gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
6 tomas
Turinys Spausdinti El. paštas
„LKB Kronikai" 10 metų (Iš „LKB Kronikos" 51 Nr.) .................... 7
   Kodėl atsirado „LKB Kronika" ...................................... 7
   „LKB Kronikos" pradžia ............................................ 8
   Byla „LKB Kronikai" ............................................... 8
   Leidinio bendradarbiai ............................................ 9
   Kas yra priešai? ................................................. 10
   Leidinio sunkenybės .............................................. 10
   „LKB Kronikos" nauda ............................................. 11
   Kokie planai ateičiai? ........................................... 11
   Tai, kas stebina ................................................. 11
   Priekaištai ...................................................... 13

LKB Kronika Nr. 40 (17-92)
   Vengrijos kardinolo viešnagė ..................................... 19
   LKB nelaimė — okupacija .......................................... 21
   Vietoje vilties — baimė .......................................... 22
   Ar bus naujų vyskupų? ............................................ 23
   LTSR Prokuratūros rūpesčiai ...................................... 24
   Ignoruojami sovietiniai įstatymai ................................ 25
   Angelės Ramanauskaitės teismas ................................... 26
   Jos pareiškimas TSRS Generaliniam Prokurorui ..................... 26
   Teismas Astrave .................................................. 29
   Liudininkų apklausa .............................................. 37
   Prokuroro Abromovič kalba ........................................ 44
   Advokato Savičo kalba ............................................ 46
   Paskutinis Ramanauskaitės žodis .................................. 47
   Nuosprendis ...................................................... 47
   TTG Katalikų Komitetas ........................................... 50
   Kun. Alfonso Svarinsko pareiškimas ............................... 50
   Kun. Sigito Tamkevičiaus atviras laiškas LTSR Prokurorui ......... 57
   Kova už tikėjimo laisvę .......................................... 62
   Žygis į Šiluvą ................................................... 71
   Telšių vyskupijos kunigų raštas Lietuvos
  
Komunistų partijos Centro Komitetui .............................. 74
   Kratos Lietuvoje ................................................. 78
   Žinios iš vyskupijų .............................................. 79
   Sovietinėje mokykloje ............................................ 87
   Bažnyčia sovietinėse respublikose: Baltarusijoje ................. 91
   Nauji pogrindžio leidiniai ....................................... 91

LKB Kronika Nr. 41 (94-154)
   Ką žadai 1980-ji? ................................................ 95
   Tremtiniai sveikina šv. Tėvą ..................................... 96
   Už žmogaus teisių deklaraciją:
   Helsinkio susitarimų vykdymui remti TSRS
  
Maskvos grupės kreipimasis ....................................... 97
   Kratos .......................................................... 100
   Mūsų kaliniai ................................................... 103
   Lietuviai gina savo kalbą. Protestą pasirašė 1310 asmenų ........ ll2
   Ordinarai remia blaivybės sąjūdį ................................ 113
   Didžiai gerbiamiems Vilniaus Arkivyskupijos kunigams ............ ll4
   Kunigų ir tikinčiųjų protestai komunistinės valdžios pareigūnams: 115
      35-kių Lietuvos kunigų ....................................... 115
      Kybartų, Simno, Prienų, Lazdijų ir
        Viduklės 4035 tikinčiųjų ................................... 117

   Apie „prasimanymus" užsienio spaudoje ........................... 124
   Anilionis — Bažnyčios korikas ................................... 126
   Tikinčiųjų studentų diskriminacija .............................. 127
   Kova už Klaipėdos bažnyčią: ..................................... 129
   Klaipėdos m. ir visos Lietuvos katalikų
      po protestais pasirašė 292018 ................................ 129
   Žinios iš vyskupijų ............................................. 134
   Tarybinėje mokykloje ............................................ 142
   Sovietinėse respublikose: Moldavijoje ........................... 151
   Nauji pogrindžio leidiniai ...................................... 153

LKB Kronika Nr. 42 (156-195)
   šviečiantis žiburys (a.a. kun. Virgilijus Jaugelis) ............. 157
   Kratos ir tardymai .............................................. 163
   Ordinarų terorizavimas .......................................... 171
   Kova prieš Bažnyčią stiprėja .................................... 173
   TTG Katalikų Komitetas: Kreipimasis į Lietuvos
      Ordinarus, kunigus, inteligentus ir visus
     
brolius Tėvynėje ir išeivijoje ............................... 174
   Kompartijos nerimas ............................................. 178
   Kunigo Antano Gražulio persekiojimas ............................ 179
   Prienų parapijos 1026 tikinčiųjų protestas ...................... 180
   Žinios iš vyskupijų ............................................. 181
   Sovietinėje mokykloje .......,................................... 187
   Katalikai sovietinėse respublikose: Moldavijoje ................. 192
   Iš „LKB Kronikos" archyvo: Koplyčios sunaikinimas,
      nauji pogrindžio leidiniai. „LKB Kronikos" informacija.
     
Atitaisymas .................................................. 195

LKB Kronika Nr. 43 (198-226)
   Aleksandro Gofman pareiškimas TTG Katalikų
      Komitetui ir Kauno Kunigų Seminarijos Rektoriui .............. 199
   Kratos ir tardymai .............................................. 202
   Mūsų kaliniai ................................................... 213
   Justas Gimbutas — vėl Gulago salyne ............................. 214
   Žinios iš vyskupijų ............................................. 215
   Tarybinėje mokykloje ............................................ 220
   Nauji pogrindžio leidiniai ...................................... 225

LKB Kronika Nr. 44 (228-278)
   „LKB Kronikos" informacija Vatikanui ............................ 229
   Sovietinė valdžia, „LKB Kronika" ir Bažnyčia Lietuvoje:
      1. Aktyvių kunigų niekinimas ................................. 321
      2. „LKB Kronikos" kompromitavimas ............................ 233
      3. Kunigų vienybės klausimas ................................. 234
      4. Kontaktai su Vakarų pasauliu .............................. 236
      5. Kunigų tarybos ............................................ 237
      6. Ar tai politika? .......................................... 238
      7. Bijoti represijų ar ne? ................................... 239
   P. Anilionis vėl „moko" dekanus ................................. 240
   Kratos, tardymai ir areštai ..................................... 244
   Mečislovo Jurevičiaus pareiškimas TSRS Gener. Prokurorui ........ 251
   Mūsų kaliniai ................................................... 256
   Aldonos Pliuirienės pareiškimas VS-389/35 Viršininkui ........... 257
   Nijolė Sadūnaitė laisvėje ....................................... 258
   TTG Katalikų Komiteto dokumentai ................................ 260
   Kreipimasis į Helsinkio Baigiamąjį Aktą pasirašiusias vyriausybes
     
ir į visus geros valios žmones ............................... 262
   Žinios iš vyskupijų ............................................. 263
   Inž. V. Puplausko atviras laiškas televizijos ateistinės laidos
      „Argumentai" organizatoriams ir žiūrovams .................... 267
   Tarybinėje mokykloje ............................................ 272
   Bažnyčia sovietinėse respublikose: Baltarusijoje, Ukrainoje ... 276-7
   Nauji pogrindžio leidiniai ...................................... 278

LKB Kronika Nr. 45 (280-326)
   Įspūdžiai iš J. E. vysk. Julijono Steponavičiaus
      25 metų vyskupystės jubiliejaus Vilniuje ..................... 281
   Antano Terlecko ir Juliaus Sasnausko teismas .................... 284
   Nuosprendis ..................................................... 287
   Gydytojo Algirdo Statkevičiaus teismas .......................... 289
   Mūsų kaliniai — P. Paulaitis, V. Petkus,
     
A. Janulis ir J. Stanelytė ................................... 290
   Kunigų Seminarija: sovietinės valdžios priimti ir
      atmesti į Kauno Kunigų Seminariją stojusieji kandidatai ...... 293
   TTG Komiteto narių-kunigų raštas Lietuvos katalikų
     
Bažnyčios Ordinarams ir Kauno Kunigų Seminarijos Rektoriui ... 295
   Kauno tikinčiųjų protesto pareiškimas LTSR Prokurorui ........... 295
   Smurtas prieš kunigus — L. Šapoką, J. Zdebskj,
     
B. Povilanskį, A. Bitvinską .................................. 298
   Kratos ir tardymai .............................................. 300
   Žinios iš vyskupijų ............................................. 311
   Tarybinėje mokykloje ............................................ 321
   Nauji pogrindžio leidiniai ...................................... 325

LKB Kronika Nr. 46 (328-386)
   Anastazo Janulio ir Povilo Buzo teismas ......................... 329
   Onos Vitkauskaitės ir Genovaitės Navickaitės teismas ............ 332
   Užuguosčio klebono kun. Zenono Navicko atviras
     
laiškas teisėjui Repšai ...................................... 339
   Gemmos-Jadvygos Stanelytės teismas .............................. 342
   68-nių tikinčiųjų ir kunigų protesto pareiškimas LKP CK sekretoriui
     
P. Griškevičiui ir Kelmės raj. V. r. s. Viršininkui .......... 346
   Doc. Vytauto Skuodžio, Gintauto Iešmanto ir
     
Povilo Pečeliūno teismas ..................................... 347
   Žmonių protesto raštai ir skundai LTSR Prokurorui ............... 362
   A.a. T. Pranciškus Masilionis, SJ ............................... 364
   Vytauto DLK 550 metų jubiliejus ................................. 366
   Mūsų kaliniai ................................................... 368
   Tardymai ir kratos .............................................. 369
   Dvasinis atgimimas Lietuvoje .................................... 371
   Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų Komitetas ..................... 372
   Žinios iš vyskupijų ............................................. 376
   Tarybinėje mokykloje ............................................ 383
   Atitaisymas ..................................................... 386

LKB Kronika Nr. 47 (388-463)
   Šv. Tėvo sveikinimas Garbingajam Broliui Julijonui Steponavičiui
      tituliariniam Antaraco Vyskupui .............................. 389
   Kratos ir tardymai .............................................. 392
   Mūsų kaliniai. P. Paulaičio, J. Stanelytės, V. Skuodžio, G. Iešmanto,
     
P. Plumpos, G. Navickaitės ir O. Vitkauskaitės laiškai ....... 395
   Chuliganizmas sovietinėje spaudoje: Kun. Jono Danylos protesto
      raštas LKP Centro Komitetui,    „Vagos" leidyklai, „Tiesos" ir
     
„Komjaunimo tiesos" redakcijoms .............................. 404
   „Vagos" leidyklai Vilniuje: Kun. J. Danylos atsakymas
      į atsakymą ................................................... 412
   Rašo Telšių Kunigų Taryba — skundą TSRS Gener.Prokurorui ........ 423
   RRT įgaliotinis auklėja parapijų komitetus ...................... 429
   Petro Cidziko persekiojimas ..................................... 433
   Protesto pareiškimai dėl Petro Cidziko patalpinimo
      į psichiatrinę ligoninę ...................................... 437
   Žinios iš vyskupijų ............................................. 440
   Nijolės Sadūnaitės protestas Lietuvos TSR Prokurorui ............ 451
   Sovietinėje mokykloje ........................................... 455
   Bažnyčia sovietinėse respublikose: Nočia, Baltarusija ........... 462
   Nauji pogrindžio leidiniai ...................................... 462

LKB Kronika Nr. 48 (466-527)
   Jo šventenybei Popiežiui Jonui-Pauliui II ....................... 467
   J. E. Kardinolui Pranciškui Makarskiui .......................... 467
   Garbingajam Nobelio premijos laureatui A. Sacharovui ............ 468
   Mečislovo Jurevičiaus teismas ................................... 468
   Laiškas iš 163 kameros .......................................... 469
   Kaltinamoji išvada .............................................. 471
   Paskutinis žodis ................................................ 478
   Inž. Vytauto Vaičiūno teismas ................................... 481
   45-kių lietuvių protesto pareiškimas N. Dybenkai ................ 488
   Mūsų kaliniai ................................................... 490
   Religijų Reikalų taryba „šviečia" tikinčiuosius ir kunigus ...... 497
   Telšių vyskupijos dekanų pareiškimas Telšių vyskupijos Valdytojui 503
   Lietuvos R. Katalikų Bažnyčios Vyskupijų Kunigų Tarybų narių protesto
      pareiškimas Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetui,
      Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumui, Lietuvos
     
TSR Ministrų Tarybai ......................................... 505
   Žinios iš vyskupijų ............................................. 509
   Šeduvos ir Dambravos parapijų klebono kan. Br. Antanaičio pranešimas
      Panevėžio vyskupijos Kurijai ................................. 514
   Jono Sadūno protesto pareiškimas Ryšių ministerijos
     
Pašto valdybos Viršininkui ................................... 521
   Sovietinėje mokykloje ........................................... 525

LKB Kronika Nr. 49 (530-608)
   Apžvalga — 1981 m. liepos-rugsėjo mėn.
     
Susirūpinimas dėl naujų vyskupų .............................. 531
   Jo šventenybei Popiežiui Jonui-Pauliui II S.O.S ................. 531
   Reakcija prieš aktyvius kunigus ................................. 532
   „Kiaulių maras" arba kaip KGB trukdė eiseną į Šiluvą ............ 532
   Įspūdžiai iš kelionės į Šiluvą .................................. 538
   Tikinčio jaunimo persekiojimas .................................. 544
   Tardymai ........................................................ 552
   švč. Sakramento išniekinimai .................................... 558
   Viduklės klebono kun. Alfonso Svarinsko pranešimas
      vyskupui Liudui Poviloniui ................................... 558
   Pagramančio parapijos klebono kun. Pr. Ružės
      pranešimas Telšių vyskupijos Kurijai: ........................ 563
   Iš Vytauto Vaičiūno teismo: Paskutinis žodis .................... 565
   Nuosprendis ..................................................... 572
   SOS! Kunigų Seminarija pavojuje! ................................ 576
   Lietuvos katalikų ir kunigų trys protesto pareiškimai komunistinės
      valdžios pareigūnams ir Lietuvos vyskupams ................... 576
   Teroras prieš kunigus ........................................... 586
   Žinios iš vyskupijų ............................................. 595
   Sovietinėje mokykloje ........................................... 601
   Bažnyčia sovietinėse respublikose: Ukrainoje .................... 603

  
Asmenų ir vietovių rodyklė ...................................... 609
   Pavadinimai ir jų santrumpos .................................... 674
   Mecenatai ....................................................... 677
   Turinys ......................................................... 681
 
„LKB KRONIKAI" 10 METŲ Spausdinti El. paštas
(Iš LKB Kronikos 51 Nr.)

Kodėl atsirado „LKB Kronika"
    Lygiai prieš 10 metų, t.y. 1972 m. kovo 19 d. pasirodė pirmasis „LKB Kronikos" numeris. Tai buvo labai kuklus leidinėlis, nutaręs informuoti Tėvynę ir pasaulį apie Lietuvos tikinčiųjų diskriminaciją ir pastangas išsikovoti religinės laisvės minimumą. Kodėl ji pasirodė 1972 metais?

    Stalino represijos prieš Katalikų Bažnyčią ilgam laikui sukūrė pasyvumo atmosferą kunigijos tarpe. Bažnytinė hierarchija buvo įsitikinusi, kad „prieš vėją nepapūsi", ir klusniai vykdė visus sovietinės valdžios reikalavimus, o partijos viršūnės planavo vis greitesnį Bažnyčios likvidavimą. Septintame dešimtmetyje už menkiausią „prasižengimą" prieš slaptas sovietinės valdžios instrukcijas kunigams būdavo uždraudžiama eiti pareigas; Kunigų seminarija buvo tiek suvaržyta, jog kasmet galėdavo priimti vos 5 kandidatus. Religijų reikalų tarybos įgaliotinis jautėsi esąs „caras ir dievaitis", galįs terorizuoti kunigus ir ordinarus.

    Tuo pačiu metu Lietuvos kunigų tarpe vis labiau brendo mintis, jog negalima sėdėti, sudėjus rankas, nes sovietinė valdžia visus uždusins. Ką daryti? Atsakymą davė Maskvos disidentai, drąsiai išstodami su savo idėjomis, pareiškimais, knygomis ir leidiniais. Tai buvo pirmas prisikėlimo varpo dūžis, pažadinęs daugelį iš baimės letargo ir šaukiantis: gana tamsos ir miego! Reikia
kovoti, reikia sovietinės valdžios nusikaltimus prieš Bažnyčią ir tikinčiuosius išvilkti į šviesą — tegul visas pasaulis pamato tironiją, o gal šviesoje bus nepatogu daryti niekšybes. 1968 m. kunigai pradėjo protestuoti prieš Kauno Kunigų seminarijos suvaržymą. Sovietinė valdžia į kunigų pareiškimus reagavo tik represijomis: KGB tardymais, pašalinimais iš kunigiško darbo ir net teismais. Vienas po kito už kunigiškų pareigų atlikimą (vaikų katekizaciją) buvo nubausti kunigai: kun. Antanas Šeškevičius, kun. Juozas Zdebskis ir kun. Prosperas Bubnys, šie teismai buvo paskutinis ir svarbiausias impulsas kuo greičiau pradėti leisti pogrindinį leidinį.

„LKB Kronikos" pradžia

    1971 m. prasidėjo svarstymai, koks turėtų būti leidinys, kaip jį paruošti, kaip padauginti ir t.t. Pirmajame varijante leidinys turėjo būti panašus į vėliau pasirodžiusį „Dievas ir Tėvynė". Net pavadinimą turėjo — „Vivos voco!" (Gyvuosius šaukiu). Jo tikslas turėjo būti — žadinti katalikų sąmoningumą, kelti iš susnūdimo, raginti kovoti už Dievo, Bažnyčios ir tikinčiųjų teises. Pagaliau apsistota prie minties, jog iškalbingiausia yra faktų kalba. Tai nulėmė ir pavadinimą — „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika".

    Pirmajam numeriui medžiagos buvo. Iškilo klausimas, kaip toliau rinkti persekiojimo faktus, kad KGB leidinio nesunaikintų pačioje jo užuomazgoje. Pradžioje sunkenybių buvo daug, bet, kai „LKB Kronika" pradėjo plisti po Lietuvą, tikintiesiems apie ją sužinojus per radiją, vis daugiau medžiagos pasiekdavo redakciją. „LKB Kronika" būdavo perrašinėjama rašomąja mašinėle, dauginama elektrografiniu būdu ir platinama per pačius patikimiausius asmenis, o iš jų į redakciją plaukė vis daugiau ir daugiau informacijos.

Byla „LKB Kronikai"

    Kai tik „LKB Kronika" pradėjo plisti po Lietuvą, ji pateko ir į KGB rankas. 1972 m. liepos 5 d. jai buvo užvesta
byla Nr. 345, kuri dar neužbaigta iki šiolei. Nuo bylos Nr. 345 buvo atskirta daug kitų bylų, kurios lietė „LKB Kronikos" dauginimą bei platinimą. Siekdama likviduoti „LKB Kroniką", KGB vykdė daugybę kratų. Per 10 metų už „LKB Kronikos" dauginimą ir platinimą buvo nubausti šie asmenys:

   
1. Petras Plumpa-Pluiras — suimtas 1973 m. ir nuteistas 8 m. laisvės atėmimo (griežto režimo).

    2. Juozas Gražys — suimtas 1974 m. ir nuteistas 3 m. bendro režimo.

    3. Virgilijus Jaugelis — suimtas 1974 m., nuteistas 2 m. bendro r.

    4. Jonas Stašaitis — suimtas 1973 m., nuteistas 1 m. bendro r.

    5. Povilas Petronis — suimtas 1973 m., nuteistas 4 m. (griežto r.).

    6. Nijolė Sadūnaitė — suimta 1974 m., nuteista 6 m. (3 m. griežto rež. ir 3 m. tremt.).

    7. Sergiejus Kovaliovas — suimtas 1974 m. ir nuteistas 10 m. (7 m. griežto rež. ir 3 m. trem.).

    8. Vladas Lapienis — suimtas 1976 m. ir nuteistas 5 m. (3 m. griežto rež. ir 2 m. trem.).

    9. Jonas Kastytis Matulionis — suimtas 1976 m., išbuvęs KGB izoliatoriuje 9 mėn. ir nuteistas 2 m. lygtinai.

    10. Ona Pranskunaitė — suimta 1977 m., nuteista 2 m. (bendr. režimo).

    11. Ona Vitkauskaitė — suimta 1980 m., nuteista 1,5 m. (bendr. rež.).

    12. Genė Navickaitė — suimta 1980 m., nuteista 2 m. (bendr. rež.).

    13. Povilas Buzas — suimtas 1980 m., nuteistas 1,5 m. (bendr. rež.).

    14. Anastazas Janulis — suimtas 1980 m., nuteistas 3 m. (griežto rež.).

Leidinio bendradarbiai

    Jei prieš 10 metų „LKB Kronika" turėjo vos kelius
bendradarbius, tai šiandien jų labai daug ir Tėvynėje, ir už jos ribų. Vieni iš jų renka faktus, rašo straipsnius, kiti juos žinomais keliais persiunčia Kronikos redakcijai. Paruoštas leidinys perrašinėjamas, dauginamas ir platinamas.

    Labai daug šaunių bendradarbių „LKB Kronika" turi užsienyje. Vieni jų leidinį verčia į anglų, prancūzų, italų ir kt. kalbas; kiti — medžiagą perspausdina įvairiuose laikraščiuose ir žurnaluose, treti — siuntinėja įvairioms įstaigoms bei organizacijoms. Daugumos bendradarbių pavardžių „LKB Kronika" nežino, bet jaučia jų moralinį artumą. Jei ne šimtai idealistų Tėvynėje ir Vakaruose, „LKB Kronikos" arba nebūtų, arba ji būtų silpna ir neįtakinga. Todėl „LKB Kronikos" redakcija visų engiamų Lietuvos katalikų vardu visiems, visiems — čia ir ten — taria nuoširdų ačiū! Ačiū ir tiems, kurie Kroniką nuolat lydi savo malda!

Kas yra priešai?

    Svarbiausias „LKB Kronikos" priešas — sistema, norinti pavergti net žmogaus dvasią, šitos sistemos viršūnės planuoja dvasinį tikinčiųjų genocidą, o pirmaeiliai jo vykdytojai — KGB darbuotojai. Žodis „Kronika" jų lūpose virtęs beveik keiksmažodžiu.

    „LKB Kronikai" trūksta meilės!", „Kronika" ardo kunigų vienybę!" — taip rėkė ir teberėkia KGB užverbuoti kolaborantai. Ar gali „LKB Kronika" vardan netikros meilės vienam ar kitam KGB kolaborantui, atsisakyti meilės Bažnyčiai ir milijonams tikinčiųjų, kurie buvo ir tebėra skriaudžiami bei persekiojami?

Leidinio sunkenybės

    Šito netrūksta. Daugelis net gerų tikinčiųjų bijo pateikti žinias apie savo persekiojimus, nes KGB kiekvieną, apie kurį rašo „Kronika", apkaltina kaip jos bendradarbį. Nesąmoningi tikintieji geriau linkę tylėti užmiršdami, jog tylėjimas — netiesioginis bendradarbiavimas su KGB, padedantis keroti niekšybėms. Jei ne ši tikinčiųjų baimė, tai
„LKB Kronika" kur kas išsamiau nušviestų dabartinę Lietuvos tikinčiųjų padėtį. Džiugu, kad per 10 metų ši baimė pas daugelį išnyko.

„LKB Kronikos" nauda

    Jeigu tikintieji nebūtų jutę „LKB Kronikos" pozityvios įtakos dabartiniame Lietuvos tikinčiųjų gyvenime, tai ji nebūtų tapusi tokia populiari ir įtakinga. Tiesa, ji nepadarė stebuklo, bet daug kur prievarta tapo atsargesnė ir žengė žingsnį atgal. Todėl neperdėtai galima teigti, kad šiuo metu Lietuvos tikintieji yra sąmoningesni, gerieji kunigai vieningesni, o kolaborantai — nevaikšto iškėlę galvas, kaip tai buvo per kelius pirmuosius pokario dešimtmečius.
Kokie planai ateičiai?

    Dievui laiminant ir sąmoningiems katalikams bei kunigams remiant, „LKB Kronika" eis ir toliau, išlikdama savo esme tokia, kokia ji buvo per pirmąjį dešimtmetį.

    Visiems dėkodama, „LKB Kronika" pirmoje eilėje prašo maldos, drąsos ir krikščioniško sąmoningumo.
Tarp tolimesnių „LKB Kronikos" nedraugų rasime visus KGB užverbuotus kolaborantus, neišskiriant net kunigų, nes jiems anksčiau reikėjo bijoti tik KGB, o dabar dar ir viešo pasaulio teismo.

    „LKB Kronikos" priešais tapo visi — mokytojai, pirmininkai ir pavaduotojai, kurie už lešienės lėkštę pardavė savo pirmgimystę — Tėvynę, Bažnyčią ir savo sąžinę. Jie visi norėtų dirbtinos ramybės, kad „LKB Kronika" nedrumstų jų sąžinių ir kad jų juodi darbai liktų istorijos tamsoje.

Tai, kas stebina

    „LKB Kronikos" gyvavimas per ištisą dešimtmetį sistemoje, kurioje pilna šnipų, ginkluotų geriausia sekimo technika, išdavikų ir pataikūnų, yra beveik stebuklas. Pradžioje, jei pasiseks, redakcija planavo geriausiu atveju išleisti kokį dešimtį numerių ir sėsti į kalėjimą. Kaip
atsakymą čia norėtųsi pacituoti T. Karolio Garucko, S.J., žodžius, adresuotus labai sunkiu „LKB Kronikos" redakcijai momentu: „Dievas laimino pradžią, laimins ir pabaigą".

    „LKB Kronika" stebina savo tikslumu. Per 10 metų ji surinko daugybę informacijos. Natūralu, jei į leidinį būtų įsibrovę nemaža klaidų, kurias redakcija visada buvo pasiruošusi atšaukti. Tikrai stebėtina, kad KGB, sugebanti viską iššniukštinėti, nesugebėjo faktais sukompromituoti leidinio, o teismuose turėdavo tenkintis falsifikacijomis ar demagogiškais tvirtinimais, jog „Kronika" skleidžianti „šmeižtus ir prasimanymus". „LKB Kronikos" tikslumas remiasi jos bendradarbių giliu tikėjimu, sąžiningumu ir supratimu, kad prieš melą ir tironiją galima kovoti tik tiesos ginklais.

Priekaištai

    „LKB Kronika" per 10 metų girdėjo nemaža priekaištų. Buvo žmonių, norėjusių panaudoti „LKB Kroniką" savo tikslams ir nukreipti ją nuo pagrindinio uždavinio — ginti Dievo garbę, Bažnyčios teises ir sąžinės laisvę. Buvo ir tokių, daugiausia iš kunigų tarpo, pageidavusių, kad „LKB Kronika" rašytų tik apie kovingų bedievių — mokytojų, partiečių ir panašių asmenų — fantastišką veiklą prieš tikinčiuosius, o nutylėtų tai, kad kai kurie dvasiškiai ne mažiau, o gal net daugiau savo kolaboravimu su KGB kenkia Bažnyčiai bei tikintiesiems. „LKB Kronika" savo puslapiuose paliesdavo tik tuos kunigus — kolaborantus, kurių piktinantis elgesys seniai jau būdavo žinomas plačioms tikinčiųjų masėms, kurie terorizavo jaunimą bei tikinčiuosius arba kurie bandydavo tokia kaina kopti į bažnytinės hierarchijos viršūnes.
Ar galėjo „LKB Kronika" vienoje akyje matyti krislą, o kitoje — nematyti rąsto?
 
LEIDĖJŲ ŽODIS Spausdinti El. paštas
    Leidžiame LKB Kronikos VI tomą su 10 Kronikos nr. 40-49 ir jį skiriame Kronikos dešimties metų sukakčiai paminėti. LKB Kronikos pirmasis numeris buvo išleistas pogrindyje rusų komunistų pavergtoje Lietuvoje 1972 m. kovo 19 d. šiemet kovo 19 d. suėjo 10 melų nuo LKB Kronikos leidimo pradžios. Per 10 metų išleista 51 numeris, kurie sudaro daugiau kaip 6 knygų tomus.

    Raudonojo komunizmo pavergtos Lietuvos tikintieji, leisdami LKB Kronikas, su didžiausiu ryžtu ir pasiaukojimu tęsia kovą už tikėjimo laisvę ir žmogaus teises, siekdami Lietuvos išlaisvinimo iš komunistų vergijos.

    LKB Kronikos 51 sukaktuviniame numeryje rašoma: „LKB Kronikos gyvavimas per ištisą dešimtmetį sistemoje, kurioje pilna šnipų, ginkluotų geriausia sekimo technika, išdavikų ir pataikūnų, yra beveik stebuklas".

    Toliau dar rašoma taip: „Labai daug šaunių bendradarbių LKB Kronika turi užsienyje. Vieni jų leidinį verčia į anglų, prancūzų, italų ir kitas kalbas; kiti — medžiagą perspausdina įvairiuose laikraščiuose ir žurnaluose, treti — siuntinėja įvairioms įstaigoms bei organizacijoms. Daugumos bendradarbių pavardžių LKB Kronika nežino, bet jaučia jų moralinį artumą. Jei ne šimtai idealistų Tėvynėje ir Vakaruose, LKB Kronikos arba nebūtų, arba ji būtų silpna ir neįtakinga. Todėl LKB Kronikos redakcija visų engiamų Lietuvos katalikų vardu visiems, visiems — čia ir ten — taria nuoširdų ačiū! Ačiū ir tiems, kurie Kroniką nuolat lydi savo maldai"

    Lietuvos Kronikos sąjunga (anksčiau vadinosi LKB Kronikoms Leisti sąjunga) džiaugiasi LKB Kronikos redakcijos reiškiama padėka, yra pasiryžusi ir toliau tęsti jų darbą laisvuose kraštuose, leidžiant LKB Kronikas knygomis lietuvių, anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis.

    Kadangi LKB Kronikos knygų leidimas svetimomis kalbomis dėl ilgai užsitęsusių vertimo darbų yra atsilikęs nuo lietuvių kalba leidžiamų Kronikos knygų, tai Sąjungos valdyba nutarė naujausių kronikų tomą tuojau versti į kitas kalbas ir tuo pačiu laiku išleisti, kaip ir lietuvių kalba. O paliktieji Kronikos tomai bus stengiamasi galimai greičiau išversti į kitas kalbas ir juos išleisti. LKB Kronikos šeštieji lomai anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis yra jau išversit ir 1983 m. bus išleisti.

    Jau išleista LKB Kronikos lietuvių kalba 6 tomai, ispanų kalba 2 tomai ir anglų kalba 1 tomas. Dar šiais metais išleidžiamas LKB Kronikos prancūzų kalba pirmasis tomas.

    Leidėjai prašo lietuvių visuomenės didesnio pritarimo, moralinis ir medžiaginės paramos LKB Kronikos knygų leidimui ir skleidimui laisvajame pasaulyje lietuvių ir kitomis kalbomis. LKB Kronikos yra mūsų pavergtų ir persekiojamų brolių ir sesių lietuvių balsas, jų pagalbos šauksmas ir jų kančių istorija.

    Kaip lietuviai jauskime pareigą LKB Kronikos knygas įsigyti, jas skaityti ir savo aukomis remti jų išleidimą, nes be didesnės lietuvių visuomenės finansinės paramos bus nebeįmanoma tęsti to milžiniško darbo.

    LKB Kronikos ispanų ir anglų kalbomis pirmieji tomai, plačiai paskleisti tų kalbų kraštuose, rado nepaprastai didelį įvertinimą. Visi stebisi lietuvių tikėjimo stiprumu ir jų didvyriška kova už religijos ir tautos laisvę bei žmogaus teises. LKB Kronikos dėka Lietuva pasidarė plačiausiai žinoma laisvajame pasaulyje ir laimėjo geriausią laisvojo pasaulio opiniją, kaip* didvyriška tauta.     Šioje knygoje sudėtos Kronikos visos yra gautos iš Lietuvos, ir niekas jose nėra pakeista ar išmesta. Redaktoriaus pridėtos antraštėlės spausdinamos juodomis raidėmis ir paimtos į skliaustelius su dvitaškiu.

    Knygos gale įdėtas redaktoriaus sudarytas asmenų ir vietovių vardymas, terminų ir santrumpų paaiškinimai bei aukotojų sąrašas, kuriame yra surašyti aukotojai, paaukoję nemažiau kaip 100 dol.

    Leidėjai nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams už aukas, redaktoriui už knygos redagavimą, seselei Mercedes už gražias iliustracijas ir visiems, kuo nors prisidėjusiems prie šios knygos išleidimo.
Lietuvos Kronikos sąjungos valdyba

 
PAVADINIMAI IR JŲ SANTRUMPOS Spausdinti El. paštas
ATP — Aukščiausios tarybos prezidiumas
ATPP — Aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas
BK — Baudžiamasis kodeksas
BTSR — Baltarusijos Tarybų Socialistinė Respublika
BTSR BK — Baltarusijos Tarybų Socialistinės Respublikos Baudžiamasis kodeksas
DĮK — Darbo įstatymo kodeksas
DLK — Didysis Lietuvos kunigaikštis
Girių LDT — Girių Liaudies deputatų taryba
KGB — Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti — Valstybės saugumo komitetas
KMI — Kauno Medicinos institutas
Komi ASSR — Komi Autonominė Sovietų Socialistinė Respublika
LDT — Liaudies deputatų taryba
LDT VK — Liaudies deputatų tarybos Vykdomasis komitetas
LDŽT — Liaudies darbo žmonių taryba
LKB — Lietuvos katalikų Bažnyčia
LKB Kronika — Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika
LTSR — Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika
LTSR ATP — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausios tarybos prezidiumas
LTSR ATPP — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas
LTSR KP CK — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos komunistų partijos Centro komitetas
LTSR MT — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Ministrų taryba
LTSR SM — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos švietimo Ministerija
LŽŪA — Lietuvos Žemės Ūkio Akademija
NB — Nota bene — „gerai įsidėmėk" (nurodytą vietą)
RRT įgaliotinis — Religijų reikalų tarybos įgaliotinis
RTFSR — Rusijos Tarybų Federalinė Socialistinė Respublika
SNO — Suvienytų Nacijų Organizacija — Jungtinės Tautos
SRKP CK — Socialistinių Respublikų komunistų partijos Centro komitetas
TSKP — Tarybų Sąjungos komunistų partija
TSRS — Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga
TSRS ATPP — Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas
TSR BK — Tarybų Socialistinių Respublikų Baudžiamasiskodeksas
TSRS MTP — Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Ministrų tarybos pirmininkas
TTG Katalikų Komitetas — Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų Komitetas
VFR — Vokietijos Federalinė Respublika
VISI — Vilniaus Inžinerinis Statybos Institutas
VK — Vykdomasis komitetas
VRS — Vidaus reikalų saugumas
VSK — Valstybės saugumo komitetas
VVU — Vilniaus Valstybinis Universitetas
 
Viršeliai Spausdinti El. paštas

 
MECENATAI Spausdinti El. paštas

Lietuvos Kronikos Sąjungos Melbourno skyriaus Valdyba, Australijoje. Sėdi iš kairės į dešine: ]. Švažienė, M. Venckienė, G. Baltutytė (pirm.), S. Mucienikienė ir D. Baltutienė. Stovi iš kairės į dešine: V. Balnionienė, ]. Venckus ir Povilas Baltutis.

Feliksas ir Alfonsas Raliai, broliai, Australijos lietuviai, paaukoję LKB Kronikos knygoms leisti tūkstantį ($1000.00) dolerių.
MECENATAI

9150.75 dol. — Bronės Monkevičienės testamentu palikimas
4500.00 dol. — Ona Pranskevičiūtė — Antano Brokevičiaus, Antano Šimo, Silvestro Karklelio ir Vinco Jaso atminimui
4204.00 dol. — Melbourno, Australijoje, Kronikos Sąjungos skyriaus Valdybos sutelkta suma aukomis ir parengimais, o pati pirmininkė — Genė Baltutytė — aukojo 325 dol.
3500.00 dol. — Lietuvių Fondas
3033.40 dol. — Tėvas Konstantinas Gulbinas, OFM Cap. ir V.Vokietijos lietuviai
2043.32 dol. — Stasys Dargis ir Toronto lietuviai
1400.00 dol. — Dr. Aleksandras ir Laima Plateriai
1297.67 dol. — Dr. Jadvyga Klovaitė ir Venecuelos lietuviai
1100.00 dol. — Jonas Tijūnas a.a. žmonos Rožės ir sūnaus Vytauto atminimui
1022.00 dol. — Jurgis Jakaitis, Šveicarija
1000.00 dol. — Vanda Bieliūnienė, Venecuela
1000.00 dol. — Vanda Gasparienė — a.a. Irenos Sekmokienės auka
1000.00 dol. — Irena Kviecinskienė-Kryžiūtė, Australija
1000.00 — Dr. Antanas Matukas, Putnam, Conn.
1000.00 dol. — Feliksas ir Alfonsas Ročiai, Australija
900.00 dol. — J. Inkratas, Kanada
857.43 dol. — Australijos Lietuvių Romos Katalikų Federacija
750.60 dol. — Prel. Dr. Juozas Tadarauskas, Kanada
620.74 dol. — Kun. Augustinas Rubikas ir Memmingeno lietuviai
520.00 dol. — Bogotos Lietuvių Moterų Draugija, Kolumbija
520.00 dol. — Montrealietis aukotojas, Kanada
500.00 dol. — Amerikos Lietuvių Katalikių Moterų Sąjungos 20-ta kuopa
500.00 dol. Mrs. Mary Banky a.a. Antano ir Onos Juščių atminimui
500.00 dol. — Dr. Vladas Gaurišas ir jo draugai, Kolumbija
500.00 dol. — A. Kižienė, Klemensas Matkevičius, Dr. Aldona Rugienė, Veronika Šklėrienė
410.00 dol. — Dr. Jonas Rimša, Brazilija
400.00 dol. — Bronė Žilinskienė, Australija
390.00 dol. — Salome Gustainienė, V. Vokietija
366.00 dol. — Feliksas Broumas ir kiti Australijos lietuviai
350.00 dol. — Kun. Antanas Perkumas, Venecuela
350.00 dol. — Kun. Kazimieras Senkus, V. Vokietija
332.00 dol. — Kun. Steponas Matulis, MIC, Anglija
327.00 dol. — Alfonsas Karklius

Po 300.00 dol. — Povilas ir Julė Domenai, Pranciška Prankienė, Apolonija Radzivanienė Jono Krūmelio atminimui, Vyskupas Thomas Walsh, Arlington, VA
265.00 dol. — Kun. Kazimieras Simaitis
255.00 dol. — Kun. Stasys Matutis, Kolumbija
250.00 dol. — Rimantas ir Aldona Vaitkai
230.52 dol. — Tėvas Alfonsas Bernatonis, V. Vokietija
230.00 dol. — Juozas Dubickas, Anglija
225.00 dol. — Antanas ir Angelė Garbačiauskai
223.00 dol. — Kun. Antano Perkumo Fondas, Venecuela
Po 220.00 dol. — Kun. Dr. M. V. MankeliOnas, Kolumbija,
Alfonsas Baltrūnas, Australija 215.00 dol. — Mr. Fovvlie Vern, VVinnipeg, Kanada
205.00 dol. — Petras Bugailiškis, Anglija
Po 200.00 dol. — Kazimieras Brencius, Dr. K. Jablonskis, JAV R L.B-nės Centro Valdyba, Eugenija Keresevičienė, Tauragės Klubas, Marija Navickienė, Chicagos Venecuelos Lietuvių Draugija, Irena ir Albertas Kereliai, Domicėlė Vizgirdienė ir Auroros lietuviai, Valė ir Alfonsas Kliknos, Petras Tamulionis, Raimondas ir Dalia Ivaškos, Rev. Mother Mary of the Holy Eucharist Monastery, Mass., Aldona Butkienė, Australija
185.00 dol. — Ottavos Lietuvių Bendruomenė, Kanada
184.00 dol. — Konstancijos Noreikaitės palikimas
160.00 dol. — Vyskupas Antanas Deksnys, V. Vokietija
150.84 dol. — Ona Gustainienė, V. Vokietija
150.00 dol. — Dr. Albertas Avila
144.00 dol. — Anglijos Lietuvių Katalikų Bendrija
Po 140.00 dol. — Kun. Česlovas Auglys, Viktoras Sliteris, Australija
136.35 dol. — J. Sabieckis, Australija
128.00 dol. — Juzė Žiogienė, Kanada
125.00 dol. — Antanas ir Joana Pumpučiai, Brooklyn, NY
116.00 dol. — Lietuvių Bendruomenės Marquette Parko apylinkė
Po 110.00 dol. — Laimutė E. Graužinis, Santa Monica, Juozas Mitkus, Los Angeles
107.00 dol. — Prel. Jonas Aviža, V. Vokietija
106.00 dol. — Jonas Vyšniauskas, Kolumbija
105.00 dol. — Daytona Beach lietuviai, Florida
Po 100.00 dol. — Anglijos-Britanijos Lietuvių Klubas, Boleslovas Aniulis, Bronius Andriukaitis, Pranas Andriukaitis, Kazė Augūnienė a.a. vyro Viktoro atminimui.
Andrius  Baltrušaitis,  Ona  Banienė,  Irena Beinarauskienė, Elena Bulienė, A. B. Budrys, D. E. Bartkevičiai, Kun. Jonas Bacevičius, Aleksandra Balčiūnienė, Elena Butkienė, Vyskupas Brasseur, Filipinai. Calgary Lietuvių Bendruomenė, Kanada. Stasys Dočkus, Thomas X. Davis, O.S.S.O. Abott, Ca. VV. E. Doyle, Bishop of Helson, Kanada. Elena Franskevičienė.
A. Garka, Alfonsas Gleveckas, Izabelė Gedvilienė, Gyvojo Rožančiaus būrelis, Hamiltone.
Petras Indreika a.a. žmonos Antaninos atminimui
Pranciška Jakaitienė, Stasė Jakubonienė, Pranas Janulis mirusiems tėvams — Pranui ir Antaninai — prisiminti, Stasė Jonikienė, Jonas ir Ada Juškos, V. V. Juzėnai, JAV LB Cicero apylinkė.
Albinas Kulka, Juozas Kvieteraitis, Kredito Kooperatyvas „Talka", Melbourne, Vaclovas Kleiza, Liudvika Kybartienė, Stasė Kasnickienė, Prel. Jonas Kučingis, Doma ir Joana Kaunaitės, Mečys ir Elena Krasauskai, Prel. Vytautas Kazlauskas, Kun. Laurynas Kemėšis, Juozas Kukanauza, Eugenija Kezienė.
Lietuvių MOTERŲ Federacijos Klubas, Lietuvių Pensininkų Sąjunga.
Janina Merkienė, P. Mikalauskas, P. O. Mikuličius, Juozas Mačėnas, Rožė ir Pranas Mačerniai, S. O. Martinkai, Aldona Mažeikienė, Aleksandra Moriaty, Klemensas ir Stasė Martinkai, Juozas Mitkus, Kun. L. Musteikis, Kun. S. Morkūnas.
Panevėžiečių Klubas, Chicagoje, Juozas Plikaitis, M.D., Liucija Puskepalaitienė, Z. Pesliakas, Dr. Elena Patrik.
Mrs. Mary P. Rudis, Dr. V. B. Raulinaitis. Petronėlė Strumskienė a.a. Motiejaus Strumskio atminimui,  Izidorius  Staukas,  Ona Stirbytė,  Danguolė Surantienė, M.D., Emil Sinskys, Tomas ir Teklė Sereikai, Kun. Andrius Senkus, Jurgis Strazdas, Aleksas Sapočkinas.
Salomėja šagamogienė, Paulius šimoliūnas.
J. Tamkutonis a.a. Izabelės Tamkutonytės atminijui, Marcelė Tverijonienė, Kun. Juozas Tautkus.
Alfonsas Urnevičius.
Kun. Jonas Vėlutis, Leonas ir Juzefą Venckai, Agota Viganauskaitė.
*    *    *

Pastaba: šios aukos yra gautos iš viso laisvojo pasaulio lietuvių 1980, 1981, 1982 ir 1983-čiųjų metų pradžioje. Jos skirtos LKB Kronikos knygoms leisti lietuvių, anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis.
Šiame sąraše surašyti tik tie aukotojai, kurie yra paaukoję ne mažiau vieno šimto ($100.00) dolerių.
 
Metrika Spausdinti El. paštas
Išleido

Lietuvos Kronikos Sąjunga
6825 South Talman Avenue
Chicago, IL 60629 U.S.A.

Edited by
The Society of ihe Chronicle of Lithuania, Inc.

Library of Congress Catalog Card Number 78-62412

Viršelis ir iliustracijos — Seselės Mercedes

Spaudai paruošė:
M. Morkūno spaustuvė,
3001 West 59th Street, Chicago, IL 60629

Spausdino:
Kingsport Press, Kingsport, Tennessee

1983 m.
Tiražas — 5000
Kaina $7.00 kietais viršeliais
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum