gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
7 tomas
Turinys Spausdinti El. paštas
TURINYS

J. E. vysk. P. Baltakio įvadinis žodis .............................. 6
Šventasis Kazimieras — Vilties nešėjas
   Lietuvos Globėjo 500 metų mirties sukakčiai prisiminti ........... 8

   Leidėjų žodis ................................................... 15

LKB Kronika Nr. 50 (18-91)
   Apžvalga ........................................................ 19
   Kun. Broniaus Laurinavičiaus mirtis ir laidotuvės ............... 24
   KGB terorizuoja jaunimą ......................................... 29
   Mūsų kaliniai ................................................... 37
   Ačiū už auką! ................................................... 45
   Kodėl Šiluva kelia siaubą valdiškiems bedieviams? ............... 48
   Jaunimas stato kryžius .......................................... 53
   Žinios iš vyskupijų ............................................. 54
   Telšių vyskupijos tikinčiųjų pareiškimas
     
vyskupui Liudvikui Poviloniui ................................ 56
   Pamūšio tikinčiųjų protesto pareiškimas P. Griškevičiui ......... 60
   Dambravos kaimo (Prienų raj.) tikinčiųjų protesto
     
pareiškimas P. Griškevičiui .................................. 69
   Kėdainių tikinčiųjų protesto pareiškimas P. Griškevičiui ........ 74
   Sovietinėje mokykloje ........................................... 81
  Skaudvilės klebono kun. Vinco Vėlavičiaus
     
protesto pareiškimas P. Griškevičiui ......................... 81
   Marijos Lauraitienės ir Jono Griškaus skundas P. Griškevičiui ... 89
   Nauji pogrindžio leidiniai ...................................... 90

LKB Kronika Nr. 51 (94-127)
   Sveikinimai:
     
Jo Šventenybei Popiežiui Jonui-Pauliui II .................... 95
      Jo Ekscelencijai Arkivyskupui Povilui Marcinkui .............. 97
      Jo Ekscelencijai Arkivyskupui Jonui-Vytautui Bulaičiui ....... 98
   Lietuvos Katalikų Bažnyčios dvasinis atgimimas .................. 99
Įžanga ............................................................. 99
Atgimimo pradžia .................................................. 100
Kovos už K. Bažnyčios laisvę Lietuvoje dešimtmetis ................ 102
Išvados ........................................................... 106
   „LKB Kronikai" 10 metų ......................................... 108
      Kodėl atsirado „LKB Kronika"? ............................... 108
      „LKB Kronikos" pradžia ...................................... 109
      Byla „LKB Kronikai" ......................................... 110
      Leidinio bendradarbiai ...................................... 111
      Kas yra priešai? ............................................ 111
      Tai, kas stebina ............................................ 112
      Priekaištai ................................................. 113
      Leidinio sunkenybės ......................................... 113
      „LKB Kronikos" nauda ........................................ 114
      Kokie planai ateičiai? ...................................... 114
   Laiškas „LKB Kronikos" redakcijai ir jos bendradarbiams ........ 114
   Tikinčiųjų protesto pareiškimas P. Griškevičiui ................ 118
   Sugrįžo ........................................................ 122
   Bažnyčia „atskirta" nuo valstybės .............................. 122
      I. Padėtis religinėje bendruomenėje ir
        
religingumo būklė ........................................ 122
      II. Dvasininkijos veikla .................................... 123
      III. Įstatymų aiškinimas ir kova su pažeidėjais ............. 124
   Kun. Leono Šapokos žudikų teismas .............................. 124

LKB Kronika Nr. 52 (130-190)
   Šantažas prieš vysk. Julijoną Steonavičių ...................... 131
   Kun. Leono Mažeikos žudikų teismas ............................. 135
   Kun. Kastyčio-Jono Matulionio persekiojimas .................... 138
   Kun. Kastyčio-Jono Matulionio protesto
     
pareiškimas P. Griškevičiui ................................. 138
   Kybartų parapijos tikinčiųjų skundas P. Griškevičiui ........... 141
   Kun. Antano Gražulio teismas ................................... 142
   Prienų tikinčiųjų protesto raštas P. Griškevičiui .............. 142
   KGB siautėjimas Marijampolėje .................................. 145
   Rašo Lietuvos kunigai ir tikintieji: ........................... 148
   Viduklės parapijos tikinčiųjų protestas ........................ 148
   Kun. Jono Bučinsko ir kun. Juozo Razmanto
     
protesto pareiškimas P. Griškevičiui ........................ 151
   Kun. Gustavo Gudanavičiaus proesteo pareiškimas Joniškio raj.
     
DŽDT Vykdomojo komiteto pirmininkui ......................... 154
   Kun. Stanislovo Krumpliausko skundas Lietuvos TSR Aukščiausios
     
Tarybos Prezidiumo Pirmininkui .............................. 156
   Šilalės tikinčiųjų pareiškimas Telšių vyskupijos valdytojui
     
kun. Antanui Vaičiui ........................................ 158
   Tikslas pateisina priemones .................................... 160
   TTG Katalikų Komitete .......................................... 167
   Religinės šventės Lietuvoje .................................... 167

LKB Kronika Nr. 53 (192-256)
   Dėkojame! ...................................................... 193
   Sovietinis vandalizmas ......................................... 194
   Iš vieno jaunuolio įspūdžių .................................... 196
   Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams, Lietuvos dekanams . 197
   Televizijos „Argumentų" redakcijai, Tikinčiųjų Teisių
     
Gynimo Katalikų Komitetui ................................... 199
   Kunigų Seminarijoje ............................................ 201
   RRT „plauna smegenis"! ......................................... 202
   Komitetams ..................................................... 202
   Dekanams ....................................................... 203
   Klierikams ..................................................... 206
   Sovietinės „sąžinės laisvės" auka .............................. 207
   Sprendimas ..................................................... 209
   Genovaitė Navickaitė laisvėje .................................. 210
   Kratos ir tardymai ............................................. 213
   Mūsų kaliniai .................................................. 215
   Rašo Lietuvos kunigai ir tikintieji ............................ 218
   Viduklės klebono kun. A. Svarinsko skundas
     
Raseinių rajono Liaudies tesmui ............................. 218
   Kun. Kęstučio Daknevičiaus pareiškimas P. Griškevičiui ......... 220
   Klaipėdos tikinčiųjų pareiškimas L. Brežnevui .................. 222
   Katalikų kalendorius — Žinynas ................................. 224
   Žinios iš vyskupijų ............................................ 225
   Sovietinėje mokykloje .......................................... 236
   Antano Grigo pareiškimas P. Griškevičiui ....................... 236
   Nauji leidiniai ................................................ 255

LKB Kronika Nr. 54 (258-315)
   Mūsų džiaugsmas, viltys ir nerimas ............................. 259
   J.E. vyskupas Vincentas Sladkevičius užima
     
Kaišiadorių vyskupo sostą ................................... 260
   J.E. vyskupo Antano Vaičiaus konsekracija ir ingresas .......... 268
   Atlaidai Ž. Kalvarijoje ........................................ 271
   Po Panų Kalno sunaikinimo ...................................... 275
   Lietuvio-kataliko kryžiaus kelias sovietinėje armijoje ......... 279
   Mūsų kaliniai .................................................. 287
   Konstitucijos „laisvės" ir gyvenimo tikrovė .................... 292
   Kun. B. Urbono pareiškimas Pasvalio rajono LDT
     
Vykd. komiteto pirmininko pavaduotojui ...................... 292
   Sprendimas ..................................................... 294
   Kun. B. Urbono pareiškimas Pasvalio rajono
     
Liaudies teismo pirmininkui L. Trakeliui .................... 296
   Kun. B. Urbono pareiškimas Lietuvos TSR Prokurorui ............. 298
   Valdžios pastangos atskirti kunigą nuo liaudies ................ 302
   Kryžių naikinimas .............................................. 305
   Žinios iš vyskupijų ............................................ 306
   Sovietinėje mokykloje .......................................... 311
   Bažnyčia sovietinėse respublikose .............................. 314
   Nauji leidiniai ................................................ 315

LKB Kronika Nr. 55 (318-382)
   Žvilgsnis į Bažnyčią kunigų akimis ............................. 319
   Telšių vyskupijos kunigų pareiškimas L. Brežnevui .............. 319
   Vilkaviškio vyskupijos kunigų pareiškimas L. Brežnevui ......... 324
   Kauno arkivyskupijos kunigų pareiškimas L. Brežnevui ........... 325
   Panevėžio vyskupijos kunigų pareiškimas L. Brežnevui ........... 327
   Vilkaviškio, Telšių ir Panevėžio vyskupijų į Kunigų Tarybas išrinktų
     
kunigų pareiškimas Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams329
   Kunigų Seminarijoje ............................................ 334
   Žvilgsnis į Bažnyčią pro RRT langą ............................. 336
   Kratos ir tardymai ............................................. 340
   Šiluva — 1982 .................................................. 347
   Mūsų kaliniai .................................................. 353
   Žinios iš vyskupijų ............................................ 356
   Kapčiamiesčio ir Šlavantų tikinčiųjų pareiškimas TSRS Religijų
     
Reikalų įgaliotiniui V. A. Kurojedovui ...................... 370
   Sovietinėje mokykloje .......................................... 372
   Sovietinėse respublikose ....................................... 374
   Baltarusijos lietuvių katalikų vargai .......................... 377
   Ukraina. Byla Nr. 2-71 1981 m. Ištrauka iš nuosprendžio ........ 378
   Dėkojame! ...................................................... 381

LKB Kronika Nr. 56 (384-433)
   Maskvos spaudimas didėja ....................................... 385
   Kardinolo problema ............................................. 387
   Lietuvi, neužmiršk! ............................................ 390
   Kun. Alfonso Svarinsko suėmimas ................................ 390
   Ačiū ........................................................... 396
   Petras Paulaitis laisvėje ...................................... 396
   Mirė prelatas Leopoldas Pratkelis .............................. 400
   Kratos ir tardymai ............................................. 401
   Henriko ir Janinos Ratautų pareiškimas LTSR Prokurorui ......... 413
   Jono Sadūno persekiojimas ...................................... 415
   Žinios iš vyskupijų ............................................ 419
   Mikoliškių parapijos bažnytinio komiteto ir tikinčiųjų pareiškimas
     
LTSR Ministrų Tarybai ....................................... 426
   Papilių ir Kvetkų parapijų klebono kun. S. Krumpliausko pareiškimas
     
Biržų raj. LDT VR pirm. pavaduotojui ........................ 428
   Sovietinėje mokykloje .......................................... 430
   Bažnyčia sovietinėse respublikose .............................. 432
   Nauji leidiniai ................................................ 433

LKB Kronika Nr. 57 (436-503)
   Laisvę kun. Alf. Svarinskui .................................... 437
   Protesto pareiškimai Lietuvos TSR Ministrų Tarybai ............. 439
      TSKP Generaliniam sekretoriui J. Andropovui ................. 442
      Vilniaus Saugumo komiteto Viršininkui ....................... 443
      TSKP Generaliniam sekretoriui J. Andropovui ................. 444
      LTSR Prokurorui ............................................. 447
   Liudviko Simučio pareiškimas VSK prie LTSR MT tardytojui Vidzėnui447
   Kratos ir tardymai ............................................. 456
   RRT propaganda ................................................. 470
   Kam jūs tarnaujate? — Laškas „Tiesos" redakcijai ............... 473
   Kankinių tautos dovana ......................................... 477
   Žinios iš vyskupijų ............................................ 479
   Jų Ekscelencijoms Lietuvos vyskupams Vilniaus arkivyskupijos
     
Kunigų Tarybos pareiškimas .................................. 483
   Prienų parapijos vikaro kun. A. Gražulio pareiškimas LTSR RRT
     
įgaliotiniui P. Anilioniui .................................. 488
   Upynos (Šilalės raj.) tikinčiųjų pareiškimas LTSR Prokurorui ... 491
   Sovietinėje mokykloje .......................................... 494
   Bažnyčia sovietinėse respublikose. Ukrainos TSR ................ 502
   Nauji leidiniai ................................................ 503

LKB Kronika Nr. 58 (506-556)
   Kun. Alfonso Svarinsko teismas ................................. 507
   LTSR Aukščiausiajam Prokurorui ................................. 517
   Parašus renkant ................................................ 518
   Pasakoja kun. A. Svarinsko draugai ............................. 520
   Ir vėl nauja auka .............................................. 521
   Jadvyga Bieliauskienė antrą kartą išeina Gulago keliais ........ 527
   Kratos ir tardymai ............................................. 528
   Mūsų kaliniai .................................................. 530
   Velykinės pabiros .............................................. 533
   Žinios iš vyskupijų ............................................ 534
   Sovietinėje mokykloje .......................................... 542
   Kapčiamiesčio apylinkės tėvų pareiškimas J. Andropovui ......... 547
   Bažnyčia sovietinėse respublikose. Baltarusijos TSR ............ 552
   Atitaisymas .................................................... 555

LKB Kronika Nr. 59 (558-620)
   Laisvai mąstyti gražu, bet dar gražiau mąstyti teisingai ....... 559
   Kunigai kovoja už Bažnyčios teises ............................. 563
   Kaišiadorių vyskupijos kunigų pareiškimas J. Andropovui ........ 563
   Suimtų kunigų gynimo akcija Lietuvoje .......................... 567
   Kaišiadorių vyskupijos kunigų pareiškimas J. Andropovui ........ 567
   Panevėžio vyskupijos kunigų pareiškimas J. Andropovui .......... 571
   Kauno arkivyskupijos kunigų pareiškimas J. Andropovui .......... 574
   Kybartų parapijos bažnyčios komiteto pareiškimas LTSR Prokurorui.576
   Kiti protesto pareiškimai ...................................... 578
   Išrašai iš kun. A. Svarinsko bylos ............................. 581
   Iš Jono Sadūno teismo .......................................... 588
   Tardymai ....................................................... 592
   Mūsų kaliniai .................................................. 603
   Žinios iš vyskupijų ............................................ 607
   Pareiškimai dėl kun. A. Gražulio šmeižto „Naujojo gyvenimo"
     
redakcijai ir vysk. L. Poviloniui ........................... 609
   Kun. Prano Šulskio pareiškimas Kapsuko miesto
     
Vykdomajam komitetui ........................................ 611
   Žalpių R. K. Tikinčiųjų bendruomenės Vykdomojo komiteto ir
      tikinčiųjų 
protestas Lietuvos TSR Prokurorui ................ 616
   Sovietinėje mokykloje .......................................... 618

*     *     *

Asmenų ir vietovių rodyklė ........................................ 621
Pavadinimai ir jų santrumpos ...................................... 729
Aukotojai ......................................................... 732
Turinys ........................................................... 734
 
J. E. VYSK. P. BALTAKIO ĮVADINIS ŽODIS Spausdinti El. paštas
VII-ąjį tomą pasitinkant

    Per šiuos 12 metų mes taip apsipratome su Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika, kad kiekvieną jos laisvąjį pasaulį pasiekiantį naują numerį priimame kaip natūralią lietuvių tautos religinio gyvastingumo išraišką, pamiršdami, jog dėl jo ne vienas bus KGB tardomas, atleistas iš darbo ar net teisiamas už tariamą ,,priešsovietinę" veiklą.

    Didele kaina yra leidžiam LK.B. Kronika, ir tik viena lietuvių tauta tepajėgia ją mokėti. Jos leidimas, platinimas ir į Vakarus persiuntimas jau daug aukų pareikalavo, bet jos įtaka tautai, neturinčiai galimybės viešai praktikuoti tikėjimą ir pagal savo įsitikinimus auklėti vaikus, yra gyvybiškai reikšminga. Tikintieji yra reikalingi paskatinančių pavyzdžių iš panašiose sąlygose gyvenančių ir moralinės laisvojo pasaulio paramos, kad galėtų išlikti ištikimi Dievui ir Bažnyčiai. Vienas Dievas težino, kokioje padėtyje šiandien rastųsi Katalikų Bažnyčia Lietuvoje, jei nebūtų laiku atsiradę herojų, kurie, rizikuodami laisve ir net gyvybe, nebūtų ėmęsi šio prasmingo darbo. LK.B. Kronika ne tik rūpestingai suregistruoja ir į viešumą iškelia valdžios pareigūnų prasižengimus prieš sovietų pasirašytus tarptautinius įsipareigojimus bei prieš jų pačių konstituciją, bet ir puoselėja tautos tikėjimą bei viltį į gražesnį rytojų.

    Kad L.K.B. Kronika pajėgia pogrindyje išsilaikyti tokį ilgą laiką, yra įrodymas, jog šis didvyrių darbas yra Dievo laiminamas ir Bažnyčiai reikalingas ne tik ateistinių režimų kraštuose, bet ir nukrikščionėjusiame Vakarų pasaulyje.

    Pirmosios okupacijos metu sovietų pareigūnas patarė vyskupui V. Brizgiui įsigyti naują profesiją, nes, girdi, po dešimties metų nebeturėsiąs ką daryti, šiandien, po 40 metų sistemingos, visomis įmanomomis priemonėmis vykdomos ateistinės propagandos, neišskiriant nė moralinio bei neretai pasitaikančio fizinio tikinčiųjų persekiojimo, tikėjimas Lietuvoje tebėra gyvas ir veiklus. Ateistai išgriovė kryžius pakelėse, bet tikintieji juos atstatė savo širdyse. Persekiojimai tikėjimo niekuomet nesunaikina, o tik apvalo jį nuo paviršutiniškumo ir sustiprina. Kankinių kraujas visuomet buvo ir bus geriausia tikėjimo sėkla. Tiesa, dalis silpnesnių suklumpa ir nubyra. Dalis kaip ridikėliai apsisaugo raudona žieve. Nei vienų, nei kitų niekas negali pasmerkti, nes sprendimas priklauso vienam Dievui.

    Nors didžiausi nuopelnai priklauso Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjams pavergtame krašte, tačiau nemažiau prasmingą darbą atlieka jų bendradarbiai išeivijoje, kurie Vakarus pasiekusias Kronikas perspausdina, išverčia į pagrindines kalbas ir jas paskleidžia po visą pasaulį. Šio glaudaus bendradarbiavimo dėka pogrindyje leidžiama Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika pasiekia visus vyskupus, senatorius, jungtines Tautas, tarptautines žmogaus teisių gynimo organizacijas bei pavergtoje tėvynėje gyvenančius tautiečius. Dėl tikėjimo nukentėjusiųjų ir tarptautinių įsipareigojimų laužytojų pavardės tampa žinomos ne tik laisvajame pasaulyje gyvenantiems, bet ir, dėka Laisvės radijo, Amerikos Balso bei Vatikano transliacijų, jas išgirsta ir jie patys bei jų kaimynai. Nukentėjusieji yra morališkai sustiprinami, o persekiotojai viešai sugėdinami. Nesvarbu, kaip žemai žmogus būtų puolęs, nė vienas nenori, kad jo niekšingi darbai ir pavardė būtų viešai paskelbti.

    Pasitikdami VII-ąjį Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos tomą, apimantį 50-59 Kronikos numerius ir dedikuotą Lietuvių tautos globėjo šv. Kazimiero garbei, reiškiame gilią padėką Lietuvos Kronikos Sąjungos nariams, įsipareigojusiems ,,melstis už persekiojamą Bažnyčią bei rinkti ir leisti dokumentaciją padarytų ir daromų skriaudų lietuviams už tikėjimą iki Lietuvoje žmogaus teisės bus atstatytos" (žiūr. L.K.B. Kronikų I-ojo tomo leidėjų žodį).
Paulius A. Baltakis, O.F.M.
vyskupas lietuviams katalikams išeivijoje.
 
ŠVENTASIS KAZIMIERAS — VILTIES NEŠĖJAS Spausdinti El. paštas
Lietuvos Globėjo 500 metų mirties sukakčiai prisiminti
    „Šventieji — vilties pavyzdžiai", — taip neseniai pavadino savo vedamąjį plačiai skaitomas vokiečių visuomeninės ir religinės kultūros mėnraštis Herder-Korrespondenz (Heft 11, November 1983). Vedamojo autoriaus nuomone, mūsų laikais visuotinai ryškėja tendencija interesuotis šventaisiais, ypačiai tais, kurie gyveno ankstesniais laikais. Žmonėms atsibodo perdėm racionalus ėjimas į tikėjimą; jie ieško konkrečiuose asmenyse įsikūnijusio, jų išgyvento tikėjimo, šventieji šiandieniniam žmogui turį padėti save atrasti, save formuoti, tapti žmogumi.

    Ir tarsi tai minties srovei sustiprinti, daugelio nustebimui, garsioji Paryžiaus opera — kadaise laikyta pasaulietiškumo ir laicizmo šventove — 1983 m. lapkričio 28 d. atidarė naują sezoną premjera apie šv. Pranciškų. Didinga, virš 4 valandų užsitęsusi kompozitoriaus Osvaldo Messiaen opera susilaukė, galima sakyti, vienbalsės, entuziastingos kritikos. Nebuvo tai pigus ir atsitiktinis šv. Pranciškaus vardo panaudojimas eiliniam didmiesčio inteligentijos pasižmonėjimui. Toji premjera buvo iš tikrųjų pakili, giliai išmąstytos ir savo turiniu dvasią nuteikiančios muzikos šventė, panaši į didžiąsias viduramžių oratorijas. Ir ten dalyvavęs Paryžiaus kardinolas ]ean-Marie Lustiger tuojau pat pakvietė visą operos kolektyvą nuvykti į Romą ir popiežiui pakartoti šį nuostabų kūrinį. ]o muzika ir vaidybinis menas padedą žmonėms prisiminti kadaise
gyvenusį asmenį, kuris pavyzdingai tikėjo ir tuo tikėjimu gyveno, šių laikų žmogui — tai gyva, konkreti tikėjimo kondensacija, kuri jam kartais daugiau pasako negu sausos, abstrakčios religinės tiesos.

    Lietuviams tokiu gyvu, konkrečiu tikėjimo pavyzdžiu yra jų žemietis, jų globėjas ir užtarėjas pas Dievą — šv. Kazimieras, jiems ir daugeliui kitų tikinčiųjų šiemet prisideda dar vienas motyvas minėti šį prieš puse tūkstantmečio gyvenusį šventąjį: 500 metų nuo jo mirties sukaktis. Pats Šv. Tėvas pažadėjo šių metų kovo 4 dieną, t.y. šventojo mirties ir liturginės šventės dieną, vadovauti iškilmingoms pamaldoms Šv. Petro bazilikoje Romoje, o lietuviai iš visų laisvojo pasaulio kraštų ruošiasi skaitlingai jose dalyvauti.

    Šv. Kazimieras išvydo pasaulį 1458 m. spalio 3 d. Krokuvoje, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio šeimoje. Jogaila — vienas iš įtakingiausių Lietuvos kunigaikščių, kuris drauge su savo pusbroliu Vytautu atvedė Lietuvą prie Kristaus, buvo šventojo senelis. Taip pat ir jo senelė, Jogailos ketvirtoji žmona Sofija, Alšėnų kunigaikštytė, buvo lietuvė. Antra vertus, iš motinos pusės šv. Kazimieras giminiavosi su Vokietijos imperatoriaus šeima. Karalienė Elžbieta Habsburgaitė buvo imperatoriaus Albrechto II duktė, o per savo motiną — garsaus imperatoriaus Zigmanto Liuksemburgiečio vaikaitė.

    Gimimu paveldėjęs lietuvišką ir vokišką kraują, šv. Kazimieras augo ir lavinosi ano meto kultūrinėje lenkiškoje aplinkoje. 1467 m. tėvas karalius pavedė jaunus karalaičius (be devintus metus einančio Kazimiero, tuomet buvo jau 11 metų sulaukės Vladislovas ir septinmetis Jonas Albrechtas, o Aleksandras tą vasarą užbaigė tik šeštuosius amžiaus metus, gi jauniausiasis, Žygimantas — tebegulėjo lopšyje) auklėti katedros kanauninkui Jonui Dlugošui, garsiajam lenkų tautos istorikui. Jis, būdamas jau virš 50 metų amžiaus ir turėjęs gyvenimo patirties, lavino augančius karaliaus sūnus apie 8
metus pagal ano meto humanistinio švietimo programą: lotyniškų antikos ir amžininkų autorių tekstų skaitymas, iškalbos pratybos, lavinimasis stilistikoje (laiškų rašyme, poezijos kūrime ir pan.). Iš istoriko kan. Dlugošo jaunuolis Kazimieras taip pat sėmėsi žinių apie kraštus, iš kurių buvo kilį jo tėvai, susipažino su jų istorija.

    Be kan. Dlugošo, karalaičių žinių akiratį plėtė ir vienas kitas Krokuvos universiteto profesorius (pvz., Jonas Wels iš Poznanės, Jonas Kanty, vėliau paskelbtas šventuoju, ir kt.), o visa kita priežiūra buvo patikėta didikui Stanislovui Szydlo-icieckiui, karaliaus dvaro maršalkai. Su karalaičiais taip pat susitikdavo italas humanistas Kalimachas (Filippo Buonacorsi), kuris, priverstas palikti Romą, rado prieglobstį Krokuvoje. Pats Kalimachas prisipažįsta, kad jaunasis Kazimieras jį žavėjęs savo kilnumu, dorumu, — vienu žodžiu, jis buvęs ,,šventas jaunuolis" (divus adolescens).

    Politiniai tėvo, o ypač motinos, karalienės Elžbietos, planai privertė vos 13 metų sulaukusį Kazimierą pertraukti normalų auklėjimąsi ir mokymąsi. 1471 m. jo vyresnysis brolis, 15-metis Vladislovas, buvo išruoštas į Čekiją užimti ten karaliaus sostą. Ta proga dalis Vengrijos didikų, nepatenkinti juos nuo 1458 metų valdančiu Motiejum Korvinu, paskelbė antrąjį Elžbietos Habsburgaitės sūnų „Vengrijos karalystės natūraliuoju paveldėtoju" (regni Hungariae naturalis heres) ir 1471 m. vėlų rudenį iškvietė užimti jų karaliaus sostą. Žygis „vaikeliui" Kazimierui — taip vengrai jį vadino — baigėsi nesėkmingai, ypačiai dėl nepakankamo jį lydinčios kariuomenės paruošimo bei aprūpinimo ir dėl pačios Vengrijos gyventojų daugumos, iš kurios buvo tikėtasi efektyvios paramos, priešiškumo. 1472 m. pradžioje Kazimieras vėl buvo pas tėvą.

    Ši nesėkmė ir dėl jos daromi kaltinimai — ne tiek jam, kiek visai Lenkijos pietinių kaimynų atžvilgiu politikai — skaudžiai palietė jautrią Kazimiero sielą, tačiau jo nesužlugdė, tik praturtino jo patirtį. 1475 m. tėvas perėmė Kazimierą iš kan.
Dlugošo globos, jį įvesdino į valstybės reikalus, imdavosi jį su savim į karalystės tarybos posėdžius, ir taip ruošė jaunuolį tapti kada nors savo įpėdiniu. Tais pačiais 1475 metais Kazimieras pirmą sykį drauge su tėvu atvyko į Vilnių. Jis lydėdavo tėvą ir kitose kelionėse po Lenkijos karalyste ir Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. 1478 m. Lietuvos ponai, susirinkę Lietuvos Brastoje, kur buvo ir karalius su sūnumis, Kazimieru ir Jonu Albrechtu, prašė valdovą palikti vieną katrą sūnų Lietuvoje savo vietininku. Karalius griežtai atsisakė. Todėl Lietuvoje tuomet ir vėliau buvo jaučiamas nepasitenkinimas dėl karaliaus per menko dėmesio šio krašto reikalams. 1481 m. nepasitenkinimas pasiekė tokį laipsnį, kad, prisidėjus Maskvos kunigaikščio Jono III kurstymams, imta ruošti sąmokslą Vilniuje nužudyti karalių ir jo sūnus, kurių tarpe buvo ir Kazimieras. Sąmokslas buvo laiku susektas, kaltininkai nubausti. Karalius nusprendė pats pasilikti Lietuvoje ilgesnį laiką. Į Lenkiją savo vieton paskyrė Kazimierą, kurs dvejus metus, daugiausia gyvendamas Radome, sėkmingai pavadavo savo tėvą ir parodė aiškių valstybininko sugebėjimų. Jis ten energingai sutramdė siaučiančius plėšikus, savo aplinkoje kėlė moralinę discipliną. Stengėsi pagerinti Lenkijos santykius su Roma, kurie anksčiau dėl karalių politikos Čekijos ir Vengrijos atžvilgiu buvo gana įtempti.

    Iš tų pareigų tėvas Kazimierą 1483 metų pavasarį atsikvietė į Vilnių. Bene svarbiausioji to pakeitimo priežastis buvo prasideda reikštis jaunuoliui lemtingos ligos simptomai. Tuo tarpu jis Vilniuje, mirus vicekancleriui vysk. Andriui Oporowskiui, neoficialiai atlikinėjo šiojo pareigas.

    1483 metams einant į pabaigą, karalius su sūnumi ir dvariškiais nuvyko į Gardiną. Tėvas tuojau išskubėjo į Liubliną, kur sausio pradžioje turėjo susirinkti Lenkijos karalystės taryba. Tuo tarpu sūnaus sveikata ėmė žymiai blogėti. Gavęs apie tai žinią, karalius kovo 1 d. parsiskubino į Gardiną, o kovo 4 dienos rytą, ketvirtadienį, rytojaus dieną po
Pelenės, karalaitis Kazimieras mirė, tegyvenęs 25 metus ir 5 mėnesius. Buvo palaidotas Vilniuje, tais metais katedroje pastatytoje švč. Mergelės Marijos koplyčioje.

    Jau pats jo palaidojimas ne katedros požemiuose, o pačioje šventovėje rodo, kad amžininkų viešoji nuomonė laikė jį esant vertą tokios pagarbos. Tuojau po mirties apie jį atsiliepiama kaip „kunigaikštį stebinusį visus savo dorumu, išmintingumu ir neeiliniu išsilavinimu; tos savybės patraukė įvairių tautybių žmonių širdis jį nuoširdžiai mylėti" (Jonas Targoviskis, karaliaus kanceliarijos sekretorius). O Kalimachas rašė: „Jis turėjo arba negimti, arba išlikti amžinas".

    Ir mokslo semdamasis, ir valstybės reikalais užsiėmęs — Kazimieras žinojo savo tikslą ir jo rimtai siekė. Apie 1481 metus karalius ir karalienė norėję jį apvesdinti su imperatoriaus Fridricho III dukterimi, tačiau karalaitis nenorėjęs apie tai nė girdėti, nes pažadėjęs Dievui skaistybę. Linkimą į pamaldumą jam galėjo įkvėpti jo mokytojai; bet ir karaliaus šeimos aplinka, ypačiai karalienės Elžbietos įtaka, bus prie to nemaža prisidėję. Kazimieras išaugo tvirta asmenybe, nesileido suviliojamas prabangos nei žemiškų malonumų. Jo biografas vysk. Zacharijas Ferreri (rašė 1520 m.) pabrėžia jaunuolio teisingumą, santūrumą, išmintingumą, jo artimo meilę, Kristaus kančios dažną mąstymą, prisirišimą prie Dievo Motinos Marijos, kurios himno „Omni die dic Marie" tekstas jam buvo įdėtas į karstą.

    Vilniaus gyventojai gyvai prisiminė šventai gyvenusį karalaitį, lankė jo kapą, kreipėsi į jį, prašydami užtarimo pas Dievą, ir ne vienas patyrė jo pagalbą. Vos septyniolika metų praėjus nuo jo mirties, pop. Aleksandras VI, 1501 m. suteikdamas atlaidus Vilniaus katedros koplyčiai, kurioje buvo palaidotas Kazimieras, pamini tą faktą ir pastebi, jog „kaip pranešama, jo karstas garsėjąs gausiais stebuklais". Netrukus pradėta oficiali kanonizacijos byla. Pop. Leonas X pavedė savo legatui vysk. Zacharijui Ferreri ištirti vietoje, t.y. Vilniuje,
Kazimiero gyvenimą ir prie jo kapo įvykstančius stebuklus. Šis visa tai kruopščiai atliko 1520 metų rudenį ir surašytus aktus pasiuntė į Romą. Tačiau pats pop. Leonas X, kuris mirė jau 1521 m., nebespėjo Kazimiero paskelbti šventuoju. Ir jo įpėdiniai dėl įvairių priežasčių neįvykdė iškilmingos kanonizacijos. Reikalas vėl pajudintas XVII amžiaus pradžioje. Klemensas VIII, dalyvavęs kaip popiežiaus legatas 1588 metų Lenkijos-Lietuvos seime, 1602 m. galutinai sutvarkė šv. Kazimiero kultą (prieš tai jis jau buvo įrašytas į martirologiją): leido švęsti jo šventę ,,ritu duplici" Vilniuje ir visoje Lenkijos-Lietuvos valstybėje. Paulius V 1620 metais šventę padarė visuotine, ją įtraukdamas į visos Bažnyčios mišiolą ir brevijorių. Urbonas VIII 1636 m. šv. Kazimierą paskyrė pagrindiniu Lietuos globėju, o Inocentas X leido švęsti ir jo relikvijų perkėlimo šventę. Pagaliau, 1948 metais Pijus XII paskelbė šv. Kazimierą viso lietuvių jaunimo ypatinguoju globėju.

    Lietuviams šv. Kazimieras yra, tariant mūsų laikų vokiečių rašytojo ir mąstytojo Hermano Hesse's žodžiais: ,,Žmogus, kokio aš ieškau ir kokį sau linkiu susitikti: tokį, kuris būtų lygiai patrauklus draugėje, kaip ir vienatvėje, kuris būtų lygiai pajėgus veikloje, kaip ir kontempliacijoje". Į jį krypsta ir šiandien lietuvių akys ir širdys, kaip į vieną iš savųjų, kuris gyvas būdamas gerai pažino ir pats išgyveno išorinius ir išvidinius pavojus, o miręs ne kartą guodė, globojo ir gelbėjo tuos, kurie į jį kreipėsi. Į jį ypač deda savo viltį Lietuvos jaunimas, kuriam ir šiandien tebegresia tie patys pavojai, kuriuos prieš 35 metus vaizdžiai iškelia savo dekrete Pijus XII:

    „Geriausieji [lietuvių tautos] sūnūs karo metu didvyriškai kovodami paguldė galvas už savo tėvų žemę ir namus arba buvo išvežti sunkiems darbams į tolimas ir nesvetingas sritis; kiti jėga yra verčiami tarnauti svetimoje kariuomenėje, statant pavojun jų tikėjimą ir dorą; vėl kiti, likę tėvynėje, yra netikėlių apgaulingai viliojami į pinkles ir ypač tie, kurie eina mokslus,
verčiami siurbti pragaištingą komunizmo doktriną; pagaliau yra daug ir tokių, kurie, netekę tėvynės, yra priversti ieškoti sau pragyvenimo įvairiuose Europos, Amerikos, Australijos kraštuose". Tokioje tat nelemtyje, ,,už kurią didesnės niekuomet, kiek žinoma, Lietuvos istorijoje nėra buvę", popiežius paskiria šv. Kazimierą ,,viso lietuvių jaunimo ypatingu pas Dievą dangiškuoju užtarėju" (Actą Apost. Sedis, 42 [1950], psl. 380-382).

Šventasis Kazimierai, Lietuvos Globėjau,
išmelsk iš Viešpaties malonės,
kad mūsų širdyse suliepsnotų
gyvas tikėjimas ir tarpusavio meilė,
kad mūsų jaunimas suprastų
skaistaus ir doro gyvenimo grožį,
ir kad Viešpaties tėviškoji Apvaizda
vestų visą tautą
savo įstatymų meilės keliu
į taiką ir gerovę. Amen.
(Pagal maldyną Dieve, myliu tave)

Paulius Rabikauskas, S.].
Profesorius Bažnyčios istorijos fakultete:
Pontificia Universita Gragoriana, Roma
Roma, 1984.1.4.
 
Leidėjų Žodis Spausdinti El. paštas
    Džiaugiamės galėdami lietuvių visuomenei duoti LKB Kronikos septintą tomą su 10 naujausių Kronikų: nr. 50 — nr. 59.

    Kitataučiai skaitydami LKB Kronikos knygas, apie pavergtos Lietuvos persekiojamus tikinčiuosius ima juos sau pavyzdžiu.

    Medellino — Kolumbijos arkivyskupas, kardinolas Alfonso Lopez Trujillo, dėkodamas už prisiųstą Kronikos knygą, rašo: „širdingai Jums dėkojame ir pranešame, kad Kronikos lapus skaitysime atsidėję taip, kaip skaitoma apie katakombų Bažnyčios persekiojimus. Mes esame įsitikinę, kad tie garbingi tvirtumo ir pasiaukojimo pavyzdžiai, kuriuos rodo Lietuvos Katalikų Bažnyčia, padės mums skleisti evangeliją Lotynų Amerikos kraštuose. Tam tikslui panaudosime CELAM turimas priemones. Tikimės, kad tokios ištvermės ir kančios vaisiai pasitarnaus Bažnyčios gerovei. Jus gi sveikiname, atlikus tokį svarbų darbą ir linkime su ryžtu, viltimi ir pasitikėjimu žengti pirmyn.

    Camiri — Boligijos vyskupas, Juan Pellegrini, neseniai gautame laiške, rašo: „Lietuviai katalikai dabartiniais laikais atnaujina pirmųjų krikščionių heroizmą ir savo elgesiu parodo, kaip krikščionis turi pergyventi tokias sunkenybes, ir tikriausiai susilauks Dievo palaimos ir laisvės Lietuvos Katalikų Bažnyčiai ateityje."

    Tikėjimo persekiojimas pavergtoje Lietuvoje stiprėja. Kun. Alfonsas Svarinskas ir kun. Sigitas Tamkevičius pernai nuteisti ilgomis griežto lagerio ir ištrėmimo bausmėmis.
    Religinių reikalų tarybos įgaliotinis Anilionis pareiškė, kad bus sugriežtinta religinius kultus liečiančių įstatymų vykdymo kontrolė.

    Lietuvos Kronikos Sąjungos valdyba jau trylikti metai tęsia LKB Kronikos knygų leidimą lietuvių, anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis. Sąjunga šiemet ruošiasi išleisti LKB Kronikos 5 tomus keturiomis kalbomis, kurios bus siunčiamos į 138 kraštus — valstybes.

    LKB Kronikos lietuvių kalba septintas tomas ir anglų, ispanų bei prancūzų kalbomis šeštieji tomai yra skiriami šv. Kazimiero 500 metų mirties sukakčiai paminėti.

    Laukiame iš visų lietuvių pritarimo ir paramos LKB Kronikos knygų leidimui, nes Sąjungos valdyba be didesnės lietuvių paramos neįstengs ruošiamų knygų išleisti. Būkime vienybėje su kenčiančia ir kovojančia pavergta tėvyne Lietuva ir jos kančių bei kovos istorija — LKB Kronikas plačiai skleiskime laisvajame pasaulyje, kurios taip labai garsina pavergtą Lietuvą ir sudaro gražiausią laisvojo pasaulio opiniją.

    Šioje knygoje sudėtos LKB Kronikos yra gautos slaptais keliais iš pavergtos Lietuvos, ir niekas jose nėra pakeista ar išmesta, išskyrus redaktoriaus pridėtas antraštėles, kurios spausdinamos juodu šriftu ir paimamos į skliaustelius su dvitaškiu.

    Knygos gale pridedamas asmenų vardynas, terminų ir santrumpų paaiškinimai ir aukotojų sąrašas.

    Leidėjai nuoširdžiai dėkoja J. E. Pauliui Baltakiui, O.F.M. vyskupui lietuviams katalikams išeivijoje už gražų įvadinį Žodį, Gregorianumo universiteto Romoje prof. Dr. Pauliui Rabikauskui, S.J, už šv. Kazimiero gyvenimo apžvalgą, redaktoriui už knygos redagavimą ir vardyno sudarymą, seselei Mercedes už iliustracijas, spaustuvininkui Mykolui Morkūnui už knygos paruošimą spausdinimui, Kingsport Press už atspausdinimą, aukotojams už aukas ir visiems kuo nors prisidėjusiems prie šios knygos išleidimo.
Lietuvos Kronikos Sąjungos
Valdyba
16
 
PAVADINIMAI IR JŲ SANTRUMPOS Spausdinti El. paštas
ATP — Aukščiausios tarybos prezidiumas
ATPP — Aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas
BK — Baudžiamasis kodeksas
BTSR — Baltarusijos Tarybų Socialistinė Respublika
CIC — Codex iuris canonici — kanonų teisių kodeksas
DDT — Darbo deputatų taryba
DĮK — Darbo įstatymo kodeksas
DLK — Didysis Lietuvos kunigaikštis
DŽDT — Darbo Žmonių deputatų taryba
DŽDT VK —  Darbo Žmonių   deputatų  tarybos Vykdomasis komitetas
KGB — Komitet gosudatvennoj bezopasnost — Valstybės saugumo komitetas
KASSR — Komi Autonominė Sovietų Socialistinė Respublika
LDT — Liaudies deputatų taryba
LDT VK —  Liaudies  deputatų  tarybos Vykdomasis komitetas
LDŽT — Lietuvos darbo žmonių taryba
LKB — Lietuvos Katalikų Bažnyčia
LKB Kronika — Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika
LKP — Lietuvos komunistų partija
LKP CK — Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas
LTSR — Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika
LTSR ATP — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausios tarybos prezidiumas
LTSR ATPP — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas
LTSR BPK — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Baudžiamojo proceso kodeksas
LTSR DJK — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Darbo įstatymo kodeksas
LTSR CPK — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Centro partinis komitetas
LTSR K — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Konstitucija
LTSR KP CK — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos komunistų partijos Centro komitetas
LTSR MT — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Ministrų taryba
LTSR ŠM — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Švietimo Ministerija
LŽŪA — Lietuvos Žemės Ūkio Akademija
MGB — Ministerstvo gosudarstvennoj bezopastnost — saugumo policija
MSV — Melioracijos Statybos Valdyba
NB — Nota bene „gerai įsidėmėk" (nurodytą vietą)
RRT įgaliotinis — Religijų reikalų tarybos įgaliotinis
RRT prie TSR MT įgaliotinis — Religijų reikalų tarybos prie Tarybų Socialistinės Respublikos Ministrų Tarybos įgaliotinis RS — Religiniai susivienijimai
RSN — Religinių susivienijimų nuostatai
RTFSR — Rusijos Tarybų Federalinė Socialistinė Respublika
RVK — Rajono vykdomasis komitetas
SNO — Suvienytų Nacijų Organizacija — Jungtinės Tautos
SRKP CK — Socialistinių Respublikų komunistų partijos Centro komitetas
TBC ligoninė — Džiovininkų ligoninė
TSKP — Tarybų Sąjungos komunistų partija
TSRS — Tarybų Socialistinių Respublikų sąjunga
TSRS ATP — Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Aukščiausios tarybos prezidiumas
TSRS ATPP — Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas
TSRS RRT Įgaliotinis — Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Religijų reikalų tarybos įgaliotinis
TSRS BK — Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Baudžiamasis kodeksas
TSRS KK — Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Karinis komitetas
TSRS MT — Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Ministrų taryba
TTG Katalikų Komitetas — Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų Komitetas
VAI  —  Vyriausia  auto  inspekcija   (Kelių  patrulinės priežiūros auto inspekcija)
VDR   —   Vokietijos   Demokratinė   Respublika   (Rytų komunistinė Vokietija)
VFR — Vokietijos Federalinė Respublika (Vakarų Vokietija)
VK — Vykdomasis komitetas
VLKJS — Vilniaus Pedagoginiame Institute specialus komitetas komunizmui nepalankiems studentams tvarkyti
VRS — Vidaus reikalų saugumas
VSK — Vilniaus saugumo komitetas
VVPI — Vilniaus Valstybinis Pedagoginis Institutas
VVU — Vilniaus Valstybinis Universitetas
 
AUKOTOJAI Spausdinti El. paštas
2219 dol. Melbourno, Australijoje, Lietuvos Kronikos Sąjungos skyriaus valdybos sutelkta suma aukomis ir parengimais,
vadovaujant Genei Baltutytei
1357 dol. Kun. Klebonas Simonas Morkūnas
1020 dol. Dr. Aleksandras ir Laima Plateriai
Po 1000 dol. Anicetas Grigaliūnas, Lietuvių Fondas, Pranciška Prankus ir Juozas Vembrė
838.38 dol. Bronė Žilinskienė
600 dol. Vytauto Didžiojo šaulių Rinktinė
Po 500 dol. Lietuvių Tauragės Klubas ir Kazys Vaznis tetos Onos Kauneckaitės atminimui
436 dol. Jonas Motiejūnas
382.50 dol. Kun. Steponas Matulis, MIC
360 dol. Kun. Konstantinas Gulbinas, OFMCap
336 dol. Aloyzas Astravas
240.81 dol. Kun. Jonas Dėdinas
220 dol. Birutė Strazdienė
210 dol. V. Juzėnienė
209 dol. Rimantas ir Aldona Vaitkai
Po 200 dol. Birutė Galva, Anicetas ir Angelė Garbačiauskai, Kanados Lietuvių Draugija ir Klemensas Matkevičius
Po 180 dol. Kun. Alfonsas Bernatonis, OFMCap. ir Albinas Mičiulis
150 dol. Aldona Backaitis
131.79 dol. Ona Gustaitis
Po 130 dol. Apolionija Radzivanienė ir Kun. Kazimieras Senkus
114 dol. Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserys, Putnam
110 dol. Sofija Vebrienė

Po 100 dol. Elžbieta Butkus, Chicagos Anglijos Lietuvių Klubas, JAV LB Cicero apylinkė, Juozas Dubickas, Mr. Ch. F. Girnius, M. M., V. Grybauskas, M.D., Kun. Lionginas Kemėšis, Kun. D. Kenstavičius, Eugenija Kezys, Kun. Dr. V. Mankeliūnas, Arkivyskupas Paulius C. Marcinkus, Vatikanas, Elena Mickienė, Petras Milašius, Marija Navickienė, Vyskupas Juan Pellegrini, Camiri, Bolivija, Tėvai Pranciškonai, Kennebunkport, Antanina Puškorius, J.A. Rašys, Balys ir Onutė Sebastijonai, Dr. Rimvydas Sidrys, Paul Skardis, Eugenijus Stankevičius, Izidorius Straukas, Mrs. P. Strumskis, Mrs. D. Surantas, M.D., Miss Dalia šumskis
 
Viršeliai Spausdinti El. paštas

 
Metrika Spausdinti El. paštas
Išleido

Lietuvos Kronikos Sąjunga
6825 South Talman Avenue
Chicago, 11 60629 U.S.A.

Edited by
The Society of the Chronide of Lithuania, Inc.

Library of Congress Catalog Card Number 78-62412

Viršelis ir iliustracijos — Seselės Mercedes

Spaudai paruošė:
M. Morkūno spaustuvė,
3001 West 59th Slret,
Chicago, 11 60629

Spausdino:
Kingsport Press, Kingsport, Tennessee
1984 m.

Tiražas — 5000

Kaina 7 dol. kietais viršeliais
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum