gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
5 tomas
Turinys Spausdinti El. paštas
TURINYS
LKB Kronika Nr. 32 (15-74)
  Kas naujo Bažnyčios gyvenime ...................................... 17
  Socializmas garantuoja sąžinės laisvę ............................. 19
  Sveikiname „Einamųjų įvykių kroniką!" ............................. 21
  Kratos ir tardymai ................................................ 21
  Laiškai iš Gulago ................................................. 25
  Papildoma informacija apie V. Lapienio, J. Matulionio
  ir O. Pranskūnaitės teismą ........................................ 29

  Žinios iš vyskupijų ............................................... 32
  Tarybinėje mokykloje .............................................. 56
  Iš LKB Kronikos archyvo ........................................... 62
  Nauji pogrindžio leidiniai ........................................ 65
  Katalikų padėtis Moldavijoj ....................................... 66

LKB Kronika Nr. 33 (76-125)
  Naujoji Konstitucija diskriminuoja tikinčiuosius .................. 75
  Į pasaulio sąžinę ................................................. 91
  Kas naujo Gulage .................................................. 92
  Kokie kunigai globoja saugumietį .................................. 93
  Šalin KGB rankas nuo seminarijos .................................. 98
  Telšiuose — žudikas Raslanas ..................................... 100
  Žinios iš vyskupijų .............................................. 104
  Tarybinėje mokykloje ............................................. 115
  Katalikai Tarybų Sąjungoje ....................................... 121
  Nauji pogrindžio leidiniai ....................................... 123
  Atitaisome ....................................................... 125

LKB Kronika Nr. 34 (127-171)
  Jo Eminencijai kardinolui Z. Vijo, Vatikano Valstybės Sekretoriui  129
  Viktoro Petkaus teismas .......................................... 130
  Laiškai iš Gulago ................................................ 134
  KGB puola kun. A. Svarinską ...................................... 138
  Naujoji vaikų subedievinimo ir nutautinimo akcija Lietuvoje ...... 145
  Žinios iš vyskupijų .............................................. 156
  Tarybinėje mokykloje ............................................. 163
  Katalikai Tarybų Sąjungoje ....................................... 169
  Nauji pogrindžio leidiniai ....................................... 171

LKB Kronika Nr. 35 (173-229)
  Sveikinimas Popiežiui Jonui Pauliui II ........................... 175
  Jėzuitų Ordino Generolui Tėvui Pedro Arrupe ...................... 176
  Tardymai ......................................................... 177
  Laiškai iš Gulago ................................................ 181
  Vestuvės Gulage .................................................. 193
  „Begegnung" — Tarybų Sąjungos KGB ruporas ........................ 196
  Kūrybinis genocidas Lietuvoje tebevyksta ......................... 197
  Kauno Kunigų seminarijoje ........................................ 199
  Žinios iš vyskupijų .............................................. 200
  Tarybinėje mokykloje ............................................. 213
  Katalikai Tarybų Sąjungoje ....................................... 216
  Iš LKB Kronikos archyvo .......................................... 217
  Perkūnas iš giedro dangaus ....................................... 218
  Ir vėl saugumiečiai .............................................. 222
  Nauji pogrindžio leidiniai ....................................... 228

LKB Kronika Nr. 36 (231-296)
  Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komitetas ...................... 233
  Lietuvos ir Tarybų Sąjungos katalikų gyvenimas,
  išrinkus Šventuoju Tėvu Joną Paulių II ........................... 239

  Bažnyčios veiklos sekimas ........................................ 268
  Mūsų kaliniai .................................................... 272
  Žinios iš vyskupijų .............................................. 273
  Tarybinėje mokykloje ............................................. 285
  Katalikai Tarybų Sąjungoje ....................................... 292
  Nauji pogrindžio leidiniai ....................................... 295

LKB Kronika Nr. 37 (297-354)
  Mes nevieni! ..................................................... 299
  šv. Tėvas Jonas Paulius II dėkoja už sveikinimus ................. 300
  Prikelkime Lietuvą ............................................... 300
  Kova prieš ATP nuostatus ......................................... 302
  Kodėl išrinktas naujas valdytojas? ............................... 317
  KGB kova prieš Katalikų Bažnyčios pogrindį ....................... 318
  Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų komitetas ...................... 320
  Teismas Vilkaviškyje ............................................. 321
  KGB ruošia kun. Sigitui Tamkevičiui baudžiamąją bylą.............. 327
  KGB prieš kun. Juozą Indriūną .................................... 330
  LKB Kronikai 7 metai ............................................. 332
  Mūsų kaliniai .................................................... 333
  Žinios iš vyskupijų .............................................. 336
  Tarybinėje mokykloje ............................................. 344
  Katalikai Tarybų Sąjungoje ....................................... 348
  Iš LKB Kronikos archyvo .......................................... 353
  Nauji pogrindžio leidiniai ....................................... 354

LKB Kronika Nr. 38 (355-423)
  Sąžinė virš įstatymų (kunigų protestai
  prieš Bažnyčios diskriminaciją) .................................. 386

  T. Karolio Garucko, SJ, mirtis ................................... 386
  Už tautos blaivumą ............................................... 387
  TTG Katalikų Komiteto kreipimasis į Junesko organizaciją ......... 391
  Atviras laiškas J. E. vyskupui Julijonui Steponavičiui,
  Vilniaus Arkivyskupijos Apaštališkajam Administratoriui .......... 396

  Žinios iš vyskupijų .............................................. 402
  Sovietinėje mokykloje ............................................ 411
  Nauji pogrindžio leidiniai ....................................... 421

LKB Kronikos Nr. 38 Priedas (424-445)
  Kunigo Prano Masilionio pareiškimas .............................. 424
  Argumentai už brolių nekaltumą ................................... 426
  Brolių istorijos ................................................. 427
  Štai faktai ...................................................... 431
  Kaltina sumaišyti laikotarpiai ................................... 433
  Liudija sekliai .................................................. 434
  Liudija saugumas ................................................. 435
  Burbulų pūtimas .................................................. 435
  Liudija pati Jūsų ministerija .................................... 436
  Melą demaskuoja . . . baimė ...................................... 438
  Kaip pasakėčioje ................................................. 439

LKB Kronika Nr. 39 (446-532)
  švento Tėvo vizitas Lenkijoje .................................... 449
  Bedievių nerimas ................................................. 449
  Religijų reikalų įgaliotinio susitikimas su dekanais ............. 456
  Sovietinė valdžia atsako ......................................... 466
  P. Anilionis moko ordinarus ...................................... 467
  Laiškai iš Gulago ................................................ 474
  Eucharistijos bičiuliams 10 metų ................................. 478
  TTG Katalikų Komitetas ........................................... 480
  Dėl laiškų mūsų vyskupams ir valdytojams ......................... 487
  Kryžiaus griovimas ............................................... 491
  Teismas Varėnoje ................................................. 493
  Bedieviai renka parapijos komitetą ............................... 500
  Rašo kun. A. Šeškevičius ......................................... 501
  Sociologiniai tyrinėjimai ........................................ 508
  Tai daugiau negu žmogžudystė ..................................... 509
  Ką Jūs žinote apie Kroniką? ...................................... 511
  Žinios iš vyskupijų .............................................. 513
  Sovietinėje mokykloje ............................................ 519
  Bažnyčia sovietinėse respublikose ................................ 528
  Iš LKB Kronikos archyvo .......................................... 531

Asmenys ir vietovės, kur persekiojimas dėl tikėjimo ir pasipriešinimas
labiausiai pasireiškia ............................................. 533


L.K.B. Kronikos penkto tomo dalykinis turinys ...................... 539

Santrumpos ir jų pavadinimai ....................................... 547
Mecenatai .......................................................... 548
Turinys ............................................................ 553
 
VILNIAUS UNIVERSITETUI 400 METŲ Spausdinti El. paštas


    Pirmoji aukštoji mokykla ne tik Lietuvoje, bet ir visoje šiaurės-rytų Europoje, buvo įsteigta 1579 metais balandžio 1 d. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Steponas Batoras Vilniuje išdavė diplomą, suteikiantį jau nuo 1570 metų veikiančiai Vilniaus jėzuitų kolegijai universiteto titule ir teises; tų pačių metų spalio 30 d. popiežius Grigalius XIII bula ,,Dum attenta" savo autoritetu šia kolegiją pakėlė į universitetą, suteikdamas visas teises ir privilegijas, kokias turėjo ar ateityje turės kiti popiežių, imperatorių ar karalių bet kur įsteigti universitetai. Išskyrus Uppsalos universitete, įsteigta 1477 m., visi kiti universitetai šioje Europos dalyje įsteigti vėliau: Tartu (Estijoje) — 1632 m., Turku (Suomijoje) — 1640 m., o Maskvoje — tiktai 1 775 metais.

    Naujasis universitetas buvo pavestas jėzuitams. Pagal anų laikų paprotį, studijos buvo padalintos į žemesniąsias ir aukštesniąsias; žemesniosios apėmė gramatikos, poezijos ir retorikos klases, o aukštesniosios — filosofijos ir teologijos fakultetus. Karališkasis įsteigimo diplomas, matyt, įtaigojant Krokuvos universitetui, bijančiam galimos konkurencijos, uždraudė atidaryti teisių ir medicinos fakultetus (popiežiaus baloje tokio draudimo nėra). Tiktai 1641 m. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Vladislovas IV leido įsteigti ir šiuos fakultetus. Civilinės ir kanonų teisių fakultetas buvo inauguruotas 1644 metais, o medicina pradėta dėstyti tiktai XVIII a. antrojoje pusėje.

    Senojo Vilniaus universiteto, kuris dažnai buvo vadinamas humanistų labiau mėgstamu .akademijos' vardu, materialine bazę sudarė Lietuvos didikų jam užrašyti pastatai, žemės plotai, pinigų sumos. Pagrindinis fundatorius buvo Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevičius (+1579), kuris savo lėšomis įkūrė ir išlaikė Vilniuje jėzuitų kolegiją ir paruošė kelią atidaryti universitetą. Iš kitų geradarių žymesnieji buvo Mikalojus Kristupas Radvilas (vadinamas Našlaitėliu, +1616) su savo broliais, patogiomis sąlygomis perleidę būsimajam universitetui stambias latiįundijas; Kazimieras Leonas Sapiega (+1656), finansavęs teisių fakulteto įsteigimą ir veiklą.

    Studentų skaičius, įsteigiant universitetą (1579 m.), siekė 500 ir sekančiais dešimtmečiais sparčiai augo; 1597 m. buvo studentų apie 800, o tarp 1616—1620 m. daugiau kaip 1200. Vėliau, įsteigus Lietuvoje keletą jėzuitų kolegijų, studentų Vilniuje (ypačiai žemesnėse klasėse) kiek sumažėjo; visvien normaliais laikais jų būdavo apie 700—800. Nemaža studentų buvo iš kilmingųjų luomo, bet taip pat gausingai universitetą lankė ir miestiečiai. Netrūko ir paprastų valstiečių, kuriems buvo steigiami neturtingųjų studentų bendrabučiai, vadinamos bursos. Be to, universitetą lankydavo popiežinės seminarijos (įsteigtos 1583 m.), Vilniaus diecezinės seminarijos (įsteigtos 1582 m.) ir kurį laiką (1582—1620) Žemaičių diecezinės seminarijos auklėtiniai bei įvairių vienuolijų klierikai. Studentų kilmė buvo gana įvairi: šalia lietuvių, baltarusių, latvių, lenkų, ukrainiečių, universitete studijuodavo dar Prūsijos vokiečių, švedų, danų ir kt.; šalia katalikų, būdavo ir schizmatikų bei protestantų.

    Universiteto statutą pirmaisiais dviem šimtmečiais atstojo jėzuitų mokslo įstaigoms bendra Ratio studiorum. Pirmavo scholastinė teologija. Be to, dar buvo dėstoma kontroversinė teologija, Šv. Raštas, moralinė teologija, o nuo XVII a. vidurio ir kanonų teisė. Filosofijos fakultete pradžioje tebuvo vienas pagrindinis profesorius, XVII amžiuje — jų jau penki: trys paraleliai dėstė filosofijos kursą ir po vieną — matematiką ir etiką.

    Universiteto priežiūroje buvo didelė biblioteka, kuriai nemaža retų ir brangių knygų testamentu paliko pats karalius Žygimantas Augustas (+1572), svarbiausioji visoje Lietuvoje spaustuvė ir vertinga vaistinė. Apie XVIII a. vidurį, krypstant studijoms į tiksliuosius ir gamtos mokslus, ir Vilniaus universitete pradėta dėstyti geometriją, eksperimentine fiziką, mechaniką, astronomiją (nuo 1 753 m. veikė astronomijos observatorija), taip pat geografiją, istoriją, prancūzų ir vokiečių kalbas, o po 1760 m. skaitytos kai kurios paskaitos iš medicinos.

    Jėzuitų ordino panaikinimas 1773 m. buvo skaudus smūgis ir Vilniaus universitetui, jam ir kitoms jėzuitų kolegijoms administruoti buvo sudaryta valstybinė Edukacinė Komisija, kuri, pertvarkydama krašto mokyklų sistemą, 1781 m. Vilniaus universitetą pavadino Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiąja Mokykla ir jai pavedė prižiūrėti visas Lietuvos švietimo apygardos mokyklas (apie 30 viduriniųjų ir apie 200 pradžios mokyklų). Tais pat metais iš universiteto buvo išskirtos žemesniųjų studijų klasės ir iš jų sudaryta atskira Vilniaus paapygardinė mokykla. 1795 m. patekus visai Lietuvai su sostine Vilniumi carinės Rusijos valdžion, buvo pakeistas (nuo 1797 m.) universiteto pavadinimas j Vilniaus Vyriausiąją Mokyklą. Vėliau caro Aleksandro 1 įsakymu 1803 m. duotas Vilniaus imperatoriškojo universiteto vardas.

    Šiame laikotarpyje universitete buvo dar labiau išvystytos medicinos ir gamtos mokslų, matematikos, astronomijos, geografijos, architektūros ir dailės studijos. Tiktai 1 797 m. oficiali dėstomoji lotynų kalba buvo pakeista į lenkų kalbą, tačiau užsieniečiai profesoriai dalį dalykų ir toliau skaitė lotyniškai.

    Imperatoriškame universitete pradėjo veikti įvairios studentų organizacijos, kurios pradžioje siekė savitarpio pagalbos mokslo dalykuose, bet ilgainiui pradėjo domėtis ir politine realybe. Buvo garsi, 1817 m. įsikūrusi, Filomatų draugija. Nuo 1823 m. carinė valdžia ėmėsi slopinti tokias draugijas ir visą universitetą rusinti. Kadangi nemaža studentų prisidėjo prie 1831 m. sukilimo, rusų valdžia 1832 m. uždarė Vilniaus universitetą, paliko tiktai Medicinos institutą su 100 studentų ir Vyriausiąją dvasinę seminariją su 80 studentų. 1842 m. uždarė ir šias abi institucijas.

    Tik praūžus I Pasauliniam karui ir 1918 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, buvo galima vėl atkurti lietuviškąjį Vilniaus universitetą. Bet jau 1920 m. lenkai klasta okupavo Vilnių ir įsteigė savo lenkišką Stepono Batoro universitetą, kuris veikė iki II Pasaulinio karo pradžios.

    1939 m. spalio mėn. Lietuva atgavo savo sostinę Vilnių ir tuojau atkūrė lietuvišką universitetą. Tačiau jo normalią veiklą netrukus ėmė trukdyti sovietinė (nuo 1940 VI), vokiečių (nuo 1941 VI) ir vėl sovietinė (nuo 1944 VII) okupacijos. 1943 m. kovo mėn. vokiečių okupacinė valdžia jį buvo net visai uždariusi.

    Po karo Vilniaus universitetas pamažu atsigavo. 1955 m. jam duotas komunistų veikėjo V. Kapsuko vardas. Aukšto lygio pasiekė matematikos, fizikos, kibernetikos, lietuvių kalbos tyrinėjimai. Tačiau prievarta brukama lenininė-materialistinė ideologija labai trukdo jo pilnutinį vystymąsi. Nuo to nukenčia ypačiai filosofijos, istorijos, literatūros mokslų studijos, o teologija iš universiteto visai išguita. Katalikiškosios Lietuvos studentija žiauriai prievartaujama, jai brukant svetimą ateistinę pasaulėžiūrą.

    Tačiau ir okupuota Lietuva, laukdama šviesesnių dienų, gali džiaugtis savo universiteto garbingąja 400 m. sukaktimi.

Jis buvo pirmasis ir ilgą laiką svarbiausiasis Lietuvoje mokslo ir krašto kultūros centras. ]o veikla nemaža prisidėjo, kad Lietuva išliko ištikima katalikybei ir atvira Vakarų kultūrai.
Paulius Rabikauskas, S.].
Profe'sseur a la Pacultė de l'Histoire
ecclesiastique de la Universite'
Pontificale Gre'gorienne a Rome.
 
LEIDĖJU ŽODIS Spausdinti El. paštas
    Rusų komunistų pavergtoje Lietuvoje tikėjimo persekiojimas tęsiasi ir stiprėja. Tačiau tikintieji pasilieka ištikimi tikėjimui ir drąsiai jį išpažįsta, nebijodami persekiojimų.

    Lietuvos tikintieji su dideliu pasiaukojimu ir drąsa jau aštunti metai slaptai leidžia LKB Kronikas, kuriose konkrečiais taktais iškelia tikėjimo persekiojimą ir laisvajam pasauliui parodo tikrąją religine padėtį komunistų okupuotoje Lietuvoje.

    Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms Leisti Sąjunga pateikia lietuvių visuomenei šį LKB Kronikos V tomą, pageidaudama, kad lietuviai jį įsigytų, skaitytų ir su persekiojamais lietuviais jungtųsi į didžiąją kovą už tikėjimo ir Tautos laisvę.

    Vykdydama pavergtų ir persekiojamų lietuvių tikinčiųjų troškimą, LKB Kronikoms Leisti Sąjunga leidžia LKB Kronikas knygomis anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis ir plačiai skleidžia jas tų kalbų kraštuose.

    Sąjunga šiemet jau išleido LKB Kronikos 1 tomą ispanų kalba ir gruodžio mėn. išleis I tomą anglų ir 1 tomą prancūzų kalbomis.

    Šiemet leidžiamos LKB Kronikos knygos lietuvių, anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis yra skiriamos Vilniaus universiteto 400 metų sukakčiai paminėti.

    LKB Kronikų leidimas komunistų okupuotoje Lietuvoje yra pats didžiausias ir svarbiausias lietuvių tautos gyvenime įvykis, kuris parodo lietuvių didvyriškumą, reikalaujant tikėjimo ir Tautos laisvės. Jis labiausiai išgarsina Lietuvą ir sudaro gražiausią laisvojo pasaulio opiniją apie lietuvių Tautą.

    Reikėtų, kad visi lietuviai jaustų pareigą remti LKB Kronikos knygų leidimą ir platinimą laisvajame pasaulyje ir tuo būdu padėti kovojančiai Tautai.

    LKB Kronikos V tome nededamas įvadas, nes prof. J. Brazaičio įvadas I tomui tinka visoms Kronikoms. Be to, visiems lietuviams žinoma, kaip Kronikos atsirado ir kodėl jos leidžiamos.

    Šioje knygoje sudėtos Kronikos tikrai yra gautos iš Lietuvos ir spausdinamos tokios, kokios gautos — niekas jose nėra pakeista ar išmesta. Redaktorius kai kur pridėjo antraštėles, bet jos spausdinamos juodomis raidėmis ir paimtos į skliaustelius su dvitaškiu.

    LKB Kronikos redaktorius V tomui sudarė asmenų bei vietovių sąrašą, dalykinį turinį ir pridėjo terminų-santrumpų paaiškinimą.

    Džiaugdamiesi ir būdami labai dėkingi, knygos gale dedame aukotojų sąrašą, kuriame surašyti aukotojai, paaukojusieji ne mažiau kaip 100 dolerių.

    Leidėjai nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams už aukas, redaktoriui už šios knygos suredagavimą, seselei Mercedes už gražias iliustracijas ir visiems kuo nors prisidėjusiems prie šios knygos išleidimo.
LKB Kronikoms Leisti Sąjungos
Valdyba
 
ASMENYS IR VIETOVES Spausdinti El. paštas
ASMENYS IR VIETOVES,
KUR PERSEKIOJIMAS DĖL TIKĖJIMO
IR PASIPRIEŠINIMAS
LABIAUSIAI PASIREIŠKIA

Adomėlis, L., ŽŪ Akademijos studentas 47
Andrijauskas, mokyt., ateistas, Telšiai 102
Andruška, B., kunigas 440
Anilionis, P., „veikia" 337, 466
Antanaitis, Bronius, kanauninkas 387
Babrauskas, B., kunigas 471
Bagdonas, Tauragės klebonas, neleidžia vaikams patarnauti šv.Mišioms 108, 209
Baikauskas, Jonas, Klaipėdos klebonas 404-405
Bakučionis, prokuroras V. Petkaus byloj 133
Baliūnas, Feliksas, kunigas 253
Barkauskienė, Z., ateiste 452
Beinoris, Telšių vysk. kancleris 460
Blašukas, P. klierikas 98-99
Borisevičius, vyskupas 440
Bubnys, Prosperas, kunigas 309-394
Bumbliauskaitė, Rita, Telšių mokyklos tikinti mokinė 486
Buožius, M. kunigas 203, 300, 463, 471
Bušauskienė, O., Slabadų bažnytinio komiteto narė 211
Butkus, Viktoras (Izidorius), Kauno arkivyskupijos kancleris, šv.Antano parapijos klebonas 17, 98-99, 337
Buzaitė, Janina, Marijampolė-Kapsukas 41
Chanko, Antonij, Vosiliškiu klebonas 292, 529
Chodygo, Stanislovas, kunigas, Gervėčių klebonas 528
Černiauskas, V., kunigas 48
Činskytės pareiškimas dėl klieriko R. Jakučio moralinio nuosmukio 96-97
Čiuras, A. kunigas, Ignalina 50
Civilis, jaunas kareivėlis, liudininkas 132
Danyla, J. kunigas 440
Dilys, kunigas 94-95
Dobrovolskis, kunigas 462
Dovydaitienė, Elena, mokytoja, terorizuoja tikinčius mokinius, Josvainiai 286
Dovydaitis, Gvidonas, Namirų parapijos klebonas 341, 516
Dulcienė, Aldona, mokytoja, terorizuoja mokinius, lankančius bažnyčią 58
Dumbliauskas, Albinas, kunigas 253
Fabijanskas, kunigas 463
Gajauskas, Balys, nuteistas 10 metų griežto režimo 91
Gajauskas, K. kunigas 317
Garuckas, Karolis, SJ, mirė 1979.IV.6 130, 207, 354, 459, 467
Gaščiūnas, kanauninkas, Telšiai 108
Gaščiūnas, kunigas 471
Gintautienė, Ieva, tešlamaišė 280
Grauslys, Šiluvos klebonas 459
Gutauskas, A., kunigas 20, 94-95, 317, 387
Ylius, A. kunigas, Šiauliai 41-42
Jakutis, Ričardas, klierikas, pašalintas iš seminarijos 93-95, 319, 396-401
Jankauskas, Jurgis, mokyklos direktorius 165
Jasmentaitienė, Pikelių mokyklos mokytoja-inkvizitorė 165
Jaugelis, Virgilijus, pogrindyje pasiekęs kunigystės 295, 319
Jokūbauskas, A., klebonas 458
Judeikis, Mindaugas, kurį persekioja Lazdijų rajono saugumo darbuotojas Algis Gylys 321
Juozapavičius, Pr., Kauno archikatedros klebonas 337
Jurevičienė, Apolonija, terorizuoja bažnytinį chorą lankančius mokinius, Josvainiai 286
Juzytė, Rima, mokinė, tardoma saugumo 520
Kaminskienė, auklėtoja, grasina sumažinti elgesio pažymius už tikėjimą ir giedojimą bažnytiniame chore, Josvainiai 286 Katkus, Saulius, Kretingos mok. mokinys — Kodėl tarnauji Mišioms? — Todėl, kad man patinka 117
Kauneckas, Jonas, kunigas — TTG Kat. Kom. narys, Telšių katedros vikaras 102, 207-208, 279, 316, 338, 406, 472, 478,
482, 516-517
Kavaliauskas, Č. kunigas, Naujojo Testamento vertėjas 480
Kazlauskas, A., klierikas 398, 401
Kelly, Tomas, Amerikos katalikų vyskupas 299
Kražauskas, P., Kirdeikių parapijos klebonas 469, 500
Kriaučiūnas, uolus tikintysis, įmestas į šulinį, Panevėžys 247
Krikščiūnas, R., vyskupas 32, 40, 340, 469, 471, 472-473
Kriščiūnas, J., kanauninkas 217-218
Krasnickienė, Janina, mokytoja, terorizuoja mokinius, lankančius bažnyčią 58
Krivaitis, Č. mons., Vilniaus arkivyskupijos valdytojas 20, 94-95, 202, 317
Kučinskas, kunigas, Šemetovčiznos klebonas 293
Kunevičius, Lionginas, kunigas 243, 462
Kuolelis, J., ateistas 452-456
Kurapkienė, mokyt. (Viešvėnai), terorizuoja mokinius už bažnyčios lankymą 59
Kuznickas, kunigas 471
Labukas, J., vyskupas 17, 106, 248
Lapienienė Elena 92-93, 335-336
Lapienis, Vladas 25-26, 29-30, 191, 247, 335-336
Latvys, Siesikų mok. direktorius, terorizuoja mokinius: Raimondą Tiškų, Antaną Maželį ir Egidijų Tarnauską, 346
Laurinavičius, Adutiškio klebonas 51, 107, 336, 458, 467
Lauriūnas, Jonas, kunigas 387
Lazdauskas, A., kunigas 203
Lemkys, Zigmas, Šiaulių 12-tos vid. mokyklos mokinys, persekiojamas direktorės A. Gužaitytės ir auklėtojos I. Savickienės už bažnyčios lankymą 345
Lidys, Stanislovas, kunigas, Vilniaus Nekalto Marijos Prasidėjimo parapijos klebonas 273
Liukinevičiūtė, Jolita, drąsi tikinti mergaitė, Kybartai 418
Lukauskaitė Poškienė, O. V. Petkaus teismo liudininkė 130
Lukošaitis, Antanas, Didvydžių parapijos klebonas 212, 342, 408
Mackevičius, A. kunigas, Paberžė 387
Markaitis, A., kunigas 440
Masilionis, Pranas, kunigas, Sidabravas 238, 424
Matulionis, vyskupas 440, 473
Mažrimas, Skuodo ligoninės gydytojas, dvesiančiu gyvuliu mieliau rūpintųsi, negu ligoninėj mirštančiu, tik per jį įleidžiamas kunigas 111
Mažeika, S. kunigas, Vilniaus vyskupijos kancleris 223, 227
Mišutis, P. ateistas 450
Molius, Algirdas, kunigas, neša kryžių į Kryžių kalną 141-142
Mockus, mokytojas (Viduklė), terorizuoja tikinčius vaikus 271
Morkūnas, J., kunigas 317
Montvila, Kazimieras, kunigas, Vištytis 342
Našlėnas, kunigas 470
Nevardauskaitė, Stasė gina kun. A. Svarinską 142-144, 511
Navickas, Zenonas, Užgosčio klebonas 119
Nykštis, Salų klebonas 340, 458
Pačinskas, J. kunigas 208, 209, 406
Paliukaitis, kunigas, Žeimelio klebonas 458
Paltanavičius, uolus tikintysis (Kaunas) 247
Paulaitis, Petras, Sibiro kalinys 191-193, 334-335, 474
Pelešynas, S. kunigas, Zarasai 110
Petkus, Viktoras, kuriam rengiamas teismas Vilniuje 91, 130, 333
Petkevičienė, Jadvyga teisme įteikia V. Petkui rožę 131
Petravičius, kunigas 529
Plumpa, Petras 247
Povilonis, Liudvikas, vyskupas 273, 467, 469, 474, 518
Požėla, V. kunigas 203
Pranskūnaitė, Ona 27-29, 31, 181-191
Pudžemys, Adolfas, kunigas (Upyna) 279
Pūkas, Vytautas, klierikas, saugumo pašalintas iš seminarijos 19, 25, 98
Pukėnas, Kazimieras, Nemenčinės klebonas 319, 471
Puzaras, kunigas 471
Rabažauskas, Vladas, Panevėžio vyskupijos kancleris 405
Račkauskaitė, Stefa, persekiojama kaip religinga mokinė, parašo direktoriui pareiškimą 523-524
Radzevičius, Ričardas (Arminai), persekiojamas už bažnyčios lankymą 418-419
Račiūnas, P. kunigas 203
Ragaišis, R., V. Petkaus teismo liudininkas 130
Ramanauskas, Pr., vyskupas 440, 473
Raslanas, R, žudikas, Telšiuose 100-103, 274
Razvanavičienė (Kapsukas) terorizuoja mokines už nestojimą į pionierių organizaciją 346-347
Ražukas, Petras, Kauno kunigų seminarijos auklėtinis, KGB tardomas 19, 23-25
Rugienis, ]. sako, kad Tarybų valstybė „nesikiša" į Bažnyčios reikalus 364
Reinys, Mečislovas, arkivyskupas 440
Rušinskienė, mokyt. (Sartininkai) tyčiojasi iš tikinčiųjų mokinių 60
Rūškys, kunigas, Joniškėlio klebonas 432
Sabaliauskas, Adolfas, Žalia Rūta, kanauninkas 353
Sadūnaitė, Nijolė 46, 136-138, 247, 476-478
Sasnauskas, Julius, iš kurio milicija atėmė LTSR vyriausybei adresuotą dokumentą 321
Semenauskas, Vitalijus, persekiojamas Telšiuose mokinys 486
Simutis, Liudas, atkalėjęs Gulage 22 metus 513-514, 532
Sladkevičius, Vincentas, vyskupas 238, 387, 484, 500
Snieškus, Šiaulių mokyklos direktorius, terorizuoja tikinčiuosius mokinius 165
Stankevičius, Juozas, prelatas — Kauno arkivyskupijos, Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijų valdytojas 242
Starkus, Vytautas, ekskunigas (Vilkaviškis), aktyvus ateistas 61
Steponavičius, J. vyskupas 32, 46, 238, 387, 484, 518
Svarinskas, Alfonsas, kunigas, TTG Katalikų Komiteto narys, Viduklės klebonas 138-144, 203, 233, 238, 244, 279, 316, 337-338, 458, 470, 478, 511
Šeduikis, Telšių katedros vargonininkas, tąsomas dėl koplytstulpio 41
Šeškevičius, Antanas, kunigas, Gargždai 109-110, 309, 394, 440
Šuorienė, klieriko moralinio nuosmukio liudininkė 94, 397, 405
Šioraitytė, Elė, drąsi tikinti mergaitė, Kybartai 418
Šukys, G. klebonas — dekanas, Zarasai 110
Tamkevičius, Sigitas, kunigas — TTG Kat. Kom. narys, 235, 238, 243, 316, 321-327, 462, 478
Teresiūtė, Regina, sulaikoma ir tardoma 178-181
Terleckas, A. 134
Tėvelis, Pakuonio klebonas 119
Tyla, Antanas, Notėnų parapijos klebonas, miręs 111
Tumėnas, K., RRT įgaliotinis, dirba tik saugumui 20, 106
Tvarijonas, Vytautas, kunigas, Zarasai 110
Urbonas, J., Vilkaviškio rajono vykdomojo kom. pirm. žiaurus tikinčiųjų persekiotojas 52, 304
Vaicekauskas, mokytojas (Viduklė), terorizuoja tikinčius vaikus 271
Vaičius, Antanas, kunigas, Telšių vyskupijos valdytojas 108, 338, 469
Valaitienė,   mokytoja,   bara   motinas   už   vaikų   „gadinimą", Josvainiai 286
Vlaitis, kanauninkas 460
Vėlavičius, Vincas, kunigas — TTG Kat. Kom. narys 235, 316
Vitkūnaitė, Marytė, Kaunas 21-23, 177-178
Žebrauskas,   Valdas,   komjaunuolis,   apiplėšia   Drungeliškių (Kvėdarnos parap.) koplyčią 55
Žeimantas, Vytautas, kun. A. Svarinsko šmeižikas 140
Želvys, Egidijus, ateistės mokyt. Pilipavičienės persekiojamas mokinys, Telšiai 485
Žilys, Kazimieras, kunigas, Vinica (Ukraina) 253, 530
Zavalniuk, V. kunigas, Moldavijos katalikų apaštalas 66-73, 122-123, 169, 216, 530
Zdebskis, Juozas, kunigas — TTG Kat. Kom. narys 194-196, 243, 309, 316, 394, 459, 462
Zubrys, Jonas, kunigas (Palomenė) 238, 278, 285
 
L.K.B. KRONIKOS PENKTO TOMO DALYKINIS TURINYS Spausdinti El. paštas
Abortai: pirmasis tautos genocidas 156-157, 391
Alkoholis: tautos genocidas 390
Apaštalų Sostas ir Lietuva 200-201 („Lietuva visados ištikima
Apaštalų Sostui", — sveikinimo telegrama Šventajam Tėvui)
Aukščiausios Tarybos Prezidiumo nuostatai ir:
    ateistams įnagis 312
    konvencija 359
    piliečių lygybė 360
    teisėtumas 358
    tikintiesiems durklas 313
    TTG Katalikų komitetas 302-316
Ateistai ir:
    Bažnyčia 248
    bažnytinė drausmė 201-202
    bažnytinės sutuoktuvės „nesveika mada" 450-451
    Bažnyčios dusinimas 248
    bažnyčias griauti — pats geriausias kovos būdas 351-352
    humaniškumas 287
    kapinės 410
    kryžiai 278-279
    Kronika — ateistų smegenyse pūliuojanti rakštis 511-513
    LKB Kronika persekiojama subtiliomis priemonėmis ir teroru 19
    kunigas 139
    kunigas, kuris pataikauja ateistams (Klaipėda) 161
    lietuvis kardinolas 273
    melas — kasdieninė duona 282
    mirštantis be kunigo 293-295
    mitingas prie katalikės kapo 411
    mokiniai vertinami pagal ateistines pažiūras (Kybartai) 416
    mokinys ir ateistinė daina 292
    mokomieji dalykai 151-154
    nuolatinis teroras prieš tikinčiuosius mokinius 519-528
    patyčios iš tikinčiųjų 289
    persekiojimas 170-171
    teisingumas 54
    tikinčiųjų sąžinė 271
    tikinčiųjų teisės 233-268
    tikinčiųjų reikalavimai 263-264
    tikintieji jaunuoliai 103-104
    tikintieji mokiniai 252-253
    tikintieji vaikai 171-172
    tikintys mokiniai verčiami ateistais 39
    Švč. Sakramentas 279, 460
    užmokyklinio jaunimo auklėjimas 149
    vagystė 280-282
    Valančius 488-490
    vandalizmas 290
Ateistai mokytojai ir:
    gėda (Šiauliai) 215-216
    mokinių vandalizmas 214-215
    mokiniai 35
    pliauškalai (Telšiai) 58
Ateistams katalikas: . . . parazitas 43
Ateistas ir: šuo 408-409
Ateistinė dorovė: abortai 166-168
Ateistinis marksizmas: didžioji nelaimė 123-125
Ateistinis teroras: Moldavija 121-123
Ateistinė veikla: blogis 45-51
Ateistinis auklėjimas: nutautinimo pagrindas 147
Ateizmas ir: laidotuvės su bažnytinėmis apeigomis prasikaltimas
    ateizmui (Varputėnai) 32, 34
    pavergtas lietuvis katalikas 403-404
    rezultatai 121
Bažnyčia:
    darbas 286-287
    Leisk vaiką į bažnyčią — neteksi darbo
    nuolaidžiavimas (Josvainiai) 261-263
    remontas 314
    smulkmenos 50
Bažnyčiai auka: nusikaltimas 342
Blaivybė ir vyskupijos valdytojas 338-339
Dievas: prieglauda ir stiprybė 299
Evangelija ir nuolaidos 250-251
Evangelizacija ir nuolaidžiavimas 255-256
Granatos ir Velykų varpai 430
Hierarchai ir tikėjimas 256-261
Internacionalinis auklėjimas:
    lietuviui praraja 155
    nutautinimo veiksnys 154-155
Įstatymai ir:
    galimybės 310
    įstatymais duodama teisė, bet atimama galimybė
    jų pažeidėjai 310
    šventvagystė 310
    teisių deklaracija 307
    tikintieji 460
Kalėjimai ir:
    ligonys kaliniai 26
    nuteistieji 93
Kaliniai ir: LAISVASIS PASAULIS 475
Kapai: išniekinimas (Šaukėnai) 161
Katalikai ir:
    antraeiliai piliečiai 307
    diskriminacija 303
    laisvė 20
    religinės eisenos 315
    Vakarų pasaulis 66-73
    Vatikano radijas 344
Katalikai Ukrainoje:
    persekiojami 348-352
    negali skųstis 350
Katalikai Baltarusijoje: baisi padėtis 528-531
Katalikų kaltintojai save kaltina 30
Katalikų pareiškimai ir:
    bažnyčios grąžinimas 402-404
    šiukšlės 283-284
Katalikų kova ir bažnyčia 52-53, 212-213
KGB ir:
    įstatymai 329
    išdaviko kaina 218-227
    išdavikai (saugumui reikia didelio maštabo išdavikų) 217
    jaunimas 57
    kairieji katalikai 196-197
    kelias į kunigystę 32-34
    klierikai 93-95
    kunigas 327-330
    tardomieji 23, 178-181
    tąsoma nekalta mergaitė (R. Teresiūtė) 181
    tikintieji 43
    užverbuoti klierikai 397
    Vilniaus arkivyskupijos valdytojas 317-318
    žmogžudystės 248
KGB viršininko skundas 105
Koplystulpiai ir protestai 157-159
Kryželis ir prasikaltimas (Šiauliai) 280
Kryžių griovimas ir beprotybė 492-493
Kryžius ir:
    bedievybė 339, 514
    „Viešpatie,   saugok  mūsų  jaunimą  nuo  bedievybės",  —
    (Užrašas ant kryžiaus, pastatyto Prienuose)
    kantrybė 27
    kunigas 479
    kryžiaus nešėjas 42
    žmogžudystė 509-511
Kunigai ir:
    ATP nuostatai 357-370, 376-383, 386
    kankiniai 62-65
    konstitucija 119
    Kunigų seminarija 17
    ligonys 34-36
    ligoninėse mirštantieji 109-111
    ligonių aptarnavimas ligoninėse 315
    mokesčiai 160-161
    (Finansų vedėjas kunigui A. Jokūbauskui: . . . „mokesčiais ir tave sutvarkysime")
    raj. komitetai 277
    raj. leidimai 278
Kunigas ir:
    ateistinė spauda 501-507
    autoritetas 55-56
    Bažnyčia 162
    drąsa 323-327, 473
    Eucharistijos ženklelis 206-207
    kaltinimai 515
    kunigo veikla 339-340
    (Kėdainių rajono vykdomojo komiteto pirm. pavaduotojas
    kunigui: „Tik ką atsikėlei į mūsų rajoną ir jau pradėjai vaikus
    agituoti")
    kunigų paruošimas — gyvybinis reikalas 487-488
    leidimas išvykti į USA 422-445
    melaginga informacija 461
    parapija 340-341, 243
    „Koks klebonas, tokia ir parapija")
    pergalė 470
    (Kunigas Tamkevičius Anilioniui: „Mes kovosime iki kraujo
    ir per kraują eisime iki visiškos pergalės. Geriau mirti negu prisitaikinti")
    prokuroro advokatas 42
    (Dekanas kunigui A. Yliui: „Sėdėtum sau ramiai ir dirbtum savo darbą")
    tiesos žodis ištvirkėliams 330
Kunigo
    laidojimo vieta ir komunistų partija 111-112
    mirusio valia ir jos paniekinimas 343
    pamokslas ir realybė 36-41
Kunigų parašai bado ateistams akis 376
Laiškas vyskupui morališkai puolusių klierikų reikalu 396-401
Lietuva ir kardinolas 261
    (Lietuvai numatomas kardinolas turėtų būti parinktas visos
    tautos pagarbos nusipelnęs kandidatas)
Lietuviai ir
    kūrybinis genocidas 197-198
    lietuviai nekapituliuos 91-92
Lietuvos istorija ir komunistai 44
Lietuvos vaikas:
    be priemonių krikščioniškai auklėtis 392-393
    be teisės religiškai auklėti 392
    kryžiaus kelias tarybinėse mokyklose 393
LKB Kronikos ir:
    Kunigų seminarija 17-19, 24, 98-100, 199-200, 373-374
    mokiniai (Telšiai) 56-57
    moksleiviai 345-346
    nusikaltimai prieš teisę ir teisingumą 426-427
    tauta 333
    tautos sąžinė 332-333
    verbavimas vaikus šnipinėti 395
Mokinė ir:
    bažnyčia 228
    („Nestoju j komjaunimą, nes neleidžiama eiti į bažnyčią")
    bažnyčia 61
    (Į direktorės Šatikienės raginimą nebeiti į bažnyčią,
    mokinė Jolanta Vaitkutė atsakė: „Pasižadu eiti!")
    bažnyčia 215-216
    (— Jums negalima eiti j bažnyčią, — mokyklos vedėja. — Aš
    bažnyčios nebijau, — viena drąsi mergaitė. Šiauliai)
Mokinė ir mokytojas 527
    (— Tai tu eini j bažnyčią?
    Mokinė Vilma Petraitytė: — Noriu ir einu. Sidabravas)
Mokiniai ir:
    ateistinės anketos 395
    bažnyčia 279-280
    (Mokiniai didvyriškai lanko bažnyčias. Viešvienai)
    bažnyčia ir pažymiai 289
    charakteristikos 395
    diskriminacija 395
    girtavimas 62
    KGB 411-412
    komjaunimas 115
    (— Kodėl nestoji j komjaunimą? Mama neleidžia? — Ne. Pati nenoriu.)
    ne išdavikai 413-414
    laisvė 347
    („Tik duok mokiniams laisvę, tai jie visi eis į bažnyčią")
    persekiojimas 165-166, 393-394
    rožinis (Šančiai) 337
    rusinimas (tauta rusinama per mokyklas) 145-146
    teroras 344-345
Mokinys ir
    kryželis 291-292
    (— Nusiimk kryželį, — direktorius Bazys. — Nenusiimsiu, —
    abiturientas Žilionis.)
Mokinys bažnyčioje: prasikaltimas 164
Mokytojai ir: nusikalstamas pedagogų elgesys 417-418
Mokslas:
    Dievas 285
    (— Mokslas įrodė, kad Dievas yra, — mokinys.)
    Parapija ir jos šeimininkas 342-343
    Pasaulėžiūra ir dora 251-253
Pogrindis ir:
    ateistinė spauda 251
    Bažnyčia 247
    LKB Kronika 319-320
    (Lietuvos Katalikų Bažnyčiai būtina pogrindinė spauda)
    Pravoslavų Bažnyčia 244-247
Popiežius Jonas Paulius II:
    dėkoja už sveikinimą 300
    (Padėka atsiųsta kun. Myk. Buožiaus vardu)
    istorinis įvykis 239-240
    ypatingas Dievo Apvaizdos ženklas 240-241
    Lietuvos katalikų viltis 175-176, 268
    Lietuvos kovojančiai Bažnyčiai paskyrė pusę savo širdies 299-300
    Tarybų Sąjungos tikintieji 241-242
    Tylos Bažnyčia 237-238
    Velykų vilties Kristuje linkėjimas 402
Popiežiaus Pauliaus VI mirtis ir:
    Lietuvos katalikai 129-130
    užuojautos telegrama 162
Pražūtis ar atgimimas 301-302
Rašytojas Vakaruose ir jo knygos Lietuvoj 198-199
Religinė bendruomenė:
    juridinė asmens teisė 307
    teisiškumas 305
    valdžios savivalė 307
RRT (Religinių reikalų taryba):
    ateistų botagas 202-203
    įgaliotinis ir jo kova 457
    įgaliotinis ir kunigas J. Kauneckas 457
    įgaliotinis ir jo menkystė 461
    įgaliotinis ir jo veikla 254
Sąžinė ir konfliktas 135
Tarybų valdžia ir
    melas 169-170
    Stalinas 311
Teismas ir:
    farsas 130-134
    katalikiškas teisiamojo pasveikinimas 34
    teisingumas 134, 493-494
Teisybė nepakenčiama 405-406
Teroras ir:
    gyvenimo faktai 431-432
    nekalti lietuviai 439-442
    tyla 490
    (Plėšikas,  užpuolęs  žmogų gatvėje ar miške, nori, kad
    užpultasis tylėtų)
„Tiesa" tunka skleisdama netiesą 142-144
Tikintieji ir:
    diskriminacija 210-211
    konstitucija 81-85, 77-81
    kova už tikėjimo laisvę 242-243
    nuostatai 461
    sąžinė 359-360
    skundas 274-276
    teismas 323
Tikintieji vaikai ir:
    nepakantumo sąlygos 394
    religinis auklėjimas bei mokymas 394
Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų Komitetas ir:
    katalikų ramstis 396
    raštas SNO organizacijai 391-396
    tikinčiųjų diskriminacija 320-321
    veikla 467-474
    vyskupai tremtiniai 238
    žygiai 480-485
Universitetas: jėzuitų įkurtas. 176-177
Vaikai: religinis mokymas 394
Vestuvės Gulage: paniekintos 193-196
Vyskupai ir:
    melas 249
    pataikavimas 249
    Popiežius Lenkijoj 402
    tikinčiųjų teisės 85-89
Vyskupas tremtinys ir: jo paliktos pareigos 384-386

 
SANTRUMPOS IR JŲ PAVADINIMA Spausdinti El. paštas
ATP — Aukščiausios tarybos prezidiumas
DŽDT — Darbo žmonių deputatų taryba
KGB — Valstybės saugumo komitetas
LDT — Liaudies deputatų taryba
LHG — Lietuviškoji Helsinkio grupė
LTSR BPK — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
LTSR BK — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamasis kodeksas
PKT — kalėjimo tipo patalpa
RRT — Religinių reikalų taryba
RTFSR — Rusijos Tarybų Federalinė Socialistinė Respublika
SNO — Jungtinės tautos — Suvienytų nacijų organizacija
TSKP CK — Tarybų Sąjungos komunistų partijos centro komitetas
TSRS GR — Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos generalinis prokuroras
TTG Katalikų Komitetas — Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas
 
MECENATAI Spausdinti El. paštas


Motina ir sunūs
Dantų gyd. Rožė Tijūnienė (1902-1975)
ir sūnus Vytautas (1935-1943)

Nuo senų laikų mūsų mirusieji atmenami ir pagerbiami maldomis, bet tikriausiai toji intencija pas Dievą yra dvigubai vertingesnė darant gerus darbus.

Tos minties vedamas, a.a. žmonos dr. Rožės Tijūnienės ir sūnaus Vytauto atminimui Jonas Tijūnas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" penktam tomui išleisti aukojo 1000 dolerių.

Pažymėtina, kad ši auka nėra pirmutinė, Jonas Tijūnas tam pačiam tikslui buvo aukojęs 200 dolerių L.K.B.K-os trečiam tomui išleisti, kuriame yra kiek daugiau parašyta apie a.a. dr. Rožės Tijūnienės-Paurytės šeimos gyvenimą ir atliktus gerus darbus esant gyvai.

Tęstinumas gerų darbų, didesni ar mažesni jie būtų, tai nuolatinis mirusių atminimas. Todėl J. Tijūnas, be aukos Kronikai, yra paskyręs 1000 dolerių išleisti „Pietryčių Pabaltijos Etninės Praeities" knygai.

Portretą „Motina ir sūnus" tapė Australijoje gyvenantis lietuvis dailininkas Vladas Meškėnas, kuris yra žinomas, kaip pasaulinio garso portretistas, šis jo naujo stiliaus tapybos meno kūrinys yra įspūdingas ir meno atžvilgiu vertingas.

Mes, gyvieji, gražiai ir naudingai darydami gerus darbus, ne tik bendraujame su mirusiais, bet tuo pačiu remiam lietuvišką veikimą, ypač L.K.B.K-os išleidimą, kuri iškelia Lietuvoje daromas skriaudas bei vykdomus persekiojimus kovojančių už tikėjimą ir Lietuvos laisvę.

Didieji gerų, gailestingų darbų
    vykdytojai
ELŽBIETA ir ANTANAS KLEIZOS
800 dol. aukojo LKB Kronikos knygoms leisti.
Savo aukomis jie šelpia daugybę parapijų pavergtoje Lietuvoje, aukoja, dirba ir renka aukas Balfui, Elžbieta veikia  Lietuvos Dukterų Draugijoje, abu yra Alvudo bendrasteigėjai ir daug dirbantieji be atlyginimo.

2000 dol. aukojo Juozas Kučiauskas
1903 dol. — kun. Konstantinas Gulbinas ir Vokietijos lietuviai
1600 dol. — Stasys ir Jadvyga Maziliauskai
1200 dol. — Irena Sekmakienė a.a. Prano Sekmoko atminimui
927 dol. — Australijos Lietuvių Katalikų Federacija 600 dol. — Jurgis Jakaitis
500 dol. — Juozas Lekys a.a. Marcelino Kilo atminimui
350 dol. — Bronė Žilinskienė
333 dol. — Chicagos Anglijos Britanijos lietuvių klubas
300 dol. — Kanados Lietuvių Fondas, Aleksandras ir Laima
Plateriai, Marcelė Tverijonienė-Tiškevičienė
261 dol. — kun. Alfonsas Bernatonis, OFM Cap.
210 dol. — dr. Balys Petkauskas a.a. tėvų Vinco ir Marcelės Petkauskų atminimui
200 dol. — Panevėžiečių Klubas Chicagoje, kun. Vincentas Radvina, Janina ir Justas Lieponiai, Levutė Seibutienė
160 dol. — dr. Kazimieras Rimkus
150 dol.
— Lietuvos Vyčiai — Illinois ir Indiana
145 dol. — Bronius Zumeris
125 dol.
— P. O. Abromaičiai
142 dol. — J. P. Kedys
114 dol. — Adelė ir Jonas Varkalai
110 dol. — Danguolė Surantienė, M.D.
107 dol. — Vytautas Janušonis, Marija Vasienė
105 dol. — dr. Kazys Alminas

Po 100 dol. aukojo Jurgis Alenskas, Pranas Andrukonis, dr. M. Arštikaitytė-Uleckienė, Aloyzas Astravas, kun. Jonas Bacevičius, Andrius Baltrušaitis, Ona Banienė, Vytautas Damijonaitis, Kristina Eigelienė, Anicetas ir Angelina Garbačiauskai, A. Gineitis, M.D., Vanda ir Antanas Ginjočiai, kun. Alfonsas Gleveckas, A. B. Gleveckas, M.D., Aurelija Ivinskienė, dr. K. Jablonskis, Pranciška Jakaitienė, kun. Pranas Jokūbaitis, Albinas Kantvydas, Nikodemas Karlavičius, Viktoras Kožica, Valė ir Alfonsas Kliknos, Ona Kriščiūnienė, Albina Masalienė, Klemensas Matkevičius, Vladas Miceika, Joana Mikalauskienė a.a. Prano Mikalausko atminimui, Petras Misevičius, Irena ir Ted Mitkus, kun. klebonas Simonas Morkūnas, Jonas ir Ona Motiejūnai, kun. Antanas Perkumas, Juozas Petrikas, M.D., Pranciška Prankienė, Ona Pranskevičiūtė a.a. Antano Šimo atminimui, Juozas Prišas, Albina Ramonienė, dr. Antanas Razma, Petronėlė ir Motiejus Strumskiai, P. Šiaučiūnas, Justinas ir Stefanija Šidlauskai, Jonas Vytautas Šimkus, Paulius Šimoliūnas, dr. Vacys šaulys, Antanas ir Marcelė Urbikai, Antanas ir Sofija Valiai, Marija ir Vaclovas Valiai, Vincas ir Elena Vasiliauskai, V. Žemaitis.
 
Viršeliai Spausdinti El. paštas

 
Metrika Spausdinti El. paštas
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA
Išleido
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms Leisti
Sąjunga

Edited by

The Society for the Publication of the
Chronicle of the Catholic Church in
Lithuania, Inc.

Library of Congress Catalog Card Number 78-62412

Viršelis ir iliustracijos — Seselės Mercedes

Spaudė Mykolo Morkūno spaustuvė, Chicago, Illinois

1979 m.

Tiražas — 5000

Kaina 5 dol. minkštais viršeliais
7 dol. kietais viršeliais
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum