gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
2 tomas
Turinys Spausdinti El. paštas
TURINYS
Leidėjų žodis .................................................................... 5

LKB Kronika Nr. 8 (9-62)
   Italų žurnalistas  Lietuvoje .................................................. 9
   Kratos klebonijose ir tikinčiųjų butuose. Religinės li
teratūros konfiskavimai  10
  
Mielagėnų parapijos 1000 tikinčiųjų pareiškimas Religijos reikalų Tarybos
   įgaliotiniui ir Vilniaus arkivysk. valdytojui dėl naujo kunigo neskyrimo ..... 22

   Adutiškio klebono B. Laurinavičiaus pareiškimas TSRS ministrų tarybos
   įgal. Tarasovui dėl kunigų iš kitų parapijų kvietimo talkinti rekolekcijose .. 27

   Saugumas lemia į Kunigų seminariją kandidatų priėmimą ........................ 34
   Moksleivių tardymai dėl Kryžių kalno ......................................... 35
   Moksleivių tardymai dėl antitarybinių lapelių platinimo ir bažnyčių lankymo .. 41
   Kun. P. Nykštus kaltinamas už vaikų paruošimą pirmajai komunijai ............. 49
   Klaipėdos katalikams neleidžiama turėti antros bažnyčios ..................... 55
   Įvairios kliūtys tikintiesiems Vilkaviškio vyskupijoje ....................... 59

LKB Kronika Nr. 9 (65-109)
   Laisvė mirti. LKB Kronikos atsakymas į P. Mišučio
   straipsnį dėl tariamos religinės laisvės Lietuvoje ........................... 65

   Komjaunimo suvažiavimas   .................................................... 75
   A. Gromyko pas popiežių  ..................................................... 78
   Kratų audra (tęsinys)  ....................................................... 78
   Tardymai: kunigų J. Buliausko, J. Zdebskio ir kitų ........................... 83
   A. Terleckio teismas  ........................................................ 85
   Žinios iš vyskupijų   ........................................................ 88

LKB Kronika Nr. 10 (113-161)
   Lietuvos Katalikų Bažnyčios rūpesčiai   ..................................... 113
   Pastangos likviduoti LKB Kroniką. Byla Nr. 345 .............................. 123
   Kratos pas O. Volskienę, S. Mikšytę ir V. Jaugelio, J. Gražio suėmimai  ..... 125
   Teismo sauvalė Vilniuje. Akcija prieš Lietuvos ir Latvijos kraštotyrininkus . 127
   M. Tamonio pasisakymas dėl masinių trėmimų .................................. 137
   Kan. P. Raudos mirtis ....................................................... 141
   Kun. Pr. Račiūno atviras laiškas dėl jo, vysk. Bučio ir Popiežiaus apšmeižimo 150
   Žinios iš vyskupijų ......................................................... 155
   Iš LKB Kronikos archyvo ..................................................... 159

LKB Kronika Nr. 11 (165-206)
   Tarybinėje mokykloje. Tikinčiųjų mokytojų šalinimas
   ir tikinčiųjų mokinių persekiojimas ......................................... 165

   Byla Nr. 345  ............................................................... 176
   Pareiškimai dėl sovietinių įstatymų pažeidimo neleidžiant
   praktikuoti tikėjimo, spaudos ir žodžio laisvės ............................. 176

   Susidorojimas su kraštotyrininkais  ......................................... 188
   Kunigams draudžiama vykti į atlaidus ........................................ 197
   Kunigams neleidžiama sakramentais aprūpinti mirštančiųjų ligoninėse  ........ 198
   Prievolė registruoti šventes ir sudarinėti sutartis ......................... 200

LKB Kronika Nr. 12 (209-246)
   „Vilkaviškio vysk-jos kunigų grupės" anonimas Lietuvos
   Katalikų Bažnyčios vyskupams ................................................ 209

   Kunigų vilkaviškiečių atsakymas ............................................. 213
   Vilniaus arkivysk-jos kunigų atsakymas anonimui ............................. 218
   Byla Nr. 345 ................................................................ 224
   Nijolės Sadūnaitės areštas  ................................................. 225
   Mindaugas Tamonis psichiatrinėje ............................................ 225
   žinios iš vyskupijų ......................................................... 228
   Bauda už atlaidų ir primicijų šventimą Daugailiuose ......................... 230
   Kriaunų klebonas nubaustas už vaikų tikybos mokymą .......................... 232
   Šačių tikintieji neleido nugriauti Dievo Motinos statulą .................... 235
   Gyva Marijos žemė  .......................................................... 242
   Kryžių kalnas ............................................................... 243
   Ateistinis muziejus  ........................................................ 244

LKB Kronika Nr. 13 (249-304)
   Byla Nr. 345. P. Plumpos, P. Petronio, V. Jaugelio, J. Stašaičio ir
   A. Patriubavičiaus teismas už LKB Kronikos dauginimą
   ir religinės literatūros platinimą   ........................................ 249

   Penkių kunigų kreipimasis į Žmogaus teisių komitetą dėl teisiamųjų .......... 249
   I-ji teismo diena ........................................................... 251
   II-ji teismo diena. Teisiamųjų gynimasis .................................... 258
   IlI-ji teismo diena  ........................................................ 259
   IV-ji teismo diena .......................................................... 268
   V-ji teismo diena  .......................................................... 274
   VI-ji teismo diena .......................................................... 277
   VII-ji teismo diena ......................................................... 281
   VIII ji teismo diena ........................................................ 283
   IX-ji teismo diena. Prokuroro Bakučionio kalba .............................. 287
   X-ji teismo diena ........................................................... 294
   XI-ji teismo diena .......................................................... 300
   XII-ji teismo diena. Teismo sprendimas ...................................... 301

LKB Kronika Nr. 14 (307-353)
   Kaišiadorių vysk-jos kunigų pareiškimas ..................................... 307
   Kun. Jono Babono pareiškimas ................................................ 309
   Kun. K. Žemėno pareiškimas .................................................. 314
   Kun. VI. Černiausko pareiškimas ............................................. 317
   Žinios iš vyskupijų  ........................................................ 322
   Tarybinėje mokykloje ........................................................ 333
   Panevėžio kunigų vysk-jos atsakymas anonimui ................................ 340
   Panevėžio vysk-jos kunigų antras atsakymas anonimui ......................... 346
   LKB Kronikos informacija .................................................... 353

LKB Kronika Nr. 15 (357-404)
   LKB Kronikos padėka A. Solženycinui, Australijos episkopatui,
   „Kontinentui" ir išrūpinusiems „Laisvės" radiją   ........................... 357

   Byla Nr. 245  ............................................................... 359
   Kratos pas B. Gajauską, A. Žilinską, B. Pašilienę, A.
   Petruševičių, A. Terlecką, A. Baltrušį ...................................... 362

   S. Kovaliovo suėmimas ....................................................... 365
   Atakos prieš LKB Kroniką .................................................... 365
   Kun. J. Zdebskio ir VI. Lapienio pareiškimai ................................ 371
   Žinios iš vyskupijų ......................................................... 380
   Tarybinėje mokykloje: persekiojami ir niekinami tikintys mokiniai;
   pastangos padaryti juos netikinčiais   ...................................... 388

   Iš LKB Kronikos archyvo ..................................................... 399
*     *     *
   Asmenų ir vietovių rodyklė .................................................. 405
   Pavadinimai ir jų santrumpos ................................................ 409
 
Leidėjų žodis Spausdinti El. paštas
    Persekiojami tikintieji okupuotoje Lietuvoje laukia iš laisvuose kraštuose gyvenančių lietuvių, kad jie kovojusius ir kentėjusius Lietuvoje prisimintų ir apie juos prabiltų, nes „Mūsų širdys neatlaikys, ųei ir jūs nutilsite" — Mykolas Viltis „Neparašyti laiškai".

    Atsiliepdama į tą persekiojamųjų šauksmą ir siekdama savo tikslų: „melstis už persekiojamą Bažnyčią". .. „rinkti ir leisti dokumentacijų padarytų ir daromų komunistų skriaudų lietuviams kovoje už tikėjimą, L. K. Religinės Šalpos Rėmėjų organizacija leidžia LKB Kronikos II-ją dalį, kurioje sudėtos 8 Kronikos — nr. 8 - nr. 15.

    1974 m. LKRŠ Rėmėjai išleido vienoje knygoje pirmąsias 7 LKB Kronikas, 5000 egzempliorių. Spauda ir visuomenė labai palankiai sutiko šį istorinį faktų rinkinį. LKB Kronikos slaptai registruoja atsitikimus ir faktus apie tikinčiųjų diskriminaciją ir persekiojimus okupuotoje Lietuvoje.

    Slaptai leidžiamos LKB Kronikos okupuotoje Lietuvoje, konkrečiais faktais parodo žiaurų tikėjimo persekiojimą ir didelį persekiojamųjų tikinčiųjų didvyriškumą, jų nepaprastą pasiryžimą išlikti tikinčiais ir kovoti už tikėjimo laisvę.
Kartu su tikinčiųjų persekiojimu, okupantas stengiasi palaužti tautos moralę ir jos pasipriešinimo dvasią. Tikintieji išlaikydami tikėjimą ir moralę daug prisideda prie tautiškumo išlaikymo Tautos kovoje už egzistenciją, siekiant laisvės ir nepriklausomybės:
5

    LKRŠ Rėmėjai leisdami LKB Kronikas gerai suredaguotose knygose, nori apsaugoti tuos nepaprastos reikšmės istorinius dokumentus nuo sunykimo, juos perteikdami lietuviams- gyvenantiems laisvuose kraštuose.

    Jungdamiesi prie pavergtųjų šauksmo, LKRŠ Rėmėjai tęs LKB Kronikų leidimą ne tik lietuvių kalba, bet rūpinsis jų vertimu ir į svetimas kalbas. Tuo būdu bus žadinama laisvojo pasaulio opinija ir atsakoma į šauksmą — nenutilti.
Leidėjai tikisi, kad LKB Kronikos II-ji dalis ras skaitytojuose nuoširdų priėmimą, žadins juose didesnę meilę persekiojamiems tikintiesiems, pasiryžimą jiems pagelbėti malda ir aukomis ir labiau sujungs visus lietuvius didžiajai kovai už tikėjimo ir Lietuvos laisvę.

    Pernai išleistoji LKB Kronikos I-ji dalis buvo redaguota žymaus mokslininko ir politiko a.a. prof. Juozo Brazaičio. Jis parašė labai gerą įvadą apie LKB Kronikų atsiradimą ir reikšmę, todėl leisdami LKB Kronikos II-ją dalį jokio įvado nededame, nes LKB Kronikų leidimas tik tęsiamas.

    LKB Kronikos Il-sios dalies redaktorius Ed. Jurgė-nas visur išlaikė originalų tekstą. Skaitytojams palengvinti dokumentinę medžiagą skaityti, tekste pridėjo antraštėles; kurios atspaustos tamsesnėmis raidėmis ir paimtos į skliaustelius su dvitaškiu. Redaktorius prieš kiekvieną Kroniką pridėjo svarbesnių temų sąrašą, o knygos gale: vardyną, terminų - santrumpų paaiškinimą ir turinį.

    Leidėjai nuoširdžiai dėkoja redaktoriui Ed. Jur-gėnui, mecenatams: Elenai Mickeliūnienei, paaukojusiai 1000 dol. ir Barborai Jasaitienei — 500 dol., ir visiems, kurie prisidėjo prie šios knygos išleidimo.

                 L. K. Religinės Šalpos Rėmėjų
                                Vyriausioji Valdyba
6
 
ASMENYS IR VIETOVĖS Spausdinti El. paštas

Adamonis, Petras, Kriaunų klebonas, 232-233 psl.
Babonas, Jonas, Šiaulių šv. Petro ir Povilo parapijos klebonas, 309
Babrauskas, Boleslovas, Smilgių klebonas, 12, 99
Baltrušis, Algis, Vilniuje, 362
Baltuška, Petras, Daugailių klebonas, 230-232
Bieliauskas, Pranas, Valkininkų klebonas, 402
Būčys, Petras, vyskupas, 150
Budriūnas, Petras, Anykščiuose, 143-146
Buliauskas, Jonas, Krinčino altaristas, 13
Černiauskas, Vladas, Mielagėnų bažnyčios administratorius, 317-322
Čėsna, V., Skriaudžių klebonas, 328-329
Dručkus, Andrius, mokytojas, 333-334
Gajauskas, Balys, Kaune, 360
Galvydis, Steponas, Traupio klebonas, 54
Gavėnaitė, Monika, Kaune, 16
Gražys, Juozas, Kaune, 126, 176, 224, 243, 249
Gadanavičius, G., Žagarės klebonas, 193
Gudas, Kazimieras, Kaune, 81
Gudeikytė, Eugenija, Aukštelkėse, 309, 310-313
Ivanauskas, Jonas, 304
Ivanovas, Virgilijus, Šiauliuose, 39, 193
Jagėlaitė, Regina, Baisogaloje, 45
Jasiūnaitė, S., Kulautuvoje. 159-161
Jaugelis, Augustinas, Kaune, 13
Jaugelis, Virgilijus, Kaune, 14, 83, 125, 224, 243, 249,253, 254, 265, 286, 295, 299, 381
Jonkus, Albinas, Kaune, 188
Jucevičius, Kaune, 188
Jurėnaitė, Vitalija, 91
Jurevičius, Mečislovas, Šiauliuose, 37, 384
Kalkys, Kolūkio pirm., Nr. 345 byloje liudininkas, 279
Kazelaitė, Bronė, Kaune, 123
Kazlauskas, Jonas, Stakliškių klebonas, 241
Keina, Algimantas, Valkininkų klebonas, 11
Kovaliovas, Sergėjus, Maskvoje, 357-363, 365
Kriaučiūnaitė, Stefa, Panevėžyje, 19
Kulikauskas, Boleslovas, Aukšč. Teismo antrą kartą nuteistas, 304
Lapienis, Vladas, Vilniuje, 17, 88, 176-180, 373-377
Laurinavičius, B., Adutiškio klebonas, 27, 182-187
Lauriūnas, J., Kabelių klebonas, 11
Lumbrienė, Janina, Kaune, 81
Mackevičius, Aloyzas, 129, 131, 133, 137
Matulionis, Druskininkuose, 124
Meškėnaitė, Albina, Ignalinoje, 91
Misius, Kazys, Kaune, 189
Mištautas, Zenonas, Šiauliuose, 38, 140, 141, 191
Mockienė, Girdžiuose, 46
Molis, Konstantinas, Rūdiškės klebonas, 26
Montvila, Vištyčio klebonas, 330-332
Mozerytė, Levija, Kaune, 188
Nykštus, Petras, Salų klebonas, 49
Niurka, J. Utenos dekanas, 199
Pašilienė, Birutė, Klaipėdoje, 361
Patriubavičius, Antanas, 253, 255, 259, 283, 303
Petravičius, Mykolas, Dubičiuose, 188
Petronis, Paulius, 243, 249, 253, 254, 256, 257, 296, 303
Petruševičius, Algis, Kaune, 361
Pijus XII, popiežius, 150, 399
Pilka, Jonas, Daugų klebonas, 308
Pliuirienė, Aldona (Plumpos žmona), 278
Plumpa-Pluiras, Petras, Kaune, 16, 224, 243, 249, 253, 260, 264, 291, 297, 303
Povilas VI, popiežius, 78
Povilonis, Vidmontas, 129, 131, 134, 137
Prokopivas, Vladimiras, ukrain. kunigas Vilniuje, 93, 325
Puzonas, Liudvikas, Labanoro klebonas, 328
Račiūnas, Pranas, Palubiuose, 150-155
Ramanauskas, V., Pabaisko klebonas, 48
Rauda, Petras, kanauninkas, Svėdasuose, 141-143
Razminienė, Zita, Šiauliuose, 19
Rosinas, Leonas, Jonavoje, 97
Rudaitis, Izidorius, gydytojas, Kaune, 129, 131, 133, 137
Sadūnaitė, Nijolė, Vilniuje, 225, 243, 249
Sakalauskas, Antanas, Kaune, 129, 131, 132, 136
Sakalauskienė, Margarita, Kaune, 189
Skardinskas, Jonas, Rudiškių klebonas, 402
Sladkevičius, Vincentas, Kaišiadorių vyskupas, 307, 308, 325, 341
Smolkinas, Valerijus, 362
Stasiulis, kunigas, Mažeikiuose, 383
Stašaitis, Jonas, Salininkuose, 224, 18, 244, 249, 253, 258, 286, 297, 303
Steponavičius, Julijonas, vyskupas, 309, 324, 325, 341
Survila, Jonas, Vosyliškio klebonas, 196
Šeškevičius, Antanas, Šilalės vikaras, 102
Šidla, Voldemaras, Vilniuje, 33
Šileikis, Juozas, Šiauliuose, 95
Šileikis, Leonas, Šiauliuose, 41, 229
Šlevas, V., Adakavo klebonas, 103
Šniukšta, P., Šv. Antano bažnyčios klebonas Kaune, 190
Tamonis, Mindaugas, Vilniuje, 137-139, 225-227
Terleckas, A., Vilniuje, 85, 361
Ušila, Jonas, prelatas, Vilniuje, 403
Užkuratis, Vytautas, Surviliškio klebonas, 197
Vadeikaitė, S., Pacelionių mok-los mokinė, 336, 337
Vaicekauskas, Juozas, Pajieslio klebonas, 388
Vaičiūnas, Juozas, Šv. Teresės bažnyčios klebonas Vilniuje, 402
Vaičiūnas, Vytautas, Kaune, 78, 270, 377-380
Valutkevičius, Romas, Simne, 240, 241
Volungevičius, Jonas, Vilniuje, 361
Zdebskis, Juozas, Šlavantų klebonas, 371, 372, 378
Žemėnas, K., N. Daugėliškio klebonas, 314,-316
Žilinskas, Albertas, inžinierius, Vilniuje, 360
Žilys, K. Jiezno vikaras, 106
Žukauskaitė, Genė, 326, 381
Žukauskas, Šarūnas, Kaune, 129, 131, 132, 135, 136
Žvinys, Serafinas, Dabužių klebonas, 54
 
PAVADINIMAI IR JŲ SANTRUMPOS Spausdinti El. paštas
Aukščiausios tarybos prezidiumas — kolektyvas iki 15 narių pavaduoti tarybai tarpsesiniu metu.
   Tarybos sesijos metu tarybai vadovauja jos pirmininkas ir sekretorius. Prezidiumas tada nesireiškia.
Aukščiausiojo teismo baudžiamųjų bylų kolegija — aukščiausiojo teismo trijų teisėjų kolegija,
   sprendžianti baudžiamosiose bylose skundus dėl liaudies teismo sprendimų.
   Kai aukščiausias teismas bylą sprendžia kaip pirmoji instancija
   — jo sudėtį sudaro tik vienas AT teisėjas ir du priesėdai.
CIC — Codex iuris canonici, Bažnytinės teisės kodeksas.
CK — Centro komitetas.
DĮK — Darbo įstatymų kodeksas.
DŽDT —Darbo žmonių deputatų taryba — apylinkės arba rajono sovietas
KGB — Komitet Gosudarstvennoj  Bezopasnosti — Valstybės saugumo komitetas.
Liaudies teismas — yra liaudies teisėjo ir dviejų priesėdų teismas.
LKP — Lietuvos komunistų partija.
LTSR BPK — Baudžiamojo proceso kodeksas.
LTSR ATP — Aukščiausios Tarybos Prezidiumas.
RRT — Religijų reikalų taryba prie Sovietų Sąjungos ministrų tarybos.
RRT įgaliotinis — Religijų reikalų tarybos įgaliotinis Lietuvoje.
RTFSR — Rusijos Tarybų Federacinė Socialistinė Respublika — RSFSR.
SNO — Suvienytų Nacijų Organizacija — Jungtinės Tautos.
TSKP — Tarybų Sąjungos Komunistų Partija.
TSRS — Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga — SSSR.
VK — Vykdomasis komitetas.
VKK — Vietinio kolektyvo komitetas — darbovietės dirbančiųjų komitetas.
 
Viršeliai Spausdinti El. paštas

 
Metrika Spausdinti El. paštas
Išleido L. K. Religinės Šalpos Rėmėjai
6825 South Talman Avenue, Chicago, IL 60629

Viršelis ir iliustracijos — Seselės Mercedes

Spaudė Mykolo Morkūno spaustuvė, Chicago, IL 1975 m.

Tiražas — 5000

Kaina — $3.50 minkštais viršeliais
                 $5.00 kietais viršeliais
 


 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum