gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
4 tomas
Turinys Spausdinti El. paštas
TURINYS
Leidėjų žodis ..................................................... 5

LKB Kronika Nr. 23 (8 - 74)
  Laiškas kardinolams J.E.A. Samore ir J.E.J. Slipij .............. 9
  Laiškas airiams   .............................................. 13
  Vilniaus arkivyskupijos kunigų pareiškimas  .................... 15
  Vyskupas J. Steponavičius be kaltės kaltas ..................... 16
  Įgaliotinio K. Tumėno paskaitos................................. 17
  Kun. K. Garucko pareiškimas Tarybų Sąjungos
  KP CK Generaliniam Sekretoriui   ............................... 25

  Dabartinės vyskupijų kurijos yra verčiamos bendra-
  biauti su valdžia ir kenkti bažnyčiai   ........................ 27

  Vl. Lapienio laiškas Genraliniam Sekret. L. Brežnevui
  Saugumas be melo nežengia nė žingsnio .......................... 32

  Valstybiniais mokesčiais dusinamos religinės bendruomenės ...... 38
  Baisūs katalikų persekiojimo padariniai  ....................... 40
  Simno parapijos katalikų pareiškimas įgaliotiniui K. Tumėnui ... 44
  Kun. J. Zdebskio gynimas   ..................................... 45
  Šlavantų parapijos Lazdijų raj. tikinčiųjų pareiškimas  ........ 46
  Stasės Lukšaitės nužudymas — visi žino, kieno tai darbas  ...... 51
  Nijolė Sadūnaitė lageryje  ..................................... 53
  Žinios iš vyskupijų ............................................ 55
  Persekiojama Jadvyga Petkevičienė, Vilnius   ................... 55
  Saugumiečiai terorizuoja klierikus ............................. 58
  Kronikos — rakštis saugumui..................................... 60
  Išniekinta ir nugriauta švč. Jėzaus Širdies statula Palangoje .. 63
  Tarybinėje mokykloje. Lietuvos katalikiškas jaunimas didvyriškas 70

LKB Kronika Nr. 24 (75 - 115)
  Dr. V. Butkaus interviu — mitas ir tikrovė ..................... 76
  Romos Katalikų Bažnyčia Tarybų Sąjungoje  ...................... 76
  „Tiesa" apie Romos Katalikų Bažnyčią Lietuvoje
  prancūziškai ir angliškai  ..................................... 79

  Kunigo Z. Neciunsko mirtis ir laidotuvės ....................... 84
  Kunigo Z. Neciunsko skundas  ................................... 87
  Iš Nijolės Sadūnaitės kelionės į lagerį ........................ 90
  Žinios iš vyskupijų. (Bloga kai kurių klierikų kokybė) ......... 92
  Taikos konferencijos — melo burbulas ........................... 93
  Virgilijaus Jaugelio skundas ................................... 94
  Nedera ateistą sodinti į prelatų ložę .......................... 96
  Šiluvos atlaidai   ............................................. 98
  Paciūnėlių parapijos klebono A. Jokubausko vargo keliai ....... 102
  Tarybinėje mokykloje  ......................................... 111

LKB Kronika Nr. 25 (116 - 161)

  Dėkojame Airijos katalikams ................................... 118
  Kratos ir suėmimai, byla Nr. 345 .............................. 118
  Teisingas atsakymas tardytojui ................................ 123
  Kunigo A. Jokubausko teismas .................................. 125
  Kova už Slabadų koplyčią ...................................... 128
  Algimanto Šalčio persekiojimas ................................ 132
  Ateistai net akluosius katalikus persekioja ................... 133
  M. Jurevičius — bedarbis ...................................... 141
  Kunigo J. Zdebskio gynimas .................................... 144
  Žinios iš vyskupijų ........................................... 147
  Iš laiško Petro Plumpos-Pluiros, kalinamo Permėj .............. 148
  Kryžius — skęstančios tautos viltis............................ 155
  Tarybinėje mokykloje   ........................................ 158

LKB Kronika Nr. 26 (162 - 215)
  SOS ........................................................... 164
  Klierikų ir kunigų verbavimas Bažnyčios griovimui
  yra vienas iš didžiausių VSK nusikaltimų ...................... 165

  Lietuvos kunigų kreipimasis į klierikus  ...................... 167
  Sveikiname „Tiesos kelią"  .................................... 168
  Tardymai ir kratos ............................................ 169
  Žinios iš vyskupijų ........................................... 176
  Akivaizdi „laisvės" iliustracija .............................. 177
  Laiškai ir pareiškimai ........................................ 193
  Religinių bendruomenių „sutartys" ............................. 199
  Tarybinėje mokykloje  ......................................... 205
  Iš LKB Kronikos Archyvo ....................................... 212

LKB Kronika Nr. 27 (216 - 262)
  Nauji vėjai ar nauja klasta? .................................. 218
  Telegrama prezidentui J. Carteriui ............................ 222
  Kratos ir tardymai ............................................ 222
  Tokia jų moralė................................................ 227
  Pareigingas kunigas — nusikaltėlis  ........................... 232
  Pareiškimai ................................................... 234
  Būsi geras kunigas, jei išvarysi vaikus iš bažnyčios .......... 235
  Ateistas kovoja su mokykliniais vaikais ....................... 246
  Apie „kreivą .veidrodį"........................................ 250
  Žinios iš vyskupijų ........................................... 254
  LKB Kronika atitaiso .......................................... 262

LKB Kronika Nr. 28 (263 - 316)
  Lietuvos ir Tarybų Sąjungos religinio gyvenimo problemos ...... 265
  Lietuvos katalikų jėga vienybėje su šv. Tėvu
  ir Katalikų Bažnyčia .......................................... 267

  Pravoslavų Bažnyčios būklė Tarybų Sąjungoje ................... 269
  Katalikų Bažnyčios būklė Tarybų Sąjungoje ..................... 270
  Katakombinės bažnyčios santykiai su ateistine valdžia ......... 281
  Helsinkio nutarimų „vykdymas"   ............................... 284
  Pasmerkta be kaltės ........................................... 289
  Dar viena KGB auka ............................................ 294
  Žinios iš vyskupijų ........................................... 296
  Tarybinėje mokykloje   ........................................ 307
  Iš LKB Kronikos archyvo........................................ 311
  Pogrindžio leidiniai .......................................... 315

LKB Kronika Nr. 29 (317 - 367)
  Vladas Lapienis saugumo kalėjime .............................. 319
  Onos Pranckūnaitės tardymas   ................................. 323
  Teismas ....................................................... 323
  Vlado Lapienio paskutinis žodis ............................... 324
  Belgrado komisijai, tikrinančiai kaip vykdomi 1975 m.
  pasirašyti Helsinkyje tarptautiniai susitarimai ............... 339

  Pareiškimai ................................................... 347
  Žinios iš vyskupijų ........................................... 353
  Paskutinės žinios   ........................................... 365
  Nauji pogrindžio leidiniai .................................... 366

LKB Kronika Nr. 30 (368 - 415)
  Jo šventenybei šv. Tėvui Pauliui VI ........................... 370
  Lageriuose ir tremtyje ........................................ 370
  Pareiškimai dėl Konstitucijos projekto ........................ 374
  Kratos, tardymai ir areštas   ................................. 380
  Kada bus atidaryta Žaliosios bažnyčia? ........................ 387
  Žinios iš vyskupijų ........................................... 391
  Iš LKB Kronikos archyvo ....................................... 409
  Nauji pogrindžio leidiniai .................................... 414

LKB Kronika Nr. 31 (416 - 464)
  KGB ir Kunigų seminarija ...................................... 418
  Mūsų kaliniai ................................................. 426
  Kam reikalingos naujos sutartys?   ............................ 430
  Žinios iš vyskupijų ........................................... 435
  Kam maišo A. Šeduikio koplytstulpius? ......................... 447
  Tarybinėje mokykloje   ........................................ 456
  Begalinė tamsa tarybinėje mokykloje   ......................... 456
  Kaltinimai LKB Kronikai  ...................................... 461
  Atitaisymas ................................................... 464
 
LEIDĖ]Ų ŽODIS Spausdinti El. paštas
 

    Pavergtoje Lietuvoje persekiojami tikintieji lietuviai, būdami ištikimi Bažnyčiai ir Tautai, didvyriškai gindami savo tikėjimą ir pagrindines Žmogaus teises, jau septintieji metai, kai pogrindyje leidžia Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikas, konkrečiais faktais atskleisdami pasauliui žiaurų tikėjimo persekiojimą.

    LKB Kronikos laisvajame pasaulyje sukelia didelį atgarsį, nuoširdų pritarimą ir užuojautą persekiojamiems bei kankinamiems už tikėjimą.

    LKB Kronikos knygų leidimui įvairiomis kalbomis plečiantis, geresniam to didelio darbo vykdymui, 1977 m. gruodžio mėn. Chicagoje įsisteigė Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms Leisti Sąjunga, kuri jau leidžia LKB Kronikos knygas Chicagoje lietuvių, ispanų, anglų kalbomis ir ruošiasi leisti prancūzų kalba.

    LKB Kronikoms Leisti Sąjunga pateikia lietuvių visuomenei LKB Kronikos ketvirtą tomą. Iš LKB Kronikos knygų skaitytojų laukiama, kad jie ne tik jas skaitytų, bet ir savo aukomis įgalintų ir toliau LKB Kronikos knygas leisti įvairiomis kalbomis ir plačiausiai paskleisti laisvajame pasaulyje.

    Redaktorius visur išlaikė orginalų LKB Kronikų tekstą, o skaitytojams palengvinti Kronikas skaityti pridėjo antraštėles, kurios atspausdintos tamsesnėmis raidėmis ir paimtos į skliaustelius su dvitaškiu.

    Įvado ir į LKB Kronikos ketvirtį lomą nedėjome, nes prof. Juozo Brazaičio parašytas labai puikus įvadas pirmajam tomui tinka visoms Kronikoms.

    Knygos gale Redaktorius įdėjo turinį, terminų -santrumpų paaiškinimą, asmenų ir vietovių sąrašą. Dėkingi būdami, mielai dedame mecenatų sąrašą, be kurių paramos knygos išleidimas būtų buvęs neįmanomas.

    Leidėjai taria nuoširdų padėkos žodį Redaktoriui, mecenatams ir visiems kuo nors prisidėjusiems prie šios knygos išleidimo.
LKB Kronikoms Leisti Sąjungos
Valdyba
 
ASMENYS IR VIETOVĖS Spausdinti El. paštas
ASMENYS IR VIETOVĖS, KUR PERSEKIOJIMAS DĖL TIKĖJIMO IR PASIPRIEŠINIMAS LABIAUSIAI PASIREIŠKIA

Ašmantienė, Virginija, 58
Bacevičienė, Slabadai, 130
Baltuška, Petras, Daugailių klebonas, 36
Bazys, E., kunigas, Dūkštas, 84
Bogušienė, J., Kaunas, 133
Borisevičius, V., vyskupas-kankinys, 277, 282, 409
Brizgys, Vincentas, vyskupas, 268
Bubnys, Prosperas, kunigas, Raseiniai, 185, 218, 351
Bučinskas, J., kunigas, Stulgių klebonas, 178, 193
Budrikis, Julijonas, Pajūralio klebonas, 408
Bukovskis, 287
Burbaitė, Danutė, 277
Bušauskaitė, Julija, Slabadai, Arminų tarybinė mokykla, 129, 158
Bušauskas, Jonas, Slabadai, 131
Bušauskienė, Slabadai, 130
Butkevičius, Povilas, Kaunas, 223
Butkus, V., kunigas, Kauno Kunigų seminarijos rektorius, 12, 76, 79-82, 164, 353, 355
Bužaitė, Janina, Marijampolė (Kapsukas), 169
Chmieliauskas, A., dailininkas, 81
Cukuras, V., kunigas, 58
Čėsna, Vincas Skriaudžių klebonas, 157
Deltuva, Albinas, Veisiejų klebonas, 182
Dobrovolskis, Stanislovas, Paberžės klebonas, 188-189
Dubnikas, J., N. Radviliškio parapijos klebonas, 303
Figolis, Vladimiras, kunigas, 35
Gajauskas, Balys, Šiauliai, 365, 426
Garmus, K., kunigas klebonas, Žalioji, 214
Garuckas, Karolis, kunigas, 24, 64-65, 360, 406, 436
Gelgota, V., kunigas, 37
Gelumbauskienė, E., Mažeikiai, 61-62
Grinkevičius, Kazimieras, Prienai, 170-175
Gražys, J., 37, 148, 214, 345
Gustaitis, Pranas, Kaltinėnų klebonas, 410
Gustas, J., kunigas, miręs Krasnojarske, 86
Inokaitis, Pranas, 133-134
Ylius, A., kunigas, 37, 316
Jablonskis, Kazimieras, Skuodo ligoninė, 151
Jagminas, Leonardas, Šventybrasčio klebonas, 102, 150
Jaugelis, Virgilijus, Kaunas, 94-95, 139, 149, 356
Jaura, Bronius, Varėnos klebonas, 158
Jokubauskas, A., klebonas, Pociūnėliai, 103-106, 125, 127- 128, 305, 358-359, 441
Jokūbynas Kęstutis, Vilnius, 366
Jokubonis, klebonas, Šiauliai, 182
Jonušas, Antanas, 58
Jonušas, Juozas, Renavas, Mažeikių raj., 211
Juknevičius, A., Merkinės klebonas, 307
Juodelis, J., kunigas, 11
Jurevičius, Jonas, Šiauliai, tarybinė mokykla, 207
Jurevičius, Mečislovas, Šiauliai, 141-143, 187, 207
Juška, A., 56
Kapočius, Vytautas, kunigas, Žemaitkiemis (Ukmergės raj.), 205
Karteris, Dž.,Carteris, J., JAV prezidentas, 219, 221, 222
Katkauskaitė, Aldona, 58
Kauneckas, Jonas, kunigas, 425
Kezytė, Aldona, Vilnius, muzikos mokytoja, 81, 297, 298
Kibildienė, Aldona, Kupiškio raj., 119
Kisielienė, Ona, Salos, Rokiškio raj., 152
Kleina, A., kunigas, 36
Klikūnas, Antanas, mokytojas, 24, 29
Klimavičius, Stasys, Buckūnai, tarybinė mokykla, 112
Kovaliovas, Sergiejus, 55, 147, 268, 275
Kražauskas, P., kunigas, Kirdeikiai, 256, 357, 404
Krikščiūnas, J., Kučiūnų parapijos klebonas, 35
Krikščiūnas, R., vyskupas, 93
Krivaitis, Č., mons., Vilniaus arkivyskupijos valdytojas, 10, 24, 28
Krušinskienė, A., Kaunas, 133
Kulikauskas, V., Permės (ir Mordovijos) griežto režimo lageris, 37
Labukas, J., vyskupas, 11
Lapienienė, Elena, Vilnius, 120
Lapienis, Vladas, Vilnius, Mordovija, 43, 119-120, 148, 170, 174, 214, 257, 319, 324, 377
Lauriūnas, J., Kabelių parapijos klebonas, 36
Lygnugaris, kunigas, N. Akmenė, Irkucko kalinys, 36, 252
Lukošaitis, Antanas, Didvyžių klebonas, 98, 129
Lukšaitė, Stasė, 51, 277
Mačikėnas, Virginijus (neleistas stoti į Kauno Kunigų seminariją), 177-178
Masilionis, Pranas, kunigas, 284, 289, 380
Maskoliūnas, Stasys linotipininkas, Vilnius, 407
Matulaitis-Matulevičius, Jurgis, arkivyskupas, Dievo tarnas, 282
Matulionis, Jonas, Vilnius, 81, 118-119, 148, 214, 323
Matulionis, Teofilius, Kaišiadorių vyskupas, tremtinys, 86, 168, 282
Menkevičius, J., Kaunas, 133, 134
Merkys, Vytautas, kunigas, 35
Miecelė, Vincas, Ceikiniai, 30
Misevičienė, M., Kaunas, 133
Miškinis, J., Kvėdarnos klebonas, 297, 400
Montvila, K., Vištyčio parapijos klebonas, 109, 364
Morkūnas, Albinas, Ukmergė, 190
Mulevičiūtė, Liudvila, Biržai, 153
Navickaitė, Elvyra, Sasnava, tarybinė mokykla, 71
Nečiunskas, Zigmas, Kalvių klebonas, 84-86, 90, 96
Niurką, kunigas, Utenos dekanas, 154
Norkutė, Antanina, Biržai, 65
Orlickas, P., kunigas, 36
Paukštys, Jonas, kunigas, 30
Paulius, VI, popiežius, 269, 370
Patackas, Antanas, Žemės ūkio akademija, 115, 224
Pavilionis, Vidmantas, Mordovijos lagerio kalinys, 59
Petkevičienė, Jadvyga, Vilnius, 55, 365
Petkus, Viktoras, Vilnius, 365
Petrauskas, A., Raguvos klebonas, 106
Petronis, P., 37, 148, 214
Pluirienė, Aldona, 47, 258
Plumpa-Pluira, Petras, 37, 139, 147-148, 214, 429
Pavilonis, L., vyskupas-koadjutorius, 93, 179, 301, 345
Pranckūnaitė, Ona, Panevėžys, 122, 124-125, 169, 214, 257, 323, 334, 371, 426
Procevičiūtė, Regina, mokytoja, 367
Prokopivas, Vladimiras, kunigas, 35
Pudžemys, Adolfas, Upynos ir Girdiškės parapijų klebonas, 409
Račiūnas, Pranas, kunigas, kalinys, Paluobių parapijos klebonas, 11, 37, 239, 245
Ramanauskas, P., vyskupas-kankinys, 227, 410
Reinys, M., arkivyskupas-kankinys, 277
Repšys, Jonas, Kaunas, 223
Sadūnaitė, Nijolė, 37, 53, 90-92, 148, 214, 289, 290, 293, 294, 371, 427
Sacharovas, A., 167, 268, 275
Semaška, Stasys, Šiauliai, tarybinė mokykla, 208
Simutis, Liudas, Sibiro kalinys, Viduklė, 223
Sinkevičius, Feliksas, 58
Skipariai (vyras ir žmona), mokytojai, Mažeikiai, 37, 211
Sladkevičius, Vincas, Kaišiadorių vyskupas-tremtinys, 11, 36, 82, 85, 164, 179, 218, 277, 356, 380
Spirgevičiūtė, Elena, studentė, 277, 282,468
Staškevičius, Jonas, Žemaičių Kalvarijos klebonas, 410
Steponavičius, Julijonas,  Vilniaus vyskupas, tremtinys (Žagarė), 12, 16, 19-21, 23, 28, 55, 82, 164, 277, 358
Survila, Jonas, Vosyliškio parapijos klebonas, 183
Svarinskas, Alf., kunigas, Igliauka, Viduklės parapijos klebonas, 85, 97, 156, 182, 184, 334, 351-352, 439,
Šaltis, Algimantas (Kėdainiai), 134-140
Samsonas, Vytautas-Antanas, Imbrado klebonas, 212
šauklienė, Kretinga, 107
Šeduikienė, Aldona, Telšiai, 198-199
Šeduikis, Alvydas, Telšių katedros vargonininkas, 447
Šeškevičius, A., kunigas, 86, 218, 251, 274
Šlaitaitė, Roma, Žemaitkiemis, tarybinė mokykla, 206
Šukytė, Aldona, Biržai, 152-154
Šukys, kunigas, 36
Talaišis, Bernardas, Laukuvos klebonas, 99
Tomkevičius, S., kunigas, Kybartai, 12,123,156, 245, 250, 363
Terleckas, A., ekonomistas, Vilnius, 381, 382, 385, 386
Uždavinys, S., kunigas, Gulbinėnai, 66
Vaicekauskas,   V.,   Grinkiškio   ir   Pašušvio   bažnyčių administratorius, 228-231, 234
Vaičiūnas, Vytautas, Kaunas, 50
Vaičius, kunigas, Telšių vyskupijos valdytojas, 151
Valaitytė, Bronislava, Sasnava, 175, 254
Valiukėnas, St., kunigas, 347
Vertelkaitė, V., Vilnius, 80
Zdebskis J., Šlavantų klebonas, 45-48, 97, 144-147, 171, 176, 193, 218, 253
Žilys, Kazimieras, kunigas, 58, 170, 172-174, 257
Žukauskaitė, E., 75
Žukas, A., kunigas, 194
Žukauskas, Šarūnas, Permės griežto režimo lageris, 147
 
SANTRUMPOS IR JŲ PAVADINIMAI Spausdinti El. paštas
DVD — Darbo vykdytojo baras.
DŽB — Darbo žmonių deputatai.
DŽDT
LAD GMK — Lietuvos aklųjų draugijos gamybinio mokymo kombinatas.
LTSR ATP — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos aukščiausios tarybos prezidiumas.
LTSR BK — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamasis kodeksas.
LTSR BPK — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas.
TSKP XX — Tarybų Sąjungos komunistų partijos dvidešimtasis suvažiavimas.
LTSR VMR — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos vidaus reikalų ministerija.
RRT — Religinių reikalų taryba.
RTFSR — Rusijos Tarybų Federalinė Socialistinė Respublika.
TSKP CK — Tarybų Sąjungos komunistų partijos centro komitetas.
SNO — Jungtinės tautos (Suvienytų nacijų organizacija).
TSRS GR — Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos generalinis prokuroras.
TSR KP CK — Tarybų Socialistinių Respublikų komunistų partijos centro komitetas.
VAI — Vairavimo auto inspekcija.
VDR — Vokietijos Demokratinė Respublika.
VSK — Vykdomasis saugumo komitetas.
KGB — Valstybės saugumo komitetas.
 
MECENATAI Spausdinti El. paštas
1000 dol. aukojo:

LKB Kronikoms Leisti Sąjungos Brocktono skyrius, Anicetas Grigaliūnas, Lietuvių Tauragės klubas ir Juozas Vembrė.

500 dol. aukojo:


Tomas ir Juozefina Andersonai, Chicagos Anglijos Britanijos lietuvių klubas, Jurgis Jakaitis, Juozas Kučiauskas, kun. Vaclovas Martinkus, kun. Stasys Matutis-kun. Vaclovas Dubinskas, SDB, kun. Simonas Morkūnas, L.K. Moterų Sąjungos 29 kuopa ir Sudbury lietuviai.

410 dol. — Omahos lietuviai, 380 dol. — Edmontono lietuviai, 300 dol. — Bronė Žilinskienė.

200 dol.:

Genė Baltutis, Ignas Dargvainis ir J. Ivoška.

100 dol. aukojo:

Petras ir Ona Abromaičiai, Antanas Alkaitis, Amerikos Lietuvių Pensininkų Sąjunga Chicagoje, Ona Dargvai-nytė, St. Daržinskis, Paul K. Dirkis, Algimantas Dudara-vičius, Paulius Gylys, Aleksandra Gylienė, Thomas Holleran, E. Jonušienė, prel. Pranciškus Juras, kun. M. Kirkilas, Juozas Kižys, M.D., kun. Pranas Kura, kun. Jonas Kuzmickis, kun. dr. Mankeliūnas, prel. V. Martusevičius, Aldona Mažeikienė, dr. J. Mikelionis, Pranas Mikus, Elena Muske, kun. Leonardas Musteikis, Julija Navakienė, Antanas Pisarskis, Pranas ir Marija Sakalauskai, kun. N-. Saldukas, SDB, Valė Sapkienė, Pranas ir Irena Sekmokai, dr. Rimvydas Sidrys, Balys Stankūnavičius, msgr. John Scharnus, Birutė Strazdienė, Teofilė Šumskienė, Stasys ir Bronė šutai, Valė ir Alfonsas X., Jonas ir Monika Venckai, Petras Venskus, Petras Žemaitis.
 
Viršeliai Spausdinti El. paštas


 
Metrika Spausdinti El. paštas
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS  KRONIKA
KETVIRTAS TOMAS
*     *
POGRINDŽIO LEIDINYS
Nr. 23, 24, 25 26, 27, 28 29, 30, 31
1976 - 1978
Išleido

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms Leisti Sąjunga
6825 South Talman Avenue, Chicago, Illinois 60629

Edited by
The Society For The Publication Of The Chronicles
Of The Catholic Church in Lithuania, Inc.


Library of Congress Catalog Card Number
78-62412

Viršelis ir iliustracijos — Seselės Mercedes

Spaudė Mykolo Morkūno spaustuvė, Chicago, Illinois
1978 m.
Tiražas — 5000 egz.

Kaina — 4 dol. minkštais viršeliais
6 dol. kietais viršeliais
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum