gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
Aušra II t.
TURINYS Spausdinti El. paštas
Pratarmė                                                       3

AUŠRA NR. 6 (46)                                               5
   Pamoko, padrąsina, įpareigoja                               7
   Lietuvių padėtis Baltarusijos TSR                          12
   Eksperimentai                                              23
   Veidrodis ar snukis kreivas?                               28
   Kaltininkai aiškūs                                         34
   Žinios                                                     37

AUŠRA NR. 7 (47)                                              43
   Prie Kryžių kalno                                          45
   Paskutinis birželis (eilės)                                47
   Kultūrinis palikimas                                       48
   Lietuvių padėtis Baltarusijos TSR                          50
   Kieno kreivas veidrodis?                                   64
   SOS! SOS! SOS!                                             72
   Žinios                                                     78

AUŠRA NR. 8 (48)                                              83
   Ką turime daryti?                                          85
   Laisvės — tiktai valstybei                                 88
   Erškėčiams žydint                                          91
   Belgrado konferencijai                                    103
   SOS! SOS! SOS! V. Petkaus suėmimas ir krata               109
   Supažindiname su kai kuriais atimtais dokumentais         111
   Žinios                                                    123

AUŠRA NR. 9 (49)                                             127
   "Aušros" naujametinis žodis                               129
   Kokių ganytojų reikia Lietuvai?                           130
   Iš Lietuvos jaunimo sąjūdžių istorijos                    134
   Suniekintas mokslas                                       145
   Lietuviai ir žydai (Atviras laiškas Tomui Venclovai)      149
   "Žalgirio" pergalės ir KGB rūpesčiai                      154
   SOS! SOS! SOS! Balio Gajausko byla                        161
   TSRS Aukščiausios Tarybos Prezidiumui (Jurgutienės...)    162
   Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo
   Pirmininkui Drg. A. Barkauskui
                            166

AUŠRA NR. 10 (50)                                            167
   Istorinė Lietuvos reikšmė                                 169
   Ant laisvės aukuro                                        180
   Vienybės ir viešumo!                                      182
   Propagandos reikšmė ir teorinis pagrindas                 184
   SOS! SOS! SOS!                                            190
   Žinios                                                    197

Vardų rodyklė                                                205
 
PRATARMĖ Spausdinti El. paštas
    Nuo 1977 m. gegužės iki 1978 m. kovo mėn. Lietuvos pogrindyje išėjo penki nauji "Aušros" numeriai (6-10). Kiekvienas jųjų turi apytikriai, apie 50 mašinėle rašytų puslapių ir pradėdamas kuriuo nors Lietuvos himno posmu. Juose paliečiami tokie klausimai: 1) nuolatiniai patriotų areštai, kratos, literatūros konfiskavimai, 2) V. Petkaus, B. Gajausko ir kitų bylos, 3) Helsinkio nutarimų komiteto narių persekiojimai, 4) kraštotyrininkų veiklos naikinimas, 5) persekiojamo Lietuvos jaunimo reakcijos, 6) rašytojo J. Baltušio melai apie LTSR "suverenumą", 7) lietuvių ir žydų santykiai, 8) Lietuvos istorijos falsifikavimas, 9) lietuvių kalbos ir lietuviškumo persekiojimas, 10) kalintų ir tremtų lietuvių poezija ir t.t.

    8-me numeryje yra 12 eilėraščių "Erškėčiams žydint". Gal "poetinio meno estetams" tie eilėraščiai atrodys primityvūs... bet jie "buvo sukurti ir dainuojami bei deklamuojami miškuose, lageriuose, taigose". Jų tekstus perdavęs lagerininkas sakė: "Ir po daug metų atsimenu tas dainas. Jas kartojau dažnai, ypač sunkiose valandose... Jos mus guodė, gaivino, stiprino, drąsino kaip Sibiro lietuvaičių maldaknygė..." Eilėraščio "Tėveli, kur tu?" žodžiai rašyti krauju: "Mažyčiai neturi mamytės — Ji mirė šaltam Sibire. Turėjo tik vieną tėvelį — Ir tas jau ant gatvės purve... Ir savo mažyčių našlaičių — Daugiau nematys niekados..."

    Keturi jaunuoliai savo 1977.XI.8 pareiškime LTSR A.T. Prezidiumo Pirmininkui rašo: "Liaudies rašytojas J. Baltušis su pasididžiavimu teigia, kad Lietuva šiandien "laisva", "nepriklausoma". Kiekvienam aišku, kad laisvos valstybės piliečiai karinę tarnybą atlieka savo tėvynėje. Net fašistinė Lietuva, vispusiškai priklausiusi nuo užsienio imperialistų, savo karių nesiųsdavo atlikti tarnybą į Vokietiją ar Angliją..."

    "Aušra" didelį dėmesį kreipia į Lietuvos istoriją, istorikus bei jųjų raštus ir priekaištauja, kad "krašto istorija, tautinį jausmą praradusių mokytojų brukama suklastojimų forma". Lietuvos praeitis menkinama, nutylima ir rusinama.

    Gudijoje nuo amžių gyvenantieji lietuviai už viešą (nors ir savo tarpe) lietuvių kalbos vartojimą baudžiami, persekiojami. Ten per gyventojų surašinėjimus lietuviai "planingai" užrašomi nelietuviais. Lietuvių mokyklos, ten veikusios ir lenkų laikais, po karo rusų buvo uždarytos. Į prašymus (su tūkstančiais parašų) leisti atidaryti lietuvišką mokyklą atsakoma su pašaipa, kad "šito nebuvo ir nebus". "...Nei carų valdymo metu, nei baltalenkių okupacijos laikais dabartinėje Baltarusijos respublikoje gyveną lietuviai dėl savo tautybės nebuvo taip persekiojami, kaip po Antrojo pasaulinio karo, esant tarybų valdžiai..."

    "Aušros" pateikta medžiaga rodo, kad atėjo laikas viešai kelti balsą prieš lietuvių persekiojimus vien už tai, kad už Lietuvos ribų Sovietijoje atsidūrę lietuviai nori išlikti lietuviais. Tai nėra vien Helsinkio konferencijos nutarimų laužymas, o sąmoningas lietuvių tautos dalies naikinimas. Lietuvos lietuviai negali prieš tai kovoti. Užtat, tuo stipresnė turi būti laisvojo pasaulio lietuvių kova prieš tą lietuviškumo genocidą.
Akademinės Skautijos Leidykla
 
Metrika Spausdinti El. paštas
AUŠRA

1977.V. 12— 1978 M. KOVAS
[NR. 6/46/—10/50/]


II

LIETUVA

AKADEMINES SKAUTUOS LEIDYKLA ČIKAGA 1978

Redagavo ir vardu rodyklę sudarė
Jonas Dainauskas

Copyrighi 1978 by
Akademinės Skautijos Leidykla
8913 So. LeaviH Srreet
Chicago, III. 60620, U.S.A.

Tiražas 750 egz.
Spausdino V. Vijeikio spaustuvė

 


 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum