gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
Aušra IV t.
Turinys Spausdinti El. paštas
Pratarmė ........................................................... 3

AUŠRA Nr. 16 (56) .................................................. 5
  1. „Jubilėjui" artėjant .......................................... 7
  2. SOS! SOS! SOS! (Ištraukos iš P. Paulaičio laiškų ............. 10
     Persekiojami buvę politkaliniai) ............................. 13
  3. Kun. K. Garucko atviras laiškas P. Griškevičiui .............. 14
  4. Atviras laiškas „Tiesos" redaktoriui ......................... 27
  5. Iš V. Petkaus biografijos .................................... 31
  6. Saulės giesmė (eil.) ......................................... 34
  7. Naujas rusinimo antplūdis .................................... 35
  8. Ministro V. Jeliutino įsakymai (Apie tolimesnį rusų kalbos mokymo
    ir dėstymo priemonių tobulinimą sąjunginėse respublikose) ..... 40

  9. Pelesos apylinkės lietuviškų kaimų pareiškimas
    (Baltarusijos TSR KP CK Pirmajam sekretoriui drg. Mošerovui,
    Lietuvos TSR KP CK Pirmajam sekretoriui drg. Griškevičiui) .... 46

  10. Lietuvos sienų problema ..................................... 52
  11. Taip leidžiamos knygos ...................................... 54
  12. Žinios (Rusinama Lietuvos Žemės Ūkio Akademija) ............. 56
      Lietuviškos spaudos žandaras ................................ 57
      Naujam švyturiui sužibus (apie „Alma Mater") ................ 59

AUŠRA Nr. 17 (57) ................................................. 61
  1. Moralinis ultimatumas TSRS vyriausybei ....................... 63
  2. Hitlerio ir Stalino suokalbio dokumentai ..................... 91
  3. Kreipimasis į Lietuvoje gyvenančius rusus ................... 104
  4. SOS! SOS! SOS!  (R. Ragaišio bylos vingiais) ................ 108
  5. Partijos ir vyriausybės rūpinimasis ......................... 111

AUŠRA Nr. 18 (58) ................................................ 115
  1. Lietuvos Laisvės Lygos kreipimasis į SNO .................... 117
  2. Kreipimasis į T. Sąjungos, VFR, VDR, šalių, pasirašiusių
     Atlanto Chartą, vyriausybės ir SNO Gen. sekr. K. Valdhaimą .. 119

  3. Mart Niklaus pareiškimas TSRS ATP   ......................... 123
  4. Lietuvos Helsinkio grupės Dokumentas Nr. 15 ................. 124
  5. L. Šimučio pareiškimas LTSR VRM ............................. 126
  6. SOS! SOS! SOS! (VI. Česiūnas — Vilniuje . . .)............... 127
     (Krata pas Vosyliūtę) ....................................... 128
  7. R. Ragaišio teismas ......................................... 128
  8. V. Petkus — kovotojas už žmogaus teises ..................... 136
  9. Lietuviai ir lenkai ......................................... 144
  10. Žinios (Eucharistijos bičiuliai švenčia dešimtmetį ir kt.).. 152
    (Uždažytos freskos) .......................................... 155
    (Paskaita kiemsargiams) ...................................... 155
    (Nusikalstamumas Tarybų Sąjungoje) ........................... 157

AUŠRA Nr. 19 (59) ................................................ 159
  1. Gelbėkime save ir savo tautą ................................ 161
  2. Lietuvių kalbos gynimo iniciatyvinės grupės kreipimasis
    į SNO generalinį sekretorių K. Valdhaimą ..................... 165

  3. Tiesos žiburys . . . (eil.) ................................. 167
  4. SOS! SOS! SOS! (Antanas Terleckas turi būti išlaisvintas!) .. 168
  5. „Patobulinta" carinė priespauda  ............................ 171
  6. Istorijos fenomenas ......................................... 181
  7. Vladas Kalpokas (Iš partizaninio judėjimo Lietuvoje) ........ 186
  8. Žinios (įspūdžiai iš pirmo blaivininkų susitikimo ir kt.) ... 193
    (Komunistinis režimas Maironio namuose) ...................... 196
    (Ieškome žinių apie prof. L. Karsaviną) ...................... 200
    (Rusinimas intensyvėja) ...................................... 201
    (Nėra Vilniaus plano) ........................................ 201
    (Tuščios knygynų lentynos) ................................... 201
    (Kodėl niokojamos Rasų kapinės?) ............................. 202

AUŠRA Nr. 20 (60) ................................................ 205
  1. Kodėl niekinama lietuvių tautos praeitis? ................... 207
  2. SOS! SOS! SOS! (Lietuvai ir pasauliui ....................... 214
     Lietuvos Helsinkio grupės Dokumentas Nr. 26 ................. 219
     Doc. Vyt. Skuodžio laiškas ir kreipimasis ................... 220
     Kratos: pas doc. Vyt. Skuodį ................................ 223
     Kratos: pas J. Sasnauską .................................... 224
     LKP CK I-jam Sekret. Griškevičiui M. Jurgutienės
       pareiškimas ............................................... 227

     Areštai   ................................................... 228
  3. Vlado Šakalio protesto pareiškimas .......................... 228
  4. Ukraina, mūsų viltie ........................................ 233
  5. Ne tik gailestingumas, bet ir teisingumas ................... 240
  6. Kun. K. Garucko autobiografiniai laiškai .................... 243
  7. Ne viską išsakė (eil.) ...................................... 255

Vardų rodyklė .................................................... 257
 
PRATARMĖ Spausdinti El. paštas
    Ketvirtasis Lietuvos pogrindyje leidžiamo žurnalo „AUŠROS" rinkinys apima 16, 17, 18, 19 ir 20 numerius, pasirodžiusius su I m. gegužės — 1980 m. sausio datomis. 17 ir 18 numeriai ilgai nebuvo gauti, užtat šis rinkinys pasirodo pavėluotai.

    Ir šio rinkinio numeriuose vyrauja trys pagrindiniai Lietuvos pogrindžio vis keliami klausimai: 1) Lietuvos rusinimo sistematiškas stiprinimas, 21 Lietuvos laisvės kovotojų bei jųjų artimųjų nesiliaujantieji persekiojimai ir 3) susirūpinimas kovoti prieš okupanto remiamo alkoholizmo siautėjimą. Greta to pateikiami 1939/40 metų Molotovo-Ribentropo slaptų susitarimų dokumentų vertimai ir pasisakoma Lietuvių-lenkų santykių klausimu.

    16/56 numeryje rašoma apie Pelesos kaimo (Gudijoje) lietuvių persekiojimus vien už jų pastangas išlaikyti savo lietuviškume. 17/57 numeryje paskelbtas ,,Moralinis ultimatumas TSR vyriausybei" (63-p.l prie kurio pridėti tekstai dokumentų, kuriais Sovietai ir naciai 139 m. susitarė okupuoti Lietuvą (91-104 p.). Tuos dokumentus skelbdama LIETUVOS LAISVĖS LYGA kviečia visus Lietuvoje esančius rusus geruoju apleisti Lietuvą. Rusams sakoma: ,,. . . Per vienerius — pirmuosius okupacijos metus jūs išžudėte bei ištrėmėte į Tolimuosius rytus, Altajų, Vidurinę Aziją, Užpoliarinę sritį, Sibirą daugiau žmonių, negu cariniai okupantai per 120 okupacijos metų . . Pokario metais buvo ištremta, įkalinta ir nužudyta apie vienas trečdalis lietuvių. Genocidinį pobūdį turįs fizinis mūsų tautos naikinimas liovėsi miirus ,,didžiajam vadui, tėvui ir mokytojui" didžiausiam XX a. budeliui — Stalinui . . . Okupacinis jungas perėjo į kitas formas, naudojami  kiti  metodai ...  Ar senai jūs raudonieji  hitlerininkų bendradarbiai nustojote Lietuvos miestelių aikštėse laikyti išmėtytus vių patriotų-partizanų, kovojusių už tautos laisve, lavonus? . . .".

    18/58 numeryje, rašinyje „Lietuviai ir lenkai" (144-152 p.) A. Žuvintas klausia: „. . . Kokios pozicijos dabar ir ateityje laikytis mums lenkų atžvilgiu? Ar vėl skatinti neapykantą ir nepasitikėjimą, ar siekti didesnio suartėjimo su šia tauta? Neskubėkime į šį klausimą atsakyti nepagalvojus. . .". Bendrauti su lenkais, sako, reikia, bet „Liublino unija turinti būti pamiršta".

    19/59 numerio rašinyje „Istorijos fenomenas" nurodoma, kad ,,. . . tikriausiai niekur ir niekad nėra buvę tokio teroro, tokio dvasinio asmenybės pavergimo ir tokio genialiai sukonstruoto apgavystės mechanizmo, kaip . . . „socialistinėje tėvynėje" . . .". Tame pat numeryje „Lietuvių kalbos gynimo iniciatyvinė grupė", 1979.X.31 d. raštu kreipėsi į „SNO Generalinį Sekretorių ..." prašydama padėti apginti gimtąją kalbą ir užbaigoje rašo: „. . . Išsamesnę medžiagą apie 1979 m. gegužės mėn. Taškento įvykusią konferenciją bei kitus sąjunginių respublikų rusinimo faktus . . . gali pateikti lietuvių išeivijos visuomeninės organizacijos . . .".

    20/60 numeryje yra kalinamo docento Vytauto Skuodžio (1929 m. gimusio Chicagoje, t.y. JAV piliečio) 1979 m. lapkričio 28 d. laiškas JAV prezidentui apie Sovietų daromus žmogaus teisių gynėjų persekiojimus ir Vlado Šakalio (1980 m. sėkmingai pabėgusio į Vakarus) 1979 m. spalio mėn. 26 d. pareiškimas protesto LKP CK antrajam sekretoriui Dybenko, kaltinant Sovietijos valdžią sąmoningu rusiško Šovinizmo ugdymu. To pat numerio rašinyje „Ukraina, mūsų viltie ..." nurodoma, kad „. . . šiuo metu iš visų Tarybų sąjungos politinių kalinių 40% sudaro ukrainiečiai, o 30% — pabaltiečiai", bet pabaltiečių yra 5.1 miliono, o ukrainiečių 40.7.

    Pagaliau, kiekvieno numerio skyrelis užvardintas „SOS! . . ." duoda vis naujų duomenų apie kratas, areštus, teismus ir kalinamųjų lietuvių „koncentracijos stovyklų" gyvenimo sąlygas.
Akademinės Skautuos Leidykla
 
Metrika Spausdinti El. paštas
AUŠRA

1979 m. gegužis — 1980 m. sausis Nr. 16/56 — 20/60
IV

LIETUVA
AKADEMINĖS SKAUTIJOS LEIDYKLA ČIKAGA 1981


Redagavo ir vardų rodyklę sudarė
Jonas Dainauskas

Copyright 1981 by
Akademinės Skautijos Leidykla
8913 So. Leavitt Street
CHICAGO, 111. 60620, USA

Spausdino M. Morkūno spaustuvė

 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum