Aleksandras, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją mokytis, 294
Milašius, Ignacas, kun., Molėtų bažnyčios klebonas, Kaišiadorių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 509
Milašius, Oskaras, prancūziškai rašęs lietuvių rašytojas, Lietuvos diplomatas, 302
Mileris, Adomas, kun., Plungės-Pakutuvėnų-Stalgėnų klebonas, Plungės dekanas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 429, 505, 508
Miliauskienė, Regina, Kybartų vidurinės mokyklos Illb kl. auklėtoja, 147
Milkauskaitė, Janina, Vadžgirio vidurinės mokyklos XI kl. mokinė, 461
Milvidas, V., kun., ant jo kapo Šeduvos šventoriuje sužalotas paminklas, 515
Minauris, laisvamanis Olandijos jėzuitų vienuolyne, 406, 408
Mindsenti, Vengrijos kardinolas, komunistinės valdžios kankinys, 21,
Miniotas, B., pasirašęs protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelstės teismo metu, Kelmėje, 346
Minkevičius, Edvardas, 1980 m. sovietinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją mokytis, 294
Mintaučkis, Jonas, kun. G. kanauninkas, Kaišiadorių katedros klebonas, vyskupijos oficiolas, Kaišiadorių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508
Misiūnaitė, TSKP istorijos ir politinės ekonomijos katedros vedėja Kauno Medicinos Institute, 128
Misiūnas, Juozas, jėzuitų gimnazijos mokinys, Kaune, buvęs įstojęs į vienuolyną, 405, 406, 407, 408, 413, 417, 418, 421, 422
Mišeikis, V., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, ir V. Vaičiūno — Širvintose, 475, 476, 575
Miškinis, Antanas, raštyojas, grįžęs iš Sibiro bandęs prisitaikyti okupacinei valdžiai, 352
Miškinis, Julius, kun., Viekšnių-Užlieknės klebonas, 77,
Miškinis, Kauno rajono komjaunimo centro sekretorius, 602
Miškinis, Povilas, kun., Smilgių-Dapšionių klebonas, 584
Mištautas, S., pasirašęs protesto pareiškimą N. Dybenkai, 489
Mištautas, Zenonas, inž., Kauno Statybos valdyboje Nr. 1, Kauno KGB iškviestas tardymui, 552, 553
Mišutis, P., „Ave vita" klubo narys, 411
Mišutis, Pranas, Ministrų Tarybos darbuotojas, vadovaujantis ateistas, 134, 135, 136
Mitrikas, Antanas, kun., Jūžintų klebonas, 584
Mizaras, Romualdas, kun., Šaravų klebonas, 81,
Močius, Algirdas, kun., Jurbarko altaristas, nešęs kryžių į Kryžių kalną, 172, 177
Mockevičius, Danielius, kunigo L. Šapokos žudikas, Luokėje, 586
Mockevičienė, medicinos sesuo Telšių ligoninėje, nukentėjusi dėl religinių įsitikinimų, 75,
Mockus, Viduklės vidurinės mokyklos mokytojas ir partijos sekretorius, Šiluvos maldininkų persekiotojas, 55, 56,
Molotovas-Ribentropas, pasirašę aktą Lietuvai, Latvijai ir Estijai pavergti, 103, 212, 285, 286, 301, 333
Monkus, Šeduvos bažnyčios zakristijonas, 515
Montvila, Kazimieras, kun., Vištyčio administratorius, 116, 367
Montvilaitė, A., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Montvilienė, Vida, VISI (Vilniaus Inžinerinio Statybos Instituto) prodekanė, 87, 88,
Montvilienė, Tauragės VI-os vidurinės mokyklos IV kl. auklėtoja, 223
Morkvėnas, ateistas, Prienų rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 385, 445, 446
Moteka, Juozas, Pasvalio rajono laikraščio „Darbas" redaktorius, 266
Motekienė, Zuzana, — jai mirus Pasvalio komunistinės valdžios pareigūnai neleido sūnui palaidoti motinos su religinėmis apeigomis, 266
Motiekaitis, Sidabravo vidurinės mokyklos mokytojas, 148
Mozūras, Kazimieras, kun., Pakruojo altaristas, 584
Murauskas, J., prokuroras, G. J. Stanelytės teisme, Kelmėje, ir V. Vaičiūno — Širvintose, 344, 484, 573
Muravskis, Villianas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 294
Murina,  Taisa Nikolajevna, Gervėčių vidurinės mokyklos užklasinio darbo organizatorė, 276
Murnikovas, paskaitininkas, švietęs Šakių rajono pareigūnus ir bažnytinio komiteto narius, 430
Musteika, Klaipėdos miesto prokuroras, 554, 555
Mušeliūnienė, B., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346

N
Nagulevičius, Jonas, kun., Naujamiesčio altarsitsas, 584
Naiduk, Regina, kviestinė Irenos Stumbrytės kratoje, Vilniuje, 307-8
Naikelytė, Daiva, Garliavos I-os vidurinės mokyklos IX kl. mokinė, 602, 603
Narkienė, Mažeikių I-os vidurinės mokyklos mokytoja, 75,
Narušis, Algirdas-Jonas, kun., Palėvenės klebonas, 584
Našlėnas-Kerbelis, Petras, kun., tarybinės valdžios buvo pašalintas iš Kauno Kunigų Seminarijos, yra gavęs šventimus be valdžios sutikimo, lietuvių kalinių gynėjas, prisiglaudęs Kaune, 116, 253, 501, 577
Natkevičienė, Prienų II-os vidurinės mokyklos mokytoja, 144
Naumovas, mokslinio komunizmo dėstytojas Kauno Medicinos Institute, 128
Nausėda, Garliavos I-os vidurinės mokyklos direktorius, 455, 456, 602, 603
Nausėda, Juozas, Pašilės vidurinės mokyklos IX kl. mokinys, 189
Nausėdienė, Pašilės gyventoja, išbarta vietos ateisčių mokytojų, 189
Navickas, V., liudininkas M- Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 475
Navickas, Zenonas, kun., G. Navickaitės brolis, Užuguosčio klebonas, 337, 341, 447, 448, 495, 498
Navickaitė, Genovaitė, zarasiškė, baigusi Kaune Ekonomikos technikumą, už religinius įsitikinimus komunistinės valdžios nuteista į Sibiro tremtį, 9, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 225, 245, 246, 247, 248, 260, 261, 263, 278, 302, 303, 305, 306, 326, 328, 329, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 369, 403, 463, 488, 494, 608
Navikas, tardytojas Molėtų saugumo įstaigoje, 548
Neimantas, Garliavos I-os vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, 603
Nekipielov, Viktor, kovotojas dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100
Neniškis, Lionginas, kun., Duokiškio klebonas, 584
Nevardauskaitė, G., pasirašiusi po raštu, ginančiu Viduklės kleboną A. Svarinską, šmeižiamą Raseinių rajono laikraštyje, 271, 272
Nikšienė, Sofija, Juliaus Sasnausko 75 m. močiutė, tardyta dėl pasirašytų pareiškimų, 438, 521
Nykštas, Petras, kun., Truskavos klebonas — be bažnyčios ir klebonijos (abi sudegintos), 81, 265, 319, 584
Niunko, vilnietė gydytoja, nukentėjusi dėl Šakalienei išduoto nedarbingumo lapelio, 382
Nominaitytė, Aldona, kratyta, Kaune, 306
Noreika, Vladas, Vilniaus 72-os vidurinės mokyklos mokinys, 393
Norkūnas, ypatingai svarbių bylų tardytojas, justicijos patarėjas, 468
Norkūnas, Napoleonas, kun., Rieškutėnų klebonas, liudininkas A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme, Vilniuje, 286, 287, 301
Norkus, Pajūrio mokyklos direktorius, 457
Norvaišienė, Grinkiškio apylinkės vykdomojo komiteto pirmininkė, 315, 316
Norvilienė, Šilalės vidurinės mokyklos direktore, 461
Novikovas, A., LTSR prokuroro pavaduotojas, 50, 51, 477
Novikovas, Kęstutis, nusikaltėlių šeimos atstovas, 568

O
Ogorodnikov, Aleksandr, provoslavų religinio seminaro steigėjas, 260
Okunova, Valentina, Kišiniovo (Moldavijoje), gyventoja, 153
Osin, N., Plumpos kalinimo įstaigos viršininkas, 102, 103
Osipova, Tatjana, kovotoja dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100

P
Pačinskas, Juozas, kun., Telšių kat. — Viešvėnų . administratorius, 78,
Padrezienė, Pakuonio apylinkės partijos sekretorė, 273
Paliaukaitė, Genovaitė, Kapsuko gyventoja, saugumiečių sulaikyta kratos metu, KGB tardyta Vilniuje, 207
Paliokas, kun., baigęs neakivaizdinę Kunigų Seminariją, prisiglaudęs Kaune, 501
Palšis, Petras, kun., Skuodo klebonas ir dekanas, 185, 243, 504
Paltarokas, Kazimieras, Panevėžio vyskupas, 364, 365, 390
Pangonis, Kapsuko pedagoginės mokyklos ateizmo dėstytojas, 377
Papievytė, Kazė, Judrėnų mokyklos VIII kl. mokinė, 88, 150
Papievytė, Rūta, Judrėnų mokyklos VIII kl. mokinė, 88,
Papinigytė-Kalverš, TSKP istorijos ir politinės ekonomijos dėstytoja,  studentų  diskriminuotoja  Kauno  Medicinos Institute, 128
Pasiliauskas, Algirdas-Juozas, kun., Kalvarijos vikaras, 116, 367
Pašilienė, B., Šiauliuose saugumiečių pas M. Jurevičių rastas jos pareiškimas dėl P. Paulaičio kalinimo, 166
Paškauskienė, minima A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme, Vilniuje, 286, 287
Patackas, Algis, vilnietis, saugumiečių sekamas, 169, 170
Patorskij, J., Lydoje areštuotųjų brutalus prižiūrėtojas, 28,
Paukštys, Rimas, Gargždų I-os vidurinės mokyklos IIIb kl. mokinys, 151
Paulaitis, Petras, Sibiro tremtinys, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, 91, 110, 153, 166, 195, 225, 278, 280, 290, 325, 386, 395, 396, 397, 463, 488, 522, 608
Paulauskas, L, Viduklės katalikų bažnyčios komiteto pirmininkas, 55, 270
Paulauskytė, Roma, Šilutės III-os vidurinės mokyklos VIIIc kl. mokinė, 457
Paulikas, Zigmantas, kun., Palomenės administratorius, aktyvus bendradarbiautojas su vietos ateistais, 443
Paulionis, Regimantas, 1980 m. komunistinės valdžios buvęs priimtas į Kauno Kunigų Seminariją, bet kGB imtas terorizuoti, mokytis nebeatvyko, 294, 325
Paunksnienė, Ona, Vilkaviškio rajono VRS inspektorė, uoli saugumiečių talkininkė, dariusi asmeninę kratą pas O. Kavaliauskaitę, 203, 204
Paura, Vladas, Šaukoto bažnyčios komiteto pirmininkas, 598 Pečeliūnas, Povilas, mokytojas, Sibiro tremtinys, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, 95, 100, 101, 165, 195, 225, 249, 278, 326, 328, 347, 348, 349, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 386, 401, 402, 433, 436, 439, 463, 488, 490, 491, 590, 608
Pečiulis, liudininkas A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme, Vilniuje, 285
Pečkienė, Pakuonio apylinkės pirmininkė, 273
Peirošius, Antanas, Pajūrio mokyklos VIII kl. mokinys, 457
Pelionytė, L., Pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Staniulytės teismo metu, Kelmėje, 346
Perednis, A., Ukmergės rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 318
Perižokas, Petras, ukrainietis kunigas, 277
Petkevičius, Alfonsas, Šilavoto apylinkės pirmininkas, 445, 446
Petkevičius, generolas, KGB pirmininkas, vykdęs kratą kun. A. Svarinsko klebonijoje, susidomėjęs ir P. Pečeliūno byla, 101, 202
Petkevičienė, Jadvyga, pasirašiusi tikinčiųjų teisėms ginti dokumentą Unesko organizacijai, 81, 86, 346, 384, 438, 536
Petkevičius, Jonas, pasirašęs tikinčiųjų teisėms ginti dokumentą Unesco organizacijai, 81, 86, 346, 384, 438, 536
Petkūnas, Algimantas, Vyžuonų mokyklos X kl. mokinys, 90
Petkus, Viktoras, Sibiro tremtinys, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, 91, 154, 195, 225, 253, 278, 280, 288, 291, 292, 303, 325, 356, 386, 463, 488, 608
Petkus, Sedos apylinkės pirmininkas, 274
Petraitienė, Birutė, kviestinė kratoje Danos Keršiūtės bute, Vilniuje, 101
Petraitytė, Telšių vidurinės mokyklos mokytoja, 76,
Petraitytė, Vilma, Sidabravo vidurinės mokyklos Vila kl. mokinė, 148
Petrauskas, Antanas, kun., Raguvos klebonas ir dekanas, 584
Petrauskas, Ignas, pakviestas j Klaipėdos prokuratūrą „įspėjimui" dėl religinių eisenų į Šiluvą, 536, 553, 554
Petrauskas, Jonas, kun., Varnių klebonas, 77,
Petrauskas, Vytautas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją mokytis, 294
Petrauskas, Kauno miesto vykdomojo komiteto pavaduotojas, 555
Petrauskaitė, Ona, Betygalos bažnyčios valytoja, 453, 454
Petrauskienė, Ona, Betygalos gyventoja, 275
Petrauskienė, Sedos vidurinės mokyklos mokytoja, 275
Petravičius, Mykolas, kun., Dubičių administratorius, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 507
Petravičius, Marijonas, kun., vilnietis, Kaišiadorių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 173, 508
Petrenko Podjapolskaja, Marija, kovotoja dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100
Petrik, Viktor, Girių kaimo (Baltarusijoje) mokyklos mokinys, 31, 35, 42,
Petrikienė, Teresė, kratyta Kybartuose, tardyta Vilniaus saugume, 204, 205, 306, 333, 334, 335
Petrylaitė, E., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Petronis, Alfonsas, kun., Ceikinių klebonas, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508
Petronis, Povilas, Sibiro tremtinys, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, 9,
Petruševičienė, Garliavos I-os vidurinės mokyklos mokytoja ir ateistinio sektoriaus vadovė, 603
Petruškevičius, Vytautas, majoras, Lazdijų milicijos viršininko pavaduotojas, 551
Petruškevičius, KGB papik., įnirtingai tardęs Nijolę Sadūnaitę, 106
Petruškevičienė, S., liudininkė A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme, Vilniuje, 285, 288
Pesliakas, Vytautas-Kazimieras, kun., Panoterių administratorius, Kauno arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 177, 508
Pijus XI, popiežius, 415, 416
Pijus XII, popiežius, 230, 390
Pileckytė, Janina, kun. V. Degučio šeimininkė Bagotojoje, saugumiečių tardyta, 206, 209, 335
Pilelis, Vytautas, KGB majoras, kratų vykdytojas, tardytojas, 106, 164, 169, 170, 211, 253, 254, 301, 302
Pilibaitė, Vida, Šipylių komjaunimo sekretorė, 323
Pilka, Jonas, kun., Daugų klebonas, Kaišiadorių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508
Pilka, Steponas, kun., Labūnavos klebonas, 177
Pilipavičienė, Telšių vidurinės mokyklos mokytoja — trenkusi mokiniui E. Želviui į veidą, 76,
Pimenas, Rusijos patriarchas, komunistų partijos patikėtinis, 21,
Pinočeto, gen., Čilės chuntos vadas, 252
Pipiras, Albinas, kun., Pušaloto klebonas, 584
Plekaitienė, Sedos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 274, 526
Pleskus, milicijos kapitonas, kratęs kun. A. Gražulio tėvus, Mankūnų k., 168
Pleštienė, Truskavos mokyklos mokytoja, apgyvendinta špitolėje, 265
Plioraitis, Ignas, kun., Kapčiamiesčio klebonas, 84,116,139,140, 141
Pluira, Tadas, mažametis P. Plumpos sūnus prašo amnestuoti tėvą, 182
Pluira, Tomas, mažametis P. Plumpos sūnus prašo amnestuoti tėvą, 182
Pluiraitė, Teresė, mažametė P. Plumpos duktė prašo amenstuoti tėvą, 182
Pluirienė, Aldona, Sibiro tremtinio, kovotojo dėl religijos ir tautos laisvės, P. Plumpos, žmonai 102, 182, 257, 262, 291
Plumpa-Pluira, Petras, Sibiro tremtinys, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, 9, 91, 102, 103, 110, 154, 182, 195, 213, 225, 232, 257, 258, 262, 278, 291, 325, 386, 403, 463, 488, 608
Plungė, V., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 474
Pocienė, Pašilės vidurinės mokyklos mokytoja, aktyvi partietė, 189
Poderis, kun., baigęs neakivaizdinę Kunigų Seminariją, prisiglaudęs Kaune, 501
Podgornas, TSRS Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pirmininkas, 67,
Popovič, Oskana, N. Sadūnaitės tremties draugė, 110
Poreš, leningradietis Sibiro kalinys, 491
Poška, Tadas, kun.. Žemaičių Naumiesčio klebonas, Šilutės dekanas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 78, 429, 505, 508
Poškus, Antanas, Pašušvės bažnyčios komiteto pirmininkas, 431
Poškus, Bronius, Endriejavo bažnyčios zakristijonas, 381
Poškienė, Ona, liudininkė A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme, Vilniuje, 286, 438, 439
Povilaitis, Jonas, kun., Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios altarista, 81,
Povilanskis, Benediktas, kun., Karmėlavos klebonas, piktadarių sumuštas, 299, 373
Povilonis, Liudvikas, vyskupas (buvęs Klaipėdos klebonas ir Taikos Karalienės bažnyčios statytojas, kalintas), Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis administratorius, 19, 22, 50, 114, 120, 131, 133, 171, 172, 173, 229, 230, 231, 238, 498, 558, 560, 561, 578, 596
Prakaitis, Alfonsas, vykdamas su šeima Šiluvon, milicininkų suimtas ir sumuštas, 370, 371
Pranevičius, Aloyzas, Josvainių bažnyčios komiteto narys ir Anginių kaimo maršalka, 517, 518
Pranevičius, Jonas, kun., Utenos klebonas ir dekanas, Panevėžio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508, 584
Pranskietis, Augustinas, kun., 96 metų aklas Šeduvos altaristas, 580, 584
Pranskūnaitė, Ona, nuteista už veiklą dėl religijos laisvės, 9,
Prapiestis, Juozas, vilnietis, saugume tardytas, 170
Pratkelis,  Leopoldas,  kun.,  Linkuvos  klebonas,  Panevėžio vyskupijos kapitulos prelatas, Panevėžio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508, 584
Prialgauskas, Kazimieras, kun. dr., Palangos altaristas, 78,
Prišmontas, P., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 476
Protusevičius, Jonas,  pasirašęs protesto pareiškimą LTSR Sveikatos Apsaugos ministeriui dėl P. Cidziko kankinimo psichiatrinėje ligoninėje, 438
Pudžemys, Adolfas, kun., Upynos-Girdiškės administratorius, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 429, 508, 564
Puišytė, Živilė, Vadžgirio vidurinės mokyklos V-os kl. mokinė, 461
Pukėnas, Kazimieras, kun., Nemenčinės klebonas, Kalvarijų dekanas, 282
Pukenis, Robertas, kun., Krekenavos vikaras, 584
Pukinskienė, Gargždų I-os vidurinės mokyklos mokytoja, Illb kl. aukl., 151
Pulkauskas, Saulius, Judrėnų aštuonmetės mokyklos VI kl. mokinys, 88, 149, 150
Pumputienė, Ona, parūpinusi kunigą Molėtų ligoninėje sergančiai moteriai, 381
Puodžiūnas, Antanas, Telšių vyskupijos kunigas, 78,
Pupeikis, Žydrūnas, Betygalos mokyklos mokinys, 275, 276
Pupkovas, Vilniaus liaudies teismo teisėjas, 434
Puplauskas, inž., religingas, A. Stuinos puolamas, 216, 267, 269
Puriuškis, Izidorius, kun., Uliūnų klebonas, Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčios atlaristas, 584
Puskepalaitytė, Violeta, Vadžgirio vidurinės mokyklos XI kl. mokinė, 461
Putna, Vytautas, lietuvis komunistas generolas, sušaudytas pačių komunistų, 418
Puzaras, Petras, kun. dr., Akmenės-Klykolių klebonas, Mažeikių vicedekanas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 241, 244, 429, 505, 508

R
Rabačiauskaitė, Aurelija, liudininkė Iešmanto ir Pečeliūno teisme, Vilniuje, 355
Racevičius, Stanislovas, kun. (nenurodyta jo buvimo vieta), 564
Račaitis, Jonas, kun., Liolių ir Aliejų b. administratorius, 56,
Račiūnas, Pranas, kun., Paluobių klebonas, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508
Račkauskienė, Elena, gynusi kun. J. Kaunecką, 217
Račkauskas, Gintautas,  Šilalės vidurinės mokyklos IX kl. mokinys, 461
Račkauskas, Jonas, Sedos vidurinės mokyklos XI kl. mokinys, 274, 275
Račkauskas, Kazimieras, kviestinis kun. A. Gražulio kratoje, Prienuose, 167
Radavičiūtė, M., Šiaulių m. Gimdymo namų darbuotoja, 321
Radkevičienė, Prienų II-os vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 145
Radomskij, Lukian, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80,
Radzevičienė, Žarėnų vidurinės mokyklos mokytoja, 460
Radzevičius, Vaclovas, kun., Šlienavos klebonas, 81,
Ragaišienė, A., KGB mjr. Markevičiaus tardyta, Vilniuje, 212, 286, 288, 362
Ragaišis, Romualdas, kalinys ir Sibiro tremtinys, 212, 213, 288, 438
Raila, Algirdas, Ž. 0 Akademijos dėstytojas, kviestinis A. Žarkausko kratoje, Kaune, 171
Rainys, vyr. ltn., čekistas, daręs kratą pas Liuciją Kulvietytė, Kaune, kun. B. Laurinavičių, Aditišky, 78, 165, 208, 210, 211, 244, 245, 246, 304, 305
Raišytė, Aldona, pasirašiusi skundą respublikiniam prokurorui, vaikų darželio auklėtoja, Kaune, saugumiečių kratyta, 307, 363, 489, 536, 555, 556
Rakauskas, Jonas, kun., Raudonės administratorius, 116
Rakauskienė, Birutė, Šaukėnų vidurinės mokyklos mokytoja, 459
Rakickas, Vitas, Josvainių vidurinės mokyklos direktorius, 384
Ramanauskaitė, Angelė, kaunietė, įstaigos tarnautoja, Astravo (Baltarusijoje) liaudies teismo nubausta, 18, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 184, 185, 248, 346, 536
Ramašauskaitė, R., pasirašiusi protesto skundą N. Dybenkai, 489
Ramašauskas, Romualdas, dėl sovietinės valdžios persekiojimo į Kauno Kunigų Seminariją mokytis nepriimtas, 295
Ramanauskas, Vaclovas, kun., Gruzdžių klebonas, 177
Ramanauskas, Sedos miesto pirmininkas, 274
Ramoška, S., liudininkas V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 574
Rameikis, Antanas, kun., Ramygalos altaristas, 584
Raneta, Moldavijos Religijų reikalų įgaliotinis, 152
Rasūnas, pogrindžio leidinio „Vytis" Nr. 4 turinio pateikėjas, 278
Raščius, Pranciškus, kun., Svėdasų altaristas, 584
Raštutienė, Šilalės vidurinės mokyklos mokytoja, 461
Rašukas, Boleslovas, kun., pasirašęs kunigų ir tikinčiųjų protestą L. Brežnevui, 116
Rauda, Petras, kan., miręs Sibiro tremtyje, 110
Raudys, mjr., čekistas, kratų vykdytojas, kratęs ir L. Kulvietytės butą, Kaune, 78, 163
Raūduvė, Petras, kun. 80 m. ligonis, Šeduvos altaristas, 580, 584
Ravoit, Marija, Girių k. (Baltarusijoje) mokyklos mokinė, 31, 35,
Razūnas,  teismo  kolegijos pirmininkas Gemmos-Jadvygos Stanelytės teisme, Kelmėje, 343
Razmantas, Juozapas, kun., Žalpių klebonas, pasirašęs protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 177, 346
Ražinskas, L., Aukščiausio Teismo teisėjas, teisęs V. Vaičiūną, Širvintose, 573, 576
Reinys, Mečislovas, Vilniaus arkivyskupas, miręs iškankintas Sovietų Rusijos kalėjime, 416
Remeika, Antano Kalantos bute kratos vykdytojas, Kaune, 311
Repša, O. Vitkauskaitės ir G. Navickaitės teismo pirmininkas, Vilniuje, 333, 339
Repšienė, Danguolė, ateiste laikraštininke, 410
Repšys, Ričardas, dėl sovietinės valdžios persekiojimo į Kauno Kunigų Seminariją mokytis nepriimtas, 295, 553
Riabinas, Itn., saugumietis, kratos dalyvis pas kun., B. Laurinavičių, Adutišky, 166
Ribokas, Utenos rajono švietimo skyriaus vedėjas, 125
Rickevičius, G., pasirašęs protestą LTSR prokurorui P. Pečeliūno, V. Skuodžio ir G. Iešmanto teismo metu, Vilniuje, 362
Rimaitė, Rasa, Kurtuvėnų aštuonemetės mokyklos IV-os kl. mokinė, 89,
Rimelaitis, A., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 476
Rimiškis, Mažeikių III-os vidurinės mokyklos direktorius, 150, 151
Rimkus, LTSR švietimo ministras, 144
Rimša, Jonas, kun., Saločių altaristas, 584
Rinkevičius, Edmundas, kun., Panevėžio katedros vikaras, 584
Romanovas, B., saugumietis, kratos dalyvis D. Keršiūtės bute, Vilniuje, 101
Rozenbergas, Alfredas, nacionalsocialistų propagandos skleidėjas, 416
Ručinskienė, gyd., P. Cidziko sveikatos tikrinimo komisijos narė, Vilniuje, 436
Rudaitis, Saulius, Sidabravo vidurinės mokyklos VIa kl. mokinys, 148
Rudenka, TSRS Generalinis prokuroras, 108
Rudnickij, Zigmantas, bažnytinio komiteto narys Moldavijoje, pasitarnavęs komunistams, 143
Rudzinskas, Sigitas, Vilniaus V. Pedagoginio instituto doc., marksizmo dėstytojas, 601
Rudzinskas, Valerijus, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas į Kauno Kunigų Seminariją mokytis, 290
Rudzinskienė, gyd., psichiatrė, P. Cizdiko sveikatos tyrimo komisijos narė, Vilniuje, 437
Rudžionytė, Laima, kviestinė kun. A. Svarinsko kratoje, Viduklėje, 202
Rugienis, Religijų reikalų tarybos įgaliotinis, 364
Rugys, St., Polekėlės parapijos komiteto pirmininkas, 498, 500
Rukanauskas, Užuguosčio apylinkės sekretorius, 449
Rukšėnas, mjr., saugumietis, kratos dalyvis pas kun. B. Laurinavičių, Adutišky, tardytojas, 166, 169, 170
Rupšys, Šiaulių rajono kompartijos sekretorius, 194
Rutalė, Juozapas, kun., Užvenčio klebonas, 78,
Ruzgytė, Rita, Mažeikių I-os vidurinės mokyklos IVc kl. mokinė, 75,
Ružė, Pranciškus, kun., Pagramančio klebonas, 563, 564

S
Sabalius, Stasys, Kapčiamiesčio apylinkės pirmininkas, 139, 600
Sabaliauskas, Jonas, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80,
Sabaliauskas, Jonas, kunigo Leono Šapokos žudikas, Luokėje, 586
Sabaliauskas, Pranciškus, kun., Juodupės klebonas, 584
Sacharov, Andrėj, rusų akademikas, kovotojas dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100, 177, 466, 468
Sadūnas, Jonas, Nijolės brolis, Vilniuje saugumiečių sekamas ir tardomas, 108, 362, 450, 521, 522
Sadūnaitė, Nijolė, bekompromisinė kovotoja dėl religijos ir tautos laisvės, Sibiro tremtinė, 9, 91, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 154, 195, 204, 225, 228, 229, 232, 258, 259, 260, 311, 315, 319, 320, 346, 362, 363, 403, 438, 449, 450, 451, 452, 481, 489, 520, 523, 536, 594, 595
Sadūnas, Vladas, Nijolės pusbrolis, silpnavalis, saugumiečių tardytas, 106
Sapyginas, saugumietis, kratos vykdytojas pas doc. V. Skuodį, 165
Sasnauskaitė, D., liudininkė J. Sasnausko teisme, Vilniuje, 285
Sasnauskas, Julius, vilnietis, 1979 m. sovietinės valdžios pareigūnų nepriimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijon, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, Sibiro tremtinys, 79, 80, 95, 103, 177, 195, 211, 225, 250, 253, 278, 280, 284, 285, 286, 287, 288, 322, 325, 382, 383, 386, 463, 488, 492, 493, 521, 556, 593, 608
Sasnauskaitė, Leonora, pasirašiusi skundą LTSR prokurorui, J. Kaireliui, 363, 438, 556
Saukaitis, Jonas, Trakuose tardytas, 367
Saunorius, Antanas, Pašilės bažnyčios sargas, 525
Saunorius, Jonas, Klaipėdos bažnyčios komiteto pirmininkas, 129
Saveikytė, Aurelija, Tauragės V-os vidurinės mokyklos VIa kl. mokinė, 190, 191, 224
Savickas, Luokės vidurinės mokyklos direktorius, tardęs tikinčius mokinius, 76,
Savickas, Marijonas, kun., Smalvų klebonas, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 85, 173, 507
Savickas, Pranas, Janapolės vidurinės mokyklos direktorius, 323, 324
Savickis, Viešvėnų bažnytinio komiteto narys, 136
Savič, advokatas Astravo (Baltarusijoje) teisme. Teisiamoji A. Ramanauskaitė — jo paslaugos atsisakė, 30, 33, 34, 46, 47, 49,
Seibutis, Vincas, Daugailių bažnytinio komiteto kasininkas, 63, 69,
Semaška, Edvardas, kun., Deltuvos klebonas, Kauno arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 177, 508
Semaška, Liudvikas, kun., Vadžgirio ir Šimkaičių administratorius, 116
Semenauskas,  Vitalijus,   Plungės I-os   vidurinės mokyklos mokinys, komjaunuolių muštas už bažnyčios lankymą, 76,
Senkus, Vincentas, kun., Šačių klebonas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 77, 429, 508
Senulis, Petras, kun., Leliūnų klebonas, 584 Serapinas, Petras, kun., Sedos ir Renavo par. klebonas, nori apsieiti prie altoriaus be vaikų patarnavimo, 275
Sereikaitė, Ona, Kauno Resp. Klinikinės ligoninės gydytoja, 168, 169, 310
Sieba, Kęstutis, Janapolės vidurinės mokyklos III-os kl. mokinys, 323
Silivončik, Galia, N. Sadūnaitės tremties draugė, 110
Siminskaitė, Janina, Prekybos Ministerijos skaičiavimo centro tarnautoja, 556
Simkevičiūtė, A., liudininkė M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 476
Simonaitis, Aurelijus, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80,
Simsonas, Bronius, kun., Ragelių klebonas, 584
Simutis, Liudas, — grįžusiam iš tremties, milicija leido prisiregistruoti Kaune, 87,
Sinickas, Kapsuko kompartijos sekretorius, 222
Sinkevičius, Vilniaus 72-os vidurinės mokyklos mokinys, 393
Sirtautas, Henrikas, kun., Tryškių par. klebonas, pataikūnas komunistinei valdžiai, 185
Sirutis, Rimas, komjaunuolis, naktį įsibrovęs į Kučiūnų bažnyčią, klebono sukviestos talkos sučiuptas, 141, 142
Sirvydas, Valentinas, Josvainių bažnyčios komiteto narys, 517
Sitka, Simno vidurinės mokyklos IXb kl. mokytojas, mokinių prievartautojas, 191
Siudikaitė, Z., teisininkė, Šiauliuose dariusi kratą mokytojos pensininkės, Elzbietos Klimavičienės, bute, 520
Sizo (ar Syzo?), Darija Ivanovna, Girių (Baltarusijoje) apylinkės pirmininkė, 31, 36, 37, 38, 48,
Skardinskas, Leonardas, kun., Geidžiūnų klebonas, 584
Skardinskas, Vytautas, Radviliškio bažnyčios komiteto narys, 431
Skazkinas, S. D., tarybinis akademikas, 411
Skeiveris, E., Raseinių rajono vykdomojo komiteto pirmininkas, 54, 56, 270
Skinkytė, E., pasirašiusi protesto pareiškimą N. Dybenkai M. Jurevičiaus teismo metu, Vilniuje, 489
Skinkytė, Skaidra, Prienų II-os vidurinės mokyklos IXa kl. mokinė, 145
Skiparis, Vytautas, kun., Šilalės vikaras, P. Anilionio suspenduotas, 430, 446, 460, 500, 501, 564, 598
Skirelis, Jonas, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80,
Skučas, Gintaras, kun., Gelgaudiškio administratorius, 116
Skudrienė, E., komunistinių laikraščių bendradarbė, 440
Skupovas, Varnių vykdomojo komiteto pirmininkas, 149
Skurevičius, Aleksas, Vilniaus radijo ir televizijos darbuotojas, nepartinis, partinių kaltinamas, 187
Skuodis, Vytautas, doc, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, Sibiro tremtinys, 95, 101, 102, 165, 195, 225, 263, 278, 326, 328, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 376, 386, 397, 399, 401, 403, 433, 436, 439, 463, 481, 488, 490, 590, 608
Skuodytė, D., pasirašiusi skundą Respublikos prokurorui, 363
Skuodytė, G., pasirašiusi skundą Respublikos prokurorui, 363
Skuodienė, Irena, pasirašiusi skundą Respublikos prokurorui, 363, 393
Skurulskienė, J., pasirašiusi protesto pareiškimą N. Dybenkai M. Jurevičiaus teismo metu, Vilniuje, 489
Sladkevičius, Vincentas, Kaišiadorių vyskupas, ištremtas už vyskupijos ribų, 53, 60, 96, 171, 176, 231, 365, 392, 502, 531
Slankauskas, Šiaulių miesto čekistas, tardytojas, 519, 520
Slibinskas, milicijos kpt., kunigo A. Gražulio kratos vykdytojas, Prienuose, 167, 209
Slipi, Juozapas, unitų vyskupas, Lvovo metropolitas, gyvenąs emigracijoje, 603
Sluoksnaitis, Renatas, Vadžgirio vidurinės mokyklos V-os kl. mokinys, 461
Smetona, Antanas, Lietuvos Respublikos Prezidentas, 68,
Sniečkus, Antanas, Lietuvos komunistų partijos sekretorius, 134, 398
Snyka, Kęstutis, kviestinis M. Jurevičiaus kratoje, Šiauliuose, 468
Sobaitienė, Vadžgirio vidurinės mokyklos valytoja, 461
Sobaitytė, Gražina, Vadžgirio vidurinės mokyklos XI kl. mokinė, 461
Sodaitienė, Užuguosčio vidurinės mokyklos komunistė mokytoja, 146
Sokolova, Tatjana, N. Sadūnaitės tremties draugė, 110
Spermauskas, Sedos vidurinės mokyklos mokytojas, 275
Stakanaitė, Olimpija, saugumiečių kratyta, Kaune, 307
Stakėnas, Vaclovas, kun,, Krokialaukio klebonas, 100,116, 342, 372, 375, 376, 397, 439, 534
Stakėnienė, Kretingos I-os vidurinės mokyklos IIa kl. mokytoja ir auklėtoja, aktyvi ateiste, 190
Stakevičienė, Prienų II-os vidurinės mokyklos mokytoja, 143
Stakevičiūtė, Angelė, Prienų II-os vidurinės mokyklos IXb kl. mokinė, 145
Stakionis, Religijų reikalų įgaliotinio finansų skyriaus vedėjas, 498
Stalinas, Sovietų Sąjungos diktatorius, tautų pavergėjas, 22, 231, 292
Stamkauskaitė, Virginija, Prienų II-os vidurinės mokyklos VIIla kl. mokinė, 145, 385, 386
Stanelienė, Kurtuvėnų aštuonmetės mokyklos mokytoja, 89,
Stanelytė, Gemma-Jadvyga, saugumiečių kratyta, tardyta, teista, ištremta į Sibirą, drąsi kovotoja dėl religijos ir tautos laisvės, 81, 167, 169, 258, 278, 280, 293, 308, 309, 310, 326, 328, 342, 343, 344, 345, 346, 386, 394, 397, 398, 399, 441, 463, 485, 488, 491, 519, 533, 589, 608
Stanelis, Vytautas, „Vagos" leidyklos pareigūnas, 423
Stankaitis, Juozas, ateistas, buvęs jėzuitų noviciate, 414
Stankaitis, Vilniaus Pedagoginio Instituto dėstytojas, 459
Stankevičienė, A., Daugailių apylinkės pirmininkė, 62,
Stankevičius, Kapčiamiesčio partinis, 139
Stankevičius, kpt., daręs kratą pas Liuciją Kulvietytę, Kaune, 78,
Stanionienė, gyd., psichiatrė ekspertė P. Cidziko tardymo metu, Vilniuje, 435
Staniulytė, B., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J.
Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Stankūnaitė, L., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Stankūnas, Stasys, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80,
Stankūnienė, P., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Stankus, A., Šilutės III-os vidurinės mokyklos direktorius, 457
Stasys, brolis Saldutiškio saleziečių vienuolyno padaliny, 410
Stašaitis, pasirašęs SR KP CK antrajam sekretoriui N. Dybenkai pareiškimą, 489
Stašaitis, Česlovas, rašęs Sibiro tremtiniui P. Paulaičiui laiškus, kurie esą dingę, 396
Stašaitis, Jonas, kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, komunistinės valdžios nuteistas, 9,
Staškūnas, Vilius, Sidabravo vidurinės mokyklos VIa kl. mokinys, 148, 191
Statkevičius, Algirdas, gyd., kratytas, tardytas ir nuteistas, Sibiro tremtinys, 79, 164, 165, 195, 211,225, 278, 280, 289, 311, 325, 369, 386, 463, 488, 608
Statkevičienė, Stefa, Šilalės vidurinės mokyklos mokytoja, 457
Step, A. Ramanauskaitės byloje, Astrave, apklausos protokolą surašant — liudininkas, 44,
Stepanovas, milicijos vyr. leitenantas, Vilniuje, 434
Steponavičius, J. kan., buv. Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos valdytojas, vykdęs baimės ir nuolaidžiavimo valdžiai politiką, 23,
Steponavičius, Julijonas, vyskupas, Vilniaus arkivyskupijos apaštalinis administratorius, komunistinės valdžios ištremtas j Žagarę, 53, 60, 96, 176, 219, 230, 280, 281, 292, 364, 365, 379, 389, 531, 595, 596
Steponavičiūtė, Teklė, pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346, 536, 553, 554
Steponaitis, Gintautas, kun., Lazdijų vikaras, 116
Stirbys, Vaclovas, kun., Alsėdžių administratorius, 77,
Stonys, Algirdas, Pašilės mokyklos mokinys, 525
Stonys, Mykolas, kun., Suostų klebonas, 584
Stonys, Vytautas, Judrėnų aštuonmetės mokyklos VIII kl. mokinys, 88, 150
Stonienė, O., Raseinių vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja, 55, 121, 275
Stonkus, Saulius, Telšių IV-os vidurinės mokyklos IVb kl. mokinys, 75,
Stoskeliūnas, Juozas (iš Punsko), liudininkas P. Pečeliūno teisme, Vilniuje, 355, 357
Stoskeliūnienė, Milda, liudininkė P. Pečeliūno teisme, Vilniuje, 355, 357
Strazdas, Bronius, kun., Biržų klebonas ir dekanas, 584
Strimaitis, Vaclovas, kun., Lazdijų klebonas ir dekanas, persistengęs pataikautojas komunistinei valdžiai, 139, 140
Striokaitė, Giedrė, medicinos studentė, tardyta Vilniaus KGB, 210, 303, 304
Striokas,  Valentinas,  medicinos  studentės  Giedrės  tėvas, vilkaviškietis, Vilniuje tardytas KGB, 210
Striukis, Antanas, kun., Telšių švč. M. Marijos b. klebonas ir dekanas, 505
Strokatova (Karavanskaja), Nina, kovotoja dėl žmogaus teisių įgyvend., 100
Stuina, Algimantas, žurnalistas, Vilniaus televizijoje puolęs kun. J. Kaunecką, 215, 218, 265, 267, 268, 587
Stukienė, A., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Stulgys, Kęstutis, dėl sovietinės valdžios persekiojimo į Kauno Kunigų Seminariją mokytis nepriimtas, 295
Stumbras, Klaipėdos miesto architektas, 131
Stumbrytė, Irena, saugumiečių kratyta ir tardyta, Vilniuje, 307, 310
Stūrys, S., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje ir V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 476, 574
Subačius, Kęstutis, matęs P. Cidziko prievartavimą Vilniaus teismo vestibiulyje, 434, 438
Sudavičius, Br., Vilniaus Valstybinio Universiteto prorektorius, 321, 322
Sujeta, Romas, saugumietis, tardytojas ir kratų vykdytojas, 78,
Sungaila, Aloyzas, kun., Panevėžio vyskupijos, 584
Survila, Jonas, kun.. Pagirių klebonas, 177
Suslavičiūtė, Algina, kaišiadorietė, areštuota Kaune, 164, 303, 369, 370
Sutkaitis, Antanas, Garliavos I-os vidurinės mokyklos IX kl. mokinys, 602
Svarinskas, Alfonsas, kun., Viduklės parapijos klebonas, Kauno arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, buvęs Sibiro tremtinys, drąsus kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, TTG Komiteto vienas iš steigėjų, 24, 25, 50, 57, 62, 92, 100, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 136, 161, 162, 176, 178, 202, 210, 245, 261, 263, 264, 269, 271, 272, 297, 342, 343, 346, 362, 366, 375, 376, 379, 394, 439, 453, 500, 508, 534, 536, 553, 558, 560, 564
Sventauskas, mjr., saugumietis, kratos dalyvis pas kun. B. Laurinavičių, Adutišky, 166
Sventickas, Jurgis, kun., Seirijų altaristas, 116
Svirskis, Povilas, kun., Pakruojo klebonas, 584

Š
Šabatūra, Stefa, N. Sadūnaitės tremties draugė, 110
Šaibokaitė, Betygalos bažnyčios choristė, 275
Šakalienė, Genovaitė, kratyta Vilniuje, esanti valdžios nemalonėje, 249, 250, 311, 382, 438
Šakalys, Vladas, optikas, kratytas jo butas, Vilniuje, buvęs kalinys, 79, 250
Šakinis, Plungės I-os vidurinės mokyklos X-os kl. mokinys-komjaunuolis, mušęs V. Semanauską už bažnyčios lankymą, 76,
Šalna, TS KP istorijos ir politinės ekonomijos doc. Kauno Medicihos Institute, 128
Šaltis, Algis, 1979 m. sovietinės valdžios pareigūnų nepriimtas Kauno Kunigų Seminarijon, 81,
Šapiro, Zusmanas, Telšių buitinio aptarnavimo kombinato direktorius, 186
Šapoka, Leonas, kun., Luokės klebonas, piktadarių nužudytas, 77, 280, 298, 299, 374, 377, 378, 427, 428, 452, 586
Šapranauskas, Kirdeikių apylinkės pirmininkas, 137, 138
Šarkauskaitė, Ona, iškviesta į Vilniaus KGB tardymui, 210, 489, 551
Šauklienė, B., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Šauklys, Viktoras, kun., Girdžių administratorius, 320
Šeduikis, Kęstutis, kviestinis A. Statkevičiaus kratoje, Vilniuje, 164
Šemeliovas. G., milicijos majoras, kratęs O. Keršiūtės butą, Vilniuje, 301, 302
Šeniauskas, kun., Lydoj (Baltarusijoj), nubaustas už vaikų katekizavimą bažnyčios zakristijoje, 91,
Šepetys, L., LKP CK sekretorius, 178
Šerkšnas, J., pensininkas mokytojas, liudininkas J. Sasnausko ir A. Terlecko teisme, Vilniuje, 285, 287, 288
Šernienė, Endriejavo kolūkio „Bolševiko" partinė sekretorė, 381
Šeškevičius, Antanas, kun., Molėtuose teistas už sąžiningą kunigo pareigų atlikimą. Dabar Gargždų altaristas ir Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 8, 105, 232, 293, 418, 429, 508, 524
Šiaučiūnas, Ignas, kun., Panevėžio vyskupijos, 584
Šiaučiūnas, Virginijus, Sidabravo vidurinės mokyklos VIa kl. mokinys, 148
Šiaulytė, P., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Šidlauskas, Kazys, „Mičiūrino" vardo kolūkio Josvainių apylinkėj pirmininkas, komunistas-ateistas, 517, 518
Šikšnys, Valentinas, kun., Plungės altaristas, 564
Šileikis, Juozas, šiaulietis, pasirašęs protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 184, 254, 346, 536
Šilkaitytė, Lilijana, Josvainių vidurinės mokyklos Vb kl. mokinė, 322
Šimkus, V., trukdęs Viduklės tikintiesiems vėlinių išvakarėse vykti į kapines, 122
Šiniauskaitė, Jurgita, Tauragės VI-os vidurinės mokyklos IV kl. mokinė, 223
Šipavičiūtė, Staselė, Kauno P. Mažylio Medicinos mokyklos mokinė, 324
Širvinskaitė, A., pasirašiusi protesto pareiškimą N. Dybenkai M. Jurevičiaus teismo metu, Vilniuje, 489
Šlaminas, Vytautas, kviestinis M. Jurevičiaus kratoje, Šiauliuose, 468
Šlapelis, Bronius, kun., Tauragnų klebonas, 584
Šleiterienė,  Mažeikių  III-os vidurinės mokyklos chemijos mokytoja, 150
Šliauteris, Petras, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 294
Šliauteris, Povilas, kun., Pasvalio vikaras, 584
Šmigelskis, Apolinaras, Josvainių bažnyčios komiteto narys, 517
Šturo, Lilija, Girių k. (Baltarusijoje) mokyklos mokinė, 31, 35, 42, 43,
Šturo, Roman, Girių k. (Baltarusijoje) mokyklos mokinys, 31, 35, 40, 43, 48,
Šukevičiūtė, Joana, nepilnametė Kapsuko gyventoja saugumiečių grasyta, 207
Šukevičiūtė, N., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346, 362, 489
Šukys, Gediminas, kun., Surdegio klebonas, 585
Šukytė. A., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346, 489
Šulcas, Henrikas, prel., Priekulės klebonas, 78,
Šukas, Julius, Josvainių bažnyčios komiteto narys ir bažnyčios zakristijonas, 517
Šulcienė, Jukėnų mokyklos mokytoja, tikinčiųjų mokinių persekiotoja, 597
Šulčiuvienė. Veronika, kybartietė, čekistų kratyta, 205
Šulenburgas, buvęs vokiečių ambasadorius Maskvoje, 417
Šuliauskaitė, Elena, pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 308, 346, 363, 489, 536
Šulinskas, Remigijus, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80,
Šumauskas, M., LTSR Ministrų Tarybos pirmininkas, 129, 133
Šumskis, Juozas, kun., Čedasų klebonas, Panevėžio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508
Švambarys, Tomas, kun., Šaukėnų-Vidsodžio klebonas, 78,
Švirnienė, Kapsuko II-os vidurinės mokyklos Tėvų komiteto narė, komunistė, 222

T
Talačka, Albertas, kun., Burbiškio-Anykščių klebonas ir dekanas, 585
Talaišis, Bernardas, kun., Klaipėdos klebonas ir dekanas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, nepasirašęs po pareiškimu Telšių vyskupijos valdytojui, 429
Talmantas, Utenos rajono pirmininkas, 64, 67, 68,
Tamašauskas, Julijonas, kun., Darbėnų ir Tūbausių klebonas, 78,
Tamašauskaitė, R., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346, 363
Tamašauskienė, Prienų II-os vidurinės mokyklos mokytoja ir ateistų vadė, 145, 385
Tamelis, Bronius, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje. 1980 m. po ligos vėl leistas sugrįžti, 80, 294
Tamkevičius, Sigitas, kun., Kybartų par. klebonas, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, TTG Komiteto vienas iš steigėjų, saugumiečių kratytas ir tardytas — drąsus kovotojas dėl religijos ir tautos laisvės, 24, 25, 50, 51, 55, 57, 61, 62, 88, 92, 100, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 161, 176, 178, 202, 204, 210, 211, 220, 245, 246, 247, 261, 263, 297, 301, 304, 305, 309, 335, 342, 343, 347, 362, 363, 365, 375, 376, 379, 439, 453, 489, 500, 502, 508, 534, 536
Tamošaitis, gyd. psichiatras iš Kauno, pripažinęs P. Cidziką sveiku, 436
Tamošauskas, Leonardas, kun., Lukštų klebonas, 585
Tamošauskas, Vytautas, Kvėdarnos bažnyčios vargonininkas, norėjęs mokytis Šilalės vakarinėje mokykloje, 221
Tamošiūnas, Kapsuko rajono komunistų partijos pirmasis sekretorius, 276
Tamulis, Jonas, gavęs kvietimą atvykti į Šiaulių Prokuratūrą „įspėjimui" išklausyti, 536
Tamulienė, Stasė, gavusi kvietimą atvykti į Šiaulių Prokuratūrą „įspėjimui" išklausyti, 536
Tamulionis, Stanislovas, kun., Rokiškio vikaras, 585
Tamutis, Jonas, Šiaulių m. „Nuklon" gamyklos geras darbuotojas — atleistas, 320, 519, 536
Tamutytė, Dalia, Gimdymo namų darbuotoja, baigusi Šiaulių muzikos mokyklą, dėl religinių įsitikinimų terorizuojama, 321, 518, 519, 520
Tarasovas, RRT įgaliotinio įstaigos Maskvoje darbuotojas, 604
Tarulis, Juozas, Daugailių parapijos komiteto pirmininkas, 62,
Tarulis (Tarutis?), Petras, kun., Vyžuonų klebonas, 585
Taujenskaitė, Filomena, Šaukoto vidurinės mokyklos direktorė, 221
Tefelis, Petras, Kelmėje terorizavęs mokinį Alvydą Rakauską, 458, 459
Teresevičius, Šaukėnų vidurinės mokyklos mokytojas, 459
Teresiūtė, Regina, pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, ir LTSR prokurorui, 307, 309, 346, 362, 394, 489
Terleckas, Antanas, kinofikacijos darbininkas, žmogaus teisių kovotojas, Sibiro tremtinys, 79, 95, 103, 116, 154, 164, 177, 195, 211, 250, 253, 278, 280, 284, 285, 286, 287, 288, 302, 322, 325, 382, 383, 386, 463, 488, 608
Terleckienė, Elena, liudininkė A. Terlecko teisme, Vilniuje, 285, 438
Ternovskij, Leonard, kovotojas dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100
Tėvelis, Vilkaviškio rajono trečias sekretorius, aršus ateizmo propagandistas, 184
Tidikis, R., „Ave vita" klubo narys, 411
Tijušas, Petras, kun., Pumpėnų klebonas, 585
Tiknius, J., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 474
Timukas, P., Biržų parapijos bažnytinio komiteto pirmininkas, 600
Toth, Tihamer, Vengrijos kun., auklėjamo turinio jaunimui knygų autorius, 21,
Trakimas, saugumietis, 436
Trumpaitytė, Laima, Vadžgirio vidurinės mokyklos XI kl. mokinė, 461
Truskauskaitė, L., pasirašiusi protesto pareiškimą N. Dybenkai, 489
Tubelytė, V., kviestinė doc. V. Skuodžio kratoje, Vilniuje, 102
Tučkus, Andrius, Valstybinio Vilniaus Universiteto studentas, pasirašęs skundą Respublikos prokurorui, 286, 289, 311, 321, 322, 363, 556
Tumėnas, Religijų reikalų tarybos įgaliotinis, 77, 139
Tuomienė, Pranciška, Kapsuko gyventoja, saugumiečių kratyta, 207
Turinas, Druskininkų cerkvės ir kitų vietų apiplėšėjas, 83,
Tūrys, Stanislovas, liudininkas V. Vaičiūno teisme, Širvintose, 484
Tursa, Dubingių apylinkės pirmininkas, 412
Tvarijonas, Vytautas, kun., Pabiržės klebonas, 585
Tverijonas, Arūnas, Šilalės vidurinės mokyklos VIII kl. mokinys, 461

U
Uksaitė, Vida, čekistų bandyta užverbuoti jų tarnybai, Šiauliuose, 384
Uksas, Nevočių aštuonmetės mokyklos mokytojas, 340 Uleckas, Juozas, kun., Garliavos klebonas, Aleksoto dekanato dekanas, 502
Ulevičienė, C., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Ulickas, Jonas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 294
Umbrasaitė, A., pasirašiusi protesto pareisimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Untulis, Metodinio skyriaus vedėjas Utenos rajone, 125
Uogintas, Jonas, kun., Anykščių altaristas, 585
Urba, Jonas, 6. Dvariono vaikų muzikos mokyklos partijos sekretorius, Vilniuje, 256
Urbanavičius, A., Užuguosčio brigados brigadininkas, 447, 448, 449
Urbanovič, Leonid, Girių k. (Baltarusijoje) mokyklos mokinys, 31, 35, 41,
Urbanovič, Rima, Girių k. (Baltarusijoje) mokyklos mokinė, 31, 41, 48,
Urbanovič, A. Ramanauskaitės teisme prokuroras, Astrave, 32,
Urbanovič, Valentina, Girių k. (Baltarusijoje) mokyklos mokinė, 31, 35, 41,
Urbonaitė, Ada, būrio saugumiečių kratyta, Kaune, 370
Urbonas, saugumo papik., kratos vykdytojas doc. V. Skuodžio bute, Vilniuje, 165, 202, 248, 350
Urbonas, Benediktas, kun., Joniškėlio klebonas, 585
Urbonas, E., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 476
Urbonas, Kazys, ateistas, buvęs jėzuitų noviciate, 414
Urbonas, Vilkaviškio rajono vykdomojo komiteto pirrnininko pavaduotojas, 142
Urbonas, Vincas, Josvainių bažnyčios komiteto pirmininkas, 318, 517
Urbonavičius, Antanas, kun., Raseinių par. vikaras, 56,
Urbšaitė, Jolanta, Prienų I-os vidurinės mokyklos mokinė, 143
Urbutis, B., Viduklės bažnyčios komiteto narys, 270
Usojeva, Nadė, tremtinės Nijolės Sadūnaitės likimo draugė, 110
Ustinienė, L, vaikų darželio-lopšelio vedėja, Kaune, 555
Ušinskas, Kazimieras, kviestinis M. Jurevičiaus kratoje, Šiauliuose, 166
Uždavinys, A., Žilėnų apylinkės pirrnininkas, 597
Uždavinys, Sigitas, kun., Krinčino klebonas, 585
Užkuraitis, Vytautas, kun., Griškabūdžio klebonas, 116, 374, 502, 587
Užupis, Juozas, kun., Prienų parap. klebonas, 378

V
Vabuolas, Lazdijų apylinkės pirrnininkas, kryžiaus naikintojas, 442
Vadimov, Georgij, kovotojas dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100
Vaicekauskas, Viduklės vidurinės mokyklos mokytojas, 55,
Vaičekauskas, Juozas, kun., Grinkiškio ir Pašušvės klebonas, 315, 431, 432, 499, 509, 512
Vaičelionis, kun., Radviliškio klebonas, 243
Vaičeliūnas, Juozas, kun., Veprių ir Upnikų administratorius, 177
Vaicekauskas, A., advokatas, kuriam esą pavesta teisme ginti V. Vaičiūną, Širvintose, 483
Vaičiulis (Vaičiulienė), B., kalinio ir ilgamečio kankinio, Justo Gimbuto, sesuo, 215
Vaičiulionis, Lionginas, kun., Radviliškio ir Kuru administratorius, Kauno arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, TTG Komiteto narys, 81, 508
Vaičiūnas, Jonas, kun., Raguvos altaristas, 585
Vaičiūnas, Vytautas, inž., pasirašęs protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, kratytas, tardytas ir nuteistas; Sibiro tremtinys; kovotojas dėl tikėjimo ir tautos laisvės, 314, 346, 374, 376, 439, 440, 441, 442, 466, 467, 469, 471, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 489, 530, 533, 554, 555, 561, 565, 572, 573, 574, 575, 576, 589, 608
Vaičiūnienė, L., Vytauto Vaičiūno žmona, 481, 482, 483, 489
Vaičius, Antanas, kun., Telšių vyskupijos valdytojas, 312, 428
Vaikšnorienė, Prienų I-os vidurinės mokyklos mokytoja, 143
Vaikutienė, Truskavos apylinkės įstaigos valytoja, apgyvendinta špitolėje, 265
Vailionis, Jonas, nukentėjęs nuo brutalaus milicijos pareigūnų poelgio Vilniaus Aukščiausio Tesimo vestibiulyje, 342
Vaišnora, Edvardas, kun., Kupiškio altaristas, 276, 585
Vaišnoras, Vyžuonų vid. mokyklos direktorius, 90,
Vaišvila, Vilkaviškio KGB viršininkas, 245
Vaitkutė, R., pasirašius Unesko organizacijai tikėjimo teisėms ginti dokumentą, 81,
Vaitonis, Jonas, kun., Kalesninkų administratorius, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 507
Vaivada, 80 m. sibirinio lagerio kalinys, 396
Valaitis, J., kan., dek., pasirašęs dekanų protesto pareiškimą sovietinės valdžios įstaigoms, 505
Valaitis, Feliksas, kan., Šilalės klebonas ir dekanas, atšaukęs parašą po pareiškimu Telšių vyskupijos valdytojui, 505
Valaitis, saugumietis, kratos vykdytojas ir tardytojas, 207
Valaitytė, B., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 347, 489
Valančius, M., vysk. — pasigendama tokio ordinarų tarpe dabar, 171
Valančiūnas, Antanas, kun.. Vaškų klebonas, 585
Valantinas, Antanas, kun., Vadaktų klebonas, 585
Valašinas, teismo nubaustas už netaktišką elgesį lygtinai (burž. Liet.) 410
Valenčius, Telšių IV-os vidurinės mokyklos mokinys, žiauriai mokytojų dėl religijos persekiotas, 75,
Valentinavičius, Ričardas, Sidabravo vidurinės mokyklos Vllb kl. mokin. 148
Valiukėnas, Stanislovas, kun., šv. Mikalojaus bažnyčios altaristas, Viln., 282
Valiukonis, Donatas, kun.. Paberžės klebonas, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508
Valiulis, Edvardas, Utenos III-os vidurinės mokyklos kūrikas, 125
Valiulienė, Veronika, Plaučiškių prad. mokyklos mokytoja, 124, 125
Valiulienė, E., prad. mokyklos mokytoja, atleista iš arti buvusios mokyklos ir paskirta į tolimą — už religinius įsitikinimus, 125
Valiulis, Juozas, Saldutiškio vidurinės mokyklos VI kl. mokinys, 124
Valutkevičius, milicijos pareigūnas Kulautuvoje, 394
Vanagas,  Lazdijų  rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 139, 140, 141, 600
Vanagaitė, Zita, pasirašiusi protesto pareiškimą P. Cidzikui nuo persekiojimo ginti, 438
Vapštienė, Truskavos komunistė, apgyvendinta špitolėje, 265
Varnas, Juozapas, kun., Vabalninko klebonas, 585
Varnaitė, Truskavos mokyklos mokytoja, apgyvendinta špitolėje, 265
Varvuolis, Juozas, kun., Betygalos klebonas, 275
Varžinskas, Povilas, kun., Kriaunų klebonas, 585
Vasauskienė, Z., pasirašiusi protestą P. Griškevičiui, Kelmėje, 346
Vaseris, Telšių rajono laikraščio redaktorius, dalyvavęs su rajono kompartijos atstovais Luokės vidurinės mokyklos mokinių tardyme, 76,
Vasiliauskas, papik., Šiaulių čekistas — tardytojas, 86,
Vasiliauskas, Juozas, tardytas, Šiauliuose, 370
Vasiliauskas, Žarėnų vidurinės mokyklos mokytojas, kompartijos kandidatas, 460
Vasiliauskaitė, Virginija, Šilutės III-os vidurinės mokyklos VIIIc kl. mokinė, 457
Vasylienė, Mikalina, dėl kurios laidotuvių nukentėjo kelios Josvainių vidurinės mokyklos mokinės, 322
Vasiliūtė, Daiva, Josvainių vidurinės mokyklos VIa kl. mokinė, 384, 527
Vasiljevas, Viktoras, TTG Komiteto pagalba prašosi leisti išvykti į Vakarus, 176
Vaškelis, Vytenis, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 294
Vazgelevičiūtė, Bronė, pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 308, 347, 489
Veizbergaitė, Zita, Kauno Medicinos Instituto VI kurso studentė, 127, 552
Vėlavičienė, Pajūrio mokyklos mokytoja, 457
Vėlavičius, Vincas, kun., Skaudvilės klebonas, Telšių vyskupijos Kunigų Tarybos narys, TTG Komiteto narys, 77, 100, 176, 261, 263, 297, 342, 343, 375, 382, 429, 439, 508, 564
Velikanova, Tatjana, kovotoja dėl žmogaus teisių įgyvendinimo, 100, 116, 177
Vėlyvytė, Marytė, Kauno Medicinos mokyklos studentė, 393
Venckaitė, Rita, Užuguosčio vidurinės mokyklos VI kl. mokinė, 146
Venclovaitė, Dalia, inžinierė, liudininkė P. Pečeliūno teisme, Vilniuje, 355
Venclovienė, Mažeikių III-os vidurinės mokyklos mokytoja, 150
Vindzinskis, finansų inspektorius, puoląs kun. J. Kaunecką, 216, 217
Venslavičienė, Prienų II-os vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 145
Verika, Kybartų vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, uolus partietis, 189, 190
Verkulis, S., Šiaulių kompartijos komiteto II-sis sekretorius, 89,
Vertas, Juozapas, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80,
Vezniakas, A., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 475
Vidrinskienė, Dalė, Tartupio (Prienų raj.) aštuonmetės mokyklos mokytoja, 144
Viktorinas, pravoslavų vyskupas Vilniuje, padaręs priėmimą, kuriame P. Anilionis išrėžė kalbą prieš aktyviuosius katalikų kunigus, 126
Vilimas, KGB majoras, kratos vadovas pas doc. V. Skuodį, 102
Vilkienė, Ona, kviestinė, A. Lodos garažo kratoje, Prienuose, 168
Vilutis, LTSR Prokuroro pavaduotojas — didelio netakto komunistinis pareigūnas, 311
Vinča, LTSR Aukščiausio Teismo teisėjas, 284
Vinickis, Michailas, graikų katalikų kunigas, Ukrainoje, 277
Vinklevskij, Pavel, kviestinis A. Statkevičiaus kratoje, Vilniuje, 164
Vinkšnelis, Titas, kun., Suvainiškio altaristas, 585
Viršilienė, Betygalos mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 275, 385
Višinskis, Steponas, Lenkijos kardinolas ir primas, 231, 236, 467, 468
Vytautas Didysis Lietuvos Kunigaikštis, 328, 366, 367, 440, 453, 566
Vitkauskaitė, Bronė, Onos Vitkauskaitės sesuo, 305, 332
Vitkauskaitė, Ona, kratyta, tardyta, nuteista — Sibiro tremtinė. Drąsi kovotoja dėl religijos ir tautos laisvės, 9, 206, 208, 209, 210, 211, 225, 244, 245, 246, 247, 248, 260, 261, 263, 278, 302, 303, 304, 305, 326, 328, 329, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 369, 386, 403, 404, 463, 488, 494, 495, 608
Vitkevičius, Tauragės saugumo viršininkas, 255
Volkov, Astravo (Baltarusijoje) teismo tarėjas, 30, 33, 47,
Volkov, B. L, P. Plumpos tremties vietos Sibire įstaigos viršininkas, 102
Volskis, Aloyzas, Kauno Kunigų Seminarijos IV-to kurso klierikas. Religijų reikalų tarybos įgaliotinio P. Anilionio įsakymu, pašalintas iš Seminarijos, 295, 297, 298, 378, 379, 500, 501, 536, 577, 578, 581, 582, 583
Volungevičius, J., pasirašęs skundą Respublikos prokurorui J. Kaireliui, 363, 438
Vosikevič, Eugenijus, katalikų kunigas, vienuolis redemptoristas, 1980 m. gegužės 9 d. nužudytas, Lvove, 277, 278
Vružinskas, Arvydas, Marijampolės (Kapsuko) II-os vidurinės mokyklos XI kl. mokinys, tragiškai žuvęs, 222

Z
Zaikauskas, E., Viduklės Paukštininkystės tarybinio akio direktorius, 55, 270
Zajankauskienė, Žilėnų mokyklos mokytoja, 597
Zaleckienė, Sidabravo vidurinės mokyklos III kl. auklėtoja ir partinės organizacijos sekretorė, 191
Zaniuk (moteris), Astravo (Baltarusijoje) teismo tarėja, 30, 33, 47,
Zarncke, Lilly, filosofijos ir teologijos mokslų dr. iš VFR (Vakarų Vokietijos), 109
Zarskus, Aleksandras, Žemės Ūkio Akademijos dėstytojas, KGB pareigūnų kratytas ir tardytas, 170, 171
Zaucius, Anicetas, kviestinis Elzbietos Klimavičienės kratoje, Šiauliuose, 520
Zavalniuk, Vladislovas, kun., — vienintelis Moldavijoj, 152,192, 193, 375
Zdanavičius, inž., su architektu Baltrėnu padarė Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčiai statyti projektą, komunistinės valdžios įstaigų patvirtintą, 130
Zdanavičiūtė, Rūta, Vadžgirio vidurinės mokyklos XI kl. mokinė, 461
Zdebskis, Juozas, kun., Šlavantų klebonas, TTG Komiteto narys, kratytas, tardytas, žiauriai persekiotas, teismų baustas, 8, 100, 116, 140, 158, 245, 261, 263, 280, 297, 300, 344, 346, 373, 374, 376, 377, 378, 394, 442, 443, 489, 522, 553
Zedelis, V., LTSR Prokuratūros svarbių bylų tardytojas, 307
Zenevskij, Josif, kun., Gervėčių (Baltarusijoje) bažnyčios klebonas, 276
Zenevskij, kun., Astraviecų (Baltarusijoje) klebonas, nubaustas, kad per Velykas berniukai patarnavo Mišioms, 325
Zigmantas, A., Viduklės apylinkės pirmininkas, 269 Zinkevičius, Viktoras, Josvainių bažnyčios komiteto narys, 517
Zorianas, P., rašęs Sibiro tremtiniui P. Paulaičiui eilę laiškų, kuriuos kalinių prievaizdos sulaikė, 396
Zubavičius, Stanislovas, kun., Anykščių-Burbiškio vikaras, 585
Zubrus, Jonas, kun., Palomenės klebonas, komunistinės valdžios buvęs pašalintas iš Kauno Kunigų Seminarijos, 55, 204, 365, 577
Zutkutė, Alfreda, vilnietė, persekiojama už religinius įsitikinimus, 181
Zvejauskas, Petras, kviestinis A. Lodos garažo kratoje, Prienuose, 168
Zvezdovas, su dviem kitais jaunuoliais nusiautęs Kryžių Kalną, 523

Ž
Žakrys, Antanas-Vytautas, kun., šilų administratorius, 585
Žaltauskas, Šiaulių rajono profsąjungos pirmininkas, 194
Žąsinas, P., pasirašęs protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Žebelys, Remigijus, Tauragės IV-os vidurinės mokyklos XI kl. mokinys, 223
Žeimys, Barstyčių tarybinio ūkio ūkvedys, dėl sūnaus bažnyčios lankymo pažemintas tarnyboje, 191
Želvienė, Irena, medicinos sesuo, gina šmeižiamą kun. J. Kaunecką, Telšiuose, 218
Želvys, Egidijus, Telšių vidurinės mokyklos mokinys viešai nusiėmė prievarta užrištą pionieriaus kaklaraištį, 76,
Žemaitaitis, mokslinio komunizmo dėstytojas Kauno Medicinos Institute, 128
Žemaitis, Juozas, prel., šakių klebonas ir dekanas, Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Tarybos narys, 508
Žemaitis, kun., Saldutišky saleziečių vienuolyno padaliny, 409
Žemaitis, Vytautas, Vilniaus fabriko meistras, teismo nubaustas 2 m. kalėjimu už kompartijos ir komjaunimo pašiepimą, 410
Žemaitienė, Prienų II-os vidurinės mokyklos mokytoja, 87, 144
Žemėnas, Kazimieras, kun., Daugėliškio administratorius, Vilniaus arkivyskupijos Kunigų Tarybos narys, 301, 507
Žemgulys, V., gen., Vidaus Reikalų ministro pavaduotojas, 101, 444
Židonis, Stasys, Pasvalio rajono Kovo 8-sios kolūkio pirmininkas, 86,
Žiedūnas, liudininkas A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme, Vilniuje, 285
Žiezdrytė, V., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui  G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Žygaitė, E., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J. Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Žygaitė, E., pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J.Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Žilienė, E. pasirašiusi protesto pareiškimą P. Griškevičiui G. J.Stanelytės teismo metu, Kelmėje, 346
Žilinskas, A., pasirašęs skundą Respublikos prokurorui J. Kaireliui V. Skuodžio, P. Pečeliūno ir G. Iešmanto teismo metu, Vilniuje, 363
Žilinskas, Bronius, kun., Linkuvos vikaras, 585
Žyprė, Algis, Sibiro tremties kalinys, 397
Žukas, Anupras, kun.. Barstyčių klebonas, pasirašęs skundą TSRS valdžios pareigūnams, 78,
Žukas, Kazys, kun., Viekšnalių klebonas, pasirašęs skundą TSRS valdžios pareigūnams, 78,
Žukauskas, Raimondas, 1980 m. komunistinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 294
Žukovskis (iš Rygos), liudininkas A. Terlecko ir J. Sasnausko teisme, Vilniuje, 286
Žulpa, E., liudininkas M. Jurevičiaus teisme, Vilniuje, 473
Žvikaitė, Vitalija, daug kartų kratyta Kaune, tardyta Vilniaus saugume, 78, 79, 95, 169, 170
Žvirgždis, matęs milcininkų brutalų P. Cidziko prievartavimą Vyriausio Teismo vestibiulyje, Vilniuje, 434
Žvirgždys, Petras, Slavikų bažnyčios zakristijonas, liudininkas P. Pečeliūno teisme, Vilniuje, 355, 357
Žvirgždinas, Vytautas, 1979 m. sovietinės valdžios priimtas mokytis Kauno Kunigų Seminarijoje, 80,
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum