gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
11 tomas
Turinys Spausdinti El. paštas
Pratarmė ............................................................ 7
Autoriaus žodis ..................................................... 8

I DALIS "LKB Kronikos" genezė ir KGB kova prieš ją
  1.1. Lietuvos Katalikų Bažnyčios padėtis sovietmetyje ............ 12

  1.2. "LKB Kronikos" ištakos ir vieta rezistencinėje pogrindžio
    spaudoje ....................................................... 29

  1.3. "LKB Kronikoje" keliamos problemos .......................... 40
  1.4. "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika" užsienyje ............. 56
  1.5. "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" sekimas .............. 69
  1.5.1. Kunigų rezistencija ....................................... 72
  1.5.2. "LKB Kronikos" sekimo pradžia ............................. 76
  1.5.3. "LKB Kronikos" ir "Aušros" sekimas ........................ 81
  1.5.4. Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto įsikūrimas ir jo
    bei "LKB Kronikos" tolesnis sekimas ............................ 85

  1.5.5. "LKB Kronikos" leidėjų, jų ryšių ir spausdinimo centrų
    paieškos ....................................................... 98

  1.5.6. "LKB Kronikos" ir "Aušros" spausdinimo mašinėlių paieškos  114
  1.5.7. "LKB Kronikos" redakcijos paieškos ....................... 128
  1.5.8. "LKB Kronikos", "Aušros" bei TTGKK
    dokumentų perdavimas į Vakarus ir KGB sekimas ................. 138

  1.5.9. "LKB Kronikos" leidėjų pastangos perprasti
    KGB sekimo metodus ir nuo jų apsisaugoti ...................... 143

  1.5.10. "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" ir "Aušros"
    keliai į KGB kabinetus ........................................ 146

  1.5.11. Kai kurie kiti pogrindžio leidiniai
    ir dokumentai KGB saugyklose .................................. 165

  1.6. KGB kova prieš "LKB Kroniką" Lietuvoje ..................... 169
  1.7. KGB kova prieš "LKB Kroniką" Vakaruose ..................... 182

II DALIS  Represijos prieš "LKB Kroniką"
  2.1. Pirmasis KGB bandymas susidoroti su "LKB Kronika" .......... 196
  2.2. "...kada mirti - garbė, kada gyventi - gėda"
    (ses. Felicijos - Nijolės Sadūnaitės baudžiamoji byla) ........ 238

  2.3. "... gyniau Bažnyčią ir tikėjimą"
    (kun. Alfonso Svarinsko baudžiamoji byla) ..................... 257

  2.4. " Kova už tikėjimą yra mano, kaip kunigo, pareiga"
    (kun. Sigito Tamkevičiaus baudžiamoji byla) ................... 280

  2.5. Keleto kitų su "LKB Kronika" susijusių baudžiamųjų bylų 
    fragmentai .................................................... 316

  2.6. Paskutinė "LKB Kronikos" baudžiamoji byla .................. 330

III DALIS "LKB Kronikos" leidėjų prisiminimai
  Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. "LKB Kronika" ................. 346
  Kun. Kazimieras Pugevičius. "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika"  
    užsienyje ..................................................... 370

  Ses. Gerardą Elena Šuliauskaitė. "LKB Kronikos" kryžiaus kelyje . 374
  Petras Plumpa. Pogrindžio spauda ................................ 388
  Ses. Nijolė Sadūnaitė. Purus žvirbliukas ........................ 395
  Ses. Birutė Briliūtė. Pirmieji bandymai rašyti "Kronikai" ....... 402
  Ses. Bernadeta Mališkaitė. Vaikeli, būk rami .................... 404
  Ses. Ona Šarakauskaitė. Atsargiai rizikuoti ..................... 416
  Kun. Kazimieras Jonas Ambrasas SJ. "Aušrą" nešant ............... 418
  Ses. Ona Virginija Kavaliauskaitė. Skausmingi tylėjimai ......... 423
  Ses. Janina Judikevičiūtė. Beginklė kova ........................ 430
  Vladas Lapienis. Atmintis ....................................... 436
  Kun. Jonas Boruta SJ. Viešpatie, kokia tai malonė, kad leidai ... 443
  Epilogas. "LKB Kronikos" vaidmuo lietuvių tautos išsivadavimo
    kovoje ........................................................ 452

 
PRATARMĖ Spausdinti El. paštas


Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius -
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos " steigėjas ir vyriausiasis redaktorius

    Šis dokumentų, faktų ir prisiminimų rinkinys papasakoja tai, kas Bažnyčios persekiojimo metu nebuvo užfiksuota "LKB Kronikos" leidinyje. Tų dienų dalyviai žinojo, kokia didelė yra kompartijos ir KGB prievartos mašina. Tai buvo biblinis Galijotas, pasiryžęs sunaikinti Lietuvą ir Bažnyčią. Tie, kurie ryžosi išeiti į atvirą kovą su šiuo Galijotu, buvo tokie apgailėtinai maži ir silpni kaip Dovydas, bet jie turėjo tikėjimą ir pasitikėjimą Apvaizda. Jie nebuvo net užsibrėžę tikslo nugalėti, tik paprasčiausiai jautė sąžinės raginimą ginti tiesą, tikėjimą ir Bažnyčią.

    Persekiojimo laikotarpis buvo ir išbandymas, ir Dievo dovana. Buvo išbandymas, nes kasdien reikėjo apsispręsti, ką priimti -tiesą ar melą, kuo būti - galingesniojo kolaborantu ar negalinčio apsiginti draugu; ką veikti - ramiai laukti, kai žudoma Bažnyčia, ar bandyti bent trupinėlį atsakomybės už jos ateitį užsidėti ir ant savo pečių. Persekiojimas buvo ir Dievo dovana, nes vertė mąstyti, ieškoti, branginti ir ginti tas vertybes, kurias labai lengva pamesti laisvės sąlygomis.

    Ši knyga brangi tuo, kad atskleidžia daug faktų, kurie, atrodė, amžiams liks doro žmogaus akiai nepasiekiamuose KGB archyvuose. Žinoma, labai gaila, kad daug kas buvo sunaikinta ar išgabenta, todėl ir šioje knygoje bus baltų dėmių persekiojimo ir pasipriešinimo istorijoje - apie vienus asmenis papasakota labai daug, o apie kitus - ne mažiau svarbius - brūkštelėta tik keliomis eilutėmis. Turbūt reikia, kad kažkas liktų ir Dievo teismui, kai bus sudėti visi taškai ir neliks nieko slapto, kas nebūtų atidengta.

    Labai norėčiau, kad ši knyga skaitytojui ne tik papasakotų apie netolimą praeitį, bet ir pažadintų jo širdyje atsakomybę už šiandienos bei rytdienos Bažnyčią ir Lietuvą. Anuomet blogis buvo atviras, todėl lengviau buvo nuo jo nusigręžti ir su juo kovoti. Šiandien daug kur demonas yra apsimetęs šviesos angelu ir daugelis nemato reikalo grumtis, kad laimėtų Tiesa ir Gėris.

 
AUTORIAUS ŽODIS Spausdinti El. paštas
    Šiemet sukanka 25 metai, kai buvo pradėta leisti "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika". Šis pogrindžio leidinys lietuvių tautos penkiasdešimties okupacijos metų istorijoje suvaidino didžiulį vaidmenį: ko gero, bene panašų į 1944 - 1953 metų ginkluotą pasipriešinimą. "Kronikos" leidyba Lietuvoje ir Laisvajame pasaulyje, jos platinimas daugelyje šalių, joje patalpintų žinių transliavimas radijo bangomis Lietuvai ir pasauliui - sujungė šiapus ir anapus sovietinės "geležinės uždangos" gyvenusius lietuvius, kuriems žodžiai Dievas ir Tėvynė buvo šventi. Atskleisdama Lietuvos tikinčiųjų persekiojimus Sovietų Sąjungoje, ji įsiliejo į visos žmonijos kovą už žmogaus teises ir laisves. Šia nemaria kova ji, kaip niekas kitas, išgarsino mažos, bet okupantų nepalaužtos Lietuvos vardą: ja stebėjosi, žavėjosi, iš jos sėmėsi stiprybės. Čia, Lietuvoje, ji drąsino kovojančią Bažnyčią, drausmino baugščiuosius ir kolaboruojančius, skatino ištvermei Bažnyčios hierarchus. Už jos leidybą vieni po kitų į Gulagus1 ėjo jos leidėjai, tardytojams ir teisėjams pareikšdami, kad iš katorgos grįžę jie tęs savo darbą. Ir tęsdavo. Ir vėl eidavo į Gulagus, tvirtindami, kad jie vykdė tik savo pareigą.

    Šie žmonės šiandien kuklūs: nesididžiuoja ir negarsina savo darbų. Vienas kitas jos leidėjų parašė trumpus prisiminimus. O laikas bėga, ir istorijos liudininkai pamažu apleidžia žemę, nusinešdami į Amžinybę daug neatskleistų puslapių. Nusinešdami negrįžtamai, nes, dirbdami totalinio KGB sekimo ir persekiojimo sąlygomis, daug ką žinojo tik jie.

    Be to, laikas graužia ne tik žmones, bet ir popierius: archyvuose gali sudūlėti net ta šykšti medžiaga, kurios nesuskubo išvežti ar sunaikinti okupantas.

    Visa tai turėdamas mintyje, suskatau surinkti į vieną vietą periodikoje išbarstytus ar neparašytus gyvųjų liudininkų prisiminimus. Kiek leido spėkos ir laikas, pavarčiau archyvinę medžiagą, kurioje atsiskleidžia tamsiųjų jėgų kova prieš "Kroniką". Visa tai ir pateikiu šioje knygoje. Tebus tai pirmas žingsnis į jos ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios pastarųjų penkiasdešimties (1940-1990) metų maldos, aukos ir kančios tyrinėjimą.

    Medžiagą suskirsčiau į tris skyrius: I ir II skyriai parašyti remiantis KGB archyvų dokumentika2, III - prisiminimai. Kadangi
------------------------
1 Gulag - Vyriausioji lagerių (kolonijų) valdyba (Rus. - Glavnoje upravlenije lagerei).
2 KGB - Valstybės saugumo komitetas. (Rus. - Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti.)

"Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika" gynė ne tik tikinčiųjų teises, todėl ir čia aptariamas jos įnašas kovoje ne tik už Bažnyčios, bet ir už Tautos gyvastį bei laisvę.

    Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie žodžiu, darbu ir lėšomis parėmė, kad ši knyga išvystų dienos šviesą: tai Jo Ekscelencija arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kun. Jonas Boruta SJ, ses. Gerardą Elena Šuliauskaitė ir Loreta Teresė Paulavičiūtė, Liuda Sidariene , kun. Robertas Grigas, visi prisiminimų autoriai ir daug kitų talkininkų. Dėkingas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro buvusiam vadovui Juozui Arvydui Starkauskui ir p. Nijolei Gaškaitei, padėjusiems žengti pirmuosius žingsnius buvusio KGB dokumentikos saugyklose. Dėkoju tiems "Kronikos" leidėjams, kurie išreiškė pasitikėjimą ir leido liestis prie dokumentų, kurie byloja vienų ištikimybę Dievui ir Tėvynei, kitų - silpnumą, išdavystes, melą, klastą ir smurtą.

    Ne visi mes buvome prie "Kronikos" lopšio, ne visi su ja. Norėčiau būti buvęs... Tebus tai bent maža dalelė Dievui, Bažnyčiai ir Tėvynei grąžintinos skolos.
Vidas Spengla
Vilnius,
1997 m. kovo 19 d.
 
Viršeliai Spausdinti El. paštas


 
Metrika Spausdinti El. paštas
UDK 323. 28 (474.5) (091) Kr 343

Autorius: Vidas Spengla

Redaktoriai:
ses. Birutė Briliūtė
kun. Robertas Grigas
ses. Loreta Paulavičiūtė

© Vidas Spengla 1997
ISBN    9986-556-56-2 © LKB TKK leidykla 1997

Vidas Spengla
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA
11 TOMAS

Stilistė Liuda Sidarienė

Korektorius Vidas Valaitis
Maketavo Dana Vitkevičienė ir Jūratė Mažeikienė
Nuotraukos surinktos iš asmeninių ir KGB archyvų,
periodinės spaudos JAV bei Lietuvoje ir kt.

SL 1083. 29 sp. 1. Tir. 2000. Užsakymas Nr. 261
Išleido LKB Tarpdiecezinės Katechetikos Komisijos leidykla,
Rotušės a. 23, 3000 Kaunas.

Iš užsakovo tekstinių ir toninių originalų išleistų lazerinio
spausdintuvo plėvelėse spausdino SPAB spaustuvė "Spindulys",
Gedimino 10, 3000 Kaunas
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum