gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
Aušra III t.
Turinys Spausdinti El. paštas
Pratarmė                                                             3

AUŠRA NR. 11 [51]                                                    5
  1. Partizanų kovos Lietuvoje                                       6
  2. Propagandos reikšmė ir teorinis pagrindas.                      9
  3. Balio Gajausko teismas ir jo atgarsiai. (Tarybinis Linčio
     teismas, Nuosprendžio nuorašas. Už ką? Mes neišnyksim!
     Po Belgrado susitikimo). 
                                      12
  4. SOS! SOS! SOS! (Petras Paulaitis — 30 metų Gulago
     salyne. Pareiškimai. Tardymai.
                                 33
  5. Žinios.                                                        43

AUŠRA NR. 12 [52]                                                   45
  1. Lietuvos Laisvės Lygos deklaracija.                            47
  2. Tėvynė mano.                                                   50
  3. Viktoro Petkaus teismo proceso medžiaga.                       51
  4. SOS! SOS! SOS!                                                 64
  5. Apie B. Gajausko teismą.                                       68
  6. Atviras laiškas.                                               71
  7. Raudonasis karas.                                              77
  8. Taikos sonetas.                                                79
  9. Okupacijos ir kolonizacijos Lietuvoje.                         79
  10. Religijos vaidmuo lietuvių tautai.                            84
  11. Lietuva.                                                      87
  12. Du kankiniai.                                                 87
  13. Kur mūsų Vytis?                                               88
  14. Žinios (Už Lietuvą, už laisve, už Dievą! — ir kt.).           90

AUŠRA NR. 13 [53]                                                   97
  1. Gelbėkime Lietuvą nuo alkoholizmo!                             99
  2. SOS! SOS! SOS!                                                104
  3. Tokį mes jį pažinojome.                                       105
  4. Tėvyne mana (eil.).                                           109
  5. Lietuvos patriotai ir jos budeliai.                           109
  6. Netiesa (eil.).                                               114
  7. Štai jis — tarybinis humanizmas.                              114
  8. Malda (eil.).                                                 118
  9. Atsiminimai iš Gulago salymo.                                 118
  10. Tarybinė mafija.                                             122
  11. Valdžia vengia dialogo su tikinčiaisiais.                    131
  12. Žinios (Dėstytojų korupcija).                                134

AUŠRA NR. 14 [54]                                                  139
  1. Kun. K. Garucko pareiškimas                                   141
  2. Nepalūžkit, ąžuolėliai. Baliui (eil.)                         153
  3. SOS! SOS! SOS!                                                155
  4. Atviras laiškas Lietuvos KP antrajam sekretoriui              160
  5. V. Mykolaičio-Putino eilėraštis                               163
  6. Prekyba tautomis                                              163
  7. Tik neapleisk! (eil.)                                         173
  8. Žvilgsnis į ateities Lietuvą                                  174
  9. Kur Nemunėlis. Tėvyne Motina (eilės)                          186
  10. Žinios                                                       189

AUŠRA NR. 15 [55]                                                  191
  1. Neužmirštama diena.                                           193
  2. Kreipimasis į visus pasaulio lietuvius.                       194
  3. Rusai kolonizuoja Latviją.                                    198
  4. SOS! SOS! SOS! (Pareiškimas dėl Ragaišio arešto ir kt.).      199
  5. Dėl A. I. Solženycino tremties.                               206
  6. Žudynės Juodupėje.                                            214
  7. Brolių kančiai (eil.).                                        217
  8. Gėdingiausias Tarybų Sąjungos karas.                          220
  9. Ką tu pats padarei?                                           226
  10. Kryžių kalnas (eil.).                                        229
  11. Jie išeina.                                                  231
  12. Su Kristaus vėliava (eil.).                                  234
  13. Komunistinės moralės vaisiai.                                235
  14. Žinios.                                                      236
 
PRATARMĖ Spausdinti El. paštas
    1978 m. gegužės mėn. ir 1979 m. vasario mėn. laikotarpyje išėjo penki tolimesni /11/51-15/55/ "Aušros" numeriai, kuriuose paskelbtoji medžiaga skirta ne vien tik Lietuvoje esantiems, nes joje daug kartų kreipiamasi į mūsų išeivija, į laisvąjį pasaulį.

    Papildomu įrašu tituliniame puslapy, Nr. 11 skiriamas Baliui Gajauskui ir Petrui Paulaičiui, o nr. 12 - Viktorui Petkui. Balys Gajauskas "Gulago salyne" išbuvęs 25 metus, 1978 m. vėl buvo "nuteistas" 10 metų laisvės atėmimu ir nutrėmimu 5 metams. "Aušra" tą "teismą" vadina "Tarybinio Linco teismu", nes B. Gajauskas buvo "nuteistas" visų pirma už tai, kad rinko medžiagą apie Lietuvos partizanus. Petras Paulaitis "Lietuvos Laisvės Gynėjų Sąjungos" organizatorius /1942 m./, Gestapo persekiotas, "Gulago salyne" buvo nuo 1947 iki 1956 m. 1957 m. vėl buvo suimtas, 1958 m. pasmerktas 25 metams ir iki šiol kalinamas. P. Paulaitis, gimęs 1904 m., į užsienį studijuoti išvykęs 1926 m. Aukštuosius mokslus baigė Italijoje. 1940 m. Sovietams Lietuvą okupavus, pabėgo į Vokietiją. Dalyvavo "Aktivistų Fronto" veikloje ir kelius kartus, su specialiais uždaviniais, slaptai lankėsi Lietuvoje. Vokiečiams Lietuvą užėmus grįžo ir 6 savaites buvo Raseinių apskr. viršininku, o vėliau mokytojavo gimnazijoje. 1944 m. vasarą, jo organizuotoje LLGS buvo 4244 žmonės. 1945 m. rudenį, sudarius ."Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą" P. Paulaitis įėjo į jo sudėtį. Pabaigai "Aušra" prašo: "Visi geros valios lietuviai! Dėkite visas pastangas, kad Petrą Paulaitį išleistų į užsienį bent numirti"!. Viktoras Petkus 1978 m. liepos mėn. "nuteistas" 3 metais kalėjimo, 7 metais lagerio ir 5 metais nutrėmimo vien už tai, kad kaipo Lietuvos Helsinkio grupės narys kėlė viešumon Žmogaus Teisių Dekliaracijos ir Helsinkio susitarimo pažeidimus Sovietijoje.

    Nr. 11 rašinyje "Partizanų kovos Lietuvoje" mėginama atsakyti į klausimą "Ką davė lietuvių tautai partizanų kovos?": - "...Apie 50.000 partizanų žuvo, kiti buvo įkalinti, išvežti... Partizanų šeimos, net giminės buvo vežami Sibiran... O kiek kartaus nusivylimo pralaimėjus" ... O vis tik partizaninis judėjimas buvo reikalingas. Jeigu jo nebūtų buvę, lietuvių tauta būtų neatlikusi to, ką tuo istorijos momentu turėjo atlikti. Ko nepadarė savo laiku mūsų kariuomenė, tą atliko pati, nelaimėje palikta tauta... Partizanų dėka mūsų kaimas liko lietuviškas. Rusai kolonizavo miestus, o j kaimus nedrįso kelti kojos.

    12 nr., 1978.VI.15 d. dokumentu pranešama, kad Lietuvoje susiorganizavo "Lietuvos Laisvės Lyga", kurios tikslas: Nepriklausomos Lietuvos atkūrimas ir kurios uždaviniai yra: 1/ religinės, tautinės ir politinės sąmonės ugdymas, 2/ Lietuvos laisvės klausimo kėlimas tarptautiniuose forumuose Tiem uždaviniam įgyvendinti sukuriama Tautinė Taryba. Užsienyje Lietuvos Laisvės Lygą atstovaus Užsienio Taryba... 14 nr., 14-os su viršum puslapių rašinys "Prekyba tautomis" primena 1939.VIII.23 d. Ribentrop-Molotovo sutartį. Jame rašoma: "...mes, lietuviai, esame toji kaina, kurią Hitleris rusų komunistams sumokėjo už leidimą pradėti II-jį pasaulinį karą". Daroma prielaida, kad Pabaltijis, Lenkija, Rytų Vokietija ir kiti, Sovietų II-jo pasaulinio karo išdavoje užvaldyti kraštai, buvo Vakarų rusams parduoti...

    15-me nr. yra Lietuvių kalbos gynimo iniciatorių grupės "Kreipimasis į visus Pasaulio lietuvius", kuriame rašoma apie "suintensyvintą Pabaltijo ir kitų raudonosios imperijos tautų rusinimą" ir įsakmiai prašoma: "...Tautiečiai, gyvenantys svetur, informuokite laisvąsias pasaulio tautas, visas pasaulio politines ir kultūrines institucijas /apie tai/... kair kėsinimąsi i švenčiausią ir brangiausią tautos turtą - jos gimtąją kalbą". Rašinyje "Rusai kolonizuoja Latviją", sakoma, kad paskutiniu metu iš Baltarusijos į Rygą vežami rusai... vien paskutiniu metu jų atvežta apie penki tūkstančiai... Jie aprūpinami butais, gerai apmokamu darbu... latvių mokyklų skaičius nuolat mažėja... o jų sąskaiton auga rusų mokyklų skaičius... Visas Pasaulis tegul sužino tikrąją Latvijos padėtį! Gal bent tai padės sulaikyti okupantų veržimąsi į Latviją". Sako, po Latvijos ateis eilė Estijos ir Lietuvos.

    Taip pat  nemaža  rašoma  apie  pasibaisėtinai  didėjantį Lietuvoje   alkoholizmą,   nusiskundžiant,   kad   bet   koks bandymas eiti M. Valančiaus keliais ir kovoti su girtavimu, rusų tuojau pat slopinamas, o blaivybę propaguojantieji sistematingai ir sąmoningai persekiojami.
Akademinės Skautijos Leidykla
 
Metrika Spausdinti El. paštas
AUŠRA

1978 m. gegužis - 1979 m. vasaris

Nr. 11/51 • 15/55


III

LIETUVA


AKADEMINĖS SKAUTIJOS LEIDYKLA

Čikaga 1980


Redagavo ir vardų rodyklę sudarė
Jonas Dainauskas

Copyright 1978 by
Akademinės Skautijos Leidykla
8913 So. Leavitt Street
Chicago, III. 60620, U.S.A.

Spausdino V. Vijeikio spaustuvė

 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum