gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
TTGKK
Turinys Spausdinti El. paštas

Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetas (TTGKK)
   (steigiamoji deklaracija) (1978 11 13) .......................... 5

Pareiškimas dėl Tikinčiųjų teisių gynimo Katalikų Komiteto
    sudarymo (1978 11 13) .......................................... 7

Laiškas Šventajam Tėvui (TTGKK dok. Nr.l, 1978 11 13) .............. 8
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija ............................... 9
Pareiškimas dėl vyskupo J.E. Vincento Sladkevičiaus ir J.E.
    Julijono Steponavičiaus ištrėmimo (TTGKK dok. Nr.2, 1978 11 13) 15

Dėl kun. P.Masilionio prašymo (TTGKK dok. Nr. 3,1978 11 13) ....... 16
Dėl kelių kunigų nubaudimo už Vėlinių procesijos organizavimą
    (TTGKK dok. Nr.4,1978 11 16) .................................. 17

Tikinčiųjų teisėms ginti Krikščionių Komiteto ir Tikinčiųjų teisėms
    ginti Katalikų Komiteto kreipimasis (1978 11 22) .............. 18

Tarybų valstybė ir religija (iš tarybinės sapudos)................. 22
Socializmas garantuoja sąžinės laisvę (iš tarybinės spaudos)....... 25
Helsinkio susitarimo vykdymui remti TSRS Maskvos grupės
    kreipimasis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 30-mečiui .. 28

LTSR AT Prezidiumo įsakas dėl Religinių susivienijimų
    nuostatų patvirtinimo ......................................... 31

Religinių susivienijimų nuostatai ................................. 32
Dėl Religinių susivienijimų nuostatų atšaukimo
    (TTGKK dok. Nr. 5,1978 12 25) ................................. 40

Vilkaviškio vyskupijos kunigų pareiškimas (1979 01 10) .............49


Dėl Petrašiūnų tikinčiųjų kreipimosi (TTGKK dok. Nr.6,1979 01 25) . 51
Vilniaus arkivyskupijos kunigų pareiškimas (1979 01 25) ........... 53
Kauno arkivyskupijos kunigų pareiškimas (1979 01 25) .............. 54
Dėl kun. A.Svarinsko nubaudimo (TTGKK dok. Nr. 7,1979 01 26) ...... 57
Dėl R.Ragaišio arešto (1979 m. sausis) .............................60
Dėl kun. Vladislavo Zavalniuko diskriminavimo
    (TTGKK dok. Nr.8,1979 01 26) .................................. 62

Dėl kun. V. Jaugelio prašymo (TTGKK dok. Nr.9,1979 0131) .......... 64
Dėl TTGKK vardo ................................................... 66
Dėl Vilniaus katalikų prašymo užstoti Viktorą Petkų
    (TTGKK dok. Nr.10,1979 02 07) ................................. 67

Dėl Religinių susivienijimų nuostatų (1979 m. vasaris) ............ 69
Dėl J. Judeikienės prašymo apsaugoti sūnų
    (TTGKK dok. Nr.ll, 1979 02 10) ................................ 72

Kaišiadorių vyskupijos kunigų pareiškimas
    dėl Religinių susivienijimų nuostatų (1979 02 11) ............. 73

Telšių vyskupijos kunigų pareiškimas
    dėl Religinių susivienijimų nuostatų (1979 kovas) ............. 75

Panevėžio vyskupijos kunigų pareiškimas
    dėl Religinių susivienijimų nuostatų (1979 kovas) ............. 81

Lietuvos vyskupijų vyskupų ir valdytojų prašymas Religijų reikalų
    tarybos prie TSRS MT įgaliotiniui Vilniuje (1979 04 06) ....... 85

Tarptautinei konferencijai „Už visų vaikų taikią ir laimingą ateitį"
    dėl vaikų teisių pažeidimų LTSR (TTGKK dok. Nr.12,1979 04 18) . 87

Prašymas leisti spausdinti maldaknyges ir katekizmus
    (TTGKK dok. Nr.13,1979 04 18) ................................. 91

