gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
Aušra VII t.
Turinys Spausdinti El. paštas
PRATARMĖ .............................................................. 3

AUŠRA NR. 31 .......................................................... 5
  1. Maironis gyvas ir šiandien. ...................................... 7
  2. Gelbėkim Antaną Terlecką! ....................................... 14
  3. Bolševikų siautėjimas Merkinės apylinkėse. ...................... 21
  4. Nuo nepriklausomybės netekimo iki jos atgaivinimo. .............. 43

AUŠRA Nr. 32 ......................................................... 57
  1. Vienybė po Kristaus vėliava. .................................... 59
  2. Laisvę žodžiui! ................................................. 62
  3. Už ką nuteisė Joną Pakucką ...................................... 65
  4. Musteikos kaimo tragedija ....................................... 66
  5. Apie lietuvių padėtį Baltarusijos respublikoje.
       Trečias sąsiuvinis. Vilnius, 1982. ............................ 68

  6. Ateistų kalvėje ................................................. 83
  7. Prievartaujamas jaunimas ........................................ 90
  8. Maironio mirties 50-mečio minėjimų atgarsiai .................... 92
  9. Nuo nepriklausomybės neteikmo iki jos atgavimo (str. pabaiga). .. 94

AUŠRA Nr. 33 ........................................................ 109
  1. Ką daryti su Maironiu? ......................................... 111
  2. Prisimenant ąžuolą (P. šivickio gimimo 100-osioms metinėms). ... 116
  3. SOS! SOS! SOS! (Kalėjimų keliuos. Vieno pasimatymo kronika). ... 120
  4. Ką reiškia šiandien „laisvas plotas". .......................... 124
  5. Baudžiauninkai (Iš pedagogo užrašų). ........................... 130
  6. Apie lietuvių padėtį Baltarusijos respublikoje.Trečias sąsiuvinis.
       Vilnius, 1982 m. (str. pabaiga). ............................. 133

  7. Korupcija Tarybų Lietuvoje. .................................... 163
  8. Gnybtai gniaužiasi. ............................................ 168

AUŠRA Nr. 34 ........................................................ 169
  1. Pavojingiausia — nematyti pavojaus ............................. 171
  2. Maironis — centrinė lietuvių literatūros figūra
     (Iš užsienio radijo laidų) ..................................... 173

  3. Visasąjunginė korupcija ir visaliaudinis abejingumas ........... 175
  4. SOS! SOS! SOS! (Grasinama už labdarybę. Kerštas už norą išvykti) 179
  5. Nusižengęs tiesai .............................................. 182
  6. Kam tarnauja A. Laurinčiuko pjesė .............................. 186
  7. Aktyvinamas dvasinis genocidas ................................. 190
  8. Vaizdeliai iš tarybinės tikrovės(Nūdienės prekybos formos ir kt.)192
  9. Keturiasdešimt metų (1904—1944) ................................ 199

AUŠRA Nr. 35 ........................................................ 227
  1. Tautos kelias į vasario 16-ąją ................................. 229
  2. Iš užsienio radijo laidų (Už Lietuvos nepriklausomybę). ........ 235
  3. „Aušrai" šimtas metų. .......................................... 244
  4. SOS! SOS! SOS! (Saugumo rankose kun. Alf. Svarinskas). ......... 253
  5. Lietuviai Mordovijos 385/3-5 zonoje ir kt. ..................... 255
  6. Keturiasdešimt metų (1904—1944) (Tęsinys). ..................... 258

Vardų rodyklė  ...................................................... 281
 
PRATARMĖ Spausdinti El. paštas
    Septintasis Lietuvos pogrindyje leidžiamo žurnalo AUŠROS rinkinys apima 31, 32, 33, 34 ir 35 numerius, pasirodžiusius su 1982 m. birželio mėn. — 1983 m. vasario mėn. datomis.

    Kiekviename numeryje yra nauja medžiaga apie okupanto vykdomus lietuvių patriotų persekiojimus, apie krašto alinimą, demoralizavimą, rusinimą. 31 ir 32 numeriuose atsirado trys pasakojimai liudininkų apie bolševikų siautėjimus Lietuvoje 1944 metais. Apie tą laikotarpį žmonės veik nieko arba labai mažai pasakoja, nes tai buvo nesiliaujančio teroro metai ir jų prisiminimas yra tiek sunkus, kad ir dabar apie tai niekas nenori pasakoti. Tuo labiau visos žinios apie tai yra svarbios, šiuose prisiminimuose kalbama apie tokį terorą Marcinkonių, Merkinės, Alytaus apylinkėse. 1944.VI - 1944.XII laikotarpyje ten sovietų kariniai daliniai sistema-tiškai žudė ramius, jokioje kovoje nedalyvavusius ūkininkus, lietuvius, degino ištisus kaimus. Išvardinama daugybė pavardžių nužudytųjų, išvardinami deginti kaimai. 1944.XI.24 d. Musteikių kaime (Marcinkonių apylinkėje) sovietų karinis dalinys degino sodybas, kankino žmones, visus to kaimo vyrus sušaudė. 1944.XII.24 d. t.y. Kūčių dieną deginimai ir žudymai Merkinės apylinkėse — Klepačių, Lizdų, Ryliškių, Druskininkų, Prieniškių, Taručionių, Vertelkų, Krištonių ir kt. kaimuose irgi buvo vykdomi sistematiškai. Sovietų kariai paskiras sodybas sudegino su gyvais žmonėmis jose.

    Tos žudynės ir deginimai savo baisumu nenusileidžia Sovietų propagandos išgarsinto Pirčiupio žudymų baisenybėms. Greta to, visą laiką tose apylinkėse (kaip ir visame krašte) vyko suėmimai ir masiniai išvežimai. 1945.VI.28 d. vien iš Mariampolės kalėjimo, prekiniais vagonais, buvo išvežta apie 2,000 kalinių. Tas ešelonas, po 14 dienų pasiekė Vorkutą. Pirtyje apvogus kalinių paskutinius skudurus, visą tą transportą suskirstė į Vorkutos anglies baseino kasyklas. Dėl nepakenčiamų darbo ir gyvenimo sąlygų daugumas tų kalinių ten mirė. Tik pavieniai išliko, bet visam gyvenimui suluošinti, negavo teisės grįžti.

    Atrodo, kad tai buvo bandymas pradėti realizuoti M. Suslovo grasinimą, kad, esą, „Lietuva gal ir būsianti, bet be lietuvių, nes panašių naikinimų, žudymų, deginimų, masinių trėmimų tada, kiek žinia, būta visoje Lietuvoje.
Trys didesni rašiniai surišti su Maironio mirties sukakties minėjimu ir Maironio kūrybos šių dienų reikšmę lietuviams. Sako, Maironis labai nemielas buvo tik tiems, kas laisvos Lietuvos nemylėjo, kas jos nekentė.

    Rašinyje „Visasąjunginė korupcija ir visaliaudinis abejingumas" rašoma, kad korupcija, kyšininkavimas, visuomeninio turto vogimas yra Sovietų gyvenimo neatskiriama dalis. Ten neoficialūs sandėriai net tarp įmonių bei įstaigų yra įprastas ir net būtinas dalykas. Be šių sandėrių, be visokių „tu man, aš tau", be patepimų ir kyšių ne tik eilinis pilietis, bet ir įmonės vadovas jokių reikalų netvarkys. Greta to, po tiek metų egzistavimo to „stebuklingos sistemos", žmonių aprūpinimas buities reikmenimis vis blogėja. Sako, „jau antri metai, kai žmonės nebegauna audinių patalynei, nei apatinių marškinių ar kelnių. Pilietis sau nusipirkti paklodę gali vien pagal darbovietės duotą taloną. O taloną gauna tik kas dešimtas, dvidešimtas ar dar retesnis kolektyve dirbantysis. Kas nebedirba, pensininkas, invalidas, kaimietis gali pabūti be paklodės ir apatinių baltinių." Viskuo kalta sistema, gyvenanti dvilypį gyvenimą, kur „planas" ant popieriaus yra svarbesnis už tikrovę, diametraliai priešingą „planui". Iš to seka abejingumas, dviveidiškumas ir materialinė bei moralinė korupcija, visuotina demoralizacija.

    „Lietuviai Mordavijos 385/3-5 zonoje" rašinio sąraše išvardinti kaliniai apima žmogų gimusį 1950 m., t.y. augusį okupacijoje ir 81 metų amžiaus Lietuvos savanorį, Nepriklausomybės kovų dalyvį. Greta to, Lietuvoje, ypač mokyklinio jaunimo palaidumas ir alkoholio vartojimas, o taip pat ir nusikalstamumas didėja.

Akademinės Skautijos Leidykla
 
Metrika Spausdinti El. paštas
AUŠRA

1982 m. birželis — 1983 m. vasaris Nr. 31(71) - 35(75)

VII

LIETUVA

Akademinės Skautijos Leidykla
Čikaga, 1986 m.

Redagavo ir vardų rodyklę sudarė
Jonas DAINAUSKAS

Copyright 1985 by
Akademinės Skautijos Leidykla
8913 So. Leavit Street Chicago, IL 60620

Spausdino M. Morkūno spaustuvė

 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum