gototopgototop
    
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 
8 tomas
Turinys Spausdinti El. paštas
LKB Kronika Nr. 60 (3-54)
  TTGKK mini penkerių metų įsikūrimo sukaktį ........................ 3
  Lietuvos tikinčiųjų sveikinimas Popiežiui Jonui-Pauliui
    25-erių vyskupystės metų proga .................................. 6

  Vis didėja Lietuvos Bažnyčios persekiojimas, vis labiau
    auga nerimas tautoje ............................................ 6

  Protestai nesiliauja ............................................. 14
  Persekiojama Lietuvos Bažnyčia meldžiasi vis uoliau .............. 22
  Dėkojame už auką! ................................................ 26
  Tiesos negalima nuteisti ......................................... 28
  Kratos ir tardymai ............................................... 34
  Mūsų kaliniai .................................................... 46
  Žinios iš vyskupijų .............................................. 50

LKB Kronika Nr. 61 (55-108)
  Brangiems broliams airiams ....................................... 57
  Kun. Sigito Tamkevičiaus dvasinis testamentas .................... 58
  Kun. Sigito Tamkevičiaus teismas ................................. 60
  Mintys, perskaičius straipsnį „Vienoje rankoje
    rožančius, kitoje — vėzdas ..................................... 68

  Štai kokia sovietinė tikėjimo laisvė! ............................ 74
  Kratos ir tardymai ............................................... 86
  Mūsų kaliniai .................................................... 93
  Kunigai gins tikinčiųjų teises ................................... 94
  Žinios iš vyskupijų .............................................. 99
  Katalikai sovietinėse respublikose .............................. 104
  Nauji pogrindžio leidiniai ...................................... 106

LKB Kronika Nr. 62 (109-162)
  Šv. Kazimiero 500 metų mirties jubiliejaus iškilmių atgarsiai ... 111
  Katalikiška Lietuva dėkoja šv. Tėvui Jonui-Pauliui II ........... 118
  Protestai dėl suimtų kunigų — Alfonso Svarinsko ir
    Sigito Tamkevičiaus — nesiliauja .............................. 119

  Inultaus... atviras laiškas S. Mockuvienei ...................... 123
  Kun. Jono Danylos atviras laiškas ateistui Broniui Jauniškiui ... 130
  Žinios iš vyskupijų ............................................. 137
  Kratos ir tardymai .............................................. 150
  Mūsų kaliniai ................................................... 161
  Nauji pogrindžio leidiniai ...................................... 162

LKB Kronika Nr. 63 (163-214)
  J.E. Vyskupui Nominatui P.A. Baltakiui .......................... 165
  Katalikiška Lietuva mini pasiaukojimo švč. Jėzaus širdžiai 50-metį165
  Jubiliejinių šv. Kazimiero metų atgarsiai ....................... 168
  Kun. J. Danylos laiškas rajoninio laikraščio „Pirmyn" redakcijai  170
  Dėkojame už auką ................................................ 179
  Mūsų kaliniai ................................................... 180
  Kratos ir tardymai .............................................. 182
  Žinios iš vyskupijų ............................................. 189
  Sovietinėje mokykloje ........................................... 206

LKB Kronika Nr. 64 (215-279)
  Katalikiška Lietuva dėkoja šv. Tėvui Jonui-Pauliui II ........... 217
  Lietuvos Katalikų Bažnyčios kova darosi vis
    sunkesnė, o priešas klastingesnis ............................. 218

  Vilniaus arkivyskupijos kunigai sveikina savo
    vyskupą — tremtinį Julijoną Steponavičių ...................... 220

  Dėkojame! ....................................................... 222
  Šv. Kazimiero jubiliejaus atgarsiai ............................. 223
  Kunigų — Alfonso Svarinsko ir Sigito Tamkevičiaus
    pamokslai, įtraukti į kaltinamąją medžiagą .................... 233

  Žinios iš vyskupijų ............................................. 244
  Kratos ir tardymai .............................................. 272
  Mūsų kaliniai ................................................... 274
  Sovietinėje mokykloje ........................................... 277
  Bažnyčia sovietinėse respublikose ............................... 278

LKB Kronika Nr. 65 (281-330)
  500 metų jubiliejus jau čia pat, bet ............................ 282
  Dar viena auka .................................................. 288
  Kratos ir tardymai .............................................. 291
  Mūsų kaliniai ................................................... 292
  Kam tarnauja melas? ............................................. 295
  Žinios iš vyskupijų ............................................. 297
  Sovietinėje mokykloje ........................................... 316
  Iš „LKBK" archyvo ............................................... 316
  Nauji pogrindžio leidiniai ...................................... 329

LKB Kronika Nr. 66 (331-383)
  Gundymai, kuriuos privalome atmesti ............................. 333
  Sveikiname! ..................................................... 337
  Kun. Jono-Kastyčio Matulionio ir jaunuolio Romo Žemaičio teismas  337
  Iš kun. Sigito Tamkevičiaus kaltinamosios medžiagos ............. 339
  Kun. Roko Puzono pareiškimas Saugumo komiteto viršininkui ....... 345
  Žinios iš vyskupijų ............................................. 354
  Kratos ir tardymai .............................................. 369
  Mūsų kaliniai ................................................... 373
  Sovietinėje mokykloje ........................................... 377
  Nauji pogrindžio leidiniai ...................................... 383

LKB Kronika Nr. 67 (385-441)
  Palaimintojo Mykolo Giedraičio jubiliejaus atgarsiai ............ 387
  Dėkojame! ....................................................... 394
  Laiškas „Kronikos" redakcijai (Sustokime ir pamąstykime) ........ 394
  Saugumas terorizuoja kun. Joną-Kastytį Matulionį! ............... 398
  Protestai nesiliauja ............................................ 400
  Iš teismo salės ................................................. 404
  Medžiaga iš „Kronikos" archyvo .................................. 405
  Mūsų kaliniai ................................................... 415
  Žinios iš vyskupijų ............................................. 418

Viešas „Kronikos" priedas ......................................... 443
 
KRIKŠČIONYBĖS KELIAS Į LIETUVĄ Spausdinti El. paštas
    Jau VIII a. prieš Kristų pranašas Izajas skelbė: „Daugybė tautų ruošiasi į kelionę. Jos sako: Einam, kopkim į Viešpaties kalną, ten, kur gyvena Jokūbo Dievas. Jis mums tenurodo, kokiais keliais jį pasiekti; pas jį vedančiais takais norime eiti. Nes nuo Siono kalno Viešpats duoda nurodymus, iš Jeruzalės girdim jo žodį" (Iz 2,3). Ši pranašiška vizija nebuvo visai svetima senovės lietuviui. Ir jis, nieko nežinodamas apie Dievo pažadus savo išrinktajai tautai, iš senos tradicijos tikėjo „statų, aukštą kalną, į kurį mirusysis turi įkopti. . . Ant šio stataus kalno gyvena dievas, kuris sukviečia vėles. . ." (M. Gimbutienė, Baltai priešistoriniais laikais, Vilnius 1985, 177). Jei Dievas kviečia pas save mirusiuosius, jis rūpinasi ir gyvaisiais. Ten ant kalno jis nurodo, kokiu keliu žmogus turi eiti, kad galėtų gyventi.
Skaityti daugiau...
 
LEIDĖJU ŽODIS Spausdinti El. paštas
    Lietuvos Krikščionybės 600 metų sukakties minėjimo metais ir LKB Kronikos leidimo bei Lietuvos Kronikos Sąjungos įsisteigimo 15-kos metų sukakties metais, džiaugdamiesi pateikiame lietuvių visuomenei LKB Kronikos VIII tomą, kuris skiriamas Krikščionybės jubiliejui paminėti.

    LKB Kronikos leidimas komunizmo pavergtoje Lietuvoje yra nepaprastos reikšmės istorinis įvykis lietuvių tautos gyvenime, kuris parodo lietuvių heroizmą ir didelį ryžtą, nepaisant persekiojimų, nė kančių, drąsiai kovoti už tikėjimo ir tautos laisvę.

    Per 15 metų LKB Kronika išleido 72 numerius, ir jie visi yra Vakaruose gauti. Kronikos leidėjai, minėdami dešimtmetį, rašė: „LKB Kronikos gyvavimas per ištisą dešimtmetį sistemoje, kurioje pilna šnipų, ginkluotų geriausia sekimo technika, išdavikų ir pataikūnų, yra beveik stebuklas".' Tas stebuklas nusitęsė iki 15 metų ir, atrodo, kad LKB Kronikos leidimo komunizmas nebeįstengs sugriauti, ir ji bus leidžiama, kol Lietuva bus pavergta ir tikėjimas persekiojamas.

    Jei LKB Kronika būtų pasilikusi tik pavergtoje Lietuvoje, tai laisvasis pasaulis mažai arba nieko nebūtų žinojęs apie tikėjimo persekiojimus bei žmogaus teisių laužymus Lietuvoje, ir Kronika komunistams nebūtų buvusi tokia baisi, nes ir jie nori turėti gerą apie save opiniją.

    Lietuvos Kronikos Sąjungos (anksčiau Religinės Šalpos Rėmėjų) įsisteigimas sutapo su LKB Kronikos pirmojo numerio išleidimu 1972 m. kovo 19 d., o Sąjunga įsisteigė balandžio 8 d. Atrodo, kad Aukščiausiasis lėmė Sąjungos įsisteigimą, kad ji, leisdama LKB Kronikos knygas lietuvių, anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis ir siųsdama į 138 valstybes, plačiai skleistų autentiškas žinias apie tikėjimo persekiojimus bei žmogaus teisių laužymus.

    LKB Kronikos knygos anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis siunčiamos: universitetų ir kolegijų bibliotekoms, spaudai, radijo ir televizijos stotims, katalikų ir nekatalikų vyskupams, vyrų ir moterų vienuolynams, žymiausioms organizacijoms, kunigų seminarijoms, žinių agentūroms, informacijų centrams, aukštiesiems valdžios pareigūnams ir parlamentarams, kai kuriems užsienio diplomatams ir visoms tarptautinėms organizacijoms.

    Sąjunga jau išleido LKB Kronikos 10 tomų, kurie sudaro 5,024 puslapius, o jų tiražas — 53,000 knygų. Šiemet išleidžiama LKB Kronikos 6 tomai: anglų ir ispanų kalba šeštieji tomai, lietuvių kalba VIII tomas, prancūzų kalba I ir VI tomas ir ispanų kalba VII tomas. 1988 m. ruošiami išleisti anglų ir prancūzų kalbomis septintieji tomai, lietuvių kalba IX tomas ir ispanų kalba VIII tomas.

    Už išsiųstąsias LKB Kronikos knygas svetimomis kalbomis gauta apie 700 gražiausių padėkos laiškų, kuriuose stebimasi lietuvių heroizmu, o Lietuvos tikintieji imami pavyzdžiu.

    LKB Kronikos knygų leidimas keturiomis kalbomis ir platus skleidimas pasaulyje reikalauja didelių sumų lėšų, kurių leidėjams labai trūksta. Prašome visų lietuvių skubios ir didelės paramos, kad galėtume tęsti tą kilnų darbą, kovojant už tikėjimo ir Lietuvos laisvę, nes Kronikos yra geriausia kovos priemonė.

    Būkime vienybėje su pavergta ir kovojančia tauta. Ta vienybė labiausiai pasireiškia, leidžiant LKB Kronikos knygas ir skleidžiant pasaulyje, nes to labai laukia persekiojami ir kenčiantieji mūsų broliai ir sesės pavergtoje Lietuvoje. Įamžinkime savo ar artimųjų vardą LKB Kronikos knygoms aukodami ir remdami didesnėmis aukomis, nes tą kilnų darbą įvertins dabarties ir ateities kartos.

    Šiame LKB Kronikos tome sudėti 8 numeriai: 60-67 ir vadinamasis Kronikos priedas, t. y. slapta komunistų instrukcija, gauta slaptais keliais iš pavergtos Lietuvos. Visų Kronikų tekste niekas nėra pakeista, išskyrus redaktoriaus pridėtas antraštėles, kurios spausdinamos juodu šriftu ir paimamos į skliaustelius su dvitaškiu.

    Knygos gale pridedamas asmenų vardynas, terminų ir santrumpų paaiškinimai, aukotojų sąrašas ir turinys.

    Leidėjai nuoširdžiai dėkoja Gregorianumo universiteto Romoje prof. dr. Pauliui Rabikauskui, S. J. už straipsnį „Krikščionybės kelias į Lietuvą", redaktoriui už knygos redagavimą ir vardyno sudarymą, seselei Mercedes už aplanko iliustraciją, Kingsport Press už knygos išspausdinimą, aukotojams už aukas ir visiems kuo nors prisidėjusiems prie šios knygos išleidimo.
Lietuvos Kronikos Sąjungos valdyba

 
Antspaudai ir medaliai Spausdinti El. paštas
Lietuvos krikščionybės sukakčiai paminėti medalis.
(Antroji medalio pusė.)
  Medalis, trijų ir vieno colio skersmens, išleistas 1987 m. JAV-bėse, skulptorius V. Kašuba.

    P i r m o j i  m e d a l i o   p u s ė  (žiūr. puslapis V) atvaizduoja trijų Lietuvos Valdovų profilius po kuriais nurodomos datos:

    — Karalius Mindaugas 1251 m. apsikrikštijo. Tai yra Lietuvos Valstybės Krikšto data.1

    Karalius Jogaila 1387 m. savo privilegija katalikybę paskelbė esančia Lietuvos religija.

    Vytautas Didysis
(pakrikštytas pirma karta 1383.X.21 Tepliavoje Vyganto vardu, antrą kartą rytų krikščionių apeigomis Aleksandro 2 vardu, o trečią (?) kartą 1386 m. Krokuvoje kartu su Jogaila 3) 1413 m. privedė žemaičius prie vakarų krikščionių krikšto.

    A n t r o j i   m e d a l i o   p u s ė vaizduoja dvi plokštumas; pirmoje: Vilniaus Baziliką su varpine, su Mindaugo vardu ir užrašu kaip jį pavadino popiežius Inocentas IV-sis t.y.:
...Carissimo in Christo filio nostro Mindowe lllustri Rege Lithovie... — INNOCENTII IV. (iš bules 1251.VII.7d.)6
... Brangiausias Kristuje mūsų sūnus Iškilus Lietuvos Karalius Mindaugas...
Skaityti daugiau...
 
PAVADINIMAI IR JŲ SANTRUMPOS Spausdinti El. paštas
ATP — Aukščiausios tarybos prezidiumas
ATPP — Aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas
BK — Baudžiamasis kodeksas
BTSR — Baltarusijos Tarybų Socialistinė Respublika
CIC — Codex iuris canonici — kanonų teisių kodeksas
DDT — Darbo deputatų taryba
DĮK — Darbo įstatymo kodeksas
DLK — Didysis Lietuvos kunigaikštis
DŽDT — Darbo Žmonių deputatų taryba
DŽDT VK —  Darbo  Žmonių  deputatų  tarybos Vykdomasis komitetas
KGB — Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti — Valstybės saugumo komitetas
KASSR
— Komi Autonominė Sovietų Socialistinė Respublika
LDT — Liaudies deputatų taryba
LDT  VK —  Liaudies  deputatų  tarybos Vykdomasis komitetas
LDZT — Lietuvos darbo žmonių taryba
LKB — Lietuvos Katalikų Bažnyčia
LKB Kronika — Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika
LKP — Lietuvos komunistų partija
LKP CK — Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas
LTSR — Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika
LTSR ATP — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausios tarybos prezidiumas
LTSR ATPP — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas
LTSR BPK — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Baudžiamojo proceso kodeksas
LTSR DĮK — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Darbo įstatymo kodeksas
LTSR CPK — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Centro partinis komitetas
LTSR K — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Konstitucija
LTSR KP CK — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos komunistų partijos Centro komitetas
LTSR MT — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Ministrų taryba
LTSR ŠM — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Švietimo Ministerija
LŽŪA — Lietuvos Žemės Ūkio Akademija
MGB — Ministerstvo gosudarstvennoj bezopastnosti — saugumo policija
MSV — Melioracijos Statybos Valdyba
NB — Nota bene „gerai įsidėmėk" (nurodyta vietą)
RRT įgaliotinis — Religijų reikalų tarybos įgaliotinis
RRT prie TSR MT įgaliotinis — Religijų reikalų tarybos prie Tarybų Socialistinės Respublikos Ministrų Tarybos įgaliotinis RS — Religiniai susivienijimai
RSN — Religinių susivienijimų nuostatai
RTFSR — Rusijos Tarybų Federalinė Socialistinė Respublika
RVK — Rajono vykdomasis komitetas
SNO —  Suvienytų Nacijų Organizacija — Jungtinės Tautos
SRKP CK — Socialistinių Respublikų komunistų partijos Centro komitetas
TBC ligoninė — Džiovininkų ligoninė
TSKP — Tarybų Sąjungos komunistų partija
TSRS — Tarybų Socialistinių Respublikų sąjunga
TSRS ATP — Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Aukščiausios tarybos prezidiumas
TSRS ATPP — Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas
TSRS RRT įgaliotinis — Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Religijų reikalų tarybos įgaliotinis
TSRS BK — Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Baudžiamasis kodeksas
TSRS KK — Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Karinis komitetas
TSRS MT — Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Ministrų taryba
TTG Katalikų Komitetas — Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų Komitetas
VAI   —   Vyriausia   auto   inspekcija   (Kelių   patrulinės priežiūros auto inspekcija)
VDR   —   Vokietijos   Demokratinė   Respublika   (Rytų komunistinė Vokietija)
VFR — Vokietijos Federalinė Respublika (Vakarų Vokietija)
VK — Vykdomasis komitetas
VLKJS — Visasąjunginė Lenino Komunistimė Jaunimo Sąjunga (komjaunuoliai)
VRS — Vidaus reikalų saugumas
VSK — Vilniaus saugumo komitetas
VVPI — Vilniaus Valstybinis Pedagoginis Institutas
VVU — Vilniaus Valstybinis Universitetas

 
MECENATAI Spausdinti El. paštas


        Mecenatas leidėjas vet. dr. Anicetas Grigaliūnas

    Vet. dr. A. Grigaliūnas gimė 1907 m. balandžio 17 d. Lietuvoje, baigė aukštuosius veterinarijos mokslus užsienyje ir buvo ilgametis Šeduvos rajono vet. gydytojas. 1944 m. artėjant antrą kartą bolševikams, pasitraukė į vakarus — į Vokietiją. Prasidėjus emigracijai, išvyko j Australiją, o po kelerių metų persikėlė į JAV-bes. Gavo darbą savo srityje Iovvos valstybėje, Davenporte, mėsos prižiūrėtoju. Išsitarnavęs pensiją, apsigyveno Čikagoje, šelpė gimines Lietuvoje, o savo parapijai įtaisė naujus bažnytinius rūbus. Savo aukomis rėmė lietuviškus laikraščius, Liet. Fondą, Balfą, Altą, Tautos Fondą, vienuolynus. Jo auka Liet. Fondui siekia 21,257.95 dol. Aniceto šelpiamų organizacijų susidarė apie 30. Net sušelpdavo ir atskirus pavienius asmenis. Gyveno kukliai, o atliekamus pinigus aukojo kitiems. Savo testamentu paskyrė nemažas sumas Liet. Fondui, Jaunimo centrui, Alkos muziejui, Lietuvių Bendruomenei.

    Ypač daug prisidėjo aukomis ir darbu Lietuvos Kronikos Sąjungai. Per daugelį metų jis perrašinėdavo adresų ir kartotekos keliasdešimt tūkstančių adresų yra perrašęs kartotekai ir tuo pasitarnavo Kronikos leidėjams. Jis neatsisakė nė nuo rėmimo aukomis Kronikos knygų leidimą įvairiomis kalbomis.

    Jo įnašas darbu ir aukomis yra nepralenkiamas. Lietuvos Kronikos Sąjunga jautė jo nuolatinį susirūpinimą ir paramą. Tik gaila, kad taip staiga turėjo iškeliauti amžinybėn, palikęs didelę spragą Kronikos bendradarbių tarpe.

    Ir šios knygos išleidimui jis paaukojo daugiau kaip pusę spausdinimo išlaidų.

    Jo gyvenimas buvo prasmingas, nes jis mylėjo Dievą, mylėjo Lietuvą, aukojosi jos labui darbu ir piniginėmis aukomis. Lai jo pavyzdys primena ateinančioms kartoms, kaip reikia aukotis kilniems Dievo ir Tėvynės idealams.

MŪSŲ RĖMĖJAI


    A.a. dantų gydytoja Rožė Tijūnienė Paurytė su sūnumi Vytautu Vilniuje. Savo mirusios žmonos ir sūnaus keturiasdešimt trejų metų mirties sukakčiai prisiminti Jonas Tijūnas paaukojo Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos VIII tomui išleisti 1,000 dol. Iš viso jis yra jau paaukojęs 4,000 dol. šiam kilniam tikslui. Jis pasižada kiekvienai išleidžiamai Kronikos knygai vis aukoti po 1,000 dol. Tai gražus pavyzdys visiems susipratusiems lietuviams.


        Antanina ir Vincas Povilaičiai

Mylimų tėvų a.a. Antaninos Dėdinaitės Povilaitienės, mirusios 1985 m. kovo mėn. 15 d. ir a.a. Vinco Povilaičio, mirusio 1984 m. lapkričio mėn. 12 d., atminimui, Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronikų leidimui 1,000 dol. paaukojo dėkingi vaikai:
            Teresė Kučienė, Pranas Povilaitis, Česė Veleckienė
            ir Monika Kabliauskienė


LKB KRONIKOS AUKOTOJŲ SĄRAŠAS


5,950 dol. A.a. Anicetas Grigaliūnas, Vet. dr., šios knygos mecenatas leidėjas. Plačiau apie jį žiūr.      psl.,
2,796.50 dol. Š. Reino-Vestfalijos krašto Vokietijoje lietuviai per kun. dr. Konstantiną Gulbiną, OFM cap.,
Po 2,000 dol. Lietuvių Fondas Chicagoje ir dr. Aleksandras ir Laima Plateriai,
1,825 dol. Bronė Žilinskienė, Australija,
1544.80 dol. Melbourno, Australijoje, Lietuvos Kronikos Sąjungos skyriaus valdybos sutelkta suma aukomis ir renginiais, vadovaujant Genei Baltutytei,
1,506.72 dol. Vincentas Micevičius,
1,400  dol.  šv.  Petro  lietuvių parapijos Bostone šv.
Kazimiero jubiliejaus komitetas,
Po 1,000 dol. Rytas ir Aušra Babickai, Mrs. Violet Gerling
atminimui  Antano  ir  Elenos  Krisiūnų,  Vytautas
Karoblis,  MD, Jonas  Maurukas,  PhD,  Pranciška
Prankienė, a.a. dr. Danielius Ralys, Bronius Seliukas
ir Jonas Tijūnas,
999 dol. Jonas Kancevičius, Lavvrence, MA.,
986 dol. Labdara, E.V.,
817 dol. A.a. Jurgis Jakaitis, Šveicarija,
800 dol. Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė Chicagoje,
750 dol. Lietuviai Tėvai Pranciškonai, Rochester, N.Y.,
716 dol. Lietuvių klubas Melbourne, Australija,
665 dol. Aloyzas Astravas, Melrose, MA.,
620 dol. Adelaidės lietuviai Australijoje per A. Kubilių,
604.50 dol. Lietuvių Dievo Apvaizdos parapija, Southfield, Mich., klebonas kun. Viktoras Krikščiūnevičius,
549.78 dol. Salome Gustainienė, Vasario 16 gimnazija, Vokietijoje,
525 dol. msgr. Vytautas Balčiūnas,
511.60 dol. Sydnėjaus lietuviai Australijoje per Antaną Vinevičių,
Po 500 dol. Mrs. Helen Balys, Anicetas ir Anelė Garbačiauskai, Kleopas Girvilas, Lietuvių Karitas Draugija per Stasį Rudį, Worcester, MA, Peter Kilda Found, Watchung, N.J., a.a. Jonas Ruokis ir Juozas Vembrė,
Po 400 dol. Šarūnas ir Audronė Užgiriai, Mečys ir Elena Krasauskai ir Kazys šipaila,
384.24 dol. Amerikos Lietuvių Susivienijimo 41-ji kuopa per Stasį Rudį, Worcester, MA.,
331.25 dol. Adelaidės Lietuvių Katalikių Moterų draugija Australijoje,
Po 300 dol. Jonas ir Malvina Klivečkai, Lietuvių Katalikių Moterų sąjungos 29-toji kuopa per E. Kerienę, Klemensas Matkevičius, N.J. šumskis ir Matt Vilutis,
291 dol. Jonas Motiejūnas,
Po 250 dol. Gediminas Balanda, Pranas Povilaitis, Henrikas Kabliauskas, Ter ir Antanas Kučiai, Msgr. Jonas Kučingis, dr. Evaldas Valeckis, Juozas Nevulis, Vokietija, Antanas Marma, VVorcesterio lietuviai per Stasį Rudį,
248.40 dol. Grigaitytė, Vokietija,
245 dol. Montrealio lietuviai, Kanada,
232 dol. V. Rusienė, Australija,
216 dol. D. Bartkevičius, Australija,
210 dol. F. Borumas, Australija,
225 dol. Antanas ir Julija Balčytis,
Po 200 dol. Kun. Vladas Aleksonis, Petras Abromaitis, Dalia S. Anysas, Chicagos Anglijos Lietuvių klubas, kun. Alfonsas Bernatonis, OFM cap., Vokietija, Elena Butkus, Raimondas ir Dalia Ivaškai, A.A. Januška, dr. A. Matukas, Antanas ir Stasė Mikelevičiai, Bronė Mikulskienė, Juozas J. Plikaitis, kun. Kazimieras Senkus, Vokietija,
195 dol. Chicagos Panevėžiečių klubas,
Po 175 dol. Juozas Masilionis ir Kazimieras Povilaitis,
168.57 dol. dr. K. Čeginskas, Vokietija
154 dol. kun. Jonas Sakevičius, MIC, Anglija,
Po 150 dol. Kazys Černius, Grožvyda Giedraitytė, K. Laikūnas, V.A. Miknis, kun. Simonas Morkūnas,
Sioux City, Stasys Prakapas,
147 dol. Apolionija Radzivanienė,
145 dol. J. Statkevičius, Kanada,
Po 140 dol. Alina Grinienė, Vokietija ir Vern Fowlie, Kanada,
135 dol. Lietuvos Kronikos sąjungos Clevelando skyrius,
128 dol. kun. Stasys Matutis, SDB, Kolumbija,
125 dol. Rimantas Vaitkus,
Po 120 dol. Emilija Karosas, Kanada ir kun. S. Matulis, MIC, Anglija,
Po 110 dol. Jurevičių šeima ir L. Kremeris, Kanada,
105 dol. Msgr. Justinas Bertašius, VVinnipeg, Kanada,
103 dol. Danutė Augienė, Putnam,
101.50 dol. Kan. Valentinas Kamaitis, Manchester, Anglija,
Po 100 dol. J. Adomaitis, A.E. Abromaitis, Torontas, Kanada, Advenced Control septem, Kęstutis Aglinskas, MD, Kazys Ašoklis, Ateities klubas, Clevelande, per V. Akelaitį, Albertas J. Aviža, MD, Aldona Bačkaitis, Algis Bajelis, P. Barbatavičius, Kanada, Izabelė Bartašienė, Juozas Blažys, kun. Matas Cybas, Vytautas Damijonaitis, K. Daulys, J. Daunoras, A. Domeika, Ona Garūnienė, Monika Gaputytė a.a. tėvo Kazimiero atminimui, Vladas Garbenis, Stasė Gofen-sas, Algirdas Gustaitis, Vytenis Grybauskas, O. ir J. Jankevičiūtės, a.a. Elena Juciūtė, So. Boston, Stasys Juškus, J. Karazija, msgr. dr. V. Kazlauskas, Vatikano radijas, Antanas ir Veronika Kriščiūnai, a.a. kun. Jonas Krivickas, Putnam, Vincentas Kuzma, Lietuvių Nekalto Marijos Prasidėjimo parapija, East St. Louis, IL., Aldona, Birutė ir Irmina Lesevičiūtės, Lietuvos Atstovybė, VVashington, D.C, Lietuvių Labdaros Maironio parko draugija, VVorcester, MA, Lietuviai Tėvai Pranciškonai, Kanada, Pranas ir Rožė Mačer-niai,  Kl.   ir  Kr.  Martinkai  dr.  Kaziui  Martinkui
atminti, Antanas Masionis, dr. Juozas Masilionis, Magdalena Miškinis, Msgr. dr. Vito Martusevich, Philadelphia, Albert Matulis, dr. J. Mockus, Anglija, B. Morkūnas, Leonas Morkūnas, Ona ir K. Navasai-tis, Ted Navickas, Vincas Narkevičius, Akvilina Odinienė, Leo ir Izabelė Oksas, Regina Padleckas, Juzefą Paulauskas, Vladas Pažiūra, A. Petkevičius, Povilas Petkevičius, A. ir Stasė Piktužiai, Juozas J. Plikaitis, MD, P. Pranis, A. Punpučiai, Vincentas Radvila, Albinas ir Laima Ruigiai, J. Sakalauskas, V. Siliauskas, VValter Simanas, Aleksas Smilga, V. Sniečkus, Kanada, Socialinės Globos Moterų dr-ja, Australija, Juozas Skrinska, MD, a.a. kun. Albinas Spurgis, Australija, Veronika Stakėnienė, V. Stanislo-vaičiai, Cezaris Surdokas, Stefanija ir Steponas Sviderskai, Mr. Šeduikis, kun. Stasys Šileika, SDB, Montreal, Kanada, Paulius šimoliūnas, Paulius šiugž-dinis, Edmonton, Kanada, Ona Tamolonis, Juozas Vaineikis, Sofija Vėbras, Jonas ir Rūta-Kleva Vidžiūnai, A. Vingrytė, Hubert Voit, LB VVaterburio apylinkė, kun. K.V. Žemaitis, Laima ir P. Žemaitis, MD, Petras Žibūnas.

    Pastaba: šios aukos yra gautos iš viso laisvojo pasaulio lietuvių 1984, 1985, 1986 metais ir 1987 metų pradžioje. Jos skirtos LKB Kronikos knygoms leisti lietuvių, anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis, šiame sąraše surašyti tik tie aukotojai, kurie paaukojo ne mažiau vieno šimto (100.00) dolerių.
 
Viršeliai Spausdinti El. paštas 
Metrika Spausdinti El. paštas
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA
AŠTUNTAS TOMAS
POGRINDŽIO LEIDINYS
Nr. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, PRIEDAS
Išleido
Lietuvos Kronikos Sąjunga
6825 South Talman Avenue
Chicago, IL 60629, U.S.A.

Edited by
The Society of the Chronicle of Lithuania, Inc.

Library of Congress Catalog Card Number 78-62412

Viršelis ir iliustracija — seselės Mercedes
Lietuvos Krikščionybės sukaktuvinis medalis — skulptorius V. Kašubą
Lietuvos karaliaus Jogailos antspaudas
Karaliaus Jogailos kancelarinis antspaudas
Vilniaus Katedros kapitulos didysis antspaudas
J. Bulhako, graikų unitų bažnyčių Lietuvoje
metropolito spaudas
Vilniaus Bazilikos kapitulos antspaudas

Spausdino:
Kingsport Press, Kingsport, Tennessee
1987 m.

Tiražas — 3000
Kaina 10 dol. kietais viršeliais
 
 
  Sukurta padedant Arkivyskupui S.Tamkevičiui SJ & windows vista forum