Dėl tikinčių moksleivių diskriminavimo (TTGKK dok. Nr.14,1979 04 20)92
V.Semanausko ir jo motinos pareiškimas
    (priedas prie TTGKK dok. Nr.14) ............................... 93Dėl ordinarų pareiškimo Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui
    (TTGKK dok. Nr.15,1979 05 05) ................................. 95

Religijų reikalų tarybos prie TSRS MT įgaliotinio LTSR P.Anilionio
    pranešimas, kad Religinių susivienijimų nuostatų
    keisti nenumatoma (1979 05 16) ................................ 99

Dėl tikinčių moksleivių terorizavimo Telšiuose
    (TTGKK dok. Nr.16,1979 05 25) ................................ 100

Kreipimasis į viso pasaulio krikščionis, tikinčiuosius ir
    geros valios žmones (TTGKK dok. Nr.17,1979 05 25) ............ 101

Dėl teismo proceso 1979 m. liepos 6 d. Varėnoje
    (TTGKK dok. Nr.18,1979 07 06) ................................ 106

LTSR prokuratūros atsakymas pil. Svarinskui Alfonsui ............. 108
Moldavijos katalikų prašymas ..................................... 109
Dėl katalikų persekiojimo Lietuvos TSR
    (TTGKK dok. Nr.19,1979 08 15) ................................ 110

Kreipimasis į Lietuvos ordinarus, kunigus, inteligentus ir
    visus brolius Tėvynėje ir išeivijoje
    dėl 500 metų Šv. Kazimiero mirties ir
    600 metų Lietuvos krikšto jubiliejaus minėjimo
    (TTGKK dok. Nr.20,1979 08 15) ................................. 112

Jaunimo kreipimasis į TTGKK dėl alkoholizmo pavojaus .............. 114
Dėl tarybinių pareigūnų kišimosi į religinių bendruomenių vidaus
    gyvenimą (TTGKK dok. Nr.21,1979 09 12) ........................ 115

Laiškas LTSR KP CK sekretoriaus pavaduotojui N.K. Dybenkai
    dėl Viktoro Vasiljevo pareiškimų (TTGKK dok. Nr.22,1979 09 12)  118

Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos XXXIV sesijai, visų šalių
    vyriausybėms, parlamentams ir visuomenei dėl priverstinio
    vaikų bedievinimo (TTGKK dok. Nr.23,1979 09 23) ............... 119

Kun. S.Tamkevičiaus atviras laiškas LTSR prokurorui (1979 09 06) .. 121
Viduklės kunigo A.Svarinsko pareiškimas
    dėl religinės laisvės varžymo (1979 10 01) .................... 124

Dėl neatsakingo tarybų valdžios pareigūnų elgesio leidžiant
    katekizmą (TTGKK dok. Nr.24,1979 11 13) ....................... 129Dėl kun. Glebo Jakunino ir kt. išteisinimo
    (TTGKK dok.Nr.25,197911 20) ................................... 131

Anoniminis tikinčiosios laiškas TTGKK ............................. 133
Telegrama Šventajam Tėvui pirmųjų pontifikato metinių proga ....... 134
Telegrama Šventajam Tėvui 60-mečio proga .......................... 135
Atsakymas į telegramą Šventajam Tėvui ............................. 136
Lietuvos Katalikų Bažnyčios ordinarams ir kunigams dėl ateistinės
    propagandos (TTGKK dok. Nr.26,1979 11 30) ..................... 137

Dėl Juliaus Sasnausko paleidimo
    (TTGKK dok. Nr.27,1980 01 13) ................................. 139

L.Sasnauskienės pareiškimas (dok. Nr.27 priedas) .................. 140
Dėl Šaukoto parapijos tikinčiųjų pareiškimo
    (TTGKK dok. Nr.28,1980 01 13) ................................. 142

Šaukoto parapijos tikinčiųjų laiškas (dok. Nr.28 priedas) ......... 143
Dėl M.Masiulienės kreipimosi (TTGKK dok. Nr.29,1980 01 13) ........ 144
M.Masiulienės kreipimasis į TTGKK (dok. Nr.29 priedas) ............ 145
Kreipimasis į Šventąjį Tėvą dėl akad.Andrejaus Sacharovo
    ištrėmimo (TTGKK dok. Nr.30,1980 02 07) ....................... 146

Laiškas L.Brežnevui dėl Tikinčiųjų teisėms ginti Krikščioniškojo
    Komiteto sekretoriaus Viktoro Kapitančiuko suėmimo
    (TTGKK dok. Nr.31,1980 03 17) ................................. 148

Dėl Povilo Buzo ir kt. suėmimo (TTGKK dok. Nr.32,1980 06 21) ...... 150
Dėl visiškos religijos laisvės (TTGKK dok. Nr.33,1980 06 21) ...... 152
Kreipimasis į Helsinkio Baigiamąjį Aktą pasirašiusias vyriausybes
    ir visus geros valios žmones (TTGKK dok. Nr.34,1980 07 21) .... 159

Dėl Kunigų seminarijos išlaikymo (TTGKK dok. Nr.35,1980 08 30) .... 161
Dėl būtinumo padidinti TTGKK narių skaičių
    (TTGKK dok. Nr.36,1980 10 20) ................................. 164

Dėl E.Bulacho kreipimosi (TTGKK dok. Nr.37,198010 20) ............. 166
Dėl seselės Stanislavos Lušaitės nužudymo ir kt. piktadarybių
    (TTGKK dok. Nr.38,1980 11 01) ................................. 168

Kreipimasis į Helsinkio Baigiamąjį Aktą pasirašiusių valstybių
     vyriausybes dėl sunkios Bažnyčios padėties Lietuvoje
    (TTGKK dok. Nr.39,1980 11 13) ................................. 170
Dėl Vladislavo Zavalniuko laiško (TTGKK dok. Nr.40,1980 11 25) .... 175
Dėl tarybinės teisės normų pažeidimo nuteisiant Oną Vitkauskaitę
    ir kt. tikinčiuosius (TTGKK dok. Nr.41,1980 12 01) ............ 177

Dėl V.Skuodžio priėmimo į TTGKK ................................... 179
Pranešimas apie V.Skuodžio priėmimą į TTGKK
    (dok. Nr.42,1980 11 13) ....................................... 180

Informacijos apie parapijas teikimo tarybinėms instancijoms
    pavyzdys ...................................................... 181

Truskavos parapijos tikinčiųjų reikalu
(TTGKK dok. Nr.43,1981 01 27) ..................................... 183

Dėl J.Stanelytės įkalinimo (TTGKK dok. Nr.44,198102 21) ........... 185
Dėl Petro Cidziko likimo (TTGKK dok. Nr.45,1981 02 21) ............ 187
Dėl Palomenės tikinčiųjų kreipimosi (TTGKK dok. Nr.47,1981 04 23) . 188
Dėl tikinčiųjų Vytauto Vaičiūno ir Mečislovo Jurevičiaus suėmimo
    (TTGKK dok. Nr.48,1981 04 23) ................................. 190

Popiežiaus Jono Pauliaus II kalba šv. Kazimiero šventės proga Romoje,
Šv.Petro bazilikoje, lietuvių Aušros vartų koplyčioje (1981 03 05)  191

Padėka Šventajam Tėvui ............................................ 192
Sveikinimas prel. Audriui Bačkiui jo paaukštinimo Vatikano valstybės
    sekretoriate proga ............................................ 193

Dėl religinės eisenos iš Tytuvėnų į Šiluvą
    (TTGKK dok. Nr.49,1981 07 08) ................................. 194

Dėl grubios valdžios pareigūnų akcijos prieš tikintįjį jaunimą
    (TTGKK dok. Nr.50,1981 12 25) ................................. 196

Konvencija dėl kovos su diskriminacija švietimo srityje ........... 198
Dėl kun. J.Bučinsko ir kun. J.Razmanto protesto
    (TTGKK dok. Nr.51,1981 12 25) ................................. 205

Dėl Vilkaviškio rajono tikinčiųjų ir kun. S.Puidoko pareiškimų
    (TTGKK dok. Nr.52,1982 09 30) ................................. 207

 
ĮŽANGOS ŽODIS Spausdinti El. paštas
    Per 53 metus okupantai kelis kartus keitė kovos taktiką prieš Lietuvą ir tikinčiuosius. Pirmiausia jie norėjo mus išžudyti ginklu. Tačiau visos tautos jiems nepavyko sunaikinti. Sovietų valdžia Lietuvoje gyrėsi išžudžiusi 25 tūkstančius partizanų - gražiausią Lietuvos jaunimą. Po Stalino mirties maždaug nuo 1955 m. sovietų valdžia ėmė keisti taktiką - pradėjo griauti tautą ir Bažnyčią iš vidaus. Šitas periodas mums buvo pavojingesnis. Pirmiausia užsimota prieš Bažnyčią, pradėta smarkiai verbuoti dvasininkus. Buvo siekiama, kad mūsų hierarchai, tada bažnyčių valdytojai (vyskupų beveik nebuvo), nerastų bendros kalbos. Nebuvo kam tiesos žodį sakyti Bažnyčios vardu, kam Bažnyčios ginti. Tai ir paskatino kurti organizaciją, kuri gintų tikinčiųjų ir Bažnyčios reikalus. Tiesa, kunigai pagal kanoną neturi teises kalbėti Bažnyčios vardu, bet tai buvo ypatinga padėtis.

    Turėjo įtakos ir Maskvos stačiatikių kunigo Glebo Jakunino ir kitų įsteigtas rusų Krikščionių Komitetas tikinčiųjų teisėms ginti. Rusai kvietė į savo komitetą ir lietuvius. Pasvarstėme, kad mūsų ir jų reikalai gerokai skiriasi: mes katalikai, kovojame ir dėl Lietuvos valstybės laisvės, be to, esame toli vieni nuo kitų, ir nutarėme steigti atskirą komitetą.

    1978 m. lapkričio 13 d. penki kunigai Lietuvoje įsteigėme Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetą. Pasirašėme pagal abėcėlę - Jonas Kauneckas, Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Vincas Vėlavičius, Juozas Zdebskis. Neturėjome nei pirmininko, nei sekretoriaus, vienas iš mūsų kasmet būdavo sekretorius, išsiųsdavo laiškus, pranešimus bei gaudavo atsakymus.

    Lapkričio 22 d. kun. S.Tamkevičius, J.Zdebskis ir aš nuvažiavome į Maskvą. Viktoro Kapitančiuko - vieno rusų Krikščionių Komiteto nario - bute susitikome su Vakarų korespondentais. Spaudos konferenciją baigėme trečią valandą, o penktą Vakarų radijo stotys skaitė mūsų pranešimus. Kai grįžome į Lietuvą, čia jau visi apie Komitetą žinojo. Pasipylė Komitetą sveikinantys laiškai.

    Užsienio korespondentams įteikėme keturis dokumentus. Pirmąjį Komiteto dokumentą BBC korespondentas perdavė Šventajam Tėvui. Korespondentas manęs klausė, ar daug Lietuvoje kunigų disidentų, laisvamanių. Pasakiau, kad nėra nevieno. Jis labai nustebo. Sakiau, kad Lietuvoje yra kovotojai už laisvę ir kolaborantai.

    Grįžus iš Maskvos mumis susidomėjo valdžios organai, bet nustatyti, kur ir kada vyko spaudos konferencija, jie negalėjo. Tik suėmus rusų komiteto narius, išaiškėjo, kad tai vyko V.Kapitančiuko bute. Kadangi mes juos prieš sovietų valdžią užstojome, mane suėmus prie mano bylos buvo prijungtos ir rusų disidentų V.Kapitančiuko, G. Jakunino, Velikanovos ir kitų bylos. Mano byla pasidarė net 17 tomų, kun. S.Tamkevičiaus -21 tomo.

    Manėme, perduosime keletą dokumentų, ir mus suims, bet mūsų ne -suėmė beveik penkerius metus. Tik 1981 m. kun. S.Tamkevičių ir mane iškvietę į prokuratūrą įsakė nutraukti veiklą, kitaip pagrasino areštuoti. Mat mūsų rašiniai patenka į buržuazinę spaudą ir kenkia Sovietų Sąjungos prestižui. Prokurorui aš, kaip naivus žmogus, pasakiau - mes manėm be reikalo eikvoja rašalą, o jis mus sutvirtino.

    Į valdžią atėjus KGB statytiniui Andropovui, buvo likviduoti visi komitetai. Mane suėmė 1983 m. Tų pačių metų gegužės mėnesį suėmė kun. S.Tamkevičių, o 1986 m. užmušė kun. J.Zdebskį. Dėl kun. J.Zdebskio nužudymo dar reikėtų pradėti tyrimą. Yra daug įdomios medžiagos.

    Komitetas per penkerius metus išplatino 52 dokumentus įvairioms sovietų įstaigoms, popiežiui Jonui Pauliui II, Madrido konferencijai, UNESCO konferencijai, Amerikos prezidentui Karteriui ir kt. Į mūsų pareiškimus sovietų organai neatsakydavo. Išskyrus vieną kartą, kai užstojome į Daugpilio psichiatrinę ligoninę uždarytą kun. Vladimirą Zavalniuką. Rygos prokuroras, atrodo Adamsas, atsakė mums ir kunigą paleido. Tada visi sužinojo, kad Lietuvoje yra komitetas, kuris gali užstoti.

    Neabejodami, kad būsime suimti, ir nenorėdami, kad Komitetas sumažėtų, vėliau įtraukėme ir kitus kunigus: Leoną Kalinauską, Vaclovą Stakėną, Algimantą Keiną ir Kazimierą Žilį.

    Žavėdamiesi rusų disidentais, kurie nurodydavo savo pavardes ir adresus, nutarėme ir mes veikti atvirai. Su rusų komitetu palaikėme draugiškus santykius, vieni kitiems padėdavome.

    Mūsų veiklą, taip pat ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką" morališkai rėmė du ištremti vyskupai - Julijonas Steponavičius ir Vincentas Sladkevičius. Jeigu ne jie, mums būtų buvę kur kas sunkiau.

    Norėtume padėkoti ir Vatikano radijui, ypač mons. Vytautui Kazlauskui. Tada jis vadovavo lietuviškam skyriui. Tik Vatikano radijo dėka apie mūsų dokumentus sužinodavo visa Lietuva. 1988 m. Vilniaus KGB per savo kolaborantus mons. V.Kazlauską iš Vatikano radijo pašalino.

    Kada mus suėmė, visų Lietuvos vyskupijų kunigai rašėsi po peticija prašydami mus paleisti. Šia proga norime padėkoti visiems Lietuvos kunigams, visiems Lietuvos žmonėms, kurie mus palaikė ir už mus meldėsi. Komiteto veiklą bandė palaikyti ir materialiai. Mes, be abejo, negalėsime taip padėkoti, kaip jie yra to verti, bet Dievas atlygins.
Metai Katalikų Komitete buvo vieni gražiausių mūsų kovoje.
Mons. Alfonsas Svarinskas

„Apžvalga", 1993, Nr.45
 
Viršelis Spausdinti El. paštas

 
Metrika Spausdinti El. paštas
Tikinčiųjų teisėms ginti
Katalikų Komiteto
dokumentai


Vilnius 1994

ISBN 9986-9031

SL1714,   1994 07 06,  tir. 1000 egz.,   13,25 sp. 1.    Užs. 1 7 8
Leido „Tėvynės sargo" leidykla, adresas Šv. Ignoto 14-6,2001 Vilnius, telefaksas 610 503.
Spausdino VJSS, Dariaus ir Girėno g. 39, Vilnius

 


 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum