gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
3 tomas
Turinys Spausdinti El. paštas
TURINYS
Leidėjų žodis ................................................................. 5

„LKB Kronika" Nr. 16 (9-57)
   Juozo Gražio teismas ....................................................... 9
   Tardymai   ................................................................ 10
   Nuteistojo V. Jaugelio likimas ir M. Jaugelienės protestas ................ 12
   Melas prieš „LKB Kroniką" ir vaikų prievartavimai ......................... 15
   Žinios iš vyskupijų ....................................................... 18
   Kun. Antano Yliaus pareiškimas Lietuvos TSR Prokurorui .................... 33
   Kun. B. Laurinavičiaus pareiškimas K. Tumėnui ............................. 38
   Tarybinėje mokykloje ...................................................... 51

„LKB Kronika" Nr. 17 (60-118)
   Nijolės Sadūnaitės teismas ................................................ 61
   Gynimosi kalba ............................................................ 63
   Liudytojų pareiškimai ..................................................... 70
   Paskutinis N. Sadūnaitės žodis ............................................ 72
   Teismo sprendimas   ....................................................... 73
   Vėl kratos ir tardymai .................................................... 75
   Vilniaus arkivyskupijos kunigų pareiškimas ................................ 77
   Panevėžio vyskupijos kun. B. Babrausko pareiškimas ........................ 83
   Mintys pergalės šventės proga ............................................. 89
   Žinios iš vyskupijų:
      Vilniaus arkivyskupijos ................................................ 94
      Vilkaviškio vyskupijos  ................................................ 95
      Kaišiadorių vyskupijos ................................................. 98
      Kauno arkivyskupijos ................................................... 98
   Tarybinėje mokykloje ...................................................... 99
   Irenos Smetonienės pareiškimas ............................................ 99
   Seno mokytojo apmąstymai ................................................. 105
   „Tarybinis Mokytojas" rašo ............................................... 110
   Įvairios žinios — spaudoje neskelbti ..................................... 112

„LKB Kronika" Nr. 18 (120-164)
   Helsinkio konferencijai pasibaigus ....................................... 121
   Ko nemato Vilniuje ir Kaune užsienio turistai? ........................... 122
   Ignoruojama Lietuvos praeitis ............................................ 128
   Lietuvos tikintieji lageriuose ........................................... 132
   Tardymai ir kratos ....................................................... 135
   Teismai ir psichiatrinės ligoninės ....................................... 137
   Br. Naudžiūno pareiškimas Jungt. Tautų Gener. Sekr. ...................... 140
   Kryžių griovėjai:  
  
Igno Klimavičiaus pareiškimas LTSR Prokuratūrai .......................... 142
   Pareiškimai:
  
Kun. S. Tamkevičiaus „Komunistinio rytojaus" redakcijai   ................ 149
   Kun. A. Yliaus Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui ..................... 151
   Žinios iš vyskupijų:
  
Kun. J. Krikščiūno pareiškimas Religijų reikalų tar. įgaliotiniui  ....... 153
   Tikintiesiems šnipinėti instrukcija Kaišiadorių rajone ................... 156
   Audra  Salose  išvertė medžius, o komunistai sukėlė
  
audrą prieš kleboną ir parapijos komitetą ................................ 158

„LKB Kronika" Nr. 19 (166-209)
   Laiškas Jo Eminencijai Berlyno arkivyskupui kardinolui Alfredui Bengsch .. 167
   Lietuvių pasveikinimas Nobelio taikos premijos laureatui
  
akademikui A. D. Sacharovui .............................................. 179
   Laiškai ir pareiškimai:
  
T. Venclovos laiškas Lietuvos KP Centro Komitetui ........................ 180
   Kratos ir po jų seką nusiskundimai:
  
Kęstučio Jokubyno atviras laiškas N. V. Podgornui ........................ 182
   Ignalinos bažnyčios komiteto pareiškimas L. Brežnevui .................... 188
   Vidmanto Povilionio vargai ............................................... 191
   Pareiškimas Lietuvos TSR Prokurorui ...................................... 192
   Šmeižtas neatšaukiamas   ................................................. 194
   Kun. V. Gelgotos pareiškimas „Vaizdo" spaustuvės direktoriui ............. 195
   Žinios iš vyskupijų:
     
Vilniaus arkivyskupijos  .............................................. 198
      Telšių vyskupijos   ................................................... 199
      Kauno arkivyskupijos .................................................. 202
      Vilkaviškio vyskupijos  ............................................... 203
      Panevėžio vyskupijos .................................................. 204
   Kas naujo Tėvynėje? ...................................................... 204
   Broliai Baltarusijoje .................................................... 207
   Tarybinėje mokykloje ..................................................... 208

LKB Kronika" Nr. 20 (212-258)
   M. Tamonis — saugumo auka ................................................ 213
   Atsisveikinimas   ........................................................ 219
   Žudynių kronika .......................................................... 220
   Vysk. J. Steponavičiaus pareiškimas LTSR Ministrų
  
Tarybos Pirmininkui ...................................................... 221
   Pirmieji „Aušros" spinduliai  ............................................ 228
   Gelbėkime Lietuvos gamtą  ................................................ 231
   Streikas Šiaulių autobusų parke .......................................... 241
   S. Kovaliovo byla ........................................................ 242
   Moksleivių nutautinimas  ................................................. 243
   Persekiojimai už katekizaciją ............................................ 244
   Rašo Lietuvos kunigai:
  
Kun. J. Vaicekausko atviras laiškas mokyt. A. Ilgūnienei ................. 246
   Kun. S. Tamkevičiaus pareiškimas Lietuvos TSR Saugumo Komiteto Pirmininkui 248
   Žinios iš vyskupijų ...................................................... 250
   Igno   Klimavičiaus   pareiškimas  Kremliaus  pareigūnams   .............. 255
   Tarybinėje mokykloje ..................................................... 256

LKB Kronika Nr. 21 (260-347)
   Sergiejaus Kovaliovo teismas ............................................. 261
   S. Kovaliovo teismo dienomis Vilniuje .................................... 271
   Laiškai ir pareiškimai:
  
Vilniaus arkivyskupijos kunigų pareiškimas LTSR Ministrų Tarybai ......... 284
   Kun. Vladislovo Černiausko pareiškimas L. Brežnevui ...................... 287
   Pavergtieji lietuviai prašo pagalbos iš pasaulio intelektualų ............ 289
   Antano Terlecko kančios kelias ........................................... 291
   Kieno eilė po M. Tamonio? ................................................ 313
   Žinios iš vyskupijų:
     
Vilniaus arkivyskupijos  .............................................. 316
      Kauno  arkivyskupijos   ............................................... 320
      Telšių vyskupijos   ................................................... 327
      Vilkaviškio vyskupijos  ............................................... 329
   Baltarusijon įjungtųjų lietuvių vargai ................................... 330
  M. Juravičius be darbo ................................................... 331
   M. Jurevičiaus pareiškimai Šiaulių miesto liaudies teismui  .............. 322
   Šiaulių miesto liaudies teismo sprendimas ................................ 334
   M. Jurevičiaus kasacijos skundas ......................................... 335
   Jaunimo persekiojimas tęsiasi ............................................ 337
   Tarybinėje  mokykloje   .................................................. 342

„LKB Kronika" Nr. 22 (350-410)
  Vilniaus arkivyskupijos kunigų atviras laiškas Lietuvos
  
komunistų partijos Centro komitetui ...................................... 351
   Tauragnų bažnyčios statyba ............................................... 360
   Žinios iš vyskupijų:
     
Kauno arkivyskupijos .................................................. 371
      Vilkaviškio vyskupijos:
        
Kun. Juozo Zdebskio pareiškimas LTSR Prokurorui .................... 374
        Kun. K. Ambraso pranešimas vyskupui ................................ 376
        Gvidono Dovydaičio atviras laiškas Lukšių
        
vidurinės mokyklos pedagogų kolektyvui ............................. 379
      Panevėžio vyskupijos:
        
Z. Šedinienės skundas „Tiesos" redakcijai .......................... 385
         Vilniaus arkivyskupijos   .......................................... 388
      Telšių  vyskupijos   .................................................. 391
   Tarybinėje mokykloje:
  
Petro Sorokos pareiškimas LTSR Generaliniam Prokurorui   ................. 393
  Veisiejų ir Leipalingio vid. mokyklų mokinių tėvų pareiškimas
  
LTSR Generaliniam Prokurorui ............................................. 394
  Žinios iš Tėvynės:
     
Kolūkiečių streikas  .................................................. 401
      Dail. V. Žiliaus laiškas Lietuvos KP sekretoriui P. Griškevičiui ...... 403
   Iš „LKB Kronikos" archyvo:
   Algimanto-Anastazo Šalčio baudžiamosios bylos Nr. 1-
  
68/63 m. nuosprendžio nuorašas ........................................... 410

Asmenų ir vietovių rodyklė .................................................. 411
Pavadinimai ir jų santrumpos ................................................ 416
Mecenatai.................................................................... 418
 
LEIDĖJŲ ŽODIS Spausdinti El. paštas
    L. K. Religinės Šalpos Rėmėjų Sąjunga pateikia lietuvių visuomenei šį „LKB Kronikos" III-jį tomą, kuriame telpa 7 „Kronikos": Nr. 16 — 22.

    „LKB Kronikos" yra nepaprastos reikšmės istorinis dokumentas, liudijąs apie lietuvių tautos kovą už tautinį išsilaikymą ir tikėjimo laisvę. Teisingai a. a. prof. Juozas Brazaitis, („LKB Kronikos" I-mo tomo redaktorius) įvade rašo: „Kova prieš religiją, Bažnyčią ėjo kartu su kova prieš tautinę sąmonę. Religinė ir tautinė sąmonė visuomet buvo glaudžiai sutapusios Lietuvoje, o ypačiai išorinio pavojaus metu" (9 p.), „ ,LKB Kronika' yra tautinės ir religinės gyvybės bei jos kovos išraiška. Ji yra taip pat kovos priemonė už tautinį bei religinį išlikimą" (10 p.).
Su didžiausiu pasiaukojimu ir drąsa Lietuvos tikintieji leidžia pogrindyje „LKB Kronikas", duodami konkrečius tikėjimo persekiojimo faktus, kartu parodydami, kokią atkaklią kovą jie vedu, prieš okupanto užmačias tikėjimui sunaikinti.

    Persekiojamų brolių ir sesių lietuvių noras yra atskleisti laisvajam pasauliui tikrąją religinę padėtį pavergtoje Tėvynėje ir išsklaidyti okupanto skleidžiamą melą apie tikėjimo laisvę.

    Kiekvienas lietuvis privalo jausti pareigą įsigyti visas „LKB Kronikas", jas skaityti, semtis iš jų dvasinės stiprybės ir jungtis į didžiąją kovą už Tautos ir religijos laisvę. Anot prof. J. Brazaičio, „.. .kiekvienas, kas „Kronikas" rimtai paskaito ir susimąsto; kas ima jos informacijas skleisti, netiesiogiai yra tos kovos dalyvis".

    Atsiliepdama į pavergtųjų ir persekiojamųjų lietuvių šauksmą netylėti ir žadindama laisvojo pasaulio opiniją, LKRŠ Rėmėjų Sąjunga tęs „LKB Kronikų" leidimą lietuvių kalba ir rūpinsis vertimais į svetimas kalbas bei materialiai juos rems.

    Leidėjai laukia iš lietuvių visuomenės didesnio „LKB Kronikomis" susidomėjimo ir paramos malda, aukomis bei darbu, kad jos nenustotų ėjusios pačioje Tėvynėje ir būtų paskleistos visame plačiame pasaulyje.

    Redaktorius visur išlaikė šio istorinio mūsų pavergtos Tautos kančių dokumento tekstą tiksliai autentišką, nepakeistą. Skaitytojų patogumui ir panaudojimo atveju greitesnei reikiamos medžiagos atrankai — pačiame tekste sudėstė į skliaustelius paimtas antraštėles su dvitaškiu po jų. Knygos gale pateikė vardyną, santrumpų paaiškinimą ir turinį. Proį. Juozo Brazaičio įvadas, pateiktas „LKB Kronikos" l-me tome, galioja ir šiam III-jam bei po jo seksimiems.

    Leidėjai nuoširdžiai dėkoja redaktoriui B. Pilėnui, mecenatams: Jonui Tijūnui, paaukojusiam 2000 dol. savo žmonos a. a. dr. Rožės atminimui; Elenai Mickeliūnienei, dr. Antanui Matukui, LKRŠ Rėmėjų Sąjungos Brocktono skyriui — paaukojusiems po 1000 dol., ir visiems kitiems kuo nors prie šios knygos išleidimo prisidėjusiems.

L. K. Religinės Šalpos Rėmėjų Sąjungos
Vyriausioji Valdyba
 
ASMENYS IR VIETOVĖS Spausdinti El. paštas
ASMENYS IR VIETOVĖS, KUR PERSEKIOJIMAI DĖL TIKĖJIMO BEI TAUTYBĖS IR PASIPRIEŠINIMAS LABIAUSIAI PASIREIŠKĖ

Abukauskas, Jonas, koncentr. lagerio kalinys Sibire, 310
Aliukas, kun., Švenčionių dekanas, 320
Alkovikas, A., Pivašiūnų klebonas, 38
Ambrasas, K. Leipalingio klebonas, 376-379
Babrauskas, Balys, Krinčino klebonas, 83-89
Bagdonas, Izidorius su žmona, Salose, 158
Balčiūnas, J. Kačergiškės bažnyčią aptarnavęs kunigas, 319, 320
Balčius, kunigas, nužudytas Pusnėje, 169
Balsys, kunigas, nužudytas Lankeliškiuose, 169
Baltinas, Jonas, Skuode, 392
Baltušis, kun., Švenčionėlių klebonas, 390, 391
Baronas, Jonas, Utenoje, 55
Baronienė, Salose, 161
Belekas, Antanas, Sostuose, 88
Bidvienė, Telšiuose, 252
Bielskutė, Aldona, Vilniuje, 19, 20
Bielskutė, Regina, Vilniuje, 20
Blatnytė, L., Kaune, 340
Borisevičius, Vincentas, Telšių vyskupas, sušaudytas Vilniuje, 169
Brilienė, Vilkaviškyje, 176, 353
Budriūnas, P., Anykščių parap. vikaras, 155
Bukauskaitė, Šilutėje, 201
Butavičius, C, Kaune, 340
čekelis, Rimas, Vilniuje, 137, 138
Černiauskas, VI., Mielagėnų bažnyčios administratorius, 287-289
Čilinskas, S. Šiauliuose, 23, 25
Dabryla, kunigas, nužudytas Lankeliškiuose, 169
Daraškienė, Telšiuose, 252
Didelytė, Vilniuje, 11
Dobrovolskis, J. Molėtų klebonas, 254
Domaitis, Pranas, Vilkaviškio vyskupijos kunigas, 136
Dovydaitis, Gvidonas, Lukšiuose, 379-384
Dūda, Petras, Panevėžyje, 206
Dulksnys, K., Krekenavos klebonas, 161, 174
Dumbliauskas, Petras, Vilkaviškio vyskupijos kunigas, 136,203
Gajauskas, Balys, Vilniuje, ilgametis Sibiro kalinys, 11
Garbstąs, Antanas, inž., Kapsuke (Marijampolėje), 385
Garuckas, K., Ceikinių klebonas, 76, 83
Gelgota, Vincentas, Skardupių klebonas, 194-198
Gelumbauskienė, Emilija, Mažeikiuose, 199, 200, 327, 328
Girininkas, F., 340
Grabienė, Jadvyga, Viekšniuose, 161, 162
Grabovskis, Jonas, Niorų klebonas (Baltarusijoje), 385
Gražys, Juozas, Vilniuje, politinis kalinys Sibire, 9, 10, 75, 81,83, 132, 178, 179
Grigaliūnaitė, Paulina, Utenos rajr, 30
Guobis, P., Širvintų klebonas, 98
Gurskienė, Viktorija, Širvintose, 372
Chatkevičius, Jonas, Bagaslaviškėse, 37
Inkratas, Tauragnų klebonas, 362, 370
Ivanauskas, Petras, Vilniuje, 303
Ylius, Antanas, Šiupylių klebonas, 33-35, 151-153, 318
Jakas, Stasys, Vilniuje, 301
Jasilionis, Alg., Vilniuje, 313
Jasiūnaitė, St., Kulautuvoje, 67
Jaugelis, Virgilijus, Vilniuje, polit. kalinys Sibire, 12-15, 75, 78, 81, 132, 178, 179, 279
Jaugelienė, Monika, Kaune, 12, 13
Jokubynas, Kęstutis, buvęs polit. kalinys Sibire, Vilniuje, 182-187, 279
Jonys, J., kan., Videniškių klebonas, 155
Juknevičius, A., Merkinės klebonas, nužudytas, 169
Jurašas, Jonas su žmona Marija, Vilniuje, 256
Jurevičius, Mečislovas, Šiauliuose, 22-25, 277, 278, 331-337
Kausa, R., Kaune, buvęs Sibiro tremtinys, 340
Kazlauskas, Jonas, dr. prof., nuskandintas Vilniuje, 290
Keina, Algimantas, Valkininkų klebonas, 156
Kazytė, Aldona, Vilniuje, 99, 176
Kibickaitė, Bronė, Vilniuje, 71, 316, 317
Kilikevičiūtė, Vilniuje, 11
Kimbrys, P., Kaune, 338-340
Kinskaitė, Emilija, Skrebotiškyje, 31-33
Kleinienė, Jurbarke, 163
Klimašauskas, Henrikas, Kaune, 374
Klimavičius, Ignas, Lazdijų raj., 96, 142-145, 255, 256
Kovaliovas, Sergiejus, rusų disidentas, 242, 261-284, 315
Krikščiūnas, Juozas, Kučiūnų klebonas, 153, 154
Kudirka, Simas, Sibiro kalinys, dabar JAV, 115, 256, 301
Kunevičius, Lionginas, Vilkaviškio vyskupijos kunigas, 136
Labukas, J., Kaišiadorių vysk. genr. vikaras, dabar Kauno arkivysk. vyskupas, 169
Ladyga, Algis, Anykščiuose, 30,
31
Lapienytė, Jadvyga, gydytoja, Vilniuje, 75, 76
Lauriūnas, J., Kabelių klebonas, 20, 76, 117, 118
Laurinskas, Leonas, Kaune, 138, 139
Laurinavičius, B., Adutiškio klebonas, 38-51, 83
Lavavičius, V., Kaune, 340
Lingys, Pranas, Pakuonio klebonas, 35, 97
Liubartas, Jonas, psichiatrinės ligoninės kankinys, Vilniuje, 303
Lukošaitis, Antanas, Valakbūdžio klebonas, 329
Maskvytis, Jonas Liudvinavo klebonas, 254
Malukaitė, Izabelė, Skuode, 392
Markaitis, Aleksandras, kunigas, kalėjimo kankinys, 297
Margaitis, Vytautas, inž., Vilniuje, 115
Masytė, Teresė, Vilniuje, 19
Matulevičius, J., Simno parapijos klebonas, 36, 37, 147
Matulionis, Teofilius, Kaišiadorių vyskupas, tremtinys, 169, 171
Mažeikis, Salose, 160, 388
Merkys, Alfonsas, Smalvų klebonas, 83
Merkys, Vytautas, pasitraukęs į Chmelnicą, Ukrainoje, 225
Misevičius, kan., Tauragnų klebonas, 362
Mištautas, Zenonas, Šiauliuose, 54, 55
Naudžiūnas, Bronius, Vilniuje, buvęs Sibiro tremtinys, 140-142
Nykštus, Petras, Salų parapijos klebonas, 159, 160, 209, 325
Olikevič, Vitalij, jaunas ukrainietis, Vilniuje nužudytas, 94, 95
Orlickas, P., Santaikos par. klebonas, 97
Pašilienė, Birutė, Vilniuje, 11
Paškauskienė, Adelė, Jurbarke, 113
Patašius, R., Kaune, 337-339
Paulavičienė, Karolina, Polianos apyl. (Baltarusijoje), 330,331
Pečiulaitis, Povilas, Kaune, ilgametis Sibiro tremtinys, 138
Petkus, V., Vilniuje, 273, 274, 283, 300, 311, 315
Petrikas, kunigas, nužudytas Lankeliškiuose, 169
Petronis, Povilas, politinis kalinys Sibire, 9, 75, 77, 78, 80-82,132, 136, 174, 179
Petrikonienė, Smilgiuose, 252
Petruškevičiųtė, Utenoje, 324
Petrutis, Algirdas, Palangoje, 345, 346
Plumpa (Pliūra), Petras, politinis kalinys Sibire, 15, 77, 78, 81,82, 132-134, 136, 178, 179, 307
Podverskis, Zigmas, Šumske (Vilniaus raj.), 389, 390
Povilionis, Vidmantas, Kaune, 191-194
Povilionis, Jonas, Kaune, 194
Pukėnas, Kazimieras, Nemenčinės klebonas, 83
Ramanauskas, Pranciškus, Telšių vyskupas, Sibiro tremtinys,169
Sadūnaitė, Nijolė, politinė kalinė Sibire, 61-74, 81, 132, 134,136,164, 178, 179, 278
Sacharovas, A. D., rusų disidentas, 136, 179, 267, 273-281, 283, 289, 303, 314, 315
Savčiuk, F., Skiemonių klebonas, 251
Seibokas, Alfonsas, Joniškyje (Molėtų raj.), 326, 327
Skyrelis, J., Adutiškyje, 42-44
Skiparis, Antanas ir Skiparienė, Marija, Mažeikiuose, 199
Skarulis, Anicetas, psichiatrinės ligoninės kankinys, Vilniuje, 303
Skeiveris, R., politinis kalinys Sibire, 298
Skučas, Kazimieras, Sangrūdos klebonas, 203
Sladkevičius, Vincentas, Kaišiadorių vysk., tremt. Nem. Radviliškyje, 136, 171, 284
Smelenskas, E., Kaune, 340
Smetonienė, Irena ir jos vaikai — Antanas ir Gražina Užusalių apyl. 100, 101
Soroka, Petras ir jo sūnus Gintautas, Veisiejuose, 393-395
Stankevičius, J., kan., vyskupijų valdytojas, 172, 174
Stašaitis, Jonas, 9, 78, 80-82, 136, 174
Stašauskas, Petras, Rūdiškėse, 347
Stauskas, Vilniuje, 11
Stankevičiūtė, Vilniuje, 11
Steponavičius, Julijonas, Vilniaus vysk., tremt. Žagarėje, 18, 171 284, 285, 389
Sužiedėlis, Br., prel., Kaišiadorių vysk. valdytojas, 170
Strupinskas, Vaclovas, Vilniuje, 303
Šaltis, Algimantas-Anastazas, Kėdainiuose, 405-409
Šaltis, V., Vilniaus psichiatrinės ligoninės kalinys, 304
Šarmavičius, Romualdas, Bagaslaviškėse, 37
Šedinienė, Z., Vajasiškyje, 385-387
Šileikis, J., Šiauliuose, 22, 23
Šliumpa, Pranciškus, Višakio Rūdos klebonas, 253
Šukys, Salose, 159-161, 388
Šuliauskaitė, Elena, Vilniuje, 18, 19
Švambarys, T., Šaukėnų klebonas, 148
Šviontek, Pranas, Vilniuje klebonas, 83
Tamkevičius, Sigitas, Simno parap. vikaras, 18, 35-37, 136, 149-151, 248-250
Tamonis, Mindaugas, kankinys, Vilniuje, 68, 139, 140, 213, 289-291, 305, 309, 313-315, 318, 319
Tarabilda, Arūnas, Vilniuje, 290
Terleckas, Antanas, Vilniuje, 118, 273, 274, 279, 280, 283, 291-315
Urbutis, Šiauliuose, 342
Uzelienė, Valė, Smilgų apyl., 88
Vaicekauskas, Jonas, Pajieslio kleb. ir Pašušvio bažn. administratorius, 98, 396, 397
Vaičelionis, J., Radviliškio klebonas, 398
Vaičiūnas, Vytautas, inž., Kaune, 20,21, 77
Valiukėnas, Stasys, Vilniuje klebonas, 83
Vedeckienė, Ona ir jos sūnus Sigitas, Pašušvyje, 396
Valantinas, Antanas, Vadaktų klebonas, 202
Venclova, Tomas. Vilniuje, 180-182
Venskauskaitė, Eugenija, Gudžiūnuose, 105
Visgirda, Vilkaviškio vyskupijos valdytojas, 170
Vismantaitė, Kaltinėnuose, 201
Vilčinskas, Breslaujos apyl. (Baltarusijoje), 16 parapijų kunigas, 208
Vitkūnaitė, Marytė, Kaune, 135, 136
Zažeckis, C., Suginčių klebonas, 155
Zdanevičiūtė, Telšiuose, 251, 252
Zdebskis, Juozas, Šlavantų klebonas, 36, 136, 374-376
Žiedūnas, Albinas, Vilniuje, 311
Žilinskaitė, Kapsuke (Marijampolėje), 395
Žilius, Vladislovas su žmona, Vilniuje, 403-405
Žukauskas-Vienuolis, Antanas, Anykščiuose-Vilniuje, 297
Žukauskaitė, Eugenija, Kaune, 244-246
Žukauskas, Šarūnas, Kaune, Sibiro koncentr. lagerio kalinys, 12, 191
 
PAVADINIMAI IR JŲ SANTRUMPOS Spausdinti El. paštas
Aukščiausios tarybos prezidiumas — kolektyvas iki 15 narių pavaduoti tarybai tarpsesiniu metu.
     Tarybos sesijos metu tarybai vadovauja jos pirmininkas ir sekretorius.
     Prezidiumas tada nesireiškia.
Aukščiausiojo teismo baudžiamųjų bylų kolegija — aukščiausiojo teismo trijų teisėjų kolegija,
     sprendžianti baudžiamosiose bylose skundus dėl liaudies teismo sprendimų.
     Kai aukščiausias teismas bylą sprendžia kaip pirmoji instancija — jo sudėtį
     sudaro tik vienas AT teisėjas ir du priesėdai.
BK — Baudžiamasis kodeksas.
BPK — Baudžiamojo proceso kodeksas.
CIK — Codex iuris canonici, Bažnytinės teisės kodeksas.
CK — Centro komitetas.
DĮK — Darbo įstatymo kodeksas.
DLK — Didžioji Lietuvos Kunigaikštija.
DŽDT — Darbo žmonių deputatų taryba — apylinkės arba rajono sovietas.
GM — Gamybinio mokymo (kombinatas).
HES — Hidro elektrinė stotis.
KGB — Komitet Gosudarstvennoj  Bezopasnosti — Valstybės saugumo komitetas.
KP — Komunistų partija.
KPCK — Komunistų partijos centro komitetas.
LAD — Lietuvos aklųjų draugija.
LAF — Lietuvos aktyvistų frontas.
Liaudies teismas — yra liaudies teisėjo ir dviejų priesėdų teismas.
LKP — Lietuvos komunistų partija.
LTSR — Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika.
MMF — Matematikos mokslų fakultetas.
RRT — Religijų reikalų taryba prie Sovietų Sąjungos ministrų tarybos.
RRT įgaliotinis — Religijų reikalų tarybos įgaliotinis Lietuvoje.
RTFSR — Rusijos Tarybų Federacinė Socialistinė Respublika — RSFSR.
SNO — Suvienytų Nacijų Organizacija.
TSKP — Tarybų Sąjungos komunistų partija.
TSRS — Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga — SSSR.
VRD — Vokietijos Demokratinė Respublika — komunistinė rytinė Vokietija.
VFR — Vokietijos Federalinė Respublika — Vakarų nepriklaus. Vokietija.
VK — Vykdomasis komitetas.
VKK — Vietinio kolektyvo komitetas — darbovietės dirbančiųjų komitetas.
VLKJS — Penkiasdešimtmečio kabelio dirbinių gamykla Panevėžyje; iki 1968 m. vadinta „Lietkabelis".
VRM — Vidaus reikalų ministerija.
VVPI — Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas.
VVU — Vilniaus valstybinis universitetas.
 
MECENATAI Spausdinti El. paštas

Tijūnų šeima 1941 metais: Dantų gydytoja Rožė Paurytė - Tijūnienė, sūnus Vytautas ir Jonas Tijūnas

    JONAS TIJŪNAS savo žmonos, dantų gydytojos a.a. Rožės Paurytės - Tijūnienės, gerų darbų vykdytojos tęstinumui atžymėti, jos mirties metinių proga „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" trečiajam tomui išleisti aukojo 2000 dol.

    Velionė dr. Rožė Paurytė - Tijūnienė buvo gimusi 1902 m. balandžio 21 d. Butiškių k., Antazavės vis., Zarasų aps. Mokėsi Antazavės prad. mokykloje, baigė Panevėžio gimnaziją ir Vytauto Didžiojo universitetą Kaune.

    Dantų gydytojos praktika vertėsi Kaune, Rokiškyje, Kybartuose, Vilniuje, Šiaulių dantų poliklinikoje.

    1943 m. rudenį, susirgęs difteritu, mirė sūnus Vytautas, palaidotas Užpaliuose, kur klebonu buvo dr. Rožės brolis kun. Antanas Paurys.

    1944 m. raudonajai lavai grįžtant užlieti Lietuvą, su vyru Jonu pasitraukė į Vakarus. Kurį laiką dirbo savo profesijos darbą Drezdeno priemiestyje. Po didžiojo bombardavimo persikėlė į Lichtenfelsą, Vakariečiams suorganizavus stovyklas, apsigyveno Seligenstadte (prie Wūrzburgo). Čia, būdama stovyklos dantų gydytoja, išgyveno iki išvykimo į Ameriką. Gyvendama Čikagoje, eilę paskutiniųjų gyvenimo metų dirbo asistente pas dantų gydytoją dr. P. Atkočiūną.

    Mirė 1975 m. spalio 18 d. Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse spalio 22 d.

    Jos vyras, Jonas Tijūnas, Lietuvoje buvo pašto viršininku Kybartuose, Vilniuje; Vokietijoje — Seligenstadto lietuvių stovykloje.

    Be šiam „LKB Kronikos" tomui išleisti skirtosios 2000 dol. sumos, Tijūnai stambesnėmis sumomis yra aukoję:
8000 dol. Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinės namams, 1000 dol. Lietuvių Fondui, 200 dol. Jaunimo Centrui; po šimtinę yra paskyrę Lietuvos Kankinių koplyčiai Romoje, Lietuvių Tautiniams Namams, L. K. Religinei Šalpai, Lietuvių Paštininkų S-gos knygos išleidimui, lietuvių spaudai palaikyti.

    O kur dar gausūs pagalbos siuntiniai į Sibirą ir Lietuvą, Balfas bei kita lietuviškųjų reikalų šalpa. .

    ELENA MICKELIŪNIENĖ — tai New Yorke gyvenanti visų lietuviškųjų darbų ir reikalų didžioji rėmėja ir geradarė. 1975 m. ji paaukojo 1000 dol. „LKB Kronikos" II-jam tomui išleisti, padengė visas su anuo tomu supažindinti ruoštos iškilmingos vakarienės išlaidas — 700 dol. Ji dabar vėl atskubėjo su 1000 dol. pagalba ir šiam III-jam „LKB Kronikos" tomui išleisti.

    Jos dosni ranka ir jautri širdis stambiomis aukomis parėmė Tėvų Pranciškonų Kultūros Židinį, Lietuvių K. Mokslo Akademiją (jos lėšomis išleista tos akademijos darbų 5 knygos), Tautos Fondą, a. a. prof. Juozo Brazaičio vardo stipendijų fondą, Balfą, Religinę Šalpą, vietines lietuvių organizacijas bei institucijas — N.Y. LB, šaulius, skautus, ateitininkus, ? Maironio vardo lituanistinę mokyklą, sporto vienetus, lietuviškas parapijas, Vasario 16-sios Gimnaziją, lietuvius saleziečius Europoje, pavienius vargan patekusius lietuvius.

    Šis jos gerųjų darbų sąrašas yra toks ilgas, kad neįmanoma jo privesti iki galo.
 
Viršeliai Spausdinti El. paštas
 
Metrika Spausdinti El. paštas
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA
TREČIAS TOMAS
POGRINDŽIO LEIDINYS
Nr. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 1975-1976
Išleido
L. K. Religinės Šalpos Rėmėjų Sąjunga 6825 South Talman Avenue, Chicago, IL 60629

Edited by
Lithuanian Catholic Religious Aid Auxiliary Society, Ine.

Viršelis ir iliustracijos — Seselės Mercedes

Spaudė Mykolo Morkūno spaustuvė, Chicago, IL 60636
1976 m.

Tiražas — 5000 egz.
Kaina — $ 4.00 minkštais viršeliais
            $ 6.00 kietais viršeliais
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum