gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
Aušra VI t.
Turinys Spausdinti El. paštas
Pratarmė ............................................................. 3

AUŠRA Nr. 26 (66) .................................................... 5
  Į Lietuvos ir pasaulio lietuviškąjį jaunimą ........................ 7
  Gana Lietuvą rusinti ............................................... 9
  „Tarptautinės amnestijos" organizacijai ........................... 10
  SOS! SOS! SOS! (Lietuvos Helsinkio grupės Dokumentai: Nr. 28 ir 29.
    Iš doc. V. Skuodžio ir G.   Iešmanto kalbų teisme.
    A. Statkevičiaus laiškas) ....................................... 12

  Tūkstantmetės genocido tradicijos ................................. 23
  1983 metais — „Aušros" šimtasis gimtadienis ....................... 31
  Nebūkime savo tautos budeliais .................................... 33
  Mūsų partizanai (B. Labenskas, V. Zubkevičius) .................... 37
  Sudeginti gyvi .................................................... 40
  Rimtas žvilgsnis į praeitį (recenzija) ............................ 41
  Nuostabus auklėjimo šaltinis (satyra) ............................. 43

AUŠRA Nr. 27 (67) ................................................... 47
  Masinių išvežimų ir bolševizmo kankinių
    atminimui. Kruvinųjų darbų pėdsakai nedyla ...................... 49

  Ištraukos iš „Lietuvių archyvo" apie masinį
    žmonių trėmimą iš Lietuvos 1941 m.
    („Lietuvių archyvas". Bolževizmo metai. — Studijų biuro leidinys,
    Kaunas, 1942. T. I, p. 26-37, 46-55. T. II, p. 42-47) ........... 50

  Knygos „Žemaičių kankiniai" santrauka. („Žemaičių kankiniai". Rainių
    miškelio tragedija 1941.VI.24-25.— „Žemaičių žemė", Telšiai, 1942)69


AUŠRA Nr. 28 (68) ................................................... 91
  Kuriuo keliu? (Žvilgsnis į Lietuvos dvasininkiją) ................. 93
  Ugnies nešėjai (eil.) ............................................. 98
  SOS! SOS! SOS! (Lietuvos Helsinkio grupės Dokumentas Nr. 27.
    Laiškas Prancūzijos prezidentui ir kt.) ......................... 99

  Mūsų kultūros rūpesčiai .......................................... 103
  Lietuviai ir rusai ............................................... 106
  Literatūrų „lygiateisiškumas" Tarybų Sąjungoje ................... 117
  Kiek ilgai? (eil.) ............................................... 122
  Rašo Balys Gajauskas ............................................. 123
  Ateistinė propaganda skaičiais ir faktais(recenzija) ............. 125
  Žinios (Devynerių metų sukaktis. Kalinių sukilimas Pravieniškėse.
    Filtruojami tautosakos rinkėjai) ............................... 129

AUŠRA Nr. 29 (69) .................................................. 133
  Sveikinimai: A.D. Sacharovui ir „Solidarumui" .................... 135
  Netekome kun. Br. Laurinavičiaus ................................. 136
  „. . . Teises ginsiu, kol plaks širdis" .......................... 137
  Kun. Br. Laurinavičiaus mirtis ir laidotuvės ..................... 140
  Rusinimo keliai .................................................. 144
  Apie nemokamą gydymą ir mokymą ................................... 150
  Nutarimas (1944 m.) .............................................. 153
  Praeities ir dabarties priešybės poveikis
    aušrininkų istoriografijai ..................................... 155

  Žinios (Mirė Alfonsas Andriukaitis. Tautos dainiaus tėviškėje.
    Mokyklos auskinis jubiliejus. Ateitininkų kongresas) ........... 167


AUŠRA Nr. 30 (70) .................................................. 175
  Dešimtmetis, kurį minės šimtmečiai ............................... 177
  Nepriklausomybės pamatas — tyroje lietuvio  sieloje .............. 183
  Iš užsienio radijo laidų (Apie Lietuvos Tarybą.
    Prisimename popiežiaus žodžius) ................................ 189

  Tarybų Sąjungos senatvė .......................................... 192
  Nelegali diskusija sienlaikraštyje ............................... 196
  Mokytojos laiškas draugei ........................................ 201
  Praeities ir dabarties priešybės poveikis
    aušrininkų istoriografijai ..................................... 202

  Žinios (Lenkiame galvas didvyriui. Žūva mūsų vaikinai Afganistane ir
    kit.) .......................................................... 207


Vardų rodyklė ...................................................... 219
 
PRATARMĖ Spausdinti El. paštas
    Šeštasis Lietuvos pogrindyje leidžiamo žurnalo AUŠROS rinkinys apima 26, 27, 28, 29 ir 30 numerius, pasirodžiusius su 1981 m. vasario — 1982 m. kovo datomis.

    Lyginant šiuos AUŠROS numerius su ankstyvesniaisiais matyti, kad žurnalo struktūra yra pastovi. Kiekviename numeryje pateikiamos: 1) bėgamosios žinios (ypač SOS! ir Žinios skyriuose), 2) numerio laikotarpio aktuali tema ir 3) didesni rašiniai pagrindiniais Lietuvos pogrindžio veiklos klausimais, k.a. rusinimas, demoralizacija, bolševistinės propagandos melai, lietuvių bylos, lietuvių veikėjų bei jų artimųjų persekiojimai, visą tai, senosios AUSZROS pavyzdžiu, perpinant rašiniais iš Lietuvos istorijos.

    26-tame numeryje ,,Tūkstantmetės genocido tradicijos" rašinyje rašoma: ,,. . . pačias didžiąsias, pačias baisiausias nuoskaudas esame patyrė iš rusų. Nusimetusi mongolų-totorių jungą, bet iš savo buvusių valdovų pasisavinusi daug valstybinių ir politinių metodų, Maskva savo valdžion paėmė ne tik rusiškas žemes, pavergė giminingas baltarusių ir ukrainiečių tautas, bet, grobdama kitų tautų žemes Pavolgyje, Pauralyje, Sibire, Pabaltijyje, Maskvos valstybė išaugo į didžiule kolonijine Rusijos imperiją, išaugusią ant daugelio rytų Europos ir šiaurės Azijos tautų ir tautelių sutryptos laisvės ir pačios rusų tautos skurdo, beteisiškumo . . . Rusiškosios valstybės plitimą lydėjo nenutrūkstama rusų kolonizacija . . . Tarybų Sąjunga . . . šias tautas stengiasi nužudyti, sulydyti į tariamą ,,tarybinę", o ištikrųjų rusišką tautą. Marksistinė doktrina apie tautinių skirtumų išnykimą komunizme šioms užmačioms kaip tik tarnauja . . . Dabar rusinimas, suartinimas ir suliejimas su rusų tauta aiškinamas ne kaip rusiškų žemių sugrįžimas į Rusijos motinėlės prieglobstį, bet kaip ,,Tautų brolybė". ,,Tautų suartėjimas" . . . Pati brutaliausia rusiškojo kolonializmo politika, kultūrinė priespauda, ekonominis išnaudojimas, dvasinis teroras vykdomi su šiais gražiais, bet su tikrove nieko bendro neturinčiais šūkiais ir teorijomis. Tuščiomis frazėmis ir nevykdoma konstitucija pridengtas tautų lydymo katilas . . .",

    28-me numeryje Lietuviai ir rusai" rašinyje pateikiama virtinė kaltinimų rusams. Čia rašoma: ,,. . . Mes kaltiname rusus, kad, pasibaigus (1-jo Pas.) karo veiksmams ir tarp abiejų šalių pasirašius taikos sutartį, garantuojančią Lietuvos suverenumą ir užtikrinančią nesikišimą į vieną kitos gyvenimą, rusai pastoviai kišosi į mūsų reikalus . . . Mes kaltiname rusus, kad, skelbdami kaimyninių šalių sienų neliečiamybe ir suverenumo gerbimą, jie paslapčia 1939 m. rugpjūtį pasidalijo Lenkiją, Pabaltijo šalis ir Suomiją. Molotovo-Ribentropo paktas — nenuplaunama dėmė Rusijai . . .".

    AUŠROS puslapiuose atsiranda ir didesnių rašinių, knygų paskelbtų pogrindyje, aptarimai, recenzijos. Taip 28-me numeryje yra aptariama Vytauto Skuodžio 222 p. knygą ,,Dvasinis genocidas Lietuvoje", kur autorius apžvelgė 7057 ateistines publikacijas periodikoje, 509 ateistines brošiūras ir knygas ir 1.1. Tai disertacijos lygio mokslinis darbas, kuriame padaryta ateistinės propagandos Lietuvos spaudoje 1940-1976 m. analizė. Pagal sovietinės propagandos duomenis ,,tikėjimas į Dievą yra blogesnis ir pavojingesnis už girtavimą — 26 kartus, nepilnamečių nusikalstamumą — 80, jaunimo moralinį pakrikimą — 94, šeimų griuvimą — 113, chuliganizmą — 166 kartus. Sovietiškas teismas už tą knygą Vyt. Skuodį nubaudė 7 met. kalėti atliekant bausme griežto režimo lageryje ir 5 met. nutrėmimo. Baigdamas tos knygos recenziją (viso 5 p.) recenzentas primena, kad į dvasinio genocido sąvoką įeina ne tik religinių pažiūrų, bet ir istorinės atminties naikinimas jaunosios kartos sąmonėje, rusifikacija ir kita. 29-me numeryje, nekrologe apie buv. tremtinį Alfonsą Andriukaitį rašoma, kad jo atsiminimai (iš tremties Sibire),,Bausmė be nusikaltimo" buvo išspausdinti pogrindinio ,,Lietuvių Archyvo" šeštame numeryje.
Akademinės Skautijos Leidykla
 
Metrika Spausdinti El. paštas
AUŠRA

1981 m. vasaris — 1982 m. kovas
Nr. 26 (66) — 30 (70)

VI

LIETUVA

AKADEMINĖS SKAUTUOS LEIDYKLA
ČIKAGA 1984 m.

Redagavo ir vardų rodyklę sudarė
Jonas Dainauskas

Copyright 1983 by
Akademinės Skautijos Leidykla
8913 So. Leavitt Street
Chicago, 111. 60620

Spausdino M. Morkūno spaustuvė

 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